Dogal Çözümler

UNDP Türkiye
UNDP TürkiyeUNDP Türkiye
Korunan Alanlar
klim De i ikli iyle
Mücadelede nsanlara
Yardım Ediyor
DO AL
 ÇÖZÜMLER


           Önsöz: Lord Nicholas Stern
Koruma Gerekçeleri
2000 yılında Bangkok’ta, WWF ve Uluslararası Do ayı      Yayınlanan raporlar unlardır:
Koruma Birli i’nin (IUCN) Korunan Alanlar Dünya        • Saf Akı : Korunan orman alanlarının içme suyu için
Komisyonu (WCPA) tarafından düzenlenen bir            önemi
konferansta, korunan alanların sa ladı ı çok çe itli sosyal  • Besin Depoları: Korunan alanları, tarım ürünlerinin
ve çevresel faydaları tanımlama ve ölçmenin acil bir       genetik çe itlili ini güvenceye almak için kullanma
ihtiyaç oldu u kabul edildi. WWF Koruma Gerekçeleri      • nancın Ötesi: Biyoçe itlili in korunmasını desteklemek
projesi buna bir yanıt olarak geli tirilmi tir. Proje unları   için inançları ve korunan alanları birbirine ba lama
amaçlamaktadır:                        • Güvenlik A ı: Korunan alanlar ve yoksullu un
• Korunan alanlardan elde edilen çok çe itli faydaları      azaltılması
tanımlama ve mümkünse ölçme                  • Do al Güvenlik: Korunan alanlar ve afetlerin azaltılması
• Korumaya olan deste i artırma                • Ya amsal Bölgeler: Korunan alanların insan sa lı ına
• Yeni disiplinlerarası ortaklıklar olu turma          katkısı
• Yenilikçi mali mekanizmaları tespit etme
• Korunan alanların yönetim stratejilerini geni letme ve
                                Proje; Dünya Bankası, Birle mi Milletler (BM) Do al
  güçlendirme
                                Afetlerin Azaltılmasına Yönelik Uluslararası Strateji, Dünya
Proje 2003 yılından bu yana, korunan alanların daha      Sa lık Örgütü, Birmingham Üniversitesi, Dinler ve Koruma
kapsamlı de erlerine dair en geni bilgi kayna ını ortaya    ttifakı ve pek çok korunan alan kurumunu da kapsayan bir
çıkarmı tır. Bugüne kadar altı rapor yayınlanmı (www.     dizi ortak ile yürütülmektedir. Serinin bu yeni raporu,
panda.org/protection/arguments) ve kullanımı kolay yeni    Dünya Bankası ile ili kileri devam ettirmektedir ve
bir araç olan Korunan Alan Fayda De erlendirme Aracı      Birle mi Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve PACT
(PA-BAT) geli tirilip, sahada test edilmi tir ve halihazırda  2020: Korunan Alanlar ve klim Dönü ümü ttifakı’nın
uygulanmaya alınmı tır.                    birçok üyesinin i birli iyle yürütülmü tür.
PACT 2020:
Korunan Alanlar ve klim Dönü ümü
8–10 Mart 2008 tarihlerinde düzenlenen IUCN Konsey       PACT 2020, “Korunan alanların ve korunan alan
Toplantısı’nda iklim de i ikli i, biyoçe itlili e yönelik en  sistemlerinin; biyoçe itlili in ve insanların geçim kaynaklarının
büyük tehdit olarak kabul edilmi tir ve küresel korunan    korunması açısından, iklim de i ikli ine uyum/etkilerinin
alanlar sistemi de en etkili çözüm olarak gösterilmi tir.   azaltımı stratejilerine önemli bir katkı olarak tanınmasını
Bu, resmi olarak 2008 yılında IUCN Dünya Koruma        sa lamayı” amaçlamaktadır.
Kongresi’nde ba latılan ve IUCN Yenilikçilik Fonu       Eylemler unları geli tirmeyi içermektedir:
tarafından desteklenen PACT 2020: Korunan Alanlar ve      • klim de i ikli i uyum/etkilerinin azaltımının bütünle ik
 klim Dönü ümü’nün do u u olmu tur.                bir unsuru olarak, korunan alanlar için sa lam bir
                                 gerekçe ve eylem planının ortaya konulmasını
PACT 2020; IUCN Sekreterli i, IUCN üyeleri ve Do al        sa layacak bir durum analizi
Kaynakları Koruma Te kilatı (TNC), WWF International,     • Bölgesel uygulama programları için rehberlik ve proje
Yaban Hayatı Koruma Derne i (WCS), Uluslararası          önerileri geli tirilmesi
Koruma Örgütü (CI), Yaban Vakfı, Fauna & Flora         • IUCN tarafından desteklenen bir politika eylem planının
International, klim, Toplum ve Biyoçe itlilik ttifakı       önemli ilgi grupları tarafından kabul edilmesi
(CCBA), Dünya Bankası, Birle mi Milletler Kalkınma       • Korunan alan ve iklim de i ikli i konusunda, politika
Programı ile Birle mi Milletler Çevre Programı (UNEP) ve     müdahalelerinin küresel ve ulusal düzeyde tasarlanması
Dünya Koruma zleme Merkezi’nin (WCMC) de dahil          ve üstlenilmesi
oldu u uluslararası örgütler ile beraber IUCN Korunan     • levsel bir ileti im/ö renme a ı geli tirilmesi
Alanlar Dünya Komisyonu tarafından yönetilen bir ortaklı ı
kapsamaktadır.                         Bu yayın, söz konusu i birli inin ilk ürünlerindendir ve
                                Kasım 2009’da Granada, spanya’da Endülüs Bölgesel
                                Yönetim Konseyi evsahipli inde gerçekle tirilen PACT
                                2020 Korunan Alanlar ve klim De i ikli i Zirvesi’ne en
                                öncelikli girdilerden biri olacaktır.
Korunan alanlar iklim de i ikli iyle
mücadelede insanlara yardım ediyor


DO AL ÇÖZÜMLER
Nigel Dudley, Sue Stolton, Alexander
Belokurov, Linda Krueger, Nik
Lopoukhine, Kathy MacKinnon,
Trevor Sandwith ve Nik Sekhran


IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS,
Dünya Bankası ve WWF’in talebi ve
deste iyle hazırlanmı bir rapordur
Her hakkı saklıdır © WWF, 2010
Türkçe baskı © WWF-Türkiye, 2011

ISBN: 978-605-61279-6-0

IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, Dünya Bankası ve WWF
tarafından yayınlanmı tır.

Önerilen atıf ekli: Dudley, N., S. Stolton, A. Belokurov, L.
Krueger, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, T. Sandwith ve N.
Sekhran [editors] (2010); Natural Solutions: Protected areas
helping people cope with climate change, IUCNWCPA,
TNC, UNDP, WCS, World Bank and WWF, Gland,
Switzerland, Washington DC and New York, USA

Bu eser, kaynak tam olarak belirtildi i müddetçe, hak
sahibinin önceden yazılı izni olmadan da, e itim ya da
di er ticarî olmayan amaçlarla ço altılabilir. Bu eserin
yeniden satı ve di er ticarî amaçlarla hak sahibinin yazılı
izni olmadan ço altılması kesinlikle yasaktır.

Bu kitaptaki co rafi birimlerin belirtilme ekli ve materyalin
sunumu, katılımcı örgütlerin herhangi bir ülkenin, bölgenin
ya da alanın veya bunların yetkililerinin yasal durumuna
ya da bunun sınır ve hudut bölgelerinin tahdidine dair
herhangi bir görü ünü ifade etmemektedir.

Yazarlar bu raporun içeri inden sorumludur. Bu eserde
ifade edilen görü ler eserin yazarlarına aittir ve bunların
IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, Dünya Bankası ve
WWF’in görü lerini temsil etmesi gerekmez.

Tasarım: millerdesign.co.uk
Türkçe Grafik Tasarım Uygulama: tasarimhane.com.tr
Basım: Görsel Sanatlar Matbaacılık

FSC numarası FSC MIX CREDIT SGS-COC-006061
Türkçeye Çeviren: Bilge Çelik
Türkçe Düzelti: Ba ak Avcıo lu Çokçalı kan (WWF-Türkiye),
smail enel

Bu kitap, WWF’in “Ya ayan bir Dünya için Korunan
Alanlar” programı ile T.C. Orman ve Su leri Bakanlı ı,
UNDP ve WWF-Türkiye i birli inde yürütülen, Küresel
Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları
Yönetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında; GEF
Küçük Destek Programı (SGP) ve MAVA Vakfı’nın maddi
katkısı ve Görsel Sanatlar Matbaacılık’ın deste iyle
Türkçele tirilerek basılmı tır.
Önsöz
Günümüzde iklim de i ikli ine yönelik müdahale, sera gazı emisyonlarını
denetlenemez etkilerden kaçınmaya yetecek kadar azaltma
(“yönetilemeyenden kaçınma”) ve çoktandır ortada olan etkilerin üzerine gitme
(“kaçınılmaz olanı yönetme”) ba lıklarına yo unla malıdır.
Do al ekosistemleri karbon yutakları ve uyum kaynakları olarak yönetmek,
giderek artan ekilde gerekli, etkili ve görece olarak uygun maliyetli bir
strateji olarak görülmektedir. Stern klim De i ikli inin Ekonomisine Dair
nceleme adlı rapor, hükümetlerin “do al kaynak koruma, kıyı koruma ve acil
durum hazırlı ının yanı sıra, iklime kar ı hassas kamu malları” için politikalar
geli tirmesini önermi tir.
Dünyanın korunan alanlar a ı, iklim de i ikli inin etkilerini azaltmaya ve
etkilerine uyum göstermeye yardım etmektedir. Korunan alanlar, karasal
karbonun yüzde 15’ini tutar ve toplulukların iklim de i ikli inin etkilerine
uyum sa lamasını mümkün kılan afetleri azaltma, su tedari i, gıda ve insan
sa lı ını koruma gibi ekosistem hizmetleri sa lar. Pek çok do al ve yönetilen
ekosistem, iklim de i ikli inin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak
korunan alanlar, di er do al ekosistem yönetim yakla ımlarına göre, yasalar
ve yöneti im açısından netlik, ayrıca kapasite ve etki bakımından avantajlara
sahiptir. Koruma pek çok durumda karbon salınımını engellemenin ve
ekosistem hizmetlerinin düzgün i lemesini sa lamanın tek yoludur.
Dünya çapında korunan alan sistemlerine yapılan yatırımlar olmasaydı durum
çok daha kötü olabilirdi. Yatırımları hükümetler, yerel topluluklar, yerli halklar,
sivil toplum kurulu ları ve özel sektörün i birli i yoluyla artırmak, bu temel
hizmetlerin daha da iyi korunmasını sa lar. Kanıtlar, korunan alanların i e
yaradı ını gösteriyor: Bu rapor tamamlandıktan hemen sonra yayınlanan bir
Dünya Bankası ara tırması, korunan tropik alanların, bilhassa yerli halklar
tarafından korunanların, di er yönetim sistemlerine göre daha az orman
kaybedilmesine sebep oldu unu göstermi tir*.
Fakat iklim, biyoçe itlilik ve topluma yönelik bu ortak faydalar sıklıkla gözden
kaçırılmakta veya gözardı edilmektedir. Bu kitap, korunan alanların iklim
de i ikli inin etkilerini azaltmada ne kadar önemli katkı sa ladı ını ve daha
da fazlasını ba armak için ne yapılması gerekti ini ilk defa açıkça ortaya
koymaktadır. klim ve biyoçe itlilik hakkında e i görülmemi müzakerelere
giri ti imiz u dönemde, bu mesajların politika üretenlere yüksek sesli
ve açık ekilde ula tırılması ve etkili politikalar ve mali mekanizmalara
dönü türülmesi büyük önem ta ımaktadır.
                                                  Lord Nicholas Stern
                               Londra Ekonomi ve Politika Bilimi Okulu,
      Grantham klim De i ikli i ve Çevre Ara tırma Enstitüsü Ba kanı, IG Patel Ekonomi ve Siyaset
                                              Profesörü,
* Nelson, A. ve K. Chomitz (2009); Protected Area Effectiveness in Reducing Tropical Deforestation: A Global Analysis of the Impact of
Protection Status, Independent Evaluation Group, Evaluation Brief 7, The World Bank, Washington DC
4   çindekiler
  Önsöz                                             3
  Kısaltmalar ve sözlük                                     6
  Yönetici özeti ve temel politikalar                              7

  Bölüm 1
  Giri                                              13
    klim de i ikli inin do a, do al kaynaklar ve bunlara ba ımlı insanlar üzerindeki etkileri 14
   Uluslararası ve ulusal müdahaleler - karar vericiler korunan alanların rolüne nasıl bakıyor? 19
   Dünya korunan alanlar sisteminin iklim de i ikli ini ele alma potansiyeli          22
   Neden korunan alanlar?                                    25
    klim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyumda korunan alanların destek yolları       28


  Bölüm 2
  Azaltım: Korunan alanların rolü                                29
   Korunan alanların azaltım potansiyeli                            30
   Ormanlar ve azaltım                                     31
   Sulak alanlar, turbalıklar ve azaltım                            34
   Deniz ve kıyı ekosistemleri ve azaltım                           37
   Çayırlar ve azaltım                                     41
   Topraklar ve azaltım                                    43

  Bölüm 3
  Uyum: Korunan alanların rolü                               45
   Do al afetlerin etkilerini azaltmada korunan alanların rolü              46
   Korunan alanların suyun korunmasındaki rolü                      51
   Korunan alanların temiz su tedari indeki rolü                     54
   Korunan alanların deniz ve tatlısu balıkçılı ını desteklemedeki rolü          58
   Korunan alanların tahılların yabani akrabaları ve yerel çe itleri muhafazaya katkısı  62
   Korunan alanların iklim de i ikli inden kaynaklanan sa lık sorunları kar ısındaki rolü 65
   Korunan alanların biyoçe itlili in korunması ve ekosistem direncinin sürdürülmesindeki
   rolü                                          68
5
Bölüm 4
Korunan alanları iklim de i ikli iyle mücadelede kullanma fırsatları             71
 Korunan alan sistemini geni letme ve daha kapsamlı koruma stratejileri ile ulusal ve
 yerel iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum planları ile bütünle tirme fırsatları  72
 Etkin korunan alan a larının finansmanı                           78
 Korunan alanların REDD programlarını güçlendirme aracı olarak kullanımı           80Bölüm 5
 klim de i ikli inin korunan alan tasarımı, yönetimi ve yöneti imi açısından
etkileri                                           87
  klim de i ikli inin korunan alanlar üzerindeki olası etkileri               88
  klim de i ikli i ko ulları altında korunan alanları planlama ve yönetme          93
  Korunan alanların azaltım ve uyum çabaları için kullanılmasının yöneti im açısından
  sonuçları                                         98


Bölüm 6
Politika önerileri                                      101
 Politika önerileri                                     102Te ekkür ve kaynakça                                   103
 Te ekkür                                        104
 Kaynakça                                        106
 Yazarların özgeçmi leri                          Arka kapak içinde
6

                                   Karbon tutumu: Karbon tutumu, atmosferdeki karbonun
  Kısaltmalar ve formüller                      a açlar, topraktaki mikroorganizmalar ve tahıllar da
                                    dahil canlı organizmalar tarafından emilmesini ve
  BI   Biodiversity International, Uluslararası          karbonun topraklarda depolanmasını içeren, atmosferik
      Biyoçe itlilik Örgütü                    karbondioksit seviyelerini indirme potansiyeline sahip
  CBD  Convention on Biological Diversity, Biyolojik        biyokimyasal bir süreçtir4.
      Çe itlilik Sözle mesi
  CDM  Clean Development Mechanism, Temiz Geli im        Ekosistem temelli uyum: nsanlara iklim de i ikli inin
      Mekanizması                         olumsuz etkilerine uyum göstermeleri için yardım eden
  CH4  Metan                            genel bir uyum stratejisinin bir parçası olarak,
  C   Karbon                           biyoçe itlili in ve ekosistem hizmetlerinin kullanımı5.
  CI   Conservation International, Uluslararası
      Koruma Örgütü                       Ekosistem hizmetleri (ya da ekosistem ürün ve
  CO2  Karbondioksit                        hizmetleri): nsanların ekosistemlerden edindi i
  EBA  Ekosistem temelli uyum                   faydalar. Bunlar gıda, su, odun ve lif gibi tedarik
  GEF  Global Environment Facility Trust Fund,           hizmetlerini; iklimin, sellerin, hastalıkların, atıkların ve su
      Küresel Çevre Fonu                     kalitesinin düzenlenmesi gibi düzenleyici hizmetleri;
  SG   Sera gazları                        rekreasyon, estetik zevk ve ruhani doyum gibi kültürel
  Gt   Gigaton (1.000.000.000 ton ya da 1 milyon          hizmetleri; ve toprak olu umu, fotosentez ve besin
      metrik ton)                         döngüsü gibi destek hizmetlerini kapsar6.
  IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change,
      Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli          E it CO2 konsantrasyonu (karbondioksit): Karbondioksit
  IUCN  International Union for Conservation of Nature,       ve di er sera gazlarının belli bir karı ımına e it miktarda
      Uluslararası Do a Koruma Birli i              ı ınımsal zorlamaya sebep olacak karbondioksit
  Mg   Megagram (1.000.000 gram)                  konsantrasyonu7.
  Mt   Megaton (1.000.000 metrik ton)
  REDD  Reducing Emissions from Deforestation and         Sızıntı: Bir toprak parçası üzerindeki karbon tutumu
      Degradation, Ormansızla ma ve Bozulma            etkinli inin (örn. a aç dikimi) istem dı ı biçimde,
      Kaynaklı Emisyonları Azaltma                 do rudan ya da dolaylı bir etkinli i tetiklemesi ve bunun
  PowPA Programme of Work on Protected Areas,            da ilk etkinli in karbon etkilerini tamamen ya da kısmen
      Korunan Alanlar Programı (CBD’nin)              ortadan kaldırması hali. Sera gazları (SG) kaynaklarının
  Tg   Teragram (1.000.000.000.000 (bir trilyon) gram)       yol açtı ı antropojenik emisyonlarda, proje sınırının
  TNC  The Nature Conservancy, Do al Kaynakları           dı ında meydana gelen, ölçülebilir ve sera gazı
      Koruma Te kilatı                       emisyonlarını azaltmak için tasarlanmı bir proje
  UNDP  United Nations Development Programme,            etkinli ine atfedilebilir net de i im9.
      Birle mi Milletler Kalkınma Programı
  UNFCCC United Nations Framework Convention on          Azaltım: Her birim çıktı ba ına dü en kaynak girdileri ve
      Climate Change, Birle mi Milletler klim           emisyonlarını azaltan teknolojik de i im ve ikame.
      De i ikli i Çerçeve Sözle mesi               Birçok sosyal, ekonomik ve teknolojik politika
  WCPA  World Commission on Protected Areas,            emisyonlarda azalmaya yol açsa da, iklim de i ikli i
      Korunan Alanlar Dünya Komisyonu (IUCN’in)          bakımından azaltma, sera gazı emisyonlarını azaltmak
  WCS  Wildlife Conservation Society, Yaban Hayatı         ve yutakları geni letmek için politikaların uygulanması
      Koruma Derne i                       anlamına gelmektedir10. klim sisteminin antropojenik
  WWF  World Wide Fund for Nature, Dünya Do ayı          zorlanmasını azaltmak için antropojenik bir müdahaledir
      Koruma Vakfı                        ve sera gazı kaynaklarını ve emisyonlarını azaltma ve
                                    sera gazı yutaklarını geni letme stratejilerini içerir11.

                                   Kalıcılık: Belirli bir yönetim ve bozulma ortamındaki
  Sözlük                               karbon havuzunun uzun ömürlülü ü ve depolarının
                                    istikrarı.
  Uyum: Do a ve insan sistemlerinin fiili ya da beklenen
   iklim de i ikli i etkilerine kar ı hassasiyetini azaltma    Direnç: Bir sistemin, durum de i tirmeden geçirebildi i
   giri imleri ve önlemleri. Farklı uyum türleri vardır: leriye   de i im miktarı. Direnç, bozulma kar ısında bütünlü ü
   dönük veya tepkisel, özel veya kamusal, otonom veya        muhafaza etme e ilimidir13.
   planlı gibi1.
                                   Hassasiyet: Bir sistemin, iklim de i kenli i ve a ırılıkları
  Emisyon indirimlerinin eklenebilirli i: Bir sera gazı       da dahil iklim de i ikli inin olumsuz etkilerine maruz
   emisyonu azaltma projesinin yoklu unda zaten           kalma ve bunlarla ba a çıkamama derecesi. Hassasiyet
   gerçekle ecek olan emisyon azalması haricinde          iklim de i ikli inin karakteri, büyüklü ü ve oranı, ayrıca
   gerçekle en, emisyon kaynaklarının azaltılması veya       bir sistemin maruz kaldı ı varyasyon, buna hassaslı ı
   yutakların emisyon emilimini artırması yoluyla sa lanan     ve uyum kapasitesinin bir i levidir 14.
   emisyon azalımı2. Kyoto Protokolü’nün Mü terek
   Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları
   maddelerinde belirtildi i gibi Mü terek Uygulama ve
   Temiz Kalkınma Mekanizmaları proje faaliyeti3.
Yönetici özeti ve temel politikalar                                  7Do al Çözümler: Kanıt
A a ıdaki bölüm, özet ve bunun ile ili kili bir politika analizidir.
Ana metin atıfları ve kanıtı destekleyen verileri içerir.

Korunan alanlar, iklim de i ikli ine kar ı küresel müdahalenin temel bir parçasıdır.
Sera gazı emisyonlarını dü ürmek suretiyle, iklim de i ikli inin sebeplerini ortadan
kaldırmaya yardım ederler. nsanların ba ımlı oldu u temel hizmetleri sürdürerek,
toplumun iklim de i ikli inin etkileriyle ba a çıkmasına yardımcı olurlar. Korunan
alanlar olmasaydı tehditler daha da ciddi olurdu. Korunan alanların güçlenmesi iklim
krizinin en etkili do al çözümlerinden birisini te kil edecektir.


Korunan alanlar, iklim de i ikli ine kar ı     alanların rolü, BM klim De i ikli i Çerçeve
yapılan iki temel müdahaleye öyle katkı       Sözle mesi (UNFCCC) tarafından da
sa layabilir:                    tanınmalıdır. Bu demektir ki:

Azaltım                       • UNFCCC: Korunan alanları, iklim de i ikli i
• Depolama: Bitkiler ve toprakta hâlihazırda     uyum ve etkilerini azaltım araçları olarak
 mevcut olan karbonun kaybının önlenmesi       tanımalı; REDD ve uyum fonları da dahil
• Tutma: Atmosferden daha fazla            olmak üzere, iklim de i ikli ine ili kin
 karbondioksitin do al ekosistemlerde        kilit mali mekanizmalarını, korunan
 tutulması                      alan sistemlerinin olu turulmasına,
                           geli tirilmesine ve etkin yönetimine kanalize
Uyum                         etmelidir.
• Koruma: Ekosistem bütünlü ünün
 sürdürülmesi, yerel iklimin düzenlenmesi,     • CBD: COP10’daki Korunan Alanlar
 fırtınalar, kuraklıklar ve deniz seviyesinin    Programı’nı, korunan alanların iklim
 yükselmesi gibi a ırı do a olaylarının riskleri   de i ikli ine müdahaledeki rolünü daha net
 ve etkilerinin azaltılması             biçimde ele alarak, di er CBD programları
• Tedarik: nsanların su kaynakları, balıkçılık,    ile uyumlu ekilde yenilemelidir.
 hastalıklar ve tarımsal üretimde iklim
 de i ikli inin sebep oldu u de i ikliklerle    • Ulusal ve yerel yönetimler: Azaltım için
 mücadele etmesine yardımcı olacak önemli      do al habitatların kaybı ve bozulmasını
 ekosistem hizmetlerinin sürdürülmesi        önleme ve uyum için do al ekosistemlerin
                           kırılganlı ını azaltıp dirençlerini artırma
Korunan alanların iklime müdahale           rolleri de dahil olmak üzere korunan
stratejilerinde kullanımına ili kin fırsatlara    alan sistemleri, ulusal iklim de i ikli i
ulusal ve bölgesel hükümetlerce öncelik        stratejilerine eklenmelidir.
verilmelidir. Küresel düzeyde, Biyolojik
Çe itlilik Sözle mesi’nin (CBD) Korunan
Alanlar Programı temel bir iklim de i ikli i
azaltım ve etkilerine uyum aracı olarak
harekete geçirilmedir. klim de i ikli ine
uyum ve etkilerinin azaltımını desteklemede
ulusal stratejilerin bir parçası olarak korunan
8   Yönetici özeti ve temel politikalar

                                   • Korunan alanların kültürel ve sosyal de erini tanır ve
  Benzersiz bir sorun                        insanları yönetime me ru ve etkin bir ekilde dahil eden
                                    eri ilebilir, yerel yakla ımları uygulamada deneyim
   klim de i ikli i, gezegen üzerindeki ya amı benzeri        sahibidir
  görülmemi bir düzeyde tehdit etmektedir. Bunun yanı
  sıra, etkinin ölçe i ve hızına dair tahminler de sürekli
                                   Kalıcılık
  olarak güncellenmektedir; öyle ki zaten ciddi olan bir
                                   • Ekosistemlerin ve do al kaynakların kalıcılı ı ve uzun
  durum daha da tehdit edici hale gelmektedir. Bu konuya
                                    vadeli yönetimine ba lılı a dayanır
  ili kin gerçekler iyi bilinmektedir. Atmosferdeki sera
                                   • Yerel, ulusal ve uluslararası ilgiyi belirli bir korunan alana
  gazları, bir dizi son derece ciddi ve tahmin etmesi güç
                                    odaklayarak, o alanın korunmasına katkıda bulunur
  sonuçları olan daha ılıman sıcaklıklara, buzul erimesine,
  deniz seviyesinde yükselmelere ve öngörülemeyen bir
  iklime yol açmaktadır. Yakın tarihli ara tırmalar giderek iç   Etkinlik
  karartıcı bir tablo çiziyor. Bu raporun yazılması sırasında   • Karasal/denizel ölçekte, özellikle korunan alan
  yeni bilgiler gösteriyor ki; okyanuslarda asitlenmeden       sistemlerinin, do al ekosistemleri ve ekosistem
  ötürü mercan resifi sistemlerinin geni çaplı çökü ünü       hizmetlerini devam ettirmenin etkin bir yolu oldu u
  önlemek için çok geç kalmı olabiliriz;. Dünya Bankası’na      kanıtlanmı tır
  göre, 2010’dan itibaren geli mekte olan ülkeler için       • klim de i ikli i ile ili kili yeni bilgilere veya ko ullara
  iklim de i ikli ine uyumun maliyeti yılda 75–100 milyon      hızlı müdahaleye olanak tanıyan yönetim planlarıyla
  Amerikan dolarını bulacaktır; Birle ik Krallık Meteoroloji     desteklenir
  Kurumuna göre iklim de i ikli i beklenenden hızlı ilerliyor   • klim de i ikli ine uyum için ya amsal önemde olan bir
  olabilir ve ortalama sıcaklık seviyesi Sanayi Devrimi öncesi    dizi ekosistem hizmetini üretmek için ekosistemlerin
  ile kar ıla tırıldı ında 2060’a kadar 4oC artabilir. Ancak     nasıl yönetilece ini anlayan ve yönetim uzmanlı ı ve
  durum u an ciddi olsa da, iklim de i ikli inin yol açtı ı     kapasitesi olan personele ve gerekli donanıma sahiptir
  sorunları azaltmak için hâlâ pek çok ey yapmak mümkün.      • klim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyuma yönelik
  Bu rapor azaltım ve uyum açısından korunan alanların        kara ve deniz ölçe inde daha geni yakla ımların
  oynayabilece i role; imdiye kadar küresel müdahale         geli tirilmesiyle ili kilendirmek üzere, korunan alanların
  stratejilerinde yeterli önem verilmeyen bir dizi seçene e     planlanması ve yönetiminde edinilen tecrübeleri ortaya
  odaklanıyor. klim de i ikli ine “yeni” çözümler için acele     çıkarma fırsatları sa lar
  ederken, etkisi kanıtlanmı bir alternatifi gözden kaçırma    • Hükümet bütçe ödenekleri ve GEF ile LifeWeb’den
  tehlikesi ile kar ı kar ıyayız.                  sa lanan finansman da dahil mevcut mali mekanizmaları
                                    kendine çeker
                                   • Özellikle IUCN Korunan Alanlar Dünya Komisyonu ve
  Neden korunan alanlar?                       koruma ile ilgilenen STK’ların içinde oldu u, tavsiye
                                    ve yardım sa lamaya hazır uzman a ları tarafından
  Korunan alan, IUCN tarafından “do anın ve ilgili ekosistem     desteklenir
  hizmetleri ve kültürel de erlerin uzun vadeli muhafazasını
  sa lamak için, yasal ya da di er etkili yollar vasıtasıyla    zleme, do rulama ve raporlama
  tanınan, tahsis edilen ve yönetilen, açıkça belirlenmi co rafi  • CBD’ye taraf hükümetlerin taahhütleriyle, ekolojik
  bir alan” olarak tanımlanır.                    temsiliyeti olan korunan alan sistemleri kurmak amacıyla
                                    desteklenir
  Arazi kullanımının de i mesinden kaynaklanan sera gazı
                                   • Altlıklar olu turmak ve izlemeyi sa lamak için IUCN
  emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim de i ikli ine
                                    yönetim sınıfları, yöneti im tipleri ve Kırmızı Liste
  uyumda ya amsal olan ekosistem hizmetlerini sürdürmek
                                    ile UNEP Dünya Koruma zleme Merkezi’nin Dünya
  için farklı arazi kullanımı yönetim stratejilerine gerek
  duyulacaktır. Ancak korunan alanlar, ulusal iklim de i ikli i    Korunan Alanlar Veritabanı gibi düzenli ve güncel veri
  azaltım ve etkilerine uyum stratejilerini desteklemek        kaynaklarına sahiptir (bu sistemler UNFCCC ihtiyaçlarını
  bakımından müthi bir avantaja sahiptir; çünkü yönetim        kar ılamak için bazı güçlendirmelere gerek duymaktadır)
  biçimlerini belirleyen resmi politikaların ve yasaların
  deste inin yanı sıra, sahada ciddi bir kapasiteye ve       yi yönetilen korunan alanlar, iklim de i ikli i müdahale
  uzmanlı a sahiptirler. Ulusal ölçekteki bir korunan alan     stratejilerini uygulamada uygun maliyetli bir seçenek
  sisteminin avantajları unlardır:                 sunabilir, çünkü ba langıç maliyetleri çoktan kar ılanmı tır
                                   ve sosyo-ekonomik maliyetleri korunan alanların sa ladı ı
  Yöneti im ve koruma                       di er hizmetler tarafından dengelenmi tir. Korunan alanlar
  • Karbon yutaklarını, depolama ve ekosistem hizmetlerini     iyi bir kapasiteye, etkin yönetime, kabul edilmi yöneti im
   ölçmek için kullanılabilecek, tanımlanmı sınırlara sahiptir  yapılarına, yerel ve yerle ik topluluklardan kuvvetli bir
  • Kara ve su ekosistemlerini yönetmek için istikrarlı, uzun   deste e sahip olduklarında etkinli i fazladır. deal olarak
   vadeli bir mekanizma sa layan, yasal veya di er etkili     korunan alanlar ve koruma gereksinimleri daha geni
   çerçeveler dahilinde çalı ır                  karasal ve denizel stratejiler ile bütünle tirilmelidir.
  • Geni çaplı sosyal ve kültürel gereksinimleri kar ılayan,
   kabul görmü yöneti im yapılarına sahiptir           Korunan alanlar hâlihazırda dünya kara yüzeyinin yüzde
  • Bir dizi destekleyici sözle me ve anla ma (CBD, Dünya     13,9’unu ve artan (hâlâ yetersiz olsa da) oranda kıyı ve
   Mirası, Ramsar, nsan ve Biyosfer, Nesli Tehlike Altında    okyanus alanını kapsar. Nüfus ve geli im baskılarının
   Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası      bilhassa güçlü oldu u pek çok yerde korunan alanlar
   Ticaretine li kin Sözle me (CITES), vb. gibi) ve Natura    geride kalan yegane do al ekosistemleri korumaktadır.
   2000 gibi bölgesel anla malarca, politika çerçevesi, araçlar  En iyi korunan alanlar do al ekosistemlerin yönetimi için
   ve politik destek sa lamak amacıyla desteklenir        ilham veren modellerdir.
Yönetici özeti ve temel politikalar                                                9
Korunan alanlar, iklim de i ikli i sorunlarına
müdahalede ne yapabilir?
Azaltım                             korunan alanlardaki yönetimin de i tirilmesi için
                                gerekçeler sunar. Yakın bir zamanda, yeni korunan
Depolama: Bitkiler ve toprakta hâlihazırda mevcut        alanların seçimi kısmen karbon depolama potansiyellerine
karbonun kaybının önlenmesi                   göre yapılabilir, bu da yeni seçim araçlarına duyulan
                                ihtiyaca i aret eder. Bir korunan alanda, kontrollü yakma
Sorun: Ekosistem kaybı ve bozulması, sera gazı         gibi yönetim faaliyetleri de karbon emisyonu sonuçlarını
emisyonlarının temel sebepleridir. Hükümetlerarası klim     ve bu tür uygulamaların kabul edilmi UNFCCC kuralları ile
De i ikli i Paneli sera gazı emisyonlarının yüzde 20’sinin,   ili kisini göz önüne almak durumunda olacaktır.
ormansızla ma ve arazi kullanımının de i mesinden
kaynaklandı ını tahmin etmektedir.               Karbon Tutma: Daha fazla karbondioksitin do al
                                ekosistemlerde tutulması
Korunan alanların rolü: Korunan alanlar, arazi kullanımının
dönü ümünü ve karbon kaybını engellemek ve karbonu       Sorun: Ço u do al ve yarı do al ekosistem karbondioksit
do al ekosistemlerde tutmak için bilinen en etkili yönetim   tutar, böylece sera gazlarını azaltır. Bu hizmetlerin
stratejisidir: UNEP-WCMC’nin ara tırmasına göre korunan     bazıları habitatların yok edilmesi ve bozulması nedeniyle
alanlar içindeki tropik ormanlar, koruma dı ındakilere     risk altındadır: Bu e ilimler devam ederse, inandırıcı
göre çok karbon tutar. Bunlar, daha fazla “yüksek karbon”    senaryolara göre önümüzdeki birkaç yıl içinde bazı
ekosisteminin korunması ve karbonun tutulması için       ekosistemler karbon yuta ı olmaktan çıkıp karbon
habitatların yönetimi ve bazı durumlarda da restorasyonu    kayna ı haline gelebilir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için
için turbadaki su seviyesini yükseltmek gibi fırsatlar sunar.  uzmanla mı idari müdahaleler gerekmektedir.
UNEP-WCMC’nin verileri u anda dünyanın korunan alan
a ında 312 Gt karbonun, ba ka bir deyi le dünyanın       Korunan alanların rolü: Ekosistemlerin korunması
karasal karbon sto unun yüzde 15’inin depolandı ını       genelde karbon tutma potansiyellerini güvenceye alır.
göstermektedir.                         klim de i ikli i ya da di er faktörler karbondioksitin
                                tutulmasını aksatmaya devam etti inde (korunan alanlarda
Sonuçlar: Karbon depolama, korunan alanların kapladı ı     bile), alan yönetimini özel olarak tutulmayı artırmak için
alanın artırılması ve daha fazla karbonu tutmak için bazı    de i tirme potansiyeli bulunur. Bu, do al yenilemenin
                                aktif restorasyonu ve te vikini içerir. Bozulmu ormanlar,
                                el de memi ormanların karbon de erinin yarısından daha
 Karbon depolama ve tutma örnekleri               azına sahip olabilir.

 • Madagaskar: Yılda 4 milyon ton CO2 emisyonunu        Sonuçlar: Bazı korunan habitatların, özellikle de
   önleyen, yakla ık 6 milyon hektar büyüklü ünde yeni
                                kıta içi suların, haliçlerin ve turbalıkların yönetimini
   korunan alan olu turulmaktadır
                                karbon tutma potansiyellerini sürdürmek amacıyla
 •  Tanzanya: Do u Ark Da ları, yüzde 60’ı mevcut
                                uyarlamak gerekebilir. Restorasyonun rolü kimi
   orman rezervlerinde olmak üzere, 151 milyon tondan
                                korunan alanlarda, özellikle ormanlarda, mangrovlarda
   fazla karbon depolamaktadır
                                ve do al ve i lenmi otlaklarda artacaktır.
 •  Belarus: Bozulmu turbalıkların restorasyonu
   ve korunması sayesinde, turbalık yangınları ve
   mineralle meden kaynaklanan yıllık 448.000 ton CO2
   de erinde sera gazı emisyonu önlenmektedir        Uyum
 •  Rusya Federasyonu: Komi Cumhuriyeti’nde 1,63
   milyon hektar bakir tayga ormanı ve turba arazisinin   Koruma: Ekosistem bütünlü ünün sürdürülmesi, yerel
   korunması, 71,5 milyon tonluk karbon depolarının     iklimin düzenlenmesi, fırtınalar, kuraklıklar ve deniz
   korunmasını sa lamaktadır                 seviyesinin yükselmesi gibi a ırı do a olaylarının riskleri ve
 •  Bolivya, Meksika ve Venezüella: Korunan alanlar, 25    etkilerinin azaltılması
   milyon hektar orman alanını kapsamaktadır; ki bu da
   tahminen 39 ila 87 milyar Amerikan doları de erinde    Sorun: Binyıl Ekosistem De erlendirmesi, küresel
   4 milyar tondan fazla karbonu depolamaktadır       ekosistem hizmetlerinin yüzde 60’ının bozuldu unu tahmin
 •  Kanada: 72–78 milyar Amerikan doları de erinde      etmektedir, ki bu “1940’lardan bu yana tüm kıtalarda sellerin
   4,432 milyon ton karbon 39 millî parkta tutulmaktadır   ve büyük orman yangınlarının sayısında ciddi bir artı a
 •  Brezilya: Brezilya Amazonu’ndaki korunan alanlar ve    neden olmu tur”. klim afetlerinden kaynaklanan ekonomik
   bakir araziler 2050’ye kadar 670.000 km2’lik alanda    kayıplar 50 yılda on kat artmı tır ve seller, fırtınalar, gelgit
   ormansızla mayı engelleyebilir. Bu, 8 milyar ton     kabarmaları, kuraklıklar ve çı ların sebep oldu u “do al”
   karbon emisyonunun engellenmesi demektir.         afetlerin sıklı ı ve iddeti artmaya devam edecektir.
10  Yönetici özeti ve temel politikalar

   Korunan alanların rolü: Korunan alanlar en büyükleri
   hariç, bütün do al afetlerin etkisini azaltmaya yardım
   edebilir:
   •Seller: Sel sularının da ılması için alan sa lar ve etkileri
    do al bitki örtüsü yoluyla azaltır
   •Toprak kaymaları: Topra ı ve karı, kaymayı önleyecek
    ekilde sabit hale getirir ve kayma meydana geldi inde
    hızını keser
   •Fırtına dalgaları: Fırtına dalgalarını; mercan resifleri,
    bariyer adalar, mangrovlar, kum tepeleri ve bataklıklarla
    engeller
   •Kuraklık ve çölle me: Otlatma baskısını hafifletir ve
    havzalar ile toprakta suyun tutulmasını sa lar
   •Yangınlar: Yangına hassas alanların i galini engeller ve
    geleneksel yönetim sistemlerini korur

   Sonuç: Ekosistemlerin, insan topluluklarının, türlerin ve
   ekosistemlere direnç katan süreçlerin bütünlü ü, giderek
   daha da de i ken hale gelen a ırı iklim artlarına kar ı
   korunmada temel bir etkendir. Güncellenmi bir korunan
   alanlar bo luk analizi, biyoçe itlili in yanı sıra, di er
   ya amsal ekosistem hizmetlerini de göz önüne almalıdır
   ve bunun için bazı yönetim yakla ımlarının de i tirilmesi
   gerekebilir. Afet azaltım seçeneklerinin tanınması, özellikle
   de da lar, dik yamaçlar ile kıyı ve iç sulak alanlardaki
   korunan alanların artırılmasında itici güç olacaktır.

   Tedarik: klim de i ikli i yüzünden su kaynakları,        Ilıman bir ormanda sonbahar yaprakları © Nigel Dudley
   balıkçılık, hastalıklar ve tarımsal üretimde ya anan
   de i ikliklerle insanların mücadele etmesine yardımcı
   olacak önemli ekosistem hizmetlerinin sürdürülmesi        Koruma ve tedarik örnekleri
                                    • Küresel: Dünyanın en büyük 105 ehrinden 33’ü, içme
   Sorun: klim de i ikli inin gıda, içilebilir su ve geleneksel
                                      sularını orman koruma alanlarında bulunan su toplama
   ilaç kıtlı ını daha da kötüle tirmesi ve belli hastalık
                                      havzalarından temin etmektedir
   vektörlerinin yayılımını ve dolayısıyla da alternatif kaynak
                                    •  Küresel: Deniz koruma alanlarında yapılan 112
   ve yeni ürün ihtiyacını artırması olasıdır. Gıda ve su
                                      ara tırma, bu alanların balıkların boyutunu ve
   kayna ı kıtlı ı öngörülemez ve bazen de a ır olacaktır,
                                      popülasyonunu artırdı ını ortaya koymu tur
   bu da en savunmasız konumda olanlar için insanî yardım
                                    •  Kenya: Mercan resiflerinin korunması yoluyla
   maliyetlerini artıracaktır.
                                      balıkçılı ın kalitesinin artırılması, hem mercan
                                      resiflerinin muhafazasını hem de yerel halkın ki i ba ına
   Korunan alanların rolü: Korunan alanlar gerekli do al
                                      gelirinin artmasını sa lamaktadır
   kaynakların ve hizmetlerin sürdürülmesinde kanıtlanmı
                                    •  Papua Yeni Gine: Kimbe’de mercan resiflerini, kıyı
   araçlardır; direnci artırıp, geçim kaynaklarının iklim
                                      habitatlarını ve gıda güvenli ini korumak için, iklim
   de i ikli i kar ısındaki hassasiyetini azaltabilirler:
                                      de i ikli ine direnç amacıyla yerel olarak i letilen bir
   • Su: Hem daha saf su hem (özellikle tropikal da lık bulut
                                      deniz koruma alanı a ı tasarlanmaktadır
    ormanlarında) artan su akı ını sa lar
                                    •  Küresel: Korunan alanlarda yürütülen yüzden fazla
   • Balık kaynakları: Deniz ve tatlı sulardaki korunan
                                      ara tırma, önemli yabani tahıl türleri tespit etmi tir
    alanlar, balık stoklarını korur ve ço altır
                                    •  Kolombiya: Özellikle tıbbî de eri olan bitkileri
   • Gıda: Yabani tahıl türlerini koruyarak ekinlerin
                                      korumak için Alto Orito Indi-Angue Koruma Alanı
    ço almasını ve polenle me hizmetlerini sa lar;
                                      olu turulmu tur
    topluluklar için sürdürülebilir gıda tedarik eder
                                    •  Trinidad ve Tobago: Nariva sulak alanlarının
   • Sa lık: Bozulmu ekosistemlerde artan vektör kaynaklı
                                      restorasyonu ve muhafazası, bu alanların bir karbon
    hastalıkların yayılımını yava latmak için habitatı
                                      yuta ı, yüksek biyoçe itlili e sahip bir ekosistem ve
    korumaktan tutun, geleneksel ilaçlara eri im sa lamaya
                                      kıyı fırtınalarına kar ı do al bir tampon sistemi olarak
    kadar pek çok fayda sa lar
                                      önemini gösterilmektedir
                                    •  Sri Lanka: Muthurajawella Korunan Alanı, yılda 5 milyon
   Sonuç: Korunan alan uzmanları, bu alanların iklim
                                      Amerikan dolarından yüksek bir de ere denk gelen sel
   de i ikli i ko ulları altında geçim kaynaklarını
                                      koruması sa lamaktadır
   desteklemeye devam etmesini sa lamak amacıyla, ilgili
                                    •  Avustralya: Melbourne’un (neredeyse yarısı korunan
   ulusal ve yerel yönetimlerle ve ekosistem hizmetlerinin
                                      alanlar olan) ormanlık su toplama havzalarının yönetimi,
   yönetiminden sorumlu teknik kurumlarla yakın bir çalı ma
   yürütmelidir. Kimi durumlarda, insan topluluklarının iklim      su üretimine yönelik olumsuz etkilerin en aza indirilmesi
   de i ikli i kar ısındaki hassasiyetlerini azaltmaya yarayan      için iklim de i ikli i senaryolarına göre uyarlanmaktadır
   ekosistem hizmetlerini geli tirmek için korunan alanların     •  sviçre: Ormanların yüzde 17’si çı ları durdurmak
   içindeki veya yakınındaki ekosistemleri onarmak amacıyla       amacıyla kontrol edilmektedir, bu da yılda 2 ila 3,5
   yatırım yapmak gerekebilir.                      milyar Amerikan doları tasarrufa kar ılık gelmektedir.
Yönetici özeti ve temel politikalar                                               11Korunan alan sistemleri olu turulması ve
güçlendirilmesi için yeni adımlar
Korunan alanlar hâlihazırda, iklim de i ikli ine kar ı      • Politika: Günümüzün ikiz çevresel krizleri olan
ya amsal önemdeki azaltım ve uyum faydalarını           biyoçe itlilik kaybı ve iklim de i ikli ine yönelik ulusal
sa lamaktadır. Ancak, bu alanların potansiyeli kısmen       ve uluslararası politika araçları genellikle yeterli ölçüde
kullanılabilmekte ve bütünlükleri de risk altında         e güdümlü de ildir, bu da kaynak israfına, de erli
kalmaya devam etmektedir. Gerçekten de ara tırmalar        ve tamamlayıcı politika fırsatlarının kaçırılmasına yol
gösteriyor ki, korunan alan sistemleri tamamlanıp         açmaktadır.
etkin ekilde yönetilmedikçe, iklim de i ikli ine
dayanmak için yeterince güçlü olmayacak ve müdahale       A a ıdaki kutuda özetlenen altı önemli müdahaleyi ele
stratejilerine olumlu katkı sa lamayacaklardır. Korunan     almak için mali ve politik araçlar gerekmektedir.
alanların boyut, kapsam, birbiriyle ba lanabilirlik,
bitki örtüsü restorasyonu, etkili yönetim ve kapsamlı       ki önemli çok taraflı çevre antla ması –UNFCCC ve
yöneti im özelliklerinin artırılması sayesinde, küresel     CBD– sırasıyla iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum
korunan alan sistemi, iklim de i ikli inin yarattı ı       ile ekosistem koruma ve yönetiminden sorumludur.
sorunlara çözüm olabilir ve di er kaynak yönetimi        UNFCCC ekosistem direnci ile insan topluluklarının
programları için bir model te kil edebilir. Bu noktada iki    hassasiyet ve direnci arasındaki ili kiyi açık bir ekilde
mesele önemlidir:                        tanır ve CBD kapsamında alınan kararlar, iklim
                                 de i ikli inin biyoçe itlilik ve ekosistemler üzerinde
• Finans: Ba langıç olarak bazı finansman giri imlerine     olu turdu u tehdide dikkat çeker. Her iki sözle menin
 ra men, analizler küresel korunan alan a ına verilen      uygulama programları dahilinde, önemli bir iklim
 deste in maksimum etkinlik için gerekenin yarısından      de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum aracı olarak korunan
 çok daha az oldu unu ve bazı hükümetlerin u anda        alanların etkinlili ini artırmak için bazı adımların atılması
 verilen net deste i dü ürdü ünü göstermektedir.        gereklidir. Böylece, ülke seviyesinde ve toplu olarak
  klim de i ikli inin getirdi i yeni zorluklar ve fırsatlarla  küresel toplum için hedeflenen sonuçların elde edilmesi
 ba a çıkmada ek kapasite geli imi de dahil, korunan      amacıyla, korunan alanların potansiyeli geli tirilebilir.
 alanlar için geni letilmi bir rolü sürdürme ve sa lama     Ulusal yönetimlerin de bazı giri imlerde bulunması
 amacıyla daha fazla kaynak gerekmektedir.           gerekmektedir.


 Korunan alanların iklim de i ikli ine müdahale mekanizması olarak daha etkin i lev
 göstermesi için politika ve yönetimde altı temel yenilik gereklidir

 • Daha fazla ve daha büyük korunan alanlar: Özellikle      • Korunan alanlar dahilinde yönetimin geli tirilmesi:
  büyük miktarda karbonun depolandı ı ve/veya           Ekosistemlerin ve korunan alanlarda sa ladıkları
  tutuldu u ve korunmadı ı takdirde bu karbonun          hizmetlerin tanınmasının ve yasadı ı kullanım ya da
  kaybolabilece i ekosistemler ya da önemli ekosistem       akılcı olmayan yönetim kararları nedeniyle bozulup
  hizmetlerinin tehdit altında oldu u yerler; özellikle      kaybolmamasının temin edilmesi
  tropikal ormanlar, turbalıklar, mangrovlar, tatlısu ve kıyı
  bataklıkları ve deniz çayırı yataklarının yanı sıra deniz   • Korunan alanlar dahilinde karbon depoları için
  ekosistemleri                          koruma düzeyinin artırılması: Karbon depolamada
                                  yüksek de eri olan belirli özelliklere yönelik koruma
 • Karasal/denizel korunan alanlar arasında ba lantı        ve yönetimin tanınması, örne in ya lı ormanların
  kurulması: Korunan alanların ya da araya giren suların     devamını sa lama, yüzeyin bozulmasını veya turbaların
  dı ındaki do al ya da yarı do al bitki örtüsünün        kurumasını önleme ve ayrıca bitki örtüsünün bozulmu
  yönetimini kullanma. Bu, ekosistemin karasal/denizel      oldu u korunan alanlarda restorasyon imkanlarını
  ölçekte iklim de i ikli ine direncini ve bir ekilde       kullanma
  koruma altında olan toplam ya am alanını artırmak
  amacıyla ba lantılar in a etmede önem ta ıyan         • Yönetimin bir kısmının özellikle azaltım ve uyum
  tampon bölgeleri, biyolojik koridorları ve ekolojik adım    ihtiyaçlarına odaklanması: Gerekli durumlarda
  ta larını içerebilir.                      yönetim planlarının, seçim araçlarının ve yönetim
                                  yakla ımlarının yenilenmesini de içerir
 • Her tür yöneti im türünün tanınması ve uygulanması:
  Özellikle yerli halklar ve topluluklarca korunan alanlar
  ve özel korunan alanlar yoluyla iklime müdahale
  stratejilerinin bir parçası olarak daha fazla ilgi
  grubunun, korunan alan ilan ve yönetimine dahil
  olacak hale gelmesinin te vik edilmesi
12  Yönetici özeti ve temel politikalar
   Evenk ren geyi i yeti tiricisi, Sibirya, Rusya Federasyonu © Hartmut Jungius / WWF-Canon

   UNFCCC                              • Ülkelerin iklim etkilerini de erlendirmeleri ve kendi
   • Korunan alanların kalıcı karbon depolama ve tutum         korunan alan sistemlerinin direncini artırmaları için
    araçları olarak rollerini tanıma ve dirençli korunan alan     destekleme amaçlı araçlar ve yöntemler geli tirmesinin
    sistemlerinin arazi temelli emisyon azaltımını ba armak      te vik edilmesi ve azaltım ve uyumdaki rollerinin tam
    için ulusal stratejilerin temel bir bile eni olarak        olarak ara tırılmasının sa lanması
    uygulanmasının talep edilmesi                  • Korunan alan a larının bir iklim de i ikli i müdahale
   • Ekosistemlerin, iklim de i ikli inin etkilerine uyumdaki     stratejisi olarak faydalarını daha da artırmak için ulusal
    rolünü vurgulama ve do al ekosistemlerin teknoloji        korunan alanlar ve sınır ötesi korunan alanlar arasında
    ve altyapı temelli uyum tedbirlerine uygun maliyetli bir     artan ba lantıların öneminin vurgulanması
    alternatif olarak korunması ve hatalı uyumdan kaçınmak     • Deniz koruma alanlarının ve az temsil edilen
    için do al ekosistemleri, ulusal uyum stratejilerine ve      biyomlardaki korunan alanların geli tirilmesi için politik
    eylem planlarına (Ulusal Uyum Eylem Programları-NAPA       önceli in geli tirilmesi
    da dahil) dahil edilmesi
   • klim ile ili kili finans mekanizmaları yoluyla malî ve
    teknik yardım almak için korunan alanların veya ulusal     Ulusal ve yerel yönetimler
    korunan alan a larının güçlendirilmesini içeren, ulusal     • Korunan alan sistemlerinin rolünün, ulusal iklim
    olarak uygun azaltım ve uyum eylemlerine izin verilmesi      de i ikli i stratejilerinin ve eylem planlarının içine
                                     eklenmesi
                                    • Azaltımın, do al habitatların kaybı ve bozulmasının
   CBD                                 azaltılması kapsamında ele alınması
   • COP 10’daki Korunan Alanlar Programı’nın, di er         • Do al ekosistemlerin hassasiyetini azaltarak ve
    CBD programları ile uyum içinde iklim de i ikli i         direncini artırarak uyumun güçlendirilmesi
    etkilerini ve müdahale stratejilerini daha açık ele almak    • Biyoçe itlili e ve iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine
    amacıyla yenilenmesi                       uyuma faydalar getirmek için korunan alanların etkin
                                     yönetiminin sa lanması
Bölüm 1
Giri
Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli, iklimdeki olası e ilimleri ve beklenen
ekolojik müdahaleleri oldukça ayrıntılı biçimde göz önüne sermi tir. Bu
bölümün ilk kısmı, korunan alanlar ile en yakından ilgili meselelere dair
IPCC’nin en son görü ünü özetlemektedir.

 kinci kısım hükümetlerarası süreçlerin, özellikle de BM klim De i ikli i
Çerçeve Sözle mesi ve Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’nin, korunan alanlar
özelinde azaltım ve uyum konularını nasıl ele aldı ını incelemektedir. Ulusal
yönetim müdahalelerine dair bazı örneklere de yer verilmektedir.

Sonrasında, korunan alanlar bir kavram olarak sunulmaktadır. Kapsam
ve alan hakkında bazı istatistiklerin yanı sıra, farklı yönetim modelleri ve
yöneti im yakla ımlarının kapsamı tanımlanmaktadır.

Son olarak ve en önemlisi bu bölümde, korunan alanların iklim de i ikli iyle
mücadeleye destek olma noktasında, neden benzersiz bir konuma sahip
oldu u açıklanmaktadır.
14  Bölüm 1


   klim de i ikli inin do a, do al kaynaklar ve
   bunlara ba ımlı insanlar üzerindeki etkileri
   ANA MESAJLAR
   klim de i ikli inin karasal ve denizel ekosistemleri olumsuz etkilemeye
   çoktan ba lamı olması ve bu de i ikliklerin önümüzdeki yüzyıl boyunca
   oran ve iddetinin artacak olması yüksek bir olasılıktır. Bu, su ve gıdanın
   daha az eri ilebilir olması, do al afetlerin daha sık gerçekle mesi, insan
   sa lı ının tehdit altına girmesi, türlerin yok olması ve ekosistemlerin ortadan
   kalkması ya da bozulması anlamına gelir. Korunan alanlardaki ekosistemler
   ve türler de bu etkilerin dı ında kalmayacaktır.

   Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli’nin 2007’de       • Buzullar ve kardan beslenen pek çok nehirde yüzey
   yayınlanan Dördüncü De erlendirme Raporu, 75           akı ı ve erken bahar yüksek debisinin artı ı
   çalı madan alınan 29.000’den fazla gözlem verisi        • Pek çok bölgede göllerin ve nehirlerin termal yapıyı ve
                   15
   serisinden faydalanmaktadır . Sonuçlar pek çok fiziksel      su kalitesini etkileyen ekilde ısınması
   ve biyolojik sistemde önemli de i iklikler göstermektedir;
   bunların yüzde 89’undan fazlası, iklim de i ikli inin do al   Tuzlu su ve tatlısu biyolojik sistemlerindeki de i imlerin,
   sistemler üzerindeki öngörülen etkileriyle uyumludur.      artan su sıcaklıkları ve buz örtüsü, tuzluluk, oksijen
   Genel olarak bu analiz, IPCC’yi u sonuca götürmü tür:      seviyeleri ve çevrimi ile ili kili oldu una dair kuvvetli bir
   “Bütün kıtalar ve ço u okyanustan elde edilen gözlem      olasılık mevcuttur:
   verileri, ço u do al sistemin bölgesel iklim de i ikli inden,  • Yüksek enlemli okyanuslarda alg, plankton ve balık
   özellikle de sıcaklık artı ından etkilenmekte oldu unu ortaya   miktarındaki da ılım ve de i imlerde kaymalar
   koymu tur.”                           • Yüksek enlemli ve yüksek rakımlı göllerde alg ve
                                    zooplankton miktarında artı lar
   A a ıdaki bölüm, do al ekosistemler ve do al kaynaklara     • Nehirlerde da ılım de i iklikleri ve erken balık göçleri
   ili kin IPCC’nin vardı ı sonuçlardan bazılarını özetlemekte
   ve insan toplulukları için sonuçlarını ana hatlarıyla      klim de i ikli inin mercan resifleri üzerindeki etkilerine
   belirtmektedir. Korunan alanlar üzerindeki etkiler ve      dair daha fazla kanıt vardır. Bununla birlikte, bu etkileri
   olası yönetim müdahaleleri daha sonra, Bölüm 5’te        di er baskılardan (örn. a ırı balık avı ve kirlilik) ayırmak
   tartı ılacaktır.                        zordur. Deniz seviyesinde artı ve insan kalkınması da
                                   kıyısal sulak alanların ve mangrovların kaybına ve kıyısal
   Mevcut etkiler                         ta kınların giderek zararının artmasına katkıda bulunur.
   IPCC, son ısınmanın, a a ıdakileri de kapsayan karasal
   biyolojik sistemleri ciddi ekilde etkilemekte oldu una     Yönetilen ve insan yapısı sistemlerin de erlendirilmesi,
   dair çok kuvvetli (örn. yüzde 90) bir olasılık oldu unu     de i im nedenlerinin son derece karma ık olması
   de erlendirmektedir:                      dü ünüldü ünde, özellikle güçtür ve IPCC’nin bu sistemler
   • Daha erken meydana gelen bahar olayları, örne in       üzerindeki etkileri de erlendiren raporlara atfetti i olasılık
    yapraklanma, yumurtlama ve ku göçü gibi            bu yüzden daha dü üktür (yüzde 50):
   • Bitkiler ve hayvanlar do al yayılı sınırlarının kutuplara   • Kuzey Yarıküre’nin yüksek enlemlerinde tarım ve
    ve yüksek irtifaya do ru kayması                orman yönetiminin etkileri, erken bahar tahıl ekimi ve
                                    ormanların yangın ve zararlılardan ötürü bozulmasındaki
   Kar, buz ve donmu topraklar (sürekli donmu karalar        de i imleri içerir
   dahil) ile ili kili do al sistemlerin etkilenmi olmasına dair  • Avrupa’da görülen a ırı sıcaklardan kaynaklanan
   olasılık yüksek (yüzde 80) düzeydedir:              ölümler, Avrupa’nın kimi kesimlerinde bula ıcı hastalık
   • Buzul göllerinde geni leme ve sayısal artı           vektörlerindeki de i imler ve Kuzey Yarıküre’nin yüksek
   • Sürekli don bölgelerindeki zemin dengesizli inde ve       ve orta enlemlerinde mevsimsel alerjen polen üretiminin
    da lık yörelerdeki kaya heyelanlarında artı           erken ba laması ve artması gibi insan sa lı ı üzerindeki
   • Deniz buzulu biyomlarında bulunanlar da dahil kuzey       kimi etkiler
    ve güney kutup bölgelerinin ekosistemlerinde meydana     • Avcılık faaliyetleri ile kar ve buz üzerinde kısalan
    gelen ve besin zincirinin en tepesindeki avcıları        seyahat mevsimi ile ilgili; dü ük irtifalı alpin alanlarda
    etkileyen de i iklikler                     ise da sporları faaliyetlerindeki de i iklikler gibi, Kuzey
                                    Kutbu’nda insan faaliyetleri üzerindeki etkiler:

   Ayrıca hidrolojik sistemler üzerindeki etkilere dair      Gelece e dönük etkiler: IPCC’nin dördüncü raporu, daha
   a a ıdakileri de içeren kuvvetli bir olasılık da bulunur:    önceki raporlara göre 21. Yüzyıl için öngörülen etkilere
Giri                                                               15
Ye il deniz anemonu, Olympic Sahili, Washington DC, ABD © Fritz Pölking / WWFdair daha yüksek bir güvenilirli e sahiptir. Isınmanın       asitlenme) ve di er etkenlerin (örn. toprak kullanımının
en fazla karalar üzerinde ve yüksek kuzey enlemlerinin       de i mesi, kirlilik, do al sistemlerin bölünmesi,
ço unda etkili olaca ı ve Güney Okyanus (Antartika         kaynakların a ırı tüketimi) öngörülemeyen bir
yakınlarında) ve Kuzey Atlantik’in kuzey kesimlerinde en      birle imiyle a ılacaktır
az etkili olaca ı sonucuna varılmaktadır.             • Karasal ekosistemlerce net karbon tutulumunun yüzyılın
Rapor unları öngörmektedir:                     ortalarına do ru zirveye ula ması ve bunun ardından
• A ırı sıcak hava, ısı dalgası ve yo un ya ı lar gibi       azalması ve hatta durumun tersine dönmesi, böylece
 olgular muhtemelen daha da sıkla acaktır             iklim de i ikli inin büyümesi olasıdır
• Yüksek enlemlerde ya ı lar muhtemelen artacaktır        • Bitki ve hayvan türlerinin yakla ık yüzde 20-30’u büyük
• Ço u subtropikal kara bölgesinde ya ı ların azalması       olasılıkla hızla yok olma tehdidi altına girecektir
 olasıdır
• Tropik siklonların (tayfun ve kasırgalar) daha iddetli     Di er önemli etkiler unları kapsar:
 olması olasıdır                         • Kıyı alanlarının iklim de i ikli i ve deniz seviyesinde
      0
                                  yükselmeden ötürü erozyona u raması ve bunun
1,5’ten 2,5 C’ye kadar artan küresel sıcaklık            sonucunda milyonlarca insanın yüzyılın sonuna kadar
ortalamasının, atmosferdeki CO konsantrasyonunda          yıllık sel olaylarından etkilenmesi
                   2
artı la birlikte “ekosistemin yapısı ve i levi, türlerin     • Milyonlarca insanın sa lı ının; kötü beslenme,
çevreyle etkile imleri ve türlerin co rafi da ılımlarında köklü   ishal, kalp ve (zemin seviyesindeki ozonun yüksek
de i iklikler; ayrıca su ve gıda temini gibi ekosistem ürünleri   konsantrasyonu nedeniyle) solunum hastalıklarından
ve hizmetleri ile biyoçe itlilik üzerinde büyük ölçüde olumsuz   etkilenmesi; daha fazla a ırı hava olayı ve bazı bula ıcı
sonuçlar” yaratması kuvvetle muhtemeldir.              hastalıkların da ılımındaki de i imlere ba lı etkiler
Özellikle bu yüzyılda:                      • Genel olarak, iklim de i ikli inin tatlı su sistemlerindeki
• Muhtemelen pek çok ekosistemin direnci; iklim           olumsuz etkileri faydaların önüne geçecektir. Ya ı lar
 de i ikli i, bununla ba lantılı bozulmalar (örn. seller,     ve sıcaklıktaki de i iklikler, de i en akı ve su
 kuraklık, orman yangınları, böcekler, okyanuslarda        mevcudiyetine yol açacaktır. Yüzey akı ının yüksek
16  Bölüm 1

                                  enlemler ve bazı nemli tropikal alanlarda yüzyılın
                                  ortasına kadar yüzde 10–40 oranında artması öngörülse
   ÖRNEK ÇALI MA                         de, yararlı etkilerin ya ı ve yüzey akı ındaki artan
   Avustralya’daki yangınların kuvvet, iddet ve          de i kenlikten kaynaklanan olumsuz etkiler tarafından
   sıklı ı artacak                        dengelenmesi beklenmektedir. nsanların yüzde 20’si
                                  nehir ta kını potansiyelinin 2080’lere kadar artabilece i
   Çalı yangını yönetim uzmanları, ara tırma örgütleri16     alanlarda ya ayacaktır.
   ve ara tırmacılara17 göre iklim de i ikli i, 7 ubat     • Bunun tam tersine, orta enlemler ile ya ı sız
                                  dönencelerdeki bazı kurak bölgelerde; azalan ya ı lar,
   2009’daki feci Victoria yangınları gibi Avustralya çalı
                                  yüksek buharla ma ve terleme oranlarından ötürü
   yangınlarının do asını ve iddetini etkilemektedir.
                                  yüzde 10-30 arası akı azalması olması olasıdır. Ço u
   Bu durum daha da kötüye gidecektir. klim
                                  yarı kurak alan (örn. Akdeniz Havzası, ABD’nin batısı,
   de i ikli i öngörüleri, a ırı yangın günlerinin
                                  Afrika’nın güneyi ve Brezilya’nın kuzeydo usu) su
   sayısının 2020’ye kadar (1990’lara göre) -yüksek
                                  kaynaklarının azalmasından ötürü ma dur olacaktır. Son
   küresel ısınma tahminlerine göre- yüzde 15-65
                                  olarak artan sıcaklıklar, tatlı su gölleri ve nehirlerinin
   arasında artaca ını ve felakete varan yangın
                                  fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini a ırlıklı olarak
   olaylarının 1973’te kaydedilen 12 noktadan, 2009 ve
                                  olumsuz ekilde etkileyecektir.
   2020 (36 yıldan fazla) arasında 20 noktaya çıkaca ını    • Ekinlerin verimlili inde orta ve yüksek enlemler arasında
   ifade ediyor18.                        hafif artı lar; alçak enlemlerdeyse dü ü ler görülecektir.

    ahsen Avustralya’da 1970’lerden beri pek çok
   yangında itfaiye eri, yangın stratejisti ve olay       Bölgesel artı lar da bildirilmi tir. IPCC a a ıdaki etkilerin
   kontrolörü olarak çalı yangını yönetiminde bulundum     tümüne, etkilerin büyüklü ü ve zamanlaması, iklim
    ubat 2009 Victoria yangınlarının iddeti ve yarattı ı    de i ikli inin miktarı ve oranına göre de i ecek olmasına
   deh et u ana kadar gördü üm yangınların en          ra men yüksek ya da çok yüksek olasılık verir.
    iddetlisini bile a ıyordu. Yangının meydana geldi i
   ko ullara bakınca bu hiç de a ırtıcı bir durum de il.    Afrika
   Yangınlardan önce, tarihte örne i olmayan ciddi ve      • 2020’ye kadar 75–250 milyon insanın artan su sıkıntısına
                                  maruz kalaca ı öngörülmektedir.
   uzun süreli bir kuraklık ya andı. Orta Victoria’da 12
                                 • 2020’ye kadar bazı ülkelerde, ya mura dayalı tarım
   yıllık ya ı toplamları, 1997’den önceki herhangi bir
                                  ürünlerinin üretimi yüzde 50’ye varan oranlarda
   12 yıllık dönemde kaydedilmi en dü ük seviyenin bile
                                  dü ebilecektir.
   yüzde 10-13 altındaydı. Ba kent Melbourne’da rekor
                                 • Yüzyılın sonuna do ru deniz seviyesinde öngörülen
    iddette bir sıcak hava dalgası olu tu, bu da 7 ubat’ın
                                  yükselme, büyük miktarda nüfus barındıran alçak kıyı
   (Kara Cumartesi) öncesindeki 11 günün her birisinde
                                  kesimlerini etkileyecektir. Uyum maliyeti GSMH’nin en
   en yüksek sıcaklı ın 30 0C’nin üstünde olmasıyla
                                  az yüzde 5-10’una kar ılık gelebilir.
   sonuçlandı. Kara Cumartesi gününde Melbourne’da,
                                 • 2080’e kadar kurak ve yarı kurak alanların yüzde 5-8
   o güne kadar kaydedilmi en yüksek sıcaklık ya andı       oranında artması öngörülmektedir.
   (46 0C), üstelik nem saatlerce yüzde 10’un altında
   kaldı. Daha da kötüsü, atmosferik istikrarsızlık devasa   Asya
   ısı yayım sütunlarının olu umuna ve bunun sonucunda     • 2050’lere gelindi inde Orta, Güney, Do u ve
   da ciddi bir yangın havasına zemin hazırladı. Kara       Güneydo u Asya’da su varlı ının, özellikle büyük nehir
   Cumartesi günü ba layan 100 yangın içinde, üst         havzalarında dü mesi öngörülmektedir.
   atmosferdeki bir hava bo lu undan etkilenenler en      • Ba ta Güney, Do u ve Güneydo u Asya’daki yo un
   kötüleriydi. 2005 yılında Güney Avustralya’da ya anan     nüfuslu mega delta alanları olmak üzere kıyı alanları,
   bir yangın hariç, bunlar Avustralya’nın kayıtlı tarihinde   artan deniz ta kınları ve bazı mega deltalarda nehir
   görülen en a ırı yangın havası ko ullarıydı. Yangının     ta kınlarından ötürü en çok risk altındaki yerler
   ortalama yayılım hızı 12 km/s’ydi (bazı mahalli        olacaktır.
   durumlarda daha da hızlı), ancak yangının önünde       • klim de i ikli inin, hızlı ehirle me ve sanayile me ile
   saatte 100 km/s hızındaki rüzgarlarla sürüklenen        ba lantılı baskıları iddetlendirece i öngörülmektedir.
   alevli odun parçaları, yangınların rüzgarın 35 kilometre   • Temelde seller ve kuraklıkla ili kili olarak ishalden
   önüne bile sıçramasına yol açıyordu. Bu a ırı sıçrama     kaynaklanan endemik hastalık ve ölümlerin Do u,
   olayının e i daha önce görülmemi ti. 100 metre         Güney ve Güneydo u Asya’da artması beklenmektedir.
   yüksekli inde alevler görüldü ve salınan toplam ısı
   miktarının Hiro ima’da kullanılan atom bombası        Avustralya ve Yeni Zelanda
   büyüklü ünde 1500 bombaya e it oldu u tahmin         • Büyük Bariyer Resifi ve Queensland Ya mur
   ediliyor20. Ne yazık ki, 173 ki i ya amını yitirdi ve 2029   Tropikleri’ni de içeren, ekolojik açıdan zengin bazı
   ev yandı. Bu, iklim de i ikli inin etkiledi i bir yangın    noktalarda 2020’ye kadar ciddi biyoçe itlilik kayıplarının
   havası davranı ıydı. Daha önce kar ıla tıklarımdan       ya anaca ı öngörülmektedir.
   çok daha a ırdı ve Avustralyalıları gelecekte bekleyen    • 2030’a kadar Güney ve Do u Avustralya ile Yeni
   yangın davranı ının habercisiydi.               Zelanda, Northland ve bazı do u bölgelerinde su
                                  güvenli i sorunlarının iddetlenmesi öngörülmektedir.
   Kaynak: Graeme L. Worboys                  • 2030’a kadar bu alanlar boyunca tarım ve orman
                                  ürünleri üretiminin kuraklık ve yangınlar sebebiyle
                                  azalaca ı öngörülmektedir.
Giri                                                            17
                                     WE COULD GET RID OR MOVE
                                     ICE PIC AND PUT SOLUTIONS
                                     UNDER HERE - OR ADD ANOTHER
                                     PIC.
Su Kenya, Nairobi’de çok kıymetli bir kaynaktır. © Martin Harvey / WWF CANON

• 2050’ye kadar bazı alanlarda devam eden kıyı           fazla kı ta kınlarına ve azalan yazlık ırmak akı larına
 geli imi ve nüfus artı ının, riskleri a ırla tıraca ı      yol açması, bunun da su kaynakları için rekabeti
 öngörülmektedir                          iddetlendirmesi öngörülmektedir.
                                 • Isı dalgalarının sayısı, iddeti ve süresinin, ehirlerde
Avrupa                               sa lık üzerinde olumsuz etkiler gösterece i tahmin
• klim de i ikli inin, do al kaynaklar ve de erlerinin       edilmektedir.
 nitelik ve niceli indeki bölgesel farkları artırması      • Kıyı toplulukları ve habitatları iklim de i ikli i,
 beklenmektedir.                         kalkınma ve kirlilik yüzünden baskı altında kalacaktır
• Olumsuz etkiler; artan ani sel, kıyı su baskını ve erozyon
 riskini içerecektir.                      Kutup Bölgeleri
• Da lık alanlar; buzulların geri çekilmesi, azalan kar     • De i en kar ve buzul ko ulları, altyapıya ve yerlilerin
 örtüsü ve yaygın tür kayıplarıyla kar ı kar ıya kalacaktır.   geleneksel ya am tarzlarına zarar verecektir.
• Güney Avrupa’da iklim de i ikli inin su varlı ı,        • Her iki kutup bölgesinde de belirli ekosistemler
 hidroenerji potansiyeli, yaz turizmi ve ekinlerin        ve habitatların türlerin istilasına kar ı savunmasız
 verimlili ini azaltaca ı öngörülmektedir.            olaca ı öngörülmektedir.
                                 • Buzulların, buz tabakasının ve deniz buzulunun
Latin Amerika                           kalınlık ve yayılımındaki azalmalar ve do al
• Yüzyılın ortalarına kadar sıcaklıktaki artı lar         ekosistemlerdeki de i imler göçmen ku lar,
 nedeniyle toprak suyunda görülecek dü ü lerin,          memeliler ve yırtıcılar da dahil pek çok organizmaya
 Do u Amazonlardaki tropikal ormanların yerine          zarar verecektir.
 kademeli olarak savanların geçmesine yol açaca ı
 öngörülmektedir.                        Küçük Adalar
• Benzer ekilde, yarı kurak bitki örtüsüne sahip alanlar     • Deniz seviyesindeki yükselmenin ta kınları,
 yerlerini kurak alan bitkilerine bırakma e iliminde       fırtına dalgalarını, erozyonu ve di er kıyı afetlerini
 olacaktır.                             iddetlendirmesi beklenmektedir.
• Pek çok alanda türlerin soyunun tükenmesi yüzünden       • Yüzyılın ortalarına kadar iklim de i ikli inin,
 ciddi biyoçe itlilik kaybı riski bulunmaktadır.         Karayipler ve Pasifik’teki gibi pek çok küçük adanın
• Ya ı lardaki de i melerin ve buzulların yok olmasının      su kaynaklarını azaltması beklenmektedir. Bunun
 su varlı ını ciddi ekilde etkileyece i öngörülmektedir.     sonucunda buralar, dü ük ya ı lı dönemlerde talebi
                                  kar ılamada yetersiz kalacaktır
Kuzey Amerika                          • Artan sıcaklıklar ile beraber, yabancı türlerin
• Batı da larındaki ısınmanın azalan kar birikmesine, daha     istilasında artı beklenmektedir.
18  Bölüm 1
   Buzul oyuntusu, Spitsbergen, Norveç © Steve Morello/WWF-Canon
   ÇÖZÜMLER

   klim de i ikli inin ele alınması ya am ve çalı ma biçimimiz ile kar ılıklı etkile im
   yollarında büyük ve kökten de i iklikler gerektirmektedir. Birincil öncelik, sera
   gazlarının emisyonunu azaltmak ve karbon tutum oranlarını artırmaktır.

   Bu rapor, mantıklı herhangi bir müdahale stratejisinin önemli bir kısmına
   de inmektedir: Korunan alanların, do al ve yarı do al sistemleri korumanın bir
   aracı olarak, yani hem atmosferdeki karbonu yakalayıp tutmak hem de insanların
   ve ekosistemlerin iklim de i ikli inin etkilerine uyum göstermesine yardım etmek
   amacıyla kullanılması.

   Elbette korunan alanlar tam bir çözüm sunmadı ı gibi bunlara duyulan güven,
   emisyonları kayna ında azaltma çabalarının yerine geçmemeli veya bu çabaları
   baltalamamalıdır. Ancak bugüne kadar sıklıkla ihmal edilmi olmalarına ra men,
   stratejinin ya amsal bir parçasıdır.
Giri                                                              19 Uluslararası ve ulusal müdahaleler – karar vericiler
 korunan alanların rolüne nasıl bakıyor?
                                                  ANA MESAJLAR
IPCC korunan alanların, iklim de i ikli ine yönelik azaltım ve uyum çabaları
açısından ya amsal önemde oldu unu belirtmi tir. Di er hükümetlerarası
örgütler de, özellikle CBD, bu mesajı tekrarlamı tır. Ulusal hükümetler
hâlihazırda korunan alanları kendi iklim müdahale stratejilerine dahil etmeye
ba lamı tır. Ancak yapılması gereken daha çok ey vardır.

Korunan alanlar öteden beri hükümetler ve hükümetler
arası örgütler tarafından yaygın olarak pratik birer azaltım
ve uyum stratejisi olarak görülmü tür. Bu bölüm karar
vercilerin mevcut müdahalelerinin bazılarını gözden
geçirmektedir.

Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli: IPCC, azaltım
ve uyum kapasitesinin artırılmasında, emisyonların ve
iklim de i ikli ine hassasiyetin azaltılmasında korunan
alanların bir etken olarak kullanılması ça rısında bulunur21.
IPCC raporu, toplam azaltım potansiyelinin yüzde
65’inin tropiklerde bulundu unu ve toplamın yakla ık
yüzde 50’sinin ormansızla ma kaynaklı emisyonların
azaltılmasıyla elde edilebilece ini söyleyerek, iklim
etkilerini sınırlandırma bakımından özellikle ormanların
korunması ve yönetimine odaklanmı tır22. Rapor, ormanlar
ile ba lantılı azaltım eylemlerinin muhtemelen görece
dü ük maliyetli olaca ını ve iklim de i ikli ine uyum ve
sürdürülebilir kalkınma ile önemli sinerji yaratabilece ini,
bunun da beraberinde istihdam, gelir yaratma,
biyoçe itlilik ve havza koruma, yenilenebilir enerji
kaynakları ve yoksullu un hafifletilmesi bakımından önemli
ortak faydalar sa layaca ını göstermi tir23. Ormancılık
üzerine IPCC raporu u sonuca varmı tır: “Etkili korumadan
ötürü a açların yeniden büyümesi karbon tutulumuyla
sonuçlanırken, korunan alanların uyumlu yönetimi de
biyoçe itlili in muhafazasına ve iklim de i ikli ine kar ı
daha az hassasiyete yol açar." Örne in ekolojik koridorlar,
de i en iklime uyuma olanak tanıyan flora ve fauna göçü
için fırsatlar yaratır.24 Bu kazanımları ba armaya yönelik
mekanizmalar bakımından IPCC, çevresel olarak etkili
oldu u kanıtlanan ormanlar ile ilgili politikaların, önlemlerin  Sonbaharda göknar ve kayın a açları, Finlandiya
ve araçların unları içerdi ini belirtmektedir:          © Mauri Rautkari / WWF-Canon
• Orman alanlarını artırmak, ormansızla mayı azaltmak ve
  ormanları muhafaza edip, yönetmek için mali te vikler     ve u anda emisyon azaltımının yerine getirilmesi ile ilgili
  (ulusal ve uluslararası)                    yo un müzakereler devam etmektedir. Bununla birlikte
• Arazi kullanım düzenlemesi ve uygulatılması25          2007 yılı Bali Eylem Planı, Kopenhag müzakereleri için
                                 bir yol haritası çizmi ve özel olarak azaltım ve uyum
Arazi yönetimine ili kin kabul edilmi yakla ımların mali     stratejileri üzerinde, pek çok ülkede yanıtlanmaya
te viklerle desteklenen bu birle imi tam olarak, mevcut      ba lanan daha fazla eylem ça rısında bulunmu tur
raporda savunulan modeldir.                    (bakınız Tablo 1). 2009 Haziran’ında Birle mi Milletler
                                 Çevre Programı (UNEP), UNFCCC’nin ve di erlerinin do al
BM klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi: UNFCCC          ekosistemlerin karbon tutumundaki rolüne daha fazla
henüz, korunan alanlara özel olarak atıfta bulunmamı tır     dikkat etmesini isteyen bir rapor yayınladı26.
20  Bölüm 1

   Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi: CBD korunan alanların         eklenmesi”. Daha açık olarak, CBD’nin Bilimsel, Teknik
   iklim de i ikli ini ele almadaki rolünü Korunan Alanlar        ve Teknolojik Danı ma Alt Organı (SBSTTA) SBSTTA
   Programında (PoWPA) tanımı tır: “1.4.5 klim de i ikli i        11’de (Tavsiye XI/14), “biyolojik çe itlilik, çölle me, arazi
   uyum tedbirlerini korunan alan planlamasına, yönetim          bozulması ve iklim de i ikli ini ele alan etkinlikler arasında
   stratejilerine ve korunan alan sistemlerinin tasarımına        sinerjinin te vik edilmesinde rehberlik” ça rısında


   Tablo 1: Korunan alanları kullanan ulusal iklim de i ikli i müdahaleleri

   Ülke        Belge          Ayrıntılar

   Avustralya     Ulusal Biyoçe itlilik  Plan iklim de i ikli inin, biyoçe itlilik üzerindeki etkilerini ele almak üzere de i ik yetki
            ve klim De i ikli i   alanlarının faaliyetlerini koordine etmek için geli tirilmi tir. Özellikle deniz koruma alanları ile
            Eylem Planı (2004-   ili kili olarak (Strateji 4.2 ve 4.5), iklim de i ikli inin etkilerinin de erlendirilmesini kapsayan
            2007)31         (Strateji 5.2 ve ilgili eylemler) yeni rezervlerin geli tirilmesi de dahil korunan alanlara dair
                        stratejiler ve eylemleri içerir.

   Brezilya      klim De i ikli i    Plan, iklim de i ikli i kar ısında azaltım ve uyumu hedefleyen faaliyet ve önlemleri
            Ulusal Planı      tanımlamaktadır. Planın,“tüm Brezilya biyokütlesinde yasadı ı ormansızla manın sıfıra
            (2008)32        ula ması için ormansızla ma oranında sürekli azalmanın yollarının aranması” amacı olmak
                        üzere, iki tanesi ormanlar ile ilgili olan yedi belirgin amacı vardır. Faaliyetler, “korunacak,
                        saklanacak ve yönetilecek ulusal ormanların tanımlanmasını” ve “özellikle Amazon
                        ormanlarında ormansızla tırmanın azaltılması, sürdürülebilir kullanım ve koruma için ulusal ve
                        uluslararası mali kaynakların toplanması” amacıyla bir Amazon Fonu olu turulmasını içerir.

   Çin        Ulusal klim       Program 2010’a kadarki amaçları özetlemektedir. Do al kaynakların korunmasına iki
            De i ikli i       kez de inilir; bölüm 2.3.4 unu belirtir: “ klim de i ikli iyle mücadelede iklim de i ikli ine
            Programı (2007)33    uyum kapasitesini arttırmak için orman ve sulak alanların korunmasını güçlendirmek
                        ve… karbon tutum kapasitesini arttırmak için orman ve sulak alanların restorasyonunu ve
                        a açlandırmayı güçlendirmek… gereklidir.” Bölüm 3.3.2: “Do al ormanların korumasını ve
                        do a rezervlerinin yönetimini güçlendirerek ve sürekli temel ekolojik restorasyon programları
                        uygulayarak, kilit ekolojik korunan alanlar kurulması ve do al ekolojik restorasyonun
                        güçlendirilmesi. 2010 itibariyle, tipik orman ekosistemlerinin ve kilit rol oynayan ulusal yaban
                        hayatının yüzde 90’ı etkili bir ekilde korunmakta ve tüm bölgenin yüzde 16’lık bölümünü
                        do al rezerv alanları olu turmakta ve 22 milyon hektarlık çölle mi alan kontrol altındadır.”

   Finlandiya     klim De i ikli ine   Alpin alanlardaki ve do u bölgelerindeki korunan alan a ı iklim de i ikli ine uyum için
            Uyum için Ulusal    muhtemelen yeterli olacaktır, çünkü “insan kaynaklı baskıları azaltmak için arazi kullanımını
            Strateji (2005)34    etkili ekilde düzenlemek ve böylece alpin habitat tipleri ve türlerin habitatlarının korunmasını
                        te vik etmek” için bir fırsat vardır. Ancak Finlandiya’nın güneyinde korunan alanlar daha az
                        yaygındır ve “korunan alanların türlere uyum/dönü üm fırsatları sa lama imkânları sınırlıdır.”
                        Müdahaleler unu içerir: “örne in Barents i birli i içinde korunan alanlar a ının daha
                        kapsamlı uluslararası de erlendirilmesi ve geli tirilmesi…”.

   Hindistan      klim De i ikli i    Plan 2017 yılına de in sürecek olan 8 ana “ulusal amaç” tanımlamakta ve bakanlıkları
            Üzerine Ulusal     Ba bakanlık klim De i ikli i Konseyine detaylı uygulama planlarını sunmaya
            Eylem Planı       yönlendirmektedir. Himalaya Ekosistemini Sürdürmek için Ulusal Amaç’ta öyle yazar:
            (2008)35        “Hindistan’ın su ihtiyacının temel bir kayna ı olan buzulların küresel ısınmanın bir sonucu
                        olarak geri çekilece inin tahmin edildi i Himalaya bölgesindeki biyoçe itlili i, orman
                        örtüsünü ve di er ekolojik de erleri korumayı amaçlar”.

   Meksika       klim De i ikli i    Programın amaçları daha önce yayınlanan Ulusal klim De i ikli i Stratejisinde (ENACC)
            Özel Programı      bulunan talimatları geli tirmek ve güçlendirmektir. Strateji enerji üretimini, enerji kullanımını,
            (2009 tasla ı)     tarımı, ormanları ve di er arazi kullanımlarını, atıklar ve özel sektörü kapsamaktadır ve
                        ço u 2012 yılına kadar olan 41 azaltım amacını ve ilgili 95 hedefi içermektedir. Korunan
                        alanları muhafaza, geni letme ve birbirine ba lama, ekosistem direncini in a etme ve REDD
                        projelerini tasarlama, deneme ve uygulama planlarını içerir36.

   Güney Afrika    Güney Afrika      Strateji CDM projelerinden sa lık önlemlerine ve iklim de i ikli iyle mücadeleyi te vik
            için Ulusal       tedbirlerine kadar uzanan bir dizi meseleye ili kin 22 temel eylemle sonlanır; ve “bitkiler,
             klim De i ikli i    hayvanlar ve deniz biyoçe itlili i için koruma planları geli tirmek” üzere bir eylem içerir.
            Müdahale
            Stratejisi (2004)37
Giri                                                               21


bulunmu ve bir dizi müdahale istemi tir27. PoWPA’nın       ancak büyük ço unluk korunan alanları hala Ulusal
2010 sonlarında yapılması planlanan gözden geçirmesinin,     Uyum Eylem Programları’na dahil etmiyor. Tablo 1 ulusal
korunan alan politikaları içinde iklim de i ikli i azaltım    giri imlerin bazılarını özetlemektedir.
ve etkilerine uyuma yapılan vurguyu artırması olasıdır.
Bu meseleler PoWPA’nın gelece ini planlamak için         Karma ıklı ı ve sebep, etki ve müdahale yelpazesinin
yapılan yakın zamandaki toplantılarda güçlü ekilde göze     geni li inden ötürü iklim de i ikli i, pek çok uluslararası
çarpmı tı28. Buna ilaveten CBD ve UNFCCC imdiden,        araç arasında sinerji, ülkelerdeki farklı hükümet
iki sözle me arasındaki sinerjileri inceleyen bir mü terek    birimleri arasında i birli i ve farklı ilgi gruplarının
çalı ma grubuna sahiptir.                    katılımını gerektirir38. Günümüzde bu genelde mümkün
                                 olmamaktadır. Hükümetler “kahverengi çözümlere”
Di er uluslararası sözle meler: Binyıl Bildirisi ve       (emisyonların azaltılması vb.) odaklanır, “ye il” ve
onun Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG), Sürdürülebilir       “mavi” çözümlerin (karasal bitki örtüsü veya denizler
Kalkınma Dünya Zirvesi ve onun Johannesburg Uygulama       ve okyanuslarda depolanan karbon) ikincil etkilerini her
Planı, Dünya Mirası Sözle mesi30 (korunan alanların       zaman dü ünmezler. Örne in emisyonların azaltılmasına
azaltımdaki rolüne açık bir ekilde bakan sözle me) ve      yönelik dar bir odaklanma uygun ekilde planlanmadı ı
BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu gibi pek çok        takdirde sıklıkla, karasal sistemlerden ek karbonun
di er uluslararası antla ma iklim de i ikli i tartı malarını   kaybolmasıyla sonuçlanan biyoyakıt üretimini te vik
içermektedir.                          etmi tir. Daha bütünle tirilmi yakla ımlara acilen ihtiyaç
                                 duyulmaktadır39.
Ulusal müdahaleler: Artan sayıda hükümet, korunan
alanları iklim de i ikli iyle mücadele etmek için kullanıyor, Ekosistemler ve biyoçe itlili in ekonomisi ara tırmasının (TEEB) temel bulguları 2010 yılında
 yayımlanacak; ancak Kopenhag iklim görü melerine bir girdi olarak 2009 yılında yayınlanan
 iklim de i ikli i özet raporu, karar vericiler için bazı acil konuların altını çiziyor.

 TEEB klim Sorunları Güncellemesi40, Kopenhag’daki karar     ve di er biyotadaki (akı lar) karbon tutumunun ve karbon
 vericilerin göz önüne alması gereken özel öneme sahip      sto unun ölçümü daha az geli mi ,
 üç sorunun altını çizmektedir:                 standartla tırılmamı tır ve ekosistem hizmetleri boyunca
                                 ba lantıların de erlendirilmesi zayıf kalmaktadır.
 1. Mercan resiflerinin iklim de i ikli inden kaynaklanan    Dolayısıyla böyle bir antla manın uygulanması, çe itli
  ciddi ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçlar         ekosistemlerde karbon depolanması ve tutumu için
  yaratacak muhtemel kaybının acilen ele alınması.       güvenilir küresel ölçüm ve hesaplamalar gerektirecektir.
 2. klim de i ikli i azaltımı için orman karbonu üzerinde
  erken ve uygun bir antla ma.                 Makale ayrıca bir küresel orman karbon antla masında,
 3. Bilhassa iklim de i ikli ine uyumun bir aracı olarak     korunan alanda elde edilen ba arıya dair bir
  ciddi potansiyelinden dolayı ekolojik altyapılara      de erlendirmenin de yer alması gerekti ini
  yönelik kamu yatırımları için maliyet-fayda         belirtmektedir. TEEB koruma etkinli inin göstergelerinin
  gerekçesinin benimsenmesi (özellikle ormanların,       unları içerebilece ini öne sürer:
  mangrovların, nehir havzalarının, sulak alanların vs.    • Ormana ba ımlı topluluklarda tarımsal olmayan gelir
  restorasyonu ve korunması).                  getirici etkinliklerin geli tirilmesi çabaları
                                 • Mevcut korunan alanların yönetimini, personel ve
 Makale ayrıca, ormanları temel bir azaltım seçene i        donanımın yanı sıra, orman toplulukları ile antla maları
 olarak dahil etmenin önemli bir emsal ve ekosistem        da arttırmak suretiyle geli tirme
 hizmetlerine yönelik di er ödemelerin geli tirilmesi için    • Korunan alanları yeni yasalar yoluyla geni letme
 potansiyel bir platform olu turaca ını vurgulamaktadır.     • Korunan alan yönetiminin ba ımsız biçimde
 Bu amaçla TEEB unu kabul etmektedir: “Ba arılı bir        denetlenmesini te vik etme
 küresel antla ma, ekosistemlerin ve biyoçe itlili in
 ekonomisini hakim kılan yeni bir ça a toplumun giri ini ilan  Genel olarak, ekonomik bakımlardan TEEB raporu unları
 eder: Söz konusu olan yalnızca ekosistem faydalarını ortaya   belirtmektedir: “Do rudan koruma, örne in korunan alanlar
 koymak de il, maddi ödüller yoluyla bunları te vik etmektir”.  yoluyla yapılan ya da sürdürülebilir kullanım kısıtlamaları,
 Böyle bir antla ma TEEB’in bütün raporlarında          ekosistem hizmetlerini sa layarak ekolojik altyapımızı sa lıklı
 savundu u küresel ekonomik model de i ikli inin         ve üretken tutmanın bir yoludur. Faydalar arasında, kamu
 ba langıcına i aret edecektir.                 malları ve ekosistemlerin hizmetlerinin kıymetlendirilmesini
                                 ekledi imiz ve yatırım üzerindeki sosyal kazanımları
 Bununla birlikte raporun da belirtti i gibi, “ölçmedi imiz   hesapladı ımız sürece çok yüksek fayda-maliyet oranları
 eyi yönetemeyiz”. Ormanlardaki karbon tutumunun        gözlenir.”
 ölçümü görece iyi yapılandırılmı ve kesinken, toprak, su
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler
Dogal Çözümler

Recommandé

Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lise par
Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray LiseKorunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lise
Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lisedkka_turkiye
3.8K vues57 diapositives
Çevre Ahlakı ve Çevreyi Koruma Sorumluluğu par
Çevre Ahlakı ve Çevreyi Koruma SorumluluğuÇevre Ahlakı ve Çevreyi Koruma Sorumluluğu
Çevre Ahlakı ve Çevreyi Koruma SorumluluğuCOSKUN CAN AKTAN
524 vues26 diapositives
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th... par
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...UNDP Türkiye
8.4K vues14 diapositives
Zaman açığı ve yoksulluk par
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksullukUNDP Türkiye
1.5K vues17 diapositives
Multidimensional Human Poverty par
Multidimensional Human PovertyMultidimensional Human Poverty
Multidimensional Human PovertyUNDP Türkiye
1.2K vues43 diapositives
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları par
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıUNDP Türkiye
4.1K vues28 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Dogal Çözümler

Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013 par
Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013
Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013Deniz Dirik
1.1K vues34 diapositives
Çevre gazeteciliği - Yakup Çetin par
Çevre gazeteciliği - Yakup ÇetinÇevre gazeteciliği - Yakup Çetin
Çevre gazeteciliği - Yakup ÇetinYakup çetin
1.7K vues26 diapositives
Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond Development par
Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond DevelopmentYeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond Development
Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond DevelopmentAdhityaWiraDharma
221 vues40 diapositives
B mormancilik organizasyonları par
B mormancilik organizasyonlarıB mormancilik organizasyonları
B mormancilik organizasyonlarıOrman Dairesi
307 vues21 diapositives
Eko-Ekonomi par
Eko-EkonomiEko-Ekonomi
Eko-Ekonomibaytema ozdemir.e
132 vues30 diapositives
Ekvator prensipleri par
Ekvator prensipleriEkvator prensipleri
Ekvator prensipleriEmre Aydın
1.3K vues16 diapositives

Similaire à Dogal Çözümler(16)

Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013 par Deniz Dirik
Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013
Sürdürülebilir Çevre- Manisa' 2013
Deniz Dirik1.1K vues
Çevre gazeteciliği - Yakup Çetin par Yakup çetin
Çevre gazeteciliği - Yakup ÇetinÇevre gazeteciliği - Yakup Çetin
Çevre gazeteciliği - Yakup Çetin
Yakup çetin1.7K vues
Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond Development par AdhityaWiraDharma
Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond DevelopmentYeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond Development
Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond Development
B mormancilik organizasyonları par Orman Dairesi
B mormancilik organizasyonlarıB mormancilik organizasyonları
B mormancilik organizasyonları
Orman Dairesi307 vues
Ekvator prensipleri par Emre Aydın
Ekvator prensipleriEkvator prensipleri
Ekvator prensipleri
Emre Aydın1.3K vues
Terkos par cemera
TerkosTerkos
Terkos
cemera763 vues
Eğitim 4 karbon odaklı i̇şletmecilik i̇çin silvikültürel teklifler 07012016 par Musa Genç
Eğitim 4 karbon odaklı i̇şletmecilik i̇çin silvikültürel teklifler 07012016Eğitim 4 karbon odaklı i̇şletmecilik i̇çin silvikültürel teklifler 07012016
Eğitim 4 karbon odaklı i̇şletmecilik i̇çin silvikültürel teklifler 07012016
Musa Genç1.2K vues
Greenpeace halkla ilişkiler faaliyetleri par murat bayram
Greenpeace halkla ilişkiler faaliyetleriGreenpeace halkla ilişkiler faaliyetleri
Greenpeace halkla ilişkiler faaliyetleri
murat bayram9.2K vues
İklim için Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İkli... par YERELIZdernegi
İklim için Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İkli...İklim için Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İkli...
İklim için Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İkli...
YERELIZdernegi1.1K vues
Sunum par Nazike
SunumSunum
Sunum
Nazike303 vues
Sunum par Nazike
SunumSunum
Sunum
Nazike537 vues

Plus de UNDP Türkiye

Human Development Report 2014 par
Human Development Report 2014Human Development Report 2014
Human Development Report 2014UNDP Türkiye
38.9K vues23 diapositives
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı... par
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...UNDP Türkiye
938 vues16 diapositives
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in... par
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...UNDP Türkiye
373 vues6 diapositives
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B... par
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...UNDP Türkiye
425 vues6 diapositives
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey par
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in TurkeyEconomic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in TurkeyUNDP Türkiye
465 vues15 diapositives
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi par
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik AnaliziFoça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik AnaliziUNDP Türkiye
463 vues33 diapositives

Plus de UNDP Türkiye(16)

Human Development Report 2014 par UNDP Türkiye
Human Development Report 2014Human Development Report 2014
Human Development Report 2014
UNDP Türkiye38.9K vues
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı... par UNDP Türkiye
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
UNDP Türkiye938 vues
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in... par UNDP Türkiye
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UNDP Türkiye373 vues
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B... par UNDP Türkiye
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
UNDP Türkiye425 vues
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey par UNDP Türkiye
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in TurkeyEconomic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
UNDP Türkiye465 vues
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi par UNDP Türkiye
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik AnaliziFoça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
UNDP Türkiye463 vues
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2 par UNDP Türkiye
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
UNDP Türkiye849 vues
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama par UNDP Türkiye
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. AşamaGAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
UNDP Türkiye680 vues
Effective websites for organizations par UNDP Türkiye
Effective websites for organizationsEffective websites for organizations
Effective websites for organizations
UNDP Türkiye257 vues
Human Development Report 2013 par UNDP Türkiye
Human Development Report 2013Human Development Report 2013
Human Development Report 2013
UNDP Türkiye567 vues
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ... par UNDP Türkiye
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
UNDP Türkiye1.2K vues
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı par UNDP Türkiye
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
UNDP Türkiye1.8K vues
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want? par UNDP Türkiye
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
UNDP Türkiye497 vues
Human Development Report 2010 and Turkey par UNDP Türkiye
Human Development Report 2010 and TurkeyHuman Development Report 2010 and Turkey
Human Development Report 2010 and Turkey
UNDP Türkiye926 vues
UNDP 2011 Human Development Report and Turkey par UNDP Türkiye
UNDP 2011 Human Development Report and TurkeyUNDP 2011 Human Development Report and Turkey
UNDP 2011 Human Development Report and Turkey
UNDP Türkiye953 vues

Dogal Çözümler

 • 1. Korunan Alanlar klim De i ikli iyle Mücadelede nsanlara Yardım Ediyor DO AL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern
 • 2. Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok’ta, WWF ve Uluslararası Do ayı Yayınlanan raporlar unlardır: Koruma Birli i’nin (IUCN) Korunan Alanlar Dünya • Saf Akı : Korunan orman alanlarının içme suyu için Komisyonu (WCPA) tarafından düzenlenen bir önemi konferansta, korunan alanların sa ladı ı çok çe itli sosyal • Besin Depoları: Korunan alanları, tarım ürünlerinin ve çevresel faydaları tanımlama ve ölçmenin acil bir genetik çe itlili ini güvenceye almak için kullanma ihtiyaç oldu u kabul edildi. WWF Koruma Gerekçeleri • nancın Ötesi: Biyoçe itlili in korunmasını desteklemek projesi buna bir yanıt olarak geli tirilmi tir. Proje unları için inançları ve korunan alanları birbirine ba lama amaçlamaktadır: • Güvenlik A ı: Korunan alanlar ve yoksullu un • Korunan alanlardan elde edilen çok çe itli faydaları azaltılması tanımlama ve mümkünse ölçme • Do al Güvenlik: Korunan alanlar ve afetlerin azaltılması • Korumaya olan deste i artırma • Ya amsal Bölgeler: Korunan alanların insan sa lı ına • Yeni disiplinlerarası ortaklıklar olu turma katkısı • Yenilikçi mali mekanizmaları tespit etme • Korunan alanların yönetim stratejilerini geni letme ve Proje; Dünya Bankası, Birle mi Milletler (BM) Do al güçlendirme Afetlerin Azaltılmasına Yönelik Uluslararası Strateji, Dünya Proje 2003 yılından bu yana, korunan alanların daha Sa lık Örgütü, Birmingham Üniversitesi, Dinler ve Koruma kapsamlı de erlerine dair en geni bilgi kayna ını ortaya ttifakı ve pek çok korunan alan kurumunu da kapsayan bir çıkarmı tır. Bugüne kadar altı rapor yayınlanmı (www. dizi ortak ile yürütülmektedir. Serinin bu yeni raporu, panda.org/protection/arguments) ve kullanımı kolay yeni Dünya Bankası ile ili kileri devam ettirmektedir ve bir araç olan Korunan Alan Fayda De erlendirme Aracı Birle mi Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve PACT (PA-BAT) geli tirilip, sahada test edilmi tir ve halihazırda 2020: Korunan Alanlar ve klim Dönü ümü ttifakı’nın uygulanmaya alınmı tır. birçok üyesinin i birli iyle yürütülmü tür. PACT 2020: Korunan Alanlar ve klim Dönü ümü 8–10 Mart 2008 tarihlerinde düzenlenen IUCN Konsey PACT 2020, “Korunan alanların ve korunan alan Toplantısı’nda iklim de i ikli i, biyoçe itlili e yönelik en sistemlerinin; biyoçe itlili in ve insanların geçim kaynaklarının büyük tehdit olarak kabul edilmi tir ve küresel korunan korunması açısından, iklim de i ikli ine uyum/etkilerinin alanlar sistemi de en etkili çözüm olarak gösterilmi tir. azaltımı stratejilerine önemli bir katkı olarak tanınmasını Bu, resmi olarak 2008 yılında IUCN Dünya Koruma sa lamayı” amaçlamaktadır. Kongresi’nde ba latılan ve IUCN Yenilikçilik Fonu Eylemler unları geli tirmeyi içermektedir: tarafından desteklenen PACT 2020: Korunan Alanlar ve • klim de i ikli i uyum/etkilerinin azaltımının bütünle ik klim Dönü ümü’nün do u u olmu tur. bir unsuru olarak, korunan alanlar için sa lam bir gerekçe ve eylem planının ortaya konulmasını PACT 2020; IUCN Sekreterli i, IUCN üyeleri ve Do al sa layacak bir durum analizi Kaynakları Koruma Te kilatı (TNC), WWF International, • Bölgesel uygulama programları için rehberlik ve proje Yaban Hayatı Koruma Derne i (WCS), Uluslararası önerileri geli tirilmesi Koruma Örgütü (CI), Yaban Vakfı, Fauna & Flora • IUCN tarafından desteklenen bir politika eylem planının International, klim, Toplum ve Biyoçe itlilik ttifakı önemli ilgi grupları tarafından kabul edilmesi (CCBA), Dünya Bankası, Birle mi Milletler Kalkınma • Korunan alan ve iklim de i ikli i konusunda, politika Programı ile Birle mi Milletler Çevre Programı (UNEP) ve müdahalelerinin küresel ve ulusal düzeyde tasarlanması Dünya Koruma zleme Merkezi’nin (WCMC) de dahil ve üstlenilmesi oldu u uluslararası örgütler ile beraber IUCN Korunan • levsel bir ileti im/ö renme a ı geli tirilmesi Alanlar Dünya Komisyonu tarafından yönetilen bir ortaklı ı kapsamaktadır. Bu yayın, söz konusu i birli inin ilk ürünlerindendir ve Kasım 2009’da Granada, spanya’da Endülüs Bölgesel Yönetim Konseyi evsahipli inde gerçekle tirilen PACT 2020 Korunan Alanlar ve klim De i ikli i Zirvesi’ne en öncelikli girdilerden biri olacaktır.
 • 3. Korunan alanlar iklim de i ikli iyle mücadelede insanlara yardım ediyor DO AL ÇÖZÜMLER Nigel Dudley, Sue Stolton, Alexander Belokurov, Linda Krueger, Nik Lopoukhine, Kathy MacKinnon, Trevor Sandwith ve Nik Sekhran IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, Dünya Bankası ve WWF’in talebi ve deste iyle hazırlanmı bir rapordur
 • 4. Her hakkı saklıdır © WWF, 2010 Türkçe baskı © WWF-Türkiye, 2011 ISBN: 978-605-61279-6-0 IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, Dünya Bankası ve WWF tarafından yayınlanmı tır. Önerilen atıf ekli: Dudley, N., S. Stolton, A. Belokurov, L. Krueger, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, T. Sandwith ve N. Sekhran [editors] (2010); Natural Solutions: Protected areas helping people cope with climate change, IUCNWCPA, TNC, UNDP, WCS, World Bank and WWF, Gland, Switzerland, Washington DC and New York, USA Bu eser, kaynak tam olarak belirtildi i müddetçe, hak sahibinin önceden yazılı izni olmadan da, e itim ya da di er ticarî olmayan amaçlarla ço altılabilir. Bu eserin yeniden satı ve di er ticarî amaçlarla hak sahibinin yazılı izni olmadan ço altılması kesinlikle yasaktır. Bu kitaptaki co rafi birimlerin belirtilme ekli ve materyalin sunumu, katılımcı örgütlerin herhangi bir ülkenin, bölgenin ya da alanın veya bunların yetkililerinin yasal durumuna ya da bunun sınır ve hudut bölgelerinin tahdidine dair herhangi bir görü ünü ifade etmemektedir. Yazarlar bu raporun içeri inden sorumludur. Bu eserde ifade edilen görü ler eserin yazarlarına aittir ve bunların IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, Dünya Bankası ve WWF’in görü lerini temsil etmesi gerekmez. Tasarım: millerdesign.co.uk Türkçe Grafik Tasarım Uygulama: tasarimhane.com.tr Basım: Görsel Sanatlar Matbaacılık FSC numarası FSC MIX CREDIT SGS-COC-006061 Türkçeye Çeviren: Bilge Çelik Türkçe Düzelti: Ba ak Avcıo lu Çokçalı kan (WWF-Türkiye), smail enel Bu kitap, WWF’in “Ya ayan bir Dünya için Korunan Alanlar” programı ile T.C. Orman ve Su leri Bakanlı ı, UNDP ve WWF-Türkiye i birli inde yürütülen, Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında; GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve MAVA Vakfı’nın maddi katkısı ve Görsel Sanatlar Matbaacılık’ın deste iyle Türkçele tirilerek basılmı tır.
 • 5. Önsöz Günümüzde iklim de i ikli ine yönelik müdahale, sera gazı emisyonlarını denetlenemez etkilerden kaçınmaya yetecek kadar azaltma (“yönetilemeyenden kaçınma”) ve çoktandır ortada olan etkilerin üzerine gitme (“kaçınılmaz olanı yönetme”) ba lıklarına yo unla malıdır. Do al ekosistemleri karbon yutakları ve uyum kaynakları olarak yönetmek, giderek artan ekilde gerekli, etkili ve görece olarak uygun maliyetli bir strateji olarak görülmektedir. Stern klim De i ikli inin Ekonomisine Dair nceleme adlı rapor, hükümetlerin “do al kaynak koruma, kıyı koruma ve acil durum hazırlı ının yanı sıra, iklime kar ı hassas kamu malları” için politikalar geli tirmesini önermi tir. Dünyanın korunan alanlar a ı, iklim de i ikli inin etkilerini azaltmaya ve etkilerine uyum göstermeye yardım etmektedir. Korunan alanlar, karasal karbonun yüzde 15’ini tutar ve toplulukların iklim de i ikli inin etkilerine uyum sa lamasını mümkün kılan afetleri azaltma, su tedari i, gıda ve insan sa lı ını koruma gibi ekosistem hizmetleri sa lar. Pek çok do al ve yönetilen ekosistem, iklim de i ikli inin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak korunan alanlar, di er do al ekosistem yönetim yakla ımlarına göre, yasalar ve yöneti im açısından netlik, ayrıca kapasite ve etki bakımından avantajlara sahiptir. Koruma pek çok durumda karbon salınımını engellemenin ve ekosistem hizmetlerinin düzgün i lemesini sa lamanın tek yoludur. Dünya çapında korunan alan sistemlerine yapılan yatırımlar olmasaydı durum çok daha kötü olabilirdi. Yatırımları hükümetler, yerel topluluklar, yerli halklar, sivil toplum kurulu ları ve özel sektörün i birli i yoluyla artırmak, bu temel hizmetlerin daha da iyi korunmasını sa lar. Kanıtlar, korunan alanların i e yaradı ını gösteriyor: Bu rapor tamamlandıktan hemen sonra yayınlanan bir Dünya Bankası ara tırması, korunan tropik alanların, bilhassa yerli halklar tarafından korunanların, di er yönetim sistemlerine göre daha az orman kaybedilmesine sebep oldu unu göstermi tir*. Fakat iklim, biyoçe itlilik ve topluma yönelik bu ortak faydalar sıklıkla gözden kaçırılmakta veya gözardı edilmektedir. Bu kitap, korunan alanların iklim de i ikli inin etkilerini azaltmada ne kadar önemli katkı sa ladı ını ve daha da fazlasını ba armak için ne yapılması gerekti ini ilk defa açıkça ortaya koymaktadır. klim ve biyoçe itlilik hakkında e i görülmemi müzakerelere giri ti imiz u dönemde, bu mesajların politika üretenlere yüksek sesli ve açık ekilde ula tırılması ve etkili politikalar ve mali mekanizmalara dönü türülmesi büyük önem ta ımaktadır. Lord Nicholas Stern Londra Ekonomi ve Politika Bilimi Okulu, Grantham klim De i ikli i ve Çevre Ara tırma Enstitüsü Ba kanı, IG Patel Ekonomi ve Siyaset Profesörü, * Nelson, A. ve K. Chomitz (2009); Protected Area Effectiveness in Reducing Tropical Deforestation: A Global Analysis of the Impact of Protection Status, Independent Evaluation Group, Evaluation Brief 7, The World Bank, Washington DC
 • 6. 4 çindekiler Önsöz 3 Kısaltmalar ve sözlük 6 Yönetici özeti ve temel politikalar 7 Bölüm 1 Giri 13 klim de i ikli inin do a, do al kaynaklar ve bunlara ba ımlı insanlar üzerindeki etkileri 14 Uluslararası ve ulusal müdahaleler - karar vericiler korunan alanların rolüne nasıl bakıyor? 19 Dünya korunan alanlar sisteminin iklim de i ikli ini ele alma potansiyeli 22 Neden korunan alanlar? 25 klim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyumda korunan alanların destek yolları 28 Bölüm 2 Azaltım: Korunan alanların rolü 29 Korunan alanların azaltım potansiyeli 30 Ormanlar ve azaltım 31 Sulak alanlar, turbalıklar ve azaltım 34 Deniz ve kıyı ekosistemleri ve azaltım 37 Çayırlar ve azaltım 41 Topraklar ve azaltım 43 Bölüm 3 Uyum: Korunan alanların rolü 45 Do al afetlerin etkilerini azaltmada korunan alanların rolü 46 Korunan alanların suyun korunmasındaki rolü 51 Korunan alanların temiz su tedari indeki rolü 54 Korunan alanların deniz ve tatlısu balıkçılı ını desteklemedeki rolü 58 Korunan alanların tahılların yabani akrabaları ve yerel çe itleri muhafazaya katkısı 62 Korunan alanların iklim de i ikli inden kaynaklanan sa lık sorunları kar ısındaki rolü 65 Korunan alanların biyoçe itlili in korunması ve ekosistem direncinin sürdürülmesindeki rolü 68
 • 7. 5 Bölüm 4 Korunan alanları iklim de i ikli iyle mücadelede kullanma fırsatları 71 Korunan alan sistemini geni letme ve daha kapsamlı koruma stratejileri ile ulusal ve yerel iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum planları ile bütünle tirme fırsatları 72 Etkin korunan alan a larının finansmanı 78 Korunan alanların REDD programlarını güçlendirme aracı olarak kullanımı 80 Bölüm 5 klim de i ikli inin korunan alan tasarımı, yönetimi ve yöneti imi açısından etkileri 87 klim de i ikli inin korunan alanlar üzerindeki olası etkileri 88 klim de i ikli i ko ulları altında korunan alanları planlama ve yönetme 93 Korunan alanların azaltım ve uyum çabaları için kullanılmasının yöneti im açısından sonuçları 98 Bölüm 6 Politika önerileri 101 Politika önerileri 102 Te ekkür ve kaynakça 103 Te ekkür 104 Kaynakça 106 Yazarların özgeçmi leri Arka kapak içinde
 • 8. 6 Karbon tutumu: Karbon tutumu, atmosferdeki karbonun Kısaltmalar ve formüller a açlar, topraktaki mikroorganizmalar ve tahıllar da dahil canlı organizmalar tarafından emilmesini ve BI Biodiversity International, Uluslararası karbonun topraklarda depolanmasını içeren, atmosferik Biyoçe itlilik Örgütü karbondioksit seviyelerini indirme potansiyeline sahip CBD Convention on Biological Diversity, Biyolojik biyokimyasal bir süreçtir4. Çe itlilik Sözle mesi CDM Clean Development Mechanism, Temiz Geli im Ekosistem temelli uyum: nsanlara iklim de i ikli inin Mekanizması olumsuz etkilerine uyum göstermeleri için yardım eden CH4 Metan genel bir uyum stratejisinin bir parçası olarak, C Karbon biyoçe itlili in ve ekosistem hizmetlerinin kullanımı5. CI Conservation International, Uluslararası Koruma Örgütü Ekosistem hizmetleri (ya da ekosistem ürün ve CO2 Karbondioksit hizmetleri): nsanların ekosistemlerden edindi i EBA Ekosistem temelli uyum faydalar. Bunlar gıda, su, odun ve lif gibi tedarik GEF Global Environment Facility Trust Fund, hizmetlerini; iklimin, sellerin, hastalıkların, atıkların ve su Küresel Çevre Fonu kalitesinin düzenlenmesi gibi düzenleyici hizmetleri; SG Sera gazları rekreasyon, estetik zevk ve ruhani doyum gibi kültürel Gt Gigaton (1.000.000.000 ton ya da 1 milyon hizmetleri; ve toprak olu umu, fotosentez ve besin metrik ton) döngüsü gibi destek hizmetlerini kapsar6. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli E it CO2 konsantrasyonu (karbondioksit): Karbondioksit IUCN International Union for Conservation of Nature, ve di er sera gazlarının belli bir karı ımına e it miktarda Uluslararası Do a Koruma Birli i ı ınımsal zorlamaya sebep olacak karbondioksit Mg Megagram (1.000.000 gram) konsantrasyonu7. Mt Megaton (1.000.000 metrik ton) REDD Reducing Emissions from Deforestation and Sızıntı: Bir toprak parçası üzerindeki karbon tutumu Degradation, Ormansızla ma ve Bozulma etkinli inin (örn. a aç dikimi) istem dı ı biçimde, Kaynaklı Emisyonları Azaltma do rudan ya da dolaylı bir etkinli i tetiklemesi ve bunun PowPA Programme of Work on Protected Areas, da ilk etkinli in karbon etkilerini tamamen ya da kısmen Korunan Alanlar Programı (CBD’nin) ortadan kaldırması hali. Sera gazları (SG) kaynaklarının Tg Teragram (1.000.000.000.000 (bir trilyon) gram) yol açtı ı antropojenik emisyonlarda, proje sınırının TNC The Nature Conservancy, Do al Kaynakları dı ında meydana gelen, ölçülebilir ve sera gazı Koruma Te kilatı emisyonlarını azaltmak için tasarlanmı bir proje UNDP United Nations Development Programme, etkinli ine atfedilebilir net de i im9. Birle mi Milletler Kalkınma Programı UNFCCC United Nations Framework Convention on Azaltım: Her birim çıktı ba ına dü en kaynak girdileri ve Climate Change, Birle mi Milletler klim emisyonlarını azaltan teknolojik de i im ve ikame. De i ikli i Çerçeve Sözle mesi Birçok sosyal, ekonomik ve teknolojik politika WCPA World Commission on Protected Areas, emisyonlarda azalmaya yol açsa da, iklim de i ikli i Korunan Alanlar Dünya Komisyonu (IUCN’in) bakımından azaltma, sera gazı emisyonlarını azaltmak WCS Wildlife Conservation Society, Yaban Hayatı ve yutakları geni letmek için politikaların uygulanması Koruma Derne i anlamına gelmektedir10. klim sisteminin antropojenik WWF World Wide Fund for Nature, Dünya Do ayı zorlanmasını azaltmak için antropojenik bir müdahaledir Koruma Vakfı ve sera gazı kaynaklarını ve emisyonlarını azaltma ve sera gazı yutaklarını geni letme stratejilerini içerir11. Kalıcılık: Belirli bir yönetim ve bozulma ortamındaki Sözlük karbon havuzunun uzun ömürlülü ü ve depolarının istikrarı. Uyum: Do a ve insan sistemlerinin fiili ya da beklenen iklim de i ikli i etkilerine kar ı hassasiyetini azaltma Direnç: Bir sistemin, durum de i tirmeden geçirebildi i giri imleri ve önlemleri. Farklı uyum türleri vardır: leriye de i im miktarı. Direnç, bozulma kar ısında bütünlü ü dönük veya tepkisel, özel veya kamusal, otonom veya muhafaza etme e ilimidir13. planlı gibi1. Hassasiyet: Bir sistemin, iklim de i kenli i ve a ırılıkları Emisyon indirimlerinin eklenebilirli i: Bir sera gazı da dahil iklim de i ikli inin olumsuz etkilerine maruz emisyonu azaltma projesinin yoklu unda zaten kalma ve bunlarla ba a çıkamama derecesi. Hassasiyet gerçekle ecek olan emisyon azalması haricinde iklim de i ikli inin karakteri, büyüklü ü ve oranı, ayrıca gerçekle en, emisyon kaynaklarının azaltılması veya bir sistemin maruz kaldı ı varyasyon, buna hassaslı ı yutakların emisyon emilimini artırması yoluyla sa lanan ve uyum kapasitesinin bir i levidir 14. emisyon azalımı2. Kyoto Protokolü’nün Mü terek Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları maddelerinde belirtildi i gibi Mü terek Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları proje faaliyeti3.
 • 9. Yönetici özeti ve temel politikalar 7 Do al Çözümler: Kanıt A a ıdaki bölüm, özet ve bunun ile ili kili bir politika analizidir. Ana metin atıfları ve kanıtı destekleyen verileri içerir. Korunan alanlar, iklim de i ikli ine kar ı küresel müdahalenin temel bir parçasıdır. Sera gazı emisyonlarını dü ürmek suretiyle, iklim de i ikli inin sebeplerini ortadan kaldırmaya yardım ederler. nsanların ba ımlı oldu u temel hizmetleri sürdürerek, toplumun iklim de i ikli inin etkileriyle ba a çıkmasına yardımcı olurlar. Korunan alanlar olmasaydı tehditler daha da ciddi olurdu. Korunan alanların güçlenmesi iklim krizinin en etkili do al çözümlerinden birisini te kil edecektir. Korunan alanlar, iklim de i ikli ine kar ı alanların rolü, BM klim De i ikli i Çerçeve yapılan iki temel müdahaleye öyle katkı Sözle mesi (UNFCCC) tarafından da sa layabilir: tanınmalıdır. Bu demektir ki: Azaltım • UNFCCC: Korunan alanları, iklim de i ikli i • Depolama: Bitkiler ve toprakta hâlihazırda uyum ve etkilerini azaltım araçları olarak mevcut olan karbonun kaybının önlenmesi tanımalı; REDD ve uyum fonları da dahil • Tutma: Atmosferden daha fazla olmak üzere, iklim de i ikli ine ili kin karbondioksitin do al ekosistemlerde kilit mali mekanizmalarını, korunan tutulması alan sistemlerinin olu turulmasına, geli tirilmesine ve etkin yönetimine kanalize Uyum etmelidir. • Koruma: Ekosistem bütünlü ünün sürdürülmesi, yerel iklimin düzenlenmesi, • CBD: COP10’daki Korunan Alanlar fırtınalar, kuraklıklar ve deniz seviyesinin Programı’nı, korunan alanların iklim yükselmesi gibi a ırı do a olaylarının riskleri de i ikli ine müdahaledeki rolünü daha net ve etkilerinin azaltılması biçimde ele alarak, di er CBD programları • Tedarik: nsanların su kaynakları, balıkçılık, ile uyumlu ekilde yenilemelidir. hastalıklar ve tarımsal üretimde iklim de i ikli inin sebep oldu u de i ikliklerle • Ulusal ve yerel yönetimler: Azaltım için mücadele etmesine yardımcı olacak önemli do al habitatların kaybı ve bozulmasını ekosistem hizmetlerinin sürdürülmesi önleme ve uyum için do al ekosistemlerin kırılganlı ını azaltıp dirençlerini artırma Korunan alanların iklime müdahale rolleri de dahil olmak üzere korunan stratejilerinde kullanımına ili kin fırsatlara alan sistemleri, ulusal iklim de i ikli i ulusal ve bölgesel hükümetlerce öncelik stratejilerine eklenmelidir. verilmelidir. Küresel düzeyde, Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’nin (CBD) Korunan Alanlar Programı temel bir iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum aracı olarak harekete geçirilmedir. klim de i ikli ine uyum ve etkilerinin azaltımını desteklemede ulusal stratejilerin bir parçası olarak korunan
 • 10. 8 Yönetici özeti ve temel politikalar • Korunan alanların kültürel ve sosyal de erini tanır ve Benzersiz bir sorun insanları yönetime me ru ve etkin bir ekilde dahil eden eri ilebilir, yerel yakla ımları uygulamada deneyim klim de i ikli i, gezegen üzerindeki ya amı benzeri sahibidir görülmemi bir düzeyde tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra, etkinin ölçe i ve hızına dair tahminler de sürekli Kalıcılık olarak güncellenmektedir; öyle ki zaten ciddi olan bir • Ekosistemlerin ve do al kaynakların kalıcılı ı ve uzun durum daha da tehdit edici hale gelmektedir. Bu konuya vadeli yönetimine ba lılı a dayanır ili kin gerçekler iyi bilinmektedir. Atmosferdeki sera • Yerel, ulusal ve uluslararası ilgiyi belirli bir korunan alana gazları, bir dizi son derece ciddi ve tahmin etmesi güç odaklayarak, o alanın korunmasına katkıda bulunur sonuçları olan daha ılıman sıcaklıklara, buzul erimesine, deniz seviyesinde yükselmelere ve öngörülemeyen bir iklime yol açmaktadır. Yakın tarihli ara tırmalar giderek iç Etkinlik karartıcı bir tablo çiziyor. Bu raporun yazılması sırasında • Karasal/denizel ölçekte, özellikle korunan alan yeni bilgiler gösteriyor ki; okyanuslarda asitlenmeden sistemlerinin, do al ekosistemleri ve ekosistem ötürü mercan resifi sistemlerinin geni çaplı çökü ünü hizmetlerini devam ettirmenin etkin bir yolu oldu u önlemek için çok geç kalmı olabiliriz;. Dünya Bankası’na kanıtlanmı tır göre, 2010’dan itibaren geli mekte olan ülkeler için • klim de i ikli i ile ili kili yeni bilgilere veya ko ullara iklim de i ikli ine uyumun maliyeti yılda 75–100 milyon hızlı müdahaleye olanak tanıyan yönetim planlarıyla Amerikan dolarını bulacaktır; Birle ik Krallık Meteoroloji desteklenir Kurumuna göre iklim de i ikli i beklenenden hızlı ilerliyor • klim de i ikli ine uyum için ya amsal önemde olan bir olabilir ve ortalama sıcaklık seviyesi Sanayi Devrimi öncesi dizi ekosistem hizmetini üretmek için ekosistemlerin ile kar ıla tırıldı ında 2060’a kadar 4oC artabilir. Ancak nasıl yönetilece ini anlayan ve yönetim uzmanlı ı ve durum u an ciddi olsa da, iklim de i ikli inin yol açtı ı kapasitesi olan personele ve gerekli donanıma sahiptir sorunları azaltmak için hâlâ pek çok ey yapmak mümkün. • klim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyuma yönelik Bu rapor azaltım ve uyum açısından korunan alanların kara ve deniz ölçe inde daha geni yakla ımların oynayabilece i role; imdiye kadar küresel müdahale geli tirilmesiyle ili kilendirmek üzere, korunan alanların stratejilerinde yeterli önem verilmeyen bir dizi seçene e planlanması ve yönetiminde edinilen tecrübeleri ortaya odaklanıyor. klim de i ikli ine “yeni” çözümler için acele çıkarma fırsatları sa lar ederken, etkisi kanıtlanmı bir alternatifi gözden kaçırma • Hükümet bütçe ödenekleri ve GEF ile LifeWeb’den tehlikesi ile kar ı kar ıyayız. sa lanan finansman da dahil mevcut mali mekanizmaları kendine çeker • Özellikle IUCN Korunan Alanlar Dünya Komisyonu ve Neden korunan alanlar? koruma ile ilgilenen STK’ların içinde oldu u, tavsiye ve yardım sa lamaya hazır uzman a ları tarafından Korunan alan, IUCN tarafından “do anın ve ilgili ekosistem desteklenir hizmetleri ve kültürel de erlerin uzun vadeli muhafazasını sa lamak için, yasal ya da di er etkili yollar vasıtasıyla zleme, do rulama ve raporlama tanınan, tahsis edilen ve yönetilen, açıkça belirlenmi co rafi • CBD’ye taraf hükümetlerin taahhütleriyle, ekolojik bir alan” olarak tanımlanır. temsiliyeti olan korunan alan sistemleri kurmak amacıyla desteklenir Arazi kullanımının de i mesinden kaynaklanan sera gazı • Altlıklar olu turmak ve izlemeyi sa lamak için IUCN emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim de i ikli ine yönetim sınıfları, yöneti im tipleri ve Kırmızı Liste uyumda ya amsal olan ekosistem hizmetlerini sürdürmek ile UNEP Dünya Koruma zleme Merkezi’nin Dünya için farklı arazi kullanımı yönetim stratejilerine gerek duyulacaktır. Ancak korunan alanlar, ulusal iklim de i ikli i Korunan Alanlar Veritabanı gibi düzenli ve güncel veri azaltım ve etkilerine uyum stratejilerini desteklemek kaynaklarına sahiptir (bu sistemler UNFCCC ihtiyaçlarını bakımından müthi bir avantaja sahiptir; çünkü yönetim kar ılamak için bazı güçlendirmelere gerek duymaktadır) biçimlerini belirleyen resmi politikaların ve yasaların deste inin yanı sıra, sahada ciddi bir kapasiteye ve yi yönetilen korunan alanlar, iklim de i ikli i müdahale uzmanlı a sahiptirler. Ulusal ölçekteki bir korunan alan stratejilerini uygulamada uygun maliyetli bir seçenek sisteminin avantajları unlardır: sunabilir, çünkü ba langıç maliyetleri çoktan kar ılanmı tır ve sosyo-ekonomik maliyetleri korunan alanların sa ladı ı Yöneti im ve koruma di er hizmetler tarafından dengelenmi tir. Korunan alanlar • Karbon yutaklarını, depolama ve ekosistem hizmetlerini iyi bir kapasiteye, etkin yönetime, kabul edilmi yöneti im ölçmek için kullanılabilecek, tanımlanmı sınırlara sahiptir yapılarına, yerel ve yerle ik topluluklardan kuvvetli bir • Kara ve su ekosistemlerini yönetmek için istikrarlı, uzun deste e sahip olduklarında etkinli i fazladır. deal olarak vadeli bir mekanizma sa layan, yasal veya di er etkili korunan alanlar ve koruma gereksinimleri daha geni çerçeveler dahilinde çalı ır karasal ve denizel stratejiler ile bütünle tirilmelidir. • Geni çaplı sosyal ve kültürel gereksinimleri kar ılayan, kabul görmü yöneti im yapılarına sahiptir Korunan alanlar hâlihazırda dünya kara yüzeyinin yüzde • Bir dizi destekleyici sözle me ve anla ma (CBD, Dünya 13,9’unu ve artan (hâlâ yetersiz olsa da) oranda kıyı ve Mirası, Ramsar, nsan ve Biyosfer, Nesli Tehlike Altında okyanus alanını kapsar. Nüfus ve geli im baskılarının Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası bilhassa güçlü oldu u pek çok yerde korunan alanlar Ticaretine li kin Sözle me (CITES), vb. gibi) ve Natura geride kalan yegane do al ekosistemleri korumaktadır. 2000 gibi bölgesel anla malarca, politika çerçevesi, araçlar En iyi korunan alanlar do al ekosistemlerin yönetimi için ve politik destek sa lamak amacıyla desteklenir ilham veren modellerdir.
 • 11. Yönetici özeti ve temel politikalar 9 Korunan alanlar, iklim de i ikli i sorunlarına müdahalede ne yapabilir? Azaltım korunan alanlardaki yönetimin de i tirilmesi için gerekçeler sunar. Yakın bir zamanda, yeni korunan Depolama: Bitkiler ve toprakta hâlihazırda mevcut alanların seçimi kısmen karbon depolama potansiyellerine karbonun kaybının önlenmesi göre yapılabilir, bu da yeni seçim araçlarına duyulan ihtiyaca i aret eder. Bir korunan alanda, kontrollü yakma Sorun: Ekosistem kaybı ve bozulması, sera gazı gibi yönetim faaliyetleri de karbon emisyonu sonuçlarını emisyonlarının temel sebepleridir. Hükümetlerarası klim ve bu tür uygulamaların kabul edilmi UNFCCC kuralları ile De i ikli i Paneli sera gazı emisyonlarının yüzde 20’sinin, ili kisini göz önüne almak durumunda olacaktır. ormansızla ma ve arazi kullanımının de i mesinden kaynaklandı ını tahmin etmektedir. Karbon Tutma: Daha fazla karbondioksitin do al ekosistemlerde tutulması Korunan alanların rolü: Korunan alanlar, arazi kullanımının dönü ümünü ve karbon kaybını engellemek ve karbonu Sorun: Ço u do al ve yarı do al ekosistem karbondioksit do al ekosistemlerde tutmak için bilinen en etkili yönetim tutar, böylece sera gazlarını azaltır. Bu hizmetlerin stratejisidir: UNEP-WCMC’nin ara tırmasına göre korunan bazıları habitatların yok edilmesi ve bozulması nedeniyle alanlar içindeki tropik ormanlar, koruma dı ındakilere risk altındadır: Bu e ilimler devam ederse, inandırıcı göre çok karbon tutar. Bunlar, daha fazla “yüksek karbon” senaryolara göre önümüzdeki birkaç yıl içinde bazı ekosisteminin korunması ve karbonun tutulması için ekosistemler karbon yuta ı olmaktan çıkıp karbon habitatların yönetimi ve bazı durumlarda da restorasyonu kayna ı haline gelebilir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için için turbadaki su seviyesini yükseltmek gibi fırsatlar sunar. uzmanla mı idari müdahaleler gerekmektedir. UNEP-WCMC’nin verileri u anda dünyanın korunan alan a ında 312 Gt karbonun, ba ka bir deyi le dünyanın Korunan alanların rolü: Ekosistemlerin korunması karasal karbon sto unun yüzde 15’inin depolandı ını genelde karbon tutma potansiyellerini güvenceye alır. göstermektedir. klim de i ikli i ya da di er faktörler karbondioksitin tutulmasını aksatmaya devam etti inde (korunan alanlarda Sonuçlar: Karbon depolama, korunan alanların kapladı ı bile), alan yönetimini özel olarak tutulmayı artırmak için alanın artırılması ve daha fazla karbonu tutmak için bazı de i tirme potansiyeli bulunur. Bu, do al yenilemenin aktif restorasyonu ve te vikini içerir. Bozulmu ormanlar, el de memi ormanların karbon de erinin yarısından daha Karbon depolama ve tutma örnekleri azına sahip olabilir. • Madagaskar: Yılda 4 milyon ton CO2 emisyonunu Sonuçlar: Bazı korunan habitatların, özellikle de önleyen, yakla ık 6 milyon hektar büyüklü ünde yeni kıta içi suların, haliçlerin ve turbalıkların yönetimini korunan alan olu turulmaktadır karbon tutma potansiyellerini sürdürmek amacıyla • Tanzanya: Do u Ark Da ları, yüzde 60’ı mevcut uyarlamak gerekebilir. Restorasyonun rolü kimi orman rezervlerinde olmak üzere, 151 milyon tondan korunan alanlarda, özellikle ormanlarda, mangrovlarda fazla karbon depolamaktadır ve do al ve i lenmi otlaklarda artacaktır. • Belarus: Bozulmu turbalıkların restorasyonu ve korunması sayesinde, turbalık yangınları ve mineralle meden kaynaklanan yıllık 448.000 ton CO2 de erinde sera gazı emisyonu önlenmektedir Uyum • Rusya Federasyonu: Komi Cumhuriyeti’nde 1,63 milyon hektar bakir tayga ormanı ve turba arazisinin Koruma: Ekosistem bütünlü ünün sürdürülmesi, yerel korunması, 71,5 milyon tonluk karbon depolarının iklimin düzenlenmesi, fırtınalar, kuraklıklar ve deniz korunmasını sa lamaktadır seviyesinin yükselmesi gibi a ırı do a olaylarının riskleri ve • Bolivya, Meksika ve Venezüella: Korunan alanlar, 25 etkilerinin azaltılması milyon hektar orman alanını kapsamaktadır; ki bu da tahminen 39 ila 87 milyar Amerikan doları de erinde Sorun: Binyıl Ekosistem De erlendirmesi, küresel 4 milyar tondan fazla karbonu depolamaktadır ekosistem hizmetlerinin yüzde 60’ının bozuldu unu tahmin • Kanada: 72–78 milyar Amerikan doları de erinde etmektedir, ki bu “1940’lardan bu yana tüm kıtalarda sellerin 4,432 milyon ton karbon 39 millî parkta tutulmaktadır ve büyük orman yangınlarının sayısında ciddi bir artı a • Brezilya: Brezilya Amazonu’ndaki korunan alanlar ve neden olmu tur”. klim afetlerinden kaynaklanan ekonomik bakir araziler 2050’ye kadar 670.000 km2’lik alanda kayıplar 50 yılda on kat artmı tır ve seller, fırtınalar, gelgit ormansızla mayı engelleyebilir. Bu, 8 milyar ton kabarmaları, kuraklıklar ve çı ların sebep oldu u “do al” karbon emisyonunun engellenmesi demektir. afetlerin sıklı ı ve iddeti artmaya devam edecektir.
 • 12. 10 Yönetici özeti ve temel politikalar Korunan alanların rolü: Korunan alanlar en büyükleri hariç, bütün do al afetlerin etkisini azaltmaya yardım edebilir: •Seller: Sel sularının da ılması için alan sa lar ve etkileri do al bitki örtüsü yoluyla azaltır •Toprak kaymaları: Topra ı ve karı, kaymayı önleyecek ekilde sabit hale getirir ve kayma meydana geldi inde hızını keser •Fırtına dalgaları: Fırtına dalgalarını; mercan resifleri, bariyer adalar, mangrovlar, kum tepeleri ve bataklıklarla engeller •Kuraklık ve çölle me: Otlatma baskısını hafifletir ve havzalar ile toprakta suyun tutulmasını sa lar •Yangınlar: Yangına hassas alanların i galini engeller ve geleneksel yönetim sistemlerini korur Sonuç: Ekosistemlerin, insan topluluklarının, türlerin ve ekosistemlere direnç katan süreçlerin bütünlü ü, giderek daha da de i ken hale gelen a ırı iklim artlarına kar ı korunmada temel bir etkendir. Güncellenmi bir korunan alanlar bo luk analizi, biyoçe itlili in yanı sıra, di er ya amsal ekosistem hizmetlerini de göz önüne almalıdır ve bunun için bazı yönetim yakla ımlarının de i tirilmesi gerekebilir. Afet azaltım seçeneklerinin tanınması, özellikle de da lar, dik yamaçlar ile kıyı ve iç sulak alanlardaki korunan alanların artırılmasında itici güç olacaktır. Tedarik: klim de i ikli i yüzünden su kaynakları, Ilıman bir ormanda sonbahar yaprakları © Nigel Dudley balıkçılık, hastalıklar ve tarımsal üretimde ya anan de i ikliklerle insanların mücadele etmesine yardımcı olacak önemli ekosistem hizmetlerinin sürdürülmesi Koruma ve tedarik örnekleri • Küresel: Dünyanın en büyük 105 ehrinden 33’ü, içme Sorun: klim de i ikli inin gıda, içilebilir su ve geleneksel sularını orman koruma alanlarında bulunan su toplama ilaç kıtlı ını daha da kötüle tirmesi ve belli hastalık havzalarından temin etmektedir vektörlerinin yayılımını ve dolayısıyla da alternatif kaynak • Küresel: Deniz koruma alanlarında yapılan 112 ve yeni ürün ihtiyacını artırması olasıdır. Gıda ve su ara tırma, bu alanların balıkların boyutunu ve kayna ı kıtlı ı öngörülemez ve bazen de a ır olacaktır, popülasyonunu artırdı ını ortaya koymu tur bu da en savunmasız konumda olanlar için insanî yardım • Kenya: Mercan resiflerinin korunması yoluyla maliyetlerini artıracaktır. balıkçılı ın kalitesinin artırılması, hem mercan resiflerinin muhafazasını hem de yerel halkın ki i ba ına Korunan alanların rolü: Korunan alanlar gerekli do al gelirinin artmasını sa lamaktadır kaynakların ve hizmetlerin sürdürülmesinde kanıtlanmı • Papua Yeni Gine: Kimbe’de mercan resiflerini, kıyı araçlardır; direnci artırıp, geçim kaynaklarının iklim habitatlarını ve gıda güvenli ini korumak için, iklim de i ikli i kar ısındaki hassasiyetini azaltabilirler: de i ikli ine direnç amacıyla yerel olarak i letilen bir • Su: Hem daha saf su hem (özellikle tropikal da lık bulut deniz koruma alanı a ı tasarlanmaktadır ormanlarında) artan su akı ını sa lar • Küresel: Korunan alanlarda yürütülen yüzden fazla • Balık kaynakları: Deniz ve tatlı sulardaki korunan ara tırma, önemli yabani tahıl türleri tespit etmi tir alanlar, balık stoklarını korur ve ço altır • Kolombiya: Özellikle tıbbî de eri olan bitkileri • Gıda: Yabani tahıl türlerini koruyarak ekinlerin korumak için Alto Orito Indi-Angue Koruma Alanı ço almasını ve polenle me hizmetlerini sa lar; olu turulmu tur topluluklar için sürdürülebilir gıda tedarik eder • Trinidad ve Tobago: Nariva sulak alanlarının • Sa lık: Bozulmu ekosistemlerde artan vektör kaynaklı restorasyonu ve muhafazası, bu alanların bir karbon hastalıkların yayılımını yava latmak için habitatı yuta ı, yüksek biyoçe itlili e sahip bir ekosistem ve korumaktan tutun, geleneksel ilaçlara eri im sa lamaya kıyı fırtınalarına kar ı do al bir tampon sistemi olarak kadar pek çok fayda sa lar önemini gösterilmektedir • Sri Lanka: Muthurajawella Korunan Alanı, yılda 5 milyon Sonuç: Korunan alan uzmanları, bu alanların iklim Amerikan dolarından yüksek bir de ere denk gelen sel de i ikli i ko ulları altında geçim kaynaklarını koruması sa lamaktadır desteklemeye devam etmesini sa lamak amacıyla, ilgili • Avustralya: Melbourne’un (neredeyse yarısı korunan ulusal ve yerel yönetimlerle ve ekosistem hizmetlerinin alanlar olan) ormanlık su toplama havzalarının yönetimi, yönetiminden sorumlu teknik kurumlarla yakın bir çalı ma yürütmelidir. Kimi durumlarda, insan topluluklarının iklim su üretimine yönelik olumsuz etkilerin en aza indirilmesi de i ikli i kar ısındaki hassasiyetlerini azaltmaya yarayan için iklim de i ikli i senaryolarına göre uyarlanmaktadır ekosistem hizmetlerini geli tirmek için korunan alanların • sviçre: Ormanların yüzde 17’si çı ları durdurmak içindeki veya yakınındaki ekosistemleri onarmak amacıyla amacıyla kontrol edilmektedir, bu da yılda 2 ila 3,5 yatırım yapmak gerekebilir. milyar Amerikan doları tasarrufa kar ılık gelmektedir.
 • 13. Yönetici özeti ve temel politikalar 11 Korunan alan sistemleri olu turulması ve güçlendirilmesi için yeni adımlar Korunan alanlar hâlihazırda, iklim de i ikli ine kar ı • Politika: Günümüzün ikiz çevresel krizleri olan ya amsal önemdeki azaltım ve uyum faydalarını biyoçe itlilik kaybı ve iklim de i ikli ine yönelik ulusal sa lamaktadır. Ancak, bu alanların potansiyeli kısmen ve uluslararası politika araçları genellikle yeterli ölçüde kullanılabilmekte ve bütünlükleri de risk altında e güdümlü de ildir, bu da kaynak israfına, de erli kalmaya devam etmektedir. Gerçekten de ara tırmalar ve tamamlayıcı politika fırsatlarının kaçırılmasına yol gösteriyor ki, korunan alan sistemleri tamamlanıp açmaktadır. etkin ekilde yönetilmedikçe, iklim de i ikli ine dayanmak için yeterince güçlü olmayacak ve müdahale A a ıdaki kutuda özetlenen altı önemli müdahaleyi ele stratejilerine olumlu katkı sa lamayacaklardır. Korunan almak için mali ve politik araçlar gerekmektedir. alanların boyut, kapsam, birbiriyle ba lanabilirlik, bitki örtüsü restorasyonu, etkili yönetim ve kapsamlı ki önemli çok taraflı çevre antla ması –UNFCCC ve yöneti im özelliklerinin artırılması sayesinde, küresel CBD– sırasıyla iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum korunan alan sistemi, iklim de i ikli inin yarattı ı ile ekosistem koruma ve yönetiminden sorumludur. sorunlara çözüm olabilir ve di er kaynak yönetimi UNFCCC ekosistem direnci ile insan topluluklarının programları için bir model te kil edebilir. Bu noktada iki hassasiyet ve direnci arasındaki ili kiyi açık bir ekilde mesele önemlidir: tanır ve CBD kapsamında alınan kararlar, iklim de i ikli inin biyoçe itlilik ve ekosistemler üzerinde • Finans: Ba langıç olarak bazı finansman giri imlerine olu turdu u tehdide dikkat çeker. Her iki sözle menin ra men, analizler küresel korunan alan a ına verilen uygulama programları dahilinde, önemli bir iklim deste in maksimum etkinlik için gerekenin yarısından de i ikli i azaltım ve etkilerine uyum aracı olarak korunan çok daha az oldu unu ve bazı hükümetlerin u anda alanların etkinlili ini artırmak için bazı adımların atılması verilen net deste i dü ürdü ünü göstermektedir. gereklidir. Böylece, ülke seviyesinde ve toplu olarak klim de i ikli inin getirdi i yeni zorluklar ve fırsatlarla küresel toplum için hedeflenen sonuçların elde edilmesi ba a çıkmada ek kapasite geli imi de dahil, korunan amacıyla, korunan alanların potansiyeli geli tirilebilir. alanlar için geni letilmi bir rolü sürdürme ve sa lama Ulusal yönetimlerin de bazı giri imlerde bulunması amacıyla daha fazla kaynak gerekmektedir. gerekmektedir. Korunan alanların iklim de i ikli ine müdahale mekanizması olarak daha etkin i lev göstermesi için politika ve yönetimde altı temel yenilik gereklidir • Daha fazla ve daha büyük korunan alanlar: Özellikle • Korunan alanlar dahilinde yönetimin geli tirilmesi: büyük miktarda karbonun depolandı ı ve/veya Ekosistemlerin ve korunan alanlarda sa ladıkları tutuldu u ve korunmadı ı takdirde bu karbonun hizmetlerin tanınmasının ve yasadı ı kullanım ya da kaybolabilece i ekosistemler ya da önemli ekosistem akılcı olmayan yönetim kararları nedeniyle bozulup hizmetlerinin tehdit altında oldu u yerler; özellikle kaybolmamasının temin edilmesi tropikal ormanlar, turbalıklar, mangrovlar, tatlısu ve kıyı bataklıkları ve deniz çayırı yataklarının yanı sıra deniz • Korunan alanlar dahilinde karbon depoları için ekosistemleri koruma düzeyinin artırılması: Karbon depolamada yüksek de eri olan belirli özelliklere yönelik koruma • Karasal/denizel korunan alanlar arasında ba lantı ve yönetimin tanınması, örne in ya lı ormanların kurulması: Korunan alanların ya da araya giren suların devamını sa lama, yüzeyin bozulmasını veya turbaların dı ındaki do al ya da yarı do al bitki örtüsünün kurumasını önleme ve ayrıca bitki örtüsünün bozulmu yönetimini kullanma. Bu, ekosistemin karasal/denizel oldu u korunan alanlarda restorasyon imkanlarını ölçekte iklim de i ikli ine direncini ve bir ekilde kullanma koruma altında olan toplam ya am alanını artırmak amacıyla ba lantılar in a etmede önem ta ıyan • Yönetimin bir kısmının özellikle azaltım ve uyum tampon bölgeleri, biyolojik koridorları ve ekolojik adım ihtiyaçlarına odaklanması: Gerekli durumlarda ta larını içerebilir. yönetim planlarının, seçim araçlarının ve yönetim yakla ımlarının yenilenmesini de içerir • Her tür yöneti im türünün tanınması ve uygulanması: Özellikle yerli halklar ve topluluklarca korunan alanlar ve özel korunan alanlar yoluyla iklime müdahale stratejilerinin bir parçası olarak daha fazla ilgi grubunun, korunan alan ilan ve yönetimine dahil olacak hale gelmesinin te vik edilmesi
 • 14. 12 Yönetici özeti ve temel politikalar Evenk ren geyi i yeti tiricisi, Sibirya, Rusya Federasyonu © Hartmut Jungius / WWF-Canon UNFCCC • Ülkelerin iklim etkilerini de erlendirmeleri ve kendi • Korunan alanların kalıcı karbon depolama ve tutum korunan alan sistemlerinin direncini artırmaları için araçları olarak rollerini tanıma ve dirençli korunan alan destekleme amaçlı araçlar ve yöntemler geli tirmesinin sistemlerinin arazi temelli emisyon azaltımını ba armak te vik edilmesi ve azaltım ve uyumdaki rollerinin tam için ulusal stratejilerin temel bir bile eni olarak olarak ara tırılmasının sa lanması uygulanmasının talep edilmesi • Korunan alan a larının bir iklim de i ikli i müdahale • Ekosistemlerin, iklim de i ikli inin etkilerine uyumdaki stratejisi olarak faydalarını daha da artırmak için ulusal rolünü vurgulama ve do al ekosistemlerin teknoloji korunan alanlar ve sınır ötesi korunan alanlar arasında ve altyapı temelli uyum tedbirlerine uygun maliyetli bir artan ba lantıların öneminin vurgulanması alternatif olarak korunması ve hatalı uyumdan kaçınmak • Deniz koruma alanlarının ve az temsil edilen için do al ekosistemleri, ulusal uyum stratejilerine ve biyomlardaki korunan alanların geli tirilmesi için politik eylem planlarına (Ulusal Uyum Eylem Programları-NAPA önceli in geli tirilmesi da dahil) dahil edilmesi • klim ile ili kili finans mekanizmaları yoluyla malî ve teknik yardım almak için korunan alanların veya ulusal Ulusal ve yerel yönetimler korunan alan a larının güçlendirilmesini içeren, ulusal • Korunan alan sistemlerinin rolünün, ulusal iklim olarak uygun azaltım ve uyum eylemlerine izin verilmesi de i ikli i stratejilerinin ve eylem planlarının içine eklenmesi • Azaltımın, do al habitatların kaybı ve bozulmasının CBD azaltılması kapsamında ele alınması • COP 10’daki Korunan Alanlar Programı’nın, di er • Do al ekosistemlerin hassasiyetini azaltarak ve CBD programları ile uyum içinde iklim de i ikli i direncini artırarak uyumun güçlendirilmesi etkilerini ve müdahale stratejilerini daha açık ele almak • Biyoçe itlili e ve iklim de i ikli i azaltım ve etkilerine amacıyla yenilenmesi uyuma faydalar getirmek için korunan alanların etkin yönetiminin sa lanması
 • 15. Bölüm 1 Giri Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli, iklimdeki olası e ilimleri ve beklenen ekolojik müdahaleleri oldukça ayrıntılı biçimde göz önüne sermi tir. Bu bölümün ilk kısmı, korunan alanlar ile en yakından ilgili meselelere dair IPCC’nin en son görü ünü özetlemektedir. kinci kısım hükümetlerarası süreçlerin, özellikle de BM klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi ve Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi’nin, korunan alanlar özelinde azaltım ve uyum konularını nasıl ele aldı ını incelemektedir. Ulusal yönetim müdahalelerine dair bazı örneklere de yer verilmektedir. Sonrasında, korunan alanlar bir kavram olarak sunulmaktadır. Kapsam ve alan hakkında bazı istatistiklerin yanı sıra, farklı yönetim modelleri ve yöneti im yakla ımlarının kapsamı tanımlanmaktadır. Son olarak ve en önemlisi bu bölümde, korunan alanların iklim de i ikli iyle mücadeleye destek olma noktasında, neden benzersiz bir konuma sahip oldu u açıklanmaktadır.
 • 16. 14 Bölüm 1 klim de i ikli inin do a, do al kaynaklar ve bunlara ba ımlı insanlar üzerindeki etkileri ANA MESAJLAR klim de i ikli inin karasal ve denizel ekosistemleri olumsuz etkilemeye çoktan ba lamı olması ve bu de i ikliklerin önümüzdeki yüzyıl boyunca oran ve iddetinin artacak olması yüksek bir olasılıktır. Bu, su ve gıdanın daha az eri ilebilir olması, do al afetlerin daha sık gerçekle mesi, insan sa lı ının tehdit altına girmesi, türlerin yok olması ve ekosistemlerin ortadan kalkması ya da bozulması anlamına gelir. Korunan alanlardaki ekosistemler ve türler de bu etkilerin dı ında kalmayacaktır. Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli’nin 2007’de • Buzullar ve kardan beslenen pek çok nehirde yüzey yayınlanan Dördüncü De erlendirme Raporu, 75 akı ı ve erken bahar yüksek debisinin artı ı çalı madan alınan 29.000’den fazla gözlem verisi • Pek çok bölgede göllerin ve nehirlerin termal yapıyı ve 15 serisinden faydalanmaktadır . Sonuçlar pek çok fiziksel su kalitesini etkileyen ekilde ısınması ve biyolojik sistemde önemli de i iklikler göstermektedir; bunların yüzde 89’undan fazlası, iklim de i ikli inin do al Tuzlu su ve tatlısu biyolojik sistemlerindeki de i imlerin, sistemler üzerindeki öngörülen etkileriyle uyumludur. artan su sıcaklıkları ve buz örtüsü, tuzluluk, oksijen Genel olarak bu analiz, IPCC’yi u sonuca götürmü tür: seviyeleri ve çevrimi ile ili kili oldu una dair kuvvetli bir “Bütün kıtalar ve ço u okyanustan elde edilen gözlem olasılık mevcuttur: verileri, ço u do al sistemin bölgesel iklim de i ikli inden, • Yüksek enlemli okyanuslarda alg, plankton ve balık özellikle de sıcaklık artı ından etkilenmekte oldu unu ortaya miktarındaki da ılım ve de i imlerde kaymalar koymu tur.” • Yüksek enlemli ve yüksek rakımlı göllerde alg ve zooplankton miktarında artı lar A a ıdaki bölüm, do al ekosistemler ve do al kaynaklara • Nehirlerde da ılım de i iklikleri ve erken balık göçleri ili kin IPCC’nin vardı ı sonuçlardan bazılarını özetlemekte ve insan toplulukları için sonuçlarını ana hatlarıyla klim de i ikli inin mercan resifleri üzerindeki etkilerine belirtmektedir. Korunan alanlar üzerindeki etkiler ve dair daha fazla kanıt vardır. Bununla birlikte, bu etkileri olası yönetim müdahaleleri daha sonra, Bölüm 5’te di er baskılardan (örn. a ırı balık avı ve kirlilik) ayırmak tartı ılacaktır. zordur. Deniz seviyesinde artı ve insan kalkınması da kıyısal sulak alanların ve mangrovların kaybına ve kıyısal Mevcut etkiler ta kınların giderek zararının artmasına katkıda bulunur. IPCC, son ısınmanın, a a ıdakileri de kapsayan karasal biyolojik sistemleri ciddi ekilde etkilemekte oldu una Yönetilen ve insan yapısı sistemlerin de erlendirilmesi, dair çok kuvvetli (örn. yüzde 90) bir olasılık oldu unu de i im nedenlerinin son derece karma ık olması de erlendirmektedir: dü ünüldü ünde, özellikle güçtür ve IPCC’nin bu sistemler • Daha erken meydana gelen bahar olayları, örne in üzerindeki etkileri de erlendiren raporlara atfetti i olasılık yapraklanma, yumurtlama ve ku göçü gibi bu yüzden daha dü üktür (yüzde 50): • Bitkiler ve hayvanlar do al yayılı sınırlarının kutuplara • Kuzey Yarıküre’nin yüksek enlemlerinde tarım ve ve yüksek irtifaya do ru kayması orman yönetiminin etkileri, erken bahar tahıl ekimi ve ormanların yangın ve zararlılardan ötürü bozulmasındaki Kar, buz ve donmu topraklar (sürekli donmu karalar de i imleri içerir dahil) ile ili kili do al sistemlerin etkilenmi olmasına dair • Avrupa’da görülen a ırı sıcaklardan kaynaklanan olasılık yüksek (yüzde 80) düzeydedir: ölümler, Avrupa’nın kimi kesimlerinde bula ıcı hastalık • Buzul göllerinde geni leme ve sayısal artı vektörlerindeki de i imler ve Kuzey Yarıküre’nin yüksek • Sürekli don bölgelerindeki zemin dengesizli inde ve ve orta enlemlerinde mevsimsel alerjen polen üretiminin da lık yörelerdeki kaya heyelanlarında artı erken ba laması ve artması gibi insan sa lı ı üzerindeki • Deniz buzulu biyomlarında bulunanlar da dahil kuzey kimi etkiler ve güney kutup bölgelerinin ekosistemlerinde meydana • Avcılık faaliyetleri ile kar ve buz üzerinde kısalan gelen ve besin zincirinin en tepesindeki avcıları seyahat mevsimi ile ilgili; dü ük irtifalı alpin alanlarda etkileyen de i iklikler ise da sporları faaliyetlerindeki de i iklikler gibi, Kuzey Kutbu’nda insan faaliyetleri üzerindeki etkiler: Ayrıca hidrolojik sistemler üzerindeki etkilere dair Gelece e dönük etkiler: IPCC’nin dördüncü raporu, daha a a ıdakileri de içeren kuvvetli bir olasılık da bulunur: önceki raporlara göre 21. Yüzyıl için öngörülen etkilere
 • 17. Giri 15 Ye il deniz anemonu, Olympic Sahili, Washington DC, ABD © Fritz Pölking / WWF dair daha yüksek bir güvenilirli e sahiptir. Isınmanın asitlenme) ve di er etkenlerin (örn. toprak kullanımının en fazla karalar üzerinde ve yüksek kuzey enlemlerinin de i mesi, kirlilik, do al sistemlerin bölünmesi, ço unda etkili olaca ı ve Güney Okyanus (Antartika kaynakların a ırı tüketimi) öngörülemeyen bir yakınlarında) ve Kuzey Atlantik’in kuzey kesimlerinde en birle imiyle a ılacaktır az etkili olaca ı sonucuna varılmaktadır. • Karasal ekosistemlerce net karbon tutulumunun yüzyılın Rapor unları öngörmektedir: ortalarına do ru zirveye ula ması ve bunun ardından • A ırı sıcak hava, ısı dalgası ve yo un ya ı lar gibi azalması ve hatta durumun tersine dönmesi, böylece olgular muhtemelen daha da sıkla acaktır iklim de i ikli inin büyümesi olasıdır • Yüksek enlemlerde ya ı lar muhtemelen artacaktır • Bitki ve hayvan türlerinin yakla ık yüzde 20-30’u büyük • Ço u subtropikal kara bölgesinde ya ı ların azalması olasılıkla hızla yok olma tehdidi altına girecektir olasıdır • Tropik siklonların (tayfun ve kasırgalar) daha iddetli Di er önemli etkiler unları kapsar: olması olasıdır • Kıyı alanlarının iklim de i ikli i ve deniz seviyesinde 0 yükselmeden ötürü erozyona u raması ve bunun 1,5’ten 2,5 C’ye kadar artan küresel sıcaklık sonucunda milyonlarca insanın yüzyılın sonuna kadar ortalamasının, atmosferdeki CO konsantrasyonunda yıllık sel olaylarından etkilenmesi 2 artı la birlikte “ekosistemin yapısı ve i levi, türlerin • Milyonlarca insanın sa lı ının; kötü beslenme, çevreyle etkile imleri ve türlerin co rafi da ılımlarında köklü ishal, kalp ve (zemin seviyesindeki ozonun yüksek de i iklikler; ayrıca su ve gıda temini gibi ekosistem ürünleri konsantrasyonu nedeniyle) solunum hastalıklarından ve hizmetleri ile biyoçe itlilik üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkilenmesi; daha fazla a ırı hava olayı ve bazı bula ıcı sonuçlar” yaratması kuvvetle muhtemeldir. hastalıkların da ılımındaki de i imlere ba lı etkiler Özellikle bu yüzyılda: • Genel olarak, iklim de i ikli inin tatlı su sistemlerindeki • Muhtemelen pek çok ekosistemin direnci; iklim olumsuz etkileri faydaların önüne geçecektir. Ya ı lar de i ikli i, bununla ba lantılı bozulmalar (örn. seller, ve sıcaklıktaki de i iklikler, de i en akı ve su kuraklık, orman yangınları, böcekler, okyanuslarda mevcudiyetine yol açacaktır. Yüzey akı ının yüksek
 • 18. 16 Bölüm 1 enlemler ve bazı nemli tropikal alanlarda yüzyılın ortasına kadar yüzde 10–40 oranında artması öngörülse ÖRNEK ÇALI MA de, yararlı etkilerin ya ı ve yüzey akı ındaki artan Avustralya’daki yangınların kuvvet, iddet ve de i kenlikten kaynaklanan olumsuz etkiler tarafından sıklı ı artacak dengelenmesi beklenmektedir. nsanların yüzde 20’si nehir ta kını potansiyelinin 2080’lere kadar artabilece i Çalı yangını yönetim uzmanları, ara tırma örgütleri16 alanlarda ya ayacaktır. ve ara tırmacılara17 göre iklim de i ikli i, 7 ubat • Bunun tam tersine, orta enlemler ile ya ı sız dönencelerdeki bazı kurak bölgelerde; azalan ya ı lar, 2009’daki feci Victoria yangınları gibi Avustralya çalı yüksek buharla ma ve terleme oranlarından ötürü yangınlarının do asını ve iddetini etkilemektedir. yüzde 10-30 arası akı azalması olması olasıdır. Ço u Bu durum daha da kötüye gidecektir. klim yarı kurak alan (örn. Akdeniz Havzası, ABD’nin batısı, de i ikli i öngörüleri, a ırı yangın günlerinin Afrika’nın güneyi ve Brezilya’nın kuzeydo usu) su sayısının 2020’ye kadar (1990’lara göre) -yüksek kaynaklarının azalmasından ötürü ma dur olacaktır. Son küresel ısınma tahminlerine göre- yüzde 15-65 olarak artan sıcaklıklar, tatlı su gölleri ve nehirlerinin arasında artaca ını ve felakete varan yangın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini a ırlıklı olarak olaylarının 1973’te kaydedilen 12 noktadan, 2009 ve olumsuz ekilde etkileyecektir. 2020 (36 yıldan fazla) arasında 20 noktaya çıkaca ını • Ekinlerin verimlili inde orta ve yüksek enlemler arasında ifade ediyor18. hafif artı lar; alçak enlemlerdeyse dü ü ler görülecektir. ahsen Avustralya’da 1970’lerden beri pek çok yangında itfaiye eri, yangın stratejisti ve olay Bölgesel artı lar da bildirilmi tir. IPCC a a ıdaki etkilerin kontrolörü olarak çalı yangını yönetiminde bulundum tümüne, etkilerin büyüklü ü ve zamanlaması, iklim ubat 2009 Victoria yangınlarının iddeti ve yarattı ı de i ikli inin miktarı ve oranına göre de i ecek olmasına deh et u ana kadar gördü üm yangınların en ra men yüksek ya da çok yüksek olasılık verir. iddetlisini bile a ıyordu. Yangının meydana geldi i ko ullara bakınca bu hiç de a ırtıcı bir durum de il. Afrika Yangınlardan önce, tarihte örne i olmayan ciddi ve • 2020’ye kadar 75–250 milyon insanın artan su sıkıntısına maruz kalaca ı öngörülmektedir. uzun süreli bir kuraklık ya andı. Orta Victoria’da 12 • 2020’ye kadar bazı ülkelerde, ya mura dayalı tarım yıllık ya ı toplamları, 1997’den önceki herhangi bir ürünlerinin üretimi yüzde 50’ye varan oranlarda 12 yıllık dönemde kaydedilmi en dü ük seviyenin bile dü ebilecektir. yüzde 10-13 altındaydı. Ba kent Melbourne’da rekor • Yüzyılın sonuna do ru deniz seviyesinde öngörülen iddette bir sıcak hava dalgası olu tu, bu da 7 ubat’ın yükselme, büyük miktarda nüfus barındıran alçak kıyı (Kara Cumartesi) öncesindeki 11 günün her birisinde kesimlerini etkileyecektir. Uyum maliyeti GSMH’nin en en yüksek sıcaklı ın 30 0C’nin üstünde olmasıyla az yüzde 5-10’una kar ılık gelebilir. sonuçlandı. Kara Cumartesi gününde Melbourne’da, • 2080’e kadar kurak ve yarı kurak alanların yüzde 5-8 o güne kadar kaydedilmi en yüksek sıcaklık ya andı oranında artması öngörülmektedir. (46 0C), üstelik nem saatlerce yüzde 10’un altında kaldı. Daha da kötüsü, atmosferik istikrarsızlık devasa Asya ısı yayım sütunlarının olu umuna ve bunun sonucunda • 2050’lere gelindi inde Orta, Güney, Do u ve da ciddi bir yangın havasına zemin hazırladı. Kara Güneydo u Asya’da su varlı ının, özellikle büyük nehir Cumartesi günü ba layan 100 yangın içinde, üst havzalarında dü mesi öngörülmektedir. atmosferdeki bir hava bo lu undan etkilenenler en • Ba ta Güney, Do u ve Güneydo u Asya’daki yo un kötüleriydi. 2005 yılında Güney Avustralya’da ya anan nüfuslu mega delta alanları olmak üzere kıyı alanları, bir yangın hariç, bunlar Avustralya’nın kayıtlı tarihinde artan deniz ta kınları ve bazı mega deltalarda nehir görülen en a ırı yangın havası ko ullarıydı. Yangının ta kınlarından ötürü en çok risk altındaki yerler ortalama yayılım hızı 12 km/s’ydi (bazı mahalli olacaktır. durumlarda daha da hızlı), ancak yangının önünde • klim de i ikli inin, hızlı ehirle me ve sanayile me ile saatte 100 km/s hızındaki rüzgarlarla sürüklenen ba lantılı baskıları iddetlendirece i öngörülmektedir. alevli odun parçaları, yangınların rüzgarın 35 kilometre • Temelde seller ve kuraklıkla ili kili olarak ishalden önüne bile sıçramasına yol açıyordu. Bu a ırı sıçrama kaynaklanan endemik hastalık ve ölümlerin Do u, olayının e i daha önce görülmemi ti. 100 metre Güney ve Güneydo u Asya’da artması beklenmektedir. yüksekli inde alevler görüldü ve salınan toplam ısı miktarının Hiro ima’da kullanılan atom bombası Avustralya ve Yeni Zelanda büyüklü ünde 1500 bombaya e it oldu u tahmin • Büyük Bariyer Resifi ve Queensland Ya mur ediliyor20. Ne yazık ki, 173 ki i ya amını yitirdi ve 2029 Tropikleri’ni de içeren, ekolojik açıdan zengin bazı ev yandı. Bu, iklim de i ikli inin etkiledi i bir yangın noktalarda 2020’ye kadar ciddi biyoçe itlilik kayıplarının havası davranı ıydı. Daha önce kar ıla tıklarımdan ya anaca ı öngörülmektedir. çok daha a ırdı ve Avustralyalıları gelecekte bekleyen • 2030’a kadar Güney ve Do u Avustralya ile Yeni yangın davranı ının habercisiydi. Zelanda, Northland ve bazı do u bölgelerinde su güvenli i sorunlarının iddetlenmesi öngörülmektedir. Kaynak: Graeme L. Worboys • 2030’a kadar bu alanlar boyunca tarım ve orman ürünleri üretiminin kuraklık ve yangınlar sebebiyle azalaca ı öngörülmektedir.
 • 19. Giri 17 WE COULD GET RID OR MOVE ICE PIC AND PUT SOLUTIONS UNDER HERE - OR ADD ANOTHER PIC. Su Kenya, Nairobi’de çok kıymetli bir kaynaktır. © Martin Harvey / WWF CANON • 2050’ye kadar bazı alanlarda devam eden kıyı fazla kı ta kınlarına ve azalan yazlık ırmak akı larına geli imi ve nüfus artı ının, riskleri a ırla tıraca ı yol açması, bunun da su kaynakları için rekabeti öngörülmektedir iddetlendirmesi öngörülmektedir. • Isı dalgalarının sayısı, iddeti ve süresinin, ehirlerde Avrupa sa lık üzerinde olumsuz etkiler gösterece i tahmin • klim de i ikli inin, do al kaynaklar ve de erlerinin edilmektedir. nitelik ve niceli indeki bölgesel farkları artırması • Kıyı toplulukları ve habitatları iklim de i ikli i, beklenmektedir. kalkınma ve kirlilik yüzünden baskı altında kalacaktır • Olumsuz etkiler; artan ani sel, kıyı su baskını ve erozyon riskini içerecektir. Kutup Bölgeleri • Da lık alanlar; buzulların geri çekilmesi, azalan kar • De i en kar ve buzul ko ulları, altyapıya ve yerlilerin örtüsü ve yaygın tür kayıplarıyla kar ı kar ıya kalacaktır. geleneksel ya am tarzlarına zarar verecektir. • Güney Avrupa’da iklim de i ikli inin su varlı ı, • Her iki kutup bölgesinde de belirli ekosistemler hidroenerji potansiyeli, yaz turizmi ve ekinlerin ve habitatların türlerin istilasına kar ı savunmasız verimlili ini azaltaca ı öngörülmektedir. olaca ı öngörülmektedir. • Buzulların, buz tabakasının ve deniz buzulunun Latin Amerika kalınlık ve yayılımındaki azalmalar ve do al • Yüzyılın ortalarına kadar sıcaklıktaki artı lar ekosistemlerdeki de i imler göçmen ku lar, nedeniyle toprak suyunda görülecek dü ü lerin, memeliler ve yırtıcılar da dahil pek çok organizmaya Do u Amazonlardaki tropikal ormanların yerine zarar verecektir. kademeli olarak savanların geçmesine yol açaca ı öngörülmektedir. Küçük Adalar • Benzer ekilde, yarı kurak bitki örtüsüne sahip alanlar • Deniz seviyesindeki yükselmenin ta kınları, yerlerini kurak alan bitkilerine bırakma e iliminde fırtına dalgalarını, erozyonu ve di er kıyı afetlerini olacaktır. iddetlendirmesi beklenmektedir. • Pek çok alanda türlerin soyunun tükenmesi yüzünden • Yüzyılın ortalarına kadar iklim de i ikli inin, ciddi biyoçe itlilik kaybı riski bulunmaktadır. Karayipler ve Pasifik’teki gibi pek çok küçük adanın • Ya ı lardaki de i melerin ve buzulların yok olmasının su kaynaklarını azaltması beklenmektedir. Bunun su varlı ını ciddi ekilde etkileyece i öngörülmektedir. sonucunda buralar, dü ük ya ı lı dönemlerde talebi kar ılamada yetersiz kalacaktır Kuzey Amerika • Artan sıcaklıklar ile beraber, yabancı türlerin • Batı da larındaki ısınmanın azalan kar birikmesine, daha istilasında artı beklenmektedir.
 • 20. 18 Bölüm 1 Buzul oyuntusu, Spitsbergen, Norveç © Steve Morello/WWF-Canon ÇÖZÜMLER klim de i ikli inin ele alınması ya am ve çalı ma biçimimiz ile kar ılıklı etkile im yollarında büyük ve kökten de i iklikler gerektirmektedir. Birincil öncelik, sera gazlarının emisyonunu azaltmak ve karbon tutum oranlarını artırmaktır. Bu rapor, mantıklı herhangi bir müdahale stratejisinin önemli bir kısmına de inmektedir: Korunan alanların, do al ve yarı do al sistemleri korumanın bir aracı olarak, yani hem atmosferdeki karbonu yakalayıp tutmak hem de insanların ve ekosistemlerin iklim de i ikli inin etkilerine uyum göstermesine yardım etmek amacıyla kullanılması. Elbette korunan alanlar tam bir çözüm sunmadı ı gibi bunlara duyulan güven, emisyonları kayna ında azaltma çabalarının yerine geçmemeli veya bu çabaları baltalamamalıdır. Ancak bugüne kadar sıklıkla ihmal edilmi olmalarına ra men, stratejinin ya amsal bir parçasıdır.
 • 21. Giri 19 Uluslararası ve ulusal müdahaleler – karar vericiler korunan alanların rolüne nasıl bakıyor? ANA MESAJLAR IPCC korunan alanların, iklim de i ikli ine yönelik azaltım ve uyum çabaları açısından ya amsal önemde oldu unu belirtmi tir. Di er hükümetlerarası örgütler de, özellikle CBD, bu mesajı tekrarlamı tır. Ulusal hükümetler hâlihazırda korunan alanları kendi iklim müdahale stratejilerine dahil etmeye ba lamı tır. Ancak yapılması gereken daha çok ey vardır. Korunan alanlar öteden beri hükümetler ve hükümetler arası örgütler tarafından yaygın olarak pratik birer azaltım ve uyum stratejisi olarak görülmü tür. Bu bölüm karar vercilerin mevcut müdahalelerinin bazılarını gözden geçirmektedir. Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli: IPCC, azaltım ve uyum kapasitesinin artırılmasında, emisyonların ve iklim de i ikli ine hassasiyetin azaltılmasında korunan alanların bir etken olarak kullanılması ça rısında bulunur21. IPCC raporu, toplam azaltım potansiyelinin yüzde 65’inin tropiklerde bulundu unu ve toplamın yakla ık yüzde 50’sinin ormansızla ma kaynaklı emisyonların azaltılmasıyla elde edilebilece ini söyleyerek, iklim etkilerini sınırlandırma bakımından özellikle ormanların korunması ve yönetimine odaklanmı tır22. Rapor, ormanlar ile ba lantılı azaltım eylemlerinin muhtemelen görece dü ük maliyetli olaca ını ve iklim de i ikli ine uyum ve sürdürülebilir kalkınma ile önemli sinerji yaratabilece ini, bunun da beraberinde istihdam, gelir yaratma, biyoçe itlilik ve havza koruma, yenilenebilir enerji kaynakları ve yoksullu un hafifletilmesi bakımından önemli ortak faydalar sa layaca ını göstermi tir23. Ormancılık üzerine IPCC raporu u sonuca varmı tır: “Etkili korumadan ötürü a açların yeniden büyümesi karbon tutulumuyla sonuçlanırken, korunan alanların uyumlu yönetimi de biyoçe itlili in muhafazasına ve iklim de i ikli ine kar ı daha az hassasiyete yol açar." Örne in ekolojik koridorlar, de i en iklime uyuma olanak tanıyan flora ve fauna göçü için fırsatlar yaratır.24 Bu kazanımları ba armaya yönelik mekanizmalar bakımından IPCC, çevresel olarak etkili oldu u kanıtlanan ormanlar ile ilgili politikaların, önlemlerin Sonbaharda göknar ve kayın a açları, Finlandiya ve araçların unları içerdi ini belirtmektedir: © Mauri Rautkari / WWF-Canon • Orman alanlarını artırmak, ormansızla mayı azaltmak ve ormanları muhafaza edip, yönetmek için mali te vikler ve u anda emisyon azaltımının yerine getirilmesi ile ilgili (ulusal ve uluslararası) yo un müzakereler devam etmektedir. Bununla birlikte • Arazi kullanım düzenlemesi ve uygulatılması25 2007 yılı Bali Eylem Planı, Kopenhag müzakereleri için bir yol haritası çizmi ve özel olarak azaltım ve uyum Arazi yönetimine ili kin kabul edilmi yakla ımların mali stratejileri üzerinde, pek çok ülkede yanıtlanmaya te viklerle desteklenen bu birle imi tam olarak, mevcut ba lanan daha fazla eylem ça rısında bulunmu tur raporda savunulan modeldir. (bakınız Tablo 1). 2009 Haziran’ında Birle mi Milletler Çevre Programı (UNEP), UNFCCC’nin ve di erlerinin do al BM klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi: UNFCCC ekosistemlerin karbon tutumundaki rolüne daha fazla henüz, korunan alanlara özel olarak atıfta bulunmamı tır dikkat etmesini isteyen bir rapor yayınladı26.
 • 22. 20 Bölüm 1 Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi: CBD korunan alanların eklenmesi”. Daha açık olarak, CBD’nin Bilimsel, Teknik iklim de i ikli ini ele almadaki rolünü Korunan Alanlar ve Teknolojik Danı ma Alt Organı (SBSTTA) SBSTTA Programında (PoWPA) tanımı tır: “1.4.5 klim de i ikli i 11’de (Tavsiye XI/14), “biyolojik çe itlilik, çölle me, arazi uyum tedbirlerini korunan alan planlamasına, yönetim bozulması ve iklim de i ikli ini ele alan etkinlikler arasında stratejilerine ve korunan alan sistemlerinin tasarımına sinerjinin te vik edilmesinde rehberlik” ça rısında Tablo 1: Korunan alanları kullanan ulusal iklim de i ikli i müdahaleleri Ülke Belge Ayrıntılar Avustralya Ulusal Biyoçe itlilik Plan iklim de i ikli inin, biyoçe itlilik üzerindeki etkilerini ele almak üzere de i ik yetki ve klim De i ikli i alanlarının faaliyetlerini koordine etmek için geli tirilmi tir. Özellikle deniz koruma alanları ile Eylem Planı (2004- ili kili olarak (Strateji 4.2 ve 4.5), iklim de i ikli inin etkilerinin de erlendirilmesini kapsayan 2007)31 (Strateji 5.2 ve ilgili eylemler) yeni rezervlerin geli tirilmesi de dahil korunan alanlara dair stratejiler ve eylemleri içerir. Brezilya klim De i ikli i Plan, iklim de i ikli i kar ısında azaltım ve uyumu hedefleyen faaliyet ve önlemleri Ulusal Planı tanımlamaktadır. Planın,“tüm Brezilya biyokütlesinde yasadı ı ormansızla manın sıfıra (2008)32 ula ması için ormansızla ma oranında sürekli azalmanın yollarının aranması” amacı olmak üzere, iki tanesi ormanlar ile ilgili olan yedi belirgin amacı vardır. Faaliyetler, “korunacak, saklanacak ve yönetilecek ulusal ormanların tanımlanmasını” ve “özellikle Amazon ormanlarında ormansızla tırmanın azaltılması, sürdürülebilir kullanım ve koruma için ulusal ve uluslararası mali kaynakların toplanması” amacıyla bir Amazon Fonu olu turulmasını içerir. Çin Ulusal klim Program 2010’a kadarki amaçları özetlemektedir. Do al kaynakların korunmasına iki De i ikli i kez de inilir; bölüm 2.3.4 unu belirtir: “ klim de i ikli iyle mücadelede iklim de i ikli ine Programı (2007)33 uyum kapasitesini arttırmak için orman ve sulak alanların korunmasını güçlendirmek ve… karbon tutum kapasitesini arttırmak için orman ve sulak alanların restorasyonunu ve a açlandırmayı güçlendirmek… gereklidir.” Bölüm 3.3.2: “Do al ormanların korumasını ve do a rezervlerinin yönetimini güçlendirerek ve sürekli temel ekolojik restorasyon programları uygulayarak, kilit ekolojik korunan alanlar kurulması ve do al ekolojik restorasyonun güçlendirilmesi. 2010 itibariyle, tipik orman ekosistemlerinin ve kilit rol oynayan ulusal yaban hayatının yüzde 90’ı etkili bir ekilde korunmakta ve tüm bölgenin yüzde 16’lık bölümünü do al rezerv alanları olu turmakta ve 22 milyon hektarlık çölle mi alan kontrol altındadır.” Finlandiya klim De i ikli ine Alpin alanlardaki ve do u bölgelerindeki korunan alan a ı iklim de i ikli ine uyum için Uyum için Ulusal muhtemelen yeterli olacaktır, çünkü “insan kaynaklı baskıları azaltmak için arazi kullanımını Strateji (2005)34 etkili ekilde düzenlemek ve böylece alpin habitat tipleri ve türlerin habitatlarının korunmasını te vik etmek” için bir fırsat vardır. Ancak Finlandiya’nın güneyinde korunan alanlar daha az yaygındır ve “korunan alanların türlere uyum/dönü üm fırsatları sa lama imkânları sınırlıdır.” Müdahaleler unu içerir: “örne in Barents i birli i içinde korunan alanlar a ının daha kapsamlı uluslararası de erlendirilmesi ve geli tirilmesi…”. Hindistan klim De i ikli i Plan 2017 yılına de in sürecek olan 8 ana “ulusal amaç” tanımlamakta ve bakanlıkları Üzerine Ulusal Ba bakanlık klim De i ikli i Konseyine detaylı uygulama planlarını sunmaya Eylem Planı yönlendirmektedir. Himalaya Ekosistemini Sürdürmek için Ulusal Amaç’ta öyle yazar: (2008)35 “Hindistan’ın su ihtiyacının temel bir kayna ı olan buzulların küresel ısınmanın bir sonucu olarak geri çekilece inin tahmin edildi i Himalaya bölgesindeki biyoçe itlili i, orman örtüsünü ve di er ekolojik de erleri korumayı amaçlar”. Meksika klim De i ikli i Programın amaçları daha önce yayınlanan Ulusal klim De i ikli i Stratejisinde (ENACC) Özel Programı bulunan talimatları geli tirmek ve güçlendirmektir. Strateji enerji üretimini, enerji kullanımını, (2009 tasla ı) tarımı, ormanları ve di er arazi kullanımlarını, atıklar ve özel sektörü kapsamaktadır ve ço u 2012 yılına kadar olan 41 azaltım amacını ve ilgili 95 hedefi içermektedir. Korunan alanları muhafaza, geni letme ve birbirine ba lama, ekosistem direncini in a etme ve REDD projelerini tasarlama, deneme ve uygulama planlarını içerir36. Güney Afrika Güney Afrika Strateji CDM projelerinden sa lık önlemlerine ve iklim de i ikli iyle mücadeleyi te vik için Ulusal tedbirlerine kadar uzanan bir dizi meseleye ili kin 22 temel eylemle sonlanır; ve “bitkiler, klim De i ikli i hayvanlar ve deniz biyoçe itlili i için koruma planları geli tirmek” üzere bir eylem içerir. Müdahale Stratejisi (2004)37
 • 23. Giri 21 bulunmu ve bir dizi müdahale istemi tir27. PoWPA’nın ancak büyük ço unluk korunan alanları hala Ulusal 2010 sonlarında yapılması planlanan gözden geçirmesinin, Uyum Eylem Programları’na dahil etmiyor. Tablo 1 ulusal korunan alan politikaları içinde iklim de i ikli i azaltım giri imlerin bazılarını özetlemektedir. ve etkilerine uyuma yapılan vurguyu artırması olasıdır. Bu meseleler PoWPA’nın gelece ini planlamak için Karma ıklı ı ve sebep, etki ve müdahale yelpazesinin yapılan yakın zamandaki toplantılarda güçlü ekilde göze geni li inden ötürü iklim de i ikli i, pek çok uluslararası çarpmı tı28. Buna ilaveten CBD ve UNFCCC imdiden, araç arasında sinerji, ülkelerdeki farklı hükümet iki sözle me arasındaki sinerjileri inceleyen bir mü terek birimleri arasında i birli i ve farklı ilgi gruplarının çalı ma grubuna sahiptir. katılımını gerektirir38. Günümüzde bu genelde mümkün olmamaktadır. Hükümetler “kahverengi çözümlere” Di er uluslararası sözle meler: Binyıl Bildirisi ve (emisyonların azaltılması vb.) odaklanır, “ye il” ve onun Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG), Sürdürülebilir “mavi” çözümlerin (karasal bitki örtüsü veya denizler Kalkınma Dünya Zirvesi ve onun Johannesburg Uygulama ve okyanuslarda depolanan karbon) ikincil etkilerini her Planı, Dünya Mirası Sözle mesi30 (korunan alanların zaman dü ünmezler. Örne in emisyonların azaltılmasına azaltımdaki rolüne açık bir ekilde bakan sözle me) ve yönelik dar bir odaklanma uygun ekilde planlanmadı ı BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu gibi pek çok takdirde sıklıkla, karasal sistemlerden ek karbonun di er uluslararası antla ma iklim de i ikli i tartı malarını kaybolmasıyla sonuçlanan biyoyakıt üretimini te vik içermektedir. etmi tir. Daha bütünle tirilmi yakla ımlara acilen ihtiyaç duyulmaktadır39. Ulusal müdahaleler: Artan sayıda hükümet, korunan alanları iklim de i ikli iyle mücadele etmek için kullanıyor, Ekosistemler ve biyoçe itlili in ekonomisi ara tırmasının (TEEB) temel bulguları 2010 yılında yayımlanacak; ancak Kopenhag iklim görü melerine bir girdi olarak 2009 yılında yayınlanan iklim de i ikli i özet raporu, karar vericiler için bazı acil konuların altını çiziyor. TEEB klim Sorunları Güncellemesi40, Kopenhag’daki karar ve di er biyotadaki (akı lar) karbon tutumunun ve karbon vericilerin göz önüne alması gereken özel öneme sahip sto unun ölçümü daha az geli mi , üç sorunun altını çizmektedir: standartla tırılmamı tır ve ekosistem hizmetleri boyunca ba lantıların de erlendirilmesi zayıf kalmaktadır. 1. Mercan resiflerinin iklim de i ikli inden kaynaklanan Dolayısıyla böyle bir antla manın uygulanması, çe itli ciddi ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçlar ekosistemlerde karbon depolanması ve tutumu için yaratacak muhtemel kaybının acilen ele alınması. güvenilir küresel ölçüm ve hesaplamalar gerektirecektir. 2. klim de i ikli i azaltımı için orman karbonu üzerinde erken ve uygun bir antla ma. Makale ayrıca bir küresel orman karbon antla masında, 3. Bilhassa iklim de i ikli ine uyumun bir aracı olarak korunan alanda elde edilen ba arıya dair bir ciddi potansiyelinden dolayı ekolojik altyapılara de erlendirmenin de yer alması gerekti ini yönelik kamu yatırımları için maliyet-fayda belirtmektedir. TEEB koruma etkinli inin göstergelerinin gerekçesinin benimsenmesi (özellikle ormanların, unları içerebilece ini öne sürer: mangrovların, nehir havzalarının, sulak alanların vs. • Ormana ba ımlı topluluklarda tarımsal olmayan gelir restorasyonu ve korunması). getirici etkinliklerin geli tirilmesi çabaları • Mevcut korunan alanların yönetimini, personel ve Makale ayrıca, ormanları temel bir azaltım seçene i donanımın yanı sıra, orman toplulukları ile antla maları olarak dahil etmenin önemli bir emsal ve ekosistem da arttırmak suretiyle geli tirme hizmetlerine yönelik di er ödemelerin geli tirilmesi için • Korunan alanları yeni yasalar yoluyla geni letme potansiyel bir platform olu turaca ını vurgulamaktadır. • Korunan alan yönetiminin ba ımsız biçimde Bu amaçla TEEB unu kabul etmektedir: “Ba arılı bir denetlenmesini te vik etme küresel antla ma, ekosistemlerin ve biyoçe itlili in ekonomisini hakim kılan yeni bir ça a toplumun giri ini ilan Genel olarak, ekonomik bakımlardan TEEB raporu unları eder: Söz konusu olan yalnızca ekosistem faydalarını ortaya belirtmektedir: “Do rudan koruma, örne in korunan alanlar koymak de il, maddi ödüller yoluyla bunları te vik etmektir”. yoluyla yapılan ya da sürdürülebilir kullanım kısıtlamaları, Böyle bir antla ma TEEB’in bütün raporlarında ekosistem hizmetlerini sa layarak ekolojik altyapımızı sa lıklı savundu u küresel ekonomik model de i ikli inin ve üretken tutmanın bir yoludur. Faydalar arasında, kamu ba langıcına i aret edecektir. malları ve ekosistemlerin hizmetlerinin kıymetlendirilmesini ekledi imiz ve yatırım üzerindeki sosyal kazanımları Bununla birlikte raporun da belirtti i gibi, “ölçmedi imiz hesapladı ımız sürece çok yüksek fayda-maliyet oranları eyi yönetemeyiz”. Ormanlardaki karbon tutumunun gözlenir.” ölçümü görece iyi yapılandırılmı ve kesinken, toprak, su