Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Chingeltei em tiin 2014 sanhu shin1

Télécharger pour lire hors ligne

1231

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Chingeltei em tiin 2014 sanhu shin1

 1. 1. ЧИНГЭЛТЭЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ АГУУЛГА ОРШИЛ НЭГ. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 1.1 Нийт хөрөнгө 1.2 Хөрөнгө оруулалт ХОЁР. НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ 2.1 Батлагдсан нийт төсөв /тодотголоор/ 2.2 Орлогын бүрдүүлэлт 2.3 Төлөвлөгдөөгүй орлого ГУРАВ. ЗАРДАЛ 3.1 Зардлын гүйцэтгэл 3.2 Хүний нөөц 3.3 Хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан ДӨРӨВ. ӨР БОЛОНАВЛАГА 2014 он
 2. 2. ОРШИЛ Төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх нь ач холбогдлын хувьд ашгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй, улсын төсөв болон бусад санхүүгийн эх үүсвэр нь харьцангуй тогтвортой, эрсдэл бага учир төдийлөн өндөр биш байдаг. Санхүүгийн тайланд хийж буй шинжилгээ гол төлөв үйлдвэрлэл, бүтээн байгууллалт хийдэг байгууллагад өргөнөөр ашигладаг ба эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгө, орлого, зарлагын зохистой харьцааг харуулхад ач холбогдол нь оршидог. ЧЭМТ нь эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит үйлчилгээний байгууллага бөгөөд нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн харъяа хүнд амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх зорилго бүхий байгууллага юм. 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 341 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллаж, нийт 5 салбар бүхий барилгаар 227 ор, 54 нарийн мэргэжлийн кабинетаар дамжуулан хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Жилийн нийт төсөв нь 2014 оны төсвийн батлагдсан хуваарийн дагуу 4,5 тэрбум төгрөг. Үүний 70-80 орчим хувь нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас, 20 гаруй хувь нь улсын төсвөөс, үлдсэн 1-3 хувь нь өөрсдийн үйл ажиллагааны орлогоос бүрддэг. Хөрөнгө оруулалт нь гол төлөв улсын төсөв болон олон улсын байгууллагуудын тусламж, хандиваар хийгддэг. Монгол улсын төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн журам болон бусад холбогдох эрхзүйн актуудын дагуу санхүүгийн үйл ажиллагаа нь хатуу хяналтын дагуу явагддаг тул байгууллагын ашигт ажиллагаа, засаглал бие даасан байдал хөгжөөгүй, зардлын зарцуулалт нь холбогдох дээд байгууллагууд /ЭМЯ, СЯ, ЗГ, УИХ/ төлөвлөж батлагдсаны дагуу явагдана. Иймд санхүүгийн тайлангийн зөв зохистой харьцааг чухалд авч үзэлгүй өнгөрсөн онуудын гүйцэтгэл, орлого зарлагын хэмжээ ,хөрөнгө , санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хувийг чухалчлан задлан шинжилсэн билээ.
 3. 3. НЭГ. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 1.1Нийт хөрөнгө 2013 оны 04-р улирлын байдлаар ЧДЭМТ-ийн нийт хөрөнгийн дүн 4,405,598,623.06 /Дөрвөн тэрбум дөрвөн зуун таван сая таван зуун ерэн найман мянга зургаан зуун хорин гурван төгрөг зургаан мөнгө/ байна. Зураг 1 Нийт хөрөнгийн бүтэц Зураг-2 Эргэлтийн хөрөнгийн бүтэц 10% /444,082,726.84/ 90% /3,961,515,896.22/ Нийт хөрөнгийн бүтэц Эргэлтийн хөрөнгө Эргэлтийн бус хөрөнгө 1% /3,092,031.54/ 20% /90,036,432.83/ 79% /350,954,262.47/ Эргэлтийн хөрөнгө Авлага Түүхий эд, материал Хангамжийн материал
 4. 4. Хүснэгт-1 Балансын дүн Хуримтлагдсан элэгдэл Эргэлтийн бус хөрөнгө Барилга байгууламж 4,438,656,880 2,113,653,940 2,325,002,940 Авто тээврийн хэрэгсэл 69,785,000 49,659,975 20,125,025 Машин, тоног төхөөрөмж 2,653,335,114 1,092,861,375 1,560,473,739 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 112,891,838 59,889,312 53,002,526 Бусад үндсэн хөрөнгө 1,133,800 1,133,800 - Биет бус хөрөнгө 3,525,000 613,333 2,911,667 7,279,327,632 3 ,317,811,736 3,961,515,896 Зураг-3 Эргэлтийн бус хөрөнгийн балансын дүн /дахин үнэлгээ/ болон бүтэц 61% 1% 36% 2% 0% 0% Эргэлтийн бус хөрөнгө Барилга байгууламж Авто тээврийн хэрэгсэл Машин, тоног төхөөрөмж Тавилга, аж ахуйн эд хогшил Бусад үндсэн хөрөнгө Биет бус хөрөнгө
 5. 5. 1.2 Хөрөнгө оруулалт Зураг-4 ЧЭМТ-ийн сүүлийн 5 жилийн хөрөнгө оруулалтийн хэмжээ /2012 онд УИХ-ын сонгууль, эдийн засгийн өсөлт зэргээс шалтгаалан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ огцом өссөн. Уг хөрөнгө оруулалт ихэвчлэн барилгын их засвар, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шинэчлэлтэнд зориулагдсан/ Хүснэгт-2 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он Улсын төсөв 625,689 87,620 193,062 937,532 30,123 Орон нутгийн төсөв - 2,838 203,959 531,620 Удирдлагын багийн хөрөнгө оруулалт - 23,800 - - Өөрийн хөрөнгөөр - 2,000 - ОУ-ын байгууллагын хандив, тусламж 90,305 132,443 43,971 162,910 21,225 Бусад эх үүсвэрээс 14,421 27,062 7,126 4,799 33,235 730,415 275,763 448,118 1,636,861 84,583 Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр Хүснэгт-3 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он Барилга 101,662,318 180508059 555373939 Машин, тоног төхөөрөмж 585,030,969 269,520,985 236,110,981 1,070,102,529 67,833,501 Тавилга эд хогшил 5,771,298 4,642,410 21,499,265 8,859,276 16,749,050 Авто тээврийн хэрэгсэл 37,950,000 10,000,000 Бусад хөрөнгө 1,600,000 1,925,000 НИЙТ 730,414,585 275,763,395 448,118,305 1,636,260,744 84,582,551 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 730,415 275,763 448,118 1,636,861 84,583 Хөрөнгө оруулалт
 6. 6. ХОЁР. НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ 2.1Батлагдсан нийт төсөв /тодотголоор/ Хүснэгт-4 Санхүүжилтийн эх үүсвэр Нийт санхүүжилт /мян.төг/Даатгалаас Улсын төсвөөс Бусад эх үүсвэр 2004 он 238,204.2 403,015.4 56,657.8 697,877.40 2005 он 265,941.6 348,270.7 82,155.3 696,367.60 2006 он 349,522.2 434,680.3 53,352.0 837,554.50 2007 он 536,481.8 516,997.7 79,066.0 1,132,545.50 2008 он 939,334.8 591,383.8 274,877.2 1,805,595.80 2009 он 1,251,844.9 288,247.1 208,502.4 1,748,594.40 2010 он 1,546,612.0 341,639.0 69,122.6 1,957,373.64 2011 он 1,692,069.7 469,985.7 85,163.6 2,247,218.95 2012 он 2,663,708.6 685,886.4 100,859.8 3,450,454.80 2013 он 2,596,122.5 1,423,094.7 59,000.0 4,078,217.20 2014 он 3,439,427.8 934,551.9 92,035.8 4,466,015.50 Нийт санхүүжилтийн хэмжээ Зураг-5 Нийт санхүүжилтийн өсөлтийн график - 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 2004 он 2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он Нийт санхүүжилт /мян.төг/ Нийт санхүүжилт /мян.төг/
 7. 7. 2.2Орлогын бүрдүүлэлт Зураг-6 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах санхүүжилтийн эзлэх хувь. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний онцлог, төсвийн байдал зэргээс шалтгаалан эрүүл мэндийн даатгалаас авах санхүүжилтийн хэмжээ харилцан адилгүй байдаг. Зураг-7 Улсын төсвөөс авсан санхүүжилтийн хувь 34.13% 38.19% 41.73% 47.37% 52.02% 71.59% 79.01% 75.30% 77.20% 63.66% 77.01% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Даатгалаас 57.75% 50.01% 51.90% 45.65% 32.75% 16.48% 17.45% 20.91% 19.88% 34.90% 20.93% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Улсын төсвөөс
 8. 8. Улсын төсвөөс авсан санхүүжилтийн хувь буурсан нь 2004-2012 оны хооронд Удирдлагын гэрээгээр үйл ажиллагааг явуулсантай холбоотой санхүүгийн ачааллыг өөрсдийн үйл ажиллагаанд чиглүүлэх болсон. 2013 онд монгол улсын эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан нь нийт улсын төсвөөс авах санхүүжилтэнд нөлөөлсөн. Даатгалаас авах санхүүжилтийн хэмжээг тодорхойлж үлдсэн хэсгийг улсын төсөв гаргах хандлагатай байдаг тул уг төлбөрийн арга нь өдөр дутмын үйл ажиллагааг доголдуулахгүй байх тал дээр илүү анхаардаг. Зураг-8 Санхүүжилтийн бусад эх үүсвэрийн эзлэх хувь Санхүүжилтийн бусад эх үүсвэрт гол төлөв өөрсдийн үндсэн болон туслах үйл ажиллагаар олсон орлого багтах бөгөөд нийт санхүүжилтийн багахан хэсгийг эзэлнэ. Гол төлөв хэвтэн эмчлүүлэх эмнэлэгт хэвтэж байгаа хүмүүсийн хамтын төлбөрийн /10 хувь- ЭМСайдын тушаал/ дагуу олсон орлого юм. 2.3Төлөвлөгдөөгүй орлого Төлөвлөгдөөгүй орлого нь гол төлөв Засгийн газар болон олон улсын төсөл хөтөлбөрийн дагуу хэрэгждэг эрүүл мэндийн үйл ажиллагаатай /сургалт, суртачилгаа, үзлэг г.м/ холбоотой үйл ажиллагаан дээр нэмэгдэж ордог санхүүжилт юм. Ихэвчлэн уг орлого байгууллагын нэмэлт дансаар дамжин гардаг. 8.12% 11.80% 6.37% 6.98% 4.15% 5.06% 3.53% 3.79% 2.92% 1.45% 2.06% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Бусад эх үүсвэр
 9. 9. Зураг-9 Төлөвлөгдөөгүй орлогын хэмжээ /сүүлийн 5 жилээр/ 2012 онд 700 орчим сая төгрөгний санхүүжилт орсон нь Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн "Эрүүл хүүхэд" аянаас шалтгаалсан ГУРАВ. ЗАРДАЛ 2013 оны санхүүгийн тайлангийн зардлын гүйцэтгэлийг доорхи байдлаар ангилав. 3.1Зардлын гүйцэтгэл Зураг-10 2013 оны зардлын гүйцэтгэл Нийт зардлын 97 хувийг цалин, хөлс болон эм, хоол, тогмол зардлууд эзэлж байна. 128,261,029 55,110,181 170,581,605 696,299,809 210,693,477 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он Нэмэлт санхүүжилт Цалин хөлс 70% Тогтмол зардал 4% Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3% Хоол 5% Эм 18% Нийгмийн хамгааллын зардал 0%
 10. 10. 3.2Хүний нөөц Зураг-11 Хүний нөөцийн бүтэц, тоо 3.3Хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан Хүснэгт-5 Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Тайлбар Цалин хөлс 2,826,659,000 2,850,974,668 (24,315,668) Гүйцэтгэлээр хэтрэлт үүссэн Тогтмол зардал 166,568,400 149,420,146 17,148,254 Түлш халаалтын зардал хэмнэгдсэн Бараа үйлчилгээний бусад зардал 153,022,965 140,264,050 12,758,915 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал шинэ ор ирсэнтэй холбоотой гудас шинээр аваагүй Хоол 250,949,000 190,146,450 60,802,550 1 өвчтөнд ноогдох хоолны зардлын хэмжээ өдрийн 2500 байсан Эм 650,223,400 626,185,642 24,037,758 Он гарахаас өмнө нөөцийг татаж чадаагүй Нийгмийн хамгааллын зардал 7,775,000 6,560,271 1,214,729 Дүн 4,055,197,765 3,963,551,227 91,646,538 2013 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлбар ДӨРӨВ. ӨР БОЛОН АВЛАГА 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр 920,248 төгрөгийн өглөг /олгогдоогүй цалингийн өглөг/, 3,092,031.54 төгрөгийн авлага /НДШ-ийн ажилчдын листны төлбөр шилжигдээгүй/ үүссэн. Удирдах , 1 Гүйцэтгэх , 299 Үйлчлэх , 41
 11. 11. ЧЭМТ-ИЙН САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭ 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар Чингэлтэй Эрүүл Мэндийн Төвийн төсвийн гүйцэтгэл өмнөх оны мөн үеэс давсан байдалтай байгаа бөгөөд өрийн мэдээ дараах байдалтай байна. Зардал Өр Шалтгаан Цалин хөлс 15,000,000 Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2014 оны 01 сарын 06-ны өдрийн А/01 тоот тушаалын дагуу хүүхдийн орны тоог 25 ороор нэмэгдүүлснээр шинэ тасагт авч ажиллуулах шаардлагатай орон тоог нэмж авч ажиллуулсанаас болсон Эм 85,000,000 Өвчлөл, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо өсч, эмийн хэрэгцээ нэмэгдсэн. Мөн ихэнхи эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэгжийн үнэ нэмэгдсэн, эмийн тендер оройтож зарлагдсан болохоор 04 сар хүртэл зах зээлийн ханшаар авсан. Хэдийн эм болон цалингийн зардал дээр өртэй байгаа хэдий боловч шинээр нээгдсэн тасаг болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэхэмжилдэг тарифын шинэчлэлтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах санхүүжилтийн орлого төлөвлөгөөнөөс 186,000,000 төгрөгөөр даваад байна. Уг орлогыг өр үүссэн зардлууд дээр тодотгон авах хүсэлтийг НЭМГ, ЭМДГ болон холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлсэн. Бусад зардлууд дээр өр үүссэн болон хэмнэгдсэн байдал байхгүй бөгөөд 2014 оны жилийн эцсийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл нь энэ хэвээр гарна.

1231

Vues

Nombre de vues

378

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

58

Actions

Téléchargements

6

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×