Publicité

Ikääntyneet teknologian käyttäjinä

Työterveyslaitos
3 Jun 2022
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Ikääntyneet teknologian käyttäjinä(20)

Plus de Työterveyslaitos(20)

Publicité

Ikääntyneet teknologian käyttäjinä

 1. Ikääntyneet teknologian käyttäjinä – huolia vai hyvän elämän mahdollisuuksia? Eveliina Saari, johtava tutkija QAVAD: Teknologia muuttaa hoivatyötä -koulutuspilotti
 2. Ikäihmiset digitalisaatiossa – korona-aika on lisännyt verkossa asioimista ja yhteyksienpitoa • 93 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä ja 82 prosenttia käytti useasti päivässä • Vuonna 2021 sähköpostia käyttäneiden osuus kasvoi 75–89-vuotiailla 9 prosenttiyksikköä 48 prosenttiin ja 65–74-vuotiailla 5 prosenttiyksikköä 81 prosenttiin. • Myös pikaviestintä matkapuhelimella yleistyi näissä ikäryhmissä vuonna 2021. • Edellisinä vuosina suosiotaan kasvattanut internet- ja videopuheluiden soittaminen yleistyi vuonna 2021 vain 75–89-vuotiaiden parissa. 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
 3. Internetin käytön ja eräiden käyttötarkoitusten yleisyys 2021, %-osuus väestöstä Ikäryhmä Käyttänyt internetiä Käyttänyt internetiä useita kertoja päivässä Verkosta ostaminen Ostanut ruoka- annoksia verkosta kuljetuspalvelun kautta Nähnyt epätosia tai epäilyttäviä tietoja tai sisältöjä uutissivustoilla tai sosiaalisessa mediassa Pitänyt Koronavilkun käytössä säännöllisesti 65-74 85 66 33 4 46 40 75-89 57 27 11 0 21 16 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 3 Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus - Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021 (stat.fi)
 4. Digisyrjäytymisen uhka • Digitalisaatio on tuonut paljon hyvää ikäihmisten arkeen • Mutta se voi näyttäytyä myös eriarvoistavana tekijänä haavoittuvassa asemassa oleville • Lisääntyvä palveluiden siirtyminen verkkoon voi uhata ikääntyvien kuulumisen ja osallisuuden tunnetta, tunnetta olemisesta toimija suhteessa toisiin ihmisiin, palveluiden saamiseen ja teknologiaan 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 4
 5. Digitaalinen toimijuus Ihmisen kyky ja mahdollisuus hallita ja sopeutua digitaaliseen maailmaan. Digitaalinen toimijuus on kaikille kansalaisille tärkeää, koska demokraattisen yhteiskunnan tulisi taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Kolme osa-aluetta: • Digitaalinen osaaminen - digitaidot, medialukutaito; miten hyvin, tehokkaasti ja turvallisesti osaat navigoida digimaailmassa? • Digitaalinen itsevarmuus - oletko passiivinen kuluttaja vai varma monessa alustassa aktiivinen, varma itseohjautuva toimija? • Digitaalinen vastuullisuus - ymmärrätkö eettiset ja yksityissuojaan liittyvät näkökulmat, osaat toimia tietoturvallisesti, ymmärrät verkossa toimimisen seuraukset? Passey, D., Shonfeld, M., Appleby, L., Judge, M., Saito, T. & Smits, A. (2018) Digital Agency: Empowering Equity in and through Education. Technology, Knowledge and Learning 23 (3), 425–439. 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5
 6. Toimijuus on kokemuksesta ja tilanteesta kiinni 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 6 toimijuus kyetä täytyä voida tuntea haluta osata Jyrkämä, J. 2008. Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4/2008, 190-203. Onko minulla fyysiset ja kognitiiviset edellytykset käyttää teknologiaa? Onko minulla laitteet ja ohjelmat ja onko minulla niihin varaa? Onko minun pakko käyttää? Haluanko käyttää? Osaanko käyttää? Tuntuuko hyvältä käyttää?
 7. Digitukeen hakeutuneiden ikäihmisten näkökulma: Mitä muuta haluat kertoa verkkopalveluihin ja niiden yleistymiseen liittyen? - avovastausten tunnesävyt digituen arviointikyselyssä viidellä alueella. 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7 Kielteisiä Myönteisiä Neutraaleja tai parannusehdotuksia 2018 36 23 26 2019 17 11 10 Yhteensä 53 34 36 Lähde: Korjonen-Kuusipuro, K & Saari, E. 2021. Huolta, ärsyyntymistä, pelkoa ja ahdistusta. Ikääntyvien kielteiset tunteet digitalisaatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 86 (4), 371-382.
 8. Huolta, ärsytystä, pelkoa, tunne pakottamisesta Huoli omasta kyvyistä ja yhteiskunnasta putoamisesta • ”Koko ajan pelottaa milloin tippuu kärryiltä kokonaan eikä pysty enää omia asioita hoitamaan” (Avovastaukset) Nopea muutos ärsyttää • ”Kaikki muuttuu, termit, grafiikka, toimintojen paikat, toimintalogiikka. Vaikka yhteen asiaan on saanut neuvontaa, seuraavalla kerralla se ei enää pädekään” (Avovastaukset). Pakottamisen tunne • ”Digitalisaatio aiheuttaa ahdistusta, ihan semmoista fyysistä sairautta, että tulee ahdistus. Kun radiostakin kuuntelee niitä juttuja, niin aamusta jo aloitetaan että nyt taas digitalisoidaan sitä ja tätä ja loppuu semmoiset tavalliset palvelut ja muuta. Niin mulla ihan sydän alkaa hakata ja sit mä panen radion kiinni.” (Haastattelu 5). 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8
 9. Ikäihmisten digitalisaatiota koskevat tunnekokemukset ja niiden kohteet 3.6.2022 9 Tunnekokemus tutkimusaineistossa (TUNTEA ja HALUTA) Tunteen ilmenemisen pääasiallisin konteksti ja kohde Pelko ja häpeä ettei opi tai muista oppimaansa, ahdistus jatkuvan oppimisen vaadetta kohtaan ja oppimisen epämielekkyys, kohtuuttoman nopeilta tuntuvat muutokset, ja turhautuneisuus arjen monimutkaistumiseen. IHMISEN OMA KYVYKKYYS (KYETÄ) Oppiminen ja muisti, tuen saaminen, oman arjen muutos, ikääntymiseen liittyvät muutokset Huoli laitteiden ylläpidosta ja pelko turvallisuudesta (tietoturva), taloudelliset vaikeudet hankkia laitteita, pelko vääränlaisten laitteiden hankinnasta, ärsyyntyminen ja kiukku toimimattomia laitteita kohtaan. Ärsytys ja harmitus, kun palvelu ei toimi tai on hankala käyttää, käytön opettelun vaikeus, asiakaslähtöisyyden puutteen tunne, huijatuksi tulemisen pelko, ahdistus palvelujen jatkuvasta muutoksesta. LAITTEIDEN HALLINTA (VOIDA) Laitteiden hankinta, taloudellinen niukkuus, tietoturva ja yksityisyyden menetys, hankalasti käytettävät, liian monimutkaiset laitteet PALVELUIDEN KÄYTTÖ (OSATA) Digitaalisten palveluiden pulmat ja asiakaslähtöisyyden puute, palvelujen turvallisuus Eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja turvattomuuden tunteet, yksin jäämisen pelko, tunne ettei saa apua, epätoivo, pakotetuksi tulemisen tunne ja ahdistus. YHTEISKUNTAAN KUULUMINEN (TÄYTYÄ) Palvelujärjestelmän ylhäältä ohjattu muutos, kasvokkaisten palvelujen ja sitä kautta sosiaalisten kontaktien vähentyminen ja ihmisen joutuminen yhteiskunnan ulkopuolelle, ikäihmisiä syrjivät diskurssit. Lähde: Korjonen-Kuusipuro, K & Saari, E.
 10. Ryhmäporina
 11. 1. Millaisia myönteisiä kokemuksia teknologian käytöstä olette kohdanneet ikäihmisten parissa? 2. Millä tavoin ikäihmisten hoitaja voi luoda myönteistä teknologiakuvaa ikäihmisille? 3. Millainen rooli kotona-asuvien ja hoivakodissa asuvien ikäihmisten teknologian opastajana hoitajalla voisi olla? Mitä eroja tunnistatte? Kysymyksiä pohdittavaksi 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 11
 12. Lähteet Jyrkämä, J. 2008. Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis- metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4/2008, 190-203. Korjonen-Kuusipuro, K & Saari, E. 2021. Huolta, ärsyyntymistä, pelkoa ja ahdistusta. Ikääntyvien kielteiset tunteet digitalisaatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 86 (4), 371-382. Passey, D., Shonfeld, M., Appleby, L., Judge, M., Saito, T. & Smits, A. (2018) Digital Agency: Empowering Equity in and through Education. Technology, Knowledge and Learning 23 (3), 425–439. Tilastokeskus - Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021 (stat.fi) (haettu 30.1.2022) 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12
 13. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi tyoterveyslaitos Kiitos! @EveliinaSaari

Notes de l'éditeur

 1. Painopisteen ollessa yksilössä tai yksilöissä olennaisia peruskysymyksiä ovat ennen kaikkea, mitä ihminen osaa, kykenee, haluaa, tuntee ja mitä hänen kulloisessakin tilanteessa täytyy tehdä tai olla tekemättä ja mitä juuri tämä tilanne mahdollistaa.
Publicité