Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
40 ࡯ FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO ࡯ MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ࡯
LA MATÈRIA: ELS ESTAT...
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
MPH Internship Proposal
Suivant
Prochain SlideShare
MPH Internship Proposal
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

40

Télécharger pour lire hors ligne

fisica y quimica

  • Soyez le premier à aimer ceci

40

  1. 1. 40 ࡯ FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO ࡯ MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ࡯ LA MATÈRIA: ELS ESTATS FÍSICS2 ACTIVITATS DE REFORÇ 1. Imagina’t que agafes una xeringa i fas l’experiència següent: 1. En primer lloc, estires l’èmbol de la xeringa per- què s’ompli d’aire. 2. Després tapes el forat amb el dit, amb cura per- què no s’escapi gens d’aire de la xeringa. 3. A continuació, empenys l’èmbol amb força sen- se treure el dit del forat de la xeringa. a) Quan l’empenys, l’èmbol baixa? b) Què passa amb l’aire que hi ha a l’interior de la xeringa? c) Quines magnituds varien mentre l’èmbol baixa? d) Què és la pressió del gas? e) Què passa amb el volum que ocupa el gas a l’in- terior de la xeringa? f) Què passa si deixes anar l’èmbol? g) Passaria el mateix si omplissis la xeringa amb aigua? h) Si consideres les molècules presents als gasos que formen l’aire com a petites esferes, dibuixa en un esquema el que passa amb les molècules tancades dins de la xeringa. i) Descriu a la teva manera l’experiment que aca- bes de dur a terme. 2. Imagina’t una altra experiència: 1. En primer lloc, col·loquem un globus al coll d’un matràs, amb cura perquè la boca del globus no surti del matràs. 2. Després introduïm el matràs en un recipient amb aigua calenta. 3. Finalment, deixem el matràs al recipient durant uns quants minuts. Dibuix: a) Què passa? b) Què ha passat amb l’aire contingut dins del glo- bus? A continuació, treu el matràs de l’aigua calenta i dei- xa’l refredar. c) Què ha passat? d) Descriu a la teva manera l’experiment que aca- bes de dur a terme. 3. A partir de les dades recollides en les activitats an- teriors, completa els textos següents: a) Quan augmentem la __________ d’un gas sense canviar-ne la __________ , el volum __________. b) Quan __________ la __________ d’un gas, sen- se canviar-ne la temperatura, el __________ aug- menta. c) Quan escalfem un gas, el seu volum __________. d) Quan __________ un gas, el seu ____________ disminueix. e) La disminució de volum d’un gas per efecte de l’__________ de la pressió s’explica mitjançant la llei de __________. f) L’augment del volum d’un gas degut a un aug- ment de temperatura s’explica mitjançant la llei de __________. g) Quan un gas s’expandeix, la distància entre les seves __________ augmenta. 4. Enuncia les lleis dels gasos i relaciona-les amb les activitats anteriors: a) Llei de Boyle-Mariotte. b) Llei de Gay-Lussac. ACTIVITATSFITXA 2 834886 _ 0019-0134.qxd 22/5/07 12:22 Página 40

fisica y quimica

Vues

Nombre de vues

92

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×