Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
Publicité
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
Prochain SlideShare
وریفای و احراز هویت فایوروریفای و احراز هویت فایور
Chargement dans ... 3
1 sur 17
Publicité

Contenu connexe

Publicité

وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر

 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Freelancer ) | ‫فریلنسر‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫کام‬ ‫دات‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ( Freelancer.com ) ‫می‬ ‫کاری‬ ‫دور‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فریلنسرها‬ ،‫باشد‬ ‫ف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫دور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ریلنسر‬ ‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫دالری‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ . ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ، ‫دالری‬ ‫درآمد‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فریلنسر‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شغلی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فریلنسرها‬ ‫یی‬ ‫کارفرما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحریم‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫فریلنسر‬ ‫چون‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫توافق‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫ح‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫بپردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ، ‫ساب‬ ) Freelancer ( ‫مانند‬ ‫هوشمندانه‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫با‬ . ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ( Freelancer ) Freelancer.com ‫دارد‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ‫یک‬ .  ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشاغل‬  ‫نویسندگی‬  ‫سئو‬  ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ورود‬  ‫حقوق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬  ‫و‬ … ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫فقط‬ ‫(البته‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شغلی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ً‫تقریبا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫هستند‬ ‫دورکاری‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ .) ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ . ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ (
 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫با‬ ‫پردرآمد‬ ‫مشاغل‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫خاص‬ ‫شما‬ ‫مهارت‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمتر‬ ‫رقابت‬ ‫واجد‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫مشاغل‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫هرچه‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ . ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫فهرستی‬ ‫اگر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ،‫دارید‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ . ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫وج‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫متفاوتی‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کوتاهی‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ود‬ : 1 . ‫رایگان‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ : ‫این‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ .‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ،‫رایگان‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫تا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫طرح‬ 8 ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬ . 2 . ‫پایه‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ( Basic ) : ‫مبلغ‬ ‫این‬ 4.95 ‫واجد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫ترجیحی‬ ‫فریلنسر‬ . 3 . ‫عضویت‬ ‫طرح‬ Plus: ‫رایگان‬ ‫آزمایشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬ ‫طرح‬ ‫این‬ 1 ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ماه‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫عادی‬ ‫هزینه‬ .‫شود‬ 9.95 ‫شامل‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دالر‬ 100 ‫مانند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترجیحی‬ ‫فریلنسر‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫اولیه‬ ‫طرح‬ . 4 . ‫عض‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ویت‬ ( Professional ) : ‫هزینه‬ ،‫است‬ ‫پالس‬ ‫طرح‬ ‫یافته‬ ‫ارتقا‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫فریلنسر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ 29.95 ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫موارد‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دالر‬ ‫شود‬ . 5 . ‫عضویت‬ ‫طرح‬ premier : ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫یافته‬ ‫ارتقاء‬ ‫طرح‬ 59.95 ‫م‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫باشد‬ ‫ی‬ .
 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ( ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫ماهانه‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سطوح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫برای‬ ‫وریفای‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫عضویت‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬ ) ‫پرداخت‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫تلماتو‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ( Freelancer ) 1 . ‫تهیه‬ IP ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ 2 . ‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ 3 . ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ 4 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫شرایط‬ ‫ایجاد‬ ) ncer Freela ( 5 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 1 . ‫تهیه‬ IP ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تحریم‬ ‫مورد‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫فریلنس‬ ‫مانند‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫فیلترشکنی‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫حتما‬ ،‫هستید‬ ‫ر‬ ‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ IP ‫ندهد‬ ‫تغییر‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ . ‫از‬ ‫استفاده‬ VPN ‫و‬ VPS ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ Vpn ،‫اتصال‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ IP ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متفاوت‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ( Freelancer ) ‫کند‬ ‫مسدود‬ ‫را‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 2 . ‫ایمیل‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫موجود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫بگی‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫رید‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ 3 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شمار‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پذیرش‬ ‫قابل‬ ‫فریلنسر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫ایران‬ ‫ه‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫وریفای‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫خارجی‬ ‫شماست‬ . ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ : ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دارند‬ ‫تعلق‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫الفعالیت‬ ‫ممنوع‬ ،‫غیرمجاز‬ . ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ایمن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫ه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫احتیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پنلی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫است‬ ‫جیمیل‬ ‫همانند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫شماره‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫پیام‬ ‫توانید‬ ‫تو‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫انید‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫خرید‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫تلماتو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ . ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫شما‬ ‫گوشی‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫سیمکارتهای‬ ‫همانند‬ ‫باشد‬ ‫وصل‬ ‫مخابراتی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫سفارش‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ولی‬ .‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫ایرانی‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫با‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارتهای‬ . ‫نکته‬ : ‫آنتن‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫چون‬ ،‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تلماتو‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ا‬ ‫دهی‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کارایی‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫همانند‬ ‫و‬ ‫ست‬ .
 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 4 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ( Freelancer )  ) ‫بانکی‬ ‫برداشت‬ ( ‫سریع‬ ‫برداشت‬  ) ‫بانکی‬ ‫برداشت‬ ( ‫سیمی‬ ‫حواله‬  PayPal ( ‫دارد‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ :)‫پال‬ ‫پی‬ .  Skrill : ‫از‬ ‫فقط‬ GBP ‫و‬ ERU ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ . ‫پ‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫حساب‬ ‫موجودی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کارمزدی‬ ‫یا‬ ‫رداخت‬ ‫دیگر‬ ‫ارز‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وجوه‬ ،‫ندارید‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫ارز‬ ‫موجودی‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫شما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کسر‬ ‫موجودی‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫شما‬ . ‫موجودی‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫وجوه‬ ‫اگر‬ ‫پردا‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫صورت‬ ‫قرارداد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خت‬ ‫حساب‬ ‫فعال‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫می‬ ‫پردازش‬ ‫شما‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫پرداخت‬ ‫منبع‬ ‫مورد‬ ‫وجوه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ندارید‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫وجوه‬ ‫سپرده‬ ‫صفحه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ . ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫اسکریل‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬ ) Skrill ( ‫فریلنسر‬ ‫به‬ : ‫روش‬ ‫و‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫اسکریل‬ ‫مرسوم‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫پوند‬ ‫و‬ ‫یورو‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫برداشت‬ ‫فرایند‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اسکریل‬ ‫از‬ ،‫ندارید‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫به‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬ : PayPal ‫سایت‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫پرکاربردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫لنسر‬ PayPal ‫است‬ . ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ( PayPal ) ‫فریلنسر‬ ‫اکانت‬ ‫دارنده‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اکانتی‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ . ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ PayPal ‫پ‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫ال‬ ‫شخصی‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫بیزینس‬ ‫اکانت‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ( Personal ) ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دهید‬ .
 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 5 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( freelancer ) 5-1 . ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫خودتان‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫درخواست‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫فریلنسر‬ ‫موجود‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫احراز‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫قوانین‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بیشتری‬ ‫گیری‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫هویت‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫بالفاصله‬ ‫سازید‬ ‫می‬ ‫اکانت‬ ‫فریلنسر‬ ( Freelancer ) ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫حساب‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ،‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬ ‫طی‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫چون‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫باعث‬ .‫است‬ ‫کاربری‬ 2 ‫الی‬ 3 ‫و‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫وری‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫فای‬ ‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬ . ‫عالوه‬ ، ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫فرد‬ ‫بعنوان‬ ‫خودتان‬ ‫شناساندن‬ ‫برای‬ ‫وریفای‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫راز‬ ( Freelancer ) ‫شود‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬ ، ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ . ‫دات‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫باید‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫کام‬ ( Freelancer.com ) ‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ایت‬ ‫شوک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وریفای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫نیستند‬ ‫غیر‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫بنابراین‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مسدود‬ ‫حسابشان‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫ایرانی‬ ‫می‬ ‫هستید‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساکن‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ . ‫فرایند‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ KYC ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫که‬ ( Freelancer ) ‫می‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ .‫باشد‬ ( Freelancer ) ‫درخواس‬ ‫را‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫در‬ . ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫تایید‬ KeyCode ‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫کادر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ . ‫که‬ ‫مدرکی‬ ‫محل‬ ‫آدرس‬ ‫نشانگر‬ ‫زندگی‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ .
 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫هوی‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫فریلنسر‬ ‫ت‬ ) : Freelancer (  ‫گذرنامه‬  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫ملی‬ ‫کارت‬  ‫مالیاتی‬ ‫شناسه‬  ‫سن‬ ‫شناسایی‬ ‫مدرک‬  ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مجوز‬ ‫شناسه‬  ‫ایالتی‬ ‫شناسه‬ 5-2 . ‫ادرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫قبض‬ ‫خودتان‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫قبض‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ( Freelancer ) ‫پشت‬ ‫را‬ ‫سربگذارید‬ . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مدارک‬ ‫برای‬ ‫غیرقابل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خدماتی‬ ‫قبض‬ ‫بجز‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫هستید‬ ‫ایران‬ ‫ساکن‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫است‬ ‫انجام‬ . ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬  ‫گاز‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫قبوض‬  ‫بانکی‬ ‫صورتحساب‬  )‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(صدور‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫اظهارنامه‬ ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬  ‫اقامت‬ ‫مجوز‬/‫شناسه‬  )‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(صدور‬ ‫محضری‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬  )‫است‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(فقط‬ ‫پاسپورت‬  ‫شناسه‬ ‫هر‬ ‫تاریخ‬ ،‫عکس‬ ،‫فعلی‬ ‫آدرس‬ ،‫نام‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫معتبر‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫شناسنامه‬ ‫صدور‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫امضا‬ ،‫تولد‬ . .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ایرانی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاد‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫بودن‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫استافده‬ ‫ادرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫همچین‬ ، ‫آب‬ ( ‫قبض‬ ) ‫گاز‬ ، ‫برق‬ ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬
 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ ( Freelancer ) ‫اتصال‬ ، ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ، ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫تصویری‬ ‫بصورت‬ ‫نحوه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ PayPal ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 1 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ( Freelancer ) ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫فرایند‬ Freelancer ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫دارید‬ : 1 . ‫فیسبوک‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ 2 . ‫رم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫عبور‬ ‫ز‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫بعدا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ،‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فریلنسر‬ . ‫روی‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ Join freelancer ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آن‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ،‫باشد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نامی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ . ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫حسابی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫حساب‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫فریلنسر‬ ‫استخدامی‬ I want to work ‫ان‬ ‫را‬ ‫تخاب‬ ‫کنید‬ ‫می‬ .
 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫گذراندن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گزینه‬ ‫صدها‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫موجود‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫شما‬ ‫رایگان‬ 20 ‫ب‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ .‫هستید‬ ‫مختلف‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫استفاده‬ ‫هینه‬ ‫کنید‬ . ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫مشاغلی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫طول‬ ‫در‬ . ‫نامی‬ ،‫پرسد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زبان‬ ‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫حواستان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫انتخابی‬ ‫نام‬ ‫ه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬ ‫انتخابی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫خواهند‬ ‫نام‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫چون‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اعتماد‬ ‫کاربران‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پرداخت‬ ‫گرچه‬ PayPal ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫اف‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬ ‫باید‬ .‫هستند‬ ‫اعتمادتر‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫رادی‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ . 2 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( Freelancer ) ‫پیشن‬ ‫پروژه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنید‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫هاد‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫خاطر‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫باید‬ . ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ notification Email ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫ن‬ ‫روی‬ ‫ایمیل‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫لینکی‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬ ‫وشته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ . 3 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( Freelancer.com )  ‫در‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫وارد‬ ‫شوید‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ .  ‫شوید‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫تنظیمات‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫تصویر‬ ‫روی‬ .
 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  ‫قسمت‬ ‫در‬ Profile ‫گزینه‬ ‫روی‬ Security Phone Number ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫روی‬ Setup security Number ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫تلف‬ ‫شماره‬ ‫آن‬ ‫کناری‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کادری‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫گزینه‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫پیامکی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ SMS ‫صوتی‬ ‫تماس‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ Phone Call ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫روی‬ Send Verification code ‫بزنید‬ ‫را‬ . ‫روی‬ ‫و‬ ‫بنویسید‬ ‫مربوطه‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Verify Code ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫طی‬ ‫اگر‬ 15 ‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫مرحله‬ ‫نکردید‬ ‫دریافت‬ ‫کدی‬ ‫دقیقه‬ .
 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫موفق‬ ‫اعالن‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ،‫شما‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫است‬ ‫تلفن‬ . ‫قیم‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫ت‬ ‫تل‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫نکردن‬ ‫دریافت‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫فن‬ ‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫اگر‬ :  ‫است‬ ‫موجود‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ .  ‫کنیدکه‬ ‫بررسی‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫پیامک‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫یا‬ ‫تداخل‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫هیچ‬ .  ‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجددا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬  ‫مجدد‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫تحویل‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫همچنان‬ ‫مشکل‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ً‫ا‬ ‫خیر‬ 4 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ( Freelancer ) ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ Freelancer.com ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ .‫شوید‬ Verification ‫شوید‬ . ‫فریل‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫نسر‬
 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫هویتتان‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫شد‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ،‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ ID ‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روز‬ ‫های‬ . ‫ابت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدک‬ ‫نوع‬ ‫آپلود‬ ‫عکس‬ ‫کارت‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫جلوی‬ ‫از‬ ‫دا‬ ‫کنید‬ .
 15. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫جمله‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫پرینت‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کد‬ “this key Code is for account verification at freelancer.com” ‫بنویسید‬ ‫بزرگ‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫را‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫مدر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫همانند‬ ،‫بگیرید‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫ک‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چهره‬ ‫همچنین‬ . ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫عکس‬ ‫باال‬ ‫عکس‬ ‫همانند‬ . ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مراحل‬ 1 . ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫دارای‬ ‫عدد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫گزینه‬ ‫باشد‬ ‫آدرس‬ 1 ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫نباشد‬ ‫تایید‬ ‫مدرک‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ 2 . ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ( Freelancer.com ) ‫دارای‬ ‫قسم‬ ‫روی‬ ‫قبض‬ ‫آپلود‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫قبض‬ ‫باید‬ ‫نباشد‬ ‫آدرس‬ ‫ت‬ NO ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬
 16. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫در‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرکی‬ ‫نوع‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گزینه‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫قبض‬ ‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ Bill ‫را‬ ‫قبض‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ . ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ Attach Files ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫قبض‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫فرمت‬ ‫نوع‬ . ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشخصات‬ ‫فایل‬ ‫آپلود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫دهد‬ Save and Next ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
 17. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 5 . ‫اتصال‬ PayPal ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ 1 . ‫کنید‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ابتدا‬ 2 . ‫حساب‬ PayPal ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ :  ‫حساب‬ ‫به‬ Freelancer.com ‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ .  ‫ا‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫موجودی‬ ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫نتخاب‬ .  ‫حساب‬ ‫افزودن‬ ‫روی‬ PayPal ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫از‬ .  ‫حساب‬ Freelancer.com ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .  ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برداشت‬ ‫درخواست‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ‫تلماتو‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫درباره‬ ) Freelancer ( ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫درمورد‬ ‫مختصر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫وریفای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سوالی‬ ‫اگر‬ .‫دادیم‬ ‫ارائه‬ ‫راهکار‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫کردن‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزینه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫یا‬ ‫فریلنسر‬ ‫ساب‬ ‫می‬ ‫داشتید‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫تمایلی‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫یا‬ .‫بپرسید‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫دیدگاه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬ ‫یا‬ ‫آپ‬ ‫واتس‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫پاسخگوی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫باشیم‬ . ‫برای‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تحریم‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫سال‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مراحل‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫حساب‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬ vps ‫یا‬ VPS ‫کنید‬ ‫استفاده‬ .
Publicité