6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Terve yrittäjä = terve yritys
Cumulus Resort Pohjanhovi, Rovaniemi
6.2.2018
Sari Wuolijoki, erikoislääkäri, Työterveyslaitos
• Sari Wuolijoki, erikoislääkäri, Työterveyslaitos
• Maarit Juottonen, yksikön johtaja, Attendo Oy Rovaniemen työterveyspalvelut
• Anne Kunnari, toimitusjohtaja, Lappica Oy
• Nina Mäki, projektikoordinaattori, Lapin ELY-keskus
© Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 2
Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja
keskustelemaan yrittäjien
työterveyshuollosta!
Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään
TyhyverkostoX-hankkeessa
• Työterveyslaitos päätoteuttajana
• Osatoteuttajina
• nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto
yliopisto
• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
• Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen
työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa
• Yhteistyötahot:
• Työturvallisuuskeskus
• Suomen Yrittäjät
• Posion kunta
• Inarin kunta
• Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot
• Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat
• Pelastusopisto Pohjois-Savo
• oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten kanssa
15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 3
• Mitä palveluja/toimintaa työterveyshuolto sisältää?
• Mitä maksaa?
• Kenen täytyy hankkia ja kuka voi hankkia
työterveyshuoltopalvelut?
• Miten hankitaan?
• Miksi kannattaa hankkia?
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 4
Esityksen sisältö:
Yrittäjän ja työntekijöiden työkyky on tärkeä!
• Yrityksen menestyminen on yrittäjän ja
työntekijöiden osaamisen ja työkyvyn varassa.
• Työhyvinvointi on arvo sinänsä.
• Työkykyyn kannattaa
panostaa!
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 5
Työterveyshuollosta tukea työkyvylle
Työterveyshuollon perustehtävä on tukea työkykyä,
työterveyttä ja työturvallisuutta.
Terve ja työkykyinen yrittäjä ja henkilöstö
Hyvin toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö
Tuottava ja tuloksellinen yritys
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 6
Miten työterveyshuolto eroaa muusta terveydenhuollosta?
• Muusta terveydenhuollosta ei saa vastaavaa,
työkykyä tukevaa ja sitä edistävää palvelua.
• Työterveyshuollossa työskentelee erikoiskoulutettuja,
työterveyteen ja työkyvyn tukemiseen perehtyneitä
ammattilaisia, kuten
• työterveyslääkärit,
• työterveyshoitajat,
• työfysioterapeutit
• työterveyspsykologit,
• muut työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen
saaneet asiantuntijat
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 7
Työterveyshuoltopalveluita yrittäjille!
• Työterveyshuolto on tarkoitettu kaikille työikäisille
• Tukee työkykyä, työterveyttä ja työturvallisuutta; muusta
terveydenhuollosta ei saa vastaavaa palvelua.
• Työterveyshuoltopalveluita käyttävät eniten palkansaajat,
vaikka kaikki työssä käyvät osallistuvat niiden kustannuksiin.
• Yrittäjistä vain noin 15 % on työterveyshuollon piirissä.
• Pienissä yrityksissä kattavuus on 72-80 %.
Kun työterveyshuoltopalvelut on järjestetty, yrittäjät ovat niihin
yleensä hyvin tyytyväisiä.
15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 8
Mitä työterveyshuolto sisältää?
1) Ennaltaehkäisevä, työkykyä tukeva,
lakisääteinen työterveyshuolto
2) Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa täydentävä,
vapaaehtoinen työterveyshuolto
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 9
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
• Työpaikkaselvitykset:
• Arvioidaan työn, työolosuhteiden ja työympäristön
kielteiset ja myönteiset vaikutukset terveyteen ja työkykyyn
• Selvitetään yrittäjän/työpaikan työterveystarpeet, mm.
• mitä työterveyshuollon palveluita tarvitaan?
(esim. terveystarkastukset)
• mitä yrityksessä kannattaa tehdä työterveydestä ja
työkyvystä huolehtimiseksi.
• Suositukset yritykselle työterveydestä ja -turvallisuudesta
huolehtimiseksi
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 10
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
• Pienille yrityksille apua ja neuvoja riskinarvioinnin
tekemiseen työpaikkaselvityksen yhteydessä:
• Työterveyshuolto ohjaa,
• miten riskinarviointi tehdään käytännössä
(menetelmät, tarvittavat dokumentit),
• miten arvioinnin tuloksia hyödynnetään.
.
9.2.2018 © Työterveyslaitos www.ttl.fi 11
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
• Yrittäjän/yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelma
• Kirjallinen suunnitelma
• Perustuu työpaikkaselvityksessä esiin tulleisiin tarpeisiin.
• Sisältö: Mitä konkreettisia toimenpiteitä työterveyshuolto tekee
työkyvyn tukemiseksi (mitä, kenelle, milloin).
• Ennaltaehkäisevistä palveluista kannattaa pyytää kustannusarvio!
• Tehdään 3-5 vuodeksi.
• Päivitettävä vuosittain.
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 12
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
• Terveystarkastukset
• Selvitetään, arvioidaan ja seurataan terveyttä ja työkykyä.
• Lisäksi
• annetaan tietoa, ohjataan ja neuvotaan yksilöllisen tarpeen
mukaan,
• tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma.
• Terveystarkastusten tarve arvioidaan työpaikkaselvityksessä, esim.
• liittykö työhön erityistä sairastumisen vaaraa
(säädetty Valtioneuvoston asetuksissa)?
• muut työpaikkaan ja työhön liittyvät olosuhteet?
• työntekijöiden yksilölliset tarpeet?
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 13
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
9.2.2018 © Työterveyslaitos www.ttl.fi 14
• Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
työntekijöille ja työnantajalle
mm. seuraavista asioista
• työn ja työolosuhteiden vaarat ja haitat sekä niiden
torjuminen
• terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja
edistäminen
• työkyvyttömyyden ehkäiseminen
• työterveyshuollon tavoitteet ja sisältö
• Osatyökykyisten työssä selviytymisen seuranta,
tarvittaessa ohjataan kuntoutukseen tai muihin
palveluihin
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
• Työyhteisön toimivuuden edistäminen
• Apua ristiriita- ja konfliktitilanteissa
• Neuvoja ja ohjausta työyhteisön
työhyvinvoinnin ja sujuvan
toiminnan edistämiseksi
• Ensiapuvalmiuden
järjestämisessä auttaminen
• Ensiapukoulutettavien tarve,
mistä koulusta saa,
ohjeet & tarvittavat välineet
9.2.2018 15
1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut
• Tapaturmien torjuntaan osallistuminen yhteistyössä
yrittäjän/yrityksen kanssa
• Työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy yhteistyössä
yrittäjän/yrityksen kanssa
• Työterveyshuolto ja työpaikka sopivat yhdessä, miten
sairauspoissaoloja seurataan, miten puututaan
mahdollisimman varhain työkyvyttömyyden uhkiin ja miten
tuetaan työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen.
Työkyvyn tuen malli (kirjallinen)
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 16
2) Vapaaehtoisen työterveyshuollon palvelut
• Sairaanhoito ja muut terveydenhuoltopalvelut:
• Yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen sairaanhoito:
• Työterveyslääkärin, työterveyshoitajan tai muun
työterveyshuollon ammattilaisen antama sairaanhoito
• Sopimusta tehtäessä sovitaan laboratorio- ja röntgentutkimusten
laajuus
• Erikoislääkärikonsultaatiot,
kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 17
Työterveyspalveluiden hankinnasta ja
kustannuksista
Kenen täytyy ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut?
• Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus
järjestää ennalta ehkäisevät, työkykyä tukevat
työterveyshuoltopalvelut kaikille työsuhteessa oleville
työntekijöilleen (myös palkkatuella työllistetyt).
• Muiden työterveyshuollon palvelujen (esim. sairaanhoidon)
järjestäminen on vapaaehtoista.
• Yrittäjälle itselleen työterveyshuolto vapaaehtoista, mutta
suositeltavaa!
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 19
Yrittäjän vaihtoehdot työterveyshuollon järjestämisessä
• Yrittäjä – ei työntekijöitä:
• Tee yrittäjän työterveyshuoltosopimus (=Yrittäjän työterveyshuolto)
• Työnantajayrittäjä:
• Voit liittyä yrityksesi työterveyshuoltosopimukseen, kun järjestät
palvelut työntekijöillesi (=Yrityksen työterveyshuolto).
tai
• Voit hankkia työterveyshuollon yrittäjän
työterveyshuoltosopimuksen kautta.
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 20
Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa?
• Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista noin
• 60 % ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluista
• 50 % vapaaehtoisesta toiminnasta (tavallisimmin sairaanhoito)
• Korvausten saaminen edellyttää, että:
• Työterveyshuoltopalveluista on kirjallinen sopimus
työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa
• Työpaikkaselvitys on tehty.
• Työterveyshuollon toiminnasta on kirjallinen toimintasuunnitelma.
• Korvauksia maksetaan enintään yrittäjä-/yrityskohtaiseen
vuotuiseen enimmäismäärään saakka (Kela ilmoitaa
vuosittain)
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 21
Kelan korvausten enimmäismäärät
YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO
2017
Enimmäis-
kustannukset
€/v
Enimmäis-
korvaus
€/v
Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto
• Työpaikkaselvitys 880 528
• Muut ehkäisevät palvelut 440 264
Vapaaehtoinen työterveyshuolto
(sairaanhoito)
313 156,50
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 22
Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa?
• Kelan korvausten jälkeen kustannuksiksi muodostui vuonna
2016 noin 120 €/v (ennaltaehkäisevä+sairaanhoito)
• Suuri vaihtelu, perustuu käytettyihin palveluihin
• Kustannusten ja Kelan korvauksen erotuksen voi vähentää
verotuksessa
• liikkeen- tai ammatinharjoittaja elinkeinotoiminnan kuluna
• osake- tai henkilöyhtiö yhtiön verotettavasta tulosta
9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 23
Tee näin, kun järjestät työterveyshuollon itse!
• Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut
vai myös sairaanhoidon.
• Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta
tai yksityiseltä organisaatiolta:
• terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos /osakeyhtiö,
• yksityinen työterveyspalveluntuottaja,
• työterveysyhdistys.
• Löydät ne täältä: http://www.tyoterveydeksi.fi/
• Vertaile tarjouksia ja keskustele palveluntuottajien kanssa.
• Valitse palveluntuottaja.
• Tee kirjallinen sopimus.
9.2.2018 © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi 24
Työterveyshuollon puheenvuoro
• Maarit Juottonen, yksikön johtaja,
Attendo Oy Rovaniemen työterveyspalvelut
• Marjo Ylitarvas, xxxx
Mehiläinen työelämäpalvelut
15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 25
Miksi liittyisin Tyhy-verkostoon?
Haluatko ”itsestään syntyvää”
vertaistukea työelämän
haasteisiin ja kohtaamisia?
Haluatko kehittää omaa
asiantuntijuuttasi?Haluatko vinkkejä ja
käytänteitä työpaikallesi ja
itsesi johtamiseen?
Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja
asiantuntijoiden yhteistyö- ja osaamisverkosto
jonka jäseniä yhdistää kiinnostus
työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen.
#tyhyverkosto
Kuka vain voi tulla jäseneksi
ja liittyä verkostoon ilman velvoitteita
Liity jäseneksi
http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/jasenyys/sivut/
default.aspx
Tavoitat meidät myös sähköpostilla
tyhyverkosto@ttl.fi
#tyhyverkosto
Kiitos!
Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke, TTT-osaaminen
Sari Wuolijoki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri; sari.wuolijoki@ttl.fi, puh. 043 8247 366
Helena Palmgren, TkT, KM, projektipäällikkö; helena.palmgren@ttl.fi
Helena Särkänlahti, HTM, tth, erityisasiantuntija
Simo Kaleva, VTM, MMM, tutkija
Kristina Rajala, TtM, erityisasiantuntija
15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 28
1 sur 28

Recommandé

Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla par
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaViljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaTyöterveyslaitos
844 vues17 diapositives
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen par
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTyöterveyslaitos
5.8K vues30 diapositives
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa par
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
337 vues29 diapositives
21.2.2018 Työpajan materiaali par
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaaliTyöterveyslaitos
150 vues21 diapositives
16.5.2017 Seminaarin työkirja par
16.5.2017 Seminaarin työkirja16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirjaTyöterveyslaitos
154 vues12 diapositives
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä par
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessäTyöterveyslaitos
203 vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Työote-hanke par
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hankeTyöterveyslaitos
392 vues22 diapositives
Tyohyvinvointi ja johtaminen par
Tyohyvinvointi ja johtaminenTyohyvinvointi ja johtaminen
Tyohyvinvointi ja johtaminenJohtamisen kehittämisverkosto
2.5K vues30 diapositives
13.2.2017 Työkykyjohtaminen par
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
779 vues24 diapositives
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely par
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyToni Pekka
704 vues18 diapositives
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi par
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja AlajärviTyöterveyslaitos
395 vues10 diapositives
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
1.2K vues17 diapositives

Tendances(20)

Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely par Toni Pekka
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Toni Pekka704 vues
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi par Työterveyslaitos
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K vues
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista par Työterveyslaitos
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos1.4K vues
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit par Työterveyslaitos
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattoritTyöterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 par Työterveyslaitos
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Työterveyslaitos1.6K vues
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut par Työterveyslaitos
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen par Kela
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kela679 vues
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi par Työterveyslaitos
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Työterveyslaitos4.7K vues
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut par Työeläkeyhtiö Varma
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse? par Työterveyslaitos
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
Työterveyslaitos1.3K vues
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminenTyöhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Pauli Forma1.1K vues
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista par Työterveyslaitos
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Työhyvinvoinnin johtaminen par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin johtaminenTyöhyvinvoinnin johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Pauli Forma593 vues
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella par Pauli Forma
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma572 vues
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön par Työterveyslaitos
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönMaria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Työterveyslaitos1.1K vues

Similaire à 6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat

Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? par
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Työterveyslaitos
374 vues19 diapositives
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali par
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaaliTyöterveyslaitos
148 vues16 diapositives
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi par
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
204 vues16 diapositives
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali par
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaaliTyöterveyslaitos
264 vues32 diapositives
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö par
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyöTyöterveyslaitos
80 vues28 diapositives
25.5.2016 Palvelujen hankinta -esitys par
25.5.2016 Palvelujen hankinta -esitys25.5.2016 Palvelujen hankinta -esitys
25.5.2016 Palvelujen hankinta -esitysTyöterveyslaitos
202 vues8 diapositives

Similaire à 6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat(20)

Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? par Työterveyslaitos
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali par Työterveyslaitos
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi par Työterveyslaitos
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali par Työterveyslaitos
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö par Työterveyslaitos
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014 par Tyoelama2020
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Tyoelama2020555 vues
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214 par JormaMakitalo
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
JormaMakitalo425 vues
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi par Työterveyslaitos
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ... par Ferovalo Oy
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo Oy183 vues
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos1.8K vues
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon järjestäminen. par Samuli Sukkula
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
Samuli Sukkula2.8K vues
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... par THL
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL274 vues
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho... par THL
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
THL173 vues
Sairauspoissaolojen ja työturvallisuusilmoitusten hallinta julkisella sektori... par Aino Health
Sairauspoissaolojen ja työturvallisuusilmoitusten hallinta julkisella sektori...Sairauspoissaolojen ja työturvallisuusilmoitusten hallinta julkisella sektori...
Sairauspoissaolojen ja työturvallisuusilmoitusten hallinta julkisella sektori...
Aino Health82 vues
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto par Työterveyslaitos
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto

Plus de Työterveyslaitos

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa par
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
7 vues31 diapositives
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto par
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoTyöterveyslaitos
14 vues43 diapositives
Työturvallisuuslain muutokset par
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
56 vues11 diapositives
Kvartsialtistuminen par
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
84 vues38 diapositives
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 vues29 diapositives
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
124 vues28 diapositives

Plus de Työterveyslaitos(20)

Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla par Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle par Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... par Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä

6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat

 • 1. Terve yrittäjä = terve yritys Cumulus Resort Pohjanhovi, Rovaniemi 6.2.2018 Sari Wuolijoki, erikoislääkäri, Työterveyslaitos
 • 2. • Sari Wuolijoki, erikoislääkäri, Työterveyslaitos • Maarit Juottonen, yksikön johtaja, Attendo Oy Rovaniemen työterveyspalvelut • Anne Kunnari, toimitusjohtaja, Lappica Oy • Nina Mäki, projektikoordinaattori, Lapin ELY-keskus © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 2 Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan yrittäjien työterveyshuollosta!
 • 3. Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään TyhyverkostoX-hankkeessa • Työterveyslaitos päätoteuttajana • Osatoteuttajina • nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto • Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus • Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa • Yhteistyötahot: • Työturvallisuuskeskus • Suomen Yrittäjät • Posion kunta • Inarin kunta • Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot • Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat • Pelastusopisto Pohjois-Savo • oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa 15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 3
 • 4. • Mitä palveluja/toimintaa työterveyshuolto sisältää? • Mitä maksaa? • Kenen täytyy hankkia ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut? • Miten hankitaan? • Miksi kannattaa hankkia? 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 4 Esityksen sisältö:
 • 5. Yrittäjän ja työntekijöiden työkyky on tärkeä! • Yrityksen menestyminen on yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen ja työkyvyn varassa. • Työhyvinvointi on arvo sinänsä. • Työkykyyn kannattaa panostaa! 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 5
 • 6. Työterveyshuollosta tukea työkyvylle Työterveyshuollon perustehtävä on tukea työkykyä, työterveyttä ja työturvallisuutta. Terve ja työkykyinen yrittäjä ja henkilöstö Hyvin toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö Tuottava ja tuloksellinen yritys 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 6
 • 7. Miten työterveyshuolto eroaa muusta terveydenhuollosta? • Muusta terveydenhuollosta ei saa vastaavaa, työkykyä tukevaa ja sitä edistävää palvelua. • Työterveyshuollossa työskentelee erikoiskoulutettuja, työterveyteen ja työkyvyn tukemiseen perehtyneitä ammattilaisia, kuten • työterveyslääkärit, • työterveyshoitajat, • työfysioterapeutit • työterveyspsykologit, • muut työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen saaneet asiantuntijat 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 7
 • 8. Työterveyshuoltopalveluita yrittäjille! • Työterveyshuolto on tarkoitettu kaikille työikäisille • Tukee työkykyä, työterveyttä ja työturvallisuutta; muusta terveydenhuollosta ei saa vastaavaa palvelua. • Työterveyshuoltopalveluita käyttävät eniten palkansaajat, vaikka kaikki työssä käyvät osallistuvat niiden kustannuksiin. • Yrittäjistä vain noin 15 % on työterveyshuollon piirissä. • Pienissä yrityksissä kattavuus on 72-80 %. Kun työterveyshuoltopalvelut on järjestetty, yrittäjät ovat niihin yleensä hyvin tyytyväisiä. 15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 8
 • 9. Mitä työterveyshuolto sisältää? 1) Ennaltaehkäisevä, työkykyä tukeva, lakisääteinen työterveyshuolto 2) Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa täydentävä, vapaaehtoinen työterveyshuolto 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 9
 • 10. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut • Työpaikkaselvitykset: • Arvioidaan työn, työolosuhteiden ja työympäristön kielteiset ja myönteiset vaikutukset terveyteen ja työkykyyn • Selvitetään yrittäjän/työpaikan työterveystarpeet, mm. • mitä työterveyshuollon palveluita tarvitaan? (esim. terveystarkastukset) • mitä yrityksessä kannattaa tehdä työterveydestä ja työkyvystä huolehtimiseksi. • Suositukset yritykselle työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtimiseksi 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 10
 • 11. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut • Pienille yrityksille apua ja neuvoja riskinarvioinnin tekemiseen työpaikkaselvityksen yhteydessä: • Työterveyshuolto ohjaa, • miten riskinarviointi tehdään käytännössä (menetelmät, tarvittavat dokumentit), • miten arvioinnin tuloksia hyödynnetään. . 9.2.2018 © Työterveyslaitos www.ttl.fi 11
 • 12. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut • Yrittäjän/yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelma • Kirjallinen suunnitelma • Perustuu työpaikkaselvityksessä esiin tulleisiin tarpeisiin. • Sisältö: Mitä konkreettisia toimenpiteitä työterveyshuolto tekee työkyvyn tukemiseksi (mitä, kenelle, milloin). • Ennaltaehkäisevistä palveluista kannattaa pyytää kustannusarvio! • Tehdään 3-5 vuodeksi. • Päivitettävä vuosittain. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 12
 • 13. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut • Terveystarkastukset • Selvitetään, arvioidaan ja seurataan terveyttä ja työkykyä. • Lisäksi • annetaan tietoa, ohjataan ja neuvotaan yksilöllisen tarpeen mukaan, • tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma. • Terveystarkastusten tarve arvioidaan työpaikkaselvityksessä, esim. • liittykö työhön erityistä sairastumisen vaaraa (säädetty Valtioneuvoston asetuksissa)? • muut työpaikkaan ja työhön liittyvät olosuhteet? • työntekijöiden yksilölliset tarpeet? 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 13
 • 14. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut 9.2.2018 © Työterveyslaitos www.ttl.fi 14 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työntekijöille ja työnantajalle mm. seuraavista asioista • työn ja työolosuhteiden vaarat ja haitat sekä niiden torjuminen • terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen • työkyvyttömyyden ehkäiseminen • työterveyshuollon tavoitteet ja sisältö • Osatyökykyisten työssä selviytymisen seuranta, tarvittaessa ohjataan kuntoutukseen tai muihin palveluihin
 • 15. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut • Työyhteisön toimivuuden edistäminen • Apua ristiriita- ja konfliktitilanteissa • Neuvoja ja ohjausta työyhteisön työhyvinvoinnin ja sujuvan toiminnan edistämiseksi • Ensiapuvalmiuden järjestämisessä auttaminen • Ensiapukoulutettavien tarve, mistä koulusta saa, ohjeet & tarvittavat välineet 9.2.2018 15
 • 16. 1) Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut • Tapaturmien torjuntaan osallistuminen yhteistyössä yrittäjän/yrityksen kanssa • Työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy yhteistyössä yrittäjän/yrityksen kanssa • Työterveyshuolto ja työpaikka sopivat yhdessä, miten sairauspoissaoloja seurataan, miten puututaan mahdollisimman varhain työkyvyttömyyden uhkiin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen. Työkyvyn tuen malli (kirjallinen) 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 16
 • 17. 2) Vapaaehtoisen työterveyshuollon palvelut • Sairaanhoito ja muut terveydenhuoltopalvelut: • Yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen sairaanhoito: • Työterveyslääkärin, työterveyshoitajan tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antama sairaanhoito • Sopimusta tehtäessä sovitaan laboratorio- ja röntgentutkimusten laajuus • Erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 17
 • 19. Kenen täytyy ja kuka voi hankkia työterveyshuoltopalvelut? • Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ennalta ehkäisevät, työkykyä tukevat työterveyshuoltopalvelut kaikille työsuhteessa oleville työntekijöilleen (myös palkkatuella työllistetyt). • Muiden työterveyshuollon palvelujen (esim. sairaanhoidon) järjestäminen on vapaaehtoista. • Yrittäjälle itselleen työterveyshuolto vapaaehtoista, mutta suositeltavaa! 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 19
 • 20. Yrittäjän vaihtoehdot työterveyshuollon järjestämisessä • Yrittäjä – ei työntekijöitä: • Tee yrittäjän työterveyshuoltosopimus (=Yrittäjän työterveyshuolto) • Työnantajayrittäjä: • Voit liittyä yrityksesi työterveyshuoltosopimukseen, kun järjestät palvelut työntekijöillesi (=Yrityksen työterveyshuolto). tai • Voit hankkia työterveyshuollon yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen kautta. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 20
 • 21. Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa? • Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista noin • 60 % ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluista • 50 % vapaaehtoisesta toiminnasta (tavallisimmin sairaanhoito) • Korvausten saaminen edellyttää, että: • Työterveyshuoltopalveluista on kirjallinen sopimus työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa • Työpaikkaselvitys on tehty. • Työterveyshuollon toiminnasta on kirjallinen toimintasuunnitelma. • Korvauksia maksetaan enintään yrittäjä-/yrityskohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään saakka (Kela ilmoitaa vuosittain) 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 21
 • 22. Kelan korvausten enimmäismäärät YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO 2017 Enimmäis- kustannukset €/v Enimmäis- korvaus €/v Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto • Työpaikkaselvitys 880 528 • Muut ehkäisevät palvelut 440 264 Vapaaehtoinen työterveyshuolto (sairaanhoito) 313 156,50 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 22
 • 23. Työterveyshuoltopalvelut – mitä maksaa? • Kelan korvausten jälkeen kustannuksiksi muodostui vuonna 2016 noin 120 €/v (ennaltaehkäisevä+sairaanhoito) • Suuri vaihtelu, perustuu käytettyihin palveluihin • Kustannusten ja Kelan korvauksen erotuksen voi vähentää verotuksessa • liikkeen- tai ammatinharjoittaja elinkeinotoiminnan kuluna • osake- tai henkilöyhtiö yhtiön verotettavasta tulosta 9.2.2018 © Työterveyslaitos | www.ttl.fi 23
 • 24. Tee näin, kun järjestät työterveyshuollon itse! • Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut vai myös sairaanhoidon. • Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä organisaatiolta: • terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos /osakeyhtiö, • yksityinen työterveyspalveluntuottaja, • työterveysyhdistys. • Löydät ne täältä: http://www.tyoterveydeksi.fi/ • Vertaile tarjouksia ja keskustele palveluntuottajien kanssa. • Valitse palveluntuottaja. • Tee kirjallinen sopimus. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi 24
 • 25. Työterveyshuollon puheenvuoro • Maarit Juottonen, yksikön johtaja, Attendo Oy Rovaniemen työterveyspalvelut • Marjo Ylitarvas, xxxx Mehiläinen työelämäpalvelut 15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 25
 • 26. Miksi liittyisin Tyhy-verkostoon? Haluatko ”itsestään syntyvää” vertaistukea työelämän haasteisiin ja kohtaamisia? Haluatko kehittää omaa asiantuntijuuttasi?Haluatko vinkkejä ja käytänteitä työpaikallesi ja itsesi johtamiseen? Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyö- ja osaamisverkosto jonka jäseniä yhdistää kiinnostus työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. #tyhyverkosto
 • 27. Kuka vain voi tulla jäseneksi ja liittyä verkostoon ilman velvoitteita Liity jäseneksi http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/jasenyys/sivut/ default.aspx Tavoitat meidät myös sähköpostilla tyhyverkosto@ttl.fi #tyhyverkosto
 • 28. Kiitos! Työterveyslaitos, TyhyverkostoX-hanke, TTT-osaaminen Sari Wuolijoki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri; sari.wuolijoki@ttl.fi, puh. 043 8247 366 Helena Palmgren, TkT, KM, projektipäällikkö; helena.palmgren@ttl.fi Helena Särkänlahti, HTM, tth, erityisasiantuntija Simo Kaleva, VTM, MMM, tutkija Kristina Rajala, TtM, erityisasiantuntija 15.6.2017 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 28