Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

P punit1

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

P punit1

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ โปรแกรมประมวลผลคา การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
 2. 2. ความหมายของโปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมประมวลผลคา หรือ โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor Program) คือ โปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว เช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน กระดาษ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดย ที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
 3. 3. คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร 1.มีแม่แบบของเอกสารให้เลือกใช้ 2. การสร้างตาราง 3. การจัดแบ่งข้อความเป็นหลายคอลัมน์ 4. การทางานแบบ WYSIWYG 5. การตรวจสอบการสะกดคา 6. การแทรกข้อความสัญลักษณ์พิเศษ 7. การรวมภาพกราฟิก การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
 4. 4. เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง 1. การทาเค้าโครงของเอกสาร หรือการสร้างรายงานของข้อความ 2. การสร้างสารบัญและดัชนีท้ายเล่ม 3. การเรียงหมายเลขเชิงอรรถ เอกสารอ้างอิง การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
 5. 5. โปรแกรม Microsoft Word 2010  สร้างเอกสารที่ต้องการอย่างง่าย ๆ  ตกแต่งเอกสารสู่ระดับมืออาชีพ  สร้างเอกสารอย่างรวดเร็วจากแม่แบบ  นาเสนอข้อมูลด้วยตารางและกราฟ  ทางานกับแฟ้ มข้อมูล (File) รูปแบบอื่น ๆ  ใช้แฟ้ มเอกสารบนอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลผลคา

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

141

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×