Utbildning 27.3.

Tuulikki Juusela
Tuulikki JuuselaExecutive Director à Womco Ltd
Teamutbildning 27.3.2012


         BYGGA TEAM

     Varför finns vi till som grupp?

     Vilka är våra roller i gruppen?

     Hur skall vi arbeta i gruppen?

Hur ser våra olikheter ut och hur kan de användas?

      Hur skapar vi ett bra klimat?

    Hur kan utvecklingen stimuleras?
Definition• Ett team är en fast grupp som arbetar med en
 gemensam uppgift och som har möjlighet att själv
 planera sitt arbete.
 ett kollektiv bestående av flera personer som står i
 fortlöpande växelverkan med varandra och som
 har ett gemensamt mål

• Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett team
 och en liten arbetsenhet av sedvanligt slag som
 fungerar enligt en fastställd arbetsfördelning
Målet
•  Emotionellt syfte: gemensamma känslan att det vi
  gör är värdefullt
•  Klara gemensamma mål samt de egna delmålen,
  vilka kan uppnås
•  ”Stora mål” till små realistiska lätthanterliga åtgärder
  – lättare uppgifter och framgångar!
Skillnaden mellan team och grupp• Teamet fokuserar på gemensamma mål och har
 integrerade arbetsuppgifter där medlemmarna
 kompletterar varandra.


• Teamet har kollektivt ansvar för prestationerna
 och har stödjande funktion med delat ledarskap
Viktigaste principer i teamet!
     Begränsat antal medlemmar

Olika kompletterande färdigheter och erfarenheter

  Helhjärtat engagemang för syfte och mål

  Gemensamt överenskomna arbetsformer

     Ömsesidigt ansvarstagande
Team-arbete - utmaningarJu mer svåröverskådliga och osäkra uppgifter desto
  större behov av varierande erfarenheter i teamen

En hög grad av varierande bakgrunder kan medföra
 svårigheter på grund av olika yrkesmässiga mål,
  ideologiska avstånd, svårare att förstå varandra
Punkter att diskuteras med teamarbete

•
•  Vad är det som gör att teamarbetet fungerar bra ?
•  Vad lyckas man som team gemensamt att genomföra ?
•  Vad bidrar jag själv med?
•  Hur går personal in med sina olika roller?
•  Hur är det med balansen mellan att vara generalist och
  specialist?
•  Vad krävs för att kunder ska tycka att samverkan
  fungerar bra?
•  Vad krävs för att personalen ska tycka att samverkan
  fungerar bra?
•  Vilka förutsättningar för ett bra teamarbete är uppfyllda
  ?
•  Vilka hinder kan ha bidragit till att samverkan ser ut
  som det gör ?
Faser i teamutvecklingFas 1 – Tillhöra – gruppen ”barndom” – gruppbildning
     – roller – vara med eller ej – in eller ut

 Fas 2 – Kontroll – gruppen ”tonår” – upp eller ner
     – maktkamp – relationer – normer

 Fas 3 – Samhörighet – gruppens ”vuxenperiod –
 koncentration påuppgiften/uppdraget – man vill vara
 med – maktkampen avklarad– samhörighet/identitet
        – konstruktivt arbete
Vad är kompetens ?
Kompetens är förmågan att utföra en arbetsuppgift vid en
    given tidpunkt och med givna resurser.

 Förmågan kan bero på kunskaper och färdigheter, men
   också på erfarenheter, attityder och värderingar.
Bra sagt”Det är mycket svårare att se och räkna idéer och
 sakkunskap än att räkna pengar och produkter”

         Peter Drucker
Social kompetens

innebär att snabbt upprätta och använda en länk till andra, oavsett
  motpartens karaktär och intressen, samt att ombilda den enkla
  länken till en kanal för produktivt utbyte inom vad helst område
               som är aktuellt.

     Snabbhet definieras i följande komponenter:
skapa intresse hos motparten - kommunikation utan konflikt - föra
 dialogen mot samförstånd - skapa förtroende - ge intryck av att
          man kan förlita sig på mig

 Utbyte som är produktivt innebär att båda parter i samspelet har
       någon form av nytta eller nöje av detta.

 Social kompetens innebär utbyte. Man ger och tar information,
 känslor, intryck, kunskaper och förståelse. Man bara inte "tar" -
   utan måste också ge för att relationen skall överleva.
KommunikationEtt socialt utbyte i vilket parterna delar tankar,
   åsikter och erfarenheter på verbal eller
         nonverbal nivå
Kommunikation - felkällor


  Man lyssnar inte, utan hör vad man vill höra

Man tänker på något helt annat under tiden den andre
          säger något

  Man kan inte formulera vad man tänkt i ord

 Man blandar in känslor för att påverka den andre

  Man hör vad man vill höra, inte vad som sägs
STÄLLA KLARGÖRANDE FRÅGOR


ATT LYSSNA AKTIVT INNEBÄR OCKSÅ ATT STÄLLA
    KLARGÖRANDE FRÅGOR. EXEMPEL:

   HUR MENAR DU ?   HUR TÄNKER DU ?

   HUR KÄNNER DU ? HUR GJORDE DU ?

VILL DU BERÄTTA MER ?  KAN DU UTVECKLA DET ?

  JAG VET INTE OM JAG FÖRSTÅTT DIG RÄTT ?

   VAD HÄNDE SEN ? HUR ? VARFÖR ?
Nej - sätta gränser för andras beteende


     I står för Informera. "Det här ingår inte i mina
             arbetsuppgifter".

  K står för Kräva. "Jag måste be dig att utföra den där
            uppgiften själv".

 I står för Insistera. "Jag har vid upprepade tillfällen påpekat
                att..."

K står för Klippa. Du måste ta dig ur situationen för att skydda
  dig själv. Avlägsna dig själv eller den andra personen ur
    situationen. "Jag vill inte diskutera det här längre."
Fundera på: Känner jag tillförsikt eller osäkerhet i dialoger med
           medarbetarna?
   Hur kan jag förbereda mig inför en dialog?
    Hur skapar jag ett gott samtalsklimat?
Hur kan jag gå in på personliga och känsliga ämnen?
   Vilka sinnen använder jag när jag lyssnar?
 Vilka frågor öppnar för eftertanke, nyfikenhet och
            kreativitet?
Varför ge feedback Det bästa resultatet nås i grupper som får både beröm
        och kritik för sina insatser.

Det näst bästa resultatet får dem som enbart får beröm.

Det näst sämsta resultatet får dem som enbart får kritik.

  Det sämsta resultatet får dem som helt negligeras.
Ge och ta beröm!


Beröm ska vara ärligt menat, välförtjänt och beskriva vad som är bra och
                 varför
              Ge beröm direkt!

         Beröm och uppskattning bidrar till:

 Glädje - innebär ett gott klimat för den fortsatta kommunikationen och
                 relationen.

Generositet - ger ringar på vattnet. Den som får beröm ger lättare beröm
                 till andra.

Önskat beteende - personen upprepar beteendet som gav uppskattning.

             Våga Ta emot beröm
Olika sätt att ta emot kritik
Hur brukar dina medarbetare ta emot kritik? Hur reagerar du
             själv?

           Du kan å ena sidan:
   lyssna på kritiken, sakligt ställa klargörande frågor
     försöka förstå vad kritiken handlar om
   fundera över konsekvenserna av ditt beteende
     tänka på hur du kan dra nytta av kritiken
      vara beredd på att göra förändringar

           å andra sidan kan du:
         förkasta kritiken, försvara dig
      ge olika förklaringar till ditt beteende
        förringa följderna av beteendet
           känna dig förorättad
      inte se någon orsak att ändra något
Förmågan att lyssna      bildar nära/icke nära kontakt

  kräver intensitet, förmåga att konsentrera sig

 ett effektivt sätt att få och behandla information

  visar talarens vilja att vara med i växelvärkan

en bra lyssnare kan skilja förnuft- och känslomässiga
            budskap
Mötesetikett

            Kom punktligt till möten

          Man låter alla prata till punkt

Ordförande har det yttersta ansvaret att fördela ordet

Ordet är fritt under ansvar och med hänsyn till andra

   Under mötet håller man sig till dagordningen

 Ta hand om kreativitet – så att tänkandet går från det vanliga och iväg till nya områden
Olika roller i diskussionen

 Varje deltagare skall försöka komma in i diskussionen så
            tidigt som möjligt.
Den ängslige eller ovane debattören skall helst vara en av de
           första som yttrar sig.

            Ledarens roll:
 Formulera och delge deltagarna en plan för diskussionen.
           Vid behov inleda.
        Leda diskussionen mot målet.
     Återföra dem som kommit utanför ämnet.
   Fördela tiden och ordet så jämt som möjligt mellan
             deltagarna.
Hjälpa fram tysta och osäkra samt dämpa storpratarna och de
          omdömeslösa pratarna.
      Avsluta och sammanfatta diskussionen.
Diskussionsplan

 Det fordras förberedelse, uppmärksamhet och självdisciplin
  av den som skall delta i ett möte. En diskussionsplan kan
        fungera som disciplinerande ram.

             Diskussionsplan:
               Inledning.
   Beskrivning av förhållandena som de ser ut i dag.
       Vilka mål skall vi ställa för framtiden?
            Hur skall vi nå dem?
       Vilket av förslagen till lösning är bäst?
 Hur skall vi kunna påverka utvecklingen i önskad riktning?
             Sammanfattning

Alla skall få tillfälle att på så lika villkor som möjligt få uttrycka
                sina tankar.
Alla bör fråga sig


Hur är jag som arbetsmiljö för andra? Är jag "stjälpare" eller
  "närande" i mitt umgänge med andra ? Måste man göra
 något åt det? Går inte, det är sista utvägen att byta jobb!

 Humor är mycket mer än att locka till skratt. Humor är ett
  förhållningssätt till livet och en insikt om sin egen roll.
 Människor som alltid skämtar kan ofta vara plumpa och
              okänsliga.

 Skratt är ett socialt lim. Kan vi skratta kan vi också jobba
  tillsammans. Humor kan vara en stämning där det finns
  utrymme för alla. Det är också lätt att locka in flera med
    hjälp av humor för att skapa en god gemenskap.
Rätt Attityd ! Positivt tänkandeSäj till dej själv varje morgon när du vaknar :

      Det här blir en fin dag !
     Jag klarar mer än jag tror !
 Ingenting blir bättre för att man oroar mej !
Man kan inte göra mer än sitt bästa, Gör det !!
  Alltid finns det något att glädjas åt !
   Jag känner mej i utmärkt form !
     Det är ingen ide` att deppa !

        Var optimist !
1 sur 25

Contenu connexe

Similaire à Utbildning 27.3.(20)

Introduktion om entreprenörskapIntroduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskap
Daniel Nordström1.6K vues
Mcm  module 2bMcm  module 2b
Mcm module 2b
websule17 vues
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet406 vues
Utmana din hjärna! 20.5 i HelsingforsUtmana din hjärna! 20.5 i Helsingfors
Utmana din hjärna! 20.5 i Helsingfors
Suomen Ekonomit392 vues

Plus de Tuulikki Juusela(15)

Talent Development for Women ExecutivesTalent Development for Women Executives
Talent Development for Women Executives
Tuulikki Juusela115 vues
Norway power point 18.11.2014Norway power point 18.11.2014
Norway power point 18.11.2014
Tuulikki Juusela434 vues
Latvija riga 16.8.2013Latvija riga 16.8.2013
Latvija riga 16.8.2013
Tuulikki Juusela264 vues
Mentorointiohjelman avaustilaisuusMentorointiohjelman avaustilaisuus
Mentorointiohjelman avaustilaisuus
Tuulikki Juusela353 vues
Kulttuurien kirjo, LahtiKulttuurien kirjo, Lahti
Kulttuurien kirjo, Lahti
Tuulikki Juusela429 vues
Twinning, taipeiTwinning, taipei
Twinning, taipei
Tuulikki Juusela227 vues
Apegga power pointApegga power point
Apegga power point
Tuulikki Juusela374 vues
Supporting women entrepreneursSupporting women entrepreneurs
Supporting women entrepreneurs
Tuulikki Juusela391 vues

Utbildning 27.3.

 • 1. Teamutbildning 27.3.2012 BYGGA TEAM Varför finns vi till som grupp? Vilka är våra roller i gruppen? Hur skall vi arbeta i gruppen? Hur ser våra olikheter ut och hur kan de användas? Hur skapar vi ett bra klimat? Hur kan utvecklingen stimuleras?
 • 2. Definition • Ett team är en fast grupp som arbetar med en gemensam uppgift och som har möjlighet att själv planera sitt arbete. ett kollektiv bestående av flera personer som står i fortlöpande växelverkan med varandra och som har ett gemensamt mål • Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett team och en liten arbetsenhet av sedvanligt slag som fungerar enligt en fastställd arbetsfördelning
 • 3. Målet • Emotionellt syfte: gemensamma känslan att det vi gör är värdefullt • Klara gemensamma mål samt de egna delmålen, vilka kan uppnås • ”Stora mål” till små realistiska lätthanterliga åtgärder – lättare uppgifter och framgångar!
 • 4. Skillnaden mellan team och grupp • Teamet fokuserar på gemensamma mål och har integrerade arbetsuppgifter där medlemmarna kompletterar varandra. • Teamet har kollektivt ansvar för prestationerna och har stödjande funktion med delat ledarskap
 • 5. Viktigaste principer i teamet! Begränsat antal medlemmar Olika kompletterande färdigheter och erfarenheter Helhjärtat engagemang för syfte och mål Gemensamt överenskomna arbetsformer Ömsesidigt ansvarstagande
 • 6. Team-arbete - utmaningar Ju mer svåröverskådliga och osäkra uppgifter desto större behov av varierande erfarenheter i teamen En hög grad av varierande bakgrunder kan medföra svårigheter på grund av olika yrkesmässiga mål, ideologiska avstånd, svårare att förstå varandra
 • 7. Punkter att diskuteras med teamarbete • • Vad är det som gör att teamarbetet fungerar bra ? • Vad lyckas man som team gemensamt att genomföra ? • Vad bidrar jag själv med? • Hur går personal in med sina olika roller? • Hur är det med balansen mellan att vara generalist och specialist? • Vad krävs för att kunder ska tycka att samverkan fungerar bra? • Vad krävs för att personalen ska tycka att samverkan fungerar bra? • Vilka förutsättningar för ett bra teamarbete är uppfyllda ? • Vilka hinder kan ha bidragit till att samverkan ser ut som det gör ?
 • 8. Faser i teamutveckling Fas 1 – Tillhöra – gruppen ”barndom” – gruppbildning – roller – vara med eller ej – in eller ut Fas 2 – Kontroll – gruppen ”tonår” – upp eller ner – maktkamp – relationer – normer Fas 3 – Samhörighet – gruppens ”vuxenperiod – koncentration påuppgiften/uppdraget – man vill vara med – maktkampen avklarad– samhörighet/identitet – konstruktivt arbete
 • 9. Vad är kompetens ? Kompetens är förmågan att utföra en arbetsuppgift vid en given tidpunkt och med givna resurser. Förmågan kan bero på kunskaper och färdigheter, men också på erfarenheter, attityder och värderingar.
 • 10. Bra sagt ”Det är mycket svårare att se och räkna idéer och sakkunskap än att räkna pengar och produkter” Peter Drucker
 • 11. Social kompetens innebär att snabbt upprätta och använda en länk till andra, oavsett motpartens karaktär och intressen, samt att ombilda den enkla länken till en kanal för produktivt utbyte inom vad helst område som är aktuellt. Snabbhet definieras i följande komponenter: skapa intresse hos motparten - kommunikation utan konflikt - föra dialogen mot samförstånd - skapa förtroende - ge intryck av att man kan förlita sig på mig Utbyte som är produktivt innebär att båda parter i samspelet har någon form av nytta eller nöje av detta. Social kompetens innebär utbyte. Man ger och tar information, känslor, intryck, kunskaper och förståelse. Man bara inte "tar" - utan måste också ge för att relationen skall överleva.
 • 12. Kommunikation Ett socialt utbyte i vilket parterna delar tankar, åsikter och erfarenheter på verbal eller nonverbal nivå
 • 13. Kommunikation - felkällor Man lyssnar inte, utan hör vad man vill höra Man tänker på något helt annat under tiden den andre säger något Man kan inte formulera vad man tänkt i ord Man blandar in känslor för att påverka den andre Man hör vad man vill höra, inte vad som sägs
 • 14. STÄLLA KLARGÖRANDE FRÅGOR ATT LYSSNA AKTIVT INNEBÄR OCKSÅ ATT STÄLLA KLARGÖRANDE FRÅGOR. EXEMPEL: HUR MENAR DU ? HUR TÄNKER DU ? HUR KÄNNER DU ? HUR GJORDE DU ? VILL DU BERÄTTA MER ? KAN DU UTVECKLA DET ? JAG VET INTE OM JAG FÖRSTÅTT DIG RÄTT ? VAD HÄNDE SEN ? HUR ? VARFÖR ?
 • 15. Nej - sätta gränser för andras beteende I står för Informera. "Det här ingår inte i mina arbetsuppgifter". K står för Kräva. "Jag måste be dig att utföra den där uppgiften själv". I står för Insistera. "Jag har vid upprepade tillfällen påpekat att..." K står för Klippa. Du måste ta dig ur situationen för att skydda dig själv. Avlägsna dig själv eller den andra personen ur situationen. "Jag vill inte diskutera det här längre."
 • 16. Fundera på: Känner jag tillförsikt eller osäkerhet i dialoger med medarbetarna? Hur kan jag förbereda mig inför en dialog? Hur skapar jag ett gott samtalsklimat? Hur kan jag gå in på personliga och känsliga ämnen? Vilka sinnen använder jag när jag lyssnar? Vilka frågor öppnar för eftertanke, nyfikenhet och kreativitet?
 • 17. Varför ge feedback Det bästa resultatet nås i grupper som får både beröm och kritik för sina insatser. Det näst bästa resultatet får dem som enbart får beröm. Det näst sämsta resultatet får dem som enbart får kritik. Det sämsta resultatet får dem som helt negligeras.
 • 18. Ge och ta beröm! Beröm ska vara ärligt menat, välförtjänt och beskriva vad som är bra och varför Ge beröm direkt! Beröm och uppskattning bidrar till: Glädje - innebär ett gott klimat för den fortsatta kommunikationen och relationen. Generositet - ger ringar på vattnet. Den som får beröm ger lättare beröm till andra. Önskat beteende - personen upprepar beteendet som gav uppskattning. Våga Ta emot beröm
 • 19. Olika sätt att ta emot kritik Hur brukar dina medarbetare ta emot kritik? Hur reagerar du själv? Du kan å ena sidan: lyssna på kritiken, sakligt ställa klargörande frågor försöka förstå vad kritiken handlar om fundera över konsekvenserna av ditt beteende tänka på hur du kan dra nytta av kritiken vara beredd på att göra förändringar å andra sidan kan du: förkasta kritiken, försvara dig ge olika förklaringar till ditt beteende förringa följderna av beteendet känna dig förorättad inte se någon orsak att ändra något
 • 20. Förmågan att lyssna bildar nära/icke nära kontakt kräver intensitet, förmåga att konsentrera sig ett effektivt sätt att få och behandla information visar talarens vilja att vara med i växelvärkan en bra lyssnare kan skilja förnuft- och känslomässiga budskap
 • 21. Mötesetikett Kom punktligt till möten Man låter alla prata till punkt Ordförande har det yttersta ansvaret att fördela ordet Ordet är fritt under ansvar och med hänsyn till andra Under mötet håller man sig till dagordningen Ta hand om kreativitet – så att tänkandet går från det vanliga och iväg till nya områden
 • 22. Olika roller i diskussionen Varje deltagare skall försöka komma in i diskussionen så tidigt som möjligt. Den ängslige eller ovane debattören skall helst vara en av de första som yttrar sig. Ledarens roll: Formulera och delge deltagarna en plan för diskussionen. Vid behov inleda. Leda diskussionen mot målet. Återföra dem som kommit utanför ämnet. Fördela tiden och ordet så jämt som möjligt mellan deltagarna. Hjälpa fram tysta och osäkra samt dämpa storpratarna och de omdömeslösa pratarna. Avsluta och sammanfatta diskussionen.
 • 23. Diskussionsplan Det fordras förberedelse, uppmärksamhet och självdisciplin av den som skall delta i ett möte. En diskussionsplan kan fungera som disciplinerande ram. Diskussionsplan: Inledning. Beskrivning av förhållandena som de ser ut i dag. Vilka mål skall vi ställa för framtiden? Hur skall vi nå dem? Vilket av förslagen till lösning är bäst? Hur skall vi kunna påverka utvecklingen i önskad riktning? Sammanfattning Alla skall få tillfälle att på så lika villkor som möjligt få uttrycka sina tankar.
 • 24. Alla bör fråga sig Hur är jag som arbetsmiljö för andra? Är jag "stjälpare" eller "närande" i mitt umgänge med andra ? Måste man göra något åt det? Går inte, det är sista utvägen att byta jobb! Humor är mycket mer än att locka till skratt. Humor är ett förhållningssätt till livet och en insikt om sin egen roll. Människor som alltid skämtar kan ofta vara plumpa och okänsliga. Skratt är ett socialt lim. Kan vi skratta kan vi också jobba tillsammans. Humor kan vara en stämning där det finns utrymme för alla. Det är också lätt att locka in flera med hjälp av humor för att skapa en god gemenskap.
 • 25. Rätt Attityd ! Positivt tänkande Säj till dej själv varje morgon när du vaknar : Det här blir en fin dag ! Jag klarar mer än jag tror ! Ingenting blir bättre för att man oroar mej ! Man kan inte göra mer än sitt bästa, Gör det !! Alltid finns det något att glädjas åt ! Jag känner mej i utmärkt form ! Det är ingen ide` att deppa ! Var optimist !