16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Työterveyshuolto ja
työhyvinvointi
Prizztech Oy, Pori 16.5.2017
Helena Särkänlahti, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan yrittäjien
työterveyshuollosta ja työhyvinvoinnista
Työterveyshuollosta
• Mitä palveluja/toimintaa työterveyshuolto sisältää?
• Kenen täytyy ja kuka voi hankkia palvelut?
• Miksi kannattaa hankkia?
• Miten hankitaan?
Työhyvinvoinnista; esitellään Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi –sivuilta
- mm. pieniä tarinoita työhyvinvoinnista https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/ - katso lisää
- Uutta: Kroppa ja Nuppi –sivusta https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/ sisältää mm.:
- Arvioi valmiuksiasi elämäntapamuutokselle
- Palautuminen on tärkeä osa elämäntapamuutosta
- Testaa itsesi kuntolaskurilla
- Näin ruoka ja juoma auttavat palautumaan
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 2
Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään TyhyverkostoX-
hankkeessa
• Työterveyslaitos päätoteuttajana
• Osatoteuttajina
• nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto
yliopisto
• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
• Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen
työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa
• Yhteistyötahot:
• Työturvallisuuskeskus
• Suomen Yrittäjät
• Posion kunta
• Inarin kunta
• Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot
• Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat
• Pelastusopisto Pohjois-Savo
• oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten kanssa
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 3
Yrittäjän työkyky on tärkeä!
• Yrityksen menestyminen on yrittäjän osaamisen ja työkyvyn
varassa.
• Yrittäjän työhyvinvointi on itseisarvo.
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 4
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 5
Suomen Yrittäjien kyselyn johtopäätöksiä
Työterveyshuoltopalveluita yrittäjille!
• Työterveyshuolto on tarkoitettu kaikille työikäisille
• Tukee työkykyä, -terveyttä ja -turvallisuutta; muusta terveydenhuollosta ei saa
vastaavaa palvelua.
• Työterveyshuoltopalveluita käyttävät eniten palkansaajat – vaikka kaikki työssä käyvät osallistuvat
niiden kustannuksiin.
• Yrittäjistä vain noin 15 % on työterveyshuollon piirissä.
• Pienissä yrityksissä kattavuus on 72-80 %.
Kun työterveyshuoltopalvelut on järjestetty,
yrittäjät ovat niihin yleensä hyvin tyytyväisiä.
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 6
Työterveyshuoltopalvelut
• Ennaltaehkäisevä (lakisääteinen) työterveyshuolto
• edistää työterveyttä ja työkykyä, ehkäisee työhön liittyviä sairauksia
• ehkäisee työn vaaroja ja haittoja
• auttaa kehittämään työtä ja työoloja terveellisiksi ja turvallisiksi
• tukee työyhteisöjen toimintaa
• Vapaaehtoinen työterveyshuolto (voi hankkia edellisen lisäksi)
• yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muut kuin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon
palvelut
• Terveys ja työkyky
• Hyvin toimiva työyhteisö
• Tuottavuus ja tuloksellisuus
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 7
Mitä työterveyshuolto tekee käytännössä?
Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat mm.
• työpaikkaselvitykset, joilla arvioidaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle
• terveystarkastukset terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi, samalla tehdään henkilökohtainen
terveyssuunnitelma
• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkyvyn ja terveyden edistämiseksi
• työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen tai muihin palveluihin ohjaus tarvittaessa
• työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen
• ensiapuvalmiuden järjestämisessä auttaminen
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 8
Kenen täytyy ja kuka voi hankkia
työterveyshuoltopalvelut?
• Työnantajan lakisääteinen velvollisuus on järjestää ennalta ehkäisevät
työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen.
• Yrittäjälle itselleen palvelujen järjestäminen on vapaaehtoista – mutta se
kannattaa!
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 9
Työterveyshuollon kustannusten korvaukset
• Kela korvausluokka I
• kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset,
joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja
työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
• Kela korvausluokka II
• kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun
terveydenhuollon kustannukset.
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 10
Työterveyshuollon korvausten määrä
Korvaus 50 %
• Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista
kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Korvaus 60 %
• Korvausluokassa I ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, jos
• yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta ja
• työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut.
• Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan tietyin edellytyksi
• Työterveyshuollon sairaanhoitoa korvataan myös etäpalveluna
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 11
Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa?
Kelan korvausten jälkeen kustannuksiksi muodostuu noin 120-150 €/v
• Suuri vaihtelu, perustuu käytettyihin palveluihin
Kustannusten ja Kelan korvauksen erotuksen voi vähentää verotuksessa
• elinkeinotoiminnan kuluna (liikkeen- tai ammatinharjoittaja)
• yhtiön verotettavasta tulosta (osake- tai henkilöyhtiö)
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 12
Kela-linkkejä
• Yrittäjän työterveyshuolto –sivut
• http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto-yrittaja
• Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan 1.1.2017 alkaen
• http://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/ehkaisevan-
tyoterveyshuollon-etapalveluita-korvataan-1-1-2017-
alkaen?_101_INSTANCE_Y8xAYtXxE3Kt_redirect=%2Fajankohtaista-tyonantajat
• Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalvelut korvattaviksi 1.3.2016 alkaen
• http://www.kela.fi/tyoterveyshuollon-sairaanhoidon-etapalvelut-korvattaviksi-1.3.2016-
alkaen?inheritRedirect=true
• Tilitysmenettely (suorakorvaus) laajenee yksityisille työterveyshuollon palveluntuottajille
• http://www.kela.fi/yrittajien-tyoterveyshuollon-lakimuutokset-1.1.2018?inheritRedirect=true
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 13
Mitä hyötyä työterveyshuollosta on?
Hyödyt yrittäjille*
• Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta
• Tiedot ja neuvot terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi
• Nopea pääsy sairaanhoitoon
Hyödyt työntekijöille*
• Nopea pääsy sairaanhoitoon
• Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta
Hyödyt yritykselle *
• Työkykyiset työntekijät; terveyden ja työkyvyn seuranta
Sairauspoissaolojen väheneminen
*Tiedot perustuvat yrittäjien vastauksiin, ks. Palmgren ym. 2015)© Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi23.5.2017 14
Työterveyshuoltopalvelut – miten hankin?
• Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut vai myös sairaanhoidon
• Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä organisaatiolta
(terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos, yksityinen terveyspalveluntuottaja, työterveysyhdistys
• Löydät ne täältä: http://www.tyoterveydeksi.fi/
• Tee sopimus työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa
• Selvitä työsi kuormitus- ja terveyttä tukevat tekijät yhdessä työterveyshuollon kanssa
• Keskustele selvityksen tuloksesta ja sovi, mitä yhdessä teette työkykysi säilyttämiseksi ja
edistämiseksi
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 15
Kiitos!
Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke, TTT-palvelut
Helena Särkänlahti, HTM, tth, erityisasiantuntija; helena.sarkanlahti@ttl.fi
Helena Palmgren, TkT, KM, projektipäällikkö
Sari Wuolijoki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
Simo Kaleva, VTM, MMM, tutkija
Minna Männikkö, Tth YAMK, projektipäällikkö
Marita Riikonen, TtM, erityisasiantuntija
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Riikka Turunen, Tft YAMK, projektipäällikkö
23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 16
1 sur 16

Recommandé

Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? par
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Työterveyslaitos
374 vues19 diapositives
Michelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelma par
Michelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelmaMichelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelma
Michelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelmaTyöterveyslaitos
2.6K vues11 diapositives
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä par
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäMukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäTyöterveyslaitos
1.9K vues19 diapositives
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista par
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
4K vues9 diapositives
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista par
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyöterveyslaitos
1.4K vues17 diapositives
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä? par
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?Finnish Institute of Occupational Health
428 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo? par
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?Työterveyslaitos
1.3K vues28 diapositives
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto par
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoTyöterveyslaitos
470 vues14 diapositives
Utti mitä uutta htthk oppaassa par
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaTyöterveyslaitos
2.5K vues35 diapositives
Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,... par
Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,...Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,...
Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,...Firstbeat
1.3K vues18 diapositives
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä par
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäTyöterveyslaitos
4.6K vues11 diapositives
Vartia Maarit Mitä kiire aiheuttaa par
Vartia Maarit Mitä kiire aiheuttaaVartia Maarit Mitä kiire aiheuttaa
Vartia Maarit Mitä kiire aiheuttaaFinnish Institute of Occupational Health
585 vues11 diapositives

Tendances(20)

Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo? par Työterveyslaitos
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?
Työterveyslaitos1.3K vues
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto par Työterveyslaitos
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,... par Firstbeat
Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,...Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,...
Building a better working world - kokemuksia asiantuntijayrityksen sykkeestä,...
Firstbeat1.3K vues
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä par Työterveyslaitos
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Työterveyslaitos4.6K vues
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par Työterveyslaitos
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
Suomaa ei vain fyysistä turvallisuutta ja tapaturmia par Työterveyslaitos
Suomaa ei vain fyysistä turvallisuutta ja tapaturmiaSuomaa ei vain fyysistä turvallisuutta ja tapaturmia
Suomaa ei vain fyysistä turvallisuutta ja tapaturmia
Työterveyslaitos1.7K vues
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen par Kela
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kela679 vues
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman... par Työterveyslaitos
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017 par Työterveyslaitos
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua par Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Erja Toropainen110 vues
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... par THL
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL274 vues
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta par Työterveyslaitos
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta par Työterveyslaitos
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut par Työterveyslaitos
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut

Similaire à 16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi

6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat par
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
198 vues28 diapositives
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään par
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänTHL
205 vues10 diapositives
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa par
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyslaitos
313 vues49 diapositives
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali par
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaaliTyöterveyslaitos
148 vues16 diapositives
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan par
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyslaitos
1.8K vues41 diapositives
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali par
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaaliTyöterveyslaitos
264 vues32 diapositives

Similaire à 16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi(20)

Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään par THL
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
THL205 vues
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali par Työterveyslaitos
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos1.8K vues
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali par Työterveyslaitos
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö par Työterveyslaitos
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan? par Työterveyslaitos
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... par Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K vues
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena par Työeläkeyhtiö Varma
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukenaJukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan par Pauli Forma
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Pauli Forma521 vues
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista par Työterveyslaitos
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K vues
Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017 par Aino Health
Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017
Työterveyshuollon kilpailutuksen ABC – Aino Health 24.5.2017
Aino Health46 vues
Terveys ja hyvinvointitoimien pilotointi par Topi Valtakoski
Terveys ja hyvinvointitoimien pilotointiTerveys ja hyvinvointitoimien pilotointi
Terveys ja hyvinvointitoimien pilotointi
Topi Valtakoski51 vues

Plus de Työterveyslaitos

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... par
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Työterveyslaitos
79 vues13 diapositives
Työturvallisuuslain muutokset par
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
51 vues11 diapositives
Kvartsialtistuminen par
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
79 vues38 diapositives
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
77 vues29 diapositives
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
119 vues28 diapositives
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito par
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
132 vues41 diapositives

Plus de Työterveyslaitos(20)

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... par Työterveyslaitos
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla par Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle par Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... par Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...

16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi

 • 1. Työterveyshuolto ja työhyvinvointi Prizztech Oy, Pori 16.5.2017 Helena Särkänlahti, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 • 2. Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan yrittäjien työterveyshuollosta ja työhyvinvoinnista Työterveyshuollosta • Mitä palveluja/toimintaa työterveyshuolto sisältää? • Kenen täytyy ja kuka voi hankkia palvelut? • Miksi kannattaa hankkia? • Miten hankitaan? Työhyvinvoinnista; esitellään Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi –sivuilta - mm. pieniä tarinoita työhyvinvoinnista https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/ - katso lisää - Uutta: Kroppa ja Nuppi –sivusta https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/ sisältää mm.: - Arvioi valmiuksiasi elämäntapamuutokselle - Palautuminen on tärkeä osa elämäntapamuutosta - Testaa itsesi kuntolaskurilla - Näin ruoka ja juoma auttavat palautumaan 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 2
 • 3. Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään TyhyverkostoX- hankkeessa • Työterveyslaitos päätoteuttajana • Osatoteuttajina • nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto • Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus • Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa • Yhteistyötahot: • Työturvallisuuskeskus • Suomen Yrittäjät • Posion kunta • Inarin kunta • Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot • Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat • Pelastusopisto Pohjois-Savo • oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 3
 • 4. Yrittäjän työkyky on tärkeä! • Yrityksen menestyminen on yrittäjän osaamisen ja työkyvyn varassa. • Yrittäjän työhyvinvointi on itseisarvo. 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 4
 • 5. 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 5 Suomen Yrittäjien kyselyn johtopäätöksiä
 • 6. Työterveyshuoltopalveluita yrittäjille! • Työterveyshuolto on tarkoitettu kaikille työikäisille • Tukee työkykyä, -terveyttä ja -turvallisuutta; muusta terveydenhuollosta ei saa vastaavaa palvelua. • Työterveyshuoltopalveluita käyttävät eniten palkansaajat – vaikka kaikki työssä käyvät osallistuvat niiden kustannuksiin. • Yrittäjistä vain noin 15 % on työterveyshuollon piirissä. • Pienissä yrityksissä kattavuus on 72-80 %. Kun työterveyshuoltopalvelut on järjestetty, yrittäjät ovat niihin yleensä hyvin tyytyväisiä. 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 6
 • 7. Työterveyshuoltopalvelut • Ennaltaehkäisevä (lakisääteinen) työterveyshuolto • edistää työterveyttä ja työkykyä, ehkäisee työhön liittyviä sairauksia • ehkäisee työn vaaroja ja haittoja • auttaa kehittämään työtä ja työoloja terveellisiksi ja turvallisiksi • tukee työyhteisöjen toimintaa • Vapaaehtoinen työterveyshuolto (voi hankkia edellisen lisäksi) • yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muut kuin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut • Terveys ja työkyky • Hyvin toimiva työyhteisö • Tuottavuus ja tuloksellisuus 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 7
 • 8. Mitä työterveyshuolto tekee käytännössä? Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat mm. • työpaikkaselvitykset, joilla arvioidaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle • terveystarkastukset terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi, samalla tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkyvyn ja terveyden edistämiseksi • työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen tai muihin palveluihin ohjaus tarvittaessa • työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen • ensiapuvalmiuden järjestämisessä auttaminen 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 8
 • 9. Kenen täytyy ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut? • Työnantajan lakisääteinen velvollisuus on järjestää ennalta ehkäisevät työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen. • Yrittäjälle itselleen palvelujen järjestäminen on vapaaehtoista – mutta se kannattaa! 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 9
 • 10. Työterveyshuollon kustannusten korvaukset • Kela korvausluokka I • kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. • Kela korvausluokka II • kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 10
 • 11. Työterveyshuollon korvausten määrä Korvaus 50 % • Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Korvaus 60 % • Korvausluokassa I ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, jos • yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta ja • työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut. • Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan tietyin edellytyksi • Työterveyshuollon sairaanhoitoa korvataan myös etäpalveluna 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 11
 • 12. Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa? Kelan korvausten jälkeen kustannuksiksi muodostuu noin 120-150 €/v • Suuri vaihtelu, perustuu käytettyihin palveluihin Kustannusten ja Kelan korvauksen erotuksen voi vähentää verotuksessa • elinkeinotoiminnan kuluna (liikkeen- tai ammatinharjoittaja) • yhtiön verotettavasta tulosta (osake- tai henkilöyhtiö) 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 12
 • 13. Kela-linkkejä • Yrittäjän työterveyshuolto –sivut • http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto-yrittaja • Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan 1.1.2017 alkaen • http://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/ehkaisevan- tyoterveyshuollon-etapalveluita-korvataan-1-1-2017- alkaen?_101_INSTANCE_Y8xAYtXxE3Kt_redirect=%2Fajankohtaista-tyonantajat • Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalvelut korvattaviksi 1.3.2016 alkaen • http://www.kela.fi/tyoterveyshuollon-sairaanhoidon-etapalvelut-korvattaviksi-1.3.2016- alkaen?inheritRedirect=true • Tilitysmenettely (suorakorvaus) laajenee yksityisille työterveyshuollon palveluntuottajille • http://www.kela.fi/yrittajien-tyoterveyshuollon-lakimuutokset-1.1.2018?inheritRedirect=true 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 13
 • 14. Mitä hyötyä työterveyshuollosta on? Hyödyt yrittäjille* • Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta • Tiedot ja neuvot terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi • Nopea pääsy sairaanhoitoon Hyödyt työntekijöille* • Nopea pääsy sairaanhoitoon • Terveyden ja työkyvyn säännöllinen seuranta Hyödyt yritykselle * • Työkykyiset työntekijät; terveyden ja työkyvyn seuranta Sairauspoissaolojen väheneminen *Tiedot perustuvat yrittäjien vastauksiin, ks. Palmgren ym. 2015)© Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi23.5.2017 14
 • 15. Työterveyshuoltopalvelut – miten hankin? • Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut vai myös sairaanhoidon • Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä organisaatiolta (terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos, yksityinen terveyspalveluntuottaja, työterveysyhdistys • Löydät ne täältä: http://www.tyoterveydeksi.fi/ • Tee sopimus työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa • Selvitä työsi kuormitus- ja terveyttä tukevat tekijät yhdessä työterveyshuollon kanssa • Keskustele selvityksen tuloksesta ja sovi, mitä yhdessä teette työkykysi säilyttämiseksi ja edistämiseksi 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 15
 • 16. Kiitos! Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke, TTT-palvelut Helena Särkänlahti, HTM, tth, erityisasiantuntija; helena.sarkanlahti@ttl.fi Helena Palmgren, TkT, KM, projektipäällikkö Sari Wuolijoki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Simo Kaleva, VTM, MMM, tutkija Minna Männikkö, Tth YAMK, projektipäällikkö Marita Riikonen, TtM, erityisasiantuntija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Riikka Turunen, Tft YAMK, projektipäällikkö 23.5.2017 © Työterveyslaitos | Helena Särkänlahti | www.ttl.fi 16