Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à 28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест(20)

Publicité

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. Вече знаете, че всяко растение и животно има , наречен _______________.
 2. Къде живеят рибите? Коя е средата на живот на къртицата? Какви растения и животни срещаме високо в планината?
 3. СРЕДА на ЖИВОТ: ВОДНА СУХОЗЕМНА Всеки организъм се приспособява към своята среда.
 4. Различните среди на живот предлагат и различни условия за живот. Те се разделят на три основни групи: I. Условия, свързани с неживата природа /въздух, вода, светлина, почва, температура/. II. Условия, свързани с живата природа /всички форми на взаимодействие между живите организми в дадена среда/. III. Условия, свързани с човешката дейност.
 5. план на животните и растенията:
 6. За да оцелеят, растенията и животните трябва да се приспособяват към условията на живот, които средата им предлага. От какво се нуждаят те? Р А С Т Е Н И Я  вода  въздух /въглероден диоксид/  слънчева светлина за да произвеждат хранителни вещества  подходяща температура Най-добре се развиват при температура 20° С – 25° С. Ж И В О Т Н И  вода /за пиене/  въздух /кислород за дишането/  храна  подходящо убежище, за да се крият от врагове и да отглеждат малките си  подходяща температура
 7. Всяко растение или животно също оказва влияние на своята среда. Например бобърът прегражда реките с бентове от клони, листа, камъни и тиня и създава изкуствени езера. В езера се развъждат риби, прораства блатна растителност, долитат птици, появяват се водни кончета, комари и други насекоми. Така този едър гризач променя жизнената среда, в която се заселва.
 8. Черният кълвач е пример за животно, което използва убежище. Тази красива птица е рядък, защитен вид, включен в Червената книга на България. Обитава стари букови, иглолистни и смесени планински гори. Той издълбава хралупа в дърветата. Това е убежището, в което женската снася яйца и ги мъти. Малките се излюпват в хралупата и живеят в нея около един месец.
 9. Животните, които са се приспособили да живеят при ниски температури, имат малки уши. Пример за такова животно е тюленът, който живее на север. малки уши /намаляват загубата на топлина/дебел слой подкожна мазнина във водата удължава тялото си крайници с плавателни ципи Приспособления:
 10. Животните в пустинята, където температурата е висока, имат големи уши. Голямата площ на ушите е приспособление за отделяне на излишната топлина и охлаждане на тялото. Типични примери за такива животни са слонът и лисицата фенек.
 11. план Кои обитатели на Черно море откривате на рисунката? чайка делфинморско конче скумрия цаца рак скарида медуза рапанамиди водорасли Тези и много други организми живеят във водата. Тяхната среда на живот са водните басейни – морета, реки, езера, блата.
 12. На планетата Земя животът се е зародил във водата /океана/ преди повече от 3 милиарда години. Нека си припомним нейните свойства. Кои от тях я правят благоприятна среда на живот?
 13.  Тя пропуска слънчевите лъчи на голяма дълбочина във водните басейни.  Водораслите използват тази светлина и произвеждат на хранителни вещества.  Когато водата е замърсена, прозрачността ѝ намалява.
 14.  При производството на хранителни вещества растенията приемат разтворените във водата минерални соли и въглероден диоксид и отделят кислород.  Така те обогатяват водата с кислород, който се използва от водните животни при дишането.  От водата водните животни добиват и своята храна - водни растения или по-дребни от тях животни.
 15.  През деня тя поглъща слънчева енергия и се нагрява, а през нощта се охлажда.  Така се поддържа подходяща за обитателите на водната среда температура.
 16.  На повърхността се образува слой от лед, който е добър топлоизолатор и предпазва от замръзване водата под него.  Там се запазват благоприятни условия за живот на водните животни и растения.
 17. план Условията за живот на сушата са разнообразни.
 18.  На други места валежите са малко и водата не достига.  Там почвите са сухи, а растителността е по-бедна.  На някои места падат много валежи и почвата е влажна.  Там растителността е богата и има храна за животните.
 19.  Едни почви са богати на хумус, а други са бедни.
 20.  В някои райони температурите са по-ниски, а в други са по-високи.  Затова светът на растенията и животните, обитаващи сухоземната среда, е много богат и разнообразен.
 21.  Планинските склонове са покрити с гори, които са част от дивата природа.  В тях живеят много животни.
 22. Парковете в населените места са кътчета от природата, създадени от човека.
 23.  Хората полагат грижи за растенията и животните в тях.  Те са любимо място за почивка и отдих.
 24.  Например корените на растенията са в почвата, а стъблата и листата им – във въздуха.  За някои организми /бактерии, дъждовни червеи и др./, почвата е самостоятелна среда на живот.
 25. Двата основни вида среда на живот са: водна и почва водна и сухоземна въздушна и сухоземна За кое от изброените животни водата е среда на живот? делфин дъждовен червей щраус
 26. За растенията въздухът, водата, почвата и слънчевата светлина са: среда на живот условия за живот съобщество Моретата, океаните, реките, езерата са част от: сухоземната среда на живот водната среда на живот Почвата е самостоятелна среда на живот за някои: растения животни
 27. Парковете са създадени от: човекът природата Кои свойства на водата я правят подходяща среда на живот? 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ ___________________________________________ 4. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Чистата вода е прозрачна течност. Водата е добър разтворител. Водата се нагрява и се охлажда по-бавно от сушата. При силно охлаждане на реките и езерата през зимата най-напред замръзва водната повърхност.
 28. Различните среди на живот предлагат разнообразни условия на своите обитатели. Напиши кои са по-важните от тях. вода светлина въздух храна подходяща температура убежище
 29. Сухоземната и водната среда се различават. Отбележи със знака характерните особености на сухоземната среда, а със знака - на водната среда. Нагрява се бавно през деня и изстива бавно през нощта. Почвата, земната повърхност и въздухът са части от средата. Гръбначните животни дишат в тази среда с бели дробове. Реките и блатата са части от тази среда. Тя е добър разтворител. Животните добивт непосредствено от нея кислород и храна. Условията са много разнообразни – суша или влага, ниски или високи температури. V V X X V V X
 30. парк – място, засадено от хората с дървета, треви и цветя. В парковете може да има поляни, малки езера, алеи /пътеки/ за разходка. План на урока: Речник: гора – обрасла с дървета и храсти местност, в която живеят диви животни. 1. Кои са най-важните условия на живот? 2. Водна среда на живот 3. Сухоземна среда на живот
Publicité