Niigmiin tuhai medleg-5

T
Хичээлийн нэр:Нийгмийн тухай мэдлэг   Хувилбар В хот

  1. Нээлттэй нийгэм бол хувь хүний эрх чөлөө ,үзэл санааны олон янз байдлыг хүлээн
   зөвшөөрсөн, шүүмжлэлт болон ардчилсан үзэл өргөн дэлгэрсэн нийгэм юм.
   Нээлттэй нийгмийн тухай онолыг хэн боловсруулсан бэ?
   А.Ф.Тѐннис        В.А.Гидденс       С.К.Маркс
   D.К.Поппер        Е.Аль нь ч биш
  2. Угсаатны нийтлэгийн хэлбэрүүдэд хамаарахгүй өгөгдлийг тодорхойлно уу?
   А.Овог          В.Үндэстэн       С.Анги
   D.Угсаатан        Е.Аймаг
  3. Сэтгэхүйн хөгжлийн үе бүхэнд тэр үед хүнийг сургаж болох шинэ дадал бүрэлдэн
   тогтдог.Доорхи онолуудын алиных нь агуулгыг илэрхийлж байна вэ?
   А.Бие хүний хөгжлийн онол       В.Зан суртахууны хөгжлийн онол
   С.Танин мэдэхүйн хөгжлийн онол    D.Психоаналитик онол
   Е.Бүгд буруу
  4. Аль нь зөв бодомж вэ?
   А.Нийгмийн институт нь нүдэнд үл харагдах тул хийсвэр ойлголт.
   В.Нийгмийн институт нь нийгэмд обьектив оршигч систем.
   С.Нийгмийн институт нь хүний сэтгэхүй ухамсраас хамааран оршдог.
   D.Нийгмийн институт нь эдийн засгийн амьдралын хүрээнээс хамааран оршигч
   систем .
   Е.Нийгмийн институт нь хүний хүсэл зоригоос шалтгаална.
  5. Төлөөллийн ардчиллын давуу тал нь юу вэ?
   А.Нийгмийн тодорхой төлөөллийн эрх ашгийг өмгөөлсөн бодлогыг батлах
   В.Хувь хүн бусдыг доромжлон гүтгэж болно.
   С.Өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгааллуулсан хууль батлах
   D.Харьцангуй цөөн хүн хамруулсан нөхцөлд л хэрэгжүүлэх боломжтой
   Е.Бүх бүлгүүдэд ашиг сонирхол, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж олгодог.
  6. Сонирхлын бүлэг гэж юу вэ?
   А.Эдийн засгийн сонирхлоо гүйцэлдүүлэхийн төлөө хамтарсан хүмүүсийн нэгдэл
   В.Өөрсөддөө ашигтай шийдвэр гаргуулан, ашиггүй шийдвэрийг цуцлуулахын төлөө
   ажиллагаа явуулж буй хэсэг бүлэг хүмүүс мөн.
   С.Хамгийн зохион байгуулалттай, үүргээрээ ялгаран мэргэшсэн хүмүүсийн бүлэг
   мөн.
    D.Нэг эрх ашиг,ижил зорилго, адилхан сонирхлын үүднээс хамтын үйл ажиллагаа
   явуулж буй хоѐр ба түүнээс дээш хүмүүсийн нэгдэл мөн.
   Е.Төр, засгийн эрхийг авахын төлөө нэгдэн тэмцэж байгаа бүлэг хүмүүс юм.
  7. Нийгмийн бүх үзэгдэлд туйлын хяналт тогтоохыг эрмэлздэг улс төрийн дэглэмийг
   нэрлэнэ үү?
   А.Либераль ардчилсан дэглэм       В.Тоталитар улс төрийн дэглэм
   С.Консерватив ардчилсан дэглэм      D.Авторитар улс төрийн дэглэм
   Е.Охлократ дэглэм
8. Хүмүүс ганц нэгээрээ биш харин нэгдэж, гаршсан зүйлээ дагнан эрхлэх замаар
  хэрэгцээгээ илүү ханган, хөдөлмөрийн хуваарь тогтсон нь төрийн үүслийн гол
  шалтгаан болдог.Энэ хэний боловсруулсан онол вэ?
  А.В.И.Ленин,К.Маркс       В.Ж.Руссо, Т.Гоббс     С.Платон, Сен-Симон
  D.Ж.Маритон, Ф.Аквинский          Е.Конфуций,Аристотель
9. Явцуу утгаар капиталийг тодорхойлно уу?
  А.Биеийн хөдөлмөрийн капитал         В.Мөнгөн капитал
  С.Үндсэн ба эргэлтийн капитал        D.Бүгд зөв
  Е.Бүгд буруу
10. Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа, үйлчилгээний тоо
  хэмжээг аль ойлголт нь илэрхийлэх вэ?
  А.Бүтээмж           В.Ашиг         С.Үр ашиг
  D.Үйлдвэрлэл         Е.Зардал
11. Пүүсийн үйлдвэрийн болон маркетингийн бүх зардал, түүн дээр хүлээгдэж буй
  ашгийг нэмсний нийлбэрээр тодорхойлогдох үнийг нэрлэнэ үү?
  А.Үйлдвэрлэлийн үнэ      В.Жижиглэнгийн үнэ
  С.Бөөний үнэ          D. Нэрлэсэн үнэ
  Е.Аба С хариулт зөв
12. Аль нь эдийн засгийн тухай бүрэн дүүрэн ойлголт вэ?
  А.Ашиг олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба ажил, үйлчилгээ явуулахад
  зориулан зохицуулж байгаа биеийн болон оюуны үйл ажиллагаа.
  В.Хязгааргүй өсдөг хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хангах сонголтыг
  хэрэгжүүлэх явц дахь хүмүүсийн хоорондын харилцаа, үйл ажиллагааны
  төрлүүдийн цогц.
  С.Материаллаг болон оюуны баялгийг үйлдвэрлэн бий болгох, хувиарлах,
  солилцох, хэрэглэх талаархи хүмүүсийн үйл ажиллагааны цогц.
  D.Юуг үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд зориулан үйлдвэрлэхийг шийдвэрлэх
  явдал.
  Е.Дээрхи бүгд
13. Зан байдлын дүрүүдэд хамаарах ойлголтуудыг тодорхойлно уу?
  А.Ёс заншил          В.Зан үйл      С.Уламжлал
  D.Бүгд зөв          Е.Абав хариулт зөв
14. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?
  Соѐлуудын харилцан тархалт, дэлгэрэлтийг ___________ гэнэ.
  А.Соѐлын холбоо            В.Соѐлын нэвчих үзэгдэл
  С.Соѐлын олон талт байдал       D.Соѐлын түгээмэл шинж
  Е.Аль нь ч биш
15. Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын системийн байгууллагад аль нь хамаарахгүй вэ?
  А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага    В.Хүүхдийн сан
  С.Хөгжлийн хөтөлбөр          D.Бүгд хамаарна.
  Е.Аба В хариулт зөв
16. Аль нь хуучин колони байсан улс орныг тусгаар тогтнолынхоо төлөө ахиц гаргахад
  чиглүүлж өгдөг вэ?
  А.НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр      В.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
С.Олон улсын шүүх          D.Асрамжийн зөвлөл
  Е.Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл
17. Америкийн угсаатны зүйч, түүхч Л.Г.Морганы алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү?
  А.Эртний нийгэм          В.Түүхийн судалгаа
  С.Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн, шинэчлэгдэн буй дэлхийн дэг журам
  D.Европын мөхөл
  Е.Эдийн засгийн өсөлтийн үе шатууд, коммунист биш тунхаглал
18. Тамирчид зуны аялал зохион байгуулахаар “Сүмийн дэн” компанитай гэрээ
  байгуулав. Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарахыг тодорхойл?
  А.Институт хоорондын харилцаа     В.Нийгэм хоорондын харилцаа
  С.Байгууллага бүлэг, нийтлэг хоорондын харилцаа
  D.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа    Е. Дээрхи бүгд
19. Америкийн угсаатны зүйч, түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв
  тохируул?
       1.Зэрлэг үеийн доод шат    а.Мал аж ахуй, ан агнуур эрхэлдэг, хүнийг
                         наймаалдаг боолт ѐс эхэлсэн болно.
     2.Бүдүүлэг үеийн доод шат        в.Идэшний ургамал тариалж, амьтдыг
                                  гэршүүлж эхэлсэн.
    3.Соѐлт үе               с.Хүн анх үүссэн, модонд амьдралынхаа
                         нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе.

  А.1с2в3а В.1в2с3а С.1а2в3с     D.1с2а3в Е.1в2а3с
20. Аль нь ардчиллын тухай ойлголтыг тодорхойлоход илүүц вэ?
  А.Ард түмний засаглал        В.Ард түмнээс сонгогдсон засаглал
  С.Эрх чөлөөний тухай үзэл баримтлал        D.Үнэт зүйл
  Е.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийн хүсэл зоригийн илэрхийлэл
21. Хүний эрх, эрх чөлөө шударга ѐс, үндэсний эв нэгдлийг хангах, эрүүл мэнд
  боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх, хүн амын амьдралын
  тодорхой түвшинг тасралтгүй дээшлүүлэх, ахуй амьдрал, хөдөлмөрийн нөхцөл
  шаардлагыг хангах гэх мэт нь төрийн ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ?
  А.Улс төрийн чиг үүрэг        В.Нийгмийн чиг үүрэг
  С.Эдийн засгийн чиг үүрэг      D.Эрхзүйн чиг үүрэг
  Е.Оюун санааны чиг үүрэг
22. Хүй нэгдлийн, боол эзэмшлийн, феодалын, капиталист , социалист нийгэм хэмээн
  ангилжээ. Төрийн ангиллын ямар хандлагад хамаарах вэ?
  А.Түүхэн хөгжлийн          В.Марксист ангилал
  С.Иргэншлийн хандлага        D.АбаВ хариулт зөв
  Е.Бүгд буруу
23. Төрийн өмч нь төрийн нийтийн зориулалттай өмч, төрийн өөрийн өмчөөсбүрдэнэ.
  Төрийн өөрийн өмчид _____________ хамаарна.
  А.Газрын хэвлий түүний баялаг    В.Ус түүний доторхи баялаг
  С.Ой түүний дагалдах баялаг     D.Төрийн тусгай хэрэгцээний бэлтгэл нөөц
  Е.Түүх соѐлын үнэт зүйл цогцолбор
24. Макро эдийн засгийн гол зорилго юунд орших вэ?
А.Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал
  В.Микро эдийн засгийн ажиллагааг хангах
  С.Ажилгүйдлийг багасгах
  D.Ядуурлыг багасгах
  Е.Шатахууны нийлүүлэлт
25. Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт, банкны тасалбарыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
  А.Вексель           В.Банкнот          С.Депозит мөнгө
  D.Чек             Е.Компьютерийн мөнгө
26. Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж нь ямар үнэлэмжийн илрэл вэ?
  А.Ёс суртахууны        В.Ажлын           С.Шашны
  D.Хүнийг үнэлэх        Е.Гоозүйн
27. Нэг сонгогч нэг л удаа санал гаргах,сонгогчид адил саналын эрхтэй байх,сонгогч
  бүрийн саналын хувийн жин ижил байх, нэг тойрог дахь саналын тоо тэгш байх
  нөхцлүүд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын алинд хамаарахыг тодорхойлно уу?
  А.Бүх нийтийн зарчим     В.Тэгш эрхийн зарчим
  С.Шууд сонгох зарчим     D.Саналаа нууцаар гаргах зарчим
  Е.Чөлөөтэй сонгох зарчим
28. Ангийн тухай эсрэг тэсрэг байр суурь бүхий төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү?
  А.Э.Дюркгейм-М.Вебер     В.М.Вебер-П.Сорокин    С.К.Маркс-Э.Дюркгейм
  D.Н.Смельзер-П.Сорокин    Е.Н.Смельзер-М.Вебер
29. Төрийн эрх мэдлийг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүхийн байгууллагын хооронд зөв
  тэнцвэртэй, харилцан хяналттай хуваарилах нь эрхзүйт төрийн үндсэн шинжүүдийн
  алинд нь хамаарах вэ?
  А.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх
  В.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах
  С.Хууль дээдлэх ѐс
  D.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх
  Е.Улс төр эрхзүйн соѐлтой байх
30. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллагыг нэрлэнэ үү?
  А.Улс төрийн нам       В.Төр           С.Сонирхлын бүлгүүд
  D.Төрийн бус байгууллагууд Е.Дээрхи бүгд
31. Парламентад шахалт үзүүлэх, гүйцэтгэх засаглалд шахалт үзүүлэх, шүүх эрх
  мэдэлд шахалт үзүүлэх гэсэн гурван үндсэн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг
  бүлгийг нэрлэнэ үү?
  А.Шахалтын бүлэг        В.Аномик бүлэг     С.Эвлэл хлбооны бус бүлэг
  D.Байгууллагажсан бүлэг    Е.Эвлэл холбооны хэлбэртэй бүлэг
32. Аль нь иргэдийн нийгмийн оролцоог илэрхийлж байна вэ?
  А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах, хандив өргөх
  В.Спортын уралдаан тэмцээнд орлцох
  С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх
  D.Улс төрийн сонин худалдан авах
  Е.Аль нь ч биш
33. Иргэд хүсэл зорилгоо илэрхийлэх арга замыг сонгоно уу?
   А.Сайн дурын байгууллагын гишүүн байх
В.Өөрсдийгөө төлөөлөх албан тушаалтнаа сонгох
  С.Чөлөөт сэтгэлгээтэй байх
  D.Сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх
  Е.Дээрхи бүгд
34. Зөв тохируул?
1.Бэлэн мөнгө буюу хугацаагүй хадгаламж,банкны     а.Мөнгөний тодорхойлолт
  хугацаатай хадгаламж, төрөл бүрийн үнэт цаас
2.Нийгмийн хэв маягаас хамаарахгүй арилжаа        в.Мөнгөний үүрэг
  солилцоо байсан цагт мөнгө зайлшгүй байна.
3.Өртгийн хэмжүүр, хуримтлал, зээл төлбөрийн хэрэгсэл с.Мөнгөний онцлог
4.Бүх таваарыг үнэлж, арилжиж, солилцож,         d.Мөнгөний ангилал
  төлбөрт үйлчилгээ хийдэг түгээмэл
  тэнцүүлэгч болсон онцгой таваар
  А.1а2в3с4d   B.1d2c3b4a   C.1d2b3c4a  D.1d2a3b4c   E.1d2c3a4b
35. Английн эдийн засагч Ж.Кейнсийн үндэслэсэн онол:
  А.Мөнгөний монетаризм онол       В.Микро эдийн засгийн онол
  С.Экономиксийг үндэслэгч.        D.Макро эдийн засгийн онол
  Е.Харьцангуй давуу талын онол
36. Кейнсчүүд нь:
  А.Зах зээл нь өөрөө дотроо тогтвортой гэж үздэг.
  В.Зах зээлд зөвхөн чөлөөт өосөлдөөн л байдаг гэж үздэг.
  С.Зах зээл нь мөнгөний тэлэх бодлогыг ашиглахын эсрэг байдаг.
  D.Эдийн засгийн нөхцлийг хангахын тулд Засгийн газрын оролцоо зайлшгүй гэж
  үздэг.
  Е.Дээрхи бүх хариултууд үнэн
37. Эдийн засгийн уналтаас гарсан ажилгүйдэл доорхи хэлбэрүүдийн алинд нь
  хамаарах вэ?
  А.Шилжилтийн ажилгүйдэл     В.Бүтцийн ажилгүйдэл С.Мөчлөгийн ажилгүйдэл
  D.Байнгын ажилгүйдэл      Е.Улирлын ажилгүйдэл
38. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь:
  А.Татварын өсөлт     В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт     С.Үйлдвэрлэлийн
  нөөцийн үнийн бууралт       D.Дагалдах барааны үнийн бууралт
  Е.Бүгд буруу
39. Монголд хаврын баяр болох Цагаан сарыг билгийн тооллоор тэмдэглэхэд,Казак
  үндэстэн Хаврын баяр болох Науризын баярыг 3 сарын 22 –нд тэмдэглэн
  өнгөрөөдөг. Энэ нь:
  А:Соѐлын зөрчил      В.Соѐлын универсаль    С.Соѐлын олон талт байдал
  D.Соѐлын диффузи     Е.Соѐлын ялгаа
40. Хүн амын бие даан боловсролоо дээшлүүлэхэд туслах нь тасралтгүй боловсролын
  Тогтолцооны аль хэсэгт хамаарах вэ?
  А.Албан боловсролын тогтолцоо        В.Албан бус боловсролын тогтолцоо
  С.Амьдрах орчноос олж авах боловсролын тогтолцоо
  D.Нийгмийн боловсролын тогтолцоо       Е.Аль нь ч биш
41. Мянганы сорилын сан хөтөлбөрийн боловсруулж, Монгол улс хэрэгжүүлдэг. Энэ нь
  ямар улсын дэмжлэгтэйгээр хэрэгждэг вэ?
  А.Япон
  В.Америкийн нэгдсэн улс
  С.Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгждэг хөтөлбөр
  D.Улсын Их хурлаас баталсан хөтөлбөрийн хүрээн дэх үйл ажиллагаа
  Е.Бүгд буруу
42. Нийгмийн микро бүлэгтявцуу утгаар хамаарахыг олно уу?
  А.Анги давхраа           В.Овог аймаг       С.Ястан үндэстэн
  D.Гэр бүл үйлдвэрлэлийн хамт олон             Е.Бүгд буруу
43. Судалгааны аргуудыг мэдээлэл цуглуулах арга, мэдээлэл боловсруулах арга гэж
  ангилах бөгөөд боловсруулалтын аргад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу?
  А.Анализ синтез          В.Индукци дидукци       С.Асуулгын арга
  D.Ажиглалт туршилтын арга            Е.АбаВхариулт зөв
44. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?
  1.Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинж               а.Улс төр, эдийн засаг, нийгэм,
                                      оюун санааны үүрэг
  2.Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах            в.Улс орноо батлан хамгаалах
  3.Төрийн дотоод чиг үүрэг                с.Хууль тогтоох гүйцэтгэх, шүүх эрх
                                             мэдэл
  4.Төрийн гадаад чиг үүрэг                   d.Монополь, нэгдмэл , хүлээн
                                         зөвшөөрөгдсөн
  А.1c2b3a4d   B.1b2c3a4d      C.1a2b3c4d     D.1d2c3a4b    E.1c2b3a4d
45. Улс төрийн намыг коммунист,социалист,социаль демократ, либераль, консерватив,
  фашист хэмээн ангилсан нь доорхи ойлголтуудын алинд хамаарахыг тодорхойлно
  уу?
  А.Баримталж буй үзэл суртлын агуулгаар
  В.Явуулж буй үйл ажиллагааны шинж чанараар нь
  С.Улс төрийн чиг баримжаагаар нь
  D.Улс төрийн системд эзэлж буй байр сууриар нь
  Е.Тогтож буй улс төрийн дэглэмтэй харьцаж буй байдлаар нь
46. Орлого өсөж байхад Х барааны эрэлт буурав. Х барааг :
  А.Дорд бараа       В.Үнэ багатай бараа         С.Хэвийн буюу онцгой бараа
  D.АбаВ хариулт зөв    Е.Аль нь ч биш
47. Дэд соѐлыг хэрхэн ангилдаг вэ?
  А.Зонхилогч,сөрөг                        В.Үндэсний,шашны,нийтийн
  С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн                  D.Шашны ,мэргэжлийн ,сөрөг
  Е.Зонхилогч, сөрөг, дагуул
48. Соѐлын өөрчлөлт нь ............, ........... байдлаар явагддаг.
  А.зогсонги,ухарсан В.зогсонги.урагшилсан         С.ухарсан,үсэрсэн
  D.ухарсан,хөгжсөн            Е.ухарсан,урагшилсан
49. Дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан тулгамдсан асуудлуудыг уламжлалт ба
  уламжлалт бус хэмээн ангилдаг. Уламжлалт бус асуудалд аль нь хамаарах вэ?
  А.Олон улсын терроризм          В.Үндэстэн хоорондын мөргөлдөөн
С.Экологийн тэнцвэргүй байдал    D.Байгалийн болон хүний үйл ажиллагаагаас
  үүдэн гарч буй гамшгийн асуудал   Е.Дээрхи бүгд
50. Нийгмийн жижиг бүлгийн үндсэн шинжийг тодорхойлно уу?
  А.Гишүүдийн орон зайн хувьд ойр байдаг.         В.Гишүүдийн зан байдлыг
  албан бусаар хянах          С.Бүлэгт сайн дурын үндсэн дээр элсэх
  D.Дээрхи бүгд             Е.АбаВ хариулт зөв
51. Монгол дахь ардчиллын үнэлэмжид эерэгээр нөлөөлсөн хүчин зүйлүүдийг
  тодруулна уу?
  А.Албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байгаа явдал.
  В.Улс төрийн нам зүтгэлтнүүд хувийн эрх ашиг, нэр төр хөөцөлдснөөс
  С.Ардчилал нь хүний эрх, олон ургльч чөлөөт байдлыг эрхэмлэн үзэж буй явдал
  D.Зарим удирдагчдын ааш араншин, болчимгүй үйл ажиллагаатай холбож үзэх
  Е.Аль нь ч биш
52. Улс төрийн намыг хэрхэн тодорхойлж болох вэ?
  А.Зохион байгуулалттай улс төрийн хөдөлгөөн
  В.Засгийн эрх авах боломжгүй субьект
  С.Сонгуулиар дамжин засгийн газарт тавих хууль ѐсны хяналтыг олж авахаар
  эрмэлзэж буй байгууллага
  D.Улс төрийн бүлэглэл
  Е.Бүгд буруу
53. Дараахи шинжүүдийн аль нь монополийг тодорхойлохгүй вэ?
  А.Үнэд нөлөөлөх хүчтэй    В.Зах зээл рүү орох саад бэрхшээл их
  С.Бүтээгдэхүүнийг орлуулах бүтээгдэхүүн байж болно.
  D.Зах зээл дээр ганцхан пүүс байна.   Е.Бүгд зөв
54. Урьдчилан тооцоолох боломжгүй ханш уналтын үед их хохирдог нь:
  А.Тогтмол орлоготой хүмүүс    В.Биет эд хөрөнгө эзэмшигчид   С.Зээлдэгч нар
  D.Засгийн газар         Е.Аль нь ч биш
55. Зах зээлийн эдийн засагт төр чухам ямар асуудалд оролцох вэ?
  А.Нийгэм дэх мөнгөн орлогын хуваарилалт В.Бэлэн байгаа нөөцөөр юуг хэдий
  хэмжээтэй үйлдвэрлэхийг тодорхойлох
  С.Хязгаарлагдмал орлогыг зохистой ашиглах арга замыг тодорхойлж, тодорхой
  хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх
  D.Нийт хүн ам болон тодорхой хэсэг бүлгийн сонирхлоос үл хамаарсан нийгэмд
  зайлшгүй шаардлагатай бараа үйлчилгээний хүрээг тодорхойлох
  Е.Аль нь ч биш
56. Нийгэм соѐлын хөгжил зогсонги болж,залгамж шинж алдагдан , үнэт зүйлсийн
  ололт гээгдэхэд юу нөлөөлдөг вэ?
  А.Хуулиа дагахгүй байх     В.Уламжлал хүндлэгдэхгүй байх
  С.Уламжлал мартагдах      D.Өөр орны колони болох    Е.Бүгд буруу
57. Олон улсын харилцаа явагдах шаардлагыг тодорхойлно уу?
  А.Тухайн улс бусад улстай харилцснаар өөрийн байр суурийг дэлхий нийтэд
  таниулах
  В.Улс орнуудтай харилцснаар тухайн улсын түүх соѐлыг судлах, суралцах боломж
  нээгддэг.
С.Аливаа төр нь дотоод бодлогынхоо үр дүнд нийгмийн бүхий л хэрэгцээг хангаж
    чаддаггүй, гадаад оронтой харилцаж байж зарим хэрэгцээгээ хангадаг.
    D.Дээрхи бүгд        Е. Аль нь ч биш
    Хоѐрдугаар хэсэг
    2.1 Зөв харгалзуулна уу?
    1  Маргинал байдал          a   Үндэсний соѐл, тэгш эрх нь зөрчигдөж байгаа үндэсний цөөнхи

    2  Маргиналууд            b   Хоѐр нийтлэгийн эсвэл хоѐр соѐлын зааг дээр оршин буй хувь хүн ба
                          нийгмийн бүлгийн тодорхойгүй төлөв байдал

    3  Улс төрийн маргинал        c   Өмнө нь баримталж байсан үнэт зүйлс, зан үйл, амьдралын хэм
                          хэмжээгээ цоо шинээр өөрчлөхөөс аргагүй байдалд хүрснээс сэтгэлзүйн
                          хямралд орж, өөрсдийгөө хоѐрдмол байдлаар ухамсарласан хүмүүс

    4  Угсаатны маргинал         d   Нийгэм, улс төрийн амьдралд оролцох хууль ѐсны эрх мэдэл, боломж нь
                          хязгаарлагдмал хүмүүс

    А.1c2a3b4d     B.1b2a3d4c C.1d2c3a4b         D.1a2b3c4d    E.1b2c3d4а

    2.2 зөв харгалзуулна уу?
    1  Монгол              а   Нийгмийн бүлэг давхрааны ашиг сонирхлыг зохицуулах, иргэдэд
                          үйлчлэх

    2  Төрийн дотоод үүрэг        в   Парламентийн бүгд найрамдах төр

    3  Төрийн    үүслийн    нэг  с   Улс орноо батлан хамгаалах
      шалтгаан

    4  Төрийн гадаад үүрэг        d   Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах

    A.1a2b3c4d B.1b2a3d4c           C.1c2d3a4b   D.1d2c3b4a    E.1a2d3c4b

    2.3 Зөв харгалзуулна уу?
  1  Татвар           a  Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасавч улс,орон
                    нутгийн төсөв болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө

  2  Албан татвар        b  Хууль тогтоомжийн дагуу төрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйн нэгж
                    байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн
                    төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгө



  3  Хураамж           c  Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаас завсрын ямар        нэгэн  шат
                    дамжлагагүйгээр,орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар

  4  Төлбөр           d  Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн ажил
                    үйлчилгээ,бараа бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар

  5  Шууд татвар         e  Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч байгаа төрийн
                    хураамж

  6  Шууд бус татвар       f  Заавал төлөх төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж, иргэдээс хариу төлбөргүйгээр
                    улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгө

А.1b2d3c4a5e6f           В.1c2a3b4d5f6a         C.1d2b3c4a5f6e          D.1e2f3b4a5c6d
E.1f2e3b4a5c6d

Recommandé

жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
1.5K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-3 par
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-2 par
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
1.3K vues8 diapositives
нийгэм 11 р анги par
нийгэм 11 р ангинийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р ангиAmgalan Enhchimeg
7.2K vues5 diapositives
тест №1 par
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
4K vues2 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-4 par
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
2.7K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
201 vues7 diapositives
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
345 vues8 diapositives
10 анги par
10 анги10 анги
10 ангиsayjargal
2K vues6 diapositives
жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
14.9K vues8 diapositives
Jishig 11 angi. ариунгэрэл par
Jishig 11 angi. ариунгэрэлJishig 11 angi. ариунгэрэл
Jishig 11 angi. ариунгэрэлsayjargal
902 vues5 diapositives
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed par
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
152 vues8 diapositives

Tendances(18)

800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
Jishig 11 angi. ариунгэрэл par sayjargal
Jishig 11 angi. ариунгэрэлJishig 11 angi. ариунгэрэл
Jishig 11 angi. ариунгэрэл
sayjargal902 vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1 par anartseeveldorj
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
anartseeveldorj3.2K vues
Niigmiin tuhai medleg-1 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
tulgaa146.7K vues
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test par anartseeveldorj
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
anartseeveldorj625 vues

En vedette

хэрэглэгдэхүүн 4 par
хэрэглэгдэхүүн 4хэрэглэгдэхүүн 4
хэрэглэгдэхүүн 4Erdenetuya Galbadrah
608 vues3 diapositives
с.эрдэнэ par
с.эрдэнэс.эрдэнэ
с.эрдэнэOyuhai1127
2.5K vues5 diapositives
с. эрдэнэ. par
с. эрдэнэ.с. эрдэнэ.
с. эрдэнэ.erka11
4.6K vues5 diapositives
с.эрдэнэ хичээл 1 par
с.эрдэнэ хичээл 1с.эрдэнэ хичээл 1
с.эрдэнэ хичээл 1badmaaa
6.4K vues13 diapositives
маркетингийн идэвхижүүлэлт par
маркетингийн идэвхижүүлэлтмаркетингийн идэвхижүүлэлт
маркетингийн идэвхижүүлэлтГончигжавын Болдбаатар
20.8K vues25 diapositives
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ... par
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Adilbishiin Gelegjamts
36.6K vues31 diapositives

En vedette(9)

с.эрдэнэ par Oyuhai1127
с.эрдэнэс.эрдэнэ
с.эрдэнэ
Oyuhai11272.5K vues
с. эрдэнэ. par erka11
с. эрдэнэ.с. эрдэнэ.
с. эрдэнэ.
erka114.6K vues
с.эрдэнэ хичээл 1 par badmaaa
с.эрдэнэ хичээл 1с.эрдэнэ хичээл 1
с.эрдэнэ хичээл 1
badmaaa6.4K vues
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ... par Adilbishiin Gelegjamts
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
ардчилал par school14
ардчилалардчилал
ардчилал
school1423.1K vues
улс төрийн засаглал par tungalag
улс төрийн засаглалулс төрийн засаглал
улс төрийн засаглал
tungalag18.9K vues

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-5

жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
487 vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
731 vues8 diapositives
Sociaty par
SociatySociaty
SociatyBaterdene Tserendash
1K vues9 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
1K vues8 diapositives
эеш а 2016 par
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016Tomorbaatar Erdenebat
1K vues5 diapositives
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed par
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
400 vues7 diapositives

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-5(15)

Plus de tulgaa14

National history museum of mongolia par
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongoliatulgaa14
1.2K vues34 diapositives
Ulaanbaatar tour par
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
457 vues27 diapositives
Askingdirection par
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirectiontulgaa14
392 vues2 diapositives
Animalcwpuzzle par
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzletulgaa14
310 vues1 diapositive
Action%20 verbs%20matching par
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingtulgaa14
2.1K vues3 diapositives
Body%20 parts%20word%20search par
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchtulgaa14
2.2K vues1 diapositive

Plus de tulgaa14(20)

National history museum of mongolia par tulgaa14
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongolia
tulgaa141.2K vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14457 vues
Askingdirection par tulgaa14
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirection
tulgaa14392 vues
Animalcwpuzzle par tulgaa14
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzle
tulgaa14310 vues
Action%20 verbs%20matching par tulgaa14
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matching
tulgaa142.1K vues
Body%20 parts%20word%20search par tulgaa14
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20search
tulgaa142.2K vues
Birthday crossword par tulgaa14
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crossword
tulgaa14747 vues
Askingdirectionws par tulgaa14
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionws
tulgaa14214 vues
Activitiesws par tulgaa14
ActivitieswsActivitiesws
Activitiesws
tulgaa14263 vues
68 classroom-games par tulgaa14
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-games
tulgaa144.1K vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14246 vues
Test odko par tulgaa14
Test odkoTest odko
Test odko
tulgaa14315 vues
3 r shvvlgiin asuult par tulgaa14
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult
tulgaa14849 vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14299 vues
Rooms houses par tulgaa14
Rooms housesRooms houses
Rooms houses
tulgaa14516 vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14194 vues
Translation practise presentation par tulgaa14
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentation
tulgaa141 vue
The united kingdom parliament par tulgaa14
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliament
tulgaa146.4K vues
хөлбөмбөгийн дүрэм par tulgaa14
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэм
tulgaa145.2K vues

Niigmiin tuhai medleg-5

 • 1. Хичээлийн нэр:Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар В хот 1. Нээлттэй нийгэм бол хувь хүний эрх чөлөө ,үзэл санааны олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн, шүүмжлэлт болон ардчилсан үзэл өргөн дэлгэрсэн нийгэм юм. Нээлттэй нийгмийн тухай онолыг хэн боловсруулсан бэ? А.Ф.Тѐннис В.А.Гидденс С.К.Маркс D.К.Поппер Е.Аль нь ч биш 2. Угсаатны нийтлэгийн хэлбэрүүдэд хамаарахгүй өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Овог В.Үндэстэн С.Анги D.Угсаатан Е.Аймаг 3. Сэтгэхүйн хөгжлийн үе бүхэнд тэр үед хүнийг сургаж болох шинэ дадал бүрэлдэн тогтдог.Доорхи онолуудын алиных нь агуулгыг илэрхийлж байна вэ? А.Бие хүний хөгжлийн онол В.Зан суртахууны хөгжлийн онол С.Танин мэдэхүйн хөгжлийн онол D.Психоаналитик онол Е.Бүгд буруу 4. Аль нь зөв бодомж вэ? А.Нийгмийн институт нь нүдэнд үл харагдах тул хийсвэр ойлголт. В.Нийгмийн институт нь нийгэмд обьектив оршигч систем. С.Нийгмийн институт нь хүний сэтгэхүй ухамсраас хамааран оршдог. D.Нийгмийн институт нь эдийн засгийн амьдралын хүрээнээс хамааран оршигч систем . Е.Нийгмийн институт нь хүний хүсэл зоригоос шалтгаална. 5. Төлөөллийн ардчиллын давуу тал нь юу вэ? А.Нийгмийн тодорхой төлөөллийн эрх ашгийг өмгөөлсөн бодлогыг батлах В.Хувь хүн бусдыг доромжлон гүтгэж болно. С.Өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгааллуулсан хууль батлах D.Харьцангуй цөөн хүн хамруулсан нөхцөлд л хэрэгжүүлэх боломжтой Е.Бүх бүлгүүдэд ашиг сонирхол, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж олгодог. 6. Сонирхлын бүлэг гэж юу вэ? А.Эдийн засгийн сонирхлоо гүйцэлдүүлэхийн төлөө хамтарсан хүмүүсийн нэгдэл В.Өөрсөддөө ашигтай шийдвэр гаргуулан, ашиггүй шийдвэрийг цуцлуулахын төлөө ажиллагаа явуулж буй хэсэг бүлэг хүмүүс мөн. С.Хамгийн зохион байгуулалттай, үүргээрээ ялгаран мэргэшсэн хүмүүсийн бүлэг мөн. D.Нэг эрх ашиг,ижил зорилго, адилхан сонирхлын үүднээс хамтын үйл ажиллагаа явуулж буй хоѐр ба түүнээс дээш хүмүүсийн нэгдэл мөн. Е.Төр, засгийн эрхийг авахын төлөө нэгдэн тэмцэж байгаа бүлэг хүмүүс юм. 7. Нийгмийн бүх үзэгдэлд туйлын хяналт тогтоохыг эрмэлздэг улс төрийн дэглэмийг нэрлэнэ үү? А.Либераль ардчилсан дэглэм В.Тоталитар улс төрийн дэглэм С.Консерватив ардчилсан дэглэм D.Авторитар улс төрийн дэглэм Е.Охлократ дэглэм
 • 2. 8. Хүмүүс ганц нэгээрээ биш харин нэгдэж, гаршсан зүйлээ дагнан эрхлэх замаар хэрэгцээгээ илүү ханган, хөдөлмөрийн хуваарь тогтсон нь төрийн үүслийн гол шалтгаан болдог.Энэ хэний боловсруулсан онол вэ? А.В.И.Ленин,К.Маркс В.Ж.Руссо, Т.Гоббс С.Платон, Сен-Симон D.Ж.Маритон, Ф.Аквинский Е.Конфуций,Аристотель 9. Явцуу утгаар капиталийг тодорхойлно уу? А.Биеийн хөдөлмөрийн капитал В.Мөнгөн капитал С.Үндсэн ба эргэлтийн капитал D.Бүгд зөв Е.Бүгд буруу 10. Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээг аль ойлголт нь илэрхийлэх вэ? А.Бүтээмж В.Ашиг С.Үр ашиг D.Үйлдвэрлэл Е.Зардал 11. Пүүсийн үйлдвэрийн болон маркетингийн бүх зардал, түүн дээр хүлээгдэж буй ашгийг нэмсний нийлбэрээр тодорхойлогдох үнийг нэрлэнэ үү? А.Үйлдвэрлэлийн үнэ В.Жижиглэнгийн үнэ С.Бөөний үнэ D. Нэрлэсэн үнэ Е.Аба С хариулт зөв 12. Аль нь эдийн засгийн тухай бүрэн дүүрэн ойлголт вэ? А.Ашиг олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба ажил, үйлчилгээ явуулахад зориулан зохицуулж байгаа биеийн болон оюуны үйл ажиллагаа. В.Хязгааргүй өсдөг хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хангах сонголтыг хэрэгжүүлэх явц дахь хүмүүсийн хоорондын харилцаа, үйл ажиллагааны төрлүүдийн цогц. С.Материаллаг болон оюуны баялгийг үйлдвэрлэн бий болгох, хувиарлах, солилцох, хэрэглэх талаархи хүмүүсийн үйл ажиллагааны цогц. D.Юуг үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд зориулан үйлдвэрлэхийг шийдвэрлэх явдал. Е.Дээрхи бүгд 13. Зан байдлын дүрүүдэд хамаарах ойлголтуудыг тодорхойлно уу? А.Ёс заншил В.Зан үйл С.Уламжлал D.Бүгд зөв Е.Абав хариулт зөв 14. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Соѐлуудын харилцан тархалт, дэлгэрэлтийг ___________ гэнэ. А.Соѐлын холбоо В.Соѐлын нэвчих үзэгдэл С.Соѐлын олон талт байдал D.Соѐлын түгээмэл шинж Е.Аль нь ч биш 15. Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын системийн байгууллагад аль нь хамаарахгүй вэ? А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд хамаарна. Е.Аба В хариулт зөв 16. Аль нь хуучин колони байсан улс орныг тусгаар тогтнолынхоо төлөө ахиц гаргахад чиглүүлж өгдөг вэ? А.НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр В.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
 • 3. С.Олон улсын шүүх D.Асрамжийн зөвлөл Е.Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл 17. Америкийн угсаатны зүйч, түүхч Л.Г.Морганы алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү? А.Эртний нийгэм В.Түүхийн судалгаа С.Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн, шинэчлэгдэн буй дэлхийн дэг журам D.Европын мөхөл Е.Эдийн засгийн өсөлтийн үе шатууд, коммунист биш тунхаглал 18. Тамирчид зуны аялал зохион байгуулахаар “Сүмийн дэн” компанитай гэрээ байгуулав. Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарахыг тодорхойл? А.Институт хоорондын харилцаа В.Нийгэм хоорондын харилцаа С.Байгууллага бүлэг, нийтлэг хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа Е. Дээрхи бүгд 19. Америкийн угсаатны зүйч, түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв тохируул? 1.Зэрлэг үеийн доод шат а.Мал аж ахуй, ан агнуур эрхэлдэг, хүнийг наймаалдаг боолт ѐс эхэлсэн болно. 2.Бүдүүлэг үеийн доод шат в.Идэшний ургамал тариалж, амьтдыг гэршүүлж эхэлсэн. 3.Соѐлт үе с.Хүн анх үүссэн, модонд амьдралынхаа нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе. А.1с2в3а В.1в2с3а С.1а2в3с D.1с2а3в Е.1в2а3с 20. Аль нь ардчиллын тухай ойлголтыг тодорхойлоход илүүц вэ? А.Ард түмний засаглал В.Ард түмнээс сонгогдсон засаглал С.Эрх чөлөөний тухай үзэл баримтлал D.Үнэт зүйл Е.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийн хүсэл зоригийн илэрхийлэл 21. Хүний эрх, эрх чөлөө шударга ѐс, үндэсний эв нэгдлийг хангах, эрүүл мэнд боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх, хүн амын амьдралын тодорхой түвшинг тасралтгүй дээшлүүлэх, ахуй амьдрал, хөдөлмөрийн нөхцөл шаардлагыг хангах гэх мэт нь төрийн ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ? А.Улс төрийн чиг үүрэг В.Нийгмийн чиг үүрэг С.Эдийн засгийн чиг үүрэг D.Эрхзүйн чиг үүрэг Е.Оюун санааны чиг үүрэг 22. Хүй нэгдлийн, боол эзэмшлийн, феодалын, капиталист , социалист нийгэм хэмээн ангилжээ. Төрийн ангиллын ямар хандлагад хамаарах вэ? А.Түүхэн хөгжлийн В.Марксист ангилал С.Иргэншлийн хандлага D.АбаВ хариулт зөв Е.Бүгд буруу 23. Төрийн өмч нь төрийн нийтийн зориулалттай өмч, төрийн өөрийн өмчөөсбүрдэнэ. Төрийн өөрийн өмчид _____________ хамаарна. А.Газрын хэвлий түүний баялаг В.Ус түүний доторхи баялаг С.Ой түүний дагалдах баялаг D.Төрийн тусгай хэрэгцээний бэлтгэл нөөц Е.Түүх соѐлын үнэт зүйл цогцолбор 24. Макро эдийн засгийн гол зорилго юунд орших вэ?
 • 4. А.Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал В.Микро эдийн засгийн ажиллагааг хангах С.Ажилгүйдлийг багасгах D.Ядуурлыг багасгах Е.Шатахууны нийлүүлэлт 25. Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт, банкны тасалбарыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Вексель В.Банкнот С.Депозит мөнгө D.Чек Е.Компьютерийн мөнгө 26. Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж нь ямар үнэлэмжийн илрэл вэ? А.Ёс суртахууны В.Ажлын С.Шашны D.Хүнийг үнэлэх Е.Гоозүйн 27. Нэг сонгогч нэг л удаа санал гаргах,сонгогчид адил саналын эрхтэй байх,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байх, нэг тойрог дахь саналын тоо тэгш байх нөхцлүүд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын алинд хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Бүх нийтийн зарчим В.Тэгш эрхийн зарчим С.Шууд сонгох зарчим D.Саналаа нууцаар гаргах зарчим Е.Чөлөөтэй сонгох зарчим 28. Ангийн тухай эсрэг тэсрэг байр суурь бүхий төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү? А.Э.Дюркгейм-М.Вебер В.М.Вебер-П.Сорокин С.К.Маркс-Э.Дюркгейм D.Н.Смельзер-П.Сорокин Е.Н.Смельзер-М.Вебер 29. Төрийн эрх мэдлийг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүхийн байгууллагын хооронд зөв тэнцвэртэй, харилцан хяналттай хуваарилах нь эрхзүйт төрийн үндсэн шинжүүдийн алинд нь хамаарах вэ? А.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх В.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах С.Хууль дээдлэх ѐс D.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх Е.Улс төр эрхзүйн соѐлтой байх 30. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллагыг нэрлэнэ үү? А.Улс төрийн нам В.Төр С.Сонирхлын бүлгүүд D.Төрийн бус байгууллагууд Е.Дээрхи бүгд 31. Парламентад шахалт үзүүлэх, гүйцэтгэх засаглалд шахалт үзүүлэх, шүүх эрх мэдэлд шахалт үзүүлэх гэсэн гурван үндсэн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүлгийг нэрлэнэ үү? А.Шахалтын бүлэг В.Аномик бүлэг С.Эвлэл хлбооны бус бүлэг D.Байгууллагажсан бүлэг Е.Эвлэл холбооны хэлбэртэй бүлэг 32. Аль нь иргэдийн нийгмийн оролцоог илэрхийлж байна вэ? А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах, хандив өргөх В.Спортын уралдаан тэмцээнд орлцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан авах Е.Аль нь ч биш 33. Иргэд хүсэл зорилгоо илэрхийлэх арга замыг сонгоно уу? А.Сайн дурын байгууллагын гишүүн байх
 • 5. В.Өөрсдийгөө төлөөлөх албан тушаалтнаа сонгох С.Чөлөөт сэтгэлгээтэй байх D.Сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх Е.Дээрхи бүгд 34. Зөв тохируул? 1.Бэлэн мөнгө буюу хугацаагүй хадгаламж,банкны а.Мөнгөний тодорхойлолт хугацаатай хадгаламж, төрөл бүрийн үнэт цаас 2.Нийгмийн хэв маягаас хамаарахгүй арилжаа в.Мөнгөний үүрэг солилцоо байсан цагт мөнгө зайлшгүй байна. 3.Өртгийн хэмжүүр, хуримтлал, зээл төлбөрийн хэрэгсэл с.Мөнгөний онцлог 4.Бүх таваарыг үнэлж, арилжиж, солилцож, d.Мөнгөний ангилал төлбөрт үйлчилгээ хийдэг түгээмэл тэнцүүлэгч болсон онцгой таваар А.1а2в3с4d B.1d2c3b4a C.1d2b3c4a D.1d2a3b4c E.1d2c3a4b 35. Английн эдийн засагч Ж.Кейнсийн үндэслэсэн онол: А.Мөнгөний монетаризм онол В.Микро эдийн засгийн онол С.Экономиксийг үндэслэгч. D.Макро эдийн засгийн онол Е.Харьцангуй давуу талын онол 36. Кейнсчүүд нь: А.Зах зээл нь өөрөө дотроо тогтвортой гэж үздэг. В.Зах зээлд зөвхөн чөлөөт өосөлдөөн л байдаг гэж үздэг. С.Зах зээл нь мөнгөний тэлэх бодлогыг ашиглахын эсрэг байдаг. D.Эдийн засгийн нөхцлийг хангахын тулд Засгийн газрын оролцоо зайлшгүй гэж үздэг. Е.Дээрхи бүх хариултууд үнэн 37. Эдийн засгийн уналтаас гарсан ажилгүйдэл доорхи хэлбэрүүдийн алинд нь хамаарах вэ? А.Шилжилтийн ажилгүйдэл В.Бүтцийн ажилгүйдэл С.Мөчлөгийн ажилгүйдэл D.Байнгын ажилгүйдэл Е.Улирлын ажилгүйдэл 38. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь: А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Бүгд буруу 39. Монголд хаврын баяр болох Цагаан сарыг билгийн тооллоор тэмдэглэхэд,Казак үндэстэн Хаврын баяр болох Науризын баярыг 3 сарын 22 –нд тэмдэглэн өнгөрөөдөг. Энэ нь: А:Соѐлын зөрчил В.Соѐлын универсаль С.Соѐлын олон талт байдал D.Соѐлын диффузи Е.Соѐлын ялгаа 40. Хүн амын бие даан боловсролоо дээшлүүлэхэд туслах нь тасралтгүй боловсролын Тогтолцооны аль хэсэгт хамаарах вэ? А.Албан боловсролын тогтолцоо В.Албан бус боловсролын тогтолцоо С.Амьдрах орчноос олж авах боловсролын тогтолцоо D.Нийгмийн боловсролын тогтолцоо Е.Аль нь ч биш
 • 6. 41. Мянганы сорилын сан хөтөлбөрийн боловсруулж, Монгол улс хэрэгжүүлдэг. Энэ нь ямар улсын дэмжлэгтэйгээр хэрэгждэг вэ? А.Япон В.Америкийн нэгдсэн улс С.Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгждэг хөтөлбөр D.Улсын Их хурлаас баталсан хөтөлбөрийн хүрээн дэх үйл ажиллагаа Е.Бүгд буруу 42. Нийгмийн микро бүлэгтявцуу утгаар хамаарахыг олно уу? А.Анги давхраа В.Овог аймаг С.Ястан үндэстэн D.Гэр бүл үйлдвэрлэлийн хамт олон Е.Бүгд буруу 43. Судалгааны аргуудыг мэдээлэл цуглуулах арга, мэдээлэл боловсруулах арга гэж ангилах бөгөөд боловсруулалтын аргад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Анализ синтез В.Индукци дидукци С.Асуулгын арга D.Ажиглалт туршилтын арга Е.АбаВхариулт зөв 44. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинж а.Улс төр, эдийн засаг, нийгэм, оюун санааны үүрэг 2.Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах в.Улс орноо батлан хамгаалах 3.Төрийн дотоод чиг үүрэг с.Хууль тогтоох гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл 4.Төрийн гадаад чиг үүрэг d.Монополь, нэгдмэл , хүлээн зөвшөөрөгдсөн А.1c2b3a4d B.1b2c3a4d C.1a2b3c4d D.1d2c3a4b E.1c2b3a4d 45. Улс төрийн намыг коммунист,социалист,социаль демократ, либераль, консерватив, фашист хэмээн ангилсан нь доорхи ойлголтуудын алинд хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Баримталж буй үзэл суртлын агуулгаар В.Явуулж буй үйл ажиллагааны шинж чанараар нь С.Улс төрийн чиг баримжаагаар нь D.Улс төрийн системд эзэлж буй байр сууриар нь Е.Тогтож буй улс төрийн дэглэмтэй харьцаж буй байдлаар нь 46. Орлого өсөж байхад Х барааны эрэлт буурав. Х барааг : А.Дорд бараа В.Үнэ багатай бараа С.Хэвийн буюу онцгой бараа D.АбаВ хариулт зөв Е.Аль нь ч биш 47. Дэд соѐлыг хэрхэн ангилдаг вэ? А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн D.Шашны ,мэргэжлийн ,сөрөг Е.Зонхилогч, сөрөг, дагуул 48. Соѐлын өөрчлөлт нь ............, ........... байдлаар явагддаг. А.зогсонги,ухарсан В.зогсонги.урагшилсан С.ухарсан,үсэрсэн D.ухарсан,хөгжсөн Е.ухарсан,урагшилсан 49. Дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан тулгамдсан асуудлуудыг уламжлалт ба уламжлалт бус хэмээн ангилдаг. Уламжлалт бус асуудалд аль нь хамаарах вэ? А.Олон улсын терроризм В.Үндэстэн хоорондын мөргөлдөөн
 • 7. С.Экологийн тэнцвэргүй байдал D.Байгалийн болон хүний үйл ажиллагаагаас үүдэн гарч буй гамшгийн асуудал Е.Дээрхи бүгд 50. Нийгмийн жижиг бүлгийн үндсэн шинжийг тодорхойлно уу? А.Гишүүдийн орон зайн хувьд ойр байдаг. В.Гишүүдийн зан байдлыг албан бусаар хянах С.Бүлэгт сайн дурын үндсэн дээр элсэх D.Дээрхи бүгд Е.АбаВ хариулт зөв 51. Монгол дахь ардчиллын үнэлэмжид эерэгээр нөлөөлсөн хүчин зүйлүүдийг тодруулна уу? А.Албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байгаа явдал. В.Улс төрийн нам зүтгэлтнүүд хувийн эрх ашиг, нэр төр хөөцөлдснөөс С.Ардчилал нь хүний эрх, олон ургльч чөлөөт байдлыг эрхэмлэн үзэж буй явдал D.Зарим удирдагчдын ааш араншин, болчимгүй үйл ажиллагаатай холбож үзэх Е.Аль нь ч биш 52. Улс төрийн намыг хэрхэн тодорхойлж болох вэ? А.Зохион байгуулалттай улс төрийн хөдөлгөөн В.Засгийн эрх авах боломжгүй субьект С.Сонгуулиар дамжин засгийн газарт тавих хууль ѐсны хяналтыг олж авахаар эрмэлзэж буй байгууллага D.Улс төрийн бүлэглэл Е.Бүгд буруу 53. Дараахи шинжүүдийн аль нь монополийг тодорхойлохгүй вэ? А.Үнэд нөлөөлөх хүчтэй В.Зах зээл рүү орох саад бэрхшээл их С.Бүтээгдэхүүнийг орлуулах бүтээгдэхүүн байж болно. D.Зах зээл дээр ганцхан пүүс байна. Е.Бүгд зөв 54. Урьдчилан тооцоолох боломжгүй ханш уналтын үед их хохирдог нь: А.Тогтмол орлоготой хүмүүс В.Биет эд хөрөнгө эзэмшигчид С.Зээлдэгч нар D.Засгийн газар Е.Аль нь ч биш 55. Зах зээлийн эдийн засагт төр чухам ямар асуудалд оролцох вэ? А.Нийгэм дэх мөнгөн орлогын хуваарилалт В.Бэлэн байгаа нөөцөөр юуг хэдий хэмжээтэй үйлдвэрлэхийг тодорхойлох С.Хязгаарлагдмал орлогыг зохистой ашиглах арга замыг тодорхойлж, тодорхой хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх D.Нийт хүн ам болон тодорхой хэсэг бүлгийн сонирхлоос үл хамаарсан нийгэмд зайлшгүй шаардлагатай бараа үйлчилгээний хүрээг тодорхойлох Е.Аль нь ч биш 56. Нийгэм соѐлын хөгжил зогсонги болж,залгамж шинж алдагдан , үнэт зүйлсийн ололт гээгдэхэд юу нөлөөлдөг вэ? А.Хуулиа дагахгүй байх В.Уламжлал хүндлэгдэхгүй байх С.Уламжлал мартагдах D.Өөр орны колони болох Е.Бүгд буруу 57. Олон улсын харилцаа явагдах шаардлагыг тодорхойлно уу? А.Тухайн улс бусад улстай харилцснаар өөрийн байр суурийг дэлхий нийтэд таниулах В.Улс орнуудтай харилцснаар тухайн улсын түүх соѐлыг судлах, суралцах боломж нээгддэг.
 • 8. С.Аливаа төр нь дотоод бодлогынхоо үр дүнд нийгмийн бүхий л хэрэгцээг хангаж чаддаггүй, гадаад оронтой харилцаж байж зарим хэрэгцээгээ хангадаг. D.Дээрхи бүгд Е. Аль нь ч биш Хоѐрдугаар хэсэг 2.1 Зөв харгалзуулна уу? 1 Маргинал байдал a Үндэсний соѐл, тэгш эрх нь зөрчигдөж байгаа үндэсний цөөнхи 2 Маргиналууд b Хоѐр нийтлэгийн эсвэл хоѐр соѐлын зааг дээр оршин буй хувь хүн ба нийгмийн бүлгийн тодорхойгүй төлөв байдал 3 Улс төрийн маргинал c Өмнө нь баримталж байсан үнэт зүйлс, зан үйл, амьдралын хэм хэмжээгээ цоо шинээр өөрчлөхөөс аргагүй байдалд хүрснээс сэтгэлзүйн хямралд орж, өөрсдийгөө хоѐрдмол байдлаар ухамсарласан хүмүүс 4 Угсаатны маргинал d Нийгэм, улс төрийн амьдралд оролцох хууль ѐсны эрх мэдэл, боломж нь хязгаарлагдмал хүмүүс А.1c2a3b4d B.1b2a3d4c C.1d2c3a4b D.1a2b3c4d E.1b2c3d4а 2.2 зөв харгалзуулна уу? 1 Монгол а Нийгмийн бүлэг давхрааны ашиг сонирхлыг зохицуулах, иргэдэд үйлчлэх 2 Төрийн дотоод үүрэг в Парламентийн бүгд найрамдах төр 3 Төрийн үүслийн нэг с Улс орноо батлан хамгаалах шалтгаан 4 Төрийн гадаад үүрэг d Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах A.1a2b3c4d B.1b2a3d4c C.1c2d3a4b D.1d2c3b4a E.1a2d3c4b 2.3 Зөв харгалзуулна уу? 1 Татвар a Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасавч улс,орон нутгийн төсөв болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө 2 Албан татвар b Хууль тогтоомжийн дагуу төрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгө 3 Хураамж c Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаас завсрын ямар нэгэн шат дамжлагагүйгээр,орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар 4 Төлбөр d Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ,бараа бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар 5 Шууд татвар e Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч байгаа төрийн хураамж 6 Шууд бус татвар f Заавал төлөх төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж, иргэдээс хариу төлбөргүйгээр улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгө А.1b2d3c4a5e6f В.1c2a3b4d5f6a C.1d2b3c4a5f6e D.1e2f3b4a5c6d E.1f2e3b4a5c6d