Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Hyvinvointia työstä
Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo
Työterveyshuolto uudistuvassa Sote.ssa –kutsuseminaari 11.5.2016 Scandic Hotel Park
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 2
Työterveyshuollon skenaariot
sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksissa
Esitykseni 11.5.
• Työterveyshuollon nykytila
• Työterveyshuolto osana terveydenhuoltojärjestelmää
• Kolme skenaariota työterveyshuollon tulevaisuudesta sote –uudistuksen
Suomessa
• Työterveyslaitoksen kannanotto
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3
Perusasiat suomalaisesta työterveyshuollosta
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4
• Ehkäisevät ja edistävät tavoitteet (Tth laki
2001)
• Työnantajan järjestämisvelvollisuus
• Toiminnan laajuus ja sisältö vaihtelee, sovitaan
työnantajakohtaisesti
• Kaksi osaa
• Työnantajalle pakollinen ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto
• Työnantajalle vapaaehtoinen sairaanhoito
• Monituottajamalli ja työnantajan
valinnanvapaus
• Työntekijöille maksuton
• Rahoitus työnantajilta suoraan ja
työtulovakuutuksen kautta (työnantajat ja
työntekijät)
• Kansallinen ohjaus STM:n ja Kelan
kolmikantaisissa neuvottelukunnissa
Työterveyshuollon nykytilaa 1
• Kattavuus henkilötasolla erinomainen (2M/95%)*, työpaikkatasolla kohtalainen (arvio 50 000/50%)
• Kustannukset kasvaneet voimakkaasti vuoteen 2013 saakka, v.2014 kasvu hidastui (keskim. kustannus
425€/hlö)**
• Palveluntuottajista lääkärikeskukset ovat jo pitkään kasvattaneet osuuttaan henkilöasiakkaista (58% v.
2015)*
• Sisältö: Valtaosa (>80%) resursseista käytetään sairaanhoitoon ja terveystarkastuksiin; etenkin
lääkärikeskuksissa
• Sairaanhoitokäyntejä v.2012 yhteensä 5,2M kpl, joista lääkärissäkäyntejä 3,5M kpl
• vrt. perusterveydenhuollon avohoidossa v.2012 yhteensä 10,6M kpl ja 5,6M kpl
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 5
* Työterveyshuolto Suomessa 2015 (ennakkotieto)
** Työterveyshuollon korvaustilastot 2014
(ennakkotieto)
Työterveyshuollon nykytilaa 2
• Työterveyshuollon henkilöstöstä suurin ryhmä lääkärit (2810 tointa, kasvussa) ja terveydenhoitajat
(2588 tointa). Muita asiantuntijoita (fysioterapeutit, psykologit, ym.) vähemmän (kasvussa)*
• Laatu vaihtelee, etenkin ehkäisevän toiminnan osalta hyvä työterveyshuoltokäytäntö puutteellisesti
käytännössä ***
• Asiakastyytyväisyys henkilöasiakkailla hyvä, etenkin sairaanhoidon saatavuuden suhteen
• Vaikuttavuus vaikea osoitettava: kokonaiskuva vielä epäselvä, myönteisiä esimerkkejä
• Tavoiteltu kehityssuunta työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja yhteistyöhön työpaikalla
• Haasteita muuttuva työelämä (digi), terveys- ja työkykyerot, pk –työpaikat, laatu,
yhteistyö työpaikan ja muun terveydenhuollon suuntaan
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 6
* Työterveyshuolto Suomessa 2015 (ennakkotieto)
*** TTL.n Sateenkaari -tutkimuskokonaisuus
Työterveyshuolto osana
terveydenhuoltojärjestelmää
• Virallinen rooli pieni: osa ehkäisevää terveydenhuoltoa työpaikalla, lisäksi täydentää muuta
terveydenhuoltoa mahdollisuuksien mukaan
• Terveydenhuoltojärjestelmämme perustan muodostavat virallisesti kaikille tarkoitettu julkinen
perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, jota yksityinen terveydenhuolto täydentää
• Käytännön rooli suuri: työssäkäyvien perusterveydenhuollon avohoidon pääasiallinen tuottaja
• Työterveyshuolto on erillään virallisesta terveydenhuollon järjestelmästä (oma lainsäädäntö,
järjestäjä, rahoitus, ohjaus, seuranta)
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7
Mitä haluamme työterveyshuollon olevan?
• Työssä käyvien perusterveydenhuollon tuottaja, jolla perehtyneisyyttä
hoitotehtäväänsä varten myös työoloihin, vai
• Työpaikkojen asiantuntijakumppani työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, jolla
tämän tehtävän tueksi myös hoitavaa funktiota
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8
Sote -uudistus
• Järjestäminen leveämmille hartioille
• Palvelujen laaja integraatio
• Rahoitus yksikanavaiseksi
• Monituottajamalli
• Asiakkaan valinnanvapaus
• Vain nykyisen julkisen terveydenhuollon uudistus vai koko
terveydenhuollon uudistus?
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 9
Tavoitteet:
- Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja
laadukkaat sote –palvelut koko maassa
- Erityisesti peruspalveluiden vahvistaminen
- Terveyserojen kaventaminen
- Kustannusten kasvupaineen hillitseminen
Työterveyshuollon skenaariot sote –uudistuksen
yhteydessä
• Skenaario 1: Työterveyshuolto työssäkäyvien perusterveydenhuoltona
• Jo nykyisellään vahvan pth-roolin vahvistaminen & integrointi kokonaisuuteen
• Skenaario 2: Työterveyshuolto erikoisalana
• Vahvistetaan työkyvyn tuen ja työpaikkojen tuen funktioita
• Skenaario 3: Työterveyshuolto ennallaan
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10
Hoitava funktio
legitimoidaan /
kasvaa.
Hoitava funktio
rajautuu /
vähenee.
Wait and see
Skenaario 1: Työterveyshuolto työssäkäyvien
perusterveydenhuoltona
• Työterveyshuollon asema työssäkäyvien perusterveydenhuollon
avohoidon tuottajana vahvistetaan ja virallistetaan
• Järjestäminen ja valinnanvapaus säilyy työnantajilla
• Sairaanhoidon järjestäminen lakisääteiseksi (standardipaketti), täydentäminen mahdollista
omarahoitteisesti / lisävakuutusten avulla
• Ehkäisevät palvelut ennallaan
• Integraatio sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän osaksi, osaksi maakunnallista sotea
• Rahoitus: Kuten nyt + täydentäminen valtion / maakunnan osuudella (sairaanhoidon osuus)
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11
Hyötyjä:
- Parantunut integraatio muun terveydenhuollon kanssa
- Työssäkäyvien tasaveroinen sairaanhoito
- Hoidon ja ennaltaehkäisyn yhteys säilyy
- Rahoituksessa työnantajien panos
Haasteita:
- Monikanavainen rahoitus säilyy
- Ei yksilöasiakkaan valinnanvapautta
- Osalla työnantajista lisääntyvät velvoitteet
- Säilyykö ehkäisevä toiminta?
- Työttömien ja pätkittäisissä/osittaisissa työsuhteissa
työskentelevien palvelut
Skenaario 2: Työterveyshuolto erikoisalana
• Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia vahvistetaan, sairaanhoitoa
säilyy, mutta rajattuna työhön liittyviin sairauksiin (työperäisyys, työkyky)
• Järjestäminen ja valinnanvapaus säilyisi työnantajalla
• Työterveyshuolto keskittyisi työkyvyttömyyden ehkäisyyn yhteistyössä työpaikan ja muun
terveydenhuollon kanssa, työolojen kehittämiseen sekä terveyden edistämiseen
• Työntekijöiden perusterveydenhuollon avohoito siirtyisi normaalin valinnavapauden piiriin sote –
alueella
• Rahoitus ehkäisevästä toiminnasta kuten nyt, työntekijöiden sairaanhoidon osalta sote -alueelta
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12
Hyötyjä:
- Keskittyminen erityisrooliin ja –tehtäviin: vaikuttavuus
- Työntekijöiden ja työnantajien valinnanvapaus
- Työnantajien pienemmät kustannukset
Haasteita:
- Avohoidon saatavuus, työnantajien luottamus hoidon
saatavuuteen
- Työkyvyttömyysriskin havaitseminen
- Työterveyshuollon henkilöstön ja toiminnan muutos,
osaaminen
- Rahoituksessa työnantajien panoksen väheneminen
Skenaario 3: Työterveyshuolto ennallaan
• Työterveyshuollon nykymalli jatkuu muun terveydenhuollon muuttuessa
ympärillä
• Työnantajan järjestäminen ja valinnanvapaus
• Lakisääteinen ehkäisevä toiminta ja vapaaehtoinen sairaanhoito
• Rahoitus kuten nyt
• Työntekijöillä sekä työterveyshuolto että valinnanvapaus sote.ssa
• Palveluntuottajat tuottamassa sekä työterveyshuoltoa että valinnanvapauden piirissä olevia palveluita
• Aiempien kunnallisten työterveyshuoltojen uudelleenorganisoituminen maakunnassa
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 13
Hyötyjä:
- Ei muutoksia, voidaan odottaa miten sote –muutos etenee
- Hoidon ja ehkäisyn synergia säilyy
- Vahvemmat maakunnalliset työterveyshuollot
Haasteita:
- Muutos tulee ulkopuolelta, reaktiivinen rooli
- Jäävätkö tth palvelut jälkeen?
- Työterveyshuollon kustannuspaineet kasvavat
- Integraatio muuhun sote -järjestelmään
- Palveluntuottajien kyky resursoida sekä tth että pth palvelut
Työterveyslaitoksen kannanotto: Työterveyshuoltoa pitää
kehittää sote -muutoksessa
• Työterveyshuolto on nivellettävä uudistuksessa selkeäksi osaksi uutta sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuutta – myös tietojärjestelmien osalta.
• Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan roolia, tth palveluiden saatavuutta ja palvelujen
kohdentamista riskiryhmille tulee vahvistaa
• Kaikille työikäisille tulee sote –uudistuksessa turvata tasavertaiset sairaanhoitopalvelut. Asiakkaan
valinnanvapauden toteuttaminen työterveyshuollossa muuttaisi järjestelmää merkittävästi.
• Työterveyslaitos pitää skenaariota kaksi perustelluimpana kehityssuuntana
• Muutokset suunniteltava 2016-18 ja voimaan asteittain sote –uudistuksen rinnalla
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 14
Keskustelua (muistakaa SWOT –lomakkeet)
• Skenaario 1: Työterveyshuolto työssäkäyvien perusterveydenhuoltona
• Jo nykyisellään vahvan pth-roolin vahvistaminen & integrointi kokonaisuuteen
• Skenaario 2: Työterveyshuolto erikoisalana
• Vahvistetaan työkyvyn tuen ja työpaikkojen tuen funktioita
• Skenaario 3: Työterveyshuolto ennallaan
11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 15
Hoitava funktio
legitimoidaan /
kasvaa.
Hoitava funktio
rajautuu /
vähenee.
Wait and see
Kiitos!
Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä
facebook.com/tyoterveyslaitos
twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh
SE1
Slide 16
SE1 Tämä on vakio lopetussivu
Smeds Ella; 1.7.2015
1 sur 17

Contenu connexe

En vedette(7)

Ross vehicular traffic model 2Ross vehicular traffic model 2
Ross vehicular traffic model 2
mskmoorthy204 vues
Traffic Flow FundamentalsTraffic Flow Fundamentals
Traffic Flow Fundamentals
Shaira Lucero20.2K vues
Traffic FlowTraffic Flow
Traffic Flow
Nebraska Transportation Center 6.2K vues
Traffic analysisTraffic analysis
Traffic analysis
Srashti Vyas12.9K vues
TRANSPORTATION PLANNINGTRANSPORTATION PLANNING
TRANSPORTATION PLANNING
intan fatihah116.9K vues

Similaire à Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa(20)

Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Työterveyslaitos2.5K vues
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
Työterveyslaitos198 vues
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset650 vues
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiLiite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.3K vues
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos390 vues
Kommenttipuheenvuoro_KorhonenKommenttipuheenvuoro_Korhonen
Kommenttipuheenvuoro_Korhonen
Sitra / Hyvinvointi696 vues

Plus de Työterveyslaitos(20)

Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos49 vues
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos79 vues
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos128 vues
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos88 vues
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos52 vues
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 vues
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos68 vues
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos115 vues
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos81 vues
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos171 vues
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos490 vues

Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa

 • 2. Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Työterveyshuolto uudistuvassa Sote.ssa –kutsuseminaari 11.5.2016 Scandic Hotel Park 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 2 Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
 • 3. Esitykseni 11.5. • Työterveyshuollon nykytila • Työterveyshuolto osana terveydenhuoltojärjestelmää • Kolme skenaariota työterveyshuollon tulevaisuudesta sote –uudistuksen Suomessa • Työterveyslaitoksen kannanotto 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3
 • 4. Perusasiat suomalaisesta työterveyshuollosta 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4 • Ehkäisevät ja edistävät tavoitteet (Tth laki 2001) • Työnantajan järjestämisvelvollisuus • Toiminnan laajuus ja sisältö vaihtelee, sovitaan työnantajakohtaisesti • Kaksi osaa • Työnantajalle pakollinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto • Työnantajalle vapaaehtoinen sairaanhoito • Monituottajamalli ja työnantajan valinnanvapaus • Työntekijöille maksuton • Rahoitus työnantajilta suoraan ja työtulovakuutuksen kautta (työnantajat ja työntekijät) • Kansallinen ohjaus STM:n ja Kelan kolmikantaisissa neuvottelukunnissa
 • 5. Työterveyshuollon nykytilaa 1 • Kattavuus henkilötasolla erinomainen (2M/95%)*, työpaikkatasolla kohtalainen (arvio 50 000/50%) • Kustannukset kasvaneet voimakkaasti vuoteen 2013 saakka, v.2014 kasvu hidastui (keskim. kustannus 425€/hlö)** • Palveluntuottajista lääkärikeskukset ovat jo pitkään kasvattaneet osuuttaan henkilöasiakkaista (58% v. 2015)* • Sisältö: Valtaosa (>80%) resursseista käytetään sairaanhoitoon ja terveystarkastuksiin; etenkin lääkärikeskuksissa • Sairaanhoitokäyntejä v.2012 yhteensä 5,2M kpl, joista lääkärissäkäyntejä 3,5M kpl • vrt. perusterveydenhuollon avohoidossa v.2012 yhteensä 10,6M kpl ja 5,6M kpl 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 5 * Työterveyshuolto Suomessa 2015 (ennakkotieto) ** Työterveyshuollon korvaustilastot 2014 (ennakkotieto)
 • 6. Työterveyshuollon nykytilaa 2 • Työterveyshuollon henkilöstöstä suurin ryhmä lääkärit (2810 tointa, kasvussa) ja terveydenhoitajat (2588 tointa). Muita asiantuntijoita (fysioterapeutit, psykologit, ym.) vähemmän (kasvussa)* • Laatu vaihtelee, etenkin ehkäisevän toiminnan osalta hyvä työterveyshuoltokäytäntö puutteellisesti käytännössä *** • Asiakastyytyväisyys henkilöasiakkailla hyvä, etenkin sairaanhoidon saatavuuden suhteen • Vaikuttavuus vaikea osoitettava: kokonaiskuva vielä epäselvä, myönteisiä esimerkkejä • Tavoiteltu kehityssuunta työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja yhteistyöhön työpaikalla • Haasteita muuttuva työelämä (digi), terveys- ja työkykyerot, pk –työpaikat, laatu, yhteistyö työpaikan ja muun terveydenhuollon suuntaan 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 6 * Työterveyshuolto Suomessa 2015 (ennakkotieto) *** TTL.n Sateenkaari -tutkimuskokonaisuus
 • 7. Työterveyshuolto osana terveydenhuoltojärjestelmää • Virallinen rooli pieni: osa ehkäisevää terveydenhuoltoa työpaikalla, lisäksi täydentää muuta terveydenhuoltoa mahdollisuuksien mukaan • Terveydenhuoltojärjestelmämme perustan muodostavat virallisesti kaikille tarkoitettu julkinen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, jota yksityinen terveydenhuolto täydentää • Käytännön rooli suuri: työssäkäyvien perusterveydenhuollon avohoidon pääasiallinen tuottaja • Työterveyshuolto on erillään virallisesta terveydenhuollon järjestelmästä (oma lainsäädäntö, järjestäjä, rahoitus, ohjaus, seuranta) 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7
 • 8. Mitä haluamme työterveyshuollon olevan? • Työssä käyvien perusterveydenhuollon tuottaja, jolla perehtyneisyyttä hoitotehtäväänsä varten myös työoloihin, vai • Työpaikkojen asiantuntijakumppani työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, jolla tämän tehtävän tueksi myös hoitavaa funktiota 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8
 • 9. Sote -uudistus • Järjestäminen leveämmille hartioille • Palvelujen laaja integraatio • Rahoitus yksikanavaiseksi • Monituottajamalli • Asiakkaan valinnanvapaus • Vain nykyisen julkisen terveydenhuollon uudistus vai koko terveydenhuollon uudistus? 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 9 Tavoitteet: - Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sote –palvelut koko maassa - Erityisesti peruspalveluiden vahvistaminen - Terveyserojen kaventaminen - Kustannusten kasvupaineen hillitseminen
 • 10. Työterveyshuollon skenaariot sote –uudistuksen yhteydessä • Skenaario 1: Työterveyshuolto työssäkäyvien perusterveydenhuoltona • Jo nykyisellään vahvan pth-roolin vahvistaminen & integrointi kokonaisuuteen • Skenaario 2: Työterveyshuolto erikoisalana • Vahvistetaan työkyvyn tuen ja työpaikkojen tuen funktioita • Skenaario 3: Työterveyshuolto ennallaan 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10 Hoitava funktio legitimoidaan / kasvaa. Hoitava funktio rajautuu / vähenee. Wait and see
 • 11. Skenaario 1: Työterveyshuolto työssäkäyvien perusterveydenhuoltona • Työterveyshuollon asema työssäkäyvien perusterveydenhuollon avohoidon tuottajana vahvistetaan ja virallistetaan • Järjestäminen ja valinnanvapaus säilyy työnantajilla • Sairaanhoidon järjestäminen lakisääteiseksi (standardipaketti), täydentäminen mahdollista omarahoitteisesti / lisävakuutusten avulla • Ehkäisevät palvelut ennallaan • Integraatio sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän osaksi, osaksi maakunnallista sotea • Rahoitus: Kuten nyt + täydentäminen valtion / maakunnan osuudella (sairaanhoidon osuus) 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11 Hyötyjä: - Parantunut integraatio muun terveydenhuollon kanssa - Työssäkäyvien tasaveroinen sairaanhoito - Hoidon ja ennaltaehkäisyn yhteys säilyy - Rahoituksessa työnantajien panos Haasteita: - Monikanavainen rahoitus säilyy - Ei yksilöasiakkaan valinnanvapautta - Osalla työnantajista lisääntyvät velvoitteet - Säilyykö ehkäisevä toiminta? - Työttömien ja pätkittäisissä/osittaisissa työsuhteissa työskentelevien palvelut
 • 12. Skenaario 2: Työterveyshuolto erikoisalana • Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia vahvistetaan, sairaanhoitoa säilyy, mutta rajattuna työhön liittyviin sairauksiin (työperäisyys, työkyky) • Järjestäminen ja valinnanvapaus säilyisi työnantajalla • Työterveyshuolto keskittyisi työkyvyttömyyden ehkäisyyn yhteistyössä työpaikan ja muun terveydenhuollon kanssa, työolojen kehittämiseen sekä terveyden edistämiseen • Työntekijöiden perusterveydenhuollon avohoito siirtyisi normaalin valinnavapauden piiriin sote – alueella • Rahoitus ehkäisevästä toiminnasta kuten nyt, työntekijöiden sairaanhoidon osalta sote -alueelta 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12 Hyötyjä: - Keskittyminen erityisrooliin ja –tehtäviin: vaikuttavuus - Työntekijöiden ja työnantajien valinnanvapaus - Työnantajien pienemmät kustannukset Haasteita: - Avohoidon saatavuus, työnantajien luottamus hoidon saatavuuteen - Työkyvyttömyysriskin havaitseminen - Työterveyshuollon henkilöstön ja toiminnan muutos, osaaminen - Rahoituksessa työnantajien panoksen väheneminen
 • 13. Skenaario 3: Työterveyshuolto ennallaan • Työterveyshuollon nykymalli jatkuu muun terveydenhuollon muuttuessa ympärillä • Työnantajan järjestäminen ja valinnanvapaus • Lakisääteinen ehkäisevä toiminta ja vapaaehtoinen sairaanhoito • Rahoitus kuten nyt • Työntekijöillä sekä työterveyshuolto että valinnanvapaus sote.ssa • Palveluntuottajat tuottamassa sekä työterveyshuoltoa että valinnanvapauden piirissä olevia palveluita • Aiempien kunnallisten työterveyshuoltojen uudelleenorganisoituminen maakunnassa 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 13 Hyötyjä: - Ei muutoksia, voidaan odottaa miten sote –muutos etenee - Hoidon ja ehkäisyn synergia säilyy - Vahvemmat maakunnalliset työterveyshuollot Haasteita: - Muutos tulee ulkopuolelta, reaktiivinen rooli - Jäävätkö tth palvelut jälkeen? - Työterveyshuollon kustannuspaineet kasvavat - Integraatio muuhun sote -järjestelmään - Palveluntuottajien kyky resursoida sekä tth että pth palvelut
 • 14. Työterveyslaitoksen kannanotto: Työterveyshuoltoa pitää kehittää sote -muutoksessa • Työterveyshuolto on nivellettävä uudistuksessa selkeäksi osaksi uutta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuutta – myös tietojärjestelmien osalta. • Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan roolia, tth palveluiden saatavuutta ja palvelujen kohdentamista riskiryhmille tulee vahvistaa • Kaikille työikäisille tulee sote –uudistuksessa turvata tasavertaiset sairaanhoitopalvelut. Asiakkaan valinnanvapauden toteuttaminen työterveyshuollossa muuttaisi järjestelmää merkittävästi. • Työterveyslaitos pitää skenaariota kaksi perustelluimpana kehityssuuntana • Muutokset suunniteltava 2016-18 ja voimaan asteittain sote –uudistuksen rinnalla 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 14
 • 15. Keskustelua (muistakaa SWOT –lomakkeet) • Skenaario 1: Työterveyshuolto työssäkäyvien perusterveydenhuoltona • Jo nykyisellään vahvan pth-roolin vahvistaminen & integrointi kokonaisuuteen • Skenaario 2: Työterveyshuolto erikoisalana • Vahvistetaan työkyvyn tuen ja työpaikkojen tuen funktioita • Skenaario 3: Työterveyshuolto ennallaan 11.5.2016 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 15 Hoitava funktio legitimoidaan / kasvaa. Hoitava funktio rajautuu / vähenee. Wait and see
 • 16. Kiitos! Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä facebook.com/tyoterveyslaitos twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh SE1
 • 17. Slide 16 SE1 Tämä on vakio lopetussivu Smeds Ella; 1.7.2015