Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19

26 vues

Publié le

Tutkimusprojektien esittely

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19

 1. 1. Kaupungistumisen käännekohdat Skenaarioita Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039 Kaupungistumisen tulevaisuus laajojen kaupunkitutkimusten valossa 15.1.2019 Otto-Wille Koste Demos Helsinki otto-wille.koste@demoshelsinki.fi @owkoste
 2. 2. URMI - Urbanization, Mobilities & Immigration URMI-hanke tutkii kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Perehdymme kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla. URMI tuottaa tieteellisiä julkaisuja ja käytännön sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkeja tulevaisuudessa. Partnerit: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, THL, Siirtolaisuusinstituutti, Tarton yliopisto, Demos Helsinki.
 3. 3. BEMINE - Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning BEMINE-tutkimushanke tuottaa tutkimustietoa kaupungistumisen kehityskuluista suunnittelun parantamiseksi. Lisäksi kehitämme malleja ja työkaluja kaupunkiseutujen strategiseen kehittämiseen ja tutkimme, kuinka tehdä kaupunkiseuduilla aidosti integroitua kehittämistyötä. Päämääränämme on löytää vastauksia kysymyksiin, mikä on erilaisten sopimusmenettelyiden rooli tulevaisuuden suunnittelujärjestelmässä sekä miten hallintoa, yhteistyöverkostoja ja kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana kaupunkiseutujen viisasta kasvua. Partnerit: Aalto-yliopisto, SYKE, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, NMBU, Newcastlen yliopisto, Manchesterin yliopisto, MAL-verkosto ja Demos Helsinki.
 4. 4. Skenaarioraportti osana BEMINE- ja URMI-hankkeita Skenaarioraportti syntyi BEMINE- ja URMI-hankkeiden yhteistyönä. Siinä on hyödynnetty hankkeiden tuoreita tutkimustuloksia. Syksyllä 2017 joukko hankkeiden tutkijoita kokoontui pohtimaan, mitkä ovat merkittävimpiä, mutta samalla suurimpia epävarmuuksia sisältäviä kaupungistumisen ajureita. Kuuden muutosvoiman pohjalta rakennettiin tulevaisuustaulukko ja neljä tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuvia työstettiin suuren asiantuntijajoukon kanssa marraskuussa kaksipäiväisessä seminaarissa.
 5. 5. 6 muutosvoimaa Kaupungistumisen INFRA- INVESTOINNIT KIINTEISTÖ- MARKKINAT MAAHAN- MUUTTO ASUMISEN PREFERENSSIT KAUPUNKI- ATTRAKTIOT MUUTTUVA TYÖELÄMÄ
 6. 6. Muuttuva työelämä Työpaikat ovat merkittävä tekijä, joka on vetänyt ihmisiä kaupunkeihin. Työpaikat ovat pitkään keskittyneet kasautumisetujen vuoksi kaupunkeihin. Korkea-asteen koulutuksen työpaikat ovat keskittyneet yliopistokeskuksiin. Siirtyminen innovaatiovetoiseen taouteen on hyödyttänyt erityisesti keskuksien kasvua, sillä innovaatiotoiminta kukoistaa, kun ympärillä on riittävästi koulutettua työvoimaa, monipuolinen yritystoiminnan tarjonta ja mahdollisuus tiedon tehokkaaseen leviämiseen. MUUTOSVOIMA
 7. 7. Maahanmuutto Maahanmuutto on kasvanut Suomessa läpi 2000-luvun. Se on pitänyt kaupungit kasvu-uralla ja väestön ikärakenteeltaan nuorempana. Suomessa kuolee tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin syntyy, joten väestönkasvu perustuu ainoastaan maahanmuuttoon. Myös Helsingin kasvuun maahanmuutolla on ollut merkittävä vaikutus. Nettomuutto Suomeen on 15 000 ihmistä vuosittain. MUUTOSVOIMA
 8. 8. Infrainvestoinnit Liikenneinfrastruktuuri-investoinnit nähdään tehokkaana keinona edistää tasaista aluekehitystä, mutta vaikutukset voivat olla täysin päinvastaiset. Kaupunkien sisäisellä liikenneinfrastruktuurin parantamisella voidaan parantaa alueiden saavutettavuutta, mikä luo uusia hyviä sijainteja, joihin rakentaa kestäville liikennemuodoille pohjautuvia asuinalueita. MUUTOSVOIMA
 9. 9. Kaupunkiattraktiot Kaupunkien kiehtovuuden osatekijöistä on aikojen saatossa kirjoitettu paljon. Näistä tärkeimpiä on toisilleen tuntemattomien ihmisten yhteinen esillä oleminen. Julkisessa tilassa liikkuva kaupunkilainen suhteutuu jatkuvasti suurempaan väkijoukkoon. Toisaalta kaupungeissa on mahdollisuus paeta ihmisten sekaan. Nuorten näkemillä mahdollisuuksilla on keskeistä merkitystä, koska erityisesti nuorten suuri muuttoalttius kiihdyttää urbanisoitumisprosessia. Lähtömuutto onkin avainasemassa seutukunnan kehitysprosessissa. Maan sisäistä muuttoliikettä tarkastellessa tämä ns. pitovoima on siis äärimmäisen tärkeässä roolissa. MUUTOSVOIMA
 10. 10. Kiinteistömarkkinat globaalisti Maailmankaupunkien kiinteistöt, etenkin New Yorkissa ja Lontoossa, ovat pitkään olleet pääoman turvasatamia. Kiinteistömarkkina on Suomessa viime vuosina kasvanut vauhdilla ja noussut kaikkien aikojen ennätykseen 10 miljardiin. Ulkomaisten sijoitusten osuus tästä oli 73 %. Myös vuokra-asunnot ovat alkaneet kiinnostaa ulkomaisia sijoittajia. Ennusteiden mukaan ulkomaisten asuntosjoitusten volyymi kasvaa lähivuosina sadoilla miljoonille euroilla. MUUTOSVOIMA
 11. 11. Kiinteistömarkkinat Suomessa Aiemmin asuntomarkkinat ovat toimineet tasaisesti ympäri Suomea. Asuntonsa on saanut myytyä lähestulkoon missä vain. Kehitys on kuitenkin kääntynyt ja on alueita, joissa asuntoja ei välttämättä saa kaupaksi edes ilmaiseksi, varsinkin jos niillä on korjausvelkaa. Asuntojen arvon voimakas lasku voi pahimmillaan estää ihmistä muuttamasta paikkakunnalta toiselle. MUUTOSVOIMA
 12. 12. Asumisen preferenssit Asumispäätökset ja niiden ketjut vaikuttavat osaltaan kaupungistumisen määrään ja laatuun. Asumistoiveiden urbanisoituminen on ollut vähitellen kehittyvä trendi jo ainakin kahden vuosikymmenen ajan. Pitkän aikavälin keskeisin trendi lienee kuitenkin asumispreferenssien erilaistuminen niin demografisten kuin taloudellis-sosiaalisten muutosten myötä sekä elämäntapojen kirjon kasvaessa. Asumisympäristöjen merkitystä kaupunkiseutujen houkuttelevuuden kannalta on viime vuosina korostettu. Etenkin dynaamisten kaupunkialueiden tietovaltaisessa taloudessa työpaikat seuraavat ihmisiä heidän arvostamiensa elinympäristöjen tuntumaan. Täten työpaikka- ja väestökasvu ruokkivat toisiaan kumulatiivisena kasvuprosessina. MUUTOSVOIMA ”Vuonna 2039 menestyviä suomalaiskaupunkeja yhdistää se, että ne ovat satsanneet muita määrätietoisemmin elinympäristön laatuun ja palvelujen saavutettavuuteen” Kaupunkikehityksen asiantuntijat (N=25) pitivät tämän väitteen toteutumista erittäin todennäköisenä 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 13. 13. Kehitys jatkuu nykyiseen suuntaan, eikä suuria poliittisia interventioita tehdä Väestö keskittyy yhä voimakkaammin suurimmille kaupunkiseuduille, joille syntyy korkean osaamisen työpaikkoja. Asuminen näillä kaupunkiseuduilla urbanisoituu ja yhdyskuntarakenne tiivistyy. Pienillä ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla pientalovaltainen, väljä asuminen on edelleen vahvassa suosiossa. PERUSURA SKENAARIO
 14. 14. MUUTOSVOIMA Maahanmuutto lisääntyy Kansainvälinen muuttovoitto määrittää, millä alueilla väestönkasvu voi Suomessa jatkua. Perheperusteisessa sekä työ- ja opiskeluperusteisessa muutossa voi tapahtua tasaista kasvua, mutta konfliktien myötä pakon edessä muuttavien määrät voivat vaihdella voimakkaastikin. Myös ympäristökriisit voivat ajaa ihmisiä etsimään turvaa ja paremman elämän edellytyksiä kotimaansa rajojen ulkopuolelta. PERUSURA
 15. 15. Muuttovoiton tahdittama maa Voimakas, pitkälti hallitsematon maahanmuutto tuo uusia asukkaita maan kaikkiin keskuksiin. Työmarkkinat polarisoituvat. Suurimmissa kaupungeissa on paljon korkean osaamisen ja palvelualojen työpaikkoja. Muualla sote-palvelujen rooli työllistäjänä kasvaa yhä. SKENAARIO
 16. 16. Työelämä muuttuu Robotisaatio, automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat työnteon tapoja ja työelämää. Yhä suurempi osa työstä tehdään keikkamuotoisesti alustojen välityksellä. Toisaalta tämä lisää työnteon epävarmuutta, mutta myös standardoi työtehtäviä. Automatisaation myötä jopa puolet nykyisistä työpaikoista voi kadota. PERUSURA MUUTOSVOIMA
 17. 17. Pirstaloituneen työn metropolialue Digitalisaatio muokkaa rajusti sekä työ- että kiinteistömarkkinoita, joita globaalit alustajätit alkavat dominoida. Työn perässä väestö keskittyy laajenevalle ja tiivistyvälle Helsingin metropolialueelle, jonka merkitys edelleen kasvaa Tallinnaan avautuvan raideyhteyden myötä. Lähiyhteisöillä on keskeinen rooli niin digitaalisen vertaisavun kuin fyysisen hoivan tarjoajina. SKENAARIO
 18. 18. Liikenne- infrastuktuuriin investoidaan Infrastruktuuri-investoinneilla on pidetty yllä kattavaa kotimaista liikenneverkkoa ja haluttu edistää tasaista aluekehitystä. Vaikka isojen investointien kannattavuutta on vaikeaa arvioida, niiden puolesta puhutaan niin kilpailukyvyn kasvun kuin päästövähennysten nimissä. PERUSURA MUUTOSVOIMA
 19. 19. Tunnin teknologia-Suomi Osaamisvaltainen teollisuus luo työpaikkoja ja vaurautta Helsinki-Tampere-Turku-kolmioon, jonka kilpailueduksi nousevat nopeat raideyhteydet. Tiivis pientaloasuminen kasvattaa suosiotaan ja liikkuminen on palvelullistumisen myötä muuttunut todella helpoksi. Moni löytää tehokkuusajattelulle vastapainoa kiinnostavasta kaupunkikulttuuurista, jota yhteiskunnan erilaisista marginaaleista kumpuaa. SKENAARIO
 20. 20. 4 Perusura Muuttovoiton tahdittama maa Pirstaloituneen työn metropolialue Tunnin teknologia -Suomi tulevaisuus- skenaariota
 21. 21. KIITOS! Perusura Muuttovoiton tahdittama maa Pirstaloituneen työn metropolialue Tunnin teknologia -Suomi

×