Publicité
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
Publicité
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
Publicité
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
Publicité
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
Publicité
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
وریفای و احراز هویت فایور
Prochain SlideShare
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
Chargement dans ... 3
1 sur 22
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

وریفای و احراز هویت فایور

 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr ) | ‫فریلنسرها‬ ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫فایور‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنالین‬ ‫بازارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫محبوب‬ ‫روند‬ ‫یک‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫دور‬ ‫صنعت‬ ‫پول‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهارتهای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫نحوه‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫همانند‬ Fiverr ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫مثل‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫انجام‬ ‫مانند‬ ‫المللی‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ ‫درباره‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫روبرو‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫فایور‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ( Fiverr ) ‫از‬ ‫همچنین‬ ،‫شوید‬ ‫آشنا‬ Fiverr ‫کنید‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ . ‫اک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫انت‬ ‫فایور‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فریلنسری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آنالین‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫سایتی‬ ‫فایور‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫عملکر‬ ‫در‬ .‫است‬ )‫(فریلنسینگ‬ ‫دورکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خریدار‬ ‫و‬ ‫فروشنده‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫فایور‬ ‫د‬ ‫و‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫لیست‬ ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربری‬ ‫فروشنده‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬ ،‫است‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ‫سرویس‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربری‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خریدار‬ ‫خاص‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خریداران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫فروشندگان‬ ‫تر‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ . ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫نکته‬ : ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫هر‬ Gig ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ . ‫متخصص‬ ‫تا‬ ‫مبتدی‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫راحتی‬ ‫بعه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫طرفداران‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پرسودی‬ ‫خدمات‬ ‫آم‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫است‬ ‫ده‬ .  ‫گرافیک‬ ‫طراحی‬  ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توسعه‬  ‫ترجمه‬  ‫رایتینگ‬ ‫کپی‬  ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مشاوره‬  ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬  ‫مارکتینگ‬ ‫اینفلوئنسر‬  NFT Artist ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬
 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫ق‬ ‫کنند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫توجه‬ ‫ابل‬ ‫س‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫فایور‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫خدمات‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫ایت‬ ‫خریدار‬ ‫و‬ ‫فروشنده‬ 5 ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫فروش‬ ‫سقف‬ ‫بودند‬ ‫موظف‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫دالر‬ ‫را‬ 5 ‫است‬ ‫گفتنی‬ .‫شد‬ ‫منقضی‬ ‫فایور‬ ‫توسط‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫مدتی‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ .‫بگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫ک‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫جامع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫دالر‬ ‫به‬ ‫ارزی‬ ‫درآمد‬ ‫سب‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫باید‬ ‫بخرید‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫کاربر‬ ‫خدمات‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫همانند‬ ‫و‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫فروشنده‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫باشید‬ ‫نکرده‬ ‫نهایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫که‬ ‫ب‬ .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫بیننده‬ ‫فقط‬ ‫مهمان‬ ‫کاربر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ارزی‬ ‫درآمد‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫نابراین‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ( Fiverr ) ‫فایور‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫هستید‬ ( Fiverr ) ‫فرمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ . ‫وریفای‬ ‫فایور‬ ‫رایگان‬ ( Fiverr ) ‫ای‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫است‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫قوانین‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫پلتفرم‬ ‫ن‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ( Fiverr ) ‫آن‬ ‫حساب‬ ‫قبلی‬ ‫اطالع‬ ‫بدون‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مسدود‬ ‫ها‬ . ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫مدارک‬ ( Fiverr ) 1 . ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تهیه‬ ) IP ( ‫ثابت‬ 2 . ‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 3 . ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ 4 . ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬ ) PayPal ( ‫فایور‬ ‫به‬ 5 . ‫ا‬ ‫ه‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫ستفاده‬ ‫فایور‬ ‫ویت‬ ) Fiverr ( ‫فایور‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr )
 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 1 . ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تهیه‬ : ‫فایور‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( Fiverr ) ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫پی‬ ‫ای‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مختص‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫کشوری‬ ‫هر‬ ‫فعالی‬ ‫ممنوعیت‬ ‫که‬ ‫کشورهایی‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫ثابت‬ ‫همیشه‬ ‫آن‬ ‫قطع‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ . ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫خرید‬ ‫با‬ VPN ‫یا‬ VPS ‫کنید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫امنیت‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫ای‬ . ‫ق‬ 2 . ‫ا‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫ستفاده‬ : ‫ت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫فایور‬ ‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫ایید‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ( Fiverr ) ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫ایمیل‬ ‫اگر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫بسازید‬ ‫فایور‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫ایمیل‬ ‫اکانت‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ . 3 . ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫کار‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫ثبت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫ایمیل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫بری‬ ‫مسدود‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ایران‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫کنید‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫باید‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫می‬ .
 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 1 . ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫کاربر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫یکبار‬ ‫شماست‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫محدودی‬ ‫مدت‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ . 2 . ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫شماره‬ ‫خرید‬ : ‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫فقط‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫جیمیل‬ ‫شبیه‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫دریافت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫برای‬ ‫شماست‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیت‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫شماره‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫تلماتو‬ ‫طریق‬ . 3 . ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ : World sim ‫و‬ ‫خریداری‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫سیمکارت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫سفر‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫افرادی‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مکان‬ ‫برخی‬ ‫فیزیکی‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫مزیتی‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سیمکارت‬ ‫به‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ‫دارد‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫خریداری‬ ‫هزینه‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫متعارفی‬ ‫فیزیکی‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ .‫ندارید‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫لزومی‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫پیام‬ ‫تلماتو‬ ‫تماس‬ ‫بگیرید‬ . 09392789822 ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 4 . ‫فا‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ ‫یور‬ ( Fiverr ) ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫درگاه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫فایور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫موجودی‬ ‫کردن‬ ‫نقد‬ ‫برای‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫مجبور‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫تحریم‬ ‫ایران‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫درگاه‬ ‫و‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ IP ‫ای‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫منظور‬ ‫ن‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنتی‬ ‫درگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫وجه‬ . ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬
 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫وریفای‬ ‫فایو‬ ‫شامل‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فایور‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سامانه‬ PayPal ‫و‬ Payoneer ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫درگاه‬ Payoneer ‫در‬ ‫هند‬ ‫و‬ ‫روسیه‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫توجه‬ ‫نیز‬ ‫کشورها‬ ‫این‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫پایونییر‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫فایور‬ ‫اتصال‬ ( Fiverr ) ‫پال‬ ‫پی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ ( PayPal ) ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫ک‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫درآمدهای‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫ایرانی‬ ‫اربران‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫اکثرا‬ ‫دارد‬ ‫پایونییر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جذابتری‬ ‫کاربری‬ ‫محیط‬ . ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫فایور‬ ( Fiverr ) PayPal ‫حساب‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ Personal ‫و‬ Business ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫شخصی‬ ‫حساب‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫بیزینس‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫لزومی‬ ‫برداشت‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ( Personal ) ‫آماده‬ ‫حساب‬ ‫انواع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫تلماتو‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برداشت‬ PayPal ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫قیمت‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫بکنید‬ ‫اقدام‬ ‫نیز‬ ‫تلماتو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اکانت‬ ‫باید‬ ،‫خود‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫پول‬ PyPal ‫پی‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫مبلغ‬ ‫حداقل‬.‫باشد‬ ‫خودتان‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫پال‬ ( PayPal ) ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ ‫برداشت‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دالر‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دریافت‬ . ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫فایور‬
 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 5 . ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ KYC ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr ) ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫کنیم‬ ‫نیز‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ( Fiverr ) ‫کند‬ ‫می‬ ‫قبول‬ .  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫پاسپورت‬  ‫هویتی‬ ‫کارت‬ ( ID Card ) ‫نیستند‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫فایور‬ ‫توسط‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مدارکی‬ :  ‫کارت‬ ‫گرین‬ ‫یا‬ ‫دائم‬ ‫اقامت‬ ‫کارت‬  ‫مدرسه‬ ‫مدارک‬  ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫دفترچه‬  ‫موقت‬ ‫های‬ ‫مدرک‬  ‫تحریم‬ ‫غیر‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫اقامت‬ ‫مجوز‬  ‫کارت‬ ‫همانند‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫هتل‬ …  ‫نظامی‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫برای‬ ‫فیک‬ ‫مدرک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫برای‬ ‫مدارک‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫علیه‬ ‫کالهبرداری‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫باال‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫کنید‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مدرک‬ ‫فایور‬ ‫تحریم‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫شما‬ . ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫ز‬ ( Fiverr ) ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خود‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫اعالنی‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویت‬ ‫باید‬ ‫که‬ . ‫شما‬ 14 ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫فرصت‬ ‫روز‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫محدود‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ،‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ،‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ .
 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫شخص‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫هویت‬ ‫تأیید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫فایور‬ ،‫هویت‬ ‫تأیید‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ثالث‬ . ‫است‬ ‫دولتی‬ ‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫تصویر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تأیید‬ ‫ابتدا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫سلفی‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫آپلود‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تصویری‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ .‫است‬ ‫معتبر‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫کنید‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫مطابقت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫معتبری‬ ‫تصاویر‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫سلفی‬ ‫و‬ ‫شناسه‬ ‫آیا‬ . ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫نشده‬ ‫کپی‬ ‫دیگر‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شماست‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫سند‬ ‫اینکه‬ ‫اثبات‬ ‫برای‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫ا‬ ‫حساب‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫شد‬ ‫مواجه‬ ‫مشکالتی‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫الزم‬ ،‫ست‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫بازگردانی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ( Fiverr ) ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫مح‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫فایور‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ندهید‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫هویتی‬ ‫دودیت‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫روبرو‬ . ‫شده‬ ‫نوشتاری‬ ‫ایرانی‬ ‫هویتی‬ ‫کارت‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫ملیت‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫بنابراین‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مسدود‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫بالفاصله‬ ‫فایور‬ ‫به‬ ‫مدرک‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باشد‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ( Fiverr ) ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تلماتو‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫باید‬ . ‫خدمات‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫ویژه‬ ( Fiverr ) ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫مدارک‬ ‫با‬ ‫کشورمان‬ ‫کاربران‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫که‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr ) ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫بنابراین‬ ‫نیستند‬ ( Fiverr ) ‫بعنوان‬ ‫ایرانی‬ ‫پاسپورت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ .‫هستند‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ( Fiverr ) ‫کشور‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫اقامت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مدارکی‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫مدارک‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مقصد‬ ‫کاربرد‬ ‫موقت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫روی‬ ‫دنباله‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫ایرانی‬ ‫مدارک‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫ملیت‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫رسید‬ ‫می‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫به‬ ‫اتفاقات‬ ‫استفاده‬ ‫خودتان‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫خارجی‬ ‫کشورهای‬ ‫هویتی‬ ‫کاربران‬ ‫نجات‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫روش‬ ‫تنها‬ .‫کنید‬ ‫باشد‬ ‫تحریم‬ ‫از‬ ‫ایرانی‬ . ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫با‬ ( Fiverr ) ‫انجام‬ ،‫فایور‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫تحریم‬ ‫غیر‬ ‫کشور‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr ) ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ .
 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫تا‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫آموزش‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ( Fiverr ) ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫فایور‬ ( Fiverr ) 0 . ‫ایمیل‬ ‫ساخت‬ ‫آموزش‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫شوید‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫مرورگر‬ ‫وارد‬ . 1 . ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ https://accounts.google.com/SignUp ‫جیمیل‬ ‫ساخت‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ (Gmail) ‫بروید‬ . 2 . ‫کنی‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫فیلدهای‬ ‫د‬ . 3 . ‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ . 4 . ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫رمز‬ ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫جیمیل‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫کادر‬ Confirm ‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ . ‫روی‬ ‫رسید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دکمه‬ Next ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 5 . ‫عدد‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شماره‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جیمیل‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫جیمیل‬ 0 :‫مثال‬ ‫بعنوان‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫اولیه‬ 9303214567 6 . ‫جیمیل‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬ .‫بنویسید‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ‫بعدی‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫کردید‬ ‫گم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنید‬ ‫بازیابی‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫رمز‬ ‫بتوانید‬ ‫نداشتید‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ . ‫فایور‬ ‫چگونه‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ 7 . ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫میالدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ . ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ 8 . ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫بعدی‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جنسیت‬ . ‫وریفای‬ 9 . ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ایمیل‬ ‫کد‬ ‫می‬ ‫نکردید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ Call instead ‫دریافت‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫پیامک‬ ‫ارسال‬ ‫بجای‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫کنید‬ . ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬
 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫جیمیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫شماره‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ Yes, i’m in ‫کلیک‬ ‫ک‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫ه‬ Skip ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫کنیم‬
 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫اکانت‬ ‫ساخت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫دسترسی‬ ‫توضیحات‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫پیامی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رسید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫جیمیل‬ . ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ 1 . ‫فایور‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ( Fiverr ) 1 . ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ Fiverr ‫روی‬ ، Join ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫ه‬ ‫زینه‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬
 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 2 . ‫روی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ Continue ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فایور‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( Fiverr ) ‫می‬ :‫توجه‬ ‫فیس‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ،‫بوک‬ Google Connect ‫و‬ Apple Connect ‫کنید‬ ‫متصل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫نیز‬ . ‫فای‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫ور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فایور‬ ‫اکانت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ایران‬ ‫بودن‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫شما‬ ‫فیسبوک‬ ‫حساب‬ ‫شدن‬ ‫پاک‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬ ‫احتمال‬ ‫چون‬ ‫نکنید‬ ‫وصل‬ ‫فیسبوک‬ ‫به‬ . ‫فایور‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( Fiverr ) 3 . ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ . ‫نکات‬ :  ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫نیست‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ،‫کردید‬ ‫ایجاد‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ .  ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شما‬ ‫نمایشی‬ ‫نام‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ URL Fiverr ‫و‬ ‫طوالنی‬ ‫پس‬ ( ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ) ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫عاقالنه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫سخت‬ .  ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ David ‫گرافیک‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ David456 ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫از‬ David graphics ‫هم‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫شماست‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫حیطه‬ ‫نشانگر‬ .  ‫بسته‬ ‫احتمال‬ ‫چون‬ .‫نکنید‬ ‫وصل‬ ‫خود‬ ‫فیسبوک‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فایور‬ ‫اکانت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کا‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫شما‬ ‫فیسبوک‬ ‫حساب‬ ‫شدن‬ ‫مسدود‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فی‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ .
 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 4 . ‫روی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ Join ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 5 . ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫شما‬ Fiverr ‫را‬ ‫خود‬ ‫فایور‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫لطفا‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫خ‬ ‫دریافت‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫کرد‬ ‫واهید‬ . ‫فایور‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( Fiverr ) ‫فقط‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫لینک‬ :‫توجه‬ 30 ‫دارد‬ ‫اعتبار‬ ‫روز‬ . 6 . ‫فعال‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سازی‬ Fiverr ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫روی‬ ،‫کنید‬ Activate Your Account ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫و‬ ‫وری‬ ‫هزینه‬ ‫فایور‬ ‫فای‬
 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫حساب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫باال‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫خود‬ ‫حساب‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروشنده‬ . ‫فایور‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( Fiverr ) 1-1 . ‫فروشنده‬ ‫حساب‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ : 1 . ‫کشویی‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫خود‬ ‫نمایه‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ ‫گزینه‬ Become a Seller ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کنید‬ . 2 . ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫روی‬ ً‫مجددا‬ ،‫شوید‬ Become a Seller ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ . ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ویدیو‬ ‫سه‬ ‫تماشای‬ ‫شامل‬ ‫این‬ Fiverr ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ص‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫اکنون‬ .‫است‬ ‫فروشنده‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫نمایش‬ ‫فحه‬ : ‫وریفای‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫فا‬ ‫یو‬ ‫ر‬
 15. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 3 . ‫نکات‬ ‫به‬ ،‫کردید‬ ‫تمام‬ ‫را‬ ‫ویدیوها‬ ‫تماشای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ Fiverr ‫نمایه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ Fiverr ‫می‬ ‫موفق‬ ‫راه‬ ‫کنید‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫نمایی‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ .‫شوید‬ Continue ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . 4 . ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ .)‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ستاره‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫(همانطور‬ ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫اجباری‬ ‫فیلدهای‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ،‫آموزش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورود‬ ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫خود‬ . ‫هرچه‬ :‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ( ‫فروشندگی‬ ‫پروفایل‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ) ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ . ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ 5 . ‫دیگر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫پیوند‬ : ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫فایور‬ ‫ریفای‬ ‫نحوه‬ ( Fiverr )
 16. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ :‫توجه‬ ( Fiverr ) ‫لینک‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫می‬ ‫هایتان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫تجارت‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫فایور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اعتبار‬ ‫تواند‬ ‫نبا‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫نگران‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫ایمن‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شید‬ . 6 . ‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫باید‬ ،‫ورود‬ ‫فرآیند‬ ‫پایان‬ ‫در‬ : 2 . ‫فایور‬ ‫در‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr ) ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫ایران‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫دارندگان‬ ‫به‬ ‫فایور‬ ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫چگونه‬ ‫همانند‬ ‫کادری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیمکارت‬ ‫یا‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بنابراین‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬
 17. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کادر‬ ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫پیامک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ Verify by sms ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫صوتی‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Verify by Call ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ . ‫اک‬ ( Fiverr ) ‫روی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ‫همانند‬ ‫کادری‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫فایور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کدی‬ Submit Code ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫گذرندان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .
 18. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 3 . ‫پال‬ ‫پی‬ ‫اتصال‬ ( PayPAl ) ‫فایور‬ ‫به‬ ( Fiverr ) 1 . ‫ازمنوی‬ ،‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ Selling ‫روی‬ ، Earnings ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( Fiverr 2 . ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ،‫دارید‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫پولی‬ ‫اگر‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ PayPal ‫باشد‬ ‫می‬ . 3 . ‫قسمت‬ ‫در‬ WITHDRAW ‫روی‬ ، ‫حساب‬ PayPal ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫اک‬ ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫انت‬ 3 . ‫یک‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫برداشت‬ ‫روند‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫اعالن‬ ‫یک‬ SMS ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ .
 19. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ‫مشابه‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫کد‬ . ( ‫پس‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫اعالن‬ ‫شبیه‬ ‫اعالن‬ ‫یک‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ،‫ایمیل‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ PayPal ‫کنید‬ ‫تعریف‬ .
 20. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫به‬ Inbox ‫پال‬ ‫پی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ( PayPal ) ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ . ‫اکانت‬ ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ( Fiverr ‫نوشته‬ ‫روی‬ ” Click here ” ‫کنی‬ ‫کلیک‬ ‫فایور‬ ‫به‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫د‬ ( Fiverr ) ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ . ‫و‬ ‫فایور‬ ( Fiverr ) ‫فایور‬ ‫و‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫مشترک‬ ‫ایمیل‬ ( Fiverr ) ‫روی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫را‬ Connect my payoal account ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫رسید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫کار‬ . ‫اکانت‬ ‫فای‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫ور‬
 21. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فایور‬ ( F rr ) 4 . ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Fiverr ) ‫کاربر‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫با‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫نکته‬ : ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫فرایند‬ ‫تکمیل‬ ) Fiverr ( ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ . ‫اکانت‬ ‫فایور‬ ‫آماده‬ ( Fiverr ) ‫تأیید‬ ‫فرآیند‬ ‫اگر‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ،‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫فایور‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ QR ‫ارسال‬ ‫پیامک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شود‬ ‫می‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫پس‬ : ‫اکانت‬ ‫فای‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫ور‬ 1 . ‫اسناد‬ ‫لیست‬ ‫از‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫گذرنامه‬ ،‫رانندگی‬ ‫(گواهینامه‬ ‫رسمی‬ ‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫واضح‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ )‫شما‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫(بسته‬ ‫موجود‬ . 2 . ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سلفی‬ ‫یک‬ ) Fiverr ( ‫بگیرید‬ . ‫ل‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ً‫طفا‬ : ‫عکس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫واضح‬ ،‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫مناسب‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫فضایی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫تایید‬ ‫شانس‬ ‫امر‬ ‫این‬ ،‫نشوند‬ ‫بریده‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دهد‬ . ‫اسکن‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫تأیید‬ ‫قابل‬ ‫تصاویر‬ ‫این‬ ،‫نگیرید‬ ‫عکس‬ ‫خود‬ ‫شناسه‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫نیستند‬ . 2FA ‫بی‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫فایور‬ ‫حساب‬ ‫شتر‬ ( Fiverr )
 22. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ،‫خود‬ ‫حساب‬ ‫امنیت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ 2 FA ‫وارد‬ ‫جدید‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫حساب‬ ‫(اگر‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ،‫شوید‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،)‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ Fiverr ‫می‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ،‫شوید‬ . ‫اکانت‬ ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ 2FA ‫اعالن‬ ‫همچنان‬ ،‫کنید‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ .‫کرد‬ ‫حذف‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمی‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫کد‬ ‫شود‬ ‫ار‬ ‫را‬ ‫ورود‬ ‫کنید‬ ‫ائه‬ . ‫فایور‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫فعالسازی‬ ‫نحوه‬ 2 FA ‫امکان‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫فعالسازی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫همانند‬ ‫فایور‬ ‫در‬ ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ( Fiverrr ) ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ( Fiverr ) ‫فعالسازی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫حتما‬ 2 FA ‫کنید‬ . ‫اکانت‬ ‫فایور‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ( Fiverr ) ‫فایور‬ ( Fiverr ) ‫بین‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫کابران‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫دورکاری‬ ‫و‬ ‫فریلنسری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫المللی‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫وانید‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ( fiverr ) ‫فایور‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ،‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫بامشکل‬ ( Fiverrr ) ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫واتساپ‬ ‫ارسا‬ ‫پیام‬ ‫تلماتو‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫دیدگاه‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ .‫کنید‬ ‫ل‬ ‫بگذارید‬ .
Publicité