Publicité

Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan ohjaamisessa

Työterveyslaitos
21 Sep 2022
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan ohjaamisessa(20)

Publicité

Plus de Työterveyslaitos(20)

Publicité

Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan ohjaamisessa

 1. Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan ohjaamisessa Teemu Ollikainen, PsL, psykoterapeutti, työterveys- ja organisaatiopsykologi
 2. Psykoterapia u Terveydenhuollon tavoitteellista, ammatillista toimintaa, joka tähtää psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. u Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan (potilaiden) ja hoitavan henkilön (henkilöiden) välillä. Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. u (Psykoterapiakonsortion konsensuslausuma 2006) T. Ollikainen 2022
 3. Psykoterapeutin kuvaus siitä, mitä psykoterapia on T. Ollikainen 2022 u ”Tarjoan asiakkaalleni foorumin, jossa hän voi rauhassa tutkia mieltään ja elämäänsä ihmissuhteessa minun kanssani. Kehotan ja opetan häntä sanallistamaan ja kuvaamaan ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Näin sanaton saadaan symboliseen muotoon ja yhteisesti käsiteltäväksi. Sitten me tutkimme yhdessä. Kokeilemme erilaisia suhtautumistapoja, harjoittelemme pysäyttämään ja murtamaan automaattiset, haitalliset kokemisen ja vuorovaikutuksen kehät. Psykoterapia on kokemuksellinen oppimisprosessi. Sen sydämenä on nk. transformatiivinen emotionaalinen sekvenssi, ts. Haitallisen tunnekokemuksen muuttaminen uudella tunnekokemuksella. Myös asiakkaan kasvaminen oman elämänsä subjektiksi on keskeinen prosessitavoite.” u ”Psykoterapia on kummajainen terveydenhuollon hoitovalikoimassa, koska siinä ongelmaa tai oiretta ei hoideta ulkoa- vaan sisältä käsin: samastumalla, eläytymällä, empaattisesti, astumalla yhdessä sisäiseen draamaan. Psykoterapeuttina koen osan siitä, mitä asiakkaani kokee. Empatian ja sympatian ero on tässä työssä syytä tuntea hyvin selvästi.” u ”Enhän minäkään aina ymmärrä sinua” – ”Niin, mutta sä AINA yrität!”
 4. Psykoterapeutti u Nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. u Yleisimmät taustakoulutukset sairaanhoitaja, psykologi, lääkäri. u Suomessa on 8646 psykoterapeuttia (2021). u Suurin osa tekee Kelan kuntoutuspsykoterapioita. u Vain osa psykoterapeuteista työskentelee kokoaikaisesti psykoterapiatyössä. u Psykoterapeuteista noin 80% on naisia. u Erittäin yrittäjäintensiivinen ammattikunta. T. Ollikainen 2022
 5. T. Ollikainen 2022 https://psychosynthesis.online/inside-15-home-office-therapy-rooms/
 6. T. Ollikainen 2022
 7. Psykoterapian asema u Valvira myöntää ammattinimikkeen, AVI luvan toimia yksityisenä terveydenhuollon palveluntuottajana. u Psykoterapia-asetus 2010: yliopistot järjestämään psykoterapeuttikoulutuksia, yhteiset kriteerit koulutukselle. u Psykoterapiakuntoutuksen määrä kaksinkertaistunut 2010 jälkeen, kuntoutustuen muutos lakisääteiseksi vaikuttaa, sekä 2015 aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasojen nosto (57,60 euroa). u 50 392 henkilöä sai Kelan kuntoutuspsykoterapiaa vuonna 2019. u 700 000 suomalaista käyttää vuosittain jotain mielialalääkettä. T. Ollikainen 2022
 8. Psykoterapian tulos / teho / tuloksellisuus / vaikuttavuus u Psykoterapian teho on kiistaton, toistuva tulos. u Mutta mitä mitataan ja arvioidaan? u Oireiden vakavuuden muutos u Toimintakyky u Työkyky u Elämänlaatu u Työmarkkina-asema u Hoidon tarve u Itsetuhoisuus u Vaikutukset parisuhteeseen, perheeseen, lasten kehitykseen… u Asiakastyytyväisyys APA: Recognition of psychotherapy effectiveness Wampold: The great psychotherapy debate T. Ollikainen 2022
 9. How much psychotherapy is enough? u Suomessa tyypillisin tapa toteuttaa psykoterapiaa on Kelan pitkänä kuntoutuspsykoterapiana u Huomioitava muu mielenterveyden keskusteluhoito ja psykososiaaliset tukipalvelut u Esimerkiksi USA:ssa hoidot paljon lyhyempiä u Käyntimäärän ja tuloksen yhteys vaihtelee tutkimuksittain. Yleinen tulos on, että yhteys on (yllättävän) pieni. u 5 käynnin jälkeen toipuminen akuuteista oireista 50%:lla u Kroonisista oireista 14 käynnin jälkeen 50% u Persoonallisuushäiriöissä 52 käynnin jälkeen (50%) u Huomioitava myös pitempi lääkehoito pitkää hoitoa saaneilla u Terapiasuuntauksen merkitys laskusuhdanteessa meta-analyysien ja integratiivisuusliikkeen johdosta, poikkeuksia on. Korkeila, J. (2015). Psykoterapian vaikuttavuus mielenterveyshäiriöissä. Käypä hoito. Duodecim. https://www.kaypahoito.fi/nix02191 Ollikainen, T. (2009). Tuloksellinen kriisityö. RAY:n avustustoiminnan raportteja 22. T. Ollikainen 2022
 10. Pitkä vai lyhyt terapia? T. Ollikainen 2022 u Monia psykoterapioita toteutetaan myös lyhyinä terapiajaksoina, joka käytännössä tarkoittaa yleensä 10-20 käyntikertaa. Lyhytpsykoterapia voi soveltua sinulle esimerkiksi silloin, jos muutosta kaipaavan ongelmasi on lieväasteinen tai jos ongelma sijoittuu hyvin kapealle elämänalueelle. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa esiintymispelko. u Mikäli ongelmia on useita, ne vaikuttavat monilla eri elämänalueilla tai ovat jatkuneet useita vuosia, ehkä lapsuudesta saakka, ei ole todennäköistä että saat riittävää apua lyhyestä terapiajaksosta. Silloin voit saada apua 2-3 vuoden terapiajaksosta. Psykoterapian kestosta sovitaan aina terapeutin kanssa, ja yleensä sitä suunnitellaan vuodeksi kerrallaan. Terapiajakson aikana voidaan arvioida terapian pituutta uudelleen sen perusteella, miten edistystä tapahtuu. u Mielenterveystalo.fi – millaista psykoterapiaa?
 11. Asiakkaan valmiudet ja terapeuttien väliset erot u Tulosten saavuttaminen lyhyessä psykoterapiassa edellyttää yleensä sitä, että tavoitteet voidaan asettaa selkeästi ja olet valmis työskentelemään muutoksen eteen ponnekkaasti. Oma aktiivinen työskentely terapiassa tarkoittaa sitä, että muutoksen eteen tehdään töitä myös vastaanottojen välissä, tämä on erityisen tärkeää lyhyessä terapiassa. Terapian jälkeen itsenäistä aktiivista työskentelyä jatketaan sen pohjalta, mitä lyhyessä terapiassa on suunniteltu ja harjoiteltu. Asiantuntijan kanssa voit arvioida, onko ongelmasi sellainen, että sen ratkaisuun sopisi lyhytterapiahoito. u Asiakkaan motivaatio ja valmiudet kartotettava u Psykoterapiatutkimus yrittää vastata kysymyksiin: minkälainen ja minkä pituinen terapia on paras? Kenen antamana? Minkälaiselle asiakkaalle? Minkälaisilla valmiuksilla ja elämäntilanteella? T. Ollikainen 2022
 12. Lyhyen psykoterapian soveltuvuus T. Ollikainen 2022 u Oireet eivät ole kovin vakavia u Oireet eivät ole kovin pitkäkestoisia u Ahdistus ja mielialaongelmat, psyykkiset kriisitilanteet, työuupumus u Asiakkaan kyvykkyys u Tiedonkäsittely, käsitteellinen ajattelu, valmius yhdistää abstraktio konkretiaan u Mentalisaatio, itsreflektio, itsesäätelytaidot u Asiakkaan motivaatio ja valmius sitoutua u Asiakkaan kyky asettaa tavoitteita ja pysyä niissä u Asiakkaan valmius harjoitella itsenäisesti u Vaikutukset työ- ja toimintakykyyn kohtuullisia u Muut kuormitustekijät elämässä kohtuullisia u Voimavaratekijät: työ, koulutus, parisuhde, talous, sosiaaliset suhteet, elintavat
 13. Pitkän psykoterapian soveltuvuus u Oireiden vakavuus u Oireiden pitkäkestoisuus u Ongelmien kehityksellisyys u Vaikeat lapsuudenolot, kiintymyssuhdetraumat, kiusaaminen, syömishäiriöt u (Samanaikainen) persoonallisuushäiriö u Vuorovaikutusongelmat, sosiaalinen estyneisyys u Asiakas tarvitsee paljon tukea psykoterapiassa tarvittavien työskentelyn edellytysten tukemiseen ja kehittämiseen u Kyky puhua tunteista, sanallistaa mielen tapahtumia, asettautua havainnoivaan positioon, toteuttaa terapiassa opittuja asioita arkielämässä T. Ollikainen 2022
 14. Miksi psykoterapia kestää niin kauan? u Luottamuksellisen allianssisuhteen luominen ihmisen kanssa, joka on pettynyt, vaillejäänyt tai traumatisoitunut ihmissuhteissaan u Toistot: 10 000 : 1 u ”Olet huono ja tyhmä” vs. ”Olen hyvä sellaisena kuin olen” u Älä työnnä siitä, mistä ei liiku: tiedonkäsittelyn muutokset ahdistus- ja masennustiloissa u Vastustus, mielen suojautuminen tasapainoa uhkaavalta u Muutoksen vaikeus: tuntuu pahalta u Uusien suhtautumisten, havainnointien, tietoisuuden, toiminnan implementointi koko elämään T. Ollikainen 2022 Williams ym. Mielekkäästi irti masennuksesta Kalska, H. Kirjassa Mikä psykoterapiassa auttaa?
 15. Lyhytterapialle ominaista u Tavoitteellista u Konkreettista u Rajaaminen: selkeämpi sopimus siitä, mitä jätetään ulkopuolelle u Mittarit, menetelmät, tehtävät u Suorempaa, enemmän arjessa u Terapeutti puskee myös itseään kokeilemaan u Terapeutilla näkyvämpi rooli prosessin ohjaamisessa T. Ollikainen 2022
 16. Lyhytterapioiden nousu u Lyhytterapiat yleistyneet 10 vuodessa u Nettiterapian ilmestyminen palveluvalikkoon u Myös: Youtube, äänikirjat, podcastit, Instagram, TikTok u Työnantajien kiinnostuksen herääminen T. Ollikainen 2022
 17. Työterveyshuollon rooli ja vastuu u On hyvä muistaa työterveyshuollon asetuksen mukainen perustehtävä eli työterveyden edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. u Lyhytterapialla ei ratkaista työpaikan ongelmia. u Työterveydessä työn tulisi olla aina työn fokuksessa. u Työterveyden rooli on ristiriitainen, koska asiakkaana on organisaatio, mutta vastaanotolla on potilas. u Lyhytterapiat ovat erinomainen lisä palveluvalikkoon ja matalan kynnyksen hoitona niissä toteutuu oikea-aikaisuus ja suhteellinen helppous. Lisäksi ne usein sitouttavat työnantajan muillakin tavoilla huomioimaan mielen hyvinvointia organisaatiossa. u Työterveyshuollon suosittelemien interventioiden tulisi ensisijaisesti kohdistua työpaikkaan. T. Ollikainen 2022
 18. Keskustelua teemoista T. Ollikainen 2022 u Mikä tässä oli uutta ja yllättävää? u Mistä olet täysin eri mieltä? u Mistä olet täysin samaa mieltä? u Miten itse toimit lyhyt- tai pitkäkestoiseen terapiaan ohjaamisen suhteen?
 19. Kiitos! teemu.ollikainen@gmail.com T. Ollikainen 2022
Publicité