Publicité

Delårsöversikt 1.1–30.9.2022

Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
27 Oct 2022
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Delårsöversikt 1.1–30.9.2022(20)

Plus de Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring(20)

Publicité

Dernier(20)

Delårsöversikt 1.1–30.9.2022

 1. Delårsöversikt 1.1–30.9.2022 27.10.2022
 2. Januari-september i korthet • Under årets tredje kvartal gav Veritas placeringar en avkastning på 0,5 procent trots att aktiemarknaden har varit på nedgång. • Under perioden januari–september var avkastningen -6,2 procent. • Solvensen hölls på en betryggande nivå och var i slutat av september 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen. • Premieinkomsten för 2022 förväntas stiga med över 14 procent främst tack vare god utveckling i ArPL-beståndet. • Antalet FöPL-försäkringar fortsatte öka stabilt. 4,1 md Placeringar totalt 1,7 Solvensställning 124,1 % Solvensnivå -6,2 % Placeringsavkastning
 3. Placeringar
 4. Positiv avkastning under det tredje kvartalet Placeringsavkastning 7.4 % 6.5 % 5.8 % 6.6 % 8.0 % -1.5 % 9.9 % 5.6 % 12.6 % -6.2 % -10.0 % -5.0 % 0.0 % 5.0 % 10.0 % 15.0 % • Avkastningen på Veritas placeringar var 0,5 procent under årets tredje kvartal. • I januari-september avkastade placeringarna -6,2 procent. • Ränteplaceringarna avkastade -8,2 procent, aktieplaceringarna -12,6 procent, fastigheterna 3,9 procent och de övriga placeringarna 12,9 procent.
 5. Placeringarna har avkastat 73,2 procent på 10 år 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Avkastningen är för perioden 1.10.2012–30.9.2022. Nominell avkastning 10 år 5,6 % 5 år 4,3 % Realavkastning 10 år 4,0 % 5 år 1,7 %
 6. Förändringarna i placeringsfördelningen 30.2 % 47.4 % 15.6 % 8.7 % -1.9 % 33.6 % 42.0 % 16.2 % 9.8 % -1.6 % 31.4 % 37.6 % 16.7 % 11.9 % 2.4 % 31.3 % 37.2 % 16.6 % 13.9 % 1.1 % -10.0 % 0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % Ränteplaceringar Aktieplaceringar Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Effekt av derivat 31.12.2021 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022
 7. Placeringarnas geografiska fördelning Placeringar Noterade aktier
 8. Placeringar och placeringsavkastning enligt verkliga värden 1-9/2022 milj. € % milj. € % ⁸ % 1 303,1 31,6 1 289,5 31,3 -8,2 Lånefordringar ¹ 55,2 1,3 55,2 1,3 1,5 Masskuldebrevslån ¹ 927,7 22,5 914,1 22,2 -11,2 Masskuldebrev emitterade av offentliga samfund 480,1 11,6 466,5 11,3 -10,9 Masskuldebrev emitterade av andra samfund 447,6 10,9 447,6 10,9 -11,5 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹ ² 320,2 7,8 320,2 7,8 0,4 Aktieplaceringar 1 564,0 37,9 1 534,3 37,2 -12,6 Noterade aktier 1 134,6 27,5 1 104,9 26,8 -18,5 Kapitalplaceringar ³ 382,0 9,3 382,0 9,3 9,8 Onoterade aktier ⁴ 47,4 1,1 47,4 1,1 9,4 Fastighetsplaceringar 683,6 16,6 683,6 16,6 3,9 Direkta fastighetsplaceringar 562,0 13,6 562,0 13,6 3,5 Fastighetsplaceringsfonder 121,6 2,9 121,6 2,9 5,8 Övriga placeringar 573,9 13,9 573,9 13,9 12,9 Placeringar i hedgefonder ⁵ 349,1 8,5 349,1 8,5 14,7 Övriga placeringar ⁶ 224,8 5,5 224,8 5,5 10,1 Placeringar sammanlagt 4 124,7 100,0 4 081,4 98,9 -6,2 Effekt av derivat ⁷ 43,3 1,1 Placeringar till verkligt värde sammanlagt 4 124,7 100,0 Masskuldebrevsportföljens modifierade duration 3,4 Öppen valutaposition % av placeringarnas verkliga värde 25,0 Grundfördelning 30.9.2022 Riskfördelning 30.9.2022 Ränteplaceringar Avkastning ¹ Inklusive upplupna räntor. ² Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. ³ Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder. ⁴ Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. ⁵ Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. ⁶ Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. ⁷ Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen. ⁸ Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor. Tabellen är uppgjord enligt rekommendationerna från Arbetspensionsförsäkrarna Tela
 9. Solvensen fortsättningsvis på en betryggande nivå 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Solvensgräns, milj. € Solvenskapital, milj. € Solvensnivå, % (höger skala) • Solvensnivån var 124,1 procent i slutet av september. • Solvensställningen var 1,7- faldig i förhållande till solvensgränsen. • Solvenskapitalet var 821,7 miljoner euro i slutet av september 2022. 1) Veritas Pensionsförsäkring fusionerades 1.1.2019 med Pensions-Alandia. Jämförelsesiffrorna för tidigare år är Veritas siffror före fusionen. 2) Under året 2012 innehöll solvenskapitalet den del av fördelningsansvaret som jämställdes med verksamhetskapitalet. Den var 78,3 miljoner euro 2012.
 10. Pensioner och försäkringar
 11. Goda nyheter från pensionssystemet Långtidsutsikterna för finansieringen av pensionerna har förbättrats • Pensionsskyddscentralen publicerade den 13 oktober nya långsiktiga kalkyler om hur de lagstadgade pensionerna utvecklas. • Långtidsutsikterna för finansieringen av pensionerna har förbättrats betydligt tack vare god avkastning på placeringar. • Den privata sektorns arbetspensionsavgift (ArPL) går att hålla under 25 procent ända till 2050-talet. Källa: Pensionsskyddscentralen Finlands system är enkelt och transparent • Finlands pensionssystem kom på femte plats i den internationella jämförelsen Global Pension Index. • Finland fick redan för nionde gången de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens administration. Källa: Pensionsskyddscentralen
 12. Aktuellt inom pensioner • Arbetspensionerna kommer att höjas vid årskiftet med 6,8 procent. • Höjningen betalas ut till de personer, som redan får pension eller de som börjar få pension senast i början av december • I september har antalet ansökningar om ålderspension och partiell ålderspension varit betydligt flera än normalt. Antalet ansökningar har varit 108 procent flera än under samma tid i fjol. • Antalet personer som ansökt om invalidpension har minskat under året. Före slutet av september var antalet beslut 13 procent mindre än året innan.
 13. Veritas betalar pension till över 38 000 personer Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1, 2), milj. € 568.1 589.5 585.4 601.9 627.9 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0 2018 2019 2020 2021 9/2022 Antalet pensionstagare 2) 36324 37118 37627 37965 38088 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 2018 2019 2020 2021 9/2022 1) Uppskattningen 9/2022 är för hela året 2022 2) De jämförande siffrorna för året 2018 är pro formasiffror (Veritas + Pensions-Alandia)
 14. Premieinkomsten förväntas öka med över 14 procent Premieinkomst 1, 2), milj. € 588.6 592.7 551.6 614.3 703.6 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 2018 2019 2020 2021 9/2022 Antalet försäkrade 2, 3) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2018 2019 2020 2021 9/2022 Antalet pensionstagare Antalet FöPL- försäkringar Antalet ArPL- försäkrade 1) Premieinkomsten 9/2022 är en uppskattning för hela året 2022. ArPL-premien sänktes tillfälligt under perioden 5-12/2020 pga pandemiläget. 2) De jämförande siffrorna för året 2018 är pro formasiffror (Veritas + Pensions-Alandia) 3) Antalet ArPL-arbetsförhållanden 2018 är inte helt jämförbart med senare år eftersom definitionen för detta nyckeltal ändrades då det nationella inkomstregistret tog i bruk 2019
 15. Över 12 procents ökning i ArPL-lönesumman ArPL-lönesumma 1, 2), milj. € 2133.1 2159.2 2131.4 2244.6 2520.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0 2200.0 2400.0 2600.0 2018 2019 2020 2021 9/2022 Antalet ArPL-försäkringar 1) 8711 8885 9385 8914 9339 9152 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 2018 2019 2020 9/2021 2021 9/2022 1) De jämförande siffrorna för året 2018 är pro formasiffror (Veritas + Pensions-Alandia) 2) ArPL-lönesumman 9/2022 är en uppskattning för hela året 2022
 16. Fortsatt stark tillväxt i FöPL-beståndet FöPL-arbetsinkomst 1, 2), m€ 276.4 289.6 295.6 302.5 320.2 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 2018 2019 2020 2021 9/2022 Antalet FöPL-försäkringar 1) 12129 12940 13285 13859 14367 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 2018 2019 2020 2021 9/2022 1) De jämförande siffrorna för året 2018 är pro formasiffror (Veritas + Pensions-Alandia) 2) FöPL-arbetsinkomsten 9/2022 är en uppskattning för hela året 2022
 17. Resultat Uppkomsten av resultat, milj. € 1-9/2022 1-9/2021 2021 Resultat av försäkringsrörelsen 16,4 6,9 8,7 Resultat av placeringsverksamheten enligt verkliga värden -276,3 119,8 192,6 + Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkliga värden -273,1 324,1 490,3 - Ansvarsskuldens krav på avkastning -3,2 -204,4 -297,6 Resultat av omkostnadsrörelsen 1) 0,4 1,4 2,0 Övrigt resultat 0,7 0,4 -0,4 Totalresultat -258,8 128,5 202,9 Driftskostnader som täcks med premiens omkostnadsandelar, milj. € 14,2 13,4 18,2 i % av premiens omkostnadsandelar 1) 97,5 % 90,6 % 90,3 % Antal arbetstagare i medeltal 151 158 157 1) Tariffen för ArPL-omkostnadsandelarna i premien sänktes i början av år 2022 med ca 9,5 procent. Det jämförbara resultatet för omkostnadsrörelsen skulle med oförändrade tariffer ha varit ca 1,6 miljoner euro och omkostnadsförhållandet ca 90 procent för perioden 1-9/2022
 18. #ViÄrVeritas #MeOllaanVeritas #FöretagarensBästa #YrittäjänPuolella
Publicité