Niigmiin tuhai medleg-3

T
Хичээлийн нэр:Нийгмийн тухай мэдлэг
              Хувилбар Ахөдөө

1-р хэсэг

1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа , хамтын үйл ажиллагааны
  систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл юм.Хэний
  боловсруулсан тодорхойлолт вэ?
  А.А. Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер
2. Нийлмэл нийгмийн шинжид хамаарах өгөгдлийг олно уу?
  А.Ураг төрлийн харилцаанд суурилсан
  В.Хувийн өмч үүсээгүй
  С.Нийгэм улс төр эдийн засгийн тэгш бус байдал үүссэн.
  D.Нарийн зохион байгуулалт бүхий удирдлагын системтэй.
  Е.СбаD зөв.
3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?_____ гэдэг нь ижил хэм хэмжээ,үнэт
  зүйл бүхий,хоорондоо ухамсартайгаар харилцдаг,тухайн бүлэгт багтаж байгаагаа
  ухамсарладаг, бусад хүмүүс ч тэднийг тус бүлгийн гишүүн гэж үздэг хүмүүсийн
  цогцыг хэлдэг.
  А.Анхдагч бүлэг В. Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг
  Е.Илэрхийлэгч бүлэг
4. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ?
  А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд
  D.Эрдэмтэд, зөвлөх менежерүүд Е. Аль нь ч биш
5. Аль өгөгдөл нь буруу вэ?
  А.Төрийн засаглал нь хууль цаазын үндэстэй.
  В.Төрийн засаглал нь шийдвэр гаргах, албадах онцгой эрхтэй.
  С. Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн .
  D.Төрийн засаглал нь сайн дурын үндсэн дээр юмуу эсвэл аргагүйн эрхэнд хүлээн
  зөвшөөрөгдсөн улс төр, эрхзүй,ѐс суртахууны хэм хэмжээгээр зохицуулагддаг
  засаглал юм.
  Е.Төрийн засаглал нь албадлагын өвөрмөц аппаратад тулгуурлаж,бүх ард нийтэд
  хүрч байх улс төрийн засаглалын төвлөрсөн хэлбэр юм.
6. Эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй аргаар нь ангилсан ангилал аль вэ?
  А.Гэр бүлийн , төрийн, улс төрийн
  В.Эдийн засгийн,мэдээллийн,албадлагын
  С.Ардчилсан, ардчилсан бус
  D.Хууль тогтоох ,гүйцэтгэх, шүүх
  Е.Гэр бүлийн,цэргийн,намын,үйлдвэрчний,төрийн
7. Төр бол хүчтэй хүмүүсээс нийгэмд дарангуйллаа тогтоох байгууллага бөгөөд
  эрхзүй бол хүчтэй нь хүчгүйдээ ашиг сонирхолоо тулган хүлээлгэх арга хэрэгсэл
  буюу төр хүчирхийлэл, ялалтаар төрж, бэхжиж, хөгждөг.Энэ хэний боловсруулсан
  онол бэ?
  А.К.Маркс В.К.Каутский С.Г.Тард D.Т.Гоббс Е.Ф.Аквинский
8. Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй байх, хуулиар олгосон эрх чөлөөгөө
  баталгаатай эдлэх бололцоог бүрдүүлж, хүний сайн сайхны төлөө төр тэмцдэг
  байх явдал юм.Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах
  вэ?
  А.Хууль дээдлэх ѐс
  В.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх
  С.Төрөөсхүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах
  D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах
  Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах
9. Олигопользах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ?
  А.Хоорондоо ялгаатай боловч нэг төрлийн таваар борлуулахыг сонирхсон олон
  тооны үйлдвэрлэгчидтэй.
  В.Ойролцоо орлуулах бүтээгдэхүүн байхгүй.
  С.Нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн олон.
  D.Үнийг зах зээл тодорхойлно.
  Е.Үнийг үйлдвэрлэгч тодорхойлно.
10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ
  урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг хүрэлцэхүйц буцан орж ирж буй орлогыг ... гэнэ.
  А.Ашиг В.Хэвийн ашиг С.Хэт ашиг D.Тооцооны ашиг Е.СбаD хариулт
11. Гадаад худалдааны онолыг үндэслэгч нь:
  А.М.Фридман В.Д.Рикардо С.Адам Смит D.Ж.Кейнс Е.А.Маршалл
12. М1-д хамаарах нь :
  А.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж
  В.Бэлэн буй мөнгө
  С.Төрөл бүрийн үнэт цаас
  D.Банкны хугацаатай хадгаламж
  Е.Дээрхи бүгд буруу
13. Байгалиас харьцангуй бие даан оршиж, түүний хуулиудыг захиран ашиглаж
  амьдрах арга ухаанд голлон үндэслэгддэг соѐлыг судлаачид юу гэж нэрлэдэг вэ?
  А.Нүүдэлчдийн соѐл
  В.Байлдан дагуулагчдын соѐл
  С.Өрнийн соѐл
  D.Шашны соѐл
  Е.Мэргэжлийн соѐл
14. Францын социологич Э.Дюркгейм бүтээлүүддээ соѐлын ямар үүргийг онцлон
  тэмдэглэж байсан бэ?
  А.Соѐлын хүмүүжил боловсролын үүрэг
  В.Соѐлын нэгтгэгч ба салгагч үүрэг
  С.Соѐлын зохицуулагч үүрэг
  D.АВС зөв
  Е.Бүгд буруу
15. Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинжид хамаарагдах өгөгдлийг тодорхойлно уу?
  А.Нэгдмэл В.Монополь С.Хүлээн зөвшөөрөгдсөн
  D.Төрийн бие даасан, хараат бус бүрэн бүтэн байдал. Е. Бүгд зөв
16. Олон улсын харилцааны үндсэн хэлбэрүүдийг зөв дурдсаныг олно уу?
  А.Улс төр , эдийн засаг, цэрэг стратеги, соѐл, олон нийт.
  В.Хамтын ажиллагаа, хараат байдал, дайн, өрсөлдөөн
  С.Нэг туйлт, хоѐр туйлт, гурван туйлт, олон туйлт
  D.Өрсөлдөөн, хараат байдал, соѐлын солилцоо, эдийн засаг
  Е.Улс төр, цэрэг стратеги, техник, хамтын ажиллагаа
17. Тамирчид зуны аялал зохион байгуулахаар “Сүмийн дэн” компанитай гэрээ
  байгуулав.Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарах вэ?
  А.Нийгэм хоорондын харилцаа
  В.Институт хоорондын харилцаа
  С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа
  D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа
  Е.Аль нь ч биш
18. Судалгааны аргуудыг мэдээлэл цуглуулах арга, боловсруулалтын арга гэж
  ангилдаг. Боловсруулах аргад хамаарахыг нь нэрлэнэ үү?
  А.Түүврийн арга   В.Асуулгын арга    С.Бичиг баримт судлах арга
  D.Анализ синтез   Е.Туршилтын арга
19. Зөв тохируул?
  1.Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм а.Нийгмийн гол зорилго нь мэдлэг мэдээлэл.
  2.Аж үйлдвэржсэн нийгэм        в.Нийгмийн гол зорилго нь засаглал.
  3.Аж үйлдвэржсэний дараахи нийгэм с.Нийгмийн гол зорилго нь мөнгө.
  А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2в3а D.1с2а3в Е.1а2с3в
20. Иргэдийн улс төрийн оролцооны нийцтэй хэлбэрүүдийг дурдахдаа хамааралгүйг
  дурдсан бол аль нь вэ?
  А.Сонгуульд оролцох,нэрээ дэвшүүлэх
  В.Өлсгөлөн зарлах
  С.Бүх ард түмний санал асуулга
  D.Төрийн байгууллага албан тушаалтанд захидал бичих
  Е.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан санл бодлоо илэрхийлэх
21. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ?
  А.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй.
  В. Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах
  С.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээрээ оролцох эрхтэй байх
  D.Хүний эрх бол хэнээс ч хамаарах жам ѐсны зүйл мөн.
  Е.Төр засаг нь ард түмнийхээ өмнө биш,харин нам,бүлэг,лобби зэрэг байгууллагын
  өмнө хариуцлага хүлээх ѐстой.
22. Төрийн чиг үүргийг үйл ажиллагааны шинж чанараар нь дотоод,гадаад чиг үүрэг
  гэж ялган үзэж болно.Доорхи өгөгдлүүдээс гадаад чиг үүрэгт хамаарахыг
  тодорхойлно уу?
  А.Төрийн болон нийгмийн аюулгүй байдлыгхангах
  В.Олон хэвшил бүхий эдийн засгийг төлөвшүүлэх
  С.Эрүүл мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх
  D.Оюуны өвийг хамгаалах
  Е.Улс орноо батлан хамгаалах
23. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард
  түмний өмч болгон заасан зүйлсийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ.
  Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна.
  А.Ургамал ан амьтны нөөц
  В.Төрийн байгууллага,албан газарт эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө
  С.Төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө
  D.Төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийнтөрд ногдох хувь хөрөнгө
  Е.Хуульд заасан бусад үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө
24. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
   1.Нийгмийн эмзэг бүлэг          а.Жирэмсэн болон нярай,хөхүүл ганц
                             хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж
     2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх
                           толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх
                          50 насанд хүрсэн эцэг хамаардаг.
    3.Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл
                          садангүй бөгөөд бие даан амьдрах
                      чадваргүй ганц бие ахмад настан хамардаг.
  А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2а3в D.1с2в3а Е.1а2с3в
25. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?
  Эд хөрөнгийг шууд мэдэлдээ байлгаж, эдлэх боломжтой байхыг ... гэнэ.
  А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв
26. Соѐлын босоо чиглэл дэх ангилалд соѐлыг шаталсан байдлаар авч үздэг.Ийм
  ангилалын хүрээнд хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу?
  А.Элитийн соѐл В.Ардын соѐл С.Угсаатны хэв маягийн соѐл D.Үндэстний хэв
  маягийн соѐл Е.СбаD хамаарахгүй.
27. Ноѐрхогч шинжтэй болж буй аливаа улс эвслийг эсэргүүцэх улс орнууд өөрийн
  хүчийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, аливаа улс гүрэн аль нэг талтай дайтсан ч
  системийг бүхэлд нь тогтворгүйжүүлэх үйлдэл хийхгүй байх нь олон улсын
  харилцааны хэдэн туйлт систем бэ?
  А. Олон туйлт систем В. Гурван туйлт систем С. Хоѐр туйлт систем D.Нэг туйлт
  систем Е. Аль нь ч биш
28. Аль нь хүүхдийн нийгэмшилтэнд илүү чухал вэ?
  А.Хэвлэл В.Биеийн галбир С.Цаг уурын орчин D.Гэр бүлийн орчин Е. Эдгээр нь
  бүгд тэнцүү хүчтэй.
29. Аль нь төрөлхийн статус вэ?
  А.Сурагч В.Спортын мастер С.Орон сууцанд суудаг. D.Найз Е.Халх
30. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулд хэн нэр дэвшүүлэх эрхтэй вэ?
  А. Улс төрийн намууд
  В. Сонирхлын бүлгүүд
  С.Улсын их хуралд суудал бүхий намууд дангаараа болон хамтран
  D.Улс төрийн хөдөлгөөнүүд
  Е.ВбаС зөв
31. Ядууст зориулж халамжийн төв байгуулжээ. Энэ нь иргэдийн ... оролцоо юм.
  А.Улс төрийн оролцоо В. Нийгмийн оролцоо С.Хувийн оролцоо D.Бүлгийн оролцоо
Е. Оролцоо
32. Сүхбаатарын талбайд Засгийн газрын үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн хэсэг иргэдийн
  жагсаал болж, төрийн ордон руу дайран зарим цонхыг хагалсан байна.
  А. Иргэдийн улс төрийн нийцтэй оролцоо
  В. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцоо
  С.Иргэдийн нийгмийн оролцоо
  D.Иргэдийн хувийн оролцоо
  Е.СбаD хариулт зөв
33. Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах эрхтэй.Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль
  нь хэрэгжиж байна вэ?
  А. Бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Чөлөөтэй Е. Саналаа нууцаар өгөх
34. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ... байдаг.
  А.Сонирхлын бүлгүүд В.Улс төрийн нам С.Төр D.Төрийн бус байгууллага
  Е. Хөдөлгөөн
35. Ажилгүйдлийн түвшинг тодорхойлохдоо нийт ажилгүйчүүдийн тоог/эдийн засгийн
  идэвхийтэй хүн ам буюу ажиллах хүчинд харьцуулаад хэдээр үржүүлдэг вэ?
  А.10   В.100  С.1000 D.10000 Е.Бүгд буруу
36. Хэрвээ барааны үнэ эрэлт нийлүүлэлтийн огтлолцлоос доогуур бол:
  А.Илүүдэл бий болно . В.Хомсдол бий болно. С.Ажилгүйдэл өснө.
  D.Худалдан авагчийн зах зээл үүснэ. Е. Бүгд буруу
37. Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өөрчлөлтөөс хамаарахгүй тогтвортой байдаг
  зардлыг тогтмол зардал гэнэ. Тогтмол зардлыг тодорхойл:
  А.Удирдах ажилтны цалин В.Түүхий эдийн зардал С.Эрчим хүчний зардал
  D.Тээврийн үйлчилгээний зардал Е.Хөдөлмөрийн нөөцийн зардал
38. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нь:
  А.Нийгмийн даатгалын орлого В.Хөрөнгийн татвар С.Дотоод бараа үйлчилгээний
  татвар D.Гаалийн татвар Е.Төлбөр
39. Монополийг хязгаарлах нь төрийн үйл ажиллагаа нь доорхи үүргүүдийн алинд
  хамаарах вэ?
  А.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх
  В.Нөөцийг хуваарилах үүрэг
  С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг
  D.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг
  Е.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг
40. Далд эдийн засаг гэдэг нь алба ѐсоор бүртгэгдээгүй эдийн засаг юм.Далд эдийн
  засгийн хэлбэрт хамаарахгүй өгөгдлийг тодорхойлно уу?
  А.Ганзагын наймаа хийдэг хүмүүс В.Өмч идэж шамшигдуулах С.Албаны бэлэн
  мөнгөөр хувийн арилжаа наймаа хийх D.Хээл хахууль Е.Дээрхи бүгд хамаарна.
41. Табу-ямар нэгэн үйлдэл,үг, эд зүйлд тогтоогдсон туйлын хориг юм. Табу бол ...
  онцгой хэлбэр юм. Тохирох үгийг нөхөж бич?
  А.Уламжлалын В.Ёс заншлын С.Зан үйлийн D.Хэм хэмжээний Е.Бүгд буруу
42. Үндэсний шашинд хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу?
  А.Даосизм В.Индуизм С.Синтойзм D.Иудейн Е.Христос
43. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага зургаан үндсэн гол байгууллагатай. Эдгээрээс
  өнөөгийн байдлаар үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон байгууллагыг олно уу?
  А.Ерөнхий ассамблей В.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл С.Аюулгүйн зөвлөл
  D.Асрамжийн зөвлөл Е.Олон улсын шүүх
44. Дараахи харгалзаануудын аль нь буруу вэ?
  А.Брахман –Санваартнууд
  В.Кшатрий-Цэргийн жанжнууд
  С.Войшья-Газар тариалан,гар урлал,худалдаа эрхлэгчид
  D.Шудр-Дээд гаралтай жирийн хүмүүс
  Е.Бүгд зөв
45. Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг хэн авах вэ?
  А.Нэг насхүртэлх хүүхдээ асарч байгаа эх В.Ахмад настныг асарч байгаа иргэн
  С.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн D.Зөв хариулт алга Е.АбаВ зөв.
46. Улс төрийн намууд нь улс төрийн үйл ажиллагааны дараахи төрлүүдийн алиныг нь
  голлон гүйцэтгэдэг вэ?
  А.Сонирхол илэрхийлэх В.Сонирхол нэгтгэх,бодлого боловсруулах С.Сонирхлыг
  хэрэгжүүлэх D.Нийтлэг ашиг сонирхол чухал Е.Аль нь ч биш
47. Монголын Залуучуудын холбоо,Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо нь ... юм.
  А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй буюу шахалтын бүлэг
  С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын
  бүлэг Е.Аномик бүлэг
48. Микро эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлагдахууныг тодорхойлно уу?
  А.Мөнгө В.Ажил эрхлэлт С.Инфляци D.Өрсөлдөөн Е.Эдийн засгийн өсөлт
49. Чөлөөт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ?
  А.Салбарт шинээр ороход хүнд В.Үнийг үйлдвэрлэгчид тодорхойлно.
  С.Бие биеэ орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг цөөн тооны үйлдвэрлэгчтэй
  D.Мэдээлэл төгс байдаг Е.Өрсөлдөөн байхгүй.
50. Нохой гэдэг үгийг англиар dog оросоор собака гэдэг. Энэ нь дараахи ойлголтуудын
  алинд нь хамаарах вэ?
  “А.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг ,
  утга нь адилхан байна. В.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага, бичгийн дүрс нь
  өөр өөр байна. С.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем
  болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. D.Хэлний үндсэн нэгж
  нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэг утга, дуудлага,тэмдэг болдог.Е. Бүгд зөв
51. Үнэт зүйлс,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,хэм хэмжээ ,зан заншил гэх мэт тогтолцоо
  нь ямар соѐлд хамаарах вэ?
  А.Эдийн соѐл В. Сөрөг соѐл С.Дэд соѐл D.Оюуны соѐл Е.Нийтийн соѐл
52. Төрийн гадаад бодлогын хэрэгслийг дурдахдаа илүүц зүйл дурдсан бол аль нь вэ?
  А.Цэргийн В.Улс төрийн С.Суртал нэвтрүүлгийн D.Хүмүүнлэгийн Е.Эдийн засгийн
53. Өөрийн үндэстэнг дэлхийд ноѐрхуулах буюу их гүрний дээрэнгүй үзэл аль нь вэ?
  А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Геноцид
54. Улсын Их хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдрийг яаж тогтоох вэ?
  А.Улсын их хурал В.Ерөнхийлөгчийн айлтгалаар С.Сонгуулийн жилийн 6 сарын
  сүүлийн хагасын ням гариг D.УИХ-ын гишүүдийн олонхийн саналаар Е.Бүгд буруу
55. Улс төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй хүмүүс нь эрх мэдлээ буруугаар
  ашиглахадямагт бэлэн байдаг. Тэгвэл эрх мэдлээ буруугаар ашиглаж буй үйлдэл
  нь юу байж болох вэ?
  А.Засгийн эрх баригчид эрх мэдлээ өөрсдийн эрх ашгийн төлөө ашиглах
  В.Өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалсан хууль батлах С.Нийгмийн баялгийг эзэмших
  санаархал нь өндөр байх явдал.
  D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу
56. Удахгүй ажил олдоно гэж итгэж буй хүмүүсийг:
  А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна. В.Ажилгүй хүмүүст оруулна.С.Ажиллах хүчний
  бүрэлдэхүүнд оруулахгүй. D.Бүрэн бус ажилтай хүмүүст оруулна.Е.Аль нь ч биш.
57. Хэрэв үнийн өсөлттэй хамт Х барааны эрэлтийн хэмжээ өсч байвал Х бараа:
  А.Хэвийн бараа В.Дорд бараа С.Гиффен бараа D.Үнэ багатай бараа Е. ВбаС зөв
  2-р хэсэг
  2.1. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул?
  1.Вексель      а.Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт
  2.Банкнот   в.Компьютерийн тусламжтайгаар хийдэг банкны тооцооны тогтолцоо
  3.Депозит мөнгө   с.Данснаас тодорхой хэмжээний мөнгө авах тухай өмчлөгчийн
                    зөвшөөрөл
  4.Чек         d.Өр төлөх баталгаа
   5.Компьютерийн мөнгө      е.Банкны хадгаламж дээр үндэслэж нэг тооцооны
               данснаас нөгөөд мөнгө шилжүүлэх
            банк хоорондын тусгай тооцооны тогтолцоо
  А.1a2b3c4d5c В.1b2c3d4e5a С.1c2d3e4a5b D.1d2a3e4c5b Е.1e2a3b4c5d

  2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул?
  1.Албан боловсролын тогтолцоо     a.Мэдээллийн хэрэгслээр боловсрол олох
  2.Албан бус боловсролын тогтолцоо     b.Ажиллагсадын мэргэжил дээшлүүлэх
  3.Амьдрах орчноос олж авах боловсролын тогтолцоо    c.Хүүхдийн цэцэрлэгээс
                      бага,дунд мэргэжлийн ба дээд боловсрол
  А.1a2b3c В.1b2c3a С.1c2a3b D.1a2c3b Е.1c2b3a

  2.3 . Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул ?

  1.Ерөнхий Ассамблей   a.Гишүүн орон бүр том бага баян ядууг үл харгалзан нэг
                саналын эрхтэй оролцдог.
   2.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл b.15 гишүүн орон байдгаас 5 нь байнгын гишүүн
                   орон байдаг.
  3.Аюлгүйн зөвлөл        c.Хувь хүн биш улс нэхэмжлэл гаргана.
  4.Олон улсын шүүх        d.Тэргүүн нь Ерөнхий нарийн бичгийн дарга юм.
  5.Нарийн бичгийн дарга нарийн газар e. ECOSOS гэж нэрлэгддэг энэ зөвлөл манай
          олон яамдын нэг адил үйл ажиллагаа явуулдаг.
  А.1a2b3c4d5e В.1a2e3b4c5d С.1c2d3e4a5b D.1d2e3a4b5c Е.1e2a3c4d5b
Niigmiin tuhai medleg-3

Recommandé

Niigmiin tuhai medleg-4 par
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-1 par
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
6.7K vues8 diapositives
нийгэм тест өөрийгөө сориорой par
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
34K vues15 diapositives
жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
1.5K vues8 diapositives
тест №1 par
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
4K vues2 diapositives
нийгэм 11 р анги par
нийгэм 11 р ангинийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р ангиAmgalan Enhchimeg
7.2K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
200 vues7 diapositives
800.mn social studies d by byambaa avirmed par
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
350 vues7 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-2 par
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
1.3K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-5 par
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
1.5K vues8 diapositives
Sociaty par
SociatySociaty
SociatyBaterdene Tserendash
1K vues9 diapositives
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
417 vues7 diapositives

Tendances(18)

Niigmiin tuhai medleg-2 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
tulgaa141.3K vues
Niigmiin tuhai medleg-5 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
tulgaa141.5K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1 par anartseeveldorj
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
anartseeveldorj3.2K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1 par Nergui Oyunchinmeg
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
Nergui Oyunchinmeg3.5K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed

En vedette

Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel par
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelurangua85
8.1K vues13 diapositives
Niigem 11grade par
Niigem 11gradeNiigem 11grade
Niigem 11gradeAlungoo Alungoo
5.1K vues52 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-6 par
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6tulgaa14
2.7K vues1 diapositive
тест par
тест тест
тест deegiii
1.5K vues17 diapositives
11 niigem tuluvluguu 2011 par
11 niigem tuluvluguu 201111 niigem tuluvluguu 2011
11 niigem tuluvluguu 2011tungalag
327 vues5 diapositives
5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa. par
5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa.5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa.
5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa.bolorzbayn
3K vues26 diapositives

En vedette(19)

Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel par urangua85
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
urangua858.1K vues
Niigmiin tuhai medleg-6 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6
tulgaa142.7K vues
тест par deegiii
тест тест
тест
deegiii1.5K vues
11 niigem tuluvluguu 2011 par tungalag
11 niigem tuluvluguu 201111 niigem tuluvluguu 2011
11 niigem tuluvluguu 2011
tungalag327 vues
5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa. par bolorzbayn
5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa.5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa.
5.toriin dalbaa.niigmiin uhaan.bolormaa.
bolorzbayn3K vues
Thahim hicheel 1 r.baasansuren niigmiin uhaan -10 .irgediin uls toriin oroltsoo. par 92baaska96
Thahim hicheel 1 r.baasansuren niigmiin uhaan -10 .irgediin uls toriin oroltsoo.Thahim hicheel 1 r.baasansuren niigmiin uhaan -10 .irgediin uls toriin oroltsoo.
Thahim hicheel 1 r.baasansuren niigmiin uhaan -10 .irgediin uls toriin oroltsoo.
92baaska964.8K vues
87 р сургууль түүх нийгмийн ухааны багш т.буянжаргал par juuyaar
87 р сургууль түүх нийгмийн ухааны багш т.буянжаргал87 р сургууль түүх нийгмийн ухааны багш т.буянжаргал
87 р сургууль түүх нийгмийн ухааны багш т.буянжаргал
juuyaar3.9K vues
10 niigem tuluvluguu 2011 par tungalag
10 niigem tuluvluguu 201110 niigem tuluvluguu 2011
10 niigem tuluvluguu 2011
tungalag4.1K vues
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж par Buman Tsedew
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
Buman Tsedew6.1K vues
нийгмийн ухаан 9 р анги par nochiro
нийгмийн ухаан 9 р ангинийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р анги
nochiro7.7K vues
Standart niigmiin uhaan1 1 par tushigjargal
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1
tushigjargal6.3K vues
ардчилал par school14
ардчилалардчилал
ардчилал
school1423.1K vues
Niigmiin tuxai oilgolt 1 par tushigjargal
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1
tushigjargal25.3K vues
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг par Sunjee Sunje
10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг 10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг
Sunjee Sunje11.1K vues
соёлын бүтэц бүр par javzandulamts
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
javzandulamts40.7K vues

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-3

жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
487 vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
730 vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
1K vues8 diapositives
эеш а 2016 par
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016Tomorbaatar Erdenebat
1K vues5 diapositives
должинсүрэн нийгэм par
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
398 vues3 diapositives
должинсүрэн нийгэм par
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
393 vues3 diapositives

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-3(14)

должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79398 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79393 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79627 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79339 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79352 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79390 vues
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà par zundarma
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
zundarma460 vues
Naraa3. par Naraa53
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
Naraa53586 vues

Plus de tulgaa14

National history museum of mongolia par
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongoliatulgaa14
1.2K vues34 diapositives
Ulaanbaatar tour par
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
457 vues27 diapositives
Askingdirection par
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirectiontulgaa14
392 vues2 diapositives
Animalcwpuzzle par
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzletulgaa14
310 vues1 diapositive
Action%20 verbs%20matching par
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingtulgaa14
2.1K vues3 diapositives
Body%20 parts%20word%20search par
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchtulgaa14
2.2K vues1 diapositive

Plus de tulgaa14(20)

National history museum of mongolia par tulgaa14
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongolia
tulgaa141.2K vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14457 vues
Askingdirection par tulgaa14
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirection
tulgaa14392 vues
Animalcwpuzzle par tulgaa14
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzle
tulgaa14310 vues
Action%20 verbs%20matching par tulgaa14
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matching
tulgaa142.1K vues
Body%20 parts%20word%20search par tulgaa14
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20search
tulgaa142.2K vues
Birthday crossword par tulgaa14
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crossword
tulgaa14747 vues
Askingdirectionws par tulgaa14
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionws
tulgaa14214 vues
Activitiesws par tulgaa14
ActivitieswsActivitiesws
Activitiesws
tulgaa14263 vues
68 classroom-games par tulgaa14
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-games
tulgaa144.1K vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14246 vues
Test odko par tulgaa14
Test odkoTest odko
Test odko
tulgaa14315 vues
3 r shvvlgiin asuult par tulgaa14
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult
tulgaa14849 vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14299 vues
Rooms houses par tulgaa14
Rooms housesRooms houses
Rooms houses
tulgaa14516 vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14194 vues
Translation practise presentation par tulgaa14
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentation
tulgaa141 vue
The united kingdom parliament par tulgaa14
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliament
tulgaa146.3K vues
хөлбөмбөгийн дүрэм par tulgaa14
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэм
tulgaa145.2K vues

Niigmiin tuhai medleg-3

 • 1. Хичээлийн нэр:Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар Ахөдөө 1-р хэсэг 1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа , хамтын үйл ажиллагааны систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ? А.А. Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер 2. Нийлмэл нийгмийн шинжид хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Ураг төрлийн харилцаанд суурилсан В.Хувийн өмч үүсээгүй С.Нийгэм улс төр эдийн засгийн тэгш бус байдал үүссэн. D.Нарийн зохион байгуулалт бүхий удирдлагын системтэй. Е.СбаD зөв. 3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?_____ гэдэг нь ижил хэм хэмжээ,үнэт зүйл бүхий,хоорондоо ухамсартайгаар харилцдаг,тухайн бүлэгт багтаж байгаагаа ухамсарладаг, бусад хүмүүс ч тэднийг тус бүлгийн гишүүн гэж үздэг хүмүүсийн цогцыг хэлдэг. А.Анхдагч бүлэг В. Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч бүлэг 4. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ? А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд, зөвлөх менежерүүд Е. Аль нь ч биш 5. Аль өгөгдөл нь буруу вэ? А.Төрийн засаглал нь хууль цаазын үндэстэй. В.Төрийн засаглал нь шийдвэр гаргах, албадах онцгой эрхтэй. С. Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн . D.Төрийн засаглал нь сайн дурын үндсэн дээр юмуу эсвэл аргагүйн эрхэнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс төр, эрхзүй,ѐс суртахууны хэм хэмжээгээр зохицуулагддаг засаглал юм. Е.Төрийн засаглал нь албадлагын өвөрмөц аппаратад тулгуурлаж,бүх ард нийтэд хүрч байх улс төрийн засаглалын төвлөрсөн хэлбэр юм. 6. Эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй аргаар нь ангилсан ангилал аль вэ? А.Гэр бүлийн , төрийн, улс төрийн В.Эдийн засгийн,мэдээллийн,албадлагын С.Ардчилсан, ардчилсан бус D.Хууль тогтоох ,гүйцэтгэх, шүүх Е.Гэр бүлийн,цэргийн,намын,үйлдвэрчний,төрийн 7. Төр бол хүчтэй хүмүүсээс нийгэмд дарангуйллаа тогтоох байгууллага бөгөөд эрхзүй бол хүчтэй нь хүчгүйдээ ашиг сонирхолоо тулган хүлээлгэх арга хэрэгсэл буюу төр хүчирхийлэл, ялалтаар төрж, бэхжиж, хөгждөг.Энэ хэний боловсруулсан онол бэ? А.К.Маркс В.К.Каутский С.Г.Тард D.Т.Гоббс Е.Ф.Аквинский
 • 2. 8. Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй байх, хуулиар олгосон эрх чөлөөгөө баталгаатай эдлэх бололцоог бүрдүүлж, хүний сайн сайхны төлөө төр тэмцдэг байх явдал юм.Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Хууль дээдлэх ѐс В.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх С.Төрөөсхүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах 9. Олигопользах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ? А.Хоорондоо ялгаатай боловч нэг төрлийн таваар борлуулахыг сонирхсон олон тооны үйлдвэрлэгчидтэй. В.Ойролцоо орлуулах бүтээгдэхүүн байхгүй. С.Нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн олон. D.Үнийг зах зээл тодорхойлно. Е.Үнийг үйлдвэрлэгч тодорхойлно. 10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг хүрэлцэхүйц буцан орж ирж буй орлогыг ... гэнэ. А.Ашиг В.Хэвийн ашиг С.Хэт ашиг D.Тооцооны ашиг Е.СбаD хариулт 11. Гадаад худалдааны онолыг үндэслэгч нь: А.М.Фридман В.Д.Рикардо С.Адам Смит D.Ж.Кейнс Е.А.Маршалл 12. М1-д хамаарах нь : А.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж В.Бэлэн буй мөнгө С.Төрөл бүрийн үнэт цаас D.Банкны хугацаатай хадгаламж Е.Дээрхи бүгд буруу 13. Байгалиас харьцангуй бие даан оршиж, түүний хуулиудыг захиран ашиглаж амьдрах арга ухаанд голлон үндэслэгддэг соѐлыг судлаачид юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Нүүдэлчдийн соѐл В.Байлдан дагуулагчдын соѐл С.Өрнийн соѐл D.Шашны соѐл Е.Мэргэжлийн соѐл 14. Францын социологич Э.Дюркгейм бүтээлүүддээ соѐлын ямар үүргийг онцлон тэмдэглэж байсан бэ? А.Соѐлын хүмүүжил боловсролын үүрэг В.Соѐлын нэгтгэгч ба салгагч үүрэг С.Соѐлын зохицуулагч үүрэг D.АВС зөв Е.Бүгд буруу 15. Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинжид хамаарагдах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Нэгдмэл В.Монополь С.Хүлээн зөвшөөрөгдсөн D.Төрийн бие даасан, хараат бус бүрэн бүтэн байдал. Е. Бүгд зөв
 • 3. 16. Олон улсын харилцааны үндсэн хэлбэрүүдийг зөв дурдсаныг олно уу? А.Улс төр , эдийн засаг, цэрэг стратеги, соѐл, олон нийт. В.Хамтын ажиллагаа, хараат байдал, дайн, өрсөлдөөн С.Нэг туйлт, хоѐр туйлт, гурван туйлт, олон туйлт D.Өрсөлдөөн, хараат байдал, соѐлын солилцоо, эдийн засаг Е.Улс төр, цэрэг стратеги, техник, хамтын ажиллагаа 17. Тамирчид зуны аялал зохион байгуулахаар “Сүмийн дэн” компанитай гэрээ байгуулав.Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарах вэ? А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа Е.Аль нь ч биш 18. Судалгааны аргуудыг мэдээлэл цуглуулах арга, боловсруулалтын арга гэж ангилдаг. Боловсруулах аргад хамаарахыг нь нэрлэнэ үү? А.Түүврийн арга В.Асуулгын арга С.Бичиг баримт судлах арга D.Анализ синтез Е.Туршилтын арга 19. Зөв тохируул? 1.Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм а.Нийгмийн гол зорилго нь мэдлэг мэдээлэл. 2.Аж үйлдвэржсэн нийгэм в.Нийгмийн гол зорилго нь засаглал. 3.Аж үйлдвэржсэний дараахи нийгэм с.Нийгмийн гол зорилго нь мөнгө. А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2в3а D.1с2а3в Е.1а2с3в 20. Иргэдийн улс төрийн оролцооны нийцтэй хэлбэрүүдийг дурдахдаа хамааралгүйг дурдсан бол аль нь вэ? А.Сонгуульд оролцох,нэрээ дэвшүүлэх В.Өлсгөлөн зарлах С.Бүх ард түмний санал асуулга D.Төрийн байгууллага албан тушаалтанд захидал бичих Е.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан санл бодлоо илэрхийлэх 21. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ? А.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй. В. Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах С.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээрээ оролцох эрхтэй байх D.Хүний эрх бол хэнээс ч хамаарах жам ѐсны зүйл мөн. Е.Төр засаг нь ард түмнийхээ өмнө биш,харин нам,бүлэг,лобби зэрэг байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээх ѐстой. 22. Төрийн чиг үүргийг үйл ажиллагааны шинж чанараар нь дотоод,гадаад чиг үүрэг гэж ялган үзэж болно.Доорхи өгөгдлүүдээс гадаад чиг үүрэгт хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Төрийн болон нийгмийн аюулгүй байдлыгхангах В.Олон хэвшил бүхий эдийн засгийг төлөвшүүлэх С.Эрүүл мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх D.Оюуны өвийг хамгаалах Е.Улс орноо батлан хамгаалах
 • 4. 23. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард түмний өмч болгон заасан зүйлсийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ. Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна. А.Ургамал ан амьтны нөөц В.Төрийн байгууллага,албан газарт эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө С.Төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө D.Төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийнтөрд ногдох хувь хөрөнгө Е.Хуульд заасан бусад үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө 24. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Нийгмийн эмзэг бүлэг а.Жирэмсэн болон нярай,хөхүүл ганц хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж 2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг хамаардаг. 3.Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие ахмад настан хамардаг. А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2а3в D.1с2в3а Е.1а2с3в 25. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Эд хөрөнгийг шууд мэдэлдээ байлгаж, эдлэх боломжтой байхыг ... гэнэ. А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв 26. Соѐлын босоо чиглэл дэх ангилалд соѐлыг шаталсан байдлаар авч үздэг.Ийм ангилалын хүрээнд хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу? А.Элитийн соѐл В.Ардын соѐл С.Угсаатны хэв маягийн соѐл D.Үндэстний хэв маягийн соѐл Е.СбаD хамаарахгүй. 27. Ноѐрхогч шинжтэй болж буй аливаа улс эвслийг эсэргүүцэх улс орнууд өөрийн хүчийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, аливаа улс гүрэн аль нэг талтай дайтсан ч системийг бүхэлд нь тогтворгүйжүүлэх үйлдэл хийхгүй байх нь олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ? А. Олон туйлт систем В. Гурван туйлт систем С. Хоѐр туйлт систем D.Нэг туйлт систем Е. Аль нь ч биш 28. Аль нь хүүхдийн нийгэмшилтэнд илүү чухал вэ? А.Хэвлэл В.Биеийн галбир С.Цаг уурын орчин D.Гэр бүлийн орчин Е. Эдгээр нь бүгд тэнцүү хүчтэй. 29. Аль нь төрөлхийн статус вэ? А.Сурагч В.Спортын мастер С.Орон сууцанд суудаг. D.Найз Е.Халх 30. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулд хэн нэр дэвшүүлэх эрхтэй вэ? А. Улс төрийн намууд В. Сонирхлын бүлгүүд С.Улсын их хуралд суудал бүхий намууд дангаараа болон хамтран D.Улс төрийн хөдөлгөөнүүд Е.ВбаС зөв 31. Ядууст зориулж халамжийн төв байгуулжээ. Энэ нь иргэдийн ... оролцоо юм. А.Улс төрийн оролцоо В. Нийгмийн оролцоо С.Хувийн оролцоо D.Бүлгийн оролцоо
 • 5. Е. Оролцоо 32. Сүхбаатарын талбайд Засгийн газрын үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн хэсэг иргэдийн жагсаал болж, төрийн ордон руу дайран зарим цонхыг хагалсан байна. А. Иргэдийн улс төрийн нийцтэй оролцоо В. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцоо С.Иргэдийн нийгмийн оролцоо D.Иргэдийн хувийн оролцоо Е.СбаD хариулт зөв 33. Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах эрхтэй.Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А. Бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Чөлөөтэй Е. Саналаа нууцаар өгөх 34. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ... байдаг. А.Сонирхлын бүлгүүд В.Улс төрийн нам С.Төр D.Төрийн бус байгууллага Е. Хөдөлгөөн 35. Ажилгүйдлийн түвшинг тодорхойлохдоо нийт ажилгүйчүүдийн тоог/эдийн засгийн идэвхийтэй хүн ам буюу ажиллах хүчинд харьцуулаад хэдээр үржүүлдэг вэ? А.10 В.100 С.1000 D.10000 Е.Бүгд буруу 36. Хэрвээ барааны үнэ эрэлт нийлүүлэлтийн огтлолцлоос доогуур бол: А.Илүүдэл бий болно . В.Хомсдол бий болно. С.Ажилгүйдэл өснө. D.Худалдан авагчийн зах зээл үүснэ. Е. Бүгд буруу 37. Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өөрчлөлтөөс хамаарахгүй тогтвортой байдаг зардлыг тогтмол зардал гэнэ. Тогтмол зардлыг тодорхойл: А.Удирдах ажилтны цалин В.Түүхий эдийн зардал С.Эрчим хүчний зардал D.Тээврийн үйлчилгээний зардал Е.Хөдөлмөрийн нөөцийн зардал 38. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нь: А.Нийгмийн даатгалын орлого В.Хөрөнгийн татвар С.Дотоод бараа үйлчилгээний татвар D.Гаалийн татвар Е.Төлбөр 39. Монополийг хязгаарлах нь төрийн үйл ажиллагаа нь доорхи үүргүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх В.Нөөцийг хуваарилах үүрэг С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг D.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг 40. Далд эдийн засаг гэдэг нь алба ѐсоор бүртгэгдээгүй эдийн засаг юм.Далд эдийн засгийн хэлбэрт хамаарахгүй өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Ганзагын наймаа хийдэг хүмүүс В.Өмч идэж шамшигдуулах С.Албаны бэлэн мөнгөөр хувийн арилжаа наймаа хийх D.Хээл хахууль Е.Дээрхи бүгд хамаарна. 41. Табу-ямар нэгэн үйлдэл,үг, эд зүйлд тогтоогдсон туйлын хориг юм. Табу бол ... онцгой хэлбэр юм. Тохирох үгийг нөхөж бич? А.Уламжлалын В.Ёс заншлын С.Зан үйлийн D.Хэм хэмжээний Е.Бүгд буруу 42. Үндэсний шашинд хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу? А.Даосизм В.Индуизм С.Синтойзм D.Иудейн Е.Христос
 • 6. 43. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага зургаан үндсэн гол байгууллагатай. Эдгээрээс өнөөгийн байдлаар үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон байгууллагыг олно уу? А.Ерөнхий ассамблей В.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл С.Аюулгүйн зөвлөл D.Асрамжийн зөвлөл Е.Олон улсын шүүх 44. Дараахи харгалзаануудын аль нь буруу вэ? А.Брахман –Санваартнууд В.Кшатрий-Цэргийн жанжнууд С.Войшья-Газар тариалан,гар урлал,худалдаа эрхлэгчид D.Шудр-Дээд гаралтай жирийн хүмүүс Е.Бүгд зөв 45. Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг хэн авах вэ? А.Нэг насхүртэлх хүүхдээ асарч байгаа эх В.Ахмад настныг асарч байгаа иргэн С.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн D.Зөв хариулт алга Е.АбаВ зөв. 46. Улс төрийн намууд нь улс төрийн үйл ажиллагааны дараахи төрлүүдийн алиныг нь голлон гүйцэтгэдэг вэ? А.Сонирхол илэрхийлэх В.Сонирхол нэгтгэх,бодлого боловсруулах С.Сонирхлыг хэрэгжүүлэх D.Нийтлэг ашиг сонирхол чухал Е.Аль нь ч биш 47. Монголын Залуучуудын холбоо,Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо нь ... юм. А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй буюу шахалтын бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Аномик бүлэг 48. Микро эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлагдахууныг тодорхойлно уу? А.Мөнгө В.Ажил эрхлэлт С.Инфляци D.Өрсөлдөөн Е.Эдийн засгийн өсөлт 49. Чөлөөт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ? А.Салбарт шинээр ороход хүнд В.Үнийг үйлдвэрлэгчид тодорхойлно. С.Бие биеэ орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг цөөн тооны үйлдвэрлэгчтэй D.Мэдээлэл төгс байдаг Е.Өрсөлдөөн байхгүй. 50. Нохой гэдэг үгийг англиар dog оросоор собака гэдэг. Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд нь хамаарах вэ? “А.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг , утга нь адилхан байна. В.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага, бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. С.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. D.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэг утга, дуудлага,тэмдэг болдог.Е. Бүгд зөв 51. Үнэт зүйлс,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,хэм хэмжээ ,зан заншил гэх мэт тогтолцоо нь ямар соѐлд хамаарах вэ? А.Эдийн соѐл В. Сөрөг соѐл С.Дэд соѐл D.Оюуны соѐл Е.Нийтийн соѐл 52. Төрийн гадаад бодлогын хэрэгслийг дурдахдаа илүүц зүйл дурдсан бол аль нь вэ? А.Цэргийн В.Улс төрийн С.Суртал нэвтрүүлгийн D.Хүмүүнлэгийн Е.Эдийн засгийн 53. Өөрийн үндэстэнг дэлхийд ноѐрхуулах буюу их гүрний дээрэнгүй үзэл аль нь вэ? А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Геноцид 54. Улсын Их хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдрийг яаж тогтоох вэ? А.Улсын их хурал В.Ерөнхийлөгчийн айлтгалаар С.Сонгуулийн жилийн 6 сарын сүүлийн хагасын ням гариг D.УИХ-ын гишүүдийн олонхийн саналаар Е.Бүгд буруу
 • 7. 55. Улс төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй хүмүүс нь эрх мэдлээ буруугаар ашиглахадямагт бэлэн байдаг. Тэгвэл эрх мэдлээ буруугаар ашиглаж буй үйлдэл нь юу байж болох вэ? А.Засгийн эрх баригчид эрх мэдлээ өөрсдийн эрх ашгийн төлөө ашиглах В.Өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалсан хууль батлах С.Нийгмийн баялгийг эзэмших санаархал нь өндөр байх явдал. D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу 56. Удахгүй ажил олдоно гэж итгэж буй хүмүүсийг: А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна. В.Ажилгүй хүмүүст оруулна.С.Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй. D.Бүрэн бус ажилтай хүмүүст оруулна.Е.Аль нь ч биш. 57. Хэрэв үнийн өсөлттэй хамт Х барааны эрэлтийн хэмжээ өсч байвал Х бараа: А.Хэвийн бараа В.Дорд бараа С.Гиффен бараа D.Үнэ багатай бараа Е. ВбаС зөв 2-р хэсэг 2.1. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1.Вексель а.Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт 2.Банкнот в.Компьютерийн тусламжтайгаар хийдэг банкны тооцооны тогтолцоо 3.Депозит мөнгө с.Данснаас тодорхой хэмжээний мөнгө авах тухай өмчлөгчийн зөвшөөрөл 4.Чек d.Өр төлөх баталгаа 5.Компьютерийн мөнгө е.Банкны хадгаламж дээр үндэслэж нэг тооцооны данснаас нөгөөд мөнгө шилжүүлэх банк хоорондын тусгай тооцооны тогтолцоо А.1a2b3c4d5c В.1b2c3d4e5a С.1c2d3e4a5b D.1d2a3e4c5b Е.1e2a3b4c5d 2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1.Албан боловсролын тогтолцоо a.Мэдээллийн хэрэгслээр боловсрол олох 2.Албан бус боловсролын тогтолцоо b.Ажиллагсадын мэргэжил дээшлүүлэх 3.Амьдрах орчноос олж авах боловсролын тогтолцоо c.Хүүхдийн цэцэрлэгээс бага,дунд мэргэжлийн ба дээд боловсрол А.1a2b3c В.1b2c3a С.1c2a3b D.1a2c3b Е.1c2b3a 2.3 . Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул ? 1.Ерөнхий Ассамблей a.Гишүүн орон бүр том бага баян ядууг үл харгалзан нэг саналын эрхтэй оролцдог. 2.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл b.15 гишүүн орон байдгаас 5 нь байнгын гишүүн орон байдаг. 3.Аюлгүйн зөвлөл c.Хувь хүн биш улс нэхэмжлэл гаргана. 4.Олон улсын шүүх d.Тэргүүн нь Ерөнхий нарийн бичгийн дарга юм. 5.Нарийн бичгийн дарга нарийн газар e. ECOSOS гэж нэрлэгддэг энэ зөвлөл манай олон яамдын нэг адил үйл ажиллагаа явуулдаг. А.1a2b3c4d5e В.1a2e3b4c5d С.1c2d3e4a5b D.1d2e3a4b5c Е.1e2a3c4d5b