Publicité
Publicité

Contenu connexe

En vedette(18)

Publicité

Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson

 1. Autonom styrning av kövarningssystem självstyrande och modulärt Transportforum Linköping, 11 januari 2012 Session 12 Björn Dramsvik & Urban Ericsson Svevia 1 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 2. Fakta om Svevia • Nytt bolag – 1 jan 2009 blev Vägverket Produktion Svevia AB • Vi ägs av staten • Vi är Sveriges ledande driftentreprenör och fjärde största väg- och anläggningsföretag • Vår kärnverksamhet är att utföra nybyggnation samt sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. • Omsättning 8,1 miljarder kronor 2010 • Cirka 2 800 medarbetare • Finns över hela landet Kärnverksamhet Övrig verksamhet Drift av infrastruktur Ballast och beläggningsproduktion Anläggning Grundläggning och förstärkning Trafikteknik och belysning Uthyrning av maskiner och fordon Marksanering Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson 2
 3. 3 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 4. Köer och upphinnandeolyckor Upphinnandeolyckor med påkörning bakifrån är en mycket vanlig olyckstyp. Inträffar under rusningstrafik pga bristande uppmärksamhet och för korta avstånd. Köer kan uppstå så oväntat och plötsligt att bakomvarande bilar inte hinner stanna. Likaså farliga situationer när en bil får motorstopp eller annat hinder på vägen. Hög trafikintensitet + stressade bilister → kan resultera i seriekrockar med allvarliga personskador och stora fördröjningar i trafiken. 4 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 5. Varna för köer & hinder • Det finns idag system för att varna för köer eller hinder på utsatta vägsträckor: • vid infarts- och genomfarts-/huvudleder i storstadsregioner • i de nya högtrafikerade storstadstunnlarna (pga EU-direktiv och Tunnel 2004) • På sådana vägar kan ett KöVS höja säkerheten. • Snabba inbromsningar har stor påverkan på upphinnandeolyckor. • Bilisterna får varning om kommande köer i tid. • Trots att bilister kan vara väl medvetna om vilka platser som har stor risk för köbildning så har det visat sig att KöVS gör stor nytta. Varna för köer → Skapa lugnare körbeteende* → Minska snabba inbromsningar → Förebygga upphinnandeolyckor * Uppmärksamhet, hastighet, avstånd 5 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 6. Kövarning inom ITS: Trafiksäkerhet Enligt European ITS Communication Architecture, COMeSafety, så kan ITS indelas i 3 st övergripande ITS-applikationsområden med många underliggande app-klasser. Kövarning är en app-klass inom Traffic safety. 1. Traffic safety • Cooperative Awareness Applications • Hazard Warning Applications Traffic queue detection 2. Traffic efficiency 3. Value-added services Källa: European ITS Communication Architecture, Overall Framework, 2008 Information Society Technologies, Specific Support Action, COMeSafety - Communication for eSafety 6 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 7. ...liksom i nya svenska ITS-handboken ITS-åtgärd: Kövarning Effekt på: Trafiksäkerhet: ●●● Miljö: ●● Framkomlighet, tillgängl, tryggh: ● ● 7 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 8. Funktionalitet KöVS • För att mäta trafikflöde och hastighet så används radardetektorer ovanför vägen. • Kövarningsskyltarna tänds och varnar för kö nedströms i trafiken enligt förutbestämda kriterier. • Budskapet ”Risk för kö”. • När hastigheten i ett kf underskrider ett gränsvärde och beläggningen överskrider ett annat gränsvärde för ett visst tidsintervall (30 s), så går en signal till skyltarna (VMS) som tänds upp automatiskt. • När hastigheten sjunker snabbt går en varning till VTL-C som med kameror kan undersöka situationen och agera. • Kövarning kan kopplas samman med restidsinformation och rekommenderad annan väg via operatörsstyrda VMS - exempel på trafikledning. 8 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 9. Olika KöVS används i Sverige 1. Varning för kö - ”kösymbol” MCS-information (Motorway Control System) är också kövarning. MCS finns med såväl rekommenderad som föreskriven högsta tillåtna hastighet och innefattar även körfältsreglering. 2. Variabel rekommenderad hastighet - ”siffror” 3. Variabel föreskriven hastighetsgräns - ”siffror & röd ring” Användningen av enklare KöVS kan i många fall ersätta användandet av mer komplexa och dyrare MCS-system, speciellt på 90- och 70-sträckor. Behovet är relaterat till vägens komplexitet, antal körfält, flöden och hastigheter. Även om andra VMS och enstaka fritextskyltar har effekter på upphinnandeolyckorna så ger KöVS snabbare varning. 9 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 10. Är det värt pengarna? Källa A: Utvärdering av vägtrafikledning i Sverige, Vägverket 2005 (Movea)* Flera dåvarande system utvärderades, däribland Kövarning E6/S i Göteborg. Synpunkter från olika företrädare (fram t.o.m. studien): • Vägverket Region Väst: KöVS har varit mycket lyckat • Trafikkontoret i Göteborg: Kostnaderna för Göteborgs stads del har varit små • TIC Göteborg: Satsningen på Kövarning har definitivt varit lönsam Några slutsatser rörande KöVS: • KöVS förefaller ha gett klart positiva effekter till en relativt måttlig kostnad, och förefaller ha varit lönsamt. • Fler oberoende utvärderingar bör göras. Exempel är MCS som av trafikanterna i huvudsak uppfattas som ett KöVS. Kriterierna bör klarläggas för när MCS ska användas, och när det enklare, men mer direkta KöVS är lämpligare. Källa B: ”Slutsatser från uppdateringen av Vägverkets Effektsamband ITS” ** Kövarningssystem är lönsamt. Orsak: säkerhet och framkomlighet är två faktorer som väger tungt vid lönsamhetsberäkning. * Lind, Kronborg, Lindkvist. Vad har vägtrafikledningen åstadkommit i praktiken. Movea, Maj 2005 ** Arby. Nyttan med ITS – Slutsatser och frågetecken från uppdateringen av Vägverkets Effektsamband – ITS. Sweco, Transportforum 2008 10 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 11. Svenska introduktionen i Göteborg • Stockholm först med MCS, medan tunnelstyrningssystem och ett enklare KöVS infördes tidigt och först i Göteborg - år 2001. • Utvecklingen inom vägtrafikledning i Göteborg påminner om Stockholm*. • KöVS i Göteborg var ett billigare alternativ till MCS och gav positiva effekter. E6/S, norra infarten N om Tingstadstunneln (Kungälvsleden) Motorväg 4 kf, hastighet 90 och 70 km/h Tidigare stora problem med snabba inbromsningar och upphinnandeolyckor * Lind, Kronborg, Lindkvist. Vad har vägtrafikledningen åstadkommit i praktiken. Movea Maj 2005 11 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 12. KöVS i Göteborg - idag Sträcka Typ Huvudentreprenör E6/S, delen Kungälv - Tingstadstunneln 1 Svevia E6/N & S, delen Åbro- Kallebäck 3 Svevia Götatunneln 3 Annan Lundbytunneln 2 (f.n) Annan Lundbyleden, delen Ättestupan – Brunnsbo 1 Svevia Gnistängstunneln (idrifttagande f.n.) 3 Svevia Typ 1 Typ 2 Typ 3 12 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 13. Effekter E6/S, Kungälv - Tingstadstunneln • 2001. Försökssträckan 3 km från Bäckebolsmotet till Ringömotet. • 7 st kövarningsskyltar (VMS-LED). Mellanrum 500–1000 m. Vägsidesplacerade portaler mm. • 18 detektorer (radar+ultraljud) i 9 sektioner för mätning av punkthastighet, avstånd, fordonsklass. • Utvärdering #1, 2002: Trafikmätningar av VTI (före & efter driftsättningen), för effekter på hastigheter och bränsleförbrukning. Visade på klara förbättringar i framkomlighet och minskade trafikstörningar under högtrafik. • Utvärdering #2, 2005: Fokuserade på trafiksäkerhetseffekter samt uppföljning på Utv #1. 13 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 14. Effekter E6/S, Kungälv - Tingstadstunneln Hastighet • Reshastigheten mer än tredubblades vid trafikstörningar, från 17-20 till 60 km/h eller mer. • Reshastigheten på fm. ökade med 20 km/h och med en väsentlig förbättring av körkomforten (markant minskad hastighetsvariation). Trängseltid • Tider med trängsel minskade markant. Det innebär att antalet störda fordon minskade och fördröjningar och merutsläpp av avgaser totalt sett över en dag blev lägre. Inbroms- • Inbromsningar före köslut blev lugnare och jämnare. Genomsnittliga bromssträckan ökade ningar från 260 till 420 m när kövarningen var aktiv. • Andelen snabba inbromsningar (<300 m) minskade med 50%. Avgaser • Merutsläppen av avgaser i högtrafik pga trafikträngsel, både CO2 och kväveoxider, upphörde. Olyckor • Antalet upphinnandeolyckor halverades. • Olyckor med personskada minskade med 60% (från 0,61 till 0,24 olyckor/månad) Att beakta • Det är just när flödet ligger nära kapacitetstaket som systemet gör mest nytta. • Ett extra körfält öppnades söder om försökssträckan mellan mätperioderna vilket måste beaktas vid bedömning av resultatet. Det är inte möjligt att isolera effekten av kövarningssystemet ensamt. • Allteftersom så har hastigheterna och flödena åter ökat varigenom de positiva effekterna delvis har försvunnit, bortsett från reduceringen i upph.olyckor vilken består. Källor: • Kövarningssystem på E6 Göteborg. Redovisning av trafikmätningar. VTI notat 39-2002 • Utvärdering av kövarningssystem, E6 sydlig riktning, Vägverket 2005 14 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 15. Effekter kövarning Typ 2 och Typ 3 Även KöVS av Typ 2 och 3 har utvärderats i Sverige. Utvärdering av Typ 2 (Variabel rekommenderad hastighet) • Stockholm E4 Utvärdering av Typ 3 (Variabel föreskriven hastighetsgräns) • Göteborg E6 två etapper: Mölndal resp. Tingstadstunneln Goda resultat i minskade upphinnandeolyckor samt jämnare trafik vid trängsel. Men flera olikheter sinsemellan. Källa: Movea 2009. Congestion Control – Queue warning, Variable speed limits and Link control systems in Sweden. ITS WC 2009. Gunnar Lind 15 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 16. Nytt KöVS - Lundbyleden Under 2010 driftsattes ett nytt KöVS längs Lundbyleden i Göteborg. Omfattar 5 kövarningsskyltar på en sträcka 3,5 km. Sträcka Typ Huvudentreprenör E6/S, delen Kungälv - Tingstadstunneln 1 Svevia E6/N & S, delen Åbrov- Kallebäck 3 Svevia Götatunneln 3 Annan Lundbytunneln 2 (f.n) Annan Lundbyleden, delen Ättestupan – Brunnsbo 1 Svevia Gnistängstunneln (idrifttagande f.n.) 3 Svevia 16 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 17. Projektdata Beställare: Trafikverket (Göteborg) Projektstart: Maj 2009 Projektavslut: Augusti 2010 Kontraktsumma: Kostnad närmare 6 Msek Entreprenör: Svevia 17 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 18. KöVS inom Göteborgs kommun, Västra Götalands Län. Ättestupan – Brunnsbomotet Under 2009-2010 installerade och driftsatte Svevia Trafiksystem ett nytt KöVS på Lundbyleden (3,5 km) i riktning mot Tingstadstunneln.  Systemet består av 15 detektorer, 10 distrubuerade styrdatorer och 5 kövarningsskyltar (både på portal, viadukt och vägsida)  KöVS är autonomt - styrfunktioner ligger i de distribuerade styrdatorerna som är placerade längs vägen i portalskåp.  KöVS-moduler med distribuerade styrdatorer bildar små lokala kövarningssystem som kommunicerar med varandra via UDP (broadcast) som tillsammans bildar ett komplett system.  Kommunikationen (TCP/IP och UDP) mellan alla enskilda moduler sker dels via fiber och dels via radiolänk.  Ett överordnat SCADA-system finns som kommunicerar med TRV, vilket vidarebefordrar informationen från KöVS till TLC (TrafikLedningsCentralen). 18 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 19. Systemöversikt, Ättestupan-Brunnsbomotet, Lundby 2010 – autonom styrning Färdriktning 19 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 20. Översiktsbild CSS, som visas på TLC 20 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 21. 21 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 22. Sammanfattning Lundbyleden • Det autonoma byggandet i moduler ger: • Flexibel utbyggbarhet • Hög driftsäkerhet • Beroendet av PLC (industristandarden) är borta. • Övergång till TCP/IP istället för seriell kommunikation (Internetanpassning för framtidssäkerhet). • Vi har valt att bygga med olika tekniker, bl.a. nyttjas trådlös överföring mellan modulerna där det är möjligt (fordrar fri sikt mellan modulerna). Fiber är mycket dyrt att förlägga i stadsmiljö. • Varje modul klarar att ”agera” självständigt och fatta egna beslut, vilket medför att ett enskilt fel inte äventyrar hela köfunktionen. ....Dessutom: Alla andra fördelar med Kövarningssystem! 22 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
 23. Tack för visat intresse ! Björn Dramsvik Trafiksystem bjorn.dramsvik@svevia.se Tel 031 – 58 67 64, 0730 966 222 Urban Ericsson Verksamhetsutveckling urban.ericsson@svevia.se Tel 031 – 58 67 62, 0703-72 83 36 23 Transportforum 2012 - Kövarningssystem. Dramsvik & Ericsson
Publicité