Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Hyvinvointia työstä
Kimmo Tarvainen
ylilääkäri
13.10.2017
© Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 2
Työterveyshuollon tilanne
maakunta- ja SOTE -uudistuksessa
Koulutus, toimet ja työhistoria
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja erityispätevyys
• Ylilääkäri, Työterveyslaitos, 2012 
• STM nimeämän palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän pysyvä asiantuntija 16.12.2015-15.4.2019
• Piiriylilääkäri, KYS erityisvastuualue SLL, 2011
• Keski-Suomen Lääkäriyhdistys vara pj
• n. 10 v kunnallisen työnantajan palveluksessa (Tk-lääkäri ja työterveyslääkäri)
• Yksityinen ammatinharjoittaja 2000  2008…
• Yksikönjohtajana, vastaavana työterveyslääkärinä ja työterveyslääkärinä yksityisellä lääkäriasemalla 4 v
• Kliininen opettaja 4 v, UEF
• Erikoistumispalvelut
• Jyväskylän terveyskeskus, Jkl Seudun tt (Nyk. Työterveys Aalto), K-SKS, Peurunka, Kunnonpaikka, Työterveyslaitos
• Ei merkittäviä osakeomistuksia
© Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 330.10.2017
Todelliset sidonnaisuudet
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 4
Esityksen sisältö
• SOTE- ja maakuntauudistus
• Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio
• Miksi työterveyshuolto on integroitava toiminnallisesti osaksi muuta
sotea?
• Miten työterveyshuolto integroidaan osaksi muuta sotea?
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 5
Terveydenhuollon toimijoiden
välisen yhteistyön tarkastelutasot
30.10.2017 6 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
Strateginen taso
Käytännön toimijoiden taso
Terveydenhuollon toimintasektorit
(yksityinen, julkinen, 3. sektori)
Lainsäädäntö
Terveydenhuollon
palvelujärjestelmä
Eri ammattien edustajat
Toimijoiden roolit
Tavoitteet
Toimintaperiaatteet
Toiminnan puitteet
Maakunnan palvelulupaus, kuntien
hyvinvointisuunnitelma…
Esim. 30-60-90, SOTE järjestämislaki,
Työterveyshuoltolaki etc..
Oman työpaikan toimintatavat työntekijöiden
kesken. Yhteistyö muiden organisaatioiden eri
ammattiryhmien kesken
Perinteet ja totutut tavat eri alueilla
Yhteisten tavoitteiden löytäminen
Mukailtu: Hahmotus –raportti 2015
LUOTTAMUS
730.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
8
1,8 milj. työterveyshuollon
piirissä
1,8 milj. työterveyshuollon
piirissä
© Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
9
1,8 milj. työterveyshuollon
piirissä
1,8 milj. työterveyshuollon
piirissä
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
30.10.2017 11© Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
Työterveyshuollon palvelut pitää
yhteen sovittaa muun sosiaali- ja
terveydenhuollon kanssa
(”toiminnallinen integraatio”)
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 12
Valtioneuvoston periaatepäätös
Työterveys 2025 - Yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79471/01_2017_VN_periaatepaatos_TT2025_suomi.pdf?sequence=1
työterveyshuolto on
toiminnallisesti integroitunut
sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmään,
työterveyshuolto-,
terveydenhoito- ja
kuntoutusjärjestelmä tekevät
oikea-aikaisesti yhteistyötä
työikäisten työkyvyttömyyden
ehkäisyssä ja työkyvyn
palauttamisessa,
työterveyshuollolla on valmiudet
vastata työn ja työn tekemisen
tuomiin terveydellisiin ja työkyvyn
haasteisiin,
kaikki työnantajat ovat
järjestäneet työterveyshuollon
yrityksen koosta riippumatta,
työterveyshuolto on merkittävä
yhteistyökumppani työpaikoilla
työkyvyn edistämisessä ja työ-
kyvyttömyyden ehkäisyssä
työterveyshuolto kehittää
palvelujaan vastaamaan
pientyöpaikkojen ja yrittäjien
tarpeita.
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 13
Mikä erottaa työterveyshuollon muusta
terveydenhuollosta? Mitä lisäarvoa
työterveyshuolto voi tuoda?
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 14
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 15
Työterveysyhteistyö
Kuntoutus
Terveydenhuolto-
yhteistyö
Vrt. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö asetus
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 16
Työterveysyhteistyö
Kuntoutus
Terveydenhuolto-
yhteistyö
Mikä yhdistää työterveyshuoltoa ja muuta
terveydenhuoltoa?
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 17
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 18
Työikäisten terveydenhuollon ongelmakohtia
Hahmotus -selvityksen tuloksia, (Tarvainen K, Pesonen S. ja Laaksonen M., 2015)
• Työkyvyttömyyden hoito viivästyy
• Ammattitautien ja työperäisten sairauksien
tunnistaminen ja ehkäisy toimivat
puutteellisesti
• Potilaiden hoito on pirstoutunut muun
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
työterveyshuollon välille
• Muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa ei
useinkaan tunneta eikä osata käyttää
hyväksi työterveyshuoltoa ja sen osaamista
• Työterveyshuolto ei mukana
yhteistyöverkostoissa
• Tieto ei liiku toimijoiden välillä
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 19
Työterveyshuoltoa koskettavia asioita SOTE- ja
MAKU- muutoksessa
Työterveyshuollon
toiminnallinen
integraatio
Kuntien
järjestämisvastuu
työterveyshuolto-
palvelujen tarjolla
olosta sen alueen
yrityksille  siirtyminen
maakunnan vastuulle
Kuntien ja
perustettavien
maakuntien oman
työterveyshuollon
järjestäminen
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 20
Kaksi työterveyshuoltoon liittyvää
järjestämisvelvollisuutta (tällä hetkellä)
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 21
Työnantaja
Kaksi työterveyshuoltoon liittyvää
järjestämisvelvollisuutta (1.1.2020)
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 22
Työnantaja
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 23
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 24
Työterveyshuolto nivottuna julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenteeseen
Työterveyshuolto nivottuna julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenteeseen
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 25
Työterveyshuollon toiminnan sisällön kannalta
toiminnallisen integraation toteutuminen tarkoittaa 1/2
Työterveyshuollon tulee olla toiminnallinen osa
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kun
palvelukokonaisuuksien järjestämistä ja
tuottamista suunnitellaan ja niistä päätetään.
• Järjestäjällä tulee olla myös
työterveyshuollon kokonaisuuden
ymmärtämystä
• SOTE järjestäjän tehtävänä on huolehtia yhtenäisistä
hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuista
• Palveluntuottajapuolelle tässä mukaan
tarvitaan ”kasvot”, joka tuntee
työterveyshuollon ja tietää, mitä se on ts.
työterveyshuollon maakunnallinen edustus
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 26
Työterveyshuollon toiminnan sisällön kannalta
toiminnallisen integraation toteutuminen tarkoittaa 1/2
• profiloitumista erikoisalana
vastaamaan työkykyyn liittyvien
asioiden erikoisosaamisesta kunkin
maakunnan alueella
• ennaltaehkäisevän toiminnan roolin
vahvistamista
• Edellyttää työterveyshuollon
palveluiden
Saatavuuden vahvistamista
Riskiryhmille kohdentamisen
vahvistamista
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 27
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 28
Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon
toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa
Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla)
Huom! Kuntoutus
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 29
Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon
toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa
Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla)
Huom! Kuntoutus
Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen
ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 30
Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon
toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa
Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla)
Huom! Kuntoutus
Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen
ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa
Ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy,
toteaminen, hoito
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 31
Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon
toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa
Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla)
Huom! Kuntoutus
Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen
ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa
Ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy,
toteaminen, hoito
Hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistäminen
• http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 32
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 33
Vielä ehtii mukaan HYTE tilaisuuksiin!
17.10. Lahti, Päijät-Häme
• Ohjelma
26.10. Rovaniemi, Lappi
• Ohjelma
• Ilmoittaudu
mukaan
(viim.18.10.17)
31.10. Hämeenlinna,
Kanta-Häme
• Ohjelma
• Ilmoittaudu
mukaan
(viim. 18.10.17)
2.11. Kouvola,
Kymenlaakso
• Ohjelma
• Ilmoittaudu
mukaan
(viimeistään
19.10.17)
7.11. Pori, Satakunta
• Ohjelma
• Ilmoittaudu
mukaan
(viimeistään
30.10.17)
27.11. Turku, Varsinais-
Suomi
• Ohjelma
• Ilmoittaudu
mukaan
(viimeistään
14.11.17)
Helsinki, Uusimaa
Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 34
Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon
toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa
Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla)
Huom! Kuntoutus
Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen
ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa
Ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy,
toteaminen, hoito
Hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistäminen
Tiedontuotanto palveluiden tarpeesta, käytöstä ja yhteistyöstä
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 35
Millä askelmerkeillä maakunnissa tulisi edetä
työterveyshuollon toiminnallisen integraation
toteutumiseksi?
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 36
Valmisteluvaihe, 6/2018 mennessä
(valmisteluryhmä(-t) ja niiden valmistelema suunnitelma toiminnallisesta integraatiosta)
• valmistelutyöryhmät
• tulisi olla nimitettynä työterveyshuollon edustajia
• maakunnan alueella toimivat työterveyshuollon palveluntuottajat ovat
kokoontuneet käsittelemään tulevaa yhteistyötä maakunnallisen SOTEn
suhteen
• suunnitelmassa, on mainittu yksi tai useampia sote-tth toiminnallisen
integraation kysymyksiä tai ratkaisuja (kts. Yst. 5 sisällöllistä asiaa)
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 37
Väliaikaishallinnon vaihe, 1/2019 mennessä
• väliaikaishallinnossa on työterveyshuoltoon perehtynyt edustaja
• toiminnallisen integraation tavoitteet ovat asialistalla väliaikaishallinnon
käynnistämässä sote-jatkovalmistelussa
• toiminnallisen integraation yhteistyömallit ovat esillä väliaikaishallinnon
tuottamissa suunnitelmissa
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 38
Maakuntavaalien jälkeinen vaihe, vuoden 2019
loppuun mennessä
• toiminnallisen integraation yhteistyömallit on kirjattu
järjestämissuunnitelmiin ja palvelusopimuksiin
• yhteistyömalleista on tiedotettu alueen toimijoille
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 39
Kuinka yhteistyölle luodaan edellytykset
• Luottamusta toimijoiden kesken
• Työterveystoimijoiden moniammatilliset maakunnalliset yhteistyöryhmät
• Yhteisten tavoitteiden määrittely (tth - tth + tth - muu th)
• Käytännön ongelmiin ratkaisujen hakeminen kunkin maakunnan
tarpeista lähtien
• Keskittyminen ennemmin yhteen tai muutamaan kehittämisasiaan kuin
kaikkeen mahdolliseen
• Parastetaan toisaalla kehitettyjä asioita
• Verkostojen ylläpitäminen
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 40
Työterveyslaitos yhteistyön fasilitaattorina, TYÖKE -hanke
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 41
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 42
Maakunnallista ja valtakunnallista kehittämistä
Kehittämisinnostusta maakunnista!
• Keski-Suomessa rakennetaan
työikäisten hoitoketjuja
• Pohjois-Karjalassa pilotoidaan
ortopediaan integraatio
tutkimuksen ja kokeilun keinoin
• Pohjois-Savossa
työterveyshuolto tehdään tutuksi
muille toimijoille ja aloitetaan
hoitopolkujen rakennus
• Uusimaa rakentaa rajapinnoista
toimivia yhdyspintoja
• ”Yhdessä työkykyä Etelä-Savoon”
slogan ohjaa maakunnan
aloitettavaa kehittämistyötä
• Pohjois-Pohjanmaalla
työterveystoimijat ovat
järjestäytyneet. Toiminta starttaa
juuri
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 44
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 45
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyottomien-terveyspalvelujen-sisallon-
rakenteen-kehittaminen-party-osahanke/
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 46
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 47
30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 48
Haluatko pysyä kärryillä siitä,
mitä tapahtuu työterveyshuollon
ja muun SOTEN välisessä
yhteistyössä?
https://www.ttl.fi/tthsote
@tyokeverkosto
#tthsote
http://alueuudistus.fi/etusivu
Kiitos!
https://www.ttl.fi/tthsote http://alueuudistus.fi/etusivu @tyokeverkosto
#tthsote
1 sur 49

Recommandé

Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan? par
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?Työterveyslaitos
317 vues13 diapositives
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään par
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänTHL
205 vues10 diapositives
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta par
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveyslaitos
445 vues17 diapositives
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen uudessa maakunnassa ja k... par
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen uudessa maakunnassa ja k...Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen uudessa maakunnassa ja k...
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen uudessa maakunnassa ja k...THL
209 vues9 diapositives
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi par
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
203 vues16 diapositives
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa par
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyslaitos
233 vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää par
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää THL
251 vues28 diapositives
Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m... par
Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m...Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m...
Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m...THL
643 vues46 diapositives
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. par
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta.
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. THL
70 vues21 diapositives
Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli. par
Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli.Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli.
Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli.THL
1.1K vues27 diapositives
Rajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio par
Rajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatioRajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio
Rajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatioTHL
1.5K vues21 diapositives

Tendances(20)

Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää par THL
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
THL251 vues
Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m... par THL
Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m...Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m...
Antti Mikkonen: Katse tulevaan - Opioidiriippuvaisten korvaushoito sote- ja m...
THL643 vues
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. par THL
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta.
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta.
THL70 vues
Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli. par THL
Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli.Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli.
Tiina Saikkala ja Ilkka Vainio: Helsingin kaupungin korvaushoidon malli.
THL1.1K vues
Rajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio par THL
Rajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatioRajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio
Rajapinoista yhdyspinnoiksi - horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio
THL1.5K vues
Joona Iso-Lotila, OPER syysseminaari 2016 par THL
Joona Iso-Lotila, OPER syysseminaari 2016Joona Iso-Lotila, OPER syysseminaari 2016
Joona Iso-Lotila, OPER syysseminaari 2016
THL348 vues
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä par Työterveyslaitos
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäMukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Työterveyslaitos1.9K vues
Järvinen sdp sote 180513 par SDP
Järvinen sdp sote 180513Järvinen sdp sote 180513
Järvinen sdp sote 180513
SDP9.1K vues
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia par Työterveyslaitos
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksiaOsasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Työterveyslaitos1.1K vues
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? par Työterveyslaitos
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016 par THL
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
THL571 vues
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali par Työterveyslaitos
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan? par Työterveyslaitos
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... par THL
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL274 vues
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase... par THL
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
THL293 vues
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan? par Työterveyslaitos
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17 par THL
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
THL321 vues

Similaire à Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa

6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat par
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
198 vues28 diapositives
Työote-hanke par
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hankeTyöterveyslaitos
390 vues22 diapositives
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO... par
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Kelan tutkimus / Research at Kela
37 vues15 diapositives
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö par
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyöTyöterveyslaitos
80 vues28 diapositives
20.9.2017 Promo@Work - mitä ja miksi? par
20.9.2017 Promo@Work - mitä ja miksi?20.9.2017 Promo@Work - mitä ja miksi?
20.9.2017 Promo@Work - mitä ja miksi?Työterveyslaitos
135 vues8 diapositives
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust... par
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...Työterveyslaitos
721 vues36 diapositives

Similaire à Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa(20)

24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö par Työterveyslaitos
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust... par Työterveyslaitos
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Osaamis- ja tukikeskusten suunnittelu par THL
Osaamis- ja tukikeskusten suunnitteluOsaamis- ja tukikeskusten suunnittelu
Osaamis- ja tukikeskusten suunnittelu
THL887 vues
18.10.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi työpaikalle par Työterveyslaitos
18.10.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi työpaikalle18.10.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi työpaikalle
18.10.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi työpaikalle
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman... par Työterveyslaitos
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos1.8K vues
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus par THL
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapausTimo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
THL1K vues
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par Työterveyslaitos
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
Työn murros ja osatyökykyisyys par Pauli Forma
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
Pauli Forma565 vues
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan par Pauli Forma
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Pauli Forma521 vues
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella par THL
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
THL600 vues

Plus de Työterveyslaitos

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... par
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Työterveyslaitos
79 vues13 diapositives
Työturvallisuuslain muutokset par
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
51 vues11 diapositives
Kvartsialtistuminen par
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
79 vues38 diapositives
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
77 vues29 diapositives
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
119 vues28 diapositives
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito par
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
132 vues41 diapositives

Plus de Työterveyslaitos(20)

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... par Työterveyslaitos
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla par Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle par Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... par Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...

Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa

 • 2. Kimmo Tarvainen ylilääkäri 13.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 2 Työterveyshuollon tilanne maakunta- ja SOTE -uudistuksessa
 • 3. Koulutus, toimet ja työhistoria • Työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja erityispätevyys • Ylilääkäri, Työterveyslaitos, 2012  • STM nimeämän palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän pysyvä asiantuntija 16.12.2015-15.4.2019 • Piiriylilääkäri, KYS erityisvastuualue SLL, 2011 • Keski-Suomen Lääkäriyhdistys vara pj • n. 10 v kunnallisen työnantajan palveluksessa (Tk-lääkäri ja työterveyslääkäri) • Yksityinen ammatinharjoittaja 2000  2008… • Yksikönjohtajana, vastaavana työterveyslääkärinä ja työterveyslääkärinä yksityisellä lääkäriasemalla 4 v • Kliininen opettaja 4 v, UEF • Erikoistumispalvelut • Jyväskylän terveyskeskus, Jkl Seudun tt (Nyk. Työterveys Aalto), K-SKS, Peurunka, Kunnonpaikka, Työterveyslaitos • Ei merkittäviä osakeomistuksia © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 330.10.2017
 • 4. Todelliset sidonnaisuudet 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 4
 • 5. Esityksen sisältö • SOTE- ja maakuntauudistus • Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio • Miksi työterveyshuolto on integroitava toiminnallisesti osaksi muuta sotea? • Miten työterveyshuolto integroidaan osaksi muuta sotea? 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 5
 • 6. Terveydenhuollon toimijoiden välisen yhteistyön tarkastelutasot 30.10.2017 6 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote Strateginen taso Käytännön toimijoiden taso Terveydenhuollon toimintasektorit (yksityinen, julkinen, 3. sektori) Lainsäädäntö Terveydenhuollon palvelujärjestelmä Eri ammattien edustajat Toimijoiden roolit Tavoitteet Toimintaperiaatteet Toiminnan puitteet Maakunnan palvelulupaus, kuntien hyvinvointisuunnitelma… Esim. 30-60-90, SOTE järjestämislaki, Työterveyshuoltolaki etc.. Oman työpaikan toimintatavat työntekijöiden kesken. Yhteistyö muiden organisaatioiden eri ammattiryhmien kesken Perinteet ja totutut tavat eri alueilla Yhteisten tavoitteiden löytäminen Mukailtu: Hahmotus –raportti 2015 LUOTTAMUS
 • 7. 730.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
 • 8. 8 1,8 milj. työterveyshuollon piirissä 1,8 milj. työterveyshuollon piirissä © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
 • 9. 9 1,8 milj. työterveyshuollon piirissä 1,8 milj. työterveyshuollon piirissä 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
 • 11. 30.10.2017 11© Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote
 • 12. Työterveyshuollon palvelut pitää yhteen sovittaa muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa (”toiminnallinen integraatio”) 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 12
 • 13. Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 - Yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79471/01_2017_VN_periaatepaatos_TT2025_suomi.pdf?sequence=1 työterveyshuolto on toiminnallisesti integroitunut sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään, työterveyshuolto-, terveydenhoito- ja kuntoutusjärjestelmä tekevät oikea-aikaisesti yhteistyötä työikäisten työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työkyvyn palauttamisessa, työterveyshuollolla on valmiudet vastata työn ja työn tekemisen tuomiin terveydellisiin ja työkyvyn haasteisiin, kaikki työnantajat ovat järjestäneet työterveyshuollon yrityksen koosta riippumatta, työterveyshuolto on merkittävä yhteistyökumppani työpaikoilla työkyvyn edistämisessä ja työ- kyvyttömyyden ehkäisyssä työterveyshuolto kehittää palvelujaan vastaamaan pientyöpaikkojen ja yrittäjien tarpeita. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 13
 • 14. Mikä erottaa työterveyshuollon muusta terveydenhuollosta? Mitä lisäarvoa työterveyshuolto voi tuoda? 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 14
 • 15. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 15 Työterveysyhteistyö Kuntoutus Terveydenhuolto- yhteistyö Vrt. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö asetus
 • 16. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 16 Työterveysyhteistyö Kuntoutus Terveydenhuolto- yhteistyö
 • 17. Mikä yhdistää työterveyshuoltoa ja muuta terveydenhuoltoa? 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 17
 • 18. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 18
 • 19. Työikäisten terveydenhuollon ongelmakohtia Hahmotus -selvityksen tuloksia, (Tarvainen K, Pesonen S. ja Laaksonen M., 2015) • Työkyvyttömyyden hoito viivästyy • Ammattitautien ja työperäisten sairauksien tunnistaminen ja ehkäisy toimivat puutteellisesti • Potilaiden hoito on pirstoutunut muun sosiaali- ja terveydenhuollon ja työterveyshuollon välille • Muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa ei useinkaan tunneta eikä osata käyttää hyväksi työterveyshuoltoa ja sen osaamista • Työterveyshuolto ei mukana yhteistyöverkostoissa • Tieto ei liiku toimijoiden välillä 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 19
 • 20. Työterveyshuoltoa koskettavia asioita SOTE- ja MAKU- muutoksessa Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio Kuntien järjestämisvastuu työterveyshuolto- palvelujen tarjolla olosta sen alueen yrityksille  siirtyminen maakunnan vastuulle Kuntien ja perustettavien maakuntien oman työterveyshuollon järjestäminen 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 20
 • 21. Kaksi työterveyshuoltoon liittyvää järjestämisvelvollisuutta (tällä hetkellä) 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 21 Työnantaja
 • 22. Kaksi työterveyshuoltoon liittyvää järjestämisvelvollisuutta (1.1.2020) 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 22 Työnantaja
 • 23. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 23
 • 24. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 24 Työterveyshuolto nivottuna julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen
 • 25. Työterveyshuolto nivottuna julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 25
 • 26. Työterveyshuollon toiminnan sisällön kannalta toiminnallisen integraation toteutuminen tarkoittaa 1/2 Työterveyshuollon tulee olla toiminnallinen osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kun palvelukokonaisuuksien järjestämistä ja tuottamista suunnitellaan ja niistä päätetään. • Järjestäjällä tulee olla myös työterveyshuollon kokonaisuuden ymmärtämystä • SOTE järjestäjän tehtävänä on huolehtia yhtenäisistä hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuista • Palveluntuottajapuolelle tässä mukaan tarvitaan ”kasvot”, joka tuntee työterveyshuollon ja tietää, mitä se on ts. työterveyshuollon maakunnallinen edustus 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 26
 • 27. Työterveyshuollon toiminnan sisällön kannalta toiminnallisen integraation toteutuminen tarkoittaa 1/2 • profiloitumista erikoisalana vastaamaan työkykyyn liittyvien asioiden erikoisosaamisesta kunkin maakunnan alueella • ennaltaehkäisevän toiminnan roolin vahvistamista • Edellyttää työterveyshuollon palveluiden Saatavuuden vahvistamista Riskiryhmille kohdentamisen vahvistamista 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 27
 • 28. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 28
 • 29. Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla) Huom! Kuntoutus 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 29
 • 30. Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla) Huom! Kuntoutus Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 30
 • 31. Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla) Huom! Kuntoutus Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa Ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, toteaminen, hoito 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 31
 • 32. Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla) Huom! Kuntoutus Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa Ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, toteaminen, hoito Hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistäminen • http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 32
 • 33. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 33
 • 34. Vielä ehtii mukaan HYTE tilaisuuksiin! 17.10. Lahti, Päijät-Häme • Ohjelma 26.10. Rovaniemi, Lappi • Ohjelma • Ilmoittaudu mukaan (viim.18.10.17) 31.10. Hämeenlinna, Kanta-Häme • Ohjelma • Ilmoittaudu mukaan (viim. 18.10.17) 2.11. Kouvola, Kymenlaakso • Ohjelma • Ilmoittaudu mukaan (viimeistään 19.10.17) 7.11. Pori, Satakunta • Ohjelma • Ilmoittaudu mukaan (viimeistään 30.10.17) 27.11. Turku, Varsinais- Suomi • Ohjelma • Ilmoittaudu mukaan (viimeistään 14.11.17) Helsinki, Uusimaa Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 34
 • 35. Missä asioissa tarvitaan työterveyshuollon toiminnallista integraatiota muun SOTEn kanssa Työkykyasioiden hoitaminen yhteistyössä (myös työttömien kohdalla) Huom! Kuntoutus Saumaton sairaanhoito: Työterveyshuollon sairaanhoidon hyödyntäminen ja täydentäminen tarvittaessa muussa terveydenhuollossa Ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, toteaminen, hoito Hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistäminen Tiedontuotanto palveluiden tarpeesta, käytöstä ja yhteistyöstä 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 35
 • 36. Millä askelmerkeillä maakunnissa tulisi edetä työterveyshuollon toiminnallisen integraation toteutumiseksi? 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 36
 • 37. Valmisteluvaihe, 6/2018 mennessä (valmisteluryhmä(-t) ja niiden valmistelema suunnitelma toiminnallisesta integraatiosta) • valmistelutyöryhmät • tulisi olla nimitettynä työterveyshuollon edustajia • maakunnan alueella toimivat työterveyshuollon palveluntuottajat ovat kokoontuneet käsittelemään tulevaa yhteistyötä maakunnallisen SOTEn suhteen • suunnitelmassa, on mainittu yksi tai useampia sote-tth toiminnallisen integraation kysymyksiä tai ratkaisuja (kts. Yst. 5 sisällöllistä asiaa) 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 37
 • 38. Väliaikaishallinnon vaihe, 1/2019 mennessä • väliaikaishallinnossa on työterveyshuoltoon perehtynyt edustaja • toiminnallisen integraation tavoitteet ovat asialistalla väliaikaishallinnon käynnistämässä sote-jatkovalmistelussa • toiminnallisen integraation yhteistyömallit ovat esillä väliaikaishallinnon tuottamissa suunnitelmissa 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 38
 • 39. Maakuntavaalien jälkeinen vaihe, vuoden 2019 loppuun mennessä • toiminnallisen integraation yhteistyömallit on kirjattu järjestämissuunnitelmiin ja palvelusopimuksiin • yhteistyömalleista on tiedotettu alueen toimijoille 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 39
 • 40. Kuinka yhteistyölle luodaan edellytykset • Luottamusta toimijoiden kesken • Työterveystoimijoiden moniammatilliset maakunnalliset yhteistyöryhmät • Yhteisten tavoitteiden määrittely (tth - tth + tth - muu th) • Käytännön ongelmiin ratkaisujen hakeminen kunkin maakunnan tarpeista lähtien • Keskittyminen ennemmin yhteen tai muutamaan kehittämisasiaan kuin kaikkeen mahdolliseen • Parastetaan toisaalla kehitettyjä asioita • Verkostojen ylläpitäminen 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 40
 • 41. Työterveyslaitos yhteistyön fasilitaattorina, TYÖKE -hanke 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 41
 • 42. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 42
 • 44. Kehittämisinnostusta maakunnista! • Keski-Suomessa rakennetaan työikäisten hoitoketjuja • Pohjois-Karjalassa pilotoidaan ortopediaan integraatio tutkimuksen ja kokeilun keinoin • Pohjois-Savossa työterveyshuolto tehdään tutuksi muille toimijoille ja aloitetaan hoitopolkujen rakennus • Uusimaa rakentaa rajapinnoista toimivia yhdyspintoja • ”Yhdessä työkykyä Etelä-Savoon” slogan ohjaa maakunnan aloitettavaa kehittämistyötä • Pohjois-Pohjanmaalla työterveystoimijat ovat järjestäytyneet. Toiminta starttaa juuri 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 44
 • 45. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 45
 • 47. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 47
 • 48. 30.10.2017 © Työterveyslaitos | Kimmo Tarvainen | www.ttl.fi/tthsote 48 Haluatko pysyä kärryillä siitä, mitä tapahtuu työterveyshuollon ja muun SOTEN välisessä yhteistyössä? https://www.ttl.fi/tthsote @tyokeverkosto #tthsote http://alueuudistus.fi/etusivu