Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kopen in spanje

339 vues

Publié le

Publié dans : Immobilier, Voyages, Business
  • Soyez le premier à commenter

Kopen in spanje

  1. 1. VAN LOON ADVOCATEN..Het kopen van een (tweede) huisin SpanjeAls U in Nederland een huis koopt, weet U precies de weg die gevolgd moetworden. U stapt bij een makelaar naar binnen, zoekt in de kranten of zoektop het internet. Als U Uw huis heeft gevonden, wordt al of niet mettussenkomst van een notaris een ‘voorlopig koopcontract’ getekend. In hetkoopcontract wordt vervolgens vaak een ontbindende voorwaardeopgenomen met betrekking tot de financiering. Indien de financiering rond iswordt er een afspraak gemaakt bij de notaris voor het opmaken van de‘transportakte’. De notariële akte waarin de koop / verkoop wordt vast-gelegd, is tevens het instrument waarmee levering van hetonroerendgoedbezit zaak wordt gerealiseerd.De koper stort de koopsom onder de notaris. De notaris onderzoekt of alleswat er in zijn akte moet komen te staan ook klopt. Of de eigenaar ookeigenaar is, en verder alles wat er maar te onderzoeken valt. Er wordt eenconceptakte opgemaakt die samen met de afrekeningen naar de koper enverkoper wordt gestuurd. De afspraak bij de notaris wordt gemaakt, de aktewordt voorgelezen en ondertekend door de partijen en de notaris. Eenafschrift van de akte wordt vervolgens ‘overgeschreven’ (opgenomen) in hetdaarvoor bestemde register en op dat moment gaat de eigendom over vande verkoper op de koper.Dat is in grote lijnen hoe het in Nederland gaat. Er kan nog een hypotheekbijkomen, maar dat is maar bijzaak.Wij denken dat als het zo in Nederland gaat het in het buitenland ook wel zozal gaan. En zeker binnen Europa. Want Europa is tenslotte één. En hierschuilt wat ik zou willen noemen, HET GROTE GEVAAR. Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com
  2. 2. VAN LOON ADVOCATEN..Er is in werkelijkheid bij de koop van een huis in het buitenland namelijkmaar één gevaar. Dat zijn wij zelf. Wij denken dat, als het zus en zo gaat inNederland, het in bijvoorbeeld Spanje ook wel zo zal gaan. Dat is dus nietzo, al lijkt het alsof het traject via dezelfde schakels loopt.Maar als je die verschillende schakels, makelaar en notaris, nader bekijkt zieje de verschillen heel duidelijk. In Spanje hebben deze personen een andererol en functie. Niet slechter of beter, wel anders.De verkopende makelaar in Nederland treedt op voor de verkoper en steltzich zo ook op. Hij behartigt de belangen van de verkoper. De makelaar inSpanje wil dat U hem ziet als degene die ook Uw belangen behartigt. Hijstelt zich op als intermediair. Hij heeft echter maar één overheersendbelang, en dat is: U het huis te verkopen, voordat een andere makelaar datdoet. Want U zult zien, hetzelfde huis staat bij 10 verschillende makelaarsvoor 10 verschillende prijzen te koop.Kan dat dan? Ja, dat kan. De verkopers in Spanje geven in het merendeelvan de gevallen hun huis bij meerdere makelaars in de verkoop. Vervolgenszeggen ze tegen de makelaar: Ik wil € 250.000,= voor mijn huis. Wat jij ervoor krijgt maakt me niet uit, maar zoveel wil ik in ieder geval. De enemakelaar schat in dat hij een bedrag van bijvoorbeeld € 280.000,= voor hethuis kan realiseren, de andere makelaar verwacht € 300.000,= te kunnenmaken.Dit betekent dat U op Uw zoektocht niet bij één makelaar moet blijvensteken. Kijk verder in de omgeving of misschien niet hetzelfde huis bij eenandere makelaar te koop staat voor een andere (lees: lagere) prijs.Het feit dat een huis bij meerdere makelaars te koop wordt aangebodenheeft ook andere gevolgen. Het is de makelaar die wil dat U een aanbetalingdoet. Die aanbetaling bedraagt meestal 10 % van de koopsom. Met de Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com
  3. 3. VAN LOON ADVOCATEN..aanbetaling kan de makelaar / bemiddelaar aan zijn opdrachtgever (deverkoper) laten zien dat hij iemand heeft die het huis wil kopen. Vaak is hetevenwel zo dat de makelaar de bevoegdheid mist om een ‘voorlopig’koopcontract of een reserveringsovereenkomst te tekenen.Ook is het zeker niet uitgesloten dat het huis dat U wilt kopen al verkocht is,maar dat ‘Uw’ makelaar dat nog niet weet. Of dat een andere makelaar neteen aanbetaling heeft ontvangen en daarmede naar de verkoper is gegaan.Ook gebeurt het niet zelden dat de verkopende ‘makelaar’ zelf eigenaar isvan het huis hoewel het nog op naam staat van de ‘vorige’ eigenaar. Hijheeft het dan met een zogenaamd privé-contract gekocht, maar om o.a.overdrachtsbelasting te besparen heeft hij het nog niet op zijn naam gezet.Kortom niet zelden heeft de, laat ik maar zeggen bemiddelaar, een‘eigenbelang’ bij de koop-verkoop.Wat is nu het verschil met Nederland zult U denken. Ook de Nederlandsemakelaar verdient aan de transactie. Ja, dat is waar. Alleen, U weet wat hijof zij aan de transactie verdient, namelijk zijn commissie en hij of zij laat Uniet geloven dat hij er voor U is. Die openheid wordt zeker niet door hetmerendeel van de ‘bemiddelaars’ in Spanje gegeven.Hoe kunt U hiermee omgaan. Vraag het gewoon. Laat de bemiddelaar maarzien dat hij vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Vraag naar decommissie die hij krijgt en laat het door hem op papier zetten. Laat hemsowieso alle toezeggingen op papier zetten. En schakel een terzakedeskundige, onafhankelijke advocaat in. Een advocaat die voor U werkt. Nietde advocaat die voor de bemiddelaar werkt of met hem samenwerkt. Dat isvoor U de beste garantie dat er geen beren op Uw pad komen. En als die erwel komen, is het zijn taak die beren van het pad te halen. Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com
  4. 4. VAN LOON ADVOCATEN..“Een advocaat?”, zult U denken. Ja, dat is nu weer zo´n verschil metNederland. Een Spanjaard zal zonder zijn ‘eigen’ advocaat niet snel een huiskopen. Dat is de man of vrouw die het privé-koopcontract maakt of nakijkt.De persoon die de noodzakelijke onderzoeken naar deeigendomsverhoudingen doet, naar eventuele lasten die er op het huisrusten en die contact heeft met de notaris over de inhoud van de akte die ermoet gaan komen.Het privé-contract is een uiterst belangrijk document. In dat document staatnamelijk wanneer U eigenaar wordt. Eigendom gaat in Spanje namelijk overdoor bezitsverschaffing en niet door overschrijving c.q. inschrijving van denotariële akte. In dat contract wordt ook geregeld hoe aan U het bezit wordtverschaft. Het betreft dus echt een belangrijk document.Er zijn overigens verschillende typen contracten. Er is het ‘echte’koopcontract. Met dit contract wordt het onroerendegoed daadwerkelijkverkocht (contrato de compraventa). Dan is er een contract waarin beloofdwordt dat het onroerendgoed zal worden verkocht. (promesa decompraventa). Verder is er nog een reserveringscontract. (contrato dereserva) en het zogenaamd contrato de arras. Bij dit laatste contractbeloven partijen over en weer om uiterlijk op een bepaalde datum over tegaan tot het sluiten van een overeenkomst van koop en verkoop.In het kader van alle contracten wordt meestal een aanbetaling gedaan van,zoals al eerder aangegeven, 10% van de koopsom. Indien de verkoper zijnverplichting niet nakomt moet hij de aanbetaling teruggeven, alsmede eenboete betalen van 10%.Komt de koper zijn verplichting niet na, dan is hij de 10% aanbetaling kwijt.Afhankelijk van de tekst van de overeenkomst moet er nog wel in gebrekeworden gesteld en eventueel nog een termijn worden gegeven om deverplichting alsnog na te komen. Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com
  5. 5. VAN LOON ADVOCATEN..Maar de notaris dan, zult U denken. De notaris heeft in Spanje een andererol dan ‘onze’ notaris in Nederland. Eigenlijk is zijn enige taak het ‘publiek’maken van het privé koopcontract dat al eerder werd gesloten. Dat doet hijdoor alles nog eens in een akte (escritura publica) op te nemen en daaraanhet publieke vertrouwen te geven. Een akte eindigt dan ook met de woorden‘DOY FE’ (‘Ik geef vertrouwen’). Om dit vertrouwen te geven, moet hijvaststellen wie de personen zijn die voor hem zijn verschenen, en dat doethij aan de hand van identiteitspapieren. Verder wil hij zien hoe de verkoperaan zijn eigendom is gekomen. Dat doet hij door in het register vaneigendom te kijken. Hij moet een uittreksel opvragen. Dat uittreksel magniet ouder zijn dan 10 dagen. En dat is het dan ook. De Spaanse notarisbemoeit zich niet met het geld. Ook bemoeit hij zich in principe niet met deinschrijving van de akte in het register. Ook niet met de te betalenbelastingen. Wel uiteraard met de betaling van zijn nota. Die nota isoverigens niet hoog en het verschuldigde bedrag is bij de wet geregeld.Zoals al aangegeven: De eigendom gaat in principe niet over door deondertekening van de notariële akte. Alleen als in het privé-contract niets isgeregeld over de eigendomsovergang bepaalt het Spaanse BurgerlijkWetboek dat de eigendom overgaat door ondertekening van de notariëleakte, en dus niet door inschrijving of overschrijving in het register vaneigendom.Nu de eerste generatie buitenlandse huizenbezitters heeft in Spanjelangzamerhand de leeftijd heeft gekregen dat zij overlijden, komen er ooksteeds meer huizen uit nalatenschappen op de markt. In zo´n situatie moetU zeker een terzake deskundige advocaat of fiscalist inschakelen.“Waarom?”, zult U vragen. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Bij deaanvaarding van een erfenis in Spanje moet o.a. een waarde wordenopgegeven waarop men het onroerendgoedbezit waardeert. Om belastingente besparen (successierechten), waardeert men de woning meestal laag. Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com
  6. 6. VAN LOON ADVOCATEN..Op zich is dit meestal niet verstandig als men de woning op kortere termijnwil gaan verkopen. Vaak neemt men geen advocaat / fiscalist in de arm, eris altijd wel een ‘bekende’ die weet wat er moet gebeuren en die doet hetvoor ‘niets’.Goed, deze lagere waarde wordt opgenomen in de akte van aanvaarding vande nalatenschap, en de akte wordt ingeschreven in het register vaneigendom. Bij die inschrijving, zoals eigenlijk bij elke inschrijving, wordt ereen ‘nota marginal’ gemaakt waarin de belastingdienst een claim legt voorhet geval dat zij binnen een bepaalde tijd van mening zal blijken te zijn datde waarde die beschreven werd te laag is.Deze notitie werkt als een soort voorwaardelijk beslag. Indien nu na korteretijd de belastingdienst van mening is dat er een naheffing moet wordenopgelegd aan de erfgenamen, dient het huis als zekerheid voor debelastingdienst dat er betaald zal worden. Als de erfgenamen niet betalen,verhaalt de belastingdienst zich op het huis.Zo zijn er meer ‘fiscale’ claims mogelijk en ingeschreven in het register vaneigendom. Wat opvalt is dat de belastingdiensten steeds actiever worden,met name bij de niet-ingezetenen. Verder is het zo dat U voorheen in Spanjekon kopen zonder dat U een Spaans fiscaal nummer had (N.I.E.). Die tijd isvoorbij. Bij aankoop van onroerendgoed moet altijd een N.I.E.- nummerworden gezien door de notaris, althans indien U de eigendom wilt latenregistreren.Hans (J.) van Loon(februari 2006) Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com
  7. 7. VAN LOON ADVOCATEN.. mr. drs. Hans J. van Loon (1953) is een zowel in Nederland (Arrondissement ´s Hertogenbosch) als in Spanje (Iluste Colegio Provincial de Abogados de Alicante) ingeschreven advocaat respectievelijk abogado. Hij houdt zich sedert eind jaren tachtig bezig met het juridisch begeleiden van onroerendegoedtransacties in Spanje. Hij deed dit aanvankelijk vanuit het kantoor van van Loon Advocaten te Veldhoven (Nederland), en sedertmidden jaren negentig is hij werkzaam vanuit de vestiging van van Loon Advocaten te Alfaz delPi, Alicante (Spanje) Hij wordt daarbij ondersteund door een deskundig team van juristen,fiscalisten en economen. Het werkterrein van het kantoor strekt zich geografisch uit over hetkustgebied van Spanje, van de Spaans-Franse grens tot aan de Spaans-Portugese grens.Regelmatig worden door zijn kantoor seminars en lezingen georganiseerd in Nederland overjuridische en fiscaaljuridische aspecten van het kopen, bezitten en verkopen van een huis inSpanje. van Loon Advocaten (Nederland) van Loon Advocaten (Spanje) Dorpstraat 16/E C. / Tabarca 46/A 5504 HH Veldhoven Centro Comercial (Arabi Plaza) 03580 Alfaz del Pi tel. +31(0)40-2546775 Alicante España fax. +31(0)40-2546390 tel. +34(0)965889891 fax. +34(0)965889907 Deze publicatie is als download beschikbaar gesteld via www.vanloonadvocaten.com

×