Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pyetje Nga Dora

9 777 vues

Publié le

Pytje nga dora

Publié dans : Formation, Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pyetje Nga Dora

 1. 1. www.uni-pr.info 1. Pjesët kryesore të klavikulës janë: a. corpus, extremitas proximalis, extremitas distalis b. corpus, extremitas sternalis, extremitas acromialis c. corpus, collum, tuberculum conoideum d. corpus, extremitas superior, extremitas inferior 2. Qka shihet në faqen e poshtme të klavikulës? a. sulcus musculi subclavius b. impressio lig. costoclavicularis c. tuberculum conoideum d. linea trapezoidea e. të gjitha këto 3. Me cilët eshtra lidhet klavikula? a. me sternum b. me scapula c. me brinjën e parë d. me të gjitha të lartpërmendurat 4. Në skajin e jashtëm dhe të brendshëm (extremitas sternalis et extremitas acromialis claviculae) shihen të gjitha në përjashtim të: a. facies articularis sternalis b. facies articularis acromialis c. impresio lig. costoclavicularis d. facies acromialis acromii e. tuberculum conoideum f. linea trapezoidea 5. Të gjitha të dhënat për extremitas acromialis claviculae janë të sakta përveq: a. ka dy faqe, të përparmen dhe të pasmen b. ka dy faqe, të sipërmen dhe të poshtmen c. në të shifet facies articularis acromialis d. në të ngjitet m. trapezius 6. Për scapulën të gjitha janë të sakta përveq: a. ka dy faqe, të përparmen dhe të pasmen b. ka tri buzë, të sipërmen, të brendshmen dhe të jashtmen c. nga buza e sipërme del acromioni d. në faqen e pasme shifet spina scapulae 7. Në processus coracoideus scapulae ngjiten: a. m. biceps brachii, caput longum m. pectoralis minor, m.brachialis b. m. biceps brachii, caput brevis, m.coracobrachialis, m. pectoralis minor c. m. triceps brachi,caput longum, m.coracobrachialis m. teres minor 8. Qka shihet në faqen e pasme të scapulas? a. spina scapula, fossa supraspinata, fossa infraspinata 1 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 2. 2. www.uni-pr.info b. fossa subscapularis, tuberculum supraglenoidale c. spina scapula, fossa subscapularis, acromion 9. Skapula dhe skeleti i shtyllës kurrizore e lidhin vetëm muskujt: a. po b. jo 10. Cilat sipërfaqe artikuluese shihen në scapula? a. vetëm cavitas glenoidalis b. cavitas glenoidalis et facies articularis acromialis c. cavitas glenoidalis et facies articularis acromii d. të gjitha të sakta 11. Përgjatë buzës së brendshme të scapulas lidhen: a. m. serratus anterior m. deltoideus b. m. teres major et minor c. m. serratus anterior et m. teres major d. m. serratus anterior, m. rhomboideus 12. Në këndin e jashtëm të scapulas shihen të gjitha elementet e përmendura në përjashtim të: a. cavitas glenoidalis b. acromion c. processus coracoideus d. tuberculum supraglenoidale 13. Në processus coracoideus ngjiten të gjitha ligamentet në përiashtim të: a. lig. coracoacromialis b. lig conoideum c. lig. transversum scapulae inferius d. lig. coracohumeralis e. lig. trapezoideum 14. Cilat faqe ka trupi i humerusit? a. të pasmen, të përparmen, të brendshmen, të përparmen të jashtme b. të përparmen, të pasmen të brendshme, të pasme të jashtme c. të përparmen, të brendshmen të jashtme 15. Të gjithë muskujt e përmendur ngjiten në humerus përveq: a. m. deltoideus b. m.serratus anterior c. m. brachialis d. m.triceps brachii-caput mediale et laterale 16. Në humerus janë të gjitha hullitë në përjashtim të: a. sulcus n. radialis b. sulcus n. ulnaris 2 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 3. 3. www.uni-pr.info c.sulcus n. axilaris d. sulcus intertubercularis 17. Në extremitas superior të humerusit shihen: a. caput humeri, collum anatomicum et collum chirurgicum b. tuberculum majus, tuberculum minus et crista intertubercularis c. crista tuberculi major, crista intertuberculi d. të gjitha të sakta e. jo e sakt c 18. Tuberculum majus në marrdhënie me tuberculum minus humeri shtrihet: a. lateralisht b. medialisht 19. Në extremitas superior të humerusit ngjiten të gjitha këto elemente përveq: a. m. pectoralis major b. m. teres major c. m. subscapularis d. m. pectoralis minor e. m. latissimus dorsi f. m. coracohumeralis 20. Cilat sipërfaqe artikuluese ndodhen në extremitas inferior humeri? a. caput humeri, trochlea humeri b. trochlea humeri, capitulum humeri c. incisura trochelaris, fossa olecranii d. epicondylus medialis, trochlea humeri 21. Qka shihet në extremitas inferior humeri? a. capitulum humeri, trochlea humeri, fossa olecranoni b. epicondylus lateralis, epicondylus medialis c. fossa radialis, fossa ulnaris d. të gjitha të sakta e. e saktë a dhe b, c pjesërisht 22. Në epicondylus medialis humeri ngjiten muskujt që kanë këtë funksion: a. flexor b. extensor 23. Cilat faqe ka trupi i radiusit? a. të përparme, të jashtme, të brendshme b. të përparme, të pasme, të brendshme c. të përparme, të pasme, të jashtme d. të përparme, të pasme, ndërashëtrore 24. Trupi i radiusit i ka të gjitha këto buzë përveq: a. margo anterior 3 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 4. 4. www.uni-pr.info b. margo posterior c. margo medialis- interosseus d. margo lateralis 25. Në extremitas superior të radiusit shihet: a. collum radi, caput radi b. tuberositas radi, fovea articularis, circumferentia articularis radi c. të gjitha të sakta d. përgjegjja nën b nuk është e saktë 26. Te radiusi shihen të gjitha sipërfaqet artikuluese përveq: a. fovea articularis s. caput radii b. circumferentia articularis c. incisura ulnaris radi d. incisura radialis ulna 27. Në extremitas inferior radi janë të gjitha formacionet e përmendura përveq: a. processus styloideus b. caput radi c. facies articularis carpi d. incisura ulnaris radi 28. Në faqen e pasme të trupit të radiusit ngjiten të gjithë muskujt përveq: a. m. anconeus b. m. supinator c. m. abductor pollicis longus d. m. extensor pollicis brevis 29. Cilat faqe i ka ulna: a. të përparmen, të pasmen dhe ate ndërmjetashtërore b. të përparmen, të pasmen, të jashtmen c. të përparmen, të pasmen, të brendshmen d. të përparmen, të brendshmen, të jashtmen 30. Trupi i ulnës ka të gjitha buzët përveq: a. margo anterior b. margo posterior c. margo interosseus të brendshme d. margo interosseus të jashtme 31. Në trupin e ulnës ngjiten të gjithë muskujt përveq: a. m. flexor digitorum profundus b. m. pronator quadratus c. m. extensor pollicis longus d. m. flexor pollicis longus e. m. abductor pollicis longus f. m. extensor indicis 4 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 5. 5. www.uni-pr.info 32. Cilat sipërfaqe artikulare ndodhen në skajin e sipërm të ulnës: a. incisura trochlearis, caput ulna b. incisura trochlearis, incisura radialis ulna c. circumferentia articularis, caput ulnae d. incisura ulnaris, incisura radialis 33. Në skajin e sipërm të ulnës shihen të gjitha elementet përveq: a. olecranon b. incisura trochlearis c. incisura radialis ulna d. processus coronoideus e. caput ulnae f. tuberositas ulnae 34. Në skajin e poshtëm të ulnës shihen të gjitha elementet përveq: a. incisura ulnaris radi b. processus styloideus c. circumferentia articularis d. caput ulnae 35. Cilët eshtra shtrihen në rendin proximal të eshtrave të dorës: a. os schaphoideum, os lunatum, os capitatum b. os trapezium, os trapoizedum, os capitatum, os pisiforme c. os schaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme d. os schaphoideum, os capitatum, os pisiforme 36. Cilët eshtra formojnë ngritjen e jashtme eminentia carpi radialis? a. os pisiforme, os hamatum b. os scaphoideum, os trapezium c. os scaphoideum, os trpezoideum 37. Cilët eshtra shtrihen në rendin distal të eshtrave? a. os trapezium, os trapoizedum b. os capitatum, os hamatum c. të gjitha të sakta d. asgjë e saktë 38. Cilët eshtra formojnë ngritjen e brendshme të dorës –eminentia carpi ulnaris? a. os scaphoideum, os trapezium b. os triquetrum, os capitatum c. os scaphoideum, os hamatum d. os pisiforme, os hamatum 39. Në cilën faqe të dorës shihet sulcus carpi? a. në faqen e përparme b. në faqen e pasme c. në faqen e sipërme 5 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 6. 6. www.uni-pr.info d. në faqen e poshtme 40. Në eshtrat metakarpal janë të gjitha të përmendurat përveq: a. corpus b. collum c. basis d. caput 41. Cilët muskuj ngjiten në buzën e pasme të klavikulës? a. __________________________ b.__________________________ 42. Sa buzë i ka spina scapula? a.___________________________ 43. Në cilën buzë të scapulas shihet tuberculum infraglenoidale? a. __________________________ 44. Si quhet vazhdimi ashtëror në skajin e jashtëm të spina scapula? a. __________________________ 45. Cilët muskuj shtrihen në sulcus intertubercularis? a.___________________________ 46. Cilët nerva shtrihen në collum chirurgicum humeri? a.___________________________ 47. Në cilën pjesë të humerusit shihet sulcus nervi ulnaris? a.___________________________ 48. Cili muskul ngjitet në tuberositas radi? a. __________________________ 49. Cili muskul ngjitet në tuberositas ulna? a. __________________________ 50. A janë epicondylus lateralis et medialis sipërfaqe artikuluese? a.____________________________ 51. Cili muskul ngjitet në olecranon të ulnës? a. ___________________________ 52. Në cilin asht shihet crista m. supinator: a.____________________________ 53. Cilët nerva kalojnë nëpër kanalin e dorës? a.___________________________ 6 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 7. 7. www.uni-pr.info 54. Sa falangje ka gishti i madh i dorës? a.___________________________ 55. Në faqet e përparme të falanx distalis prej gishtit të II-V ngjiten: a.___________________________ 56. Në artikulacionin sternoclavicular kryhen të gjitha lëvizjet e përmendura në përjashtim të: a. përpara dhe prapa b. ngritës dhe zbritës c. adduktio dhe abduktio d. circumductio 57. Ligamentet e art. sternoclavicularis janë të gjitha në përjashtim të: a. lig. sternoclavicularis anterior et posterior b. lig. interclavicularis c. lig .costoclaviculare d. lig. acromioclaviculare 58. Lidhjet e veqanta të scapulas janë të gjitha përveq: a. lig coracoacromialis b. lig. transversum scapulae inferius c. lig. transversum scapula superius d. lig. coracoclaviculare 59. Në cilat pjes të art.humeri gjendet një hapje fibroze e kapsulës artikulare: a. të përparëm të sipërm dhe të pasëm të poshtëm b. të përparëm të poshtëm c. të pasëm të sipërm 60. Cilët prej muskujve të përmendur nuk paraqesin lidhje aktive të art. të humerit: a. m. supraspinatus b. m. infraspinatus c. m. latissimus dorsi d. m. subscapularis e. m. deltoideus 61. Cilat janë levizjet e art. të humerit që nuk kryhen në rrafshin frontal: a. flexio et extensio b. rotacion i jashtëm dhe i brendshëm c. adductio et abductio 62. Membrana interossea antebrachii ka të gjitha funksionet përveq: a. paraqet sindesmozën radioulnare b. e bart tensionin prej ulnës në radius c. e bart tensionin prej radiusit në ulnë 7 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 8. 8. www.uni-pr.info d. e ndan regjionin e llërës-antebrachium në lozhë e. shërben për ngritjen e muskujve 63. Sipërfaqet artikuluese të art.radiocarpea janë të gjitha përveq: a. caput radii b. facies articularis carpea c. discus articularis d. ossa carpi proximalia përveq os pisiforme 64. Cilat prej lëvizjeve të përmendura nuk kryhen në art.radiocarpea? a. flexio b. extensio c. rotatio d. adductio e. abduktio f. circumductio 65. Cili prej eshtrave në vijim nuk merr pjesë në ndërtimin në mes të art.intercarpea? a. os scaphoideum b. os capitatum c. os lunatum d. os pisiforme e. os hamatum 66. Rrumbullakso cili artikulacion ka amplitudën më të madhe të lëvizjes? a. art.sternoclavicularis b. art.humeri c. art.intercarpae d. art.cubiti c. art.radiocarpae 67. Pavarësisht prej mënyrave tjera të të gjitha ngjitjeve të eshtrave të dorës, kemi një ngjitje vetëm me lidhëe e ajo është: a. scapula et clavicula b. scapula et humerus c. radius et humerus d. ulna et os lunatum 68. Cili artikulacion i dorës i përket art.compositas? a. art. humeri b. art. cubiti c. art. radiocarpea d. art. intercarpea e. art. sternoclavicularis 69. Rretho cilin artikulacion në vijim e përforcon ligamenti carpi radiatum: 8 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 9. 9. www.uni-pr.info a. art. radiocarpea b. art. intercarpea c. art. radioulnaris d. art. mediocarpea e. art. carpometacarpea 70. M. pectoralis major ka të gjitha funksionet në vijim përveq: a. adduktor b. abduktor c. rotator i brendshëm d. ngritës i peshave e. ndihmës i frymëmarrjes 71. Cilët prej muskujve në vijim nuk i përket grupit të përparëm të muskujve të krahut? a. m. pectoralis major b. m. serratus anterior c. m. pectoralis minor d. m. subclavius 72. Cilat funksione i ka m. pectoralis minor? a. e lëshon supin përpara dhe poshtë b. e ngrit supin c.i ngrit supet pas d. ndihmës inspirator e. expirator 73. Cilët muskuj inervohen nga nn.pectoralis medialis? a. pectoralis minor et minor b. m. subclavius c. m. serratus anterior d. m. teres minor 74. M. serratus anterior i kryen të gjitha funksionet përveq: a. ndihmës inspirator b. e kthen scapulën përgjatë boshtit gjatësor c. lëshon supet d. e fikson skapulën me kafazin e kraharorit 75. Cili prej muskujve të përmendur nuk i takon grupit të pasëm të muskujve të regjionit të supit: a. m. subscapularis b. m. coracobrachialis c. m. supraspinatus d. m. teres major e. m. infraspinatus 9 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 10. 10. www.uni-pr.info 76. Cili është muskuli më i ulët nga të gjithë muskujt e grupit të pasëm të muskujve të regjionit të supit: a. m. subscapularis b. m. supraspinatus c. m. infraspinatus d. m. teres minor e. m. teres major 77. Qka është me funksion m. teres major? a. flexor b. extensor c. abductor dhe rotator i jashtëm d. adductor dhe rotator i brendshëm 78. Cili prej elementeve në vijim nuk gjendet në murin e brendshëm të fossa axillaris? a. m. serratus anterior b. n. thoracicus longus c.n.subscapularis d. a. thoracica lateralis e. a. thoracodorsalis 79. Cili prej elementeve në vijim kalon nëpër foramen quadrilaterum? a. n. radialis b. a. profunda brachi c. a. circumflexa scapulae d. n. axilaris e. n. subscapularis 80. M. trapezius është i inervuar nga: a. plexus brachialis et n. accessorius b. plexus cervicalis et n. accessorius c. plexus cervicalis et n. thoracodorsalis d. plexus brachialis et n. suprascapularis 81. M. deltoideus ka shumë funksione përveq: a. abductor b. adductor c. flexor d. extensor e. rotator i jashtëm 82. Cili prej muskujve të përmendur nuk kryen abdukcionin e regjionit brahial? a. m. deltoideus b. m. supraspinatus c. m. infraspinatus d. m. teres major 10 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 11. 11. www.uni-pr.info 83. Muskujt adductor të art.humeri janë të gjithë përveq: a. m. pectoralis major b. m. teres major c. m. latissimus dorsi d. m. deltoideus 84. Cili prej këtyre muskujve nuk i përket grupit të përparëm të muskujve të regjionit brahial? a. m. biceps brachii b. m. triceps brahii c. m. coracobrahialis d. m. brachialis 85. Cili prej elementeve nuk kalon në sulcus bicipitalis lateralis? a. n.radialis b. n. axilaris c. n. musculocutaneus d. v. cephalica 86. Cilat elemente e mbulojnë aponeurozën e m. biceps brachii: a. a. brachialis et n. ulnaris b. a. brachialis et n. medianus c. a. ulnaris et n. ulnaris d. a. radialis et n. musculocutaneus 87. Cili nga muskujt e përmendur nuk kryen supinacionin në articulatio cubiti? a. m. supinator b. m. brachioradialis c. m. brachialis d. m. biceps brachii 88. Cilët muskuj nuk kryejnë flexionin në articulatio cubiti? a. m. brachioradialis b. m. brachialis c. m. biceps brachii d. . m. triceps brahii e. m. pronator teres 89. Cilët muskuj e kryejnë extensionin në articulatio cubiti? a. m. brachialis b. m. biceps brachii c. m. triceps brahii d. m. supinator e. m. brachioradialis 90. Cili muskul nuk i takon grupit të përparëm të regjionit të nënllërës? 11 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 12. 12. www.uni-pr.info a. m. pronator teres b. m. palmaris longus c. m. supinator d. m. pronator quadratus e. m. flexor carpi radialis 91. Cili muskul nuk ndodhet në grupin e jashtëm të regionit të nënllërës? a. m. supinator b. m. brachioradialis c. m. extensor carpi radialis brevis d. m. extensor indicis e. m. extensor carpi radialis longus 92. Cili muskul nuk i përket në distancë falangjeve distale? a. m. flexor pollicis longus b. m. flexor digitorum superficialis c. m. flexor digitorum profundus d. m. extensor digitorum e. m. extensor indicis 93. Cili nga muskujt në vijim shtrihet në shtresën e thellë të grupit të pasëm të regjionit të nënllërës? a. m. brachioradialis b. m. abductor pollicis longus c. m. anconeus d. m. pronator quadratus e. m. extensor carpi ulnaris 94. Rretho cili muskul nuk ka vagina synovialis tendinis: a. m. flexor carpi radialis b. m. flexor pollicis longus c. m. brachioradialis d. m. extensor digitorum e. m. flexor digitorum profundus 95. M. interosseus palmaris kryen këto funksione: a. abductor, extensor i falangut të I-rë e flexor i falangut të II dhe III b. adduktor, flexor i falangut të I, dhe extensor i falangut të II dhe III c. abductor- flexor i falangut të I e extensor i falangut të II dhe III 96. Cilat funksione ka mm. interossei dorsalis? a. abductor, extensor i falangut të I-rë e flexor i falangut të II dhe III b. adduktor, flexori falangut të I, dhe extensor i falangut të II dhe III c. abductor- flexori i falangut të I e extensor i falangut të II dhe III 97. Cila prej elementeve të përmendura nuk shtrihen përpara trungut të a. axilaris: a. v. cephalica 12 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 13. 13. www.uni-pr.info b. n. medianus c. nn.pectoralis medianis et lateralis d. n. ulnaris e. m. pectoralis major 98. Pikat e kufizuara të trungut të a. axilaris janë: a. buza e jashtme e brinjës së I dhe poshtë buzës së m. teres major b. buza e jashtme e brinjës së I dhe sipër buzës së m. teres major c. buza e jashtme e brinjës së II dhe përpara buzës së m.deltoideus 99. Cila prej arterieve të përmendura nuk merr pjesë në ndërtimin e rete scapula? a. a. subscapularis b. a. suprascapularis c. a. thoracoacromialis d. a. thoracica suprema e. a. transversa colli 100. A profunda brachii është degë e: a. a. axillaris b. a. ulnaris c. a. brachialis d. subclaviae e. a. radialis 101. A. interossea communis është degë e: a. a. brachialis b. a. ulnaris c. a. radialis d. a. axillaris e. a. profunda brachii 102. Cilat elemente shtrihen para arcus palmaris superficialis? a. n. medianus b. n. radialis c. aponeurosis palmaris d. mm. lumbricales e. mm. interossei 103. A princeps pollicis është degë e: a. a. ulnaris b. a. radialis c. a. interossea communis d. a. mediana antebrachi 104. Cila prej enëve të gjakut në vijim është në marrdhënie proximale me linea të Beckelov-it: a. aa. digitales palmares communis 13 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 14. 14. www.uni-pr.info b. asnjë nga elementet e përmendura c. arcus palmaris superfiialis d. arcus palmaris profundus 105. Lëndimet e thella anatomike të fovea radialis përcillen me dëmtimin e: a. n. medianus b. n. ulnaris c. a. radialis d. r. superficialis n. radialis 106. Cila nga venat në vijim i bashkon v. basilica et v. cephalica? a. rete venosum palmare manus b. v. cephalica accessoria c. v. mediana cubiti d. v. brachialis 107. Nënvizo qka është e saktë për v. axilaris? a. është enë gjaku qifte b. shtrihet përjashta në marrdhënie me a. axilaris c. shtrihet brenda në marrdhënie me a. axilaris d. në të derdhet v. basilica 108. Qka është e saktë për venat e thella të nënllërës? a. nuk janë enë qifte b. nisen nga shuplaka e dorës c. dredhet në vv.brachialis d. të gjitha të sakta e. asnjë e saktë 109. Cilat nga nyjet e përmendura nuk i takojnë nyjeve limfatike të fossa axillaris: a. nodi lymphatici lateralis b. nodi lymphatici pectoralis c. nodi lymphatici apicalis d. nodi lymphatici deltoidopectoralis e. nodi lymphatici centralis 110. Cili nga nervat e përmendur nuk është degë e pasme e plexus brachialis? a. n. pectoralis lateralis et medialis b. n. subscapularis c. n. thoracodorsalis d. n. thoracicus longus 111. Lëkura e mbillërës inervohet nga të gjithë nervat përpos: a. n. cutaneus brachi medialis b. n. radialis c. n. musculocutaneus d. n. axillaris 14 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 15. 15. www.uni-pr.info 112. Cila nga konstatimet në vijim nuk është e saktë për n.medianus? a. formohet nga fasciculus lateralis b. formohet nga fasciculus posterior c. formohet nga fasciculus medialis d. kalon nëpër sulcus bicipitialis medialis e. kalon nëpër canalis carpi 113. Qka inervon n. interroseus anterior? a. muskujt e grupit të jashtëm të nënllërës b. muskujt e grupit të përparëm të nënllërës c. muskujt grupit të pasëm të nënllërës d. lëkura e shuplakës e. lekuren e nënllëres 114. Nënvizo ku nuk kalon n.ulnaris: a. ndërmjet a et v. axilaris b. brenda a. brachialis c. jashtë a. brachialis d. nëpër sulcus nervi ulnaris e. brenda nga a. ulnaris 115. Nervi ulnaris inervon të gjithë muskujt e përmendur pos: a. m. flexor carpi ulnaris b. m. flexor carpi radialis c. m. adductor longus d. m. abductor digiti minimi e. mm. interossei 116. Me qka manifestohet lëndimi i nervit ulnar? a. me shuplakë të majmunit b. me shuplakë të kacavjerrur c. me paralizën e muskujve të mbillërës d. me shuplakën kthetrore 117. Cilët muskuj i inervon n. radialis? a. muskujt e grupit të përparëm të nënllërës b. muskujt e grupit të përparëm të mbillërës c. muskujt e grupit të pasëm të nënllërës d. muskujt e eminentia tenaris 118. Ku nuk kalon trungu i n. radialis? a. prapa a. axillaris b. faqes së pasme të krahut c. faqes së përparme të krahut d. nëpër sulcus bicipitalis lateralis 15 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 16. 16. www.uni-pr.info 119. N. axillaris inervon të gjithë muskujt përpos: a. m. biceps brachii b. m. deltoideus c. m. teres minor 120. Cilët nga nervat e përmendur marrin pjesë me inervimin e muskujve të murit të pasëm të fossa axillaris? a. n. axillaris b. n. subscapularis c. n. dorsalis scapulae 121. Shkruaj cilat faqe të kapsulës artikulare të art.humeri e përforcojnë ligg. glenohumeralia: a. _______________________________ b. _______________________________ 122. Shëno ku ngjitet m. pectoralis minor: a. __________________________________ 123. Cilët muskuj të krahut inervohen nga n. axilaris? a. _________________________________ b. __________________________________ 124. Cilët muskuj e kufizojnë sulcus pulsus? a. _________________________________ b._________________________________ 125. Cilët muskuj e ndërtojnë fundin e fossa cubiti? a. ________________________________ b. ________________________________ 126. Në marrdhënie me cilin muskul është i ndarë trungu i a. axillaris në pjesë topografike? a. ______________________________ 127. Cila arterie e formon praktikisht anastomozën kryesore të a axillaris me a. brachialis? a.______________________________ b. _____________________________ 128. Përmendi nëpër cilat arterie arrin gjaku në nënllërë nëse arteria brachialis lidhet menjëherë nën me a. profunda brachii? a. ______________________________ b. ______________________________ 129. Cilat elemente shtrihen jashtë a. radialis në pjesën më të madhe të rrugës së saj: 16 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 17. 17. www.uni-pr.info a.______________________________ b.______________________________ 130. Prej cilave enë venoze formohet v. cephalica? a. _____________________________ b.______________________________ 131. Cilat janë nyjet limfatike sipërfaqsore të dorës? a. ____________________________ b.____________________________ 132. Ku janë më sipërfaqësore degët e plexusit brachial? a.____________________________ 133. Cilat janë degët përfundimtare të n. ulnaris? a.____________________________ b. ___________________________ 134. Vazhdim i kujt është n. interosseus posterior? a. ___________________________ 135. Cila degë e nervit radial është ajo e cila mund të lëndohet në rast të thyerjes së collum radi? a. ____________________________ 136. Cili nerv jep degën për n. cutaneus brachi lateralis superior? a. ____________________________ 137. Cili muskul inervohet nga n. thoracicus longus? a._____________________________ 138. Në artikulacionin e llërës kryhen të gjitha lëvizjet përveq: a. flexio b. extensio c. pronatio d. supinatio e. abductio 139. Cilët muskuj e kufizojnë fossa cubiti? a. ______________________________ b. ______________________________ 140. Cilat janë venat më të mëdha sipërfaqësore të dorës? a. ____________________________ b.____________________________ 141. Cilët nerva i inervojnë muskujt fleksorë të dorës: 17 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 18. 18. www.uni-pr.info a. _________________________________ b._________________________________ 142. Cilët nerva i inervojnë muskujt ekstensorë të nënllërës? a.___________________________________ 143. Muskujt e grupit të përparëm të mbillërës inervohen nga: a. n. radialis b. n. axillaris c. n. ulnaris d. n. musculocutaneus 144. Cili nerv mund të lëndohet në rast të thyerjes së qafës kirurgjike të humerusit? a. n. axillaris b. n. radialis c. n. medianus d. n. musculocutaneus 145. Lëkura e faqes së pasme të dorës inervohet nga: a. n. ulnaris b. n. radialis c. n. medianus d. n. musculocutaneus 146. Në cilën pjesë të rrugës së vet nervi ulnar është më sipërfaqësor: a. në faqen e përparme të nënllërës b. në pjesën e sipërme të nënllërës c. në parapjesën e artikulacionit të llërës 147. Lëkura e shuplakës është e inervuar: a._____________________________ b._____________________________ 148. Dega përfundimtare e n. musculocutaneus është: a.______________________________ 149. Dega përfundimtare e n. musculocutaneus është: a. n. cutaneus antebrachi posterior b. n. cutaneus antebrachi medialis c. n. interosseus anterior d. n. cutaneus antebrachi lateralis 150. Muskujt tenar të gishtit të madh inervohen nga: a. n. medianus et n. ulnaris b. n. medianus et n. radialis c. n. radialis et n. ulnaris 18 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 19. 19. www.uni-pr.info 151. Cilat funksione i ka m. subscapularis: a._____________________________ b._____________________________ 152. Sipërfaqe artikuluese të krahut janë të gjitha përveq: a. caput humeri b. cavitas glenoidalis c. labrum glenoidale d. capitulum humeri 153. Ligamentet të cilat e përforcojnë kapsulën artikulare të artikulacionit të krahut janë të gjitha përveq: a. lig. coracohumerale b. lig. glenohumerale superior c. lig. glenohumerale medialis d. lig. glenohumerale inferior e. lig. coracoacromiale 154. Cili nga muskujt e përmendur nuk merr pjesë në ndërtimin e foramen trilaterum: a. m. biceps brachi caput longum b. m. triceps brachi caput longum c. m. teres minor d. m. teres major 155. Cilat elemente e kufizojnë foramen trilacerum të murit të pasëm të fosa axillaris: a. _______________________________ b._______________________________ c. _______________________________ 156. Qka është me funksion m. supraspinatus? a. afrues b. largues c. flexor d. extensor 157. Qka është me funksion m. latissimus dorsi: a. largues dhe rotator i jashtëm i dorës b. afrues dhe rotator i brendshëm i dorës dhe extensor i mbillerës 158. Cila prej degëve të a. ulnaris hyn në shtresën e pasme të nënllërës? a. a. interossea communis b. a. recurens posterior c. a. interossea posterior d. a. recurrens anterior 19 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 20. 20. www.uni-pr.info 159. Cilat arterie formojnë arcus palmaris superficialis: a. __________________________ b.__________________________ 160. Cilat arterie formojnë arcus palmaris profundus? a.___________________________ b. __________________________ 161. Të gjitha arteriet e përmendura marrin pjesë në ndërtimin e rete cubiti përveq: a. a. profunda brachii b. a. collateralis ulnaris superior c. a. collateralis ulnaris inferior d. a. interossea anterior e. a. interossea recurrens 162. Të gjitha degët e trungut të a axillaris vaskularizojnë murin e kafazit të kraharorit përveq: a. a. circumflexa humeri posterior b. a. thoracica suprema c. a. thoracoacromialis d. a. thoracica lateralis e. a. subscapularis 163. Mbështjellsi i brendshëm i vagina synovialis communis në pjesën e përparme të shuplakës formohet nga: a. _____________________________ b. _____________________________ 164. Të gjitha elementet e përmendura kalojnë nëpër canalis carpi përveq: a. m. flexor digitorum superficialis b. m. flexor digitorum profundus c. m. flexor carpi radialis d. n. medianus e. m. flexor digitorum ulnaris PËRGJIGJET E SAKTA TË PYETJEVE NGA DORA 1 b. 2 a. 3 d. 4 d. 5 a. 6 c. 7 b. 8 a. 9 a. 20 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 21. 21. www.uni-pr.info 10 c. 11 d. 12 b. 13 c. 14 a. 15 b. 16 c. 17 e. 18 a. 19 d. 20 b. 21 e. 22 a. 23 c. 24 d. 25 c. 26 d.c. 27 b. 28 a. 29 c. 30 c. 31 d. 32 b. 33 e. 34 a. 35 c. 36 b. 37 c. 38 d. 39 a. 40 b. 41 m.pectoralis major 42 Tri buzë 43 Në buzën e jashtme 44 Acromion 45 m. latissimus dorsi 46 n. axillaris 47 Epicondylus medialis 48 m. biceps brachi 49 m. brachialis 50 Nuk janë 51 m. triceps brachi 52 Ulna 53 n. medianus 54 Dy falangje nyje 21 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 22. 22. www.uni-pr.info 55 m. flexor digitorum profundus 56 c. 57 d. 58 d. 59 a. 60 c. 61 a. 62 b. 63 a. 64 c. 65 d. 66 b. 67 a. 68 b. 69 d. 70 b. 71 b. 72 a. 73 a. 74 d. 75 b. 76 e. 77 d. 78 c. 79 d. 80 b. 81 b. 82 d. 83 d. 84 b. 85 b. 86 b. 87 c. 88 d. 89 c. 90 c. 91 d. 92 b. 93 b. 94 c. 95 b. 96 c. 97 d. 98 a. 22 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 23. 23. www.uni-pr.info 99 d. 100 c. 101 b. 102 c. 103 b. 104 d. 105 c. 106 c. 107 c. 108 d. 109 d. 110 a. 111 c. 112 b. 113 b. 114 b. 115 b. 116 d. 117 c. 118 c. 119 a. 120 c. 121 I përparëm i poshtëm 122 Processus coracoideus dhe brinja e III, IV,IV 123 m. deltoideus 124 m. brachioradialis 125 m.brachialis m.supinator 126 m. pectoralis minor 127 a. circumflexa humeri posterior, a.profunda brachii 128 a. collateralis media, a.collateralis radi 129 rr.superficialis n. radialis, m.brachioradialis 130 v. cephalica pollicis, rete venosum dorsalis manus 131 Nodi lymphatici cubitalis, nodi lymphatici deltoidopectoralis 23 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 24. 24. www.uni-pr.info 132 Trigonum colli laterale 133 r. superficialis et r. profundus 134 r. profundus n. radialis 135 r. profundus n.radialis 136 n. axillaris 137 m. serratus anterior 138 e. 139 m. pronator teres, m. brachioradialis 140 v. cephalica, v. basilica 141 n.medianus, n ulnaris 142 n. radialis 143 d. 144 a. 145 b. 146 c. 147 n.medianus, n. ulnaris 148 n.cutaneus antebrachi lateralis 149 d. 150 a. 151 Rotator i brendshëm Lidhje aktive e artikulacionit të krahut 152 d. 153 e. 154 a. 155 m.teres major et minor, colum chirurgicum humeri 156 b. 157 b. 158 c. 159 Arcus palmaris superficialis- (a. ulnaris) r. superficialis (a. radialis) 160 Arcus palmaris profundus (a. radialis) r. profundus a. ulnaris 161 d. 162 a. 163 m.flexor digitorum superficialis, m. flexor 24 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 25. 25. www.uni-pr.info digitorum profundus 164 c. 25 Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info

×