Veh75

O NOUĂ ABORDARE A DISCIPLINEIO NOUĂ ABORDARE A DISCIPLINEI
ABILITĂŢI PRACTICEABILITĂŢI PRACTICE
Prof. Victor HalucaProf. Victor Haluca
Şcoala GimnazialŞcoala Gimnazialăă Nr. 11Nr. 11
BotoBotoşanişani
NOUL CURRICULUMNOUL CURRICULUM
 oobiective formulatebiective formulate în termeni de competenţe şi capacităţiîn termeni de competenţe şi capacităţi
 conţinuturi din sfera de interese a elevilor, flexibile,adaptabile laconţinuturi din sfera de interese a elevilor, flexibile,adaptabile la
resursele localeresursele locale
 activitate orientată spre activitate independentăactivitate orientată spre activitate independentă
 încurajarea cooperării pentru realizarea unor produse competitiveîncurajarea cooperării pentru realizarea unor produse competitive
 stimularea creativităţiistimularea creativităţii
 corelarea şi integrarea cu discipline din alte arii curricularecorelarea şi integrarea cu discipline din alte arii curriculare
 activităţi bazate pe explorare şi jocactivităţi bazate pe explorare şi joc
OBIECTIVE CADRU
• Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu
diverse materiale şi ustensile;
• Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse
simple ;
• Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării
unui produs;
• Dezvoltarea simţului practic
TIPURI DE CURRICULUM
 Tipuri de curriculum, din perspectiva
cercetării fundamentale:
 Curriculum general oferă o bază de
cunoştinţe, abilităţi şi comportamente pentru
toţi elevii, pe parcursul primelor stadii ale
şcolarităţii. El reprezintă fundamentul prin
care pot fi dezvoltate aptitudinile speciale;
 Curriculum specializat pe categorii de
cunoştinţe şi aptitudini;
 Curriculum informal derivă din ocaziile de
învăţare oferite de societăţi educaţionale
nonguvernamentale, din mass-media, a
instituţiilor culturale, religioase etc.
 Din perspectiva cercetării aplicative,
selectăm:
 Curriculum predat reprezintă experienţa de
învăţare oferită direct de învăţător elevilor în
activitatea curentă.
 Curriculum învăţat semnifică ceea ce elevul
achiziţionează.
 Curriculum testat este experienţa de învăţare
transpoziţionată în teste, probe de examinare
şi alte instrumente de apreciere a progresului
şcolar.
 Din punct de vedere al gradului de autonomie
în alegerea curriculum-ului de către instituţia
şcolară, distingem:
 Curriculum de bază (trunchi comun)
 Curriculum la decizia şcolii:
 extins – se urmează sugestiile oferite de
autoritatea centrală;
 aprofundat – se aprofundează zona
curriculum-ului de bază;
 adăugat (elaborat în şcoală) – se optează
pentru zone la nivelul disciplinei, trans şi
interdisciplinare.
 Direcţiile modificării curriculum-ului decurg
din caracteristici psihocomportamentale ale
grupului de elevi ţintă, după cum urmează:
 capacitatea de înţelegere mărită;
 posibilitatea asimilării unui volum mărit de
cunoştinţe;
 ritm rapid de învăţare;
 senzitivitate şi creativitate;
 nivele înalte de motivaţie;
 implicare afectivă mărită;
 curiozitate intelectuală;
 dorinţa de confirmare, recunoaşterea
succeselor.
PLANIFICARE CALINDARISTICĂ
ABILITĂŢILE PRACTICE ŞI BUGETUL DE TIMP ÎN ECONOMIA MOMENTULUI
Nr. de ore în programa discronică Y1 - Nr. de ore în programa dezirabilă
Experienţa
didactică
Repartizarea anuală a orelor
pe clase Y / Y1
Observaţii
I II III IV Total ore
Lucrări cu plastilină 6 - - - 6
Modelări din hârtie, pastă, argilă, ipsos - 4 6 / 4 6 / 4 16 / 12
Lucrări din hârtie, carton, mase plastice 3 6 5 / 4 4 18 / 17
Lucrări cu fire, nuiele, textile 4 / 6 4 / 5 4 4 16 / 19
Lucrări cu diferite materiale din natură şi reciclabile 4 / 7 3 / 7 - / 4 - / 4 7 / 22
Cioplitul şi traforarea - - 6 7 / 6 13 / 12
Activităţi de gospodărire 4 4 4 4 16
Lucrări de îngrijire a plantelor cultivate şi creşterea
animalelor mici
5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 20 / 16
Montări şi demontări - elemente de construcţii şi
jocuri tehnice
6 / 2 6 / 2 2 2 16 / 8
La dispoziţia învăţătorului/institutorului 2 2 2 2 8
Total ore 34 / 34 34 / 34 34 / 34 34 / 34 136 / 136
LECŢIA - FORMĂ FUNDAMENTALĂ DE ORGANIZARE A
PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV
Categoria
 Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor practice*(mai
răspândită la disciplina Abilităţi practice)
Atribute
 Viabilizarea conversiei prin aplicarea teoriei în practică
Variante
 Lecţii axate pe activităţi de observare, identificare, colectare,
sortare, pregătire şi folosire a materialelor din natură
 Lecţia de însuşire a unor tehnici (modelare, îndoire, pliere,
decupare etc. )
 Lecţia de realizare a unor obiecte
 Lecţia de concepere şi realizare a unor proiecte
 Lecţia de executare a unor produse (micul dejun, salată, sucuri
naturale)
 Lecţia Lab-Work[1](îngrijirea plantelor de la colţul viu, a peştilor din
acvariu/a animalelor de casă şi curte)
 Lecţia de formare a unor deprinderi de igienă a îmbrăcămintei/
încălţămintei
[1] Activitate de Laborator
OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR
VERBE DEZIRABILE
 A ADUNA
 A AGLUTINA
 A AJUNGE
 A ALCĂTUI
 A ALERGA
 A ANALIZA
 A APLICA
 A APRECIA
 A ARGUMENTA
 A ASOCIA
 A ATAŞA
 A CÂNTA
 A CARACTERIZA
 A CITI
 A CLASIFICA
 A COMBINA
 A COMPARA
 A COMPLETA
 A COMPUNE
 A CONSTRUI
 A CONTURA
 A COPIA
 A CORELA
 A DEFINI
 A DEMONSTRA
 A DENUMI
 A DEPĂŞI
 A DESCOMPUNE
 A DESEMNA
 A DESENA
 A DESPRINDE
 A DETERMINA
 A DEZLIPI
 A DEZVĂLUI
 A DISOCIA
 A DISTINGE
 A DIVIZA
 A EFECTUA
 A ENUMERA
 A EVALUA
 A EXECUTA
 A EXEMPLIFICA
 A EXPLICA
 A EXTRAGE
 A EXTRAPOLA
 A FORMA
OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR
VERBE DEZIRABILE
 A FORMULA
 A FUGI
 A GRUPA
 A IDENTIFICA
 A INTERPRETA
 A ÎMPĂRŢI
 A ÎNLOCUI
 A ÎNMULŢI
 A ÎNSUMA
 A ÎNTOCMI
 A LIPI
 A MANEVRA
 A MODELA
 A MODIFICA
 A NUMĂRA
 A NUMI
 A ORDONA
 A PERCUTA
 A PLIA
 A POVESTI
 A PREZENTA
 A PROBA
 A REALIZA
 A REDACTA
 A REORGANIZA
 A REUNI
 A REVENI
 A REZOLVA
 A REZUMA
 A SĂRI
 A SCĂDEA
 A SCHIMBA
 A SCHIŢA
 A SE ORIENTA
 A SE REPLIA
 A SELECTA
 A SEPARA
 A STRUCTURA
 A SUBSTITUI
 A TRAFORA
 A TRASA
 A TRIA
 A UTILIZA
OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR
VERBE INDEZIRABILE
 A ADÂNCI
 A APROFUNDA
 A ASIMILA
 A-ŞI DEZVOLTA
 A-ŞI ÎMBOGĂŢI
 A-ŞI DA SILINŢA
 A-ŞI ÎNSUŞI
 A CLARIFICA
 A CONSTATA
 A CONŞTIENTIZA
 A CUNOAŞTE
 A DESLUŞI
 A INTUI
 A ÎNŢELEGE
 A ÎNVĂŢA
 A OBSERVA
 A PERCEPE
 A PRICEPE
 A SE CONCENTRA
 A SE CONVINGE
 A SE DEPRINDE
 A SE EDIFICA
 A SE EMOŢIONA
 A SE FAMILIARIZA
 A SE ÎMPĂRTĂŞI
 A SE LĂMURI
 A SE OBIŞNUI
 A SIMŢI
 A-ŞI LĂRGI
 A ŞTI
RANFORSAREA ÎNVĂŢĂRII
 Elementul analizat : Întrebare principală Întrebări derivate (Descoperirea cauzei
Căutarea soluţiilor Alegerea soluţiei) Scopul analizei
 Obiectul /Elementul analizat : Ce se face ? De ce se face ? Se poate face altceva?
Ce anume se poate face ? Scopul analizei - Eliminare
 Locul :Unde se face ? De ce acolo ? Se poate în alt loc ? Unde se poate face ?
Scopul analizei - Combinare , Schimbare
 Momentul :Când se face ? De ce atunci ? Se poate altădată ? Când se poate face ?
Scopul analizei – Combinare, Modificare
 Executantul :Cine face ? De ce acesta ? Se poate cu cineva ?Cine anume poate
face? Scopul analizei – Combinare, Schimbare
 Strategia :Cum se face ? De ce aşa ? Se poate altfel ? Cum anume se poate face ?
Scopul analizei – Simplificare, Schimbare
CREATIVITATEA
“Creativitatea este o floare atât de delicată ,încât elogiul o face să înflorească,în timp
ce descurajarea o înăbuşă adesea ,chiar înainte ca să se poată transforma în
floare.”
(OSBORN)
 La Abilităţile practice creativitatea se poate
manifesta cu mult succes -dovadă realizarea
unor produse complexe cu valenţe
interdisciplinare.
Cerinţe:
 atitudine şi stil de gândire creativă;
 climat permisiv pentru manifestare liberă,
spontană ;
 direcţionarea potenţialului creativ al elevilor
spre acele zone în care ei au şansele cele mai
mari de manifestare eficientă, de realizare
efectivă;
 activism permanent al gândirii;
 cultivarea spiritului de iniţiativă;
 formarea abilităţii de a aborda problemele
( întreprinzător şi dinamic);
 cultivarea flexibilităţii, originalităţii;
 dezvoltarea capacităţii de elaborare,
organizare, reordonare;
 orientarea potenţialului creativ spre
inovatică şi inventivă.
,,Natura ne dăruieşte şi ne inspiră”
 Aranjamente şi tablouri cu
frunze uscate;
 Rama toamnei-decupare , lipire;
 Modelaj cu plastilină-fructe şi
legume;
 Felinare din bostani;
 Fructe zâmbitoare- colaj
 Rama din frunze-realizarea
darurilor pentru părinţi,o ramă
de ,,toamnă” cu fotografia
elevului;
INTERDISCIPLINARITATEA
constituie o soluţie importantă în efortul de
organizare modernă a conţinuturilor învăţământului.
• Prof. belgian D’ Hainaut propune
o nuanţare între abordările:
• INTRADISCIPLINARĂ
atunci când se predau succesiv
diferite concepte şi
principii în interiorul aceleiaşi
discipline.
• INTERDISCIPLINARĂ propriu-zisă
atunci când predarea
conceptelor, principiilor se face
în cadrul mai multor discipline.
Interdisciplinaritatea poate fi:
• conceptuală;
• metodologică;
• axiologică;
• limitrofă
• de tip integrativ;
Interdisciplinaritatea:
• se centrează pe competenţele
generale;
• •se realizează prin învăţarea bazată
pe probleme;
• • se axează pe formarea şi
perfecţionarea unor competenţe
transferabile.
• În perspectiva interdisciplinară sunt
abordate probleme complexe ce nu pot
fi lămurite de o singură disciplină.
Aceste probleme pot fi explicate doar
cu ajutorul mai multor disciplne, care
conlucrează,cooperează, “se
intersectează”.
ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE
Caracteristici de bază ale învăţării prin cooperare
sunt:
 obiective de grup;
 responsabilitate individuală;
 şanse egale pentru toţi;
 focalizarea pe sarcină;
 comunicare deschisă, sinceră;
 accentuarea asemănărilor şi
minimalizarea diferenţelor;
 atitudine pozitivă a membrilor
grupului;
 recompensarea pe baza
performanţelor grupului.
•Învăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună pentru aÎnvăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună pentru a
rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă, a crea produse noirezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă, a crea produse noi
sau chiar pentru inovaţii autenticesau chiar pentru inovaţii autentice;;
•Cooperarea repreCooperarea reprezintă lucru în echipă pentru îndeplinirea unor ţeluri comune;zintă lucru în echipă pentru îndeplinirea unor ţeluri comune;
•Cooperarea urmăreşte eficientizare performanţelor individuale şi ale grupului;Cooperarea urmăreşte eficientizare performanţelor individuale şi ale grupului;
•ÎnvÎnvăţăţarea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele dearea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele de
recapitulare, sistematizare, consolidare, fixare, formare de abilităţi intelectuale şirecapitulare, sistematizare, consolidare, fixare, formare de abilităţi intelectuale şi
practice, pe parcursul unei ore întregi ori secvenţialpractice, pe parcursul unei ore întregi ori secvenţial..
ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE
• AVANTAJE:
• Elevii învaţă unul de la altul, nu doar de
la învăţător;
• Apar idei mai multe şi mai bune;
• Încurajează contribuţia personală,
diversitatea;
• Elevul intră în contact cu alte păreri
decât ale sale şi învaţă să ţină seama de
ele;
• Obişnuieşte copilul să coopereze
pentru identificarea unor soluţii la
problemele cu care se confruntă el sau
echipa sa;
• Dezvoltarea unor relaţii interpersonale
mai bune: relaţii colegiale, solidaritate,
grijă şi devotament, sprijin personal;
• Evaluarea se realizează prin raportarea
la progresul individual, dar are în
vedere rezultatul echipei şi participarea
fiecăruia la rezolvarea sarcinilor
primite.
• DEZAVANTAJE:
• Impunerea lucrului în echipă nu va
reuşi întotdeauna să integreze copii
timizi şi cu deficienţe majore de
comunicare;
• Productivitatea unor copii poate
scădea atunci când sunt obligaţi să
colaboreze alţii;
• Învăţătorul se confruntă cu
necesitatea realizării unui
compromis între eficienţă şi
performanţă;
• Necesită mai mult timp;
• Unii copii pot domina grupul;
• Se poate pierde din vedere obiectivul
final, de învăţare, acordând foarte
mare atenţie relaţiilor intragrup.
CONCLUZII :
► noul curricululum permite în mai mare
măsură un conţinut interdisciplinar,
transdisciplinar, pluridisciplinar
deoarece vizează în mai mare măsură
paradigma unificatoare, corelarea şi
integrarea cu discipline din aceeaşi arie
sau din alte arii curriculare;
► încurajează cooperarea pentru
realizarea unor produse competitive.
Lucrând în grup, fiecare copil participă
la realizarea unei părţi din proiect şi
implicit a proiectului clasei ca întreg.
Fiecare grup are responsabilităţi şi
sarcini specifice.
► activităţile şcolare pot fi extinse spre
zone din afara şcolii, astfel şcoala se
apropie de realitatea cotidiană ;
► unele resurse materiale sunt procurate
prin efort propriu prin colectarea
directă din natură;
► stimulează creativitatea şi activităţile
bazate pe explorare şi joc
„„Talentul, personalitatea si deprinderile ne arată ce poate să facă unTalentul, personalitatea si deprinderile ne arată ce poate să facă un
copil, pe când motivaţia ne arată ce va face”copil, pe când motivaţia ne arată ce va face”
(Amabile, T.M., 1997)(Amabile, T.M., 1997)
BBIBIBLIOGRAFIELIOGRAFIE
Chihai F. A., Practica pedagogică, Universitatea de Vest Timişoara, 2003Chihai F. A., Practica pedagogică, Universitatea de Vest Timişoara, 2003
Dj_Sleek,Dj_Sleek, INTERDISCIPLINARITATEA ŞI PREDAREA ÎN ECHIPĂ,2009INTERDISCIPLINARITATEA ŞI PREDAREA ÎN ECHIPĂ,2009
Flangea N.,TFlangea N.,Tăănase M.,Cojocea M.,nase M.,Cojocea M., CREATIVITATE-INOVACREATIVITATE-INOVAŢŢIE,2009 (IE,2009 (MATERIALE PUBLICATE PE INTERNETMATERIALE PUBLICATE PE INTERNET))
1 sur 18

Recommandé

Stimularea crreativitatii ... (1) par
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Pad Marius
50.7K vues121 diapositives
Daniela M Metode De Predare par
Daniela M Metode De PredareDaniela M Metode De Predare
Daniela M Metode De Predaredanielamardan
9.5K vues10 diapositives
Referat cerc pedagogic, 2013 par
Referat cerc pedagogic, 2013Referat cerc pedagogic, 2013
Referat cerc pedagogic, 2013nicoletaiamandei80
12.8K vues22 diapositives
Metode si procedee active si incluzive par
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluziveviorelfaina
15.1K vues18 diapositives
Strategii didactice 1 par
Strategii didactice 1Strategii didactice 1
Strategii didactice 1Cristiana Stoica
7K vues44 diapositives
Post Harvest Diseases of Fruits and Vegetables par
Post Harvest Diseases of Fruits and VegetablesPost Harvest Diseases of Fruits and Vegetables
Post Harvest Diseases of Fruits and VegetablesGihan Wijelath
887 vues2 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Alcazar par
AlcazarAlcazar
Alcazarloli
222 vues14 diapositives
Death In The Andes par
Death In The AndesDeath In The Andes
Death In The Andeslesleapedersen
248 vues2 diapositives
Adeplast - 14april2011 par
Adeplast - 14april2011Adeplast - 14april2011
Adeplast - 14april2011Agora Group
276 vues14 diapositives
Comunitatea amish f 1.3 par
Comunitatea amish f 1.3Comunitatea amish f 1.3
Comunitatea amish f 1.3Mircea Tivadar
385 vues33 diapositives
Tibetul in imagini par
Tibetul in imaginiTibetul in imagini
Tibetul in imaginiButuc Carmen
416 vues36 diapositives
CRACIUNUL IN LUME par
CRACIUNUL IN LUMECRACIUNUL IN LUME
CRACIUNUL IN LUMEmelaniamiu
529 vues8 diapositives

En vedette(16)

Alcazar par loli
AlcazarAlcazar
Alcazar
loli222 vues
Adeplast - 14april2011 par Agora Group
Adeplast - 14april2011Adeplast - 14april2011
Adeplast - 14april2011
Agora Group276 vues
CRACIUNUL IN LUME par melaniamiu
CRACIUNUL IN LUMECRACIUNUL IN LUME
CRACIUNUL IN LUME
melaniamiu529 vues
Realizez, redactez,tehnoredactez, lucrari disertatii,referate,proiecte in ori... par The Facultatieve Group
Realizez, redactez,tehnoredactez, lucrari disertatii,referate,proiecte in ori...Realizez, redactez,tehnoredactez, lucrari disertatii,referate,proiecte in ori...
Realizez, redactez,tehnoredactez, lucrari disertatii,referate,proiecte in ori...
8 Martie par lumik
8 Martie8 Martie
8 Martie
lumik597 vues
Studiul de cohorta par Daria Toma
Studiul de cohortaStudiul de cohorta
Studiul de cohorta
Daria Toma9.9K vues
Studiul de caz par clau33ro
Studiul de cazStudiul de caz
Studiul de caz
clau33ro392 vues
1 Teoria Si Practica Studiului De Caz par NiceTimeGo
1 Teoria Si Practica Studiului De Caz1 Teoria Si Practica Studiului De Caz
1 Teoria Si Practica Studiului De Caz
NiceTimeGo53.3K vues
Istoricul Psihologiei Sociale par 1Leu
Istoricul Psihologiei SocialeIstoricul Psihologiei Sociale
Istoricul Psihologiei Sociale
1Leu1.6K vues
Abordarea Clinica In Psihologie par 1Leu
Abordarea Clinica In PsihologieAbordarea Clinica In Psihologie
Abordarea Clinica In Psihologie
1Leu680 vues

Similaire à Veh75

GHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTE par
GHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTEGHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTE
GHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTECristeaIleana
517 vues10 diapositives
Curs formator par
Curs formatorCurs formator
Curs formatorgneagoe
11.5K vues88 diapositives
Strategii didactice activ participative par
Strategii didactice activ participativeStrategii didactice activ participative
Strategii didactice activ participativeConstanta Nedelcof
11.3K vues17 diapositives
Modele de invatare par
Modele de invatareModele de invatare
Modele de invataremarianacozma
515 vues26 diapositives
Transdiciplinaritate 2020 par
Transdiciplinaritate 2020Transdiciplinaritate 2020
Transdiciplinaritate 2020iuliaiulia24
16 vues13 diapositives
Changing mind today par
Changing mind today Changing mind today
Changing mind today Anca Dimulescu
328 vues14 diapositives

Similaire à Veh75(20)

GHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTE par CristeaIleana
GHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTEGHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTE
GHID - INVĂȚAREA PRIN PROIECTE
CristeaIleana517 vues
Curs formator par gneagoe
Curs formatorCurs formator
Curs formator
gneagoe11.5K vues
Prezentare Oana Moșoiu par NadyaRacila
Prezentare Oana MoșoiuPrezentare Oana Moșoiu
Prezentare Oana Moșoiu
NadyaRacila106 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)
Sarah Land70 vues
O explozie de creativitate par Adina Popa
O explozie de creativitateO explozie de creativitate
O explozie de creativitate
Adina Popa30 vues
Predarea centrata pe elev par lauclau10
Predarea centrata pe elevPredarea centrata pe elev
Predarea centrata pe elev
lauclau109.4K vues
Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019 par Daniela Munca-Aftenev
Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019
Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019
Niveluri de integrare par nutidarie
Niveluri de integrareNiveluri de integrare
Niveluri de integrare
nutidarie1.9K vues
Teoria si metodologia_instruirii_autor_conf_univ_dr_irina_maciuc (1) par Gheorghitoiumaria
Teoria si metodologia_instruirii_autor_conf_univ_dr_irina_maciuc (1)Teoria si metodologia_instruirii_autor_conf_univ_dr_irina_maciuc (1)
Teoria si metodologia_instruirii_autor_conf_univ_dr_irina_maciuc (1)

Veh75

 • 1. O NOUĂ ABORDARE A DISCIPLINEIO NOUĂ ABORDARE A DISCIPLINEI ABILITĂŢI PRACTICEABILITĂŢI PRACTICE Prof. Victor HalucaProf. Victor Haluca Şcoala GimnazialŞcoala Gimnazialăă Nr. 11Nr. 11 BotoBotoşanişani
 • 2. NOUL CURRICULUMNOUL CURRICULUM  oobiective formulatebiective formulate în termeni de competenţe şi capacităţiîn termeni de competenţe şi capacităţi  conţinuturi din sfera de interese a elevilor, flexibile,adaptabile laconţinuturi din sfera de interese a elevilor, flexibile,adaptabile la resursele localeresursele locale  activitate orientată spre activitate independentăactivitate orientată spre activitate independentă  încurajarea cooperării pentru realizarea unor produse competitiveîncurajarea cooperării pentru realizarea unor produse competitive  stimularea creativităţiistimularea creativităţii  corelarea şi integrarea cu discipline din alte arii curricularecorelarea şi integrarea cu discipline din alte arii curriculare  activităţi bazate pe explorare şi jocactivităţi bazate pe explorare şi joc
 • 3. OBIECTIVE CADRU • Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile; • Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple ; • Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs; • Dezvoltarea simţului practic
 • 4. TIPURI DE CURRICULUM  Tipuri de curriculum, din perspectiva cercetării fundamentale:  Curriculum general oferă o bază de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente pentru toţi elevii, pe parcursul primelor stadii ale şcolarităţii. El reprezintă fundamentul prin care pot fi dezvoltate aptitudinile speciale;  Curriculum specializat pe categorii de cunoştinţe şi aptitudini;  Curriculum informal derivă din ocaziile de învăţare oferite de societăţi educaţionale nonguvernamentale, din mass-media, a instituţiilor culturale, religioase etc.  Din perspectiva cercetării aplicative, selectăm:  Curriculum predat reprezintă experienţa de învăţare oferită direct de învăţător elevilor în activitatea curentă.  Curriculum învăţat semnifică ceea ce elevul achiziţionează.  Curriculum testat este experienţa de învăţare transpoziţionată în teste, probe de examinare şi alte instrumente de apreciere a progresului şcolar.  Din punct de vedere al gradului de autonomie în alegerea curriculum-ului de către instituţia şcolară, distingem:  Curriculum de bază (trunchi comun)  Curriculum la decizia şcolii:  extins – se urmează sugestiile oferite de autoritatea centrală;  aprofundat – se aprofundează zona curriculum-ului de bază;  adăugat (elaborat în şcoală) – se optează pentru zone la nivelul disciplinei, trans şi interdisciplinare.  Direcţiile modificării curriculum-ului decurg din caracteristici psihocomportamentale ale grupului de elevi ţintă, după cum urmează:  capacitatea de înţelegere mărită;  posibilitatea asimilării unui volum mărit de cunoştinţe;  ritm rapid de învăţare;  senzitivitate şi creativitate;  nivele înalte de motivaţie;  implicare afectivă mărită;  curiozitate intelectuală;  dorinţa de confirmare, recunoaşterea succeselor.
 • 5. PLANIFICARE CALINDARISTICĂ ABILITĂŢILE PRACTICE ŞI BUGETUL DE TIMP ÎN ECONOMIA MOMENTULUI Nr. de ore în programa discronică Y1 - Nr. de ore în programa dezirabilă Experienţa didactică Repartizarea anuală a orelor pe clase Y / Y1 Observaţii I II III IV Total ore Lucrări cu plastilină 6 - - - 6 Modelări din hârtie, pastă, argilă, ipsos - 4 6 / 4 6 / 4 16 / 12 Lucrări din hârtie, carton, mase plastice 3 6 5 / 4 4 18 / 17 Lucrări cu fire, nuiele, textile 4 / 6 4 / 5 4 4 16 / 19 Lucrări cu diferite materiale din natură şi reciclabile 4 / 7 3 / 7 - / 4 - / 4 7 / 22 Cioplitul şi traforarea - - 6 7 / 6 13 / 12 Activităţi de gospodărire 4 4 4 4 16 Lucrări de îngrijire a plantelor cultivate şi creşterea animalelor mici 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 20 / 16 Montări şi demontări - elemente de construcţii şi jocuri tehnice 6 / 2 6 / 2 2 2 16 / 8 La dispoziţia învăţătorului/institutorului 2 2 2 2 8 Total ore 34 / 34 34 / 34 34 / 34 34 / 34 136 / 136
 • 6. LECŢIA - FORMĂ FUNDAMENTALĂ DE ORGANIZARE A PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV Categoria  Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor practice*(mai răspândită la disciplina Abilităţi practice) Atribute  Viabilizarea conversiei prin aplicarea teoriei în practică Variante  Lecţii axate pe activităţi de observare, identificare, colectare, sortare, pregătire şi folosire a materialelor din natură  Lecţia de însuşire a unor tehnici (modelare, îndoire, pliere, decupare etc. )  Lecţia de realizare a unor obiecte  Lecţia de concepere şi realizare a unor proiecte  Lecţia de executare a unor produse (micul dejun, salată, sucuri naturale)  Lecţia Lab-Work[1](îngrijirea plantelor de la colţul viu, a peştilor din acvariu/a animalelor de casă şi curte)  Lecţia de formare a unor deprinderi de igienă a îmbrăcămintei/ încălţămintei [1] Activitate de Laborator
 • 7. OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR VERBE DEZIRABILE  A ADUNA  A AGLUTINA  A AJUNGE  A ALCĂTUI  A ALERGA  A ANALIZA  A APLICA  A APRECIA  A ARGUMENTA  A ASOCIA  A ATAŞA  A CÂNTA  A CARACTERIZA  A CITI  A CLASIFICA  A COMBINA  A COMPARA  A COMPLETA  A COMPUNE  A CONSTRUI  A CONTURA  A COPIA  A CORELA  A DEFINI  A DEMONSTRA  A DENUMI  A DEPĂŞI  A DESCOMPUNE  A DESEMNA  A DESENA  A DESPRINDE  A DETERMINA  A DEZLIPI  A DEZVĂLUI  A DISOCIA  A DISTINGE  A DIVIZA  A EFECTUA  A ENUMERA  A EVALUA  A EXECUTA  A EXEMPLIFICA  A EXPLICA  A EXTRAGE  A EXTRAPOLA  A FORMA
 • 8. OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR VERBE DEZIRABILE  A FORMULA  A FUGI  A GRUPA  A IDENTIFICA  A INTERPRETA  A ÎMPĂRŢI  A ÎNLOCUI  A ÎNMULŢI  A ÎNSUMA  A ÎNTOCMI  A LIPI  A MANEVRA  A MODELA  A MODIFICA  A NUMĂRA  A NUMI  A ORDONA  A PERCUTA  A PLIA  A POVESTI  A PREZENTA  A PROBA  A REALIZA  A REDACTA  A REORGANIZA  A REUNI  A REVENI  A REZOLVA  A REZUMA  A SĂRI  A SCĂDEA  A SCHIMBA  A SCHIŢA  A SE ORIENTA  A SE REPLIA  A SELECTA  A SEPARA  A STRUCTURA  A SUBSTITUI  A TRAFORA  A TRASA  A TRIA  A UTILIZA
 • 9. OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR VERBE INDEZIRABILE  A ADÂNCI  A APROFUNDA  A ASIMILA  A-ŞI DEZVOLTA  A-ŞI ÎMBOGĂŢI  A-ŞI DA SILINŢA  A-ŞI ÎNSUŞI  A CLARIFICA  A CONSTATA  A CONŞTIENTIZA  A CUNOAŞTE  A DESLUŞI  A INTUI  A ÎNŢELEGE  A ÎNVĂŢA  A OBSERVA  A PERCEPE  A PRICEPE  A SE CONCENTRA  A SE CONVINGE  A SE DEPRINDE  A SE EDIFICA  A SE EMOŢIONA  A SE FAMILIARIZA  A SE ÎMPĂRTĂŞI  A SE LĂMURI  A SE OBIŞNUI  A SIMŢI  A-ŞI LĂRGI  A ŞTI
 • 10. RANFORSAREA ÎNVĂŢĂRII  Elementul analizat : Întrebare principală Întrebări derivate (Descoperirea cauzei Căutarea soluţiilor Alegerea soluţiei) Scopul analizei  Obiectul /Elementul analizat : Ce se face ? De ce se face ? Se poate face altceva? Ce anume se poate face ? Scopul analizei - Eliminare  Locul :Unde se face ? De ce acolo ? Se poate în alt loc ? Unde se poate face ? Scopul analizei - Combinare , Schimbare  Momentul :Când se face ? De ce atunci ? Se poate altădată ? Când se poate face ? Scopul analizei – Combinare, Modificare  Executantul :Cine face ? De ce acesta ? Se poate cu cineva ?Cine anume poate face? Scopul analizei – Combinare, Schimbare  Strategia :Cum se face ? De ce aşa ? Se poate altfel ? Cum anume se poate face ? Scopul analizei – Simplificare, Schimbare
 • 11. CREATIVITATEA “Creativitatea este o floare atât de delicată ,încât elogiul o face să înflorească,în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea ,chiar înainte ca să se poată transforma în floare.” (OSBORN)  La Abilităţile practice creativitatea se poate manifesta cu mult succes -dovadă realizarea unor produse complexe cu valenţe interdisciplinare. Cerinţe:  atitudine şi stil de gândire creativă;  climat permisiv pentru manifestare liberă, spontană ;  direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă;  activism permanent al gândirii;  cultivarea spiritului de iniţiativă;  formarea abilităţii de a aborda problemele ( întreprinzător şi dinamic);  cultivarea flexibilităţii, originalităţii;  dezvoltarea capacităţii de elaborare, organizare, reordonare;  orientarea potenţialului creativ spre inovatică şi inventivă.
 • 12. ,,Natura ne dăruieşte şi ne inspiră”  Aranjamente şi tablouri cu frunze uscate;  Rama toamnei-decupare , lipire;  Modelaj cu plastilină-fructe şi legume;  Felinare din bostani;  Fructe zâmbitoare- colaj  Rama din frunze-realizarea darurilor pentru părinţi,o ramă de ,,toamnă” cu fotografia elevului;
 • 13. INTERDISCIPLINARITATEA constituie o soluţie importantă în efortul de organizare modernă a conţinuturilor învăţământului. • Prof. belgian D’ Hainaut propune o nuanţare între abordările: • INTRADISCIPLINARĂ atunci când se predau succesiv diferite concepte şi principii în interiorul aceleiaşi discipline. • INTERDISCIPLINARĂ propriu-zisă atunci când predarea conceptelor, principiilor se face în cadrul mai multor discipline. Interdisciplinaritatea poate fi: • conceptuală; • metodologică; • axiologică; • limitrofă • de tip integrativ;
 • 14. Interdisciplinaritatea: • se centrează pe competenţele generale; • •se realizează prin învăţarea bazată pe probleme; • • se axează pe formarea şi perfecţionarea unor competenţe transferabile. • În perspectiva interdisciplinară sunt abordate probleme complexe ce nu pot fi lămurite de o singură disciplină. Aceste probleme pot fi explicate doar cu ajutorul mai multor disciplne, care conlucrează,cooperează, “se intersectează”.
 • 15. ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE Caracteristici de bază ale învăţării prin cooperare sunt:  obiective de grup;  responsabilitate individuală;  şanse egale pentru toţi;  focalizarea pe sarcină;  comunicare deschisă, sinceră;  accentuarea asemănărilor şi minimalizarea diferenţelor;  atitudine pozitivă a membrilor grupului;  recompensarea pe baza performanţelor grupului. •Învăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună pentru aÎnvăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă, a crea produse noirezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă, a crea produse noi sau chiar pentru inovaţii autenticesau chiar pentru inovaţii autentice;; •Cooperarea repreCooperarea reprezintă lucru în echipă pentru îndeplinirea unor ţeluri comune;zintă lucru în echipă pentru îndeplinirea unor ţeluri comune; •Cooperarea urmăreşte eficientizare performanţelor individuale şi ale grupului;Cooperarea urmăreşte eficientizare performanţelor individuale şi ale grupului; •ÎnvÎnvăţăţarea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele dearea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele de recapitulare, sistematizare, consolidare, fixare, formare de abilităţi intelectuale şirecapitulare, sistematizare, consolidare, fixare, formare de abilităţi intelectuale şi practice, pe parcursul unei ore întregi ori secvenţialpractice, pe parcursul unei ore întregi ori secvenţial..
 • 16. ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE • AVANTAJE: • Elevii învaţă unul de la altul, nu doar de la învăţător; • Apar idei mai multe şi mai bune; • Încurajează contribuţia personală, diversitatea; • Elevul intră în contact cu alte păreri decât ale sale şi învaţă să ţină seama de ele; • Obişnuieşte copilul să coopereze pentru identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă el sau echipa sa; • Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi devotament, sprijin personal; • Evaluarea se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în vedere rezultatul echipei şi participarea fiecăruia la rezolvarea sarcinilor primite. • DEZAVANTAJE: • Impunerea lucrului în echipă nu va reuşi întotdeauna să integreze copii timizi şi cu deficienţe majore de comunicare; • Productivitatea unor copii poate scădea atunci când sunt obligaţi să colaboreze alţii; • Învăţătorul se confruntă cu necesitatea realizării unui compromis între eficienţă şi performanţă; • Necesită mai mult timp; • Unii copii pot domina grupul; • Se poate pierde din vedere obiectivul final, de învăţare, acordând foarte mare atenţie relaţiilor intragrup.
 • 17. CONCLUZII : ► noul curricululum permite în mai mare măsură un conţinut interdisciplinar, transdisciplinar, pluridisciplinar deoarece vizează în mai mare măsură paradigma unificatoare, corelarea şi integrarea cu discipline din aceeaşi arie sau din alte arii curriculare; ► încurajează cooperarea pentru realizarea unor produse competitive. Lucrând în grup, fiecare copil participă la realizarea unei părţi din proiect şi implicit a proiectului clasei ca întreg. Fiecare grup are responsabilităţi şi sarcini specifice. ► activităţile şcolare pot fi extinse spre zone din afara şcolii, astfel şcoala se apropie de realitatea cotidiană ; ► unele resurse materiale sunt procurate prin efort propriu prin colectarea directă din natură; ► stimulează creativitatea şi activităţile bazate pe explorare şi joc
 • 18. „„Talentul, personalitatea si deprinderile ne arată ce poate să facă unTalentul, personalitatea si deprinderile ne arată ce poate să facă un copil, pe când motivaţia ne arată ce va face”copil, pe când motivaţia ne arată ce va face” (Amabile, T.M., 1997)(Amabile, T.M., 1997) BBIBIBLIOGRAFIELIOGRAFIE Chihai F. A., Practica pedagogică, Universitatea de Vest Timişoara, 2003Chihai F. A., Practica pedagogică, Universitatea de Vest Timişoara, 2003 Dj_Sleek,Dj_Sleek, INTERDISCIPLINARITATEA ŞI PREDAREA ÎN ECHIPĂ,2009INTERDISCIPLINARITATEA ŞI PREDAREA ÎN ECHIPĂ,2009 Flangea N.,TFlangea N.,Tăănase M.,Cojocea M.,nase M.,Cojocea M., CREATIVITATE-INOVACREATIVITATE-INOVAŢŢIE,2009 (IE,2009 (MATERIALE PUBLICATE PE INTERNETMATERIALE PUBLICATE PE INTERNET))