Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Hyvinvointia työstä           © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Työkyvyn tuki työpaikoilla
Tuloksia indikaattorihankkeesta


Mervi Viljamaa
         5.11.2012  Mervi Viljamaa  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Tausta – vaikuttavuutta
työkyvyn tuen prosesseja
avaamalla

                                              S eurauk set
                                              ( la a j e m m a t
                                             v a ik u tu k s e t)  Tarpee t                                       V a ik u tu k s e t
           R e le v a n s s i                          ( v ä lit t ö m ä t
                                               t u lo k s e t )
              R e s u rs s it      T o im e n p ite e t     T u o to k s e t
 T a v o itte e t
              (p a n o k s e t)       (to te u tu s )      ( s u o r it t e e t )                              T e ho kk u us

                      V a ik u t t a v u u s

            H y ö ty ja k e s tä v y y s

                                       Lähde: mukaillen Harrinvirta ym. 1998,s.29
               5.11.2012        Mervi Viljamaa         3            © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Hankkeen tarkoitus ja
menetelmät
• Työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen
 tukeen sekä työhön paluun tukeen liittyvien
 prosessien avaaminen ja niitä kuvaavien
 prosessi-indikaattorien kehittäminen

• Asiantuntijatyönä kehitettiin alustava
 arviointimittaristo  muotoiltiin
 taulukkomaiseksi tarkistuslistaksi  Listan
 testaaminen ja jatkokehitys 19 työpaikkaa ja
 heitä hoitavia työterveyshuoltoyksiköitä
 haastatellen – iteroitu prosessi
       5.11.2012  Mervi Viljamaa  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Työkyvyn tuki työpaikoilla –
tärkeimmät havainnot – tavoitteet
• Laadullisia ja määrällisiä
• Työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet yleisiä
 kaikissa työpaikoissa
• Useat tavoitteet luonteeltaan sellaisia, että
 niissä tarvitaan työterveysyhteistyötä –
 kolme kohdetta korosti työterveyshuollon tavoitteita
 tässä yhteydessä
• Tavoitteet linjassa työterveyshuollon
 toimintasuunnitelmien tavoitteiden kanssa
• Dokumentointi: kuntasektorilla strategiassa
            PK-työpaikoilla työsuojelun
          toimintaohjelmassa
            Suurilla työpaikoilla vaihtelevasti


         5.11.2012  Mervi Viljamaa     © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Johdon sitoutuminen
• Työpaikan/organisaation johdon
 sitoutuminen avaintekijä toiminnan
 onnistumiselle

• Sitoutuminen nähtiin toiminnan kautta
 tavoitteen asettamiseen osallistuminen,
 tunnuslukujen seuranta, säännöllinen
 osallistuminen ja näkyminen mm.
 työhyvinvointiin liittyvissä asioissa

• Dokumentoitu sitoutuminen (7/19) vaikutti
 olevan yhteydessä entistä selkeämpään
 vastuunjakoon

        5.11.2012  Mervi Viljamaa  6  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Organisaatioiden rakenteissa
  eroja – työterveyshuollon hyvä
  tunnistaa toimintaympäristö jossa
  se työskentelee     xxx
     x       x               x    x      x
Työsuojelu ja henkilöstöhallinto           Työsuojelu ja henkilöstöhallinto
erillisenä toimintana                 integroituna toimintana
             5.11.2012  Mervi Viljamaa  7     © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Päärooli työkyvyn hallinnasta
 työpaikalla on
 henkilöstöhallinnolla
 - Henkilöstöhallinnon edustaja ensisijainen
  yhteyshenkilö työterveyshuoltoon
 - Työsuojelussa korostuivat tapaturmien
  ehkäisyyn ja seurantaan liittyvät tekijät
 - Kahdessa organisaatioissa työsuojelulla oli
  päärooli työkyvyn hallinnan koordinaatiossa
  ja sairauspoissaoloseurannassa
 - Haastatteluun osallistuneiden toimenkuva
  tuki yllä mainittuja havaintoja:

Työ-     HR      Työ-         Kuntoutus
terveys          suojelu
18/19    14/19     5/19         1/19
        5.11.2012  Mervi Viljamaa  8  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Tulokset: vastuunjako
•  henkilöstöhallinto
  - työkyvyn hallinta    •   työsuojelu
  - sairauspoissaolo-       - vaihtelevasti HR:n tai
  seuranta             riskienhallinnan alaisuudessa
                   suurissa työpaikoissa
  - työkykyjohtaminen
                   - tapaturmatorjunta
  - työhyvinvointi
                   korostunut
                   - 2/19 työkyvyn hallinta ja
•  työterveyshuolto         sairauspoissaoloseuranta
  - perinteiset tehtävät
  - sairauspoissaolo-
  seuranta (dg:t)      Jonkinlaista integrointia työterveyden,
               -turvallisuuden ja –hyvinvoinnin alueella
  - käyntidg:t
               oli toteuttanut 10/17 työpaikkaa
  - merkittävä rooli
  työhön paluun tuessa

         5.11.2012  Mervi Viljamaa     © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Sisäinen yhteistyö työpaikoilla
Yhteistyökäytäntö   Miten käytäntö toimii suurissa, julkisen sektorin ja PK-sektorin työpaikoissa


YT-ryhmän kokoukset  YT-elimen (toimi myös nimellä yhteistyötoimikunta, yhteistoimintaneuvosto,
              henkilöstöryhmä tai - kokous) kokoonpano vaihteli eri työpaikkojen
              välillä suuresti. Jokaisessa työpaikassa esim. työkyvyn tuen malli oli
              ollut YT-ryhmässä käsiteltävänä ennen sen käyttöön ottamista.

Työsuojelutoimi-    Toimivat kaikissa työpaikoissa. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
   kunnan         näissä korostuvat työturvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvät
   kokoukset       asiat. Suurissa työpaikoissa ja julkisella sektorilla työterveyshuolto
              osallistui aina kokouksiin. PK-sektorilla työterveyshuolto osallistui
              jokaiseen kokoukseen vain yhdessä tapauksessa, muuten lähinnä
              työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa päivitettäessä.

Työhyvinvointi-ryhmä  Osassa  suurissa  ja  julkisen  sektorin työpaikoista  toimi  myös
              työhyvinvointiryhmiä,   joissa  oli edustus  henkilöstöhallinnosta,
              työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Työskentelyssä korostui työkyvyn
              hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen liittyvien asioiden
              suunnittelu, käsittely ja seuranta.

Henkilöstöhallinnon  Säännöllistä yhteydenpitoa henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon välillä oli
  ja           sekä suurissa, julkisen sektorin, että PK-sektorin työpaikoissa.
  työterveyshuollo    Pienimmissä (<50 henkilöä työllistävissä) työpaikoissa nähtiin riittäväksi
  n väliset       puolivuosittainen tai vuosittainen yhteydenpito.
  palaverit
Muita toiminta-    Päihdetyö- ja sisäilmaryhmä.
   käytäntöjä
                5.11.2012      Mervi Viljamaa              © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Ulkoinen yhteistyö
Yhteistyökäytäntö    Miten käytäntö toimii suurissa, julkisen sektorin ja PK-sektorin
              työpaikoissa

Yhteistyö tapaturma-  Tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa tapahtuvaa toimintaa kuvasi vain yksi
   vakuutus-        suuri työpaikka, joka sai tapaturmatilastot vakuutusyhtiöstään
   yhtiöiden        muutaman päivän viiveellä.
   kanssa

Yhteistyö        Kahta suurta työpaikkaa lukuunottamatta (joista toisella oli oma eläkesäätiö)
   eläkevakuutus-     yhteistyö eläkevakuutusyhtiöiden kanssa oli säännöllistä. Julkisella
   yhtiöiden        sektorilla yhteistyö KEVA:n kanssa oli myös tiivistä. Yhteistyössä
   kanssa         korostui ammatillisen kuntoutuksen lisäksi työhyvinvoinnin
               kehittämiseen saatu apu. PK-sektorilla yhteistyö oli satunnaista, liittyen
               lähinnä ammatilliseen kuntoutukseen yksittäistapauksissa.


Yhteistyö kuntoutus-  Noin   puolella suurista ja julkisen sektorin työpaikoista oli sovittu
   laitosten kanssa     yhteistyökäytännöistä   tiettyjen kuntoutuslaitosten   kanssa,  ja
                kuntoutuslaitokset saattoivat osallistua kuntoutuksen suunnitteluun.
                PK-sektorilla tarve oli niin satunnaista, että säännöllistä yhteistyötä ei
                ollut kehittynyt.

Muita toiminta-     Muutamat työpaikat kertoivat yhteistyökäytännöistä ammattiliittojen,
   käytäntöjä       työsuojelupiirin ja työterveyslaitoksen kanssa.
                 5.11.2012     Mervi Viljamaa               © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Toimintamallien arviointi
haastavaa
Työkyvyn tuen mallin       Suuret        Julkinen  Pienet
  käytännön toimivuuden     työpaikat      sektori  Työpaikat
  arviointi - asiayhteys,    (Lkm)        (Lkm)   (Lkm)
  jossa toimivuutta
  arvioidaan

Työsuojelutoimikunnassa     3          1     1

HR-tiimissä           4          1     1

Työterveydessä          3          2     0

Kehityskeskusteluissa/      1          1     1
  Esimiehiltä kerätään
  palautetta
Riskien arvioinnin yhteydessä  0          1     0      Ei
                                       systemaattista
Ei systemaattista arviointia   1          3     4
                                       arviointia: 8 kpl
Kysymykseen ei saatu       1          0     0
  vastausta
           5.11.2012    Mervi Viljamaa         © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Nimikkeistö kirjavaa
Mitä on työhyvinvointi – yläkäsite vai rinnakkain
 työsuojelun ja työterveyden kanssa?

10 erilaista nimeä työkyvyn tuen mallille, kuten esim:
• Työkyvyn tukemisen periaatteet - työkyvyn hallinta, seuranta
  ja varhainen tuki
• Varhaisen tuen tai välittämisen malli
• Aktiivisen hyvinvoinnista välittäminen - tavoitteena työssä
  jatkaminen
• Henkilöstön toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen
  varhaisen havaitsemisen ja reagoinnin keinoin
• Varhainen tuki ja tunnistaminen - toimintamalli esimiehille
  työntekijän työkyvyn tukemiseksi
• Työkyvyn tukemisen periaatteet/ Työkyvyn tuki-malli
• Työssä jaksamisen seuraaminen
Ammatillisen kuntoutuksen koordinoinnista vastaava:
- työhyvinvointikoordinaattori, -suunnittelija, -päällikkö,
kuntoutussuunnittelija, -luotsi

 Toiminta vaikutti samanlaiselta nimestä riippumatta!
         5.11.2012  Mervi Viljamaa    © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Haasteita työkyvyn tuki-
toiminnassa:

• Oman toiminnan vaikutusten seuranta
 haaste, erityisesti työterveyshuollossa

• Toimintamallien toimivuuden arviointia
 syytä lisätä

• Työkyvyn tuki-toiminnan toteutumisen
 seurannassa kehitettävää
        5.11.2012  Mervi Viljamaa  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Haasteita työkyvyn tuki-
toiminnassa:


• Yhteistyö perusterveyveydenhuollon ja
 erikoissairaanhoidon kanssa haasteellista

• Sairauspoissaoloseuranta ja ulkopuolisten
 sairauspoissaolotodistusten toimittaminen
 työterveyshuoltoon ontui tietojärjestelmien
 puutteiden vuoksi kuntasektorilla

• PK-sektorilla esimiesten koulutukseen ns.
 puheeksi ottoon kannattaa panostaa        5.11.2012  Mervi Viljamaa  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Lopuksi
• Työkyvyn tuki-toiminnan onnistumisessa
   1) johdon sitoutumisella
   2) työterveysyhteistyöllä
   on merkittävä rooli

• Indikaattorihankkeen väliraportti tulee
 lähiaikoina Työterveyslaitoksen www-sivuille

• Mukana arviointimittaristo/tarkistuslistat
 työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen
 tuen sekä työhön paluun tuen prosesseista        5.11.2012  Mervi Viljamaa  16  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
Kiitos!
 5.11.2012  Mervi Viljamaa  17  © Työterveyslaitos –  www.ttl.fi
1 sur 17

Recommandé

Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa par
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
337 vues29 diapositives
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat par
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
198 vues28 diapositives
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen par
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTyöterveyslaitos
5.8K vues30 diapositives
16.5.2017 Seminaarin työkirja par
16.5.2017 Seminaarin työkirja16.5.2017 Seminaarin työkirja
16.5.2017 Seminaarin työkirjaTyöterveyslaitos
154 vues12 diapositives
21.2.2018 Työpajan materiaali par
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaaliTyöterveyslaitos
150 vues21 diapositives
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä par
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessäTyöterveyslaitos
203 vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Työote-hanke par
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hankeTyöterveyslaitos
392 vues22 diapositives
13.2.2017 Työkykyjohtaminen par
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
779 vues24 diapositives
Tyohyvinvointi ja johtaminen par
Tyohyvinvointi ja johtaminenTyohyvinvointi ja johtaminen
Tyohyvinvointi ja johtaminenJohtamisen kehittämisverkosto
2.5K vues30 diapositives
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely par
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyToni Pekka
704 vues18 diapositives
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
1.2K vues17 diapositives
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet par
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineetTyöpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineetSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
638 vues13 diapositives

Tendances(20)

Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely par Toni Pekka
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Toni Pekka704 vues
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K vues
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi par Työterveyslaitos
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 par Työterveyslaitos
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Työterveyslaitos1.6K vues
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminenTyöhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Pauli Forma1.1K vues
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut par Työeläkeyhtiö Varma
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse? par Työterveyslaitos
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
Työterveyslaitos1.3K vues
Työhyvinvoinnin johtaminen par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin johtaminenTyöhyvinvoinnin johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Pauli Forma593 vues
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi par Työterveyslaitos
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Työterveyslaitos4.7K vues
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen par Kela
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kela679 vues
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista par Työterveyslaitos
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos1.4K vues
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi par Työterveyslaitos
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi 30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
Työterveyslaitos1.7K vues
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella par Pauli Forma
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma572 vues
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan par Pauli Forma
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Pauli Forma521 vues
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitysTyöhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Pauli Forma287 vues

Similaire à Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla

TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214 par
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214JormaMakitalo
425 vues30 diapositives
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan? par
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Työterveyslaitos
402 vues17 diapositives
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön par
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönMaria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönTyöterveyslaitos
1.1K vues13 diapositives
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt par
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötTyöterveyslaitos
445 vues23 diapositives
Utti mitä uutta htthk oppaassa par
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaTyöterveyslaitos
2.5K vues35 diapositives
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014 par
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Tyoelama2020
555 vues14 diapositives

Similaire à Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla(20)

TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214 par JormaMakitalo
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
JormaMakitalo425 vues
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan? par Työterveyslaitos
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön par Työterveyslaitos
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönMaria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Työterveyslaitos1.1K vues
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt par Työterveyslaitos
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014 par Tyoelama2020
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Tyoelama2020555 vues
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli par Työterveyslaitos
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalliPalmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli
Työsuojelupaneeli IX: Työsuojelun vaikuttavuus par Työterveyslaitos
Työsuojelupaneeli IX: Työsuojelun vaikuttavuusTyösuojelupaneeli IX: Työsuojelun vaikuttavuus
Työsuojelupaneeli IX: Työsuojelun vaikuttavuus
Työterveyslaitos2.6K vues
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan par Työterveyslaitos
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos1.8K vues
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k... par Työterveyslaitos
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Redemann Case management työterveyshuollossa par Työterveyslaitos
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossa
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet par Työterveyslaitos
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto par Työterveyslaitos
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Työn murros ja työelämän tilannekuva par Pauli Forma
Työn murros ja työelämän tilannekuvaTyön murros ja työelämän tilannekuva
Työn murros ja työelämän tilannekuva
Pauli Forma576 vues
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista par Työterveyslaitos
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010 par guestafb287
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
guestafb287289 vues
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa par Työterveyslaitos
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa

Plus de Työterveyslaitos

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa par
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
7 vues31 diapositives
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto par
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoTyöterveyslaitos
14 vues43 diapositives
Työturvallisuuslain muutokset par
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
56 vues11 diapositives
Kvartsialtistuminen par
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
84 vues38 diapositives
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 vues29 diapositives
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
124 vues28 diapositives

Plus de Työterveyslaitos(20)

Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... par Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito par Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla par Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle par Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... par Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä par Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä

Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla

 • 1. Hyvinvointia työstä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 2. Työkyvyn tuki työpaikoilla Tuloksia indikaattorihankkeesta Mervi Viljamaa 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 3. Tausta – vaikuttavuutta työkyvyn tuen prosesseja avaamalla S eurauk set ( la a j e m m a t v a ik u tu k s e t) Tarpee t V a ik u tu k s e t R e le v a n s s i ( v ä lit t ö m ä t t u lo k s e t ) R e s u rs s it T o im e n p ite e t T u o to k s e t T a v o itte e t (p a n o k s e t) (to te u tu s ) ( s u o r it t e e t ) T e ho kk u us V a ik u t t a v u u s H y ö ty ja k e s tä v y y s Lähde: mukaillen Harrinvirta ym. 1998,s.29 5.11.2012 Mervi Viljamaa 3 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 4. Hankkeen tarkoitus ja menetelmät • Työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen sekä työhön paluun tukeen liittyvien prosessien avaaminen ja niitä kuvaavien prosessi-indikaattorien kehittäminen • Asiantuntijatyönä kehitettiin alustava arviointimittaristo muotoiltiin taulukkomaiseksi tarkistuslistaksi Listan testaaminen ja jatkokehitys 19 työpaikkaa ja heitä hoitavia työterveyshuoltoyksiköitä haastatellen – iteroitu prosessi 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 5. Työkyvyn tuki työpaikoilla – tärkeimmät havainnot – tavoitteet • Laadullisia ja määrällisiä • Työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet yleisiä kaikissa työpaikoissa • Useat tavoitteet luonteeltaan sellaisia, että niissä tarvitaan työterveysyhteistyötä – kolme kohdetta korosti työterveyshuollon tavoitteita tässä yhteydessä • Tavoitteet linjassa työterveyshuollon toimintasuunnitelmien tavoitteiden kanssa • Dokumentointi: kuntasektorilla strategiassa PK-työpaikoilla työsuojelun toimintaohjelmassa Suurilla työpaikoilla vaihtelevasti 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 6. Johdon sitoutuminen • Työpaikan/organisaation johdon sitoutuminen avaintekijä toiminnan onnistumiselle • Sitoutuminen nähtiin toiminnan kautta tavoitteen asettamiseen osallistuminen, tunnuslukujen seuranta, säännöllinen osallistuminen ja näkyminen mm. työhyvinvointiin liittyvissä asioissa • Dokumentoitu sitoutuminen (7/19) vaikutti olevan yhteydessä entistä selkeämpään vastuunjakoon 5.11.2012 Mervi Viljamaa 6 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 7. Organisaatioiden rakenteissa eroja – työterveyshuollon hyvä tunnistaa toimintaympäristö jossa se työskentelee xxx x x x x x Työsuojelu ja henkilöstöhallinto Työsuojelu ja henkilöstöhallinto erillisenä toimintana integroituna toimintana 5.11.2012 Mervi Viljamaa 7 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 8. Päärooli työkyvyn hallinnasta työpaikalla on henkilöstöhallinnolla - Henkilöstöhallinnon edustaja ensisijainen yhteyshenkilö työterveyshuoltoon - Työsuojelussa korostuivat tapaturmien ehkäisyyn ja seurantaan liittyvät tekijät - Kahdessa organisaatioissa työsuojelulla oli päärooli työkyvyn hallinnan koordinaatiossa ja sairauspoissaoloseurannassa - Haastatteluun osallistuneiden toimenkuva tuki yllä mainittuja havaintoja: Työ- HR Työ- Kuntoutus terveys suojelu 18/19 14/19 5/19 1/19 5.11.2012 Mervi Viljamaa 8 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 9. Tulokset: vastuunjako • henkilöstöhallinto - työkyvyn hallinta • työsuojelu - sairauspoissaolo- - vaihtelevasti HR:n tai seuranta riskienhallinnan alaisuudessa suurissa työpaikoissa - työkykyjohtaminen - tapaturmatorjunta - työhyvinvointi korostunut - 2/19 työkyvyn hallinta ja • työterveyshuolto sairauspoissaoloseuranta - perinteiset tehtävät - sairauspoissaolo- seuranta (dg:t) Jonkinlaista integrointia työterveyden, -turvallisuuden ja –hyvinvoinnin alueella - käyntidg:t oli toteuttanut 10/17 työpaikkaa - merkittävä rooli työhön paluun tuessa 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 10. Sisäinen yhteistyö työpaikoilla Yhteistyökäytäntö Miten käytäntö toimii suurissa, julkisen sektorin ja PK-sektorin työpaikoissa YT-ryhmän kokoukset YT-elimen (toimi myös nimellä yhteistyötoimikunta, yhteistoimintaneuvosto, henkilöstöryhmä tai - kokous) kokoonpano vaihteli eri työpaikkojen välillä suuresti. Jokaisessa työpaikassa esim. työkyvyn tuen malli oli ollut YT-ryhmässä käsiteltävänä ennen sen käyttöön ottamista. Työsuojelutoimi- Toimivat kaikissa työpaikoissa. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kunnan näissä korostuvat työturvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvät kokoukset asiat. Suurissa työpaikoissa ja julkisella sektorilla työterveyshuolto osallistui aina kokouksiin. PK-sektorilla työterveyshuolto osallistui jokaiseen kokoukseen vain yhdessä tapauksessa, muuten lähinnä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa päivitettäessä. Työhyvinvointi-ryhmä Osassa suurissa ja julkisen sektorin työpaikoista toimi myös työhyvinvointiryhmiä, joissa oli edustus henkilöstöhallinnosta, työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Työskentelyssä korostui työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen liittyvien asioiden suunnittelu, käsittely ja seuranta. Henkilöstöhallinnon Säännöllistä yhteydenpitoa henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon välillä oli ja sekä suurissa, julkisen sektorin, että PK-sektorin työpaikoissa. työterveyshuollo Pienimmissä (<50 henkilöä työllistävissä) työpaikoissa nähtiin riittäväksi n väliset puolivuosittainen tai vuosittainen yhteydenpito. palaverit Muita toiminta- Päihdetyö- ja sisäilmaryhmä. käytäntöjä 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 11. Ulkoinen yhteistyö Yhteistyökäytäntö Miten käytäntö toimii suurissa, julkisen sektorin ja PK-sektorin työpaikoissa Yhteistyö tapaturma- Tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa tapahtuvaa toimintaa kuvasi vain yksi vakuutus- suuri työpaikka, joka sai tapaturmatilastot vakuutusyhtiöstään yhtiöiden muutaman päivän viiveellä. kanssa Yhteistyö Kahta suurta työpaikkaa lukuunottamatta (joista toisella oli oma eläkesäätiö) eläkevakuutus- yhteistyö eläkevakuutusyhtiöiden kanssa oli säännöllistä. Julkisella yhtiöiden sektorilla yhteistyö KEVA:n kanssa oli myös tiivistä. Yhteistyössä kanssa korostui ammatillisen kuntoutuksen lisäksi työhyvinvoinnin kehittämiseen saatu apu. PK-sektorilla yhteistyö oli satunnaista, liittyen lähinnä ammatilliseen kuntoutukseen yksittäistapauksissa. Yhteistyö kuntoutus- Noin puolella suurista ja julkisen sektorin työpaikoista oli sovittu laitosten kanssa yhteistyökäytännöistä tiettyjen kuntoutuslaitosten kanssa, ja kuntoutuslaitokset saattoivat osallistua kuntoutuksen suunnitteluun. PK-sektorilla tarve oli niin satunnaista, että säännöllistä yhteistyötä ei ollut kehittynyt. Muita toiminta- Muutamat työpaikat kertoivat yhteistyökäytännöistä ammattiliittojen, käytäntöjä työsuojelupiirin ja työterveyslaitoksen kanssa. 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 12. Toimintamallien arviointi haastavaa Työkyvyn tuen mallin Suuret Julkinen Pienet käytännön toimivuuden työpaikat sektori Työpaikat arviointi - asiayhteys, (Lkm) (Lkm) (Lkm) jossa toimivuutta arvioidaan Työsuojelutoimikunnassa 3 1 1 HR-tiimissä 4 1 1 Työterveydessä 3 2 0 Kehityskeskusteluissa/ 1 1 1 Esimiehiltä kerätään palautetta Riskien arvioinnin yhteydessä 0 1 0 Ei systemaattista Ei systemaattista arviointia 1 3 4 arviointia: 8 kpl Kysymykseen ei saatu 1 0 0 vastausta 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 13. Nimikkeistö kirjavaa Mitä on työhyvinvointi – yläkäsite vai rinnakkain työsuojelun ja työterveyden kanssa? 10 erilaista nimeä työkyvyn tuen mallille, kuten esim: • Työkyvyn tukemisen periaatteet - työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki • Varhaisen tuen tai välittämisen malli • Aktiivisen hyvinvoinnista välittäminen - tavoitteena työssä jatkaminen • Henkilöstön toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen varhaisen havaitsemisen ja reagoinnin keinoin • Varhainen tuki ja tunnistaminen - toimintamalli esimiehille työntekijän työkyvyn tukemiseksi • Työkyvyn tukemisen periaatteet/ Työkyvyn tuki-malli • Työssä jaksamisen seuraaminen Ammatillisen kuntoutuksen koordinoinnista vastaava: - työhyvinvointikoordinaattori, -suunnittelija, -päällikkö, kuntoutussuunnittelija, -luotsi Toiminta vaikutti samanlaiselta nimestä riippumatta! 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 14. Haasteita työkyvyn tuki- toiminnassa: • Oman toiminnan vaikutusten seuranta haaste, erityisesti työterveyshuollossa • Toimintamallien toimivuuden arviointia syytä lisätä • Työkyvyn tuki-toiminnan toteutumisen seurannassa kehitettävää 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 15. Haasteita työkyvyn tuki- toiminnassa: • Yhteistyö perusterveyveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa haasteellista • Sairauspoissaoloseuranta ja ulkopuolisten sairauspoissaolotodistusten toimittaminen työterveyshuoltoon ontui tietojärjestelmien puutteiden vuoksi kuntasektorilla • PK-sektorilla esimiesten koulutukseen ns. puheeksi ottoon kannattaa panostaa 5.11.2012 Mervi Viljamaa © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 16. Lopuksi • Työkyvyn tuki-toiminnan onnistumisessa 1) johdon sitoutumisella 2) työterveysyhteistyöllä on merkittävä rooli • Indikaattorihankkeen väliraportti tulee lähiaikoina Työterveyslaitoksen www-sivuille • Mukana arviointimittaristo/tarkistuslistat työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen sekä työhön paluun tuen prosesseista 5.11.2012 Mervi Viljamaa 16 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 17. Kiitos! 5.11.2012 Mervi Viljamaa 17 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi