Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zgibanka stanovanjske skupine 2015

6 695 vues

Publié le

Zgibanka stanovanjske skupine 2015
društvo "VEZI"

Publié dans : Médias sociaux
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Zgibanka stanovanjske skupine 2015

  1. 1. POGOJI ZA VKLJUČITEV uporabnikov v program so: Opolnoletnost posameznika, Odolgotrajne težave v duševnem zdravju, Oprostovoljna odločitev posameznika za vključitev, onezmožnost za samostojno življenje v svojem domačem okolju, Obrez možnosti bivanja pri svojcih oziroma bližnjih in daljnih sorodnikih Za vključitev v program so pomembni še naslednji kriteriji: : prošnja posameznika za sprejem, Opisno mnenje lečečega psihiatra o primernosti, Opa potrebi mnenje strokovnega delavca pristojnega CSD, plačníku - občinam : zagotovljena odločba ali soglasje pristojne občine oziroma pristojnega CSD-ja za doplačilo stroškov nastanitve, Dfotokopíja odrezka zadnje pokojnine, O podpisan tripartitni dogovor o vključitvi v program med posameznikom, društvom in občino DRUŠTVO 15 DUŠEVNO ZDRAVJE Iti KREATIVNO PREZIVLJANJE PROSTEGA CASA »VEZI« Storje 26, 6210 SEZANA te| ./fa><: 05 768 52 00 GSM: 031 649 288 e-mail: info@drustvovezí. org http: //www. drustvovezi. org Program sofinancirajo: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake moznosti Lokalne skupnosti In občine FIHO Fundacija za ünanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v R Sloveniji Objemi me sreča, daj mz' krila večností, da mi nesreča ne zlomi kriki, naj sonce stopi, zaslepi nesrečo. Naj sonce uniči temo, da ne bomo več slepi raz/ ali v temi, da vidimo nebesa, da nebesa objame/ h vsako človeško srce. Naj sonce uniči tišino u naši/ i ušesi/ i, da bomo slišali angels/ ee speve. M]- Društvo za duševno zdravje »VEZI« Stanovanjske skupine »VEZI« gsm: 031 649 288 (24 urni telefon) Stanovanjska skuplna Gorjansko Gorjansko 71A, 6223 Komen e . : 05 766 43 60 e-mail: vezi. gorjansko@gmaí| .com Stanovanj " “ka 36, 6230 Postojna e ska skuplna Postojna . : 05 726 48 00 e-mail: vezi. postojna@gmai| .com Stanovanj Vojkov dre e-moil: Č ska skupina Ilirska Bistrica vored 8, 6250 Ilirska Bistrica . z 05 714 51 60 vezi. ilss@gmai| .com Stanovanjska skupina Divača Ulica dr. Bogo e mira Magajne 8, 6215 Divača . : 05 996 69 23 e~maílz vezi. dívaca@gma1|. com Stanovanjska skupina Podgrad Podgrad 107, 6244 Podgrad e . t 05 783 5201 e~maílz vezi. podgrad@gmai| .com Sta nova njska skupina Štanjel Šta njel 59A, 6222 Što njel e . : 05 769 01 89 eemail: veziss. stanjel@gmail. com Stanova rje 26, 6210 Sežana Što njska skupina Štorje e . I 05 768 52 OO
  2. 2. VSEBINA PROGRAMA: Oorganizacija primernega bivanja za ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi različnih razlogov ne zmorejo bivati v svojem domačem okolju Oustrezna strokovna podpora in druge metode dela s katerimi omogočamo ljudem pridobivanje socialnih spretnosti in veščin in višanje nivoja socialne vključenosti in kvalitete življenja Osoustvarjanje prostora za pogovor in sodelovanje ter iskanje novih možnosti, ki temeljijo na krepitvi posameznikove notranje moči Oodkrivanje ter oblikovanje ciljev, ki posamezniku pomagajo usmeriti pogled v sedanjost za prihodnost CILJI PROGRAMA: Okrepiti notranjo moč in osebnostno rast za zviševanje nivoja socialne vključenosti Odelovati s perspektive moči za zviševanje nivoja kvalitete življenja posameznika Onuditi podporo pri ohranjanju in pridobivanju socialnih spretnosti in veščin za prevzemanje aktivne socialne vloge Oomogočati enake možnosti in socialno pravičnost ter postopni prehod v samostojno življenje Odelovati v smeri samosprejemanja, samozaupanja in zmanjševati potrebo po ponovnem bolnišničnem zdravljenju Cilji programa izhajajo iz vsebine z aktivno vlogo sodelovanja ter soustvarjanja ciljne skupine uporabnikov. Tako udeleženi v programu postajajo tudi udeleženi pri rešitvah in cíljih, karje za uspešnost programa nujno potrebno. Že v okviru programa se posamezniki navajajo na aktivno socialno vlogo in sodelovanje, kar se odraža v okviru ustvarjanja enakih možnosti in vključevanja v širšo skupnost. NAŠE STANOVANJSKE SKUPINE: V vseh stanovanjskih skupinah (Gorjansko, Postojna, Il. Bistrica, Divača, Podgrad, Štanjel, Štorjej se življenje in aktivnosti odvijajo na podoben način. Kljub temu, pa se med seboj razlikujejo, saj se nahajajo v različnih okoljih. Vsaka od njih ponuja nekaj posebnega, kjer ima posameznik možnost dela na sebi, kakor tudi možnosti razvijanja in tkanja prijateljskih vezi. Vse to vodi v zadovoljstvo, ki pogojuje domačnost in prijeten občutek doma. Stanovanjske skupine se predstavljajo: CJ ter} . _- Stanovalci stanovanjskih skupin se vključujejo tudi v aktivnosti širše skupnosti in aktivnosti dnevnih centrov, kar pripomore k večji socialni vključenosti in višji kvaliteti njihovega življenja. METODE DELA: Oindivldualno načrtovanje, katero poimev nujemo metoda dela s posameznikom. Skupaj s posameznikom naredimo individualni načrt samostojnega življenja, v katerem načrtujemo proces psihosocialne rehabilitacije. Odelo s skupino, uporabnike usmerjamo v delo na sebi, tako, da se vključujejo v skupi- ne za samopomoč, sodelujejo pri učenju socialnih in komunikacijskih veščin, treningu asertivnosti ter v delavnicah čustvene inteligence Oskupnostno socialno delo, pomeni, da se človeka ne izloči iz okolja, temveč mu je potrebno omogočiti podporo, za zvišanje nivoja kvalitete življenja, socialne vključenosti in enakih možnosti. Osvetovanje in pogovarjanje, poteka z uporabniki in njihovimi svojci, s skupinami kakor tudi s prostovoljci ter s strokovnimi delavci v drugih strokovnih mrežah pomoči. Nekaj PRAVIL, ki veljajo v stanovanjski skupini: Ospoštljivo obnašanje do drugih Overbalno in neverbalno nasilje ni dovoljeno Ov času bivanja v stanovanjski skupini ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač in drugih prepovedanih substanc Omedsebojni odnosi temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju Ovzpodbuja se medsebojna pomoč in podpora Opomembno se je držati dogovorjenih pravil in hišnega reda Okajenje je dovoljeno v določenih prostorih Orecipročno sodelovanje med stanovalci in strokovno službo

×