Publicité

BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı

UNDP Türkiye
4 Mar 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de UNDP Türkiye(20)

BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı

 1. BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Feyhan Evitan Canbay Ortak Program Koordinatörü Ankara 01 Mart 2013
 2. Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Donör: Sabancı Vakfı Toplam Bütçe: 1.700.000 dolar Uygulayıcı Ortaklar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) Sabancı Üniversitesi 2
 3. Programın Yapısı İşbirliği içinde Olunan Kurumlar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Türkiye Belediyeler Birliği Ortak Program Uygulama Süresi : Eylül 2012-Eylül 2015 3
 4. Programın Amacı Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması, kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir. 4
 5. Programın Bileşenleri (I) Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model çerçevesinde çalışarak yerel düzeyde hizmet sunumlarını toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır.  10 ilde 250 yerel yönetim personeli eğitilecek.  En az 6 ilde uygulamalar takip edilecek. BM Kadın Birimi bu çıktıdan sorumlu olacaktır. 5
 6. Programın Bileşenleri (II) Sabancı Vakfı Hibe Programı Kadın STK’ların, toplumsal cinsiyet alanında çalışan üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla 10 ilde hibe desteği verilecektir. 2013-2014 ve 2014-2015 dönemi olmak üzere iki dönemde uygulanacaktır. Dağıtılacak toplam fon miktarı 400.000 ABD Doları’dır. BM Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı, bu çıktıdan sorumlu olacaktır. 6
 7. Programın Bileşenleri (III) Mor Sertifika Programı Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.  her yıl en az 40 öğretmene Mor Sertifika verilmesi  toplam 120 lise öğretmeninin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten eğitim yöntemlerini kullanabilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Sabancı Üniversitesi bu çıktıdan sorumlu olacaktır. 7
 8. Pilot İller AYDIN KAHRAMANMARAŞ ÇANAKKALE KASTAMONU EDİRNE KAYSERİ ERZİNCAN KOCAELİ ESKİŞEHİR ORDU 8
 9. Seçim Kriterleri Bu illerin seçimi aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak yapılmıştır:  İldeki yerel idarelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmiş olması  Toplumsal cinsiyet temalı benzer proje ve programlarda edinilmiş tecrübe  Yerel idarelerin toplumsal cinsiyetle ilgili bir programda yer alma istekleri  İldeki tüm yerel kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında toplumsal cinsiyet konularında gelişmiş bir sosyal mutabakatın varlığı  İlde toplumsal cinsiyet konusuna dair verilerin mevcut olması  Hâlihazırda BM ya da Sabancı Vakfı tarafından başka bir Program kapsamında pilot il olarak seçilmemiş olması. 9
 10. Sabancı Vakfı Hibe Programı 10
 11. Sabancı Vakfı Hibe Programı Genel Amaç: Pilot illerde kadın STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve kadınların güçlenmesine, yerel düzeyde kadın haklarına ve kadın–erkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin sahiplenilmesine ve bu düzenlemelerin süreklilik kazanmasına katkıda bulunmaktır. 11
 12. Programın Zaman Çerçevesi Başvuruların Teslimi: 2 Mayıs 2013 Ön değerlendirme sonuçları: Mayıs 2013 Proje mülakatları: Haziran 2013 Sonuçların Açıklanması: Temmuz 2013 Sözleşmelerin İmzalanması: Eylül 2013 Hibe Proje süresi: en az 6 ay – en çok 12 ay Hibe Projelerinin Tamamlanması: Eylül 2014 İkinci teklif çağrısının Ocak 2014’te açılması planlanmaktadır. 12
 13. Proje Bütçe Limitleri Hibe (en az) : 15.000 TL Hibe (en fazla) : 35.000 TL Hibe Programı katkısı : en az %80 – en çok %100 13
 14. Fon Dağılımı  Toplam dağıtılacak fon: 400.000 ABD doları  Aynı teklif çağrısı içinde pilot illerin her birine en az 15.000 TL değerinde fon ayrılır.  Bir ilde birden çok proje hibe almaya hak kazanırsa, ayrılan en az fon üstüne çıkılabilir.  İlk teklif çağrısı kapsamında pilot illerden birinde ayrılan tahsisatı dolduracak başarılı proje başvurusu gerçekleşmediğinde bu tutar kullanılmayarak bir sonraki teklif çağrısına ertelenir.  İkinci teklif çağrısında aynı il yine kendisine ayrılan tahsisatı dolduramayacak olursa, kalan fon diğer illerden gelen başarılı projelere verilir. 14
 15. Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları aynı anda sağlaması gerekmektedir:  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tüzel kişiliğe sahip olmak  Kâr amacı gütmemek  Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak (dernek, vakıf, kar amacı gütmeyen kooperatif )  Meslek Örgütleri (sadece kadın komisyonu ve kadın kurulu olanlar) 15
 16. Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:  Sunulan projenin tematik alanının, kuruluşun tüzüğünde belirtilmiş olan çalışma alanı kapsamında yer aldığını göstermek  Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek Başvuru sahibinin projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde kayıtlı olması, genel merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illlerde bulunması gereklidir. 16
 17. Uygun Ortaklar  Yerel yönetimler – örneğin belediyeler, il özel idareleri ve yerel yönetimlere bağlı dernekler/merkezler  Diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kooperatifler, vakıflar, kamu kurumlarının il müdürlükleri vb. Ortaklar projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde bulunabildiği gibi Türkiye’nin diğer illerinde yerleşik/kayıtlı olabilirler. 17
 18. Başvuru Sahibi ve Ortaklar  Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru sahibi olabilir. Ancak bu durumda sadece birini kazanabilir.  Bir başvuru sahibi başka projelerde de ortak olarak başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir. 18
 19. Desteklenecek tematik alanlar  Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele  Kadınlar için Eğitim ve Sağlık Hizmetleri  Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Olarak Güçlenmesi  Göç ve Yoksulluk Karşısında Kadının Güçlenmesi  Yerel ve Merkezi Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı  Kadın STK’lar Arasında İşbirliği, Diyalog ve İletişim Ağları Oluşturma 19
 20. Seçilecek Projelerde Aranan Özellikler  Araştırma, politika geliştirme, bilgi üretme ve paylaşım faaliyetlerini içeren  Kadın haklarının korunmasında erkeklerin katılımını destekleyen ve erkeklerde farkındalık artırmaya yönelik  İllerde sektörler ve kurumlar arası ortaklık içeren (STK ve yerel yönetimler v.b.)  Yenilikçi fikirleri içeren  Sürdürülebilirlik planları olan  Başka illerde de uygulanabilir olan  Çifte dezavantajlı grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, işsiz kadın vb..) 20
 21. Uygun proje türleri  Toplumsal cinsiyet ilgili önyargı ve kalıpları kırmaya yönelik  Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılımını arttırıcı  Yerel yönetimlerin bütçelerine etkide bulunabilecek  Kadınların eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimini mümkün kılan 21
 22. Uygun proje türleri (devam)  Yeni STK’ların kurulmasını destekleyen  Kadın STK çalışanlarının ve gönüllülerinin kapasitesini arttıran  Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımını sağlayan iletişim ağlarını teşvik eden  Kadın STK’lar, STK-kamu, STK-özel sektör ve STK- yurttaşlar arasındaki işbirliğini pekiştiren 22
 23. Başvuru Formlarına ve Sıkça Sorulan Sorulara Ortak Program web sitesi’nden ulaşabilirsiniz: http://www.bmopkadinhaklari.org 23
 24. İlginize Teşekkür Ederiz. Feyhan Evitan Canbay Ortak Program Koordinatörü 24

Notes de l'éditeur

 1. SayınBakanlarım,DeğerliMilletvekillerim, SayınSabancı, SayınNajam, SayınRektörüm,SayınMüsteşarlarım, SayınValilerimkamununvesiviltoplumkuruluşarınındeğerlitemsilcileri, saygıdeğermisafirler, sizlerişahsımvekurumumadınasaygıylaselamlarım. Banaayrılansürede, öncelikleBM kadınlarıninsanhaklarınıngeliştirilmesiortakprogramıhakkındakısabirbilgiverdiktensonra , bugün ilk teklifçağrısınınduyurusunuyaptığımızSabancıvakfıhibeprogramınınçerçevesiniaktaracağım
 2. İçişleri,belediyeler KSGM arkadaşlarımprojebileşenlerindeyürütülecekfaaliyetler
 3. İçişleriBelediyeler KSGM
 4. MEB
Publicité