Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

73 vues

Publié le

นางสาว วสุนันท์ เสนคราม ชคพ.1/3 เลขที่ 13
นางสาว สุกานดา เสมศรี ชคพ 1/3 เลขที่ 23

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  1. 1. คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ (pointingdevice) เป็นอุปกรณ์สาคัญในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ ชิ้นหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันถูกออกแบบมาให้มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน ต่างกกัน การทางานของเมาส์ ภายในตัวเมาส์จะมีอุปกรณ์สาหรับตรวจจับตาแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งยาง(สาหรับรุ่นเก่า) หรืออุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสง (ในเมาส์ที่ใช้แอลอีดีหรือเลเซอร์เป็นแหล่งกาเนิด แสง) โดยตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  2. 2. หรือย่อว่า ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทางานหรือ ประมวลผล ตามชุดของคาสั่งเครื่องจากซอร์ฟแวร์ มีกระบวนการพื้นฐาน คือ •อ่านชุดคาสั่ง (fetch) •ตีความชุดคาสั่ง (decode) •ประมวลผลชุดคาสั่ง (execute) •อ่านข้อมูลจากหน่วยความจา (memory) •เขียนข้อมูล/ส่งผลการประมวลกลับ (write back)
  3. 3. หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบ มาเพื่อดาเนินการกับลาดับตัวดาเนินการทางตรรกศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้ คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดาเนินการกับคาสั่งต่าง ๆ ที่คอยสั่งให้อ่าน ประมวล และ เก็บข้อมูลไว้ คาสั่งต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขจะแปลงชุดคาสั่งให้ระบบ และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ เป็นฟังก์ชันที่สถานะปัจจุบัน
  4. 4. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุก เครื่องจาเป็นต้องมี เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนา ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. 5. นางสาว วสุนันท์ เสนคราม เลขที่ 13 ชคพ1-3 นางสาว สุกานดา เสมศรี เลขที่23 ชคพ 1-3

×