Publicité

5 so motivimi

Finacial Advisor at PPP Unit à UBT University
18 Mar 2018
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

5 so motivimi

 1. Ligjërata 5 MOTIVIMI Ligjërues Mustafë Hasani
 2. 2 Kuptimi i Motivimit Motivi ndikon në bazën e arsyes për lëvizje gjegjësisht veprim si dhe në arsyen e sjelljeve njerëzore. Një Motiv është një arsye e lëvizjes - ndryshimit të sjelljeve të njeriut, një arsye për të bërë ose për të arrit diçka. Pra “Motivi është një forcë apo energji e mbrendëshme, një nxitës, ose shtysë që vë në lëvizje individin dhe e orienton në realizimin e qëllimeve të caktuara apo në plotësimin e ndonjë nevoje.
 3. 3 Motivimi është proces në të cilën i punësuari vë në lëvizje dhe i orienton sielljet e tija drejt një caku të definuar më parë. Shkaku kryesor i një siellje të caktuar është tensioni (tendosja). Ajo i detyron njerëzit që t’i definojnë gjendjet e ardhshme të dëshiruara të cilat besojnë se do t’i zvogëlojnë tensionet e tyre ekzistuese. Është gabim të mendohet se të gjithë të punësuarit kanë të njëjtin motiv, dhe bëjnë veprime që arsyetohen me motive të njëjta.
 4. 4 Procesi i motivimit Procesi i motivimit si proces i kënaqjes së nevojave individuale të punësuarve përbëhet nga këto veprime: Mospërmbushja ( nevoja per pune) →Tendosja (tensioni) →Gjurmimi ( konkurset per pune ) →Aksioni ( intervista) →Plotësimi i nevojave ( puna) →Zvogëlimi i tendosjes.
 5. 5 ... Këto veprime të cekura më parë paraqesin një veprim logjik, veprim i përcjellur me nevojat themelore të tyre. Pra, hapi i parë është identifikimi (njohja) e nevojave. Nevoja e pa plotësuar lind tensione e cila shtyt aksionin (i shtyn njerëzit të gjurmojnë) në drejtim të zgjedhjes së qëllimeve – nevojave të caktuara të cilat kanë si rezultat zvogëlimin e tensioneve. Për të u liruar nga tensionet punëtorët angazhohen maksimalisht në përmbushjen e nevojave të tyre (të cilat edhe janë arsyet te tensioneve Koncepti i motivimit insiston që nevojat individuale të jenë konzistente me qëllimin – cakun e ndërmarrjes.
 6. 7 Format e Motivimit • Motivimi parësor, me të cilat lind njeriu. Këto janë nevojat për të mbijetuar, si: uria, etja, ajri (frymëmarrja), drita, temperaturat etj. • Motivimi dytësor, Këtu përfshihen: nevoja për siguri, nevoja për kontakte sociale, nevoja për njohje etj. • Motivimi I brendshem, Veprimi që del nga ky motivim shërben për kënaqësinë personale. Faktor ndikues janë: kureshtja, ndjenja e kënaqësisë dhe shprehja e interesit.
 7. 8 ... • Motivimi jashtem, përbëhet nga nxitësit për të mësuar gjegjësisht punuar, të cilët kultivohen përmes tre elementeve: Shpërblimi, kontaktet sociale në punë dhe mundësia për zhvillim të më tejshëm – ngritje profesionale si dhe pozicionim më të mirë në punë. Rol vendimtarë këtu luajnë faktorët e jashtëm: pushteti (që rrjedh nga mardhënia e punës), mirënjohja, paga, shpërblimi etj. Pra këtu kemi të bëjmë me shpresën për sukses dhe frikën nga dështimi. • Motivimi i pa vetëdijshëm, që shtyn në veprime që i bëjnë dëm njeriut. Këtu bëjnë pjesë: pirja e duhanit, ushqimi i tepërt, kënaqësia e tepërt në alkool dhe konsumimi i tepërt i tij, marrja e drogës, dëshira e pa kontrolluar për të blerë etj. • Motivimii i vetëdijshëm, lejon veprimet, të cilat njeriu i ka të çarta dhe me të cilat dëshiron të arrij caqet e synuara.
 8. Motivi financiar Motivi indirekt financiar Motivi social Motivi organizativ Motivi nga Vetë Puna  Premitë Pushimi me pagesë gjatë shkollimit Ofertat për ngritje profesionale Mirënjohja për rezultatet në punë Anëtarësimi në grupe të veçanta Mbështetja në raportet sociale Stili kooperativ i udhëheqjes Madhësia e ndërmarrjes Organizimi i ndërmarrjes Selia e ndërmarrjes Kultura Organizative Orari I punës Mundësitë për zhvillim Përmbajtja e punës Hapësira për veprim Llojllojshmëri a e punës Marrja e përgjegjësisë Zhvillimi I mëtutjeshëm Pavarësia
 9. Ekzistojnë disa teori kryesore të motivimit që I interesojnë SO:  Teoria e hierarkisë së nevojave  Teoria X dhe Y  Teoria e motivimit higjienë  Teoria e 3 nevojave  Teoria e motivimit nëpërmjet objektivave  Teoria e shpërblimit  Teoria e barazisë,  Etj… Teoritë e motivimit…
 10. 11 Teoria e Masllovit (Teoria e nevojave hierarkike) 1. Nevojat fiziologjike (ushqimi, uji, banimi, veshja dhe nevojat tjera trupore). 2. Nevojat e sigurisë (siguria fizike dhe ajo emocionale) 3. Nevojat për te u shoqruar (kyçja e nevojës për të u rrethuar nga persona te dashur) 4. Nevojat për respektim (faktorët e brendshëm të respektimit ( i vleresuar) dhe faktorët e jashtëm ( shperblime publike mirnjohje) 5. Nevoja për vetaktualizim (kyç nevojën për zhvillim dhe përparim individual në bazë të potencialeve per te u be ai qe mund te behesh ). Ndër teoritë më të njohura motivuese, gjithsesi është teoria e Masllovit e cila niset nga hipoteza se tek çdo njeri si qenie e gjallë ekziston hiearkia e nevojave e cila përbëhet nga pesë nevoja themelore. Ato nevoja janë:
 11. 12 Vargu i nevojave sipas Masllovit Vargun e nevojave hierarkike Masllovi e ndan në dy grupe: • nevojat e rendit më të ulët, në të cilën marrin pjesë nevojat fiziologjike dhe nevoja të sigurisë; • nevojat e rendit më të lartë në të cilat i ka radhitur nevojat sociale, nevojat e respektimit dhe nevojat e veteaktualizimit. Teoria e Masllovit i shfrytëzon supozimet se së pari plotësohen nevojat e nivelit-rendit më të ulët e më pastaj ato të rendit më të lartë. Sipas Maslovit kur një nevojë plotësohet atëherë pushon se ekzistuari interesi për të. Gjatë jetës shpesh ndodhë që të ndërrohen nivelet e nevojave dhe motivimeve për ato nevoja.
 12. Piramida e nevojave nga Masllov Nevoja për veteaktualizim (kyç nevojën për zhvillim dhe përparim individual në bazë të potencialeve) Nevojat për respektim (kyç elementet – faktorët e brendshëm të respektimit dhe faktorët e jashtëm) Nevojat për dashuri (kyçja e nevojës për të dashur) Nevojat e sigurisë (siguria fizike dhe ajo emocionale) Nevojat fiziologjike (ushqimi, uji, banimi, veshja dhe nevojat tjera trupore). nevojaterendit mëtëulët nevojaterenditmë tëlartë
 13. 14 Nevoja per aktualizim Nevojat për vlerësim Nevojat siciale Nevojat për siguri Nevojat fiziologjike Pushteti Ndikimi Kompetencat profesionale Komunikimi me bashkëpunëtor Siguria në vendin e punës Paga e mjaftueshme Realizimi i planeve individuale Statusi Puna ekipore Mbrojtja ligjore nga largimi nga puna Vendi i shëndosh i punës Informimi Kujdesi i ndërmarrjes për pleqëri Sigurimi egzistencial Zhvillimi profesional
 14. 16 Teoria X në esencë (në bërthamën e saj) ka qëndrim negativë ndaj njerëzve dhe bazohet në këto supozime: – Të inkuadruarit nuk dëshirojnë të punojnë dhe sa herë që është e mundur ata do të eskivojnë punën. – Meqenëse ata (punëtoret) nuk e duan punën ata duhet me i detyruar me punuar, me i kontrolluar dhe me i kërcënuar me dënime dhe largim nga puna. – Të inkuadruarit ikin nga përgjegjësia dhe kërkojnë udhëzime konkrete për punë nga udhëheqësit e tyre. – Shumica e të punësuarve kanë pak ambicie dhe në vend të parë venë sigurinë në punë para të gjitha nevojave tjera. Teoria X dhe Y (Douglas McGretor )
 15. 17 Teoria Y E kundërta e Teorisë X është Teoria Y e cila sugjeron katër supozime për sielljet e njerëzve në organizata: • Të punësuarit punën e shikojnë si nevojë natyrore, njësojë si pushimin ose zbavitjen. • Njerëzit janë të përkushtuar për punë dhe për fitimin e aftësive punuese. • Njerëzit janë të gatshëm që t’i pranojnë përgjegjësitë • Njerëzit janë të aftë për vendimmarrje dhe kjo nuk duhet të jetë privilegje vetëm e ekipit menaxhues.
 16. Faktorët higjienë: Prezenca e disa faktorëve në organizatë është e natyrshme dhe prezenca e të njëjtëve nuk ndikon në motivimin. Mirëpo, mungesa e tyre ndikon në demotivimin e punëtorëve. Motivuesit: Në rastin e njëjtë janë disa faktorë, mungesa e të cilëve nuk ndikon në pakënaqësi, por prezenca e tyre ka ndikim motivues.
 17. 19 Teoria e arritjeve (Teoria e Mek Klilendit) Kjo teori nevojat i fokuson në tri lloje: • nevojat për arritje • nevojat për disponim fuqisë • nevojat për ndërlidhje
 18. 20 Nevojat për arritje Nevojat për arritje janë synime të çdo individi për një arritje më të lartë dhe për një standard më të mirë jetësor. Disa njerëz e kanë shumë të shprehur nevojën për arritjen e sukseseve dhe dallimeve nga të tjerët, pra ata i kryejnë punët me një entuziazëm dhe përgjegjësi të posaçme për të vetmen arsye që të dallohen nga të tjerët. Njerëzit me performanca të larta kanë edhe kriterijume të larta individuale dhe profesionale.
 19. 21 Nevoja për disponim të fuqisë Kjo nevojë paraqitet si imperativë i ndikimit te njerëzit tjerë në mënyrë që ata të sillen në mënyrën e duhur për ta jo edhe të dëshiruar. Mek Klilendi e ka cekur se kjo është shumë e nevojshme për menaxheret në organizatat e madha, sepse kjo nevojë te organizatat e mëdha është shumë më e kërkueshme dhe më e shprehur se sa nevoja për arritje. Gjurmimet e bëra në këtë fushë kanë zbuluar se menaxherët e suksesshëm kanë nivel të lartë të nevojës për posedim të fuqisë dhe nivel të ultë të ndërlidhshmërisë.
 20. 22 Nevoja për ndërlidhje Kjo nevojë paraqet dëshirën për afërsi dhe miqësi ndërnjerëzore. Njerëzit që kanë një nevojë të këtillë ata gjithmonë janë në kërkim te realizimit të sajë. Për ta kjo nevojë është relaksim shpirtëror që sjell qetësi dhe rehati në shpirtin e tyre. Kjo nevojë është tejet interpersonale. Ata gjithmonë mendojnë për të tjerët dhe janë në kërkime permanente për shpirta te njëjtë si ata.
 21. Shihe shembullin ne vazhdim : Blerina paguhet më shumë se Joni
 22. PABARAZIA Blerina paguhet më shumë se Joni Joni paguhet më pak se Blerina Te ardhurat e Jonit (€800/muaj) Harxhimet e Jonit (40 orë/javë) Të ardhurat e Blerines (€1,000/muaj) Harxhimet e Blerines (40 orë/javë) BARAZIA Të ardhurat e Blerines (€1,000/muaj) Harxhimet e Blerines (40 orë/javë) Blerina paguhet njëjtë sikurse Joni Te ardhurat e Jonit (€1,000/muaj) Harxhimet e Jonit (40 orë/javë) Joni paguhet njëjtë sikurse Blerina
 23. 25 Teoria e barabarsisë (Teoria e Adamsit) Kjo teori cek rëndësinë e përcepcionit individual për barazinë ose mos barazinë në këmbimet sociale dhe tregon për sielljet e mundshme të individëve në rastet kur në këmbim ekziston jo barazia. Sipas Adamsit jo barazia ekziston sa herë që individi percepton raportin në mes te deponimeve dhe rezultatit kur ai nuk është i barabartë sikurse deponimi i të tjerëve me të cilët duhet krahasuar.
 24. 26 ... Sipas Adams Smitit, deponimet-angazhimet kanë të bëjnë me arsimimin, inteligjencën, përvojën, aftësimin, shkathtësinë, pozicionin hierarkik, gjininë, përkatësisë etnike, statusit social dhe angazhimit individual në vendin e punës. Rezultatet janë të gjitha ato vlera të cilat i merr i inkuadruari si kundërshpërblim për angazhimin e tij. Këto rezultate munden me pas vlerën më të vogël, të barabartë ose më të madhe se sa angazhimi, në rast të krahasimit me dikend tjetër. Për ekipin menaxhues është shumë interesant aplikimi i teorisë së barazisë në kuptimin e pritjes së perceptuar të inkuadrit në mes angazhimit-deponimit dhe rezultatit-dhuratës së pritur për atë angazhim.
 25. 27 ... Adamsi tregoj se cilat janë reaksionet e mundshme të inkuadruarve kur gjinden në situatën e jobarazisë: – Se do të ndërrojë angazhimin (më shumë ose me pak) varësishtë nga ajo se a është i mbivlerësuar ose i nënvlerësuar. – Se do t’i ndërrojë rezultatet (të i rritë ose të i zvogëlojë) varësishtë se a e ndien veten të nënvlerësuar ose të mbivlerësuar. – Me vetëdije e ndërron percepcionin për angazhimin e vet varësishtë nga rezultatet e treguara-arritura
 26. 28 ... – Do të ikë – del – nga raportet krahasuese – duke e ndërruar vendin e punës ose duke e u larguar tërësisht nga puna. – Në mënyrë tjetër përcakton përcepcionet e angazhimit e personit me të cilin krahasohet, apo edhe të tentojë të dal nga raporti i krahasimit duke u larguar nga vendi i punës ose nga organizata. – Duke e ndërruar objektin e krahasimit respektivisht personin me të cilin ai krahasohet, por vetëm në ato raste kur ai dhe personi krahasues janë lëndë e krahasimit me personin e tretë.
 27. 30 Teoria e motivimit nga Victor H. Vroom Eshtë një formulim matematikor i përbërë nga tri variabla:  Pritja (E)  Valenca (V), dhe  Instrumentaliteti (I),
 28. 31 ... Ky model matematikor i Vroom, le për të ditur se përpjekja e individit (bashkëpunëtorit) për arritjen e caqeve, mund të paraqitet si një funksion i E (pritjeve) dhe V (valencës). Angazhimi = Valenca e rezultateve x Pritja Motivimi =  (Valenca X Instrumentaliteti X Pritja) M =  (V x I x E)
 29. 32 ... Punëtori Do të jetë i motivuar, dhe ai do të arri rezultate të larta, nëse vlerëson se ka gjasa të mëdha, qe angazhimet e tija të sjellin shpien rezultate pune të larta ose Nëse ai shef gjasa të medha se rezultatet e mira të punës e shpijnë në realizimin e synimeve personale ose Nëse rezultatet e arritura (pagesa) i vlerëson si pozitive dhe atraktive.
 30. 34 ... Në literature hasim disa lloje të motiveve. Si rezultat i nevojave dhe qëllimeve. Ato mund të përmblidhen si në vijim: • Pushteti.- Angazhimi për sukses, kontribim, udhëheqje dhe ndikim. • Pavarësia.- Angazhim /përpjekje/synim/ për liri, vetëmjaftueshmëri dhe autarki. • Kureshtja.- Angazhim për dije dhe për të vërtetën. • Pranimi. – Angazhimi për pranim / akceptim/ social, përkatësi dhe vlera personale pozitive. • Rendi.- Angazhim për stabilitet, qartësi dhe organizim të mirë. • Ruajtja.- Angazhim për grumbullimin e të mirave materiale dhe të pasurisë. • Nderi.- Angazhim për lojalitet dhe për integritet moral karakteristik.
 31. 35 ... • Idealizmi.- Angazhim për drejtësi sociale dhe Fer. • Kontaktet shoqërore.- Angazhimi për shoqërim, miqësi dhe humor. • Familja.- Angazhimi për jetë familjare, e posaçërisht për edukimin e fëmijëve të vetë. • Statusi.- Angazhim për “qëndrueshmëri sociale”, për pasuri, titull dhe vëmendje publike. • Hakmarrja.- Angazhim për konkurrencë, luftë, agresivitet dhe shpagim. • Romantika.- Angazhim për një jetë erotike, seksualitet dhe bukuri. • Ushqimi.- Angazhim për ngrënie dhe ushqim. • Aktiviteti fizik.- Angazhim për fitnes dhe lëvizje. • Qetësia.- Angazhim për relaksim dhe siguri emocionale.
 32. Punëtoret përjetojnë tre gjendje psikologjike bazë
Publicité