Työterveyshuolto Suomessa nyt

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Riitta Sauni, dosentti, ylilääkäri
TTL
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Tietoa työterveyshuollon
nykytilasta eri tutkimusten
valossa
• Työterveyshuolto Suomessa-kyselyt 1992-2010
• Työ ja Terveys Suomessa 2012
• Kelan työterveyshuoltotilasto
• Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuollon
palvelujen kustannusten alueelliset erot.
Nettityöpapereita 42/2013. Kelan
tutkimusosasto
• KEVA Työterveysyhteistyö kunta-alalla 2012
• Työterveyshuoltokysely, Suomen Yrittäjät 2012
• Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa
2011. THL raportti 68/2012.
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuolto Suomessa
2010
Tiedot on kerätty huhti - joulukuussa 2011
• vastanneita yksiköitä N = 449/475 (94%)
• vastausprosentti 98,3 % julkisen sektorin osalta
• yksityissektori 92,7 %
Tulokset kuvaavat tilannetta
• huhtikuu 2011 henkilöstöä ja työkyvyn tuki-mallia
koskien
• muut tiedot vuodelta 2010
• postikysely/digiumkysely kaikille
työterveyshuoltoyksiköille
• Digium-vastauksia vain 11% vastauksista (50kpl)
• Mehiläiseltä, Terveystalolta, Diacorilta ja Helsingin
lääkärikeskuksesta kerätty excel-tiedosto
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työ ja terveys 2012, aineisto
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuollon kattavuus
Suomessa
Palkansaajat Kaikki
työlliset
Työterveyshuolto
Suomessa 2010
88,3
Työ ja terveys
2012
91 84
Kelan
työterveyshuolto
tilasto 2009
86,2 75,4
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveysyksiköiden
lukumäärä ja osuus (%)
tuottajaryhmittäin vuonna 2010
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveysyksiköiden
lukumäärä on vähentynyt
2000-luvulla
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Yhä suurempi osa työterveyshuollon
asiakkaista saa palvelunsa suurista
yksiköistä
6.9.2013
50%
27%
19%
4%
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuollon henkilö-
asiakkaat tuottajaryhmittäin
vuosina 2000–2010
6.9.2013
50%
5%
9%
21%
15%
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
Henkilöasiakkaat palvelutuottajan
mukaan 2007 ja 2010
Palvelun
tuottajaryhmä
2007 2010 Muutos
Kunnallinen
järjestelmä
-liikelaitoksissa ja
osakeyhtiöissä
-terveyskeskuksissa
602 000
151 000
450 000
674 000
394 000
280 000
+72 000
+ 243 000
- 170 000
Työantajan omat
yksiköt
269 000 173 000 - 96 000
Työnantajan
yhteiset yksiköt
92 000 99 000 + 7000
Lääkärikeskukset 904 000 943 000 + 39 000
Yhteensä 1.87 milj 1.89 milj
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuollon sopimus-
asiakkaat tuottajaryhmittäin
vuosina 2000–2010
6.9.2013
39%
33%
25%
3%
1%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
HUS
Ahvenanmaa
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Itä-Savo
Etelä-Karjala
Päijät-Häme
Satakunta
Länsi-Pohja
Kymenlaakso
Vaasa
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Kainuu
TK
Liikelaitos
%
Kuinka monta %
sairaanhoitopiirin
alueen työterveys-
huollon henkilö-
asiakkaista saa
palvelunsa terveys-
keskuksen tai
kunnallisen liikelai-
toksen työterveys-
yksiköstä
36 %21 %15 %
Kunnallinen yht. ka.
Koko maan keskiarvo
Alueittaiset erot kunnallisen työterveyshuollon osuudessa 2010
6.9.2013
Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuollon
palvelujen kustannusten alueelliset erot.
Nettityöpapereita 42/2013
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshenkilöstö 2011
• Lääkäreiden ja fysioterapeuttien toimien
määrässä on laskua.
• Terveydenhoitajan ja psykologin toimien
määrä on lisääntynyt.
• Työterveyshuollon erikoislääkäreiden määrä
lisääntyy lupaavasti.
• Päätoimisten terveydenhoitajien
pätevöityneisyys on pysynyt melko samana,
osa-aikaisten lisääntynyt.
• 45% henkilöasiakkaista sai palveluja
moniammatillisesta yksiköstä, jossa oli
kaikkien neljän ammattiryhmän edustajia.
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Resursointi 2010
6.9.2013
Lääkärit Terveydenhoitajat
PsykologitFysioterapeutit
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työkyvyn hallinnan, seurannan
ja varhaisen tuen käytäntöjen
yleisyys keväällä 2011
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työkyvyn hallinnan, seurannan ja
varhaisen tuen käytäntöjen
yleisyys keväällä 2011, AVI-alueet
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työkyvyn hallinnan, seurannan ja
varhaisen tuen toimintamallin
käytön yleisyys työnantaja-
asiakkaiden keskuudessa 2011
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työkyvyn tuki: yhteistyö,
osaaminen ja resurssit, Keva 2012
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuoltoyksiköiden
käytössä olleet
arviointimenetelmät 2007 ja 2010
• Arviointi ja palautekeskustelut (yritys/työterveyshuolto) 61 % 61%
• Asiakastyytyväisyyskyselyt 48 % 49%
• Ulkop. asiantuntija-arvioinnit 8% 29%
• Vertaisarvioinnit 12% 28%
• ISO–standardit 17 % 26%
• Balanced scorecard (BSC) l. tasapainotettu tuloskortti 16 % 15%
• TTH:n auditointimatriisi 14 % 18%
• TTH:n laatuavain 12 % 17%
Työterveyshuolto Suomessa 2010
2007 2010
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Vaikuttavuuden arviointi,
Kevan kysely 2012
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuollon
sairaanhoitosopimusten osuus
6.9.2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
58% 62%
99%
91% 94%
82%
Työterveyshuolto Suomessa 2010
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Kelan korvaamat tth:n sairaan-
hoitokäynnit lääkärillä/100
työntekijää 2009-2010
6.9.2013
0
50
100
150
200
250
2009
2010
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Terveys, toimintakyky ja
hyvinvointi Suomessa 2011.
THL raportti 68/2012
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Tyytyväisyys
työterveyshuoltoon 2003-2012,
Työ ja terveys Suomessa
6.9.2013
%:a palvelujen piiriin kuuluvista työntekijöistä
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
KEVA
Työterveysyhteistyö
kunta-alalla 2012
Henkilöstöhallinnon
arviot:
Työterveyshuollon
toiminta on erittäin
hyvää tai melko
hyvää
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Yhteenvetoa
• 91%:lla palkansaajista on järjestetty
työterveyshuoltopalvelut ja näistä 82%:lla on myös
mahdollisuus sairaanhoitopalveluihin.
• Pienyritysten kohdalla työterveyshuollon
järjestämisessä on eniten puutteita.
• Työterveyshuoltopalvelujen ulkoistus jatkuu.
• Kunnalliset liikelaitokset ja osakeyhtiöt valtaavat
alaa julkisella puolella.
• Alueellisia ja palvelutuottajien välisiä eroja on
resursoinnissa.
• Yli puolella työterveysyksiköistä oli työkyvyn
seuranta-, hallinta- ja varhainen tuki - malli
vakiintuneena toimintana v. 2011.
• Henkilöasiakkaat ovat tyytyväisiä työterveyshuollon
toimintaan.
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Yhteenvetoa
• Työterveyshuollon riittävästä laadukkaasta
koulutuksesta pitää huolehtia, jotta pätevää
henkilöstöä riittää jatkossakin.
• Työterveysyhteistyötä tulee tiivistää.
• Työterveyshuollon raportointia tulee kehittää ja
raportteja tulee aktiivisesti tarjota mm.
henkilöstöhallinnon käyttöön.
• Tietoa työterveyshuollosta pitää jakaa
pienyrityksille ja kehittää niille sopivia
palvelumalleja.
• Työterveyshuollon laadun ja vaikuttavuuden
arviointia tulee kehittää huomioiden
työterveysyhteistyö.
6.9.2013
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
Kiitos!
11.9.2013 35Esittäjän nimi
KIITOS!
1 sur 35

Contenu connexe

Similaire à Työterveyshuolto Suomessa nyt(20)

Veli-Matti Qvintuksen esitysVeli-Matti Qvintuksen esitys
Veli-Matti Qvintuksen esitys
hyvayhteiskunta1.1K vues
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoaHennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Kelan tutkimus / Research at Kela1.2K vues
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Kelan tutkimus / Research at Kela2K vues
Kunta10-tutkimuksen päätulokset 2016Kunta10-tutkimuksen päätulokset 2016
Kunta10-tutkimuksen päätulokset 2016
Työterveyslaitos30.8K vues
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos390 vues
Maakuntien kuulumiset: EksoteMaakuntien kuulumiset: Eksote
Maakuntien kuulumiset: Eksote
Sitra / Hyvinvointi446 vues

Plus de Työterveyslaitos(20)

Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos49 vues
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos79 vues
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos128 vues
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos88 vues
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos52 vues
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 vues
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos68 vues
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos115 vues
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos81 vues
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos171 vues
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos490 vues

Työterveyshuolto Suomessa nyt

 • 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.9.2013
 • 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuolto Suomessa nyt Riitta Sauni, dosentti, ylilääkäri TTL 6.9.2013
 • 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Tietoa työterveyshuollon nykytilasta eri tutkimusten valossa • Työterveyshuolto Suomessa-kyselyt 1992-2010 • Työ ja Terveys Suomessa 2012 • Kelan työterveyshuoltotilasto • Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot. Nettityöpapereita 42/2013. Kelan tutkimusosasto • KEVA Työterveysyhteistyö kunta-alalla 2012 • Työterveyshuoltokysely, Suomen Yrittäjät 2012 • Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. THL raportti 68/2012. 6.9.2013
 • 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuolto Suomessa 2010 Tiedot on kerätty huhti - joulukuussa 2011 • vastanneita yksiköitä N = 449/475 (94%) • vastausprosentti 98,3 % julkisen sektorin osalta • yksityissektori 92,7 % Tulokset kuvaavat tilannetta • huhtikuu 2011 henkilöstöä ja työkyvyn tuki-mallia koskien • muut tiedot vuodelta 2010 • postikysely/digiumkysely kaikille työterveyshuoltoyksiköille • Digium-vastauksia vain 11% vastauksista (50kpl) • Mehiläiseltä, Terveystalolta, Diacorilta ja Helsingin lääkärikeskuksesta kerätty excel-tiedosto
 • 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työ ja terveys 2012, aineisto 6.9.2013
 • 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuollon kattavuus Suomessa Palkansaajat Kaikki työlliset Työterveyshuolto Suomessa 2010 88,3 Työ ja terveys 2012 91 84 Kelan työterveyshuolto tilasto 2009 86,2 75,4 6.9.2013
 • 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
 • 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
 • 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveysyksiköiden lukumäärä ja osuus (%) tuottajaryhmittäin vuonna 2010 6.9.2013
 • 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveysyksiköiden lukumäärä on vähentynyt 2000-luvulla 6.9.2013
 • 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Yhä suurempi osa työterveyshuollon asiakkaista saa palvelunsa suurista yksiköistä 6.9.2013 50% 27% 19% 4%
 • 12. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuollon henkilö- asiakkaat tuottajaryhmittäin vuosina 2000–2010 6.9.2013 50% 5% 9% 21% 15%
 • 13. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013 Henkilöasiakkaat palvelutuottajan mukaan 2007 ja 2010 Palvelun tuottajaryhmä 2007 2010 Muutos Kunnallinen järjestelmä -liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä -terveyskeskuksissa 602 000 151 000 450 000 674 000 394 000 280 000 +72 000 + 243 000 - 170 000 Työantajan omat yksiköt 269 000 173 000 - 96 000 Työnantajan yhteiset yksiköt 92 000 99 000 + 7000 Lääkärikeskukset 904 000 943 000 + 39 000 Yhteensä 1.87 milj 1.89 milj
 • 14. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuollon sopimus- asiakkaat tuottajaryhmittäin vuosina 2000–2010 6.9.2013 39% 33% 25% 3% 1%
 • 15. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 HUS Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Itä-Savo Etelä-Karjala Päijät-Häme Satakunta Länsi-Pohja Kymenlaakso Vaasa Etelä-Savo Pohjois-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Lappi Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kainuu TK Liikelaitos % Kuinka monta % sairaanhoitopiirin alueen työterveys- huollon henkilö- asiakkaista saa palvelunsa terveys- keskuksen tai kunnallisen liikelai- toksen työterveys- yksiköstä 36 %21 %15 % Kunnallinen yht. ka. Koko maan keskiarvo Alueittaiset erot kunnallisen työterveyshuollon osuudessa 2010 6.9.2013
 • 16. Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot. Nettityöpapereita 42/2013 6.9.2013
 • 17. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshenkilöstö 2011 • Lääkäreiden ja fysioterapeuttien toimien määrässä on laskua. • Terveydenhoitajan ja psykologin toimien määrä on lisääntynyt. • Työterveyshuollon erikoislääkäreiden määrä lisääntyy lupaavasti. • Päätoimisten terveydenhoitajien pätevöityneisyys on pysynyt melko samana, osa-aikaisten lisääntynyt. • 45% henkilöasiakkaista sai palveluja moniammatillisesta yksiköstä, jossa oli kaikkien neljän ammattiryhmän edustajia. 6.9.2013
 • 18. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Resursointi 2010 6.9.2013 Lääkärit Terveydenhoitajat PsykologitFysioterapeutit
 • 19. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntöjen yleisyys keväällä 2011 6.9.2013
 • 20. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntöjen yleisyys keväällä 2011, AVI-alueet 6.9.2013
 • 21. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintamallin käytön yleisyys työnantaja- asiakkaiden keskuudessa 2011 6.9.2013
 • 22. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
 • 23. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
 • 24. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työkyvyn tuki: yhteistyö, osaaminen ja resurssit, Keva 2012 6.9.2013
 • 25. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuoltoyksiköiden käytössä olleet arviointimenetelmät 2007 ja 2010 • Arviointi ja palautekeskustelut (yritys/työterveyshuolto) 61 % 61% • Asiakastyytyväisyyskyselyt 48 % 49% • Ulkop. asiantuntija-arvioinnit 8% 29% • Vertaisarvioinnit 12% 28% • ISO–standardit 17 % 26% • Balanced scorecard (BSC) l. tasapainotettu tuloskortti 16 % 15% • TTH:n auditointimatriisi 14 % 18% • TTH:n laatuavain 12 % 17% Työterveyshuolto Suomessa 2010 2007 2010 6.9.2013
 • 26. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Vaikuttavuuden arviointi, Kevan kysely 2012 6.9.2013
 • 27. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyshuollon sairaanhoitosopimusten osuus 6.9.2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 58% 62% 99% 91% 94% 82% Työterveyshuolto Suomessa 2010
 • 28. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kelan korvaamat tth:n sairaan- hoitokäynnit lääkärillä/100 työntekijää 2009-2010 6.9.2013 0 50 100 150 200 250 2009 2010
 • 29. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013
 • 30. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. THL raportti 68/2012 6.9.2013
 • 31. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Tyytyväisyys työterveyshuoltoon 2003-2012, Työ ja terveys Suomessa 6.9.2013 %:a palvelujen piiriin kuuluvista työntekijöistä
 • 32. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi KEVA Työterveysyhteistyö kunta-alalla 2012 Henkilöstöhallinnon arviot: Työterveyshuollon toiminta on erittäin hyvää tai melko hyvää 6.9.2013
 • 33. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Yhteenvetoa • 91%:lla palkansaajista on järjestetty työterveyshuoltopalvelut ja näistä 82%:lla on myös mahdollisuus sairaanhoitopalveluihin. • Pienyritysten kohdalla työterveyshuollon järjestämisessä on eniten puutteita. • Työterveyshuoltopalvelujen ulkoistus jatkuu. • Kunnalliset liikelaitokset ja osakeyhtiöt valtaavat alaa julkisella puolella. • Alueellisia ja palvelutuottajien välisiä eroja on resursoinnissa. • Yli puolella työterveysyksiköistä oli työkyvyn seuranta-, hallinta- ja varhainen tuki - malli vakiintuneena toimintana v. 2011. • Henkilöasiakkaat ovat tyytyväisiä työterveyshuollon toimintaan. 6.9.2013
 • 34. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Yhteenvetoa • Työterveyshuollon riittävästä laadukkaasta koulutuksesta pitää huolehtia, jotta pätevää henkilöstöä riittää jatkossakin. • Työterveysyhteistyötä tulee tiivistää. • Työterveyshuollon raportointia tulee kehittää ja raportteja tulee aktiivisesti tarjota mm. henkilöstöhallinnon käyttöön. • Tietoa työterveyshuollosta pitää jakaa pienyrityksille ja kehittää niille sopivia palvelumalleja. • Työterveyshuollon laadun ja vaikuttavuuden arviointia tulee kehittää huomioiden työterveysyhteistyö. 6.9.2013
 • 35. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi6.9.2013 Kiitos! 11.9.2013 35Esittäjän nimi KIITOS!

Notes de l'éditeur

 1. 10.09.13 Esittäjän nimi / 8.2.2011
 2. 10.09.13 Esittäjän nimi / 8.2.2011
 3. 10.09.13 Esittäjän nimi / 8.2.2011