Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Студент:  Васка Чобановабр. на индекс: 4712
Впвед Еволуција на компјутерите и бизнис софтверот  1950 - менаџмент  информациони системи (MIS)  1960 - системи за...
Барири за ERP успех Барањата на тековниот менаџмент Решавање на процеси Справување со новите извештаи Менаџирање со по...
ERP какп алатка за стратегискименаџмент: 6 евплутивни фази Фаза 1: Примена на новите ERP системи за процесирање на осн...
ERP какп алатка за стратегискименаџмент: 6 евплутивни фази Фаза 4: Ги имате ли ставено сите податоци за трансакциите во...
Дпбиваое ппдпбри резултати пдERP системите                  Зголемен приход    12   Помалку физички...
Дпбиваое ппдпбри резултати пдERP системите                   Зголемен приход       36       ...
Водење на вредноста на ERP Интегрирање Оптимизирање Информирање
Менаџерски прашаоа вп врскасп ERP системите и креираоетпна кпнкурентска преднпст
Стратегиски менаџмент и бизнисспфтвер за МСП Како ERP може да се користи стратегиски Отстранување на неефикасните поране...
Sap strategic enterprise management  Бизнис планирање и   симулација.   Бизнис консолидација.   Собирање на бизнис ...
Заклучпк Вистинската вредност не е во ERP системот сам по себе, туку во начинот на кој менаџерите го користат За макси...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

бизнис софтвер и стратегиски менаџмент

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

бизнис софтвер и стратегиски менаџмент

 1. 1. Студент: Васка Чобановабр. на индекс: 4712
 2. 2. Впвед Еволуција на компјутерите и бизнис софтверот  1950 - менаџмент информациони системи (MIS)  1960 - системи за подршка на одлучувањето (DSS)  1970 - компјутерско базирани информациони системи (CBIS)  1980- информационите системи на извршните менаџери (EIS)
 3. 3. Барири за ERP успех Барањата на тековниот менаџмент Решавање на процеси Справување со новите извештаи Менаџирање со поврзувањето Справување со закрпи, поправки и надградби Справување со обем Помагање на корисниците Одржување на перформансите Обезбедување на сигурност Натпревар за внимание од ИТ департманот
 4. 4. ERP какп алатка за стратегискименаџмент: 6 евплутивни фази Фаза 1: Примена на новите ERP системи за процесирање на основни трансакции Фаза 2: Дали се поврзани сите системи за процесирање на трансакции? Фаза 3: Има ли поврзана функционалност помеѓу компаниите во синџирот за набавка?
 5. 5. ERP какп алатка за стратегискименаџмент: 6 евплутивни фази Фаза 4: Ги имате ли ставено сите податоци за трансакциите во складиштето на податоци? Фаза 5: Проширување на складиштата на податоци да вклучуваат нетрансакциони информации Фаза 6: Употреба на складишта за податоци за стратегиски менаџмент
 6. 6. Дпбиваое ппдпбри резултати пдERP системите Зголемен приход 12 Помалку физички ресурси и подобрена логистика 21 Подобрен менаџмент на инвентарот и средствата 22 Намалување на циклусот 25 Намалување на бројот на вработени 26 Побрзи и поточни трансакции 29 Лесно проширување, раст и зголемена флексибилност 32 Подобрена услуга 32 Подобрен финансиски менаџмент 42 Подобро менаџерско донесување на одлуки 50 0 10 20 30 40 50 60
 7. 7. Дпбиваое ппдпбри резултати пдERP системите Зголемен приход 36 Намалување на бројот на вработени 40 Подобрена услуга 47 Намалување на циклусот 53 Помалку физички ресурси и подобрена логистика 54 Лесно проширување, раст и зголемена флексибилност 55 Подобрен менаџмент на инвентарот и средствата 60 Подобро менаџерско донесување на одлуки 63 Побрзи и поточни трансакции 69 Подобрен финансиски менаџмент 70 0 20 40 60 80
 8. 8. Водење на вредноста на ERP Интегрирање Оптимизирање Информирање
 9. 9. Менаџерски прашаоа вп врскасп ERP системите и креираоетпна кпнкурентска преднпст
 10. 10. Стратегиски менаџмент и бизнисспфтвер за МСП Како ERP може да се користи стратегиски Отстранување на неефикасните поранешни системи Повисоки степени на автоматизација
 11. 11. Sap strategic enterprise management  Бизнис планирање и симулација.  Бизнис консолидација.  Собирање на бизнис информации.  Надзор на перформансите на компанијата.  Менаџмент на односите со стеикхолдерите.
 12. 12. Заклучпк Вистинската вредност не е во ERP системот сам по себе, туку во начинот на кој менаџерите го користат За максимизирањето на вредност од ERP системите важно е да се користи интегрирање, оптимизирање и информирање. Бизнис менаџмент софтверот не може да го замени стратегискиот менаџмент

×