Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การสร้างโปรแกรมคานวณดัชนีมวลกาย    (BMI) ด้วยภาษา JAVA
สมาชิกในกลุม                                               ่FACULTY OF EDUC...
ภารกิจการเรียนรู้FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                            โปรแกรมคา...
คาสั่ง IFFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY              PROGRAMIMNG FOR TEACHERS           ...
คาสั่ง IFFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                            2. IF แบบ 2 เงื่อน...
คาสั่ง IFFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY              PROGRAMIMNG FOR TEACHERS           ...
Do whileFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                            ค้าสั่ง do while จะ...
DialogFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                            การใช้คาสั่ง JOptionP...
Dialog       ผลการตอบสนองของโปรแกรม      PROGRAMIMNG FOR TEACHERS   FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
DialogFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                            คุณสมบัตพิเศษ    ...
Code BMI   PROGRAMIMNG FOR TEACHERSFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
Code BMIFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                            อยู่ในคลาสที่ชื่อว่...
3         2        1                  2Code BMI                     ...
Code BMI         PROGRAMIMNG FOR TEACHERS      FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
Code BMI         PROGRAMIMNG FOR TEACHERS      FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
Start                                             Flowchart Code       ...
YES                            น ้ำหนักต่ำกว่ำมำตรฐำน     BMI < 18.5FACULTY OF EDUCATION KH...
คุณต้ องกำรใช้ งำนโปรแกรมFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY                             ...
Thank You!   เข้าไปประเมินการสอนได้ที่..https://docs.google.com/forms/d/1M1S3ZQMLGAuleQlfWr7m     AKbH0J0wIqEnZK_Sjk...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Java bmi Code

3 194 vues

Publié le

สื่อการเรียนการสอน

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Java bmi Code

 1. 1. การสร้างโปรแกรมคานวณดัชนีมวลกาย (BMI) ด้วยภาษา JAVA
 2. 2. สมาชิกในกลุม ่FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY PROGRAMIMNG FOR TEACHERS น.ส. ชัญญกัญญา ทิพย์รักษ์ น.ส.อาภาภรณ์ นิลคีรี น.ส. ฐิดารัตน์ ชื่นธงชัย น.ส. พิมงาม มัดหา นายกฤษณะ คาพิระ นายประสาน ไปใหม่
 3. 3. ภารกิจการเรียนรู้FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY โปรแกรมคานวณดัชนีมวลกาย (BMI) PROGRAMIMNG FOR TEACHERS เด็กชายต้นไม้เพื่อนร่วมชั้นของนักเรียน มีอายุ 14 ขวบ น้้าหนัก 68 ส่วนสูง 172 เด็กชายต้นไม้มีความกังวลว่าตัวเองไม่สมส่วนตามมาตรฐาน BMI ในฐานะที่นักเรียนเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเด็กชายต้นไม้จึงอยากให้ นักเรียนช่วยกันเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยในการค้านวณหาค่ามาตรฐาน BMI ด้วยภาษาจาวาอย่างง่าย โดยแบ่งกลุ่มกลุมละ3คน เพื่อท้าภารกิจนี้ ่ ให้ส้าเร็จ
 4. 4. คาสั่ง IFFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY PROGRAMIMNG FOR TEACHERS 1. IF แบบ 1 เงื่อนไข (IF) โดยเงื่อนไขในวงเล็บนั้นจะเป็นประโยค ทางตรรก ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นจริงก็จะเข้า มาท้างานในกลุ่มค้าสั่งที่เราก้าหนด ไว้ใน ขอบเขตของเครื่องหมายปีกกา แต่ถ้าเป็น เท็จก็จะข้ามไปท้าส่วนต่อไปของโปรแกรม ทันทีตามภาพ
 5. 5. คาสั่ง IFFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY 2. IF แบบ 2 เงื่อนไข (IF…ELSE) PROGRAMIMNG FOR TEACHERS เป็นคาสั่งเพื่อการตัดสินใจ 2 เงื่อนไข แบบที่ 1 If (เงื่อนไข) เท็จ { เงื่อนไข ประโยคคาสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง; จริง } Else ค้าสั่งต่างๆ เมื่อ ค้าสั่งต่างๆ เมื่อ { เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไขเป็นเท็จ ประโยคคาสั่งต่างๆเมือเงือนไขเป็นเท็จ; ่ ่ } คาสั่งอื่นๆ; ค้าสั่งถัดไป
 6. 6. คาสั่ง IFFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY PROGRAMIMNG FOR TEACHERS แบบที่ 2 Start If (เงื่อนไข) { เงื่อนไข ประโยคคาสั่งต่างๆ ชุดที่ 1; } คำสังที่ 1 ่ Else คำสังที่ 2 ่ { ประโยคคาสั่งต่างๆ ชุดที่สอง; } คาสั่งอื่นๆ; Stop
 7. 7. Do whileFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY ค้าสั่ง do while จะเห็นได้ว่าไม่มีการเช็คเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือเท็จ จะท้าค้าสั่ง PROGRAMIMNG FOR TEACHERS ต่างๆ ที่ do ก่อน 1 ครั้ง พอจบการท้าที่ do แล้วจึงมาเช็คเงื่อนไขที่ while ที่อยู่ ด้านล่าง
 8. 8. DialogFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY การใช้คาสั่ง JOptionPane.showMessageDialog PROGRAMIMNG FOR TEACHERS เป็นค้าสั่งทีแสดงผลการตอบสนองกับ User ที่ใช้งานในระบบของเราที่ออกมาใน ่ รูปแบบของหน้าต่าง (Dialog) import javax.swing.JOptionPane; public class DialogViewer { public static void main(String[] args){ JOptionPane.showMessageDialog(null,”Hello World”); } }
 9. 9. Dialog ผลการตอบสนองของโปรแกรม PROGRAMIMNG FOR TEACHERS FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
 10. 10. DialogFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY คุณสมบัตพิเศษ ิ PROGRAMIMNG FOR TEACHERS 1.รับข้อมูลเป็นแบบหน้าต่าง 2. สามารถแสดงข้อมูลเป็นภาษาไทยได้
 11. 11. Code BMI PROGRAMIMNG FOR TEACHERSFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
 12. 12. Code BMIFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY อยู่ในคลาสที่ชื่อว่า JOptionPane ซึ่งคลาสนี้อยู่ในแพ็กเก็ต PROGRAMIMNG FOR TEACHERS (Package) ที่ชื่อว่า javax.swing กาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จะใช้ในการทางานของโปรแกรม
 13. 13. 3 2 1 2Code BMI 3 1 PROGRAMIMNG FOR TEACHERS FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
 14. 14. Code BMI PROGRAMIMNG FOR TEACHERS FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
 15. 15. Code BMI PROGRAMIMNG FOR TEACHERS FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY
 16. 16. Start Flowchart Code weight = 0, height = 0, BMIFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY number1 = weight, number2 = height, PROGRAMIMNG FOR TEACHERS number3 = (number2/100) กรอกชื่อ กรอกส่วนสูง กรอกน ้ำหนัก BMI = number1/(number3*number3)
 17. 17. YES น ้ำหนักต่ำกว่ำมำตรฐำน BMI < 18.5FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY NO YES PROGRAMIMNG FOR TEACHERS อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน BMI <=22.9 NO YES BMI อ้ วนระดับ 1 <=24.9 NO YES อ้ วนระดับ 2 BMI <=29.9 NO อ้ วนระดับ 3
 18. 18. คุณต้ องกำรใช้ งำนโปรแกรมFACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY ต่อหรื อไม่ (Y/N) PROGRAMIMNG FOR TEACHERS Cont = “Y” YES Check = true && “y” NO Check = false Finish
 19. 19. Thank You! เข้าไปประเมินการสอนได้ที่..https://docs.google.com/forms/d/1M1S3ZQMLGAuleQlfWr7m AKbH0J0wIqEnZK_SjkXiL6w/viewform?pli=1

×