Publicité
Publicité

So kapitulli x fuqia politika-konflikti-2013

  1. 11 UNIVERSITETI I PRISHTINESUNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT PEJËFAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT PEJË Fuqia, Politikat dhe Konflikti Sjellja Organizative Driton Sylqa
  2. 22 Tematikat kryesore per t’u trajtuar  Taktikat e influencimit;  Fuqia (Pushteti) dhe Autoriteti;  Politikat organizacionale;  Konflikti dhe llojet, stimulimi dhe menaxhimi i tij;
  3. 33 Kontribuesit Organizativ • Individët • Grupet Modeli i temesModeli i temes Beteja midis vet-interesave dhe interesave të përgjithshme Taktikat politike Vet-interes Taktikat e influencës Fuqia Menaxhimi i Konfliktit INTERESAT E PERGJITHSHME
  4. 44 Taktikat e influencimit 1. Konsultimi; 2. Influencimi Racional; 3. Thirrjet insipruese; 4. Taktikat e përpjekjeve për të fituar zemrën e dikuj; 5. Taktikat e koalicionit; 6. Taktikat e presionit; 7. Taktikat e influencimit përmes deklaratës apo mbështjetjes së menaxherit; 8. Taktika e premtimeve;
  5. 55 Fuqia (Pushteti) dhe Autoriteti  Fuqia është sinonim i pushtetit – përfaqëson aftësinë e dikuj për të ndikuar mbi sjelljet, besimet dhe opinionet e të tjerëve;  Autoriteti është e drejta apo detyrimi që eprori ushtron mbi vartësit; Ekzistojnë 5 baza të fuqisë (pushtetit):  Fuqia shpërblyese  Fuqia e forcës  Fuqia legjitime  Fuqia e ekspertit  Fuqia referuese Ekzistojnë 3 situata zyrtare në praktikën organizative:
  6. 66 Politikat organizacionale  Politika organizacionale përfshin aktet e qëllimshme të influencës për të mbrojtur vet-interesat e individëve apo grupeve;  Pasiguria influencon sjelljen politike;  5 burimet e pasigurisë janë:  Objektiva te paqarta  Matësa te erret te performances  Procese te percaktimit jo te mire te vendimeve  Konkurrence e forte individuale dhe e grupit  Çdo tip i ndryshimit ne organizate;
  7. Taktikat e politikes organizacionale  Taktikat e politikes qe perdoren me se shpeshti:  Atakimi /fajesimi i tjereve  Perdorimi informacionit si nje mjet politik  Krijimi i nje imazhi te favorshem  Zhvillimi i nje baze te mbeshtetjes  Intrigat  Formimi i koalicioneve te ndryshme  Te shoqeruarit me njerez te medhenj  Krijimi i detyrimeve / reciprociteti 77
  8. 88 Konflikti  Konflikti ne organizate nenkupton çdo qendrim opozitar, kundershtim, apo opinione te kunderta qe mund te kene njerezit;  Konflikti mund te jete funksional dhe jo-funksional  Premisat e konfliktit:  Personalitete ose sisteme vlerash opozitare  Paqartesia e puneve dhe detyrave  Konkurrenca per burime te kufizuara  Komunikim i papershtatshem  Detyra te nder-varura / nderlidhura njera me tjetren  Kompleksiteti i organizates  Politika, standarde dhe rregulla te paqarta  Presion ekstrem i afateve kohore  Marrja e vendimeve ne kolektiv  Pritje joreale te punetoreve  Inate / Konflikte te pazgjidhura
  9. 99  Stimulimi i konfliktit funksional:  Avokacia e djallit – praktika e kishes katolike gjate perzgjedhjes se shenjetoreve  Metoda dialektike – praktika e gjykatave qe ndarjen e drejtesise e bazojne ne teza dhe antiteza  Stilet per kontrollimin e konfliktit funksional:  Integrimi (zgjidhja e problemit)  Dominimi (forca)  Zbutja  Menjanimi  Kompromisi
  10. 1010 Ju faleminderit per vemendjen!
Publicité