Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
Prochain SlideShare
وریفای و احراز هویت فایوروریفای و احراز هویت فایور
Chargement dans ... 3
1 sur 15
Publicité

Contenu connexe

Similaire à وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین(20)

Publicité

وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین

 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫طراحی‬ ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ 99 Designs | ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فیزیکی‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ) ‫دورکاری‬ ( ‫فریلنسری‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫زمینه‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫اهداف‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫معتبری‬ ‫سایت‬ .‫دارند‬ ‫مختلفی‬ 99 Designs ‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پرطرفدار‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫گر‬ ‫طراحی‬ ‫بازار‬ ‫بزرگترین‬ ‫بعنوان‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫افیک‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫جهان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫لوگوها‬ ‫مانند‬ ‫سفارشی‬ ‫طراحی‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مشتریانی‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫استعداد‬ ‫با‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫رونق‬ ‫پر‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫زمانی‬ 7 ‫تا‬ 10 ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫سفارشی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫ثانیه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مشتاق‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ 99 Designs ‫همانند‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ،‫باشید‬ ‫برخورده‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ 99 ‫گام‬ ‫وریفای‬ ‫دیزاین‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ 99 Designs ‫تلماتو‬ ‫همراه‬ ‫باشید‬ . ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ 99Designs ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫جعبه‬ ‫دو‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫جعبه‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫شیک‬ ‫جعبه‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫کدام‬ ‫ابتدا‬ ‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫شما‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫کنید؟‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫خواهد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تزئین‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جعبه‬ ‫ابتدا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫چون‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫مشتاق‬ ‫کارآمد‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحی‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ادارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫نیز‬ .‫دهد‬ 99 ‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫دیزاین‬ ‫ح‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫رفه‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫لوگوها‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫بروشور‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫هویت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ . ‫راه‬ ‫ای‬ ‫مسابقه‬ ‫خود‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فردی‬ ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫ای‬ ‫مسابقه‬ ‫اگر‬.‫کنید‬ ‫کاربران‬ ‫لوگوی‬ ‫طراحی‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ً‫معموال‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫برسد‬ ‫پایان‬ ‫به‬ AI Adobe Illustrator ، EPS ،‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫فرمتی‬ JPG ، PNG ‫و‬ PDF ‫کنید‬ ‫ارسال‬ . ‫ش‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫طرحی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫ایده‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رکت‬ ‫کنید‬ .
 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ 99Designs ‫دارند‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫محبوب‬ ‫شغل‬ ‫فریلنسری‬ ‫و‬ ‫دورکاری‬ ‫داشته‬ ‫دالری‬ ‫درآمد‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربرانی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مشتاق‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫فراهم‬ ‫برایشان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ساختگی‬ ‫هویت‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هستید‬ ‫مواجه‬ ‫ها‬ ‫تحریم‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫بپردازید‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫پولشویی‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫تحریم‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫تروریستی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایرانی‬ ‫هویت‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نکنید‬ ‫نمایان‬ . ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ 99 Design ‫را‬ ،‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫آشنایی‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫طریقه‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫و‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ 99 ‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دیزاین‬ . 1 . ‫سایت‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ 2 . ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ 99 Designs 3 . ‫آن‬ ‫روی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫زمینه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ . 4 . ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫طرح‬ . 5 . ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫برگردید‬ .
 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫نیار‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ 99 ‫دیزاین‬ ( 99Designs) .1 ‫تهیه‬ IP ‫ثابت‬ .2 ‫ایمیل‬ .3 ‫تلفن‬ ‫شماره‬ .4 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حساب‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ .5 ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫استفاده‬ 99designs .6 ‫اکانت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ .7 ‫سایت‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ 99 Designs .1 ‫تهیه‬ IP ‫ثابت‬ IP ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫کشورها‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫فعالیت‬ ‫مکان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫کاربران‬ ‫دلیل‬ ‫قابل‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫ایرانی‬ ‫شناسایی‬ ‫تغییر‬ ،‫هستند‬ IP ‫خرید‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫هموار‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫راه‬ IP ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫استفاده‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫تحریم‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫ای‬ ‫تهیه‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ .‫کنید‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫خریداری‬ VPN ‫و‬ VPS ‫نظر‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پولی‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫فیلترشکن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫موقع‬ ‫دفعه‬ ‫هر‬ ‫چون‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ IP ‫حساب‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫خطر‬ . ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫کشورهای‬ ‫هستند‬ ‫تحریم‬ ‫وج‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫ه‬ IP ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ .  ‫ایران‬  ‫کوبا‬  ‫روسیه‬  ‫سوریه‬  ‫شمالی‬ ‫کره‬
 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آماده‬ ‫اکانت‬ 99 Designs .2 ‫ایمیل‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫ایمیل‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫لزومی‬ .‫کنید‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫باید‬ ‫اما‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫قدیمی‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جدید‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫رصد‬ ‫دقت‬ ‫با‬ Inbox ‫بیش‬ ‫شما‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫شلوغ‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مخصوصی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ایمیل‬ ‫توانید‬ . .3 ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫شماره‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫درخواست‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ . ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫خرید‬ : ‫این‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫اعمال‬ ‫خود‬ ‫شهروندهای‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫سایت‬ ‫نکرده‬ ‫و‬ ‫است‬ 99 Designs ،‫است‬ ‫نکرده‬ ‫اعمال‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫فعالیتی‬ ‫منع‬ ‫نیز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫وریفای‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ،‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫شماره‬ ‫خرید‬ ‫با‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫جیمیل‬ ‫همانند‬ ‫پلتفرمی‬ ‫ویس‬ ‫ب‬ ‫قرار‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دائمی‬ ‫محدودیت‬ ‫داشتن‬ ‫دون‬ ‫تماس‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫دیگر‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫برده‬ ‫بهره‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫و‬ . ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ) World Sim ( : ‫سیمکارت‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫انتخابی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اوقات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫با‬ .‫ندارند‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫شرایط‬ ‫یکباره‬ ‫المللی‬ ‫خود‬ ‫خیال‬ ‫کنید‬ ‫راحت‬ ‫تلفنتان‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫همیشگی‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫قطعی‬ ‫از‬ ‫را‬ . ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫مخابراتی‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بهتری‬ ‫پیشنهاد‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫روش‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫تلماتو‬ ‫با‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫بسیار‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ . 09392789822
 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫آن‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پشتیبان‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫مدتدر‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫یکبار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫چون‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ .‫کند‬ ‫مواجه‬ ‫خظر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاربریتان‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫دارایی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫محدودیت‬ ‫دچار‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ . ‫آماده‬ ‫اکانت‬ 99 Designs .4 ‫حساب‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫گیری‬ ‫سخت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫مردم‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫همه‬ ‫پولشویی‬ ‫دارند‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تری‬ ‫دقیق‬ ‫اطالعات‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫تایید‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ 99 Designs ‫که‬ ‫مدارکی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ 99 ‫را‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫دیزاین‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ . ‫کاربران‬ ‫آدرس‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ : ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫خدماتی‬ ‫قبوض‬  ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬  ‫برق‬  ‫گاز‬ .5 ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 99Designs ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫کشورهای‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫چون‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫فعالیت‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کالهبرداری‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ،‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ایمن‬ 99 Designs ‫اه‬ ‫از‬ ‫میت‬ ‫باالیی‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫انجام‬ ‫درخواست‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫تاکنون‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫معتبر‬ ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ 99 Designs ‫خود‬ ‫موجودی‬ ‫برداشت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫را‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کردید‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫وریفای‬ ‫درخواست‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ 99 ‫در‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫دیزاین‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫دفعه‬ ‫بگیرید‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫وریفای‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ 99 ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شوید‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫دیزاین‬ ‫درخواس‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫خودتان‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫وریفای‬ ‫ت‬ ‫باشید‬ .
 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 99 designs ‫تا‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ 99 Design ‫حساب‬ ،‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫نخواهد‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫تعلیق‬ ‫بود‬ . ‫تایید‬ ‫زیر‬ ‫عموما‬ ‫کاربران‬ ‫هویت‬ 5 ‫نشد‬ ‫تایید‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫دقیقه‬ ‫نگران‬ ‫باشد‬ ‫دار‬ ‫ادامه‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نباشید‬ . ‫از‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تلفنی‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ 99 Designs ‫کنید‬ ‫استفاده‬ : ،‫برزیل‬ ،‫بلژیک‬ ،‫اتریش‬ ،‫استرالیا‬ ،‫آرژانتین‬ ،‫ژاپن‬ ،‫ایتالیا‬ ،‫ایرلند‬ ،‫آلمان‬ ،‫فرانسه‬ ،‫دانمارک‬ ،‫کلمبیا‬ ،‫هلند‬ ،‫مکزیک‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ،‫انگلستان‬ ،‫سوئیس‬ ،‫اسپانیا‬ ،‫سنگاپور‬ ،‫پرتغال‬ ‫کشور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ 99 Designs ‫سای‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تایید‬ :  ‫پاسپورت‬  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫کارت‬ ‫آیدی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 99 designs
 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مدارکی‬ 99 ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫دیزاین‬ ‫نیست‬ :  ‫کارمندی‬ ‫کارت‬  ‫مدرسه‬ ‫کارت‬  ‫بانکی‬ ‫کارت‬  ‫بیمه‬ ‫کارت‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ 99 ‫هر‬ ‫برای‬ ‫دیزاین‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کشور‬ ‫را‬ ‫وریفای‬ ‫پاسپورت‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫کشورها‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫قیمت‬ ‫سا‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫یت‬ ‫باشید‬ . ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کشورهایی‬ 99 Designs ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ :  ‫برزیل‬  ‫کانادا‬  ‫فرانسه‬  ‫آلمان‬  ‫اندونزی‬  ‫ایتالیا‬  ‫امارات‬  ‫و‬ … ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫کشور‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ 99 ‫م‬ ‫شماست‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫دیزاین‬ ‫توانید‬ ‫ی‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫قبولشان‬ ‫قابل‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ . ‫آماده‬ ‫اکانت‬ 99 Designs .6 ‫اکانت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مستقیم‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫ای‬ ‫زاویه‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫بدون‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫دوربین‬ ‫یا‬ ‫کم‬ ‫وب‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫پرسنلی‬ ‫عکس‬ ‫همانند‬ .  ‫کنید‬ ‫داری‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫روتوش‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ .  ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کاله‬ ‫و‬ ‫عینک‬ ‫از‬ .
 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .7 ‫سایت‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ 99 Designs ‫سایت‬ ‫های‬ ‫واریزی‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫پرداخت‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫دو‬ 99 Designs ‫وجود‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫دارد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫متفاونی‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫پرداخت‬ . ‫پال‬ ‫پی‬ : ‫طی‬ 2 - 3 ‫روز‬ ‫پایونییر‬ ) Payoneer ( : ‫طی‬ 1 - 2 ‫مناسب‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫سخت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ( ‫روز‬ ) ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫یکشنبه‬ ‫و‬ ‫شنبه‬ ‫روزهای‬ ‫شامل‬ ‫کاری‬ ‫روزهای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫ها‬ ‫پرداخت‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫تعطیل‬ ‫روزهای‬ . ‫توسط‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ PayPal ‫از‬ ‫پرداخت‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ 99 designs ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫اعمال‬ . ‫مزایای‬ ‫از‬ PayPal ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ 99 Designs ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ : ‫ا‬ ‫بانکی‬ ‫نتقال‬ : ‫از‬ ‫برخی‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫محلی‬ ‫ارز‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫بانکی‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پرداخت‬ ‫طی‬ ‫میتواند‬ ‫ها‬ ‫انتقال‬ 1 - 5 ‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫روز‬ . ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫موجودی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫از‬ PayPal ‫آنالین‬ ‫خریدهای‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ . ‫دوستان‬ ‫یا‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫ارسال‬ : ‫شخص‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مرزها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫پول‬ ‫دیگری‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫فعالسازی‬ ‫انتقاالت‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫شده‬ ‫پی‬ ‫اکانت‬ ‫انتخاب‬ ،‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شخصی‬ ‫پال‬ ( Personal ) .‫باشد‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تلماو‬ ‫با‬ . ‫آماد‬ ‫ه‬ 99 signs
 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ 99 Designs .1-1 ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ 99 ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫دیزاین‬ 99 Designs ‫شوید‬ . ‫تایید‬ ‫نتوانید‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫میتوانید‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫هویت‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫تلماتو‬ ‫از‬ . .1 ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫هستید‬ ‫طراح‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . .2 ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫هستید‬ ‫فریلنسر‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . .3 ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ . .4 ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ( ‫شود‬ ‫سبز‬ ‫رمز‬ ‫زیرین‬ ‫خط‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫قوی‬ ‫رمز‬ ) ‫نمادها‬ ،‫انگلیسی‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روی‬ ‫فیلدها‬ ‫کردن‬ Sign Up ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ 99 designs
 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫روی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫اکانت‬ ‫کردن‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Continue ‫کنی‬ ‫کلیک‬ ‫تا‬ ‫د‬ ‫شوید‬ ‫سایت‬ ‫محیط‬ ‫وارد‬ . ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫ت‬ 99 designs ‫شود‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫باال‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫آماده‬ ‫انت‬ 99 Desi .1-2 ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫روبرو‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 5 ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مرحله‬ ‫شامل‬ ‫کدام‬ 4 - 6 ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫تقریبی‬ ‫زمان‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ 4 - 10 ‫اکانت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دقیقه‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ 99 Designs ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تکمیل‬ ‫برایتان‬ ‫ما‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ .
 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫ت‬ 99 designs ‫اول‬ ‫مرحله‬ : .1 ‫است‬ ‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫واقعی‬ ‫نام‬ ‫ابتدا‬ . .2 ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نامی‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫کرد‬ . .3 ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫انتخاب‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫بعنوان‬ ‫خود‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ . .4 ‫وارد‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫کشوری‬ ‫پایتخت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زمانی‬ ‫منطقه‬ ‫به‬ ‫حواستان‬ .‫کنید‬ IP ‫باشد‬ ‫استفادتان‬ ‫مورد‬ . .5 ‫کاف‬ ‫تسلط‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زبان‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫ی‬ . ‫آماده‬ ‫اکانت‬ 99 Designs ‫دوم‬ ‫مرحله‬ : .1 ‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫شده‬ ‫ظاهر‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بیوگرافی‬ . ‫کاربران‬ 99 Designs ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫پروفایل‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کنند‬ . .2 ‫اکانت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫فعالیت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫لینک‬ 99 ‫خود‬ ‫دیزاین‬ ‫دهید‬ ‫لینک‬ . .3 ‫محل‬ ‫نشانی‬ ( ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ،‫شهر‬ ‫نام‬ ،‫کامل‬ ‫آدرس‬ ،‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫خیابان‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ) ‫کدپستی‬ . ‫آماده‬ ‫اکانت‬ 99 Designs ‫سوم‬ ‫مرحله‬ : .1 ‫آن‬ ‫تقریبی‬ ‫زمان‬ ‫مطالعه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫قوانین‬ 6 ‫می‬ ‫طول‬ ‫دقیقه‬ ‫کشد‬ . ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ 99 Designs
 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫چهارم‬ ‫مرحله‬ : .1 ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طراحی‬ ‫بهترین‬ . .2 ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ . .1-3 ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫نهایی‬ ‫مراحل‬ 99 Design ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫خودتان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ 99Designs ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫وریفای‬ ‫بهتر‬ ‫پس‬ ، ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫خودتان‬ ‫است‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫یکجا‬ ‫را‬ ‫مدارک‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫سطوح‬ ‫سایت‬ ‫این‬ . ‫روی‬ Verify your ID ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ 99 Designs ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ . ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ 99 designs ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ 99 Designs ‫کنید‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ . ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫شناسه‬ ‫نوع‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫کنید‬
 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محدودیت‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫مدرک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫برخی‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫هویتی‬ ،‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬ ( ‫برخی‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ) ‫کارت‬ ‫آیدی‬ ،‫پاسپورت‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫مدرک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانند‬ . ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هستید‬ ‫مدرک‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ 99 Designs ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ . ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 99 designs
 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کردن‬ ‫آپلود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تایید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫مانند‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫مدرک‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫چهره‬ . ‫مساوی‬ ‫یا‬ ‫کمتر‬ ‫باید‬ ‫عکس‬ ‫حجم‬ 8 MB ‫باشد‬ . ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ 99 designs ‫م‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫فوق‬ ‫راحل‬ 99 Designs ‫است‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ . 1-4. ‫اتصال‬ PayPal ‫به‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫پروفایل‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫روی‬ Earnings ‫شود‬ ‫باز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پرداختی‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫قسمت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫می‬ ‫که‬ ‫درآمدی‬ ‫پرداخت‬ ‫حداقل‬
 15. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کنید‬ ‫درخواست‬ ‫توانید‬ 25 ‫د‬ ‫خود‬ ‫موجودی‬ .‫است‬ ‫الر‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ،‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫درگاه‬ ‫سپس‬ ،‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫کنید‬ ‫درخواست‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ . ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫درباره‬ ‫تلماتو‬ ‫پایانی‬ ‫سخن‬ 99 ‫دیزاین‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ 99 Design ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫باید‬ ‫بپردازند‬ ‫جهانی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫نگیرند‬ ‫قرار‬ ‫کشورها‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اجباری‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫یا‬ 99 Designs ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫خرید‬ ‫سواالت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫واتساپ‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫ها‬ ‫دیدگاه‬ ‫یا‬ .
Publicité