Publicité
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
Publicité
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
Publicité
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
Prochain SlideShare
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
Chargement dans ... 3
1 sur 14
Publicité

Contenu connexe

Similaire à وریفای و احراز هویت اوکی ایکس(20)

Dernier(20)

Publicité

وریفای و احراز هویت اوکی ایکس

 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( OKX ) + ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ OKX ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫برای‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫متخصص‬ ‫تا‬ ‫مبتدی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬،‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫همانند‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫تحریم‬ ‫همانند‬ ‫مشکالتی‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫ایران‬ ‫دار‬ ‫نگه‬ ‫مخفی‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایرانی‬ ‫هویت‬ ‫باید‬ ،‫کنند‬ ،‫ید‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ ‫برای‬ ‫ایکس‬ ( OKX ) ‫فرمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ . ‫وریفای‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫معرفی‬ ( OKX ) ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ( OKX ) ‫نام‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ OKEX ‫سال‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ 2017 ‫آن‬ ‫مرکزی‬ ‫دفتر‬ ،‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ .‫دارد‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫دفترهای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫سیشل‬ ‫در‬ ( OKX ) ‫نظر‬ ‫از‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آماری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫صرافی‬ ‫هجدهمین‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫کار‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫برانی‬ 20 ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کشور‬ ‫صد‬ ‫از‬ ‫میلیون‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ( OKX ) ‫از‬ 163 ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مهمترین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫متفاوتی‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫نوع‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ : ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ) OKX ( APENFT ، Solana ، Bitcoin ، OKB ، Terra ، Ethereum ، TRONT ، Avalanche ، Polygon ، JUST ، XRP ، Yearn.finance ، Dogecoin ، Polkadot ، Shiba Inu ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ OKB ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫معامالت‬ ‫کارمزد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ OKX JumpStart ( ‫فعال‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ،‫هستند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫توسعه‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫درخواست‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫به‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫حمایت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ : ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ) OKX (  ‫پایین‬ ‫معامالتی‬ ‫کارمزد‬ 0.10 ‫معامالت‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ٪  ‫باال‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫بندی‬ ‫شرط‬ ‫های‬ ‫فرصت‬  ‫حساب‬ ،‫کارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫خرید‬ ‫است‬ ‫آسان‬ ‫دیجیتال‬ ‫پول‬ ‫کیف‬ ‫یا‬ ‫بانکی‬ .
 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  OKX ‫از‬ ‫بیش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫معامالتی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬ 140 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫توکن‬ 400 ‫جفت‬ BTC ‫و‬ USDT ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ .  ‫ثبت‬ ‫کاربران‬ ‫شده‬ OKX ‫می‬ ‫سفارش‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫سفارش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫کنند‬ ‫معامله‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫های‬ stop- limit orders, advanced limit orders, iceberg orders, trailing stop orders  ‫هم‬ ‫و‬ ‫مبتدی‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫امکان‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫کاربرپسند‬ ‫طراحی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫تر‬ ‫باتجربه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ .  ‫آکادمی‬ ‫یادگیری‬ ‫پلتفرم‬ OKX ‫است‬ ‫عالی‬ ‫کارها‬ ‫تازه‬ ‫برای‬ . ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ) OKX (  ‫برداشت‬ ‫هزینه‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫سپرده‬ ‫کارمزد‬ ‫بدون‬ .  ‫عالی‬ ‫مشتری‬ ‫خدمات‬  ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫پرداخت‬ ‫های‬ Google Pay ‫حواله‬ ، ‫کارت‬ ،‫بانکی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫نقدی‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫غیره‬ ‫دهد‬ .  OKX ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫موبایلی‬ ‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ Google Play ‫یا‬ Apple Store ‫کرد‬ ‫دانلود‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ( OKX ) ‫دارند‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫کاملی‬ ‫مجموعه‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ OKX ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫امیدوارکننده‬ ‫مسیر‬ ،‫کند‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫دارد‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫ای‬ .‫باشد‬ ‫بزرگ‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫کافی‬ ،‫باشد‬ ‫مکانی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ،‫خود‬ ‫پلتفرم‬ ‫مداوم‬ ‫ارتقاء‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫مجموعه‬ ‫بتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ( OKX ) ‫خواهی‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کارآمد‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫د‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫امیدوارکننده‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫مالی‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ،‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫بیشتر‬ ‫تجربه‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ OKX ‫و‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عالی‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ . ‫کاربران‬ ‫بسیار‬ ‫درآمد‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫ممنوع‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ،‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫الفعالیت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایرانی‬ ‫هویت‬ ‫که‬ ‫ید‬ ‫نکنید‬ ‫نمایان‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ( OKX ) ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ : ‫وجوه‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ : ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫برای‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ،‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ .
 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫تأیید‬ : ‫تغی‬ ،‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫یر‬ ‫کند‬ ‫می‬ . Google authenticator ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫وجوه‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ . 2FA ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫اجباری‬ : ‫دو‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫برای‬ ‫قرمز‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ . ‫فیشینگ‬ ‫ضد‬ ‫کد‬ : ‫ب‬ ‫امنیت‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫برای‬ ‫االتر‬ OKX ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ) OKX ( ‫اکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ( OKX ) IP.1 ‫ثابت‬ .2 ‫تلفن‬ ‫شماره‬ .3 ‫ایمیل‬ .4 ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ .5 ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ( OKX ) IP.1 ‫ثابت‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫تحریم‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫مانند‬ ‫حتما‬ ‫و‬ .‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫این‬ VPN ‫یا‬ VPS ‫از‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫با‬ IP ‫های‬ ‫همزما‬ ‫چون‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫فیلترشکن‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ایپی‬ ‫این‬ ‫ن‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫اگر‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫دفعه‬ ‫هر‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫اختیار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مسدود‬ ‫حسابتان‬ ‫بالفاصله‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫شما‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫تحریم‬ ‫کشورهای‬ ( OKX ) ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ( OKX ) ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫نیز‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫کشورهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫دهد‬ :
 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ،‫سوریه‬ ،‫مالزی‬ ،‫سودان‬ ،‫کریمه‬ ،‫شمالی‬ ‫کره‬ ،‫ایران‬ ،‫کوبا‬ ،‫کنگ‬ ‫هنگ‬ – ‫از‬ ‫جمله‬ ‫تمام‬ ‫سرزمین‬ ‫های‬ ‫پور‬ ‫مانند‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫جزایر‬ ‫و‬ ‫شمالی‬ ‫ماریانای‬ ‫جزیره‬ ،‫گوام‬ ،‫آمریکایی‬ ‫ساموآی‬ ،‫توریکو‬ )‫توماس‬ ‫سنت‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫سنت‬ ،‫کروکس‬ ‫سنت‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫ویرجین‬ – ،‫بنگالدش‬ ،‫بولیوی‬ ،‫اکوادور‬ ‫قرقیزستان‬ ‫و‬ ‫مالت‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ) OKX ( .2 ‫در‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ OKX ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫موجود‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫انجام‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫هند‬ : ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ) : Google Voice ( ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫دستاورد‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جیمیل‬ ‫همانند‬ ‫محیطی‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نامحدود‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫با‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫کننند‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫پیامک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫خرید‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫از‬ . ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫ال‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ایران‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫همانند‬ ‫مللی‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫روشی‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫متفاوت‬ ‫بر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫نیز‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫با‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫ای‬ 09392789822 ‫نکته‬ : ‫حساب‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫به‬ ‫پیامکی‬ ‫کدهای‬ OKX ‫همان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کدها‬ ‫دریافت‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫پیامک‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ .‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫اندکی‬ ‫و‬ ‫نیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اول‬ ‫ثانیه‬ 30 ‫معتبر‬ ‫دقیقه‬ ‫هستند‬ . ‫اگر‬ ‫عرض‬ ‫در‬ 30 ‫دقیقه‬ 6 ‫شود‬ ‫می‬ ‫قفل‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫نادرست‬ ‫کدهای‬ ‫بار‬ . .3 ‫ایمیل‬ ‫استفاده‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ایمیل‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫مانند‬ .‫کنید‬ ( Yahoo , outlook ) ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ازآن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫ایمیل‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫اگر‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫جیمیل‬ ‫اکانت‬ ‫ساخت‬
 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫شلوغ‬ ‫ایمیلتان‬ ‫ورودی‬ ‫صندوق‬ ‫اگر‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫صرافی‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اطالع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫ایمیل‬ ‫جدید‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫حتما‬ ‫ندارید‬ . ‫است‬ ‫الزامی‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬ ‫ایمیل‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ :  ‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫کسی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫رمز‬ .  ‫نشوید‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫وارد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ .  ‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫رمز‬ .  ‫عموم‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫ی‬ .  ‫استفاده‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ایمیلی‬ ‫از‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نکنید‬ .  ‫نکنید‬ ‫کلیک‬ ،‫هستند‬ ‫مشکوکی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . .4 ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ( OKX ) ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مدارکی‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫همانند‬ ‫بایننس‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫هستند‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫باشند‬ :  ‫هویتی‬ ‫کارت‬ ( ID Card )  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫پاسپورت‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ) OKX ( ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫سطوح‬ ( OKX ) ‫صطح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫برداشت‬ ‫سقف‬ ،‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فقط‬ ‫شما‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫نشده‬ ‫وریفای‬ ‫سطح‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ 10 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کوین‬ ‫بیت‬ . ‫سطح‬ 1 : ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫سطح‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫که‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫در‬ ( OKX ) ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ا‬ ID Number ( ‫سطح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫برداشت‬ ‫سقف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ 24 ) ‫ساعته‬ 200 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کوین‬ ‫بیت‬ .
 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫سطح‬ 2 : ‫به‬ ‫را‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫یک‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روزان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برداشت‬ ‫سقف‬ .‫کنند‬ ‫آپلود‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫صورت‬ ‫ه‬ 500 ‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ( OKX ) ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫دو‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫سقف‬ ( OKX ) .5 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ( OKX ) ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شکل‬ ‫بیضی‬ ‫کادر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چهره‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ . .1 ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫کاله‬ ‫و‬ ‫عینک‬ ‫از‬ . 2 . ‫نکنید‬ ‫اعمال‬ ‫زیادی‬ ‫تغییرات‬ ‫خود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . 3 . ‫یا‬ ‫آماده‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ ‫از‬ 4 * 3 ‫نگیرید‬ ‫عکس‬ . 4 . ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫سربسته‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫ترجیحا‬ . 5 . ‫هنگ‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫نور‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫محیط‬ ‫نور‬ ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫ام‬ ‫بپرهیزید‬ ‫زیاد‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ ( OKX ) + ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هویت‬ OKX ( ‫اوکی‬ ‫ایکس‬ ) .1 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ( OKx ) ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ( OKX ) ‫شوید‬ ‫صرافی‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ . ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫زیر‬ ‫صفحه‬ ‫با‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Sign Up ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫فرایند‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ .
 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫در‬ OKX ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ . .1 ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫جیمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ Google ‫کلیک‬ ‫کنید‬ . .2 ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫گزینه‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ Mobile Number ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ . ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫لطفا‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ( OKX ) ‫باید‬ ‫که‬ ‫کادری‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫کشوری‬ ‫کد‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫عدد‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫شماره‬ ‫اگر‬ .‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫کد‬ ‫مجددا‬ ،‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫شماره‬ 0 ‫عدد‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صفر‬ . ،‫انگلیسی‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫رمز‬ ‫باید‬ ‫بعدی‬ ‫قدم‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫عدد‬ ‫و‬ ‫سیمل‬ . ‫شود‬ ‫فعال‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫سبز‬ ‫تیک‬ . ‫قسمت‬ ‫توانیددر‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫معرف‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ Referral Code ‫نمایید‬ ‫وارد‬ . ‫کادرها‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روی‬ Sign Up ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫آن‬ ‫پایینی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نواری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫پازل‬ ‫قطعه‬ . ‫اوکی‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫ایکس‬ ( OKX ) ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ایمیلتان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫کد‬ .
 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ( OKX ) ‫در‬ ‫شما‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نمایشتان‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ OKX ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫رسد‬ . ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کادر‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫کریپتو‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫سپرده‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫ضربدر‬ ‫دکمه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ . ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫اکانت‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫آماده‬ ( OKX ) .2 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ( OKX ) ‫شود‬ ‫باز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منوی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫پروفایل‬ ‫عالمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .
 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫منو‬ ‫داخل‬ ‫در‬ Verification ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ( OKX ) ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ . ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫خرید‬ ‫فای‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ( OKX ) ‫اکانت‬ ‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ . 1. ‫شخصی‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ : ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ Continue ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ Individual account ‫وریفای‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫را‬ . 2. ‫تجاری‬ ‫حساب‬ ( ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫تقریبا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫مدارک‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫ایکس‬ ‫اوک‬ ( OKX ) ‫است‬ ‫غیرممکن‬ ‫ایران‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ). ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫فرم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫کنید‬ ‫کامل‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ .
 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫را‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫نام‬ ‫ایکس‬ ( OKX ) ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ . ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫کد‬ ID Number ‫بنویسید‬ . ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرم‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Submit ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ) Deposit ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دارید‬ ) ‫گذاری‬ ‫سپرده‬ Make a deposit to start trading ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫دو‬ ‫سطح‬ ‫انجام‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ( OKX ) ‫دا‬ ‫را‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫رید‬ Continue Lv2 verification ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫خرید‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( OKX )
 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ( OKX ) ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫اشتباه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫ویرایش‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫اید‬ . ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫دوم‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫ندارید‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫اشکالی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . 1. ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫وبکم‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ . 2. ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫گوشی‬ ‫دوربین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ Mobile phone ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫اکا‬ ‫ما‬ ‫یکس‬ ) ‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ Mobile phone ‫یک‬ ،‫باشد‬ QR Code ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫شما‬ ‫شوید‬ ‫وریفای‬ ‫قسمت‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫آن‬ . ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫عکس‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ . ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پشت‬ ،‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫جلوی‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چهره‬ ،‫میکند‬ ‫درخواست‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ،‫مدرکتان‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫کادر‬ ‫چهارچوب‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫و‬ .
 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫آپلود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ( OKX ) ‫حساب‬ ‫تایید‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫طی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫کارمزد‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ( OKX ) ‫میزان‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫ماینرها‬ ‫توسط‬ ‫تراکنش‬ ‫پردازش‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫پرداختی‬ ‫کارمزدهای‬ .‫است‬ ‫تراکنش‬ ‫تکمیل‬ ‫پیچیدگی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کارمزد‬ ‫مبلغ‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ . ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫چین‬ ‫هزی‬ ‫بنابراین‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫بیشتری‬ ‫محاسباتی‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫تراکنش‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫خرید‬ ( OKX ) ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫کارمزد‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫برداشت‬ ‫صفحه‬ . ‫برداشت‬ ‫مبلغ‬ = ‫حساب‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫مبلغ‬ – ‫هزینه‬ ‫برداشت‬ . ‫تلماتو‬ ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ‫ارزهای‬ ‫با‬ ‫معامله‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اما‬ ،‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫با‬ ‫معامله‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ،‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫گر‬ ‫معامله‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫هدف‬ ‫باید‬ ‫دیجیتال‬ ‫بن‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ،‫موقعیت‬ ‫گرفتن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫چگونه‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫بازار‬ ‫نوسانات‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫یادی‬ ‫زندگی‬ ‫بتواند‬ ‫معامله‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫نیست‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫پولدار‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫کریپتو‬ ‫تجارت‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫شما‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ( OKX ) ‫اکانت‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫وریفا‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ) OKX ( ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تلگرام‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫آماده‬ ‫تاکانت‬ ‫وریفای‬ ) OKX ( ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫ضمینی‬ ) OKX ( ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫درباره‬ ‫متداول‬ ‫سواالت‬ ( OKX ) ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫سطح‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫بسته‬ 1 ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫ثانیه‬ ‫طی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ( OKX ) ‫سطح‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سه‬ ‫بکشد‬ .
 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( OKX ) ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫دو‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫ناموفق‬ ‫دلیل‬ ( OKX ) ‫چیست؟‬  ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫سیستم‬ ‫احتماال‬ ‫کنی‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫د‬ .  ‫عکس‬ ‫دیگری‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫آپلود‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫خود‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫عکس‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ( OKX ) ‫نمی‬ ‫تشخیص‬ ‫دهد‬ .  ‫اید‬ ‫نگرفته‬ ‫عکس‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ .  ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫بوده‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫محیط‬ ‫نور‬ ،‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫است‬ .  ‫شماره‬ ID ‫است‬ ‫بوده‬ ‫اشتباه‬ ‫شما‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫تضمینی‬ ‫وریفای‬ ) OKX ( ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫واریز‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫آیا‬ ( OKX ) ‫کنند؟‬ ‫پرداخت‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫پ‬ ‫طرف‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫سپرده‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫رداخت‬ ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫باید‬ ‫برداشت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ . ‫ایکس‬ ‫اوکی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( OKX )
Publicité