Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx

Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina. Công ty TNHH Công nghiệp ShinWon VINA là một công ty chuyên gia công hàng dệt may vải lưới và dây bện xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản,… Sản lượng gia công của Công ty ngày càng tăng qua các năm đem lại lợi nhuận ngày càng cao cho Công ty. Đồng thời việc gia công các hợp đồng luôn đúng thời hạn, chất lượng sản phẩm luôn đạt yêu cầu đã tạo uy tín ngày càng lớn cho Công ty. Tuy nhiên hiện nay nền kinh tế đang trở nên khó khăn hơn, các khách hàng của Công ty trở nên khó tính hơn, đòi hỏi sản phẩm phải đạt chất lượng cao hơn. Do đó, muốn tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt đó, Công ty cần phải luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Muốn vậy, Công ty cần nỗ lực để hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty.

Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THỦ DẦU MỘT
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon
Vina
ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON
VINA
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Hữu Tịnh
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trần Ngọc Bích - 1825106010092
CHUYÊN NGÀNH: Quản lý công nghiệp
TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH
Công Nghiệp ShinWon VINA
LỚP: D18QC02
NIÊN KHÓA: 2018 – 2022
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
i
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1. Sinh viên / Học viên thực hiện đề tài: Trần Ngọc Bích Ngày sinh:
12/04/2000
2. MSSV: 1825106010092 Lớp: D18QC02 Chuyên ngành: Quản lý công
nghiệp
Điện thoại: 0348700962 Email: 1825106010092@student.tdmu.edu.vn
3. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số …/QĐ-ĐHTDM ngày …..
tháng …. năm 201…
3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): TS. Nguyễn Hữu Tịnh
4. Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại
Công ty TNHH công nghiệp SHINWON Vina.
Tuần
thứ
Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của
CBHD
(Ký tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
ii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Tuần
thứ
Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của
CBHD
(Ký tên)
1
2
3
Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:
Được tiếp tục:  Không tiếp tục: 
4
5
6
Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:
Được tiếp tục: …………………Không tiếp tục: 
7
8
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
iii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Tuần
thứ
Ngày Kế hoạch thực hiện
Nhận xét của
CBHD
(Ký tên)
9
10
Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về Phòng
Đào tạo đại học, 01 bản SV lưu giữ để nộp cùng với khóa luận/đồ án khi kết
thúc thời gian thực hiện ĐA/KLTN.
Ý kiến của cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bình Dương, ngày …… tháng …… năm ……
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
iv
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
KHOA KINH TẾ - CTĐT
QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Thời gian: ...............................................................................................................
Địa điểm: ................................................................................................................
Thành viên Hội đồng: .............................................................................................
1. .......................................................................
2 ........................................................................
3 .......................................................................
Tên đề tài: ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
Sinh viên thực hiện:....................Lớp………………….Mã số sinh
viên:...................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
v
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
I. Nội dung
- Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Nội dung & kết quả
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Trả lời câu hỏi hội đồng
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II. Điểm kết luận của Hội đồng:
Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20…
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
vi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Chủ tịch Ủy viên – thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
vii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
KHOA KINH TẾ - CTĐT
QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày tháng
năm 20…
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Báo Cáo Tốt nghiệp)
1. Họ và tên người chấm:
…………………………………………………………..
……………..……...……………………………………………………………
…………..
2. Họ và tên sinh viên: ……………………Mã số
SV:………………………………………
3. Lớp: ……………Khóa học:
……..………………Ngành………………………………
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp:
……………..……...……………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………
……………
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
viii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng (Theo thang điểm 10,
lẽ đến 0,1 điểm)
Tiêu chí
Điểm
tối đa
Tốt
100%
Khá
75%
Trung
bình
50%
Kém
0%
Điểm
Hình
thức
trình bày
Hình
thức 1
Trình bày
đúng quy
định, bố cục
hợp lý, lập
luận chặt chẽ
Trình bày
khá đúng
quy định,
bố cục hợp
lý, lập luận
có cơ sở
Trình bày
khá đúng
quy định,
bố cục
chưa hợp
lý, lập luận
thiếu cơ sở.
Trình bày
sai quy
định, bố cục
không hợp
lý, lập luận
không cơ sở
Văn
phong
1
Văn phong
gọn gàng và
súc tích,
không có lỗi
văn phạm và
chính tả.
Văn phong
gọn gàng và
súc tích, ít
lỗi văn
phạm và
chính tả.
Văn phong
rườm rà
nhưng hiểu
được,
nhiều lỗi
văn phạm
và chính tả.
Văn phong
rườm rà gây
khó hiểu, có
nhiều lỗi
nặng về văn
phạm và
chính tả
Nội dung
và kết
quả
Nội
dung
báo
cáo
3.5
Mục tiêu
nghiên cứu rõ
ràng, có ý
nghĩa khoa
học và thực
tiễn. Trình
Mục tiêu
nghiên cứu
rõ ràng, có
ý nghĩa
thực tiễn.
Trình bày
Mục tiêu
nghiên cứu
rõ ràng. Có
trình bày
sơ sở lý
thuyết liên
Mục tiêu
nghiên cứu
chưa rõ
ràng. Chưa
trình bày cơ
sở lý thuyết
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
ix
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
bày đầy đủ cơ
sở lý thuyết
liên quan.
Phương pháp
nghiên cứu
phù hợp
khá đầy đủ
cơ sở lý
thuyết liên
quan.
Phương
pháp nghiên
cứu phù
hợp
quan
nhưng còn
thiếu và sai
sót.
Phương
pháp
nghiên cứu
khá phù
hợp
liên quan.
Phương
pháp nghiên
không phù
hợp
Kết
quả
2.5
Kết quả đảm
bảo độ tin
cậy, có giá trị
khoa học và
thực tiễn, kết
luận đáp ứng
đủ yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu
Kết quả
đảm bảo độ
tin cậy, có
giá trị thực
tiễn, kết
luận đáp
ứng đầy đủ
yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu.
Kết quả có
cơ sở
nhưng
chưa đảm
bảo độ tin
cậy, ít có
giá trị thực
tiễn, kết
luận chưa
đáp ứng đủ
yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu
Kết quả
thiếu cơ sở
và thiếu tin
cậy, không
có giá trị
thực tiễn,
kết luận
không đáp
ứng được
yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu.
Mức độ
thể hiện
kiến thức
và kỹ
Thể
hiện
kiến
1
Thể hiện
được kiến
thức, trả lời
được 100%
Thể hiện
được kiến
thức nhưng
cần gợi ý,
Ít thể hiện
được kiến
thức, trả lời
được từ 30-
Không thể
hiện được
kiến thức,
không trả
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
x
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
năng
thuyết
trình
BCTN
thức câu hỏi của
Hội đồng
trả lời được
trên 50%
câu hỏi của
Hội đồng
50% câu
hỏi của
Hội đồng
lời được câu
hỏi của Hội
đồng
Thuyết
trình
1
Trình bày
logic và đúng
thời gian quy
định, phong
cách tự tin,
am hiểu sâu
về vấn đề báo
cáo
Trình bày
đủ và đúng
thời gian
quy định,
phong cách
báo cáo tự
tin, nắm
vững được
vấn đề báo
cáo
Trình bày
tương đối
đầy đủ,
đúng thời
gian quy
định,
phong cách
thiếu tự tin,
khá nắm
vấn đề báo
cáo
Báo cáo
trình bày
thiếu logic,
không theo
thời gian
quy định,
phong cách
báo cáo
thiếu tự tin,
không nắm
được vấn đề
báo cáo
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..................
Cán
bộ chấm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
1. Họ và tên người chấm: ............................ ………..…………………………
.............................................................................................................................
2. Họ và tên sinh viên:… ……………………………. Mã số
SV:…………………………
3. Lớp: …………. Khóa học: ………..
………………Ngành………………………………
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp:
……………..……...……………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………
……………
5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10,
lẽ đến 0,1 điểm)
Tiêu chí Điể Tốt Khá Trung bình Kém Điểm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
KHOA KINH TẾ - CTĐT
QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày tháng năm 20…
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dùng cho Giảng viên Phản biện)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xiii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
m
tối
đa
100% 75% 50% 0%
Hình
thức
trình
bày
Hình
thức 1
Trình bày
đúng quy
định, bố cục
hợp lý, lập
luận chặt chẽ
Trình bày
khá đúng quy
định, bố cục
hợp lý, lập
luận có cơ sở
Trình bày khá
đúng quy định,
bố cục chưa
hợp lý, lập
luận thiếu cơ
sở.
Trình bày sai
quy định, bố
cục không
hợp lý, lập
luận không
cơ sở
Văn
phong
1
Văn phong
gọn gàng và
súc tích,
không có lỗi
văn phạm và
chính tả.
Văn phong
gọn gàng và
súc tích, ít lỗi
văn phạm và
chính tả.
Văn phong
rườm rà nhưng
hiểu được,
nhiều lỗi văn
phạm và chính
tả.
Văn phong
rườm rà gây
khó hiểu, có
nhiều lỗi
nặng về văn
phạm và
chính tả
Nội
dung
và kết
quả
Nội
dung
báo
cáo
4
Mục tiêu
nghiên cứu rõ
ràng, có ý
nghĩa khoa
học và thực
tiễn. Trình
bày đầy đủ
cơ sở lý
thuyết liên
quan đến đề
Mục tiêu
nghiên cứu rõ
ràng, có ý
nghĩa thực
tiễn. Trình
bày khá đầy
đủ cơ sở lý
thuyết liên
quan đến đề
tài. Phương
Mục tiêu
nghiên cứu
khá rõ ràng, cơ
sở lý thuyết có
trình bày
nhưng còn
thiếu sót.
Phương pháp
nghiên cứu
Mục tiêu
nghiên cứu
chưa rõ ràng.
Chưa trình
bày các khái
niệm cơ sở lý
thuyết liên
quan.
Phương pháp
nghiên không
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xiv
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
tài. Phương
pháp nghiên
cứu phù hợp
pháp nghiên
cứu phù hợp
khá phù hợp phù hợp
Kết
quả
3.5
Kết quả đảm
bảo độ tin
cậy, có giá trị
khoa học và
thực tiễn, kết
luận đáp ứng
đủ yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu
Kết quả đảm
bảo độ tin
cậy, có giá trị
thực tiễn, kết
luận đáp ứng
đầy đủ yêu
cầu về mục
tiêu và nội
dung nghiên
cứu.
Kết quả có cơ
sở nhưng chưa
đảm bảo độ tin
cậy, ít có giá
trị thực tiễn,
kết luận chưa
đáp ứng đủ
yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu
Kết quả thiếu
cơ sở và
thiếu tin cậy,
không có giá
trị thực tiễn,
kết luận
không đáp
ứng được yêu
cầu về mục
tiêu và nội
dung nghiên
cứu.
Trích
dẫn
Trích
dẫn
0.5
Đúng quy
định
Có ít sai sót Nhiều sai sót
Hoàn toàn sai
quy định
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............
Cán bộ chấm
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xv
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
KHOA KINH TẾ - CTĐT
QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày tháng
năm 20…
PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn)
1. Họ và tên người chấm: .................................................................................
………………………………………………………….………..……………
……………
2. Họ và tên sinh viên: ……………………………. Mã số
SV:……………………………
3. Lớp: …………………. Khóa học: ………..
…………Ngành……………………………
4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp:
……………..……...……………………………………………………………
…………..
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xvi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
…………………………………………………………………………………
……………
5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Hướng dẫn (Theo thang điểm
10, lẽ đến 0,1 điểm)
Tiêu chí Điểm
tối đa
Tốt
100%
Khá
75%
Trung bình
50%
Kém
0%
Điể
m
Thái độ
tham
gia
Nêu
ý
tưởng
0.5
Tích cực
tìm kiếm và
chủ động
đưa ra ý
tưởng xây
dựng nội
dung
BCTN
Cần hỗ trợ để
lựa chọn ý
tưởng và xây
dựng nội dung
BCTN
Cần hỗ trợ
nhiều để lựa
chọn ý tưởng
và xây dựng
nội dung
BCTN
Không quan
tâm lựa
chọn ý
tưởng thực
hiện BCTN
Tinh
thần
và
thái
độ
1
Nghiêm túc,
chủ động,
thường
xuyên trao
đổi và báo
cáo kết quả
thực hiện
Nghiêm túc,
khá chủ động,
thường xuyên
báo cáo kết
quả thực hiện
Khá nghiêm
túc, không
chủ động
báo cáo kết
quả thực
hiện
Không
nghiêm túc
và không
trung thực,
không trình
bày và báo
cáo kết quả
thực hiện
Kiến
thức và
Kiến
thức
0.5
Chủ động,
vận dụng tốt
Chủ động,
vận dụng khá
Cần nhiều
hỗ trợ từ
Hoàn toàn
không vận
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xvii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
kỹ năng kiến thức
chuyên
ngành vào
giải quyết
vấn đề
tốt kiến thức
chuyên ngành
vào giải quyết
vấn đề
GVHD mới
vận dụng
được kiến
thức chuyên
ngành vào
giải quyết
vấn đề
dụng được
kiến thức
chuyên
ngành vào
giải quyết
vấn đề
Kỹ
năng
0.5
Sử dụng
thành thạo
các phần
mềm
chuyên
ngành hoặc
tài liệu tham
khảo nước
ngoài
Sử dụng khá
thành thạo các
phần mềm
chuyên ngành
hoặc tài liệu
tham khảo
nước ngoài
Sử dụng
tương đối
thành thạo
các phần
mềm chuyên
ngành hoặc
tài liệu tham
khảo nước
ngoài
Không sử
dụng được
các phần
mềm
chuyên
ngành hoặc
tài liệu tham
khảo nước
ngoài
Nội
dung và
kết quả
Nội
dung
báo
cáo
3.5
Mục tiêu
nghiên cứu
rõ ràng, có ý
nghĩa khoa
học và thực
tiễn. Trình
bày đầy đủ
cơ sở lý
thuyết liên
quan đến đề
tài. Phương
Mục tiêu
nghiên cứu rõ
ràng, có ý
nghĩa thực
tiễn. Trình
bày khá đầy
đủ cơ sở lý
thuyết liên
quan đến đề
tài. Phương
pháp nghiên
Mục tiêu
nghiên cứu
khá rõ ràng.
Có trình bày
cơ sở lý
thuyết liên
quan đến đề
tài nhưng
còn thiếu và
sai sót.
Phương
Mục tiêu
nghiên cứu
chưa rõ
ràng. Chưa
trình bày cơ
sở lý thuyết
liên quan.
Phương
pháp nghiên
không phù
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xviii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
pháp nghiên
cứu phù hợp
cứu phù hợp pháp nghiên
cứu khá phù
hợp
hợp
Kết
quả
3.5
Kết quả
đảm bảo độ
tin cậy, có
giá trị khoa
học và thực
tiễn, kết
luận đáp
ứng đủ yêu
cầu về mục
tiêu và nội
dung nghiên
cứu
Kết quả đảm
bảo độ tin
cậy, có giá trị
thực tiễn, kết
luận đáp ứng
đầy đủ yêu
cầu về mục
tiêu và nội
dung nghiên
cứu.
Kết quả có
cơ sở nhưng
chưa đảm
bảo độ tin
cậy, ít có giá
trị thực tiễn,
kết luận
chưa đáp
ứng đủ yêu
cầu về mục
tiêu và nội
dung nghiên
cứu
Kết quả
thiếu cơ sở
và thiếu tin
cậy, không
có giá trị
thực tiễn,
kết luận
không đáp
ứng được
yêu cầu về
mục tiêu và
nội dung
nghiên cứu.
Trích
dẫn
Trích
dẫn
0.5
Đúng quy
định
Có ít sai sót Nhiều sai sót
Hoàn toàn
sai quy định
Tổng điểm:
6. Các nhận xét và đề nghị:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xix
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...................................
Cán bộ chấm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xx
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
KHOA KINH TẾ - CTĐT
QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày tháng
năm 20…
PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp)
I. Thông tin chung
- Họ và tên sinh viên: ……………………MSSV: ………………..Lớp:
……………………
- Tên đề tài:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
- Họ và tên người hướng dẫn:
……………………………………………………………….
II. Nhận xét về khóa luận
2.1. Nhận xét về hình thức:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.2. Tính cấp thiết của đề tài:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.3. Mục tiêu và nội dung:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo:
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.5. Phương pháp nghiên cứu:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.6. Kết quả đạt được:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.7. Kết luận và đề nghị:
.............................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
IV. Đánh giá
1. Đánh giá chung
2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số:
Không đạt: Bằng chữ:……………………….
Giảng viên chấm
Ký tên (ghi rõ họ tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxiii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
…………………………………………
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxiv
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU
MỘT
KHOA KINH TẾ - CTĐT
QTKD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày tháng
năm 20…
PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)
I. Thông tin chung
- Họ và tên sinh viên: …………………………MSSV: ………………..Lớp:
………………
- Tên đề tài:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
- Họ và tên người hướng
dẫn:……………………………………………………………….
II. Nhận xét về khóa luận
2.1. Nhận xét về hình thức:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxv
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.2. Tính cấp thiết của đề tài:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.3. Mục tiêu và nội dung:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo:
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.5. Phương pháp nghiên cứu:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.6. Kết quả đạt được:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.7. Kết luận và đề nghị:
.............................................................................................................................
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxvi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
IV. Đánh giá
1. Đánh giá chung
2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số:
Không đạt: Bằng chữ:……………………….
Giảng viên hướng dẫn
Ký tên (ghi rõ họ tên)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxvii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
…………………………………………
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
1.1. Lý do hình thành đề tài ........................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài.................................................................................. 2
1.3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài.................................................................................... 3
1.5. Phạm vi giới hạn của đề tài..................................................................... 4
1.6. Kết cấu của đề tài.................................................................................... 4
1.7. Kế hoạch thực hiện ................................................................................. 4
CHƯƠNG I ..................................................... Error! Bookmark not defined.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT...............Error!
Bookmark not defined.
1.1. Các khái niệm cơ bản............................ Error! Bookmark not defined.
1.2. Vai trò, mục tiêu của quản trị sản xuất . Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Vai trò của quản trị sản xuất........... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Mục tiêu của quản trị sản xuất........ Error! Bookmark not defined.
1.3. Nội dung của quản trị sản xuất ............. Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Dự báo nhu cầu sản xuất................. Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Quyết định về công nghệ, lựa chọn máy móc, thiết bị............Error!
Bookmark not defined.
1.3.3. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu..............Error! Bookmark not
defined.
1.3.4. Bố trí mặt bằng sản xuất ................. Error! Bookmark not defined.
1.3.5. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp............Error! Bookmark not
defined.
1.3.6. Quản trị tồn kho .............................. Error! Bookmark not defined.
1.3.7. Quản trị chất lượng ......................... Error! Bookmark not defined.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxviii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản trị sản xuất.................Error!
Bookmark not defined.
1.5. Vải lưới là gì?........................................ Error! Bookmark not defined.
1.6. Phương pháp giải quyết ........................ Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp............Error! Bookmark not
defined.
1.6.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .............Error! Bookmark not
defined.
1.6.3. Phương pháp nghiên cứu định tính. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG II:..................................................................................................... 7
THỰC TRẠNG CÔ NG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA..................................................... 7
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWoN VINA.............. 7
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty................................ 7
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.................................................... 9
2.1.3. Giới thiệu sản phẩm chính, quy trình vận hành, thị trường và đối
thủ cạnh tranh của Công ty. ...................................................................... 10
2.1.3.1. Các sản phẩm chính.................................................................. 10
2.1.3.2. Quy trình vận hành công nghệ sản xuất ................................... 12
2.1.3.3. Thị trường và đối thủ cạnh tranh.............................................. 12
2.1.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự, mô tả quy trình công nghệ
của Công ty ............................................................................................... 13
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty............................ 13
2.1.4.2. Quy trình công nghệ của doanh nghiệp.................................... 15
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2019 -
2020........................................................................................................... 16
2.1.6. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của Công
ty trong thời gian tới. ................................................................................ 17
2.1.6.1. Thuận lợi................................................................................... 17
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxix
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.1.6.2. Khó khăn................................................................................... 17
2.2. Tổng quan về quá trình sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp
ShinWon VINA............................................................................................ 18
2.2.1. Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tại Công ty................... 19
2.2.1.1. Nguồn nhân lực......................................................................... 19
2.2.1.2. Máy móc thiết bị....................................................................... 24
2.2.1.3. Nguyên vật liệu......................................................................... 26
2.2.1.5. Trình độ quản lý........................................................................ 31
2.2.2. Đầu ra của quá trình sản xuất tại Công ty....................................... 33
2.3. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp
ShinWon VINA............................................................................................ 34
2.3.1. Thực trạng công tác dự báo nhu cầu sản xuất. ............................... 35
2.3.2. Thực trạng công tác ra quyết định về công nghệ, lựa chọn máy móc
thiết bị ....................................................................................................... 37
2.3.3. Thực trạng công tác quản trị chất lượng......................................... 39
2.3.4. Thực trạng công tác quản trị tồn kho.............................................. 42
2.3.5. Thực trạng công tác bố trí mặt bằng sản xuất................................. 46
CHƯƠNG III................................................................................................... 50
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA... 50
3.1. Dự báo nhu cầu sản xuất....................................................................... 50
3.2. Tiến hành bảo trì - bảo dưỡng máy móc, thiết bị.................................. 53
3.3. Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng............................................... 57
3.4. Thanh lý hàng tồn kho .......................................................................... 61
3.5. Hoàn thiện công tác bố trí mặt bằng sản xuất....................................... 64
CHƯƠNG IV: ................................................................................................. 67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 67
4.1. Kết luận................................................................................................. 67
4.2. Kiến nghị............................................................................................... 67
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxx
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 69
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxxi
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 : Bảng thống kê kết quả hoạt động kinh doanh................... 16
Bảng 2.2: Tình hình số lượng và chất lượng lao động tại Công ty.... 21
Bảng 2.3: Danh sách máy móc thiết bị chính tại Công ty.................. 25
Bảng 2.4: Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công
ty ......................................................................................................... 28
Bảng 2.5: Mô tả công nghệ................................................................. 29
Bảng 2.6: Trình độ quản lý của một số cán bộ trong Công ty ........... 31
Bảng 2.7: Phân tích hiện trạng máy móc thiết bị tại Công ty ............ 37
Bảng 2.8: Phân tích tình hình tồn kho tại Công ty............................. 43
Bảng 3.2: Nhiệm vụ nhân viên kỹ thuật bảo trì- bảo dưỡng máy móc,
thiết bị................................................................................................. 56
Bảng 3.3: Phân tích thao tác trước và sau cải tiến.............................. 65
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
xxxii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Sơ đồ quá trình sản xuất..... Error! Bookmark not defined.
Hình: 1.2 Sơ đồ hệ thống sản xuất ....Error! Bookmark not defined.
Hình 1.3: Sơ đồ các dạng tồn kho ...... Error! Bookmark not defined.
Hình 2.1: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. ................. 8
Hình 2.2: Vải Air mesh ...................................................................... 11
Hình 2.3: Vải Mesh ............................................................................ 11
Hình 2.4: Sơ đồ quy trình sản xuất..................................................... 12
Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon
VINA .................................................................................................. 13
Hình 2.6: Sơ đồ quá trình sản xuất tại Công ty................................. 19
Hình 2.7: Các dòng sản phẩm của Công ty........................................ 34
Hình 2.8: Công tác quản trị sản xuất tại Công ty............................... 35
Hình 2.9: Máy móc thiết bị bị hư hỏng .............................................. 37
Hình 2.10: Quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp
ShinWon VINA.................................................................................. 40
Hình 2.11: Sản phẩm bị lỗi................................................................. 42
Hình 2.12: Sơ đồ khu vực sản xuất tại Công ty.................................. 46
Hình 2.13: Sơ đồ mặt bằng sản xuất................................................... 47
Hình 3.1: Phần mềm Treamline ........................................................ 51
Hình 3.2: Cải tiến quy trình sản xuất.................................................. 58
Hình 3.3: Áp dụng hệ thống ERP System đầu vào tại Công ty ......... 64
Hình 3.4: Áp dụng hệ thống ERP System đầu ra tại Công ty ............ 64
Hình 3.5: Sơ đồ trước và sau cải tiến ................................................. 65
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do hình thành đề tài
Dệt may là một ngành công nghiệp có đóng góp đáng kể vào tổng kim
ngạch xuất khẩu của nuớc ta. Trong đó, quá trình sản xuất sản phẩm đang trở
thành một yếu tố cơ bản quyết định đến sự thành bại trong cạnh tranh, quyết
định đến sự tồn tại và phát triển trong từng doanh nghiệp nói riêng cũng như
sự tiến bộ hay còn lạc hậu của nền kinh tế. Có thể khẳng định, sản xuất là quá
trình mà các doanh nghiệp đòi hỏi được phải đưa sản xuất vào nội dung quản
lý trong hệ thống hoạt động của mình, và cho chúng ta thấy công tác quản trị
sản xuất rất cần thiết cho Công ty.
Ngoài ra, khi tiến hành gia công hàng dệt may xuất khẩu, các doanh
nghiệp còn có nhiều cơ hội để tiếp thu và làm quen với công nghệ mới, máy
móc thiết bị hiện đại và nâng cao được tay nghề cho người lao động. Nước ta
đang trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì vậy việc tiếp thu
những tiến bộ khoa học kỹ thuật là rất cần thiết.
Trong thời gian qua tôi được thực tập và được học hỏi và hiểu biết thêm tại
Công ty với đầu từ Hàn Quốc với nghành nghề sản xuất dây bện và lưới.
Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA là một trong những Công ty
Hàn Quốc tại Việt Nam đang kinh doanh trong lĩnh vực gia công dây bện và
lưới xuất khẩu rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn về công tác sản xuất sản phẩm.
Tuy nhiên các Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may nói chung
và Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA nói riêng đang phải chịu
nhiều áp lực từ đối thủ cạnh tranh về khả năng thu hút lao động, về máy móc
công nghệ hiện đại, về chất lượng sản phẩm, về giá thành,….
Do đó việc đổi mới và hoàn thiện không ngừng công tác quản trị sản xuất
là một yêu cầu vô cùng cấp bách đặt ra cho Công ty. Xuất phát từ những lý do
trên, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất
2
tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến công tác quản trị sản xuất trong
doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị sản xuất đối với hoạt
động gia công xuất khẩu tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA.
- Đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất
tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu Phương pháp Miêu tả
1) Nắm rõ các khái
niệm cũng như cơ sở
lý thuyết về quản trị
sản xuất.
Phương pháp thu
thập dữ liệu thứ
cấp
Được sử dụng để tìm hiểu
các khái niệm cũng như
định nghĩa về chất lượng
làm nền tảng để phân tích
các vấn đề liên quan đến
đề tài nghiên cứu
2) Tổng quan về quá
trình sản xuất tại
Công ty
Phương pháp thu
thập dữ liệu sơ
cấp
Thu thập dữ liệu và phân
tích dữ liệu các yếu tố đầu
vào, ra của quá trình sản
xuất tại Công ty
3) Phân tích thực
trạng về công tác
quản trị sản xuất trong
Phương pháp
nghiên cứu định
tính
Được sử dụng để đánh giá
thực trạng công tác quản
trị sản xuất tại Công ty
3
công ty.
4) Đưa ra giải pháp
nhằm hoàn thiện công
tác quản trị sản xuất
tại Công ty.
Phương pháp
nghiên cứu định
tính.
Đưa ra các biện pháp khắc
phục nhằm hoàn thiện
công tác quản trị sản xuất
tại Công ty
1.4. Ý nghĩa của đề tài
- Ý nghĩa lý luận: Thực hiện các tìm hiểu về công tác quản trị sản xuất tại
Công ty. Cung cấp các thông tin cơ bản của hệ thống quản trị sản xuất.
- Ý nghĩa thực tiễn: Đưa ra các giải pháp, biện pháp, cách khắc phục
những điểm chưa hợp lý nhằm khắc phục hoàn thành đổi mới công tác quản
trị sản xuất tại Công ty .
4
1.5. Phạm vi giới hạn của đề tài
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA.
+ Thời gian: Nghiên cứu diễn ra từ ngày 5/9/2021-16/11/2021.
1.6. Kết cấu của đề tài
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH
Công Nghiệp ShinWon VINA.
Chương II: Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công
Nghiệp ShinWon VINA.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất
tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA
Chương IV: Kết luận và kiến nghị
1.7. Kế hoạch thực hiện
TT Ngày Công việc thực hiện Chú thích
1
Từ ngày 28/08 –
04/09
- Gặp Giáo viên hướng dẫn
- Viết đề cương chi tiết
2
Từ ngày 05/09 –
11/09
- Gặp giảng viên hướng dẫn
chốt đề tài
3
Từ ngày 12/09 –
25/09
- Tìm hiểu tài liệu liên quan
đến đề tài
- Hoàn thành phần mở đầu
5
- Làm thêm chương 1
4
Từ ngày 26/09 –
02/10
- Gặp giáo viên hướng dẫn
để góp ý chương 1
- Chỉnh sửa và hoành thành
chương 1
5
Từ ngày 03/10 –
16/10
- Thu thập số liệu cần thiết
từ công ty
- Làm chương 2
6
Từ ngày 17/10 –
23/10
- Gặp giáo viên hướng dẫn
để góp ý chương 2
- Chỉnh sửa, hoành thành
chương 2
7
Từ ngày 24/10 –
06/11
- Làm chương 3
- Làm chương 4
8
Từ ngày 07/11 –
14/11
- Gặp giáo viên hướng dẫn
để góp ý chương 3,4
- Chỉnh sửa chương 3,4
- Gặp giáo viên hướng dẫn
- Chỉnh sửa các chương
9 Từ ngày 15/11 – - Xem lại và chỉnh sửa lần
6
16/11 cuối
- Nộp bài
7
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔ NG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWoN VINA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
- Tên đăng ký: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA
- Tên giao dịch: ShinWon ViNa Industries CO.,LTD
- Địa chỉ: Số 26 VSIP II-A, đường số 24, khu công nghiệp Việt Nam –
Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Người ĐDPL: KWON YONG HO
- Ngày hoạt động: 15/01/2005
- Giấy phép kinh doanh: 3700613550
- Mã số thuế: 3700613550
- Điện thoại: (84) -274-3801013-4
- Loại hình kinh tế: trách nhiệm hữu hạn
- Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế tỉnh Bình Dương
- Mã bưu chính: 75409
- Số lượng nhân viên: 150 người
- Với ngành nghề kinh doanh là: Chuyên sản xuất các loại dây bện và
lưới.[5]
8
Hình 2.1: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA.
(Nguồn: Văn phòng Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA, 2021)
Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA thành lập vào năm 2005.
Trong quá trình phát triển Công ty, cùng với sự nhiệt tình và cố gắng của tập
thể cán bộ công nhân và các nhà quản lý Công ty trong những năm qua đã đạt
được nhiều thành quả đáng kể như: Doanh số bán ra năm sau cao hơn năm
trước. Tính từ thời điểm năm 2005 Công ty đi vào sản xuất:
- Năm 2016: Doanh số bán ra là 17,600,000,000 VNĐ.
- Năm 2017: Doanh số bán ra là 19,650,000,000 VNĐ.
- Năm 2018: Doanh số bán ra là 21,928,000,000 VNĐ.
- Năm 2019: Doanh số bán ra là 24,179,000,000 VNĐ.
- Năm 2020: Doanh số bán ra là 26,113,000,000 VNĐ.
Với những dữ liệu trên xét thấy năm 2019 và 2020 doanh số bán ra giảm
so với năm 2018 Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch Covid 19 nền kinh tế
toàn cầu, đơn hàng bị giảm dẫn đến doanh số bán ra giảm nhưng nhìn chung
giảm không đáng kể so với những năm trước đó. Từ những thành quả đạt
9
được như trên là do sự nhiệt tình đóng góp của toàn bộ tập thể công nhân viên
và nhất là Ban Giám đốc Công ty họ đã có những chiến lược trong sản xuất
kinh doanh ngành sản xuất các loại dây bện và lưới, họ đã biết vận dụng sáng
kiến về mặt kỹ thuật của các chuyên gia Hàn Quốc để đưa nó vào thực tiễn
cộng với lòng tâm huyết và đầy óc sáng tạo của những người làm việc nơi đây
đã giúp cho sản phẩm ngày càng hoàn hảo đáp ứng được nhu cầu người tiêu
dùng với phương châm “Chất lượng và mẫu mã đẹp” đáp ứng được nhu cầu
thị trường trong nước và ngoài nước.[5]
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Công
Nghiệp ShinWon VINA có những chức năng và nhiệm vụ sau:
- Chức năng
+ Tổ chức mua bán, sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu các mặt hàng.
+ Công ty còn có chức năng hợp tác đầu tư với các công ty khác nhằm mở
rộng thị trường, phát huy một cách tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hướng
tới mục đến cao nhất là lợi nhuận công ty.
+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động trong công ty, từ đó
đóng góp cho nguồn ngân sách nhà nước,
+ Chức năng tạo mối liên hệ với người tiêu dùng thông qua kinh doanh
trực tiếp, tạo mối liên hệ với các đối tác uy tín tăng hiệu quả làm việc công ty.
- Nhiệm vụ
Đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng các ngành nghề đã đăng ký
trong giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp.
+ Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách và tạo nguồn vốn để hoạt động
sản xuất kinh doanh
10
+ Xây dựng các kế hoạch, chính sách của công ty theo chiến lược lâu dài
và định hướng hằng năm, hằng quý của công ty.
+ Mở rộng liên kết với các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài
nước nhằm tăng cường hợp tác quốc tế.
+ Thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật
cũng như nội quy công ty như đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình
độ, tay nghề, hỗ trợ các chính sách xã hội đúng đắn và kịp thời như chính
sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hình thức khen thưởng,
kỷ luật, thực hiện các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động…
+ Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật như kê
khai thuế, nộp thuế.
+ Không ngừng đổi mới phương thức sản xuất và trang thiết bị sản xuất,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức,
đem lại hiệu quả kinh doanh cao.[5]
2.1.3. Giới thiệu sản phẩm chính, quy trình vận hành, thị trường và đối
thủ cạnh tranh của Công ty.
2.1.3.1. Các sản phẩm chính
Hiện nay, Công ty sản xuất 2 mặt hàng chính là Mesh (vải lưới) và Air Mesh
(vải sốp).
11
Hình 2.2: Vải Air mesh
Hình 2.3: Vải Mesh
12
2.1.3.2. Quy trình vận hành công nghệ sản xuất
Tại Công ty có một dây chuyền công nghệ để sản xuất ra sản phẩm tại
Công ty như sau:
Hình 2.4: Sơ đồ quy trình sản xuất
(Nguồn: Văn phòng Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA, 2021)
2.1.3.3. Thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Thị trường:
Công ty chủ yếu chỉ sản xuất các mặt hàng về dây bện và lưới nên thị
trường xuất khẩu và tiêu thụ chủ yếu của Công ty là Hàn Quốc.
- Đối thủ cạnh tranh:
Sợi (nguyên liệu)
Mắc sợi
Định hình, căn chỉnh khổ
Xâu go, lược
Quấn beam
Nhuộm màu
Dệt vải (bán thành phẩm)
Thành phẩm
13
Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty tại Việt Nam khá ít, chủ yếu
là các đối thủ cạnh tranh lớn đến từ các nước có ngành công nghiệp sản xuất
lớn mạnh như: Trung Quốc, Thái Lan và Úc.[5]
2.1.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự, mô tả quy trình công nghệ
của Công ty
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Để điều hành công việc sản xuất bộ máy quản lý của Công ty được hình
thành theo cơ cấu thể hiện qua sơ đồ:
Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon
VINA
(Nguồn: Văn phòng Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA, 2021)
* Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận
Tổng Giám đốc: Trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty, là người đứng đầu và lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về toàn
TỔNG GIÁM ĐỐC
QUẢN LÝ
SẢN XUẤT
BỘ PHẬN KẾ
TOÁN VÀ HR
KHU
NGUYÊN
VẬT LIỆU
KHU BÁN
THÀNH
PHẨM
KHU
THÀNH
PHẨM
QUẢN LÝ
KINH DOANH
BỘ PHẬN
KHO
PHÓ GIÁM ĐỐC
14
bộ mọi hoạt động sản xuất của Công ty. Các quyết định đều đo Tổng Giám
đốc ký và ban hành.
- Phó Giám đốc: Tham mưu hỗ trợ Tổng Giám đốc, thay mặt Tổng Giám
đốc khi Tổng Giám đốc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc,
pháp luật về những việc đã giải quyết. Có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo thực
hiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị được giao và chịu trách nhiệm trước
Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động của Công ty.
- Bộ phận sản xuất: Trực tiếp sản xuất tại xí nghiệp. Bộ phận này nghiên
cứu, xem xét tất cả mọi hoạt động liên quan từ khâu sử dụng nguyên vật liệu
đến khâu nhập kho thành phẩm. Thành phẩm nhập kho phải đảm bảo về số
lượng lẫn chất lượng đúng như yêu cầu sản xuất và đơn đặt hàng.
- Phòng Kế toán và HR: Thực hiện công tác kế toán, góp ý kiến cho Tổng
Giám đốc công tác quản lý tài chính – kế toán, huy động, sử dụng nguồn lực
của Công ty đúng mục đích, hiệu quả. Hướng dẫn các chế độ và quy trình
hạch toán đến các bộ phận liên quan, giám sát các hoạt động tài chính.
- Phòng kinh doanh
+ Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng tháng, quý,
năm. Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để Tổng Giám
đốc có kế hoạch phù hợp với xu thế của thị trường. Nghiên cứu thị trường, tập
hợp các thông tin liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, tham mưu
kịp thời cho lãnh đạo Công ty các chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn và dài
hạn đạt hiệu quả.
+ Quản lý và theo dõi các đơn hàng, kế hoạch xuất hàng để tình hình nhập
khẩu xuất khẩu không bị ách tắc. Nhập khẩu kịp thời vật tư để kịp tiến độ sản
xuất, xuất khẩu hàng hóa đúng kế hoạch giao hàng cho khách hàng.
+ Tuy mỗi phòng ban hoạt động mang tính độc lập về nghiệp vụ nhưng
luôn có mối quan hệ qua lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua
15
cơ cấu tổ chức này Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc chỉ huy, giám sát và có
thể khuyến khích động viên cán bộ cấp dưới, nhân viên phát huy khả năng của
mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
- Khu nguyên vật liệu
Là trực tiếp đảm nhận, quản lý chất lượng nguyên vật liệu, điều hành hoạt
động kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Ổn định
số lượng hàng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Khu bán thành phẩm
Là trực tiếp đảm nhận, quản lý, điều hành hoạt động quy trình sản xuất.
Đảm bảo công suất hàng hóa thành phẩm theo đúng kế hoạch và chất lượng,
số lượng với mức tiêu hao nguyên vật liệu tối thiểu.
- Khu thành phẩm
Là trực tiếp đảm nhận, quản lý, điều hành hoạt động thành phẩm. Đảm bảo
chất lượng thành phẩm theo đúng kế hoạch,chất lượng và số lượng, gắn tem
(mã hàng, tên hàng, số lương, ngày tháng,..). Sau đó đóng gói.[5]
2.1.4.2. Quy trình công nghệ của doanh nghiệp
Đặc điểm sản phẩm: Vải lưới có thành phần cấu tạo đặc biệt hơn nhiều
loại vải khác. Chúng được dệt từ sợi, độ bền và dẻo của chất liệu, tính đa màu
sắc của vải. Do được dệt bằng sợi nên sẽ có rất nhiều màu sắc được nhuộm
theo phong cách riêng biệt. Tính đa sắc này khiến cho chất liệu vải lưới có
tính ứng dụng cao trong đời sống. Loại vải có độ bền cao và dễ sử dụng. Khả
năng chịu lực của vải có thể nói là bậc nhất. Vì thế chúng được tận dụng để
thiết kế theo độ dày mỏng tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Đặc điểm sản xuất: Dây chuyền sản xuất tại Công ty mang tính chất đa
dạng trong quá trình sản xuất luôn đòi hỏi cần phải có kinh nghiệm và tay
nghề nhất là phần công đoạn:
16
- Mắc sợi: Ở công đoạn này phải làm bằng thủ công người công nhân
chuẩn bị sợi dọc và sợi ngang. Để mắc các sợi dọc người công nhân cuốn các
búp sợi từ giá mắc thành sợi dọc có đủ chiều dài, đủ số sợi, đủ chiều rộng vải,
sức căng của các sợi đồng đều, các sợi không bị chéo.
- Xâu go, lược: Công đoạn xâu go, xâu lược ở công đoạn này cần đến sự tỉ
mỉ, chỉnh chu, cần sự kiên nhẫn, cẩn thận của người công nhân, đưa từng sợi
đã được mặc xuyên qua lỗ, để lược không cho sợi bị quấn ạo với nhau. Chỉ
cần một sợi tơ đặt sai vị trí cũng làm mặt hàng bị lỗi.
- Quấn beam: Sợi sau khi xâu go, lược người công nhân sẽ điều khiển
máy quấn sợi tại đầu máy để quấn sợi qua các beam lớn, ở công đoạn này
người công nhân có nhiệm vụ điều khiên máy, kiểm tra thời gian và số vòng
sợi đúng theo quy định để chuẩn bị chuyển qua công đoạn dệt.
- Dệt là sự kết hợp giữa đường sợi ngang và dọc với nhau. Nhờ một vật di
chuyển nhanh kéo sợi ngang đan với các sợi dọc. Trong quá trình dệt vải, sợi
dọc được cố định còn sợi ngang được đan liên tục.[5]
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2019
- 2020
Bảng 2.1 : Bảng thống kê kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: VNĐ
Năm Mặt hàng DVT Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận
2018 Vải Yard 53,085 21.928.000.000 725.000.000
2019 Vải Yard 62,720 24.179.000.000 912.000.000
2020 Vải Yard 45,920 26.113.000.000 1.134.000.000
17
(Nguồn: Phòng kế toán)
* Nhận xét:
Tình hình doanh thu doanh nghiệp qua 3 năm luôn tăng, giảm liên tục.
- Năm 2018 so với năm 2019 lợi nhuận tăng 187.000.000 VND
- Năm 2019 so với năm 2020 lợi nhuận tăng 222.000.000 VND
- Doanh số thu về chưa trừ vốn của Công ty vẫn tăng dần qua các năm.
Tuy nhiên cuối 2019, đầu 2020 do dịch Covid 19 nên tình hình doanh thu tăng
nhẹ..
2.1.6. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của
Công ty trong thời gian tới.
2.1.6.1. Thuận lợi
- Tuy là Công ty sản xuất với quy mô nhỏ nhưng đội ngũ quản lý cũng như
công nhân viên đều là những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết trong công việc.
- Tinh thần làm việc năng động, nhạy bén xử lý trong những tình huống
bất ngờ có thể xảy ra và giải quyết công việc rất nhanh.
- Môi trường làm việc sạch sẽ, công nhân viên vui vẻ, hòa đồng với nhau
tạo nên một bầu không khí dễ chịu, thuận lợi trong công việc.
- Chất lượng sản phẩm làm ra luôn làm hài lòng khách hàng, giữ được uy
tíncao đối với khách hàng.
2.1.6.2. Khó khăn
- Do Công ty xuất khẩu 100% sản phẩm ra nước ngoài nên việc vận
chuyển khó
phức tạp. Có một số nguyên vật liệu khan hiếm nên việc tìm kiếm nhà
cung cấp.
18
- Nguồn nhân lực Công ty còn hạn chế.
- Do Công ty chủ yếu sản xuất ra nước ngoài nên lượng khách hàng còn
hạn chế.
- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên đơn đặt hàng giảm mạnh 2020, đơn
đặt hàng chủ yếu là ở Trung Quốc, Mỹ,…
- Máy móc chuyên dùng còn thiếu nhiều chưa đáp ứng được nhu cầu tăng
năng suất tại các xưởng may nên phải thuê ngoài và chi phí thuê máy rất cao.
- Tỷ lệ nhập khẩu nguyên vật liệu cao.
2.2. Tổng quan về quá trình sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp
ShinWon VINA
Quá trình sản xuất là quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra các
sản phẩm may mặc thỏa mãn yêu cầu của bên đặt gia công ở đầu ra.
Sơ đồ quá trình sản xuất tại công ty:
19
Hình 2.6: Sơ đồ quá trình sản xuất tại Công ty
2.2.1. Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tại Công ty
2.2.1.1. Nguồn nhân lực
Lao động là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với một ngành công nghiệp
sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may. Cũng chính vì số lượng lao động
lớn nên yêu cầu về trình độ của người lao động thấp, điều này góp phần tạo
công ăn việc làm cho rất nhiều lao động phổ thông, có độ tuổi từ 16 trở lên.
Hơn nữa, đặc thù của ngành may cũng đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, chuyên cần,
khéo léo nên số lượng lao động nữ trong một Công ty may bao giờ cũng
chiếm tỉ lệ lớn.
Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA hoạt động chủ yếu trong
lĩnh vực may gia công hàng xuất khẩu nên số lượng lao động khá ít vì chủ yếu
làm từ máy móc thiết bị, Công ty chủ yếu là lao động phổ thông. Để đánh
20
được tình hình lao động của Công ty ta tiến hành đánh giá thông qua số lượng
và chất lượng lao động của Công ty qua bảng dưới đây:
21
Bảng 2.2: Tình hình số lượng và chất lượng lao động tại Công ty
Chỉ
tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2018/2019 2019/2020
Số
người
Tỷ lệ
(%)
Số
người
Tỷ
lệ
(%)
Số
người
Tỷ
lệ
(%)
+/- % +/- %
1. Tổng số lao động
- 170 100 200 100 250 100 30 17.65 50 20
2. Phân tích giới tính
Nam 103 60.59 126 63 159 63.6 23 10.45 33 26.19
Nữ 67 39.41 74 37 91 36.4 7 22.33 17 22.97
3. Phân tích theo độ tuổi
< 30
tuổi
93 54.17 123 61.5 168 67.2 30 32.26 45 36.59
30-40
tuổi
62 36.47 67 33.5 75 30 5 8.06 8 11.94
> 45
tuổi
15 8.82 10 5 7 2.8 (5) (33.33) (3) (30)
4. Phân tích theo trình độ chuyên môn
22
Đại
học
11 6.47 16 8 22 8.8 5 45.45 6 37.50
Cao
đẳng
7 4.12 10 5 17 6.8 3 42.86 7 70
Phổ
thông
118 69.41 128 64 153 61.2 19 8.47 25 19.53
Trung
cấp
34 20 46 23 58 23.2 12 35.29 12 26.09
5. Phân tích theo tính chất lao động
Lao
động
trực
tiếp
170 100 200 100 250 100 30 17.65 30 12
(Nguồn: Phòng kế toán)
*Nhận xét:
Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA có xu hướng mở rộng hoạt
động sản xuất kinh doanh nên số lượng lao động của Công ty tăng dần qua
các năm. Năm 2018 tổng số lao động của Công ty là 170 lao động, năm 2019
lao động của Công ty tăng thêm 30 lao động nâng tổng số lao động của Công
ty lên 200 lao động, tăng 17,65% so với năm 2018. Đến năm 2020 tổng số lao
động của Công ty đã lên đến 250 lao động, tăng 20% so với năm 2019.
Trong cơ cấu lao động của Công ty ta có thể thấy rằng lao động nam luôn
chiếm tỷ lệ lớn hơn so với nữ qua các năm. Số lượng lao động nam cũng tăng
23
mạnh hơn số lao động nữ. Do tính chất công việc chủ yếu do sử dụng máy
móc thiết bị tỉ mỉ, khéo léo nên hầu hết lao động trong Công ty là lao động
nam do đó những chính sách, chế độ đãi ngộ của Công ty rất ưu ái.
Trong cơ cấu lao động của Công ty chủ yếu là lao động trẻ, nằm trong độ
tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi và luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số lao động
của Công ty với tỷ lệ luôn lớn qua các năm. Lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao là
một lợi thế cho Công ty vì đây là lực lượng có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ham
học hỏi nên có thể đáp ứng nhu cầu làm thêm giờ, có những sáng kiến hay để
đẩy mạnh sản xuất,…. Tuy nhiên đây cũng là lực lượng thích sự đổi mới nên
dễ thay đổi, không thích sự nhàm chán trong công việc nên khó trung thành
với Công ty.
Xét về trình độ, trong cơ cấu lao động của Công ty chủ yếu là lao động
phổ thông, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 61% qua các năm. Do đặc điểm của ngành dệt
may công nghiệp nên cần một lực lượng lao động lớn, hơn nữa các thao tác
may được thực hiện hàng ngày do đó lao động không cần trình độ chuyên
môn cao. Cũng chính vì vậy, tỉ lệ lao động có trình độ từ ĐH và CĐ trở lên
trong Công ty luôn chiếm một tỉ lệ thấp, chỉ xấp xỉ 20-30% trong cơ cấu lao
động của Công ty. Tuy nhiên, số lượng lao động có trình độ chuyên môn cao
tại Công ty đang tăng lên qua các năm. Năm 2020 số lao động có trình độ ĐH
tăng 37.50% , năm 2018 và năm 2019 tăng 45.45 %.
Điều này cho ta thấy rằng Công ty đang chú trọng vào việc nâng cao chất
lượng lao động để đáp ứng được nhu cầu sản xuất ngày càng cao của Côngty.
Xét theo tính chất lao động thì lao động trực tiếp chiếm một tỉ lệ cao trong
cơ cấu lao động của Công ty chiếm tỷ lệ 100%. Còn lao động gián tiếp chiếm
0% trong cơ cấu lao động. Qua đây ta có thể thấy rằng bộ máy quản lý của
Công ty còn đơn giản chỉ gồm 1 tổng giám đốc, 3 phó giám đốc, 8 nhân viên
sale, 3 nhân viên kế toán, 1 quản đốc, 2 nhân viên quản lý sản xuất, 2 nhân
viên thu mua. Điều này góp phần làm cho bộ máy quản lý của Công ty trở nên
24
gọn nhẹ, truyền tải thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn nhưng cũng
chính vì vậy mà khối lượng công việc của các nhà quản lý lớn, và áp lực trong
công việc cao.
2.2.1.2. Máy móc thiết bị
Trong ngành dệt may có rất nhiều công đoạn: quấn sợi, dệt, hoàn tất, các
công đoạn phụ,… Các công đoạn này mang tính liên tục, sản phẩm của công
đoạn trước là đầu vào của công đoạn sau. Vì thế chỉ cần một trong các sản
phẩm có lỗi sẽ dẫn đến sản phẩm cuối là phế phẩm. Vì vậy đòi hỏi công nghệ
ngành dệt may phải đồng bộ. Hiện nay, mục tiêu của Công ty là giảm hàng
gia công và chuyển sang FOB và CIF, muốn vậy đòi hỏi sản phẩm của Công
ty phải có chất lượng cao. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng lao động,
Công ty cần phải đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại để có thể nâng
cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thị trường chính của Công ty vẫn là Mỹ, một số nước Châu Á, mà hai thị
trường này lại có thị hiếu về may mặc khác nhau, do đó Công ty cần có những
thiết bị để đáp ứng được những yêu cầu khác nhau đó. Ví dụ: để xuất khẩu
sản phẩm sang thị trường Hoa Kỳ, các sản phẩm dệt may cần đạt tiêu chuẩn
ISO 9000, “ Cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng” (CPSIA),…. Đối với thị
trường EU các sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn ISO 9000, hệ thống chứng chỉ
môi trường ISO 14000,… Còn muốn xuất khẩu hàng dệt may sang Nhật Bản
thì Công ty cần có máy soi kim và kim gãy lẫn trong vãi. Do đó, đổi mới máy
móc, thiết bị hiện đại là cần thiết để Công ty có thể đáp ứng các yêu cầu của
khách hàng cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hiện nay, Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA đang cố gắng đổi
mới trang thiết bị, máy móc hiện đại để vừa tăng năng suất lao động và vừa
đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách hàng. Máy móc chủ yếu của
Công ty hiện tại là những loại máy hiện đại của Nhật Bản như Juki, Brother,
Pegasus,…được thể hiệnqua:
25
Bảng 2.3: Danh sách máy móc thiết bị chính tại Công ty
STT Tên máy
Nhãn hiệu &
Nước sản xuất
Số lượng
Thời gian
sử dụng
1
Máy dêt lưới
(Air mesh)
ChenyeWarp_
Trung Quốc
20 máy 10 năm
2 Máydệt vải (Mesh)
ChenyeWarp_
Trung Quốc
12 máy 10 năm
3 Máy quấn hàng Grand_Trung Quốc 3 máy 10 năm
4 Quạt thông gió KMKS_Hàn Quốc 8 cái 2 năm
5 Máy cắt vải Grand_Trung Quốc 2 cái 5 năm
6 Máy cân Yahua_Nhật Bản 5 cái 2 năm
7
Máy ép nhãn tự
động
Hishihima_Nhật
Bản
1 cái 5 năm
(Nguồn: Phòng Kế toán)
* Nhận xét:
Công ty đang sử dụng là những máy móc thiết bị mới hiện nay trên thị
trường, có xuất xứ từ những nước mạnh về Công nghệ như Nhật Bản, Đài
Loan,… nhưng có thể thấy rằng những máy móc thiết bị Công ty còn hạn hẹp
Công ty cần bổ sung thêm máy móc thiết bị để gia tăng năng xuất cho sản
phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, gia tăng tài chính cho Công ty.
26
Công ty thành lập từ năm 2005 đến nay nên các loại máy móc này có thời
gian lắp đặt trong khoảng thời gian gian sử dụng 5- 20 năm. Tại Công ty, có
tới 70% thiết bị máy móc được sử dụng từ 10 – 15 năm và hầu hết các thiết bị
đó đã khấu hao hết hoặc máy móc cần được nâng cấp. Tình trạng máy móc
thiết bị có tuổi thọ trung bình trên 20 năm ở nước ta chiếm khoảng 40% và
dưới 5 năm chỉ chiếm có 27%. Việc sử dụng máy móc quá cũ khiến cho Công
ty tiêu hao rất nhiều điện năng và nhiên liệu đốt cháy động cơ ảnh hưởng trực
tiếp đến tình hình tài chính cho Công ty. Do vậy Công ty cần có kế hoạch đổi
mới thiết bị và sau đó áp dụng các biện pháp quản lý bảo trì - bảo dưỡng nâng
cấp máy móc thiết bị một cách khoa học để đạt hiệu quả cao cho Công ty.
2.2.1.3. Nguyên vật liệu
Ngành may cần nguyên liệu với số lượng lớn và các yếu tố đầu vào khác để
phục vụ cho quá trình sản xuất. Nguyên liệu chính của Công ty đó chính là
sợi. Hiện nay, trên thị trường sợi là một mặt hàng rất đa dạng về mẫu mã và
chủng loại. Các loại sợi chính có thể kể đến như là Polyester, Cotton,
Elastane,… với rất loại khác nhau. Công ty gia công hàng dệt may xuất khẩu
nên nguyên liệu chính là sợi là chủ yếu. Công ty có nhiệm vụ đến cảng làm
thủ tục để nhập nguyên liệu về kho. Nhiệm vụ này do quản lý kho của Công
ty đảm nhận.
Bên cạnh sợi, các nguyên liệu phụ như kim, kéo, trục sợi… cũng là những
yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Việt Nam là một nước chưa
có vùng sản xuất nguyên phụ liệu nên những nguyên liệu phụ cung cấp cho
Công ty hầu như là phải đặt mua từ các Công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu từ
các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản,… Do đó, chi phí để mua những
phụ liệu này là khá cao.
Tùy thuộc vào hợp đồng gia công mà Công ty phải mua hay nhập nguyên
vật liệu. Đối với Công ty chất lượng đầu vào là rất quan trọng nên Công ty đã
lựa chọn những nhà cung cấp nguyên vật liệu có uy tín để đảm bảo sản phẩm
27
làm ra đúng yêu cầu của phía khách hàng.
28
Bảng 2.4: Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty
Nhà cung cấp Địa chỉ
Eastern Shenghong -
Guowang High Tec
73 Market East Road,Shengze
Town,Wujiang District,Suzhou City,
Jiangsu 215228
Guowang Hi-Tech Fiber
Meiyan Development Area,
Wujiang, Jiangsu Province, China
Cty TNHH Gia Lạc Vina 253 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.
Tân Phú, TP. HCM
Cty TNHH SX phụ liệu may Gia
Phát
35/14 Nguyễn Phúc Chu, P.15,
Q.Tân Bình, TP. HCM
(Nguồn: Phòng kế toán)
*Nhận xét:
Đây là một số nhà cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng tại nước ngoài và
TP. HCM, tuy nhiên hiện nay giá nguyên vật liệu đang có xu hướng tăng nên
Công ty cần thiết lập những mối quan hệ với các nhà cung cấp mới và tìm
kiếm những nhà cung cấp có chất lượng với chi phí thấp hơn. Hơn nữa, vị trí
các nhà cung cấp này khá xa so với vị trí của Công ty, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến
chi phí mua hàng, làm tăng giá gia công. Công ty nên xem xét, tìm kiếm
những nhà cung cấp thuận tiện cho việc vận chuyển để hạn chế, tiết kiệm
được chi phí mua hàng.
Sau khi nhập nguyên vật liệu về Công ty tiến hành nhập kho nguyên phụ
liệu và bắt đầu tiến trình sản xuất sản phẩm. Công ty sẽ căn cứ theo hợp đồng
29
về các điều khoản định mức nguyên vật liệu mà tiến hành xuất kho nguyên vật
liệu một lượng cho phù hợp.
2.2.1.4. Công nghệ
Bảng 2.5: Mô tả công nghệ
STT
Tên
máy
Chức năng Hình ảnh
1
Máy
quấn sợi
vào trục
Gồm 5 máy,
máy có nhiệm
vụ quấn các
sợi vào trục
đúng theo số
vòng sợi
2
Máy dệt
Gồm 20 máy
dệt. Sử dụng
để sản
xuất ra vải
Với các khổ
rộng khác
nhau tuỳ
thuộc chiều
rộng của máy.
30
Vải dệt cấu
tạo từ hai hệ
sợi dọc và sợi
ngang liên kết
thẳng góc với
nhau theo
nhiều kiểu dệt
như vân điểm,
vân chéo, vân
đoạn…
3
Máy
quấn
hàng
Quấn sản
phẩm lại và
được đem đi
kiểm tra số ký
và số yard rồi
đóng gói sản
phẩm.
(Nguồn: Tác giả thực hiện, 2021)
Đối với Công ty để cho ra đời một sản phẩm, nguyên vật liệu may phải trải
qua một quy trình công nghệ tổng thể gồm 2 phần cơ bản: chuẩn bị sản xuất
và quá trình sản xuất. Mỗi phần được chia thành nhiều quá trình và nhiều
bước công việc. Cụ thể:
- Chuẩn bị sản xuất: bao gồm những công tác chuẩn bị cho việc sản xuất
một sản phẩm mới, bắt đầu từ khâu nguyên vật liệu, đến chuẩn bị mẫu và các
tài liệu đi kèm. Chuẩn bị sản xuất là tập hợp quá trình chuẩn bị:
31
+ Chuẩn bị nguyên vật liệu: là quá trình kiểm tra, phân loại, bảo quản và
chuyển giao nguyên vật liệu vào quá trình sản xuất.
+ Dệt mẫu đối: là quá trình hoàn thiện cấu trúc sản phẩm mẫu thông qua
các hoạt động nghiên cứu mẫu thiết kế do bên đặt gia công cung cấp, sau đó
tiến hành may mẫu đối để khách hàng kiểm tra trước khi đưa vào quá trình
sản xuất.
+ Chuẩn bị quy trình công nghệ: là quá trình điều khiển thiết bị, tiêu chuẩn
kỹ thuật đi kèm với mẫu thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ cho sản
phẩm. Trong phần chuẩn bị về công nghệ, Công ty cũng chuẩn bị bố trí sắp
xếp công nhân quan sát, điều khiển thiết bị dệt đúng theo mẫu quy định.
- Quá trình sản xuất: đây là quá trình kết hợp các yếu tố con người, nguyên
vật liệu, công nghệ và thiết bị để tạo ra sản phẩm.
Đối với Công ty để tạo ra một sản phẩm may cần có các quy trình sau:
+ Quá trình dệt: là quá trình tạo ra vải gồm hai thành phần là sợi dọc và sợi
ngang đan xen nhau theo các góc vuông để tạo thành 1 tấm vải.
+ Quá trình hoàn tất: là quá trình đóng gói và dán tem sản phẩm, đảm bảo
sản phẩm giao cho khách hàng đúng tiêu chuẩn.
2.2.1.5. Trình độ quản lý
Bảng 2.6: Trình độ quản lý của một số cán bộ trong Công ty
Tên Chức danh Trình độ chuyên
môn
Kinh nghiệm
Kwon Yong Ho Tổng Giám đốc
Tốt nghiệp Đại
học
15 năm điều hành
Công ty
32
Kown Soon Don Phó Giám đốc
Tốt nghiệp Đại
học
10 năm điều hành
Công ty
Nguyễn Thị Liên
Huỳnh Thu Thùy
Quản lý sản xuất
Tốt nghiệp Cao
đẳng
2 năm kinh
nghiệm trong
hoạt động sản
xuất kinh doanh –
xuất nhập khẩu
Nguyễn Kim
Ngọc
Phạm Tấn Huỳnh
Bộ phận kế toán
& HR Tốt nghiệp Cao
đẳng
5 năm kinh
nghiệm trong
hoạt động hạch
toán-kế toán
Nguyễn Thị
Quỳnh Như
Quản lý kinh
doanh
Tốt nghiệp Đại
học
15 năm kinh
nghiệm trong các
lĩnh vực hoạt
động kinh doanh
trong Công ty
Trần Thị Yến
Loan
Bộ phận kho
Tốt nghiệp Đại
học
2 năm kinh
nghiêm trong các
lĩnh vực kho
Huỳnh Văn Lâm
Khu nguyên vật
liệu
Tốt nghiệp Phổ
Thông
Có kinh nghiệm
làm việc trong
lĩnh vực nguyên
vật liệu 1-2 năm
Nguyễn Thị Yến Khu bán thành Tốt nghiệp Phổ Có kinh nghiệm
33
Như phẩm Thông làm việc trong
lĩnh vực bán
thành phẩm 1-2
năm
Trần Tấn Tài Khu thành phẩm
Tốt nghiệp Phổ
Thông
Có kinh nghiệm
làm việc trong
lĩnh vực thành
phẩm 1-2 năm
(Nguồn: Phòng kế toán)
*Nhận xét:
Qua bảng trên ta có thể thấy rằng ngoài những kỹ năng cần có của một nhà
lãnh đạo như khả năng giao tiếp, tài lãnh đạo, tầm nhìn,… thì những cán bộ
quản lý của Công ty là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác
sản xuất đồng thời là những người được đào tạo qua các trường lớp CĐ,
ĐH chuyên nghiệp. Điều này đã góp phần xây dựng một đội ngũ quản lý
chuyên nghiệp cho Công ty, giúp đưa Công ty ngày càng phát triển.
2.2.2. Đầu ra của quá trình sản xuất tại Công ty
Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA là một Công ty chuyên
nhận gia công hàng dệt may cho các đối tác nước ngoài vì vậy sản phẩm làm
ra của Công ty không bị bó hẹp ở một vài chủng loại mà nó đa dạng tùy thuộc
vào từng đơn đặt hàng của khách hàng yêu cầu.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã tiến hành gia công nhiều đơn đặt
hàng vải lưới, vải xốp để phục vụ cho các Công ty may giày, balo, túi xách…
Hiện nay sản phẩm của Công ty được các nhà đặt gia công cung ứng và
tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, một số nước Châu Âu và một số nước
34
Châu Á như: Thái Lan, Đài Loan,… Với số lượng gia công tăng lên theo từng
đơn hàng qua từng năm.
Sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA là hàng dệt
may do đó rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng cũng như những yêu cầu về tiêu
chuẩn kỹ thuật của sản phẩm. Mẫu mã, kiểu dáng hay những tiêu chuẩn kỹ
thuật này được Công ty thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa,
những sản phẩm dệt may có vòng đời thay đổi nhanh, dễ bị thay mốt mới nên
Công ty luôn chú trọng về thời gian làm ra sản phẩm, tránh để vi phạm hợp
đồng và tránh để sản phẩm bị lỗi mốt.
Dưới đây là một số hình ảnh để thấy rõ đầu ra của Công ty không những
đa dạng về chủng loại mà còn đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng:
Hình 2.7: Các dòng sản phẩm của Công ty
2.3. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công
Nghiệp ShinWon VINA
Sản xuất có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty.
Sản xuất là khâu quyết định tạo ra sản phẩm cho Công ty có đạt chất lượng
35
hay không?. Có đáp ứng được số lượng khách hàng yêu cầu trong thời gian quy
định hay không?. Do đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính và các hoạt động
khác của Công ty. Nếu sản xuất tốt, có hiệu quả thì sẽ mang lại lợi nhuận, hình
ảnh và uy tín của Công ty cũng được nâng cao. Ngược lại nếu sản xuất không
tốt thì thua lỗ là chuyện không thể tránh khỏi và Công ty có thể bị phá sản.
Hơn nữa, hiện nay trên thị trường gia công hàng dệt may xuất khẩu, tình hình
cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đây là một áp lực lớn đối với các doanh nghiệp
gia công hàng dệt may xuất khẩu nói chung và Công ty TNHH Công Nghiệp
ShinWon VINA nói riêng. Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh
tranh này, không còn cách nào khác Công ty phải quản trị tốt công tác sản
xuất tại Công ty.
Muốn quản trị tốt công tác sản xuất tại Công ty, Công ty cần tiến hành
quản trị những nội dung sau:
Hình 2.8: Công tác quản trị sản xuất tại Công ty
2.3.1. Thực trạng công tác dự báo nhu cầu sản xuất.
CÔNG TÁC
QTSX TẠI
CÔNG TY
Dự báo nhu cầu
sản xuất
QĐ về CN, lựa
chọn MMTB
Bố trí mặt bằng
SX
Quản trị tồn kho
Quản trị chất
lượng
36
Dự báo nhu cầu sản xuất là dự đoán số lượng sản phẩm cần sản xuất trong
tương lai cho Công ty, dự đoán xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng để có
kế hoạch sản xuất cụ thể.
 Phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất của Công ty:
Để lập kế hoạch sản xuất cho thời gian tiếp theo, Công ty TNHH Công
Nghiệp ShinWon VINA dựa trên năng lực sản xuất của Công ty, dựa vào đơn
đặt hàng của khách hàng và kinh nghiệm của những người lãnh đạo để dự báo
số lượng cần sản xuất.
 Với phương pháp dự báo như trên ta có thể thấy rằng:
- Ưu điểm:
+ Căn cứ vào kết quả dự báo này phòng nghiệp vụ ít tốn nhiều thời gian
cho Công tác lập kế hoạch.
+ Kế hoạch lập ra mang tính cụ thể, dễ thay đổi khi có sự cố xảy ra.
- Nhược điểm:
+ Chưa có cơ sở để xây dựng được kế hoạch dài hạn để đề ra các hoạt
động mang tính chiến lược.
+ Chưa thấy được xu hướng phát triển của nhu cầu qua các năm.
+ Việc dự đoán chưa mang tính khoa học, chỉ dựa vào kinh nghiệm và số
liệu của những năm trước để dự đoán số lượng sản xuất cho năm sau.
 Một số tồn tại:
- Chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược.
- Chưa thấy được xu thế phát triển của nhucầu.
- Dự báo chưa mang tính khoa học, thường dựa vào số liệu những năm
trướcvà kinh nghiệm nhiều.
37
2.3.2. Thực trạng công tác ra quyết định về công nghệ, lựa chọn máy
móc thiết bị
Hình 2.9: Máy móc thiết bị bị hư hỏng
Không thể phủ nhận lợi ích của máy móc trong sản xuất, nhưng bên cạnh
những lợi ích cũng tiềm ẩn ảnh hưởng không nhỏ. Không chủ động kế hoạch
bảo trì thiết bị nên không biết tình trạng máy có thể bị hư hỏng, không dự trù
được máy hư hỏng là vì nguyên nhân gì để có sẵn sự chủ động sửa chữa, do đó
khi có sự cố xảy ra lại mất thêm một khoảng thời gian để tìm nguyên nhân hư
hỏng sau đó mới tìm biện pháp khắc phục làm ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất.
Hơn nữa, có nhiều trường hợp các nhân viê kỹ thuật không đủ khả năng sửa
chữa, nên phải mất thêm một khoản chi phí sửa chữa ngoài khá cao.
Máy móc thiết bị của Công ty là hiện đại nhưng nếu sử dụng chúng không
hiệu quả thì cũng không mang lại lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy ta cần xem
xét việc sử dụng các loại máy móc thiết bị của Công ty thông qua các bảng
sau:
Bảng 2.7: Phân tích hiện trạng máy móc thiết bị tại Công ty
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Cuối Cuối Cuối 2019/2018 2020/2019
38
năm
2018
năm
2019
năm
2020
+/- % +/- %
1. Nguyên giá
MMTB
3,880 3,880 4,955 - - 1075 27.71
2. Giá trị hao
mòn lũy kế
MMTB
1615 2005 3180 390 24.15 1,175 58.60
3. Giá trị còn lại
của MMTB
2,265 1,875 1,775 (390) (17.22) (100) (5.33)
4. Hệ số hao mòn
MMTB (4)=(2/1)
42 52 64 10 24.15 13 24.19
5. Hệ số còn sử
dụng được của
MMTB (5)=(3/1)
58 48 36 (10) (17.22) (13) (25.87)
(Nguồn: Phòng kế toán)
* Nhận xét
- Hệ số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty tăng qua các năm. Năm
2018 hệ số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty là hơn 42%. Năm 2019 hệ
số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty là hơn 52%. Năm 2020 hệ số hao
mòn máy móc thiết bị của Công ty là hơn 64%. Điều này cho ta thấy rằng
Công ty chưa sử dụng hợp lý các loại máy móc thiết bị tại Công ty.
- Hệ số còn sử dụng được của máy móc thiết bị tại Công ty giảm dần qua
các năm. Năm 2018 hệ số còn sử dụng được của máy móc thiết bị tại Công ty
39
là 58%, năm 2019 hệ số này giảm xuống 48%, năm 2020 hệ số này giảm
xuống còn 36%. Điều này cho ta thấy rằng thời gian máy móc thiết bị tại
Công ty còn sử dụng được ngày càng thấp, máy móc thiết bị ngày càng cũ kỹ.
Như vậy máy móc thiết bị tại Công ty trong thời gian qua chưa được đổi
mới thường xuyên, máy móc thiết bị đang dần trở nên cũ kỹ. Nguyên nhân đó
là do:
- Máy móc thiết bị được lắp đặt chỉ khoảng 5 năm nên vẫn còn sử dụng
được, hơn nữa chi phí để mua máy mới là rất cao, do đó Công ty cần phải bão
trì - bảo dưỡng máy móc thường xuyên.
- Bảo trì máy móc thiết bị của Công ty nằm ở tình trạng bị động, do khi
xưởng báo hư hỏng thì tổ kỹ thuật sẽ đến sửa chữa ngay, chưa có phương án dự
phòng sữa chữa nên có nhiều trường hợp những nhân viên trong tổ kỹ thuật
chưa thể xử lý kịp thời, cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
- Máy móc thiết bị của Công ty chưa được đổi mới thường xuyên nên đang
dần trở nên cũ kỹ.
- Chưa áp dụng lịch bảo trì máy móc thường xuyên trong năm.
2.3.3. Thực trạng công tác quản trị chất lượng
Chất lượng là một vấn đề cơ bản, quyết định sự tồn tại và phát triển của
bất kì doanh nghiệp nào. Đối với Công ty luôn chú trọng đến việc đảm bảo
chất lượng sản phẩm làm ra.
Để đảm bảo sản phẩm làm ra đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng, bộ
phận sản xuất sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn về quy cách, quy định các
dãy số, kích thước sản phẩm, chi tiết bộ phận nguyên vật liệu để cho bộ phận
sản xuất đúng các thông số này.
Đồng thời, chất lượng sản phẩm còn thể hiện qua những tiêu chuẩn quy
định những yêu cầu cơ bản sản phẩm điều này được quy định trong chất liệu
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx

Recommandé

Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Xây Dựng.docx par
Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Xây Dựng.docxBáo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Xây Dựng.docx
Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Xây Dựng.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
46 vues37 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện min... par
Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện min...Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện min...
Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện min...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
14 vues118 diapositives
Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Về Hợp Đồng Thương Mại Tại Công Ty Nước Khoáng.docx par
Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Về Hợp Đồng Thương Mại Tại Công Ty Nước Khoáng.docxBáo Cáo Thực Tập Pháp Luật Về Hợp Đồng Thương Mại Tại Công Ty Nước Khoáng.docx
Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Về Hợp Đồng Thương Mại Tại Công Ty Nước Khoáng.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
94 vues55 diapositives

Similaire à Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx(20)

Plus de Nhận viết đề tài trọn gói Số điện thoại / zalo / tele: 0917.193.864

Plus de Nhận viết đề tài trọn gói Số điện thoại / zalo / tele: 0917.193.864(20)

Dernier

ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
9 vues147 diapositives
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...sividocz
9 vues26 diapositives
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... par
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vues269 diapositives
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
35 vues381 diapositives
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...tcoco3199
5 vues138 diapositives
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...sividocz
9 vues27 diapositives

Dernier(20)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 vues
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... par Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vues
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 vues
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 vues
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 vues
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc par tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vues

Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina.docx

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG THỦ DẦU MỘT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Tnhh Shinwon Vina ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Hữu Tịnh SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trần Ngọc Bích - 1825106010092 CHUYÊN NGÀNH: Quản lý công nghiệp TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA LỚP: D18QC02 NIÊN KHÓA: 2018 – 2022 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 1. Sinh viên / Học viên thực hiện đề tài: Trần Ngọc Bích Ngày sinh: 12/04/2000 2. MSSV: 1825106010092 Lớp: D18QC02 Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp Điện thoại: 0348700962 Email: 1825106010092@student.tdmu.edu.vn 3. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số …/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 201… 3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): TS. Nguyễn Hữu Tịnh 4. Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH công nghiệp SHINWON Vina. Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên)
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 1 2 3 Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục:  Không tiếp tục:  4 5 6 Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: …………………Không tiếp tục:  7 8
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 9 10 Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về Phòng Đào tạo đại học, 01 bản SV lưu giữ để nộp cùng với khóa luận/đồ án khi kết thúc thời gian thực hiện ĐA/KLTN. Ý kiến của cán bộ hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Bình Dương, ngày …… tháng …… năm …… Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - CTĐT QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Thời gian: ............................................................................................................... Địa điểm: ................................................................................................................ Thành viên Hội đồng: ............................................................................................. 1. ....................................................................... 2 ........................................................................ 3 ....................................................................... Tên đề tài: ............................................................................................................... ................................................................................................................................. Sinh viên thực hiện:....................Lớp………………….Mã số sinh viên:...................
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com v Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: I. Nội dung - Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. - Nội dung & kết quả ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. - Trả lời câu hỏi hội đồng ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. II. Điểm kết luận của Hội đồng: Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20…
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chủ tịch Ủy viên – thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - CTĐT QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày tháng năm 20… PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Báo Cáo Tốt nghiệp) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ……………..……...…………………………………………………………… ………….. 2. Họ và tên sinh viên: ……………………Mã số SV:……………………………………… 3. Lớp: ……………Khóa học: ……..………………Ngành……………………………… 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: ……………..……...…………………………………………………………… ………….. ………………………………………………………………………………… ……………
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com viii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm tối đa Tốt 100% Khá 75% Trung bình 50% Kém 0% Điểm Hình thức trình bày Hình thức 1 Trình bày đúng quy định, bố cục hợp lý, lập luận chặt chẽ Trình bày khá đúng quy định, bố cục hợp lý, lập luận có cơ sở Trình bày khá đúng quy định, bố cục chưa hợp lý, lập luận thiếu cơ sở. Trình bày sai quy định, bố cục không hợp lý, lập luận không cơ sở Văn phong 1 Văn phong gọn gàng và súc tích, không có lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong gọn gàng và súc tích, ít lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong rườm rà nhưng hiểu được, nhiều lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong rườm rà gây khó hiểu, có nhiều lỗi nặng về văn phạm và chính tả Nội dung và kết quả Nội dung báo cáo 3.5 Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Trình Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa thực tiễn. Trình bày Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng. Có trình bày sơ sở lý thuyết liên Mục tiêu nghiên cứu chưa rõ ràng. Chưa trình bày cơ sở lý thuyết
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ix Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 bày đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan. Phương pháp nghiên cứu phù hợp khá đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan. Phương pháp nghiên cứu phù hợp quan nhưng còn thiếu và sai sót. Phương pháp nghiên cứu khá phù hợp liên quan. Phương pháp nghiên không phù hợp Kết quả 2.5 Kết quả đảm bảo độ tin cậy, có giá trị khoa học và thực tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu Kết quả đảm bảo độ tin cậy, có giá trị thực tiễn, kết luận đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Kết quả có cơ sở nhưng chưa đảm bảo độ tin cậy, ít có giá trị thực tiễn, kết luận chưa đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu Kết quả thiếu cơ sở và thiếu tin cậy, không có giá trị thực tiễn, kết luận không đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Mức độ thể hiện kiến thức và kỹ Thể hiện kiến 1 Thể hiện được kiến thức, trả lời được 100% Thể hiện được kiến thức nhưng cần gợi ý, Ít thể hiện được kiến thức, trả lời được từ 30- Không thể hiện được kiến thức, không trả
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com x Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 năng thuyết trình BCTN thức câu hỏi của Hội đồng trả lời được trên 50% câu hỏi của Hội đồng 50% câu hỏi của Hội đồng lời được câu hỏi của Hội đồng Thuyết trình 1 Trình bày logic và đúng thời gian quy định, phong cách tự tin, am hiểu sâu về vấn đề báo cáo Trình bày đủ và đúng thời gian quy định, phong cách báo cáo tự tin, nắm vững được vấn đề báo cáo Trình bày tương đối đầy đủ, đúng thời gian quy định, phong cách thiếu tự tin, khá nắm vấn đề báo cáo Báo cáo trình bày thiếu logic, không theo thời gian quy định, phong cách báo cáo thiếu tự tin, không nắm được vấn đề báo cáo Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .................. Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1. Họ và tên người chấm: ............................ ………..………………………… ............................................................................................................................. 2. Họ và tên sinh viên:… ……………………………. Mã số SV:………………………… 3. Lớp: …………. Khóa học: ……….. ………………Ngành……………………………… 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: ……………..……...…………………………………………………………… ………….. ………………………………………………………………………………… …………… 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điể Tốt Khá Trung bình Kém Điểm TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - CTĐT QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày tháng năm 20… PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Phản biện)
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xiii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 m tối đa 100% 75% 50% 0% Hình thức trình bày Hình thức 1 Trình bày đúng quy định, bố cục hợp lý, lập luận chặt chẽ Trình bày khá đúng quy định, bố cục hợp lý, lập luận có cơ sở Trình bày khá đúng quy định, bố cục chưa hợp lý, lập luận thiếu cơ sở. Trình bày sai quy định, bố cục không hợp lý, lập luận không cơ sở Văn phong 1 Văn phong gọn gàng và súc tích, không có lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong gọn gàng và súc tích, ít lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong rườm rà nhưng hiểu được, nhiều lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong rườm rà gây khó hiểu, có nhiều lỗi nặng về văn phạm và chính tả Nội dung và kết quả Nội dung báo cáo 4 Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan đến đề Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa thực tiễn. Trình bày khá đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài. Phương Mục tiêu nghiên cứu khá rõ ràng, cơ sở lý thuyết có trình bày nhưng còn thiếu sót. Phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu chưa rõ ràng. Chưa trình bày các khái niệm cơ sở lý thuyết liên quan. Phương pháp nghiên không
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xiv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tài. Phương pháp nghiên cứu phù hợp pháp nghiên cứu phù hợp khá phù hợp phù hợp Kết quả 3.5 Kết quả đảm bảo độ tin cậy, có giá trị khoa học và thực tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu Kết quả đảm bảo độ tin cậy, có giá trị thực tiễn, kết luận đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Kết quả có cơ sở nhưng chưa đảm bảo độ tin cậy, ít có giá trị thực tiễn, kết luận chưa đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu Kết quả thiếu cơ sở và thiếu tin cậy, không có giá trị thực tiễn, kết luận không đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Trích dẫn Trích dẫn 0.5 Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............. Cán bộ chấm
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 (Ký và ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - CTĐT QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày tháng năm 20… PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn) 1. Họ và tên người chấm: ................................................................................. ………………………………………………………….………..…………… …………… 2. Họ và tên sinh viên: ……………………………. Mã số SV:…………………………… 3. Lớp: …………………. Khóa học: ……….. …………Ngành…………………………… 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: ……………..……...…………………………………………………………… …………..
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xvi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ………………………………………………………………………………… …………… 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Hướng dẫn (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm tối đa Tốt 100% Khá 75% Trung bình 50% Kém 0% Điể m Thái độ tham gia Nêu ý tưởng 0.5 Tích cực tìm kiếm và chủ động đưa ra ý tưởng xây dựng nội dung BCTN Cần hỗ trợ để lựa chọn ý tưởng và xây dựng nội dung BCTN Cần hỗ trợ nhiều để lựa chọn ý tưởng và xây dựng nội dung BCTN Không quan tâm lựa chọn ý tưởng thực hiện BCTN Tinh thần và thái độ 1 Nghiêm túc, chủ động, thường xuyên trao đổi và báo cáo kết quả thực hiện Nghiêm túc, khá chủ động, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Khá nghiêm túc, không chủ động báo cáo kết quả thực hiện Không nghiêm túc và không trung thực, không trình bày và báo cáo kết quả thực hiện Kiến thức và Kiến thức 0.5 Chủ động, vận dụng tốt Chủ động, vận dụng khá Cần nhiều hỗ trợ từ Hoàn toàn không vận
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xvii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 kỹ năng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề tốt kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề GVHD mới vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề dụng được kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề Kỹ năng 0.5 Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Sử dụng khá thành thạo các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Sử dụng tương đối thành thạo các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Không sử dụng được các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Nội dung và kết quả Nội dung báo cáo 3.5 Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài. Phương Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa thực tiễn. Trình bày khá đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài. Phương pháp nghiên Mục tiêu nghiên cứu khá rõ ràng. Có trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nhưng còn thiếu và sai sót. Phương Mục tiêu nghiên cứu chưa rõ ràng. Chưa trình bày cơ sở lý thuyết liên quan. Phương pháp nghiên không phù
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xviii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 pháp nghiên cứu phù hợp cứu phù hợp pháp nghiên cứu khá phù hợp hợp Kết quả 3.5 Kết quả đảm bảo độ tin cậy, có giá trị khoa học và thực tiễn, kết luận đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu Kết quả đảm bảo độ tin cậy, có giá trị thực tiễn, kết luận đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Kết quả có cơ sở nhưng chưa đảm bảo độ tin cậy, ít có giá trị thực tiễn, kết luận chưa đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu Kết quả thiếu cơ sở và thiếu tin cậy, không có giá trị thực tiễn, kết luận không đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Trích dẫn Trích dẫn 0.5 Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xix Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ................................... Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xx Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - CTĐT QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày tháng năm 20… PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: ……………………MSSV: ………………..Lớp: …………………… - Tên đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. - Họ và tên người hướng dẫn: ………………………………………………………………. II. Nhận xét về khóa luận 2.1. Nhận xét về hình thức: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.3. Mục tiêu và nội dung: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.6. Kết quả đạt được: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.7. Kết luận và đề nghị: .............................................................................................................................
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số: Không đạt: Bằng chữ:………………………. Giảng viên chấm Ký tên (ghi rõ họ tên)
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxiii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 …………………………………………
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxiv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - CTĐT QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày tháng năm 20… PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên hướng dẫn) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: …………………………MSSV: ………………..Lớp: ……………… - Tên đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. - Họ và tên người hướng dẫn:………………………………………………………………. II. Nhận xét về khóa luận 2.1. Nhận xét về hình thức: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.3. Mục tiêu và nội dung: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.6. Kết quả đạt được: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.7. Kết luận và đề nghị: .............................................................................................................................
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxvi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số: Không đạt: Bằng chữ:………………………. Giảng viên hướng dẫn Ký tên (ghi rõ họ tên)
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxvii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ………………………………………… MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................... 1 1.1. Lý do hình thành đề tài ........................................................................... 1 1.2. Mục tiêu của đề tài.................................................................................. 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 2 1.4. Ý nghĩa của đề tài.................................................................................... 3 1.5. Phạm vi giới hạn của đề tài..................................................................... 4 1.6. Kết cấu của đề tài.................................................................................... 4 1.7. Kế hoạch thực hiện ................................................................................. 4 CHƯƠNG I ..................................................... Error! Bookmark not defined. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT...............Error! Bookmark not defined. 1.1. Các khái niệm cơ bản............................ Error! Bookmark not defined. 1.2. Vai trò, mục tiêu của quản trị sản xuất . Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Vai trò của quản trị sản xuất........... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Mục tiêu của quản trị sản xuất........ Error! Bookmark not defined. 1.3. Nội dung của quản trị sản xuất ............. Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Dự báo nhu cầu sản xuất................. Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Quyết định về công nghệ, lựa chọn máy móc, thiết bị............Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu..............Error! Bookmark not defined. 1.3.4. Bố trí mặt bằng sản xuất ................. Error! Bookmark not defined. 1.3.5. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp............Error! Bookmark not defined. 1.3.6. Quản trị tồn kho .............................. Error! Bookmark not defined. 1.3.7. Quản trị chất lượng ......................... Error! Bookmark not defined.
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxviii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản trị sản xuất.................Error! Bookmark not defined. 1.5. Vải lưới là gì?........................................ Error! Bookmark not defined. 1.6. Phương pháp giải quyết ........................ Error! Bookmark not defined. 1.6.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp............Error! Bookmark not defined. 1.6.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .............Error! Bookmark not defined. 1.6.3. Phương pháp nghiên cứu định tính. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG II:..................................................................................................... 7 THỰC TRẠNG CÔ NG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA..................................................... 7 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWoN VINA.............. 7 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty................................ 7 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.................................................... 9 2.1.3. Giới thiệu sản phẩm chính, quy trình vận hành, thị trường và đối thủ cạnh tranh của Công ty. ...................................................................... 10 2.1.3.1. Các sản phẩm chính.................................................................. 10 2.1.3.2. Quy trình vận hành công nghệ sản xuất ................................... 12 2.1.3.3. Thị trường và đối thủ cạnh tranh.............................................. 12 2.1.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự, mô tả quy trình công nghệ của Công ty ............................................................................................... 13 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty............................ 13 2.1.4.2. Quy trình công nghệ của doanh nghiệp.................................... 15 2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2019 - 2020........................................................................................................... 16 2.1.6. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. ................................................................................ 17 2.1.6.1. Thuận lợi................................................................................... 17
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxix Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.6.2. Khó khăn................................................................................... 17 2.2. Tổng quan về quá trình sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA............................................................................................ 18 2.2.1. Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tại Công ty................... 19 2.2.1.1. Nguồn nhân lực......................................................................... 19 2.2.1.2. Máy móc thiết bị....................................................................... 24 2.2.1.3. Nguyên vật liệu......................................................................... 26 2.2.1.5. Trình độ quản lý........................................................................ 31 2.2.2. Đầu ra của quá trình sản xuất tại Công ty....................................... 33 2.3. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA............................................................................................ 34 2.3.1. Thực trạng công tác dự báo nhu cầu sản xuất. ............................... 35 2.3.2. Thực trạng công tác ra quyết định về công nghệ, lựa chọn máy móc thiết bị ....................................................................................................... 37 2.3.3. Thực trạng công tác quản trị chất lượng......................................... 39 2.3.4. Thực trạng công tác quản trị tồn kho.............................................. 42 2.3.5. Thực trạng công tác bố trí mặt bằng sản xuất................................. 46 CHƯƠNG III................................................................................................... 50 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA... 50 3.1. Dự báo nhu cầu sản xuất....................................................................... 50 3.2. Tiến hành bảo trì - bảo dưỡng máy móc, thiết bị.................................. 53 3.3. Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng............................................... 57 3.4. Thanh lý hàng tồn kho .......................................................................... 61 3.5. Hoàn thiện công tác bố trí mặt bằng sản xuất....................................... 64 CHƯƠNG IV: ................................................................................................. 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 67 4.1. Kết luận................................................................................................. 67 4.2. Kiến nghị............................................................................................... 67
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxx Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 69
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxxi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Bảng thống kê kết quả hoạt động kinh doanh................... 16 Bảng 2.2: Tình hình số lượng và chất lượng lao động tại Công ty.... 21 Bảng 2.3: Danh sách máy móc thiết bị chính tại Công ty.................. 25 Bảng 2.4: Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty ......................................................................................................... 28 Bảng 2.5: Mô tả công nghệ................................................................. 29 Bảng 2.6: Trình độ quản lý của một số cán bộ trong Công ty ........... 31 Bảng 2.7: Phân tích hiện trạng máy móc thiết bị tại Công ty ............ 37 Bảng 2.8: Phân tích tình hình tồn kho tại Công ty............................. 43 Bảng 3.2: Nhiệm vụ nhân viên kỹ thuật bảo trì- bảo dưỡng máy móc, thiết bị................................................................................................. 56 Bảng 3.3: Phân tích thao tác trước và sau cải tiến.............................. 65
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xxxii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ quá trình sản xuất..... Error! Bookmark not defined. Hình: 1.2 Sơ đồ hệ thống sản xuất ....Error! Bookmark not defined. Hình 1.3: Sơ đồ các dạng tồn kho ...... Error! Bookmark not defined. Hình 2.1: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. ................. 8 Hình 2.2: Vải Air mesh ...................................................................... 11 Hình 2.3: Vải Mesh ............................................................................ 11 Hình 2.4: Sơ đồ quy trình sản xuất..................................................... 12 Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA .................................................................................................. 13 Hình 2.6: Sơ đồ quá trình sản xuất tại Công ty................................. 19 Hình 2.7: Các dòng sản phẩm của Công ty........................................ 34 Hình 2.8: Công tác quản trị sản xuất tại Công ty............................... 35 Hình 2.9: Máy móc thiết bị bị hư hỏng .............................................. 37 Hình 2.10: Quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA.................................................................................. 40 Hình 2.11: Sản phẩm bị lỗi................................................................. 42 Hình 2.12: Sơ đồ khu vực sản xuất tại Công ty.................................. 46 Hình 2.13: Sơ đồ mặt bằng sản xuất................................................... 47 Hình 3.1: Phần mềm Treamline ........................................................ 51 Hình 3.2: Cải tiến quy trình sản xuất.................................................. 58 Hình 3.3: Áp dụng hệ thống ERP System đầu vào tại Công ty ......... 64 Hình 3.4: Áp dụng hệ thống ERP System đầu ra tại Công ty ............ 64 Hình 3.5: Sơ đồ trước và sau cải tiến ................................................. 65
 • 34. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do hình thành đề tài Dệt may là một ngành công nghiệp có đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của nuớc ta. Trong đó, quá trình sản xuất sản phẩm đang trở thành một yếu tố cơ bản quyết định đến sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định đến sự tồn tại và phát triển trong từng doanh nghiệp nói riêng cũng như sự tiến bộ hay còn lạc hậu của nền kinh tế. Có thể khẳng định, sản xuất là quá trình mà các doanh nghiệp đòi hỏi được phải đưa sản xuất vào nội dung quản lý trong hệ thống hoạt động của mình, và cho chúng ta thấy công tác quản trị sản xuất rất cần thiết cho Công ty. Ngoài ra, khi tiến hành gia công hàng dệt may xuất khẩu, các doanh nghiệp còn có nhiều cơ hội để tiếp thu và làm quen với công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại và nâng cao được tay nghề cho người lao động. Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì vậy việc tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật là rất cần thiết. Trong thời gian qua tôi được thực tập và được học hỏi và hiểu biết thêm tại Công ty với đầu từ Hàn Quốc với nghành nghề sản xuất dây bện và lưới. Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA là một trong những Công ty Hàn Quốc tại Việt Nam đang kinh doanh trong lĩnh vực gia công dây bện và lưới xuất khẩu rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn về công tác sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên các Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may nói chung và Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA nói riêng đang phải chịu nhiều áp lực từ đối thủ cạnh tranh về khả năng thu hút lao động, về máy móc công nghệ hiện đại, về chất lượng sản phẩm, về giá thành,…. Do đó việc đổi mới và hoàn thiện không ngừng công tác quản trị sản xuất là một yêu cầu vô cùng cấp bách đặt ra cho Công ty. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất
 • 35. 2 tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA”. 1.2. Mục tiêu của đề tài - Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến công tác quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị sản xuất đối với hoạt động gia công xuất khẩu tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. - Đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. 1.3. Phương pháp nghiên cứu Mục tiêu Phương pháp Miêu tả 1) Nắm rõ các khái niệm cũng như cơ sở lý thuyết về quản trị sản xuất. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Được sử dụng để tìm hiểu các khái niệm cũng như định nghĩa về chất lượng làm nền tảng để phân tích các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu 2) Tổng quan về quá trình sản xuất tại Công ty Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu các yếu tố đầu vào, ra của quá trình sản xuất tại Công ty 3) Phân tích thực trạng về công tác quản trị sản xuất trong Phương pháp nghiên cứu định tính Được sử dụng để đánh giá thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty
 • 36. 3 công ty. 4) Đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty. Phương pháp nghiên cứu định tính. Đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty 1.4. Ý nghĩa của đề tài - Ý nghĩa lý luận: Thực hiện các tìm hiểu về công tác quản trị sản xuất tại Công ty. Cung cấp các thông tin cơ bản của hệ thống quản trị sản xuất. - Ý nghĩa thực tiễn: Đưa ra các giải pháp, biện pháp, cách khắc phục những điểm chưa hợp lý nhằm khắc phục hoàn thành đổi mới công tác quản trị sản xuất tại Công ty .
 • 37. 4 1.5. Phạm vi giới hạn của đề tài - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. + Thời gian: Nghiên cứu diễn ra từ ngày 5/9/2021-16/11/2021. 1.6. Kết cấu của đề tài Chương I: Cơ sở lý luận về công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. Chương II: Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA Chương IV: Kết luận và kiến nghị 1.7. Kế hoạch thực hiện TT Ngày Công việc thực hiện Chú thích 1 Từ ngày 28/08 – 04/09 - Gặp Giáo viên hướng dẫn - Viết đề cương chi tiết 2 Từ ngày 05/09 – 11/09 - Gặp giảng viên hướng dẫn chốt đề tài 3 Từ ngày 12/09 – 25/09 - Tìm hiểu tài liệu liên quan đến đề tài - Hoàn thành phần mở đầu
 • 38. 5 - Làm thêm chương 1 4 Từ ngày 26/09 – 02/10 - Gặp giáo viên hướng dẫn để góp ý chương 1 - Chỉnh sửa và hoành thành chương 1 5 Từ ngày 03/10 – 16/10 - Thu thập số liệu cần thiết từ công ty - Làm chương 2 6 Từ ngày 17/10 – 23/10 - Gặp giáo viên hướng dẫn để góp ý chương 2 - Chỉnh sửa, hoành thành chương 2 7 Từ ngày 24/10 – 06/11 - Làm chương 3 - Làm chương 4 8 Từ ngày 07/11 – 14/11 - Gặp giáo viên hướng dẫn để góp ý chương 3,4 - Chỉnh sửa chương 3,4 - Gặp giáo viên hướng dẫn - Chỉnh sửa các chương 9 Từ ngày 15/11 – - Xem lại và chỉnh sửa lần
 • 40. 7 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔ NG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VINA 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWoN VINA 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty - Tên đăng ký: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA - Tên giao dịch: ShinWon ViNa Industries CO.,LTD - Địa chỉ: Số 26 VSIP II-A, đường số 24, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Người ĐDPL: KWON YONG HO - Ngày hoạt động: 15/01/2005 - Giấy phép kinh doanh: 3700613550 - Mã số thuế: 3700613550 - Điện thoại: (84) -274-3801013-4 - Loại hình kinh tế: trách nhiệm hữu hạn - Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế tỉnh Bình Dương - Mã bưu chính: 75409 - Số lượng nhân viên: 150 người - Với ngành nghề kinh doanh là: Chuyên sản xuất các loại dây bện và lưới.[5]
 • 41. 8 Hình 2.1: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA. (Nguồn: Văn phòng Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA, 2021) Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA thành lập vào năm 2005. Trong quá trình phát triển Công ty, cùng với sự nhiệt tình và cố gắng của tập thể cán bộ công nhân và các nhà quản lý Công ty trong những năm qua đã đạt được nhiều thành quả đáng kể như: Doanh số bán ra năm sau cao hơn năm trước. Tính từ thời điểm năm 2005 Công ty đi vào sản xuất: - Năm 2016: Doanh số bán ra là 17,600,000,000 VNĐ. - Năm 2017: Doanh số bán ra là 19,650,000,000 VNĐ. - Năm 2018: Doanh số bán ra là 21,928,000,000 VNĐ. - Năm 2019: Doanh số bán ra là 24,179,000,000 VNĐ. - Năm 2020: Doanh số bán ra là 26,113,000,000 VNĐ. Với những dữ liệu trên xét thấy năm 2019 và 2020 doanh số bán ra giảm so với năm 2018 Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch Covid 19 nền kinh tế toàn cầu, đơn hàng bị giảm dẫn đến doanh số bán ra giảm nhưng nhìn chung giảm không đáng kể so với những năm trước đó. Từ những thành quả đạt
 • 42. 9 được như trên là do sự nhiệt tình đóng góp của toàn bộ tập thể công nhân viên và nhất là Ban Giám đốc Công ty họ đã có những chiến lược trong sản xuất kinh doanh ngành sản xuất các loại dây bện và lưới, họ đã biết vận dụng sáng kiến về mặt kỹ thuật của các chuyên gia Hàn Quốc để đưa nó vào thực tiễn cộng với lòng tâm huyết và đầy óc sáng tạo của những người làm việc nơi đây đã giúp cho sản phẩm ngày càng hoàn hảo đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng với phương châm “Chất lượng và mẫu mã đẹp” đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước.[5] 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA có những chức năng và nhiệm vụ sau: - Chức năng + Tổ chức mua bán, sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu các mặt hàng. + Công ty còn có chức năng hợp tác đầu tư với các công ty khác nhằm mở rộng thị trường, phát huy một cách tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hướng tới mục đến cao nhất là lợi nhuận công ty. + Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động trong công ty, từ đó đóng góp cho nguồn ngân sách nhà nước, + Chức năng tạo mối liên hệ với người tiêu dùng thông qua kinh doanh trực tiếp, tạo mối liên hệ với các đối tác uy tín tăng hiệu quả làm việc công ty. - Nhiệm vụ Đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng các ngành nghề đã đăng ký trong giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp. + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách và tạo nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 43. 10 + Xây dựng các kế hoạch, chính sách của công ty theo chiến lược lâu dài và định hướng hằng năm, hằng quý của công ty. + Mở rộng liên kết với các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tăng cường hợp tác quốc tế. + Thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật cũng như nội quy công ty như đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ, tay nghề, hỗ trợ các chính sách xã hội đúng đắn và kịp thời như chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hình thức khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động… + Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật như kê khai thuế, nộp thuế. + Không ngừng đổi mới phương thức sản xuất và trang thiết bị sản xuất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.[5] 2.1.3. Giới thiệu sản phẩm chính, quy trình vận hành, thị trường và đối thủ cạnh tranh của Công ty. 2.1.3.1. Các sản phẩm chính Hiện nay, Công ty sản xuất 2 mặt hàng chính là Mesh (vải lưới) và Air Mesh (vải sốp).
 • 44. 11 Hình 2.2: Vải Air mesh Hình 2.3: Vải Mesh
 • 45. 12 2.1.3.2. Quy trình vận hành công nghệ sản xuất Tại Công ty có một dây chuyền công nghệ để sản xuất ra sản phẩm tại Công ty như sau: Hình 2.4: Sơ đồ quy trình sản xuất (Nguồn: Văn phòng Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA, 2021) 2.1.3.3. Thị trường và đối thủ cạnh tranh - Thị trường: Công ty chủ yếu chỉ sản xuất các mặt hàng về dây bện và lưới nên thị trường xuất khẩu và tiêu thụ chủ yếu của Công ty là Hàn Quốc. - Đối thủ cạnh tranh: Sợi (nguyên liệu) Mắc sợi Định hình, căn chỉnh khổ Xâu go, lược Quấn beam Nhuộm màu Dệt vải (bán thành phẩm) Thành phẩm
 • 46. 13 Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty tại Việt Nam khá ít, chủ yếu là các đối thủ cạnh tranh lớn đến từ các nước có ngành công nghiệp sản xuất lớn mạnh như: Trung Quốc, Thái Lan và Úc.[5] 2.1.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự, mô tả quy trình công nghệ của Công ty 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Để điều hành công việc sản xuất bộ máy quản lý của Công ty được hình thành theo cơ cấu thể hiện qua sơ đồ: Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA (Nguồn: Văn phòng Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA, 2021) * Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận Tổng Giám đốc: Trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, là người đứng đầu và lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về toàn TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ SẢN XUẤT BỘ PHẬN KẾ TOÁN VÀ HR KHU NGUYÊN VẬT LIỆU KHU BÁN THÀNH PHẨM KHU THÀNH PHẨM QUẢN LÝ KINH DOANH BỘ PHẬN KHO PHÓ GIÁM ĐỐC
 • 47. 14 bộ mọi hoạt động sản xuất của Công ty. Các quyết định đều đo Tổng Giám đốc ký và ban hành. - Phó Giám đốc: Tham mưu hỗ trợ Tổng Giám đốc, thay mặt Tổng Giám đốc khi Tổng Giám đốc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, pháp luật về những việc đã giải quyết. Có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo thực hiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị được giao và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động của Công ty. - Bộ phận sản xuất: Trực tiếp sản xuất tại xí nghiệp. Bộ phận này nghiên cứu, xem xét tất cả mọi hoạt động liên quan từ khâu sử dụng nguyên vật liệu đến khâu nhập kho thành phẩm. Thành phẩm nhập kho phải đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng đúng như yêu cầu sản xuất và đơn đặt hàng. - Phòng Kế toán và HR: Thực hiện công tác kế toán, góp ý kiến cho Tổng Giám đốc công tác quản lý tài chính – kế toán, huy động, sử dụng nguồn lực của Công ty đúng mục đích, hiệu quả. Hướng dẫn các chế độ và quy trình hạch toán đến các bộ phận liên quan, giám sát các hoạt động tài chính. - Phòng kinh doanh + Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để Tổng Giám đốc có kế hoạch phù hợp với xu thế của thị trường. Nghiên cứu thị trường, tập hợp các thông tin liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Công ty các chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn đạt hiệu quả. + Quản lý và theo dõi các đơn hàng, kế hoạch xuất hàng để tình hình nhập khẩu xuất khẩu không bị ách tắc. Nhập khẩu kịp thời vật tư để kịp tiến độ sản xuất, xuất khẩu hàng hóa đúng kế hoạch giao hàng cho khách hàng. + Tuy mỗi phòng ban hoạt động mang tính độc lập về nghiệp vụ nhưng luôn có mối quan hệ qua lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua
 • 48. 15 cơ cấu tổ chức này Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc chỉ huy, giám sát và có thể khuyến khích động viên cán bộ cấp dưới, nhân viên phát huy khả năng của mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. - Khu nguyên vật liệu Là trực tiếp đảm nhận, quản lý chất lượng nguyên vật liệu, điều hành hoạt động kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Ổn định số lượng hàng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. - Khu bán thành phẩm Là trực tiếp đảm nhận, quản lý, điều hành hoạt động quy trình sản xuất. Đảm bảo công suất hàng hóa thành phẩm theo đúng kế hoạch và chất lượng, số lượng với mức tiêu hao nguyên vật liệu tối thiểu. - Khu thành phẩm Là trực tiếp đảm nhận, quản lý, điều hành hoạt động thành phẩm. Đảm bảo chất lượng thành phẩm theo đúng kế hoạch,chất lượng và số lượng, gắn tem (mã hàng, tên hàng, số lương, ngày tháng,..). Sau đó đóng gói.[5] 2.1.4.2. Quy trình công nghệ của doanh nghiệp Đặc điểm sản phẩm: Vải lưới có thành phần cấu tạo đặc biệt hơn nhiều loại vải khác. Chúng được dệt từ sợi, độ bền và dẻo của chất liệu, tính đa màu sắc của vải. Do được dệt bằng sợi nên sẽ có rất nhiều màu sắc được nhuộm theo phong cách riêng biệt. Tính đa sắc này khiến cho chất liệu vải lưới có tính ứng dụng cao trong đời sống. Loại vải có độ bền cao và dễ sử dụng. Khả năng chịu lực của vải có thể nói là bậc nhất. Vì thế chúng được tận dụng để thiết kế theo độ dày mỏng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Đặc điểm sản xuất: Dây chuyền sản xuất tại Công ty mang tính chất đa dạng trong quá trình sản xuất luôn đòi hỏi cần phải có kinh nghiệm và tay nghề nhất là phần công đoạn:
 • 49. 16 - Mắc sợi: Ở công đoạn này phải làm bằng thủ công người công nhân chuẩn bị sợi dọc và sợi ngang. Để mắc các sợi dọc người công nhân cuốn các búp sợi từ giá mắc thành sợi dọc có đủ chiều dài, đủ số sợi, đủ chiều rộng vải, sức căng của các sợi đồng đều, các sợi không bị chéo. - Xâu go, lược: Công đoạn xâu go, xâu lược ở công đoạn này cần đến sự tỉ mỉ, chỉnh chu, cần sự kiên nhẫn, cẩn thận của người công nhân, đưa từng sợi đã được mặc xuyên qua lỗ, để lược không cho sợi bị quấn ạo với nhau. Chỉ cần một sợi tơ đặt sai vị trí cũng làm mặt hàng bị lỗi. - Quấn beam: Sợi sau khi xâu go, lược người công nhân sẽ điều khiển máy quấn sợi tại đầu máy để quấn sợi qua các beam lớn, ở công đoạn này người công nhân có nhiệm vụ điều khiên máy, kiểm tra thời gian và số vòng sợi đúng theo quy định để chuẩn bị chuyển qua công đoạn dệt. - Dệt là sự kết hợp giữa đường sợi ngang và dọc với nhau. Nhờ một vật di chuyển nhanh kéo sợi ngang đan với các sợi dọc. Trong quá trình dệt vải, sợi dọc được cố định còn sợi ngang được đan liên tục.[5] 2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2019 - 2020 Bảng 2.1 : Bảng thống kê kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ Năm Mặt hàng DVT Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận 2018 Vải Yard 53,085 21.928.000.000 725.000.000 2019 Vải Yard 62,720 24.179.000.000 912.000.000 2020 Vải Yard 45,920 26.113.000.000 1.134.000.000
 • 50. 17 (Nguồn: Phòng kế toán) * Nhận xét: Tình hình doanh thu doanh nghiệp qua 3 năm luôn tăng, giảm liên tục. - Năm 2018 so với năm 2019 lợi nhuận tăng 187.000.000 VND - Năm 2019 so với năm 2020 lợi nhuận tăng 222.000.000 VND - Doanh số thu về chưa trừ vốn của Công ty vẫn tăng dần qua các năm. Tuy nhiên cuối 2019, đầu 2020 do dịch Covid 19 nên tình hình doanh thu tăng nhẹ.. 2.1.6. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 2.1.6.1. Thuận lợi - Tuy là Công ty sản xuất với quy mô nhỏ nhưng đội ngũ quản lý cũng như công nhân viên đều là những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết trong công việc. - Tinh thần làm việc năng động, nhạy bén xử lý trong những tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải quyết công việc rất nhanh. - Môi trường làm việc sạch sẽ, công nhân viên vui vẻ, hòa đồng với nhau tạo nên một bầu không khí dễ chịu, thuận lợi trong công việc. - Chất lượng sản phẩm làm ra luôn làm hài lòng khách hàng, giữ được uy tíncao đối với khách hàng. 2.1.6.2. Khó khăn - Do Công ty xuất khẩu 100% sản phẩm ra nước ngoài nên việc vận chuyển khó phức tạp. Có một số nguyên vật liệu khan hiếm nên việc tìm kiếm nhà cung cấp.
 • 51. 18 - Nguồn nhân lực Công ty còn hạn chế. - Do Công ty chủ yếu sản xuất ra nước ngoài nên lượng khách hàng còn hạn chế. - Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên đơn đặt hàng giảm mạnh 2020, đơn đặt hàng chủ yếu là ở Trung Quốc, Mỹ,… - Máy móc chuyên dùng còn thiếu nhiều chưa đáp ứng được nhu cầu tăng năng suất tại các xưởng may nên phải thuê ngoài và chi phí thuê máy rất cao. - Tỷ lệ nhập khẩu nguyên vật liệu cao. 2.2. Tổng quan về quá trình sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA Quá trình sản xuất là quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra các sản phẩm may mặc thỏa mãn yêu cầu của bên đặt gia công ở đầu ra. Sơ đồ quá trình sản xuất tại công ty:
 • 52. 19 Hình 2.6: Sơ đồ quá trình sản xuất tại Công ty 2.2.1. Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tại Công ty 2.2.1.1. Nguồn nhân lực Lao động là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với một ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may. Cũng chính vì số lượng lao động lớn nên yêu cầu về trình độ của người lao động thấp, điều này góp phần tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động phổ thông, có độ tuổi từ 16 trở lên. Hơn nữa, đặc thù của ngành may cũng đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, chuyên cần, khéo léo nên số lượng lao động nữ trong một Công ty may bao giờ cũng chiếm tỉ lệ lớn. Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may gia công hàng xuất khẩu nên số lượng lao động khá ít vì chủ yếu làm từ máy móc thiết bị, Công ty chủ yếu là lao động phổ thông. Để đánh
 • 53. 20 được tình hình lao động của Công ty ta tiến hành đánh giá thông qua số lượng và chất lượng lao động của Công ty qua bảng dưới đây:
 • 54. 21 Bảng 2.2: Tình hình số lượng và chất lượng lao động tại Công ty Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2018/2019 2019/2020 Số người Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) +/- % +/- % 1. Tổng số lao động - 170 100 200 100 250 100 30 17.65 50 20 2. Phân tích giới tính Nam 103 60.59 126 63 159 63.6 23 10.45 33 26.19 Nữ 67 39.41 74 37 91 36.4 7 22.33 17 22.97 3. Phân tích theo độ tuổi < 30 tuổi 93 54.17 123 61.5 168 67.2 30 32.26 45 36.59 30-40 tuổi 62 36.47 67 33.5 75 30 5 8.06 8 11.94 > 45 tuổi 15 8.82 10 5 7 2.8 (5) (33.33) (3) (30) 4. Phân tích theo trình độ chuyên môn
 • 55. 22 Đại học 11 6.47 16 8 22 8.8 5 45.45 6 37.50 Cao đẳng 7 4.12 10 5 17 6.8 3 42.86 7 70 Phổ thông 118 69.41 128 64 153 61.2 19 8.47 25 19.53 Trung cấp 34 20 46 23 58 23.2 12 35.29 12 26.09 5. Phân tích theo tính chất lao động Lao động trực tiếp 170 100 200 100 250 100 30 17.65 30 12 (Nguồn: Phòng kế toán) *Nhận xét: Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA có xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên số lượng lao động của Công ty tăng dần qua các năm. Năm 2018 tổng số lao động của Công ty là 170 lao động, năm 2019 lao động của Công ty tăng thêm 30 lao động nâng tổng số lao động của Công ty lên 200 lao động, tăng 17,65% so với năm 2018. Đến năm 2020 tổng số lao động của Công ty đã lên đến 250 lao động, tăng 20% so với năm 2019. Trong cơ cấu lao động của Công ty ta có thể thấy rằng lao động nam luôn chiếm tỷ lệ lớn hơn so với nữ qua các năm. Số lượng lao động nam cũng tăng
 • 56. 23 mạnh hơn số lao động nữ. Do tính chất công việc chủ yếu do sử dụng máy móc thiết bị tỉ mỉ, khéo léo nên hầu hết lao động trong Công ty là lao động nam do đó những chính sách, chế độ đãi ngộ của Công ty rất ưu ái. Trong cơ cấu lao động của Công ty chủ yếu là lao động trẻ, nằm trong độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi và luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số lao động của Công ty với tỷ lệ luôn lớn qua các năm. Lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao là một lợi thế cho Công ty vì đây là lực lượng có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi nên có thể đáp ứng nhu cầu làm thêm giờ, có những sáng kiến hay để đẩy mạnh sản xuất,…. Tuy nhiên đây cũng là lực lượng thích sự đổi mới nên dễ thay đổi, không thích sự nhàm chán trong công việc nên khó trung thành với Công ty. Xét về trình độ, trong cơ cấu lao động của Công ty chủ yếu là lao động phổ thông, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 61% qua các năm. Do đặc điểm của ngành dệt may công nghiệp nên cần một lực lượng lao động lớn, hơn nữa các thao tác may được thực hiện hàng ngày do đó lao động không cần trình độ chuyên môn cao. Cũng chính vì vậy, tỉ lệ lao động có trình độ từ ĐH và CĐ trở lên trong Công ty luôn chiếm một tỉ lệ thấp, chỉ xấp xỉ 20-30% trong cơ cấu lao động của Công ty. Tuy nhiên, số lượng lao động có trình độ chuyên môn cao tại Công ty đang tăng lên qua các năm. Năm 2020 số lao động có trình độ ĐH tăng 37.50% , năm 2018 và năm 2019 tăng 45.45 %. Điều này cho ta thấy rằng Công ty đang chú trọng vào việc nâng cao chất lượng lao động để đáp ứng được nhu cầu sản xuất ngày càng cao của Côngty. Xét theo tính chất lao động thì lao động trực tiếp chiếm một tỉ lệ cao trong cơ cấu lao động của Công ty chiếm tỷ lệ 100%. Còn lao động gián tiếp chiếm 0% trong cơ cấu lao động. Qua đây ta có thể thấy rằng bộ máy quản lý của Công ty còn đơn giản chỉ gồm 1 tổng giám đốc, 3 phó giám đốc, 8 nhân viên sale, 3 nhân viên kế toán, 1 quản đốc, 2 nhân viên quản lý sản xuất, 2 nhân viên thu mua. Điều này góp phần làm cho bộ máy quản lý của Công ty trở nên
 • 57. 24 gọn nhẹ, truyền tải thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn nhưng cũng chính vì vậy mà khối lượng công việc của các nhà quản lý lớn, và áp lực trong công việc cao. 2.2.1.2. Máy móc thiết bị Trong ngành dệt may có rất nhiều công đoạn: quấn sợi, dệt, hoàn tất, các công đoạn phụ,… Các công đoạn này mang tính liên tục, sản phẩm của công đoạn trước là đầu vào của công đoạn sau. Vì thế chỉ cần một trong các sản phẩm có lỗi sẽ dẫn đến sản phẩm cuối là phế phẩm. Vì vậy đòi hỏi công nghệ ngành dệt may phải đồng bộ. Hiện nay, mục tiêu của Công ty là giảm hàng gia công và chuyển sang FOB và CIF, muốn vậy đòi hỏi sản phẩm của Công ty phải có chất lượng cao. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng lao động, Công ty cần phải đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại để có thể nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thị trường chính của Công ty vẫn là Mỹ, một số nước Châu Á, mà hai thị trường này lại có thị hiếu về may mặc khác nhau, do đó Công ty cần có những thiết bị để đáp ứng được những yêu cầu khác nhau đó. Ví dụ: để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Hoa Kỳ, các sản phẩm dệt may cần đạt tiêu chuẩn ISO 9000, “ Cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng” (CPSIA),…. Đối với thị trường EU các sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn ISO 9000, hệ thống chứng chỉ môi trường ISO 14000,… Còn muốn xuất khẩu hàng dệt may sang Nhật Bản thì Công ty cần có máy soi kim và kim gãy lẫn trong vãi. Do đó, đổi mới máy móc, thiết bị hiện đại là cần thiết để Công ty có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA đang cố gắng đổi mới trang thiết bị, máy móc hiện đại để vừa tăng năng suất lao động và vừa đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách hàng. Máy móc chủ yếu của Công ty hiện tại là những loại máy hiện đại của Nhật Bản như Juki, Brother, Pegasus,…được thể hiệnqua:
 • 58. 25 Bảng 2.3: Danh sách máy móc thiết bị chính tại Công ty STT Tên máy Nhãn hiệu & Nước sản xuất Số lượng Thời gian sử dụng 1 Máy dêt lưới (Air mesh) ChenyeWarp_ Trung Quốc 20 máy 10 năm 2 Máydệt vải (Mesh) ChenyeWarp_ Trung Quốc 12 máy 10 năm 3 Máy quấn hàng Grand_Trung Quốc 3 máy 10 năm 4 Quạt thông gió KMKS_Hàn Quốc 8 cái 2 năm 5 Máy cắt vải Grand_Trung Quốc 2 cái 5 năm 6 Máy cân Yahua_Nhật Bản 5 cái 2 năm 7 Máy ép nhãn tự động Hishihima_Nhật Bản 1 cái 5 năm (Nguồn: Phòng Kế toán) * Nhận xét: Công ty đang sử dụng là những máy móc thiết bị mới hiện nay trên thị trường, có xuất xứ từ những nước mạnh về Công nghệ như Nhật Bản, Đài Loan,… nhưng có thể thấy rằng những máy móc thiết bị Công ty còn hạn hẹp Công ty cần bổ sung thêm máy móc thiết bị để gia tăng năng xuất cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, gia tăng tài chính cho Công ty.
 • 59. 26 Công ty thành lập từ năm 2005 đến nay nên các loại máy móc này có thời gian lắp đặt trong khoảng thời gian gian sử dụng 5- 20 năm. Tại Công ty, có tới 70% thiết bị máy móc được sử dụng từ 10 – 15 năm và hầu hết các thiết bị đó đã khấu hao hết hoặc máy móc cần được nâng cấp. Tình trạng máy móc thiết bị có tuổi thọ trung bình trên 20 năm ở nước ta chiếm khoảng 40% và dưới 5 năm chỉ chiếm có 27%. Việc sử dụng máy móc quá cũ khiến cho Công ty tiêu hao rất nhiều điện năng và nhiên liệu đốt cháy động cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính cho Công ty. Do vậy Công ty cần có kế hoạch đổi mới thiết bị và sau đó áp dụng các biện pháp quản lý bảo trì - bảo dưỡng nâng cấp máy móc thiết bị một cách khoa học để đạt hiệu quả cao cho Công ty. 2.2.1.3. Nguyên vật liệu Ngành may cần nguyên liệu với số lượng lớn và các yếu tố đầu vào khác để phục vụ cho quá trình sản xuất. Nguyên liệu chính của Công ty đó chính là sợi. Hiện nay, trên thị trường sợi là một mặt hàng rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Các loại sợi chính có thể kể đến như là Polyester, Cotton, Elastane,… với rất loại khác nhau. Công ty gia công hàng dệt may xuất khẩu nên nguyên liệu chính là sợi là chủ yếu. Công ty có nhiệm vụ đến cảng làm thủ tục để nhập nguyên liệu về kho. Nhiệm vụ này do quản lý kho của Công ty đảm nhận. Bên cạnh sợi, các nguyên liệu phụ như kim, kéo, trục sợi… cũng là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Việt Nam là một nước chưa có vùng sản xuất nguyên phụ liệu nên những nguyên liệu phụ cung cấp cho Công ty hầu như là phải đặt mua từ các Công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu từ các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản,… Do đó, chi phí để mua những phụ liệu này là khá cao. Tùy thuộc vào hợp đồng gia công mà Công ty phải mua hay nhập nguyên vật liệu. Đối với Công ty chất lượng đầu vào là rất quan trọng nên Công ty đã lựa chọn những nhà cung cấp nguyên vật liệu có uy tín để đảm bảo sản phẩm
 • 60. 27 làm ra đúng yêu cầu của phía khách hàng.
 • 61. 28 Bảng 2.4: Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty Nhà cung cấp Địa chỉ Eastern Shenghong - Guowang High Tec 73 Market East Road,Shengze Town,Wujiang District,Suzhou City, Jiangsu 215228 Guowang Hi-Tech Fiber Meiyan Development Area, Wujiang, Jiangsu Province, China Cty TNHH Gia Lạc Vina 253 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM Cty TNHH SX phụ liệu may Gia Phát 35/14 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, TP. HCM (Nguồn: Phòng kế toán) *Nhận xét: Đây là một số nhà cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng tại nước ngoài và TP. HCM, tuy nhiên hiện nay giá nguyên vật liệu đang có xu hướng tăng nên Công ty cần thiết lập những mối quan hệ với các nhà cung cấp mới và tìm kiếm những nhà cung cấp có chất lượng với chi phí thấp hơn. Hơn nữa, vị trí các nhà cung cấp này khá xa so với vị trí của Công ty, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến chi phí mua hàng, làm tăng giá gia công. Công ty nên xem xét, tìm kiếm những nhà cung cấp thuận tiện cho việc vận chuyển để hạn chế, tiết kiệm được chi phí mua hàng. Sau khi nhập nguyên vật liệu về Công ty tiến hành nhập kho nguyên phụ liệu và bắt đầu tiến trình sản xuất sản phẩm. Công ty sẽ căn cứ theo hợp đồng
 • 62. 29 về các điều khoản định mức nguyên vật liệu mà tiến hành xuất kho nguyên vật liệu một lượng cho phù hợp. 2.2.1.4. Công nghệ Bảng 2.5: Mô tả công nghệ STT Tên máy Chức năng Hình ảnh 1 Máy quấn sợi vào trục Gồm 5 máy, máy có nhiệm vụ quấn các sợi vào trục đúng theo số vòng sợi 2 Máy dệt Gồm 20 máy dệt. Sử dụng để sản xuất ra vải Với các khổ rộng khác nhau tuỳ thuộc chiều rộng của máy.
 • 63. 30 Vải dệt cấu tạo từ hai hệ sợi dọc và sợi ngang liên kết thẳng góc với nhau theo nhiều kiểu dệt như vân điểm, vân chéo, vân đoạn… 3 Máy quấn hàng Quấn sản phẩm lại và được đem đi kiểm tra số ký và số yard rồi đóng gói sản phẩm. (Nguồn: Tác giả thực hiện, 2021) Đối với Công ty để cho ra đời một sản phẩm, nguyên vật liệu may phải trải qua một quy trình công nghệ tổng thể gồm 2 phần cơ bản: chuẩn bị sản xuất và quá trình sản xuất. Mỗi phần được chia thành nhiều quá trình và nhiều bước công việc. Cụ thể: - Chuẩn bị sản xuất: bao gồm những công tác chuẩn bị cho việc sản xuất một sản phẩm mới, bắt đầu từ khâu nguyên vật liệu, đến chuẩn bị mẫu và các tài liệu đi kèm. Chuẩn bị sản xuất là tập hợp quá trình chuẩn bị:
 • 64. 31 + Chuẩn bị nguyên vật liệu: là quá trình kiểm tra, phân loại, bảo quản và chuyển giao nguyên vật liệu vào quá trình sản xuất. + Dệt mẫu đối: là quá trình hoàn thiện cấu trúc sản phẩm mẫu thông qua các hoạt động nghiên cứu mẫu thiết kế do bên đặt gia công cung cấp, sau đó tiến hành may mẫu đối để khách hàng kiểm tra trước khi đưa vào quá trình sản xuất. + Chuẩn bị quy trình công nghệ: là quá trình điều khiển thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm với mẫu thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ cho sản phẩm. Trong phần chuẩn bị về công nghệ, Công ty cũng chuẩn bị bố trí sắp xếp công nhân quan sát, điều khiển thiết bị dệt đúng theo mẫu quy định. - Quá trình sản xuất: đây là quá trình kết hợp các yếu tố con người, nguyên vật liệu, công nghệ và thiết bị để tạo ra sản phẩm. Đối với Công ty để tạo ra một sản phẩm may cần có các quy trình sau: + Quá trình dệt: là quá trình tạo ra vải gồm hai thành phần là sợi dọc và sợi ngang đan xen nhau theo các góc vuông để tạo thành 1 tấm vải. + Quá trình hoàn tất: là quá trình đóng gói và dán tem sản phẩm, đảm bảo sản phẩm giao cho khách hàng đúng tiêu chuẩn. 2.2.1.5. Trình độ quản lý Bảng 2.6: Trình độ quản lý của một số cán bộ trong Công ty Tên Chức danh Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm Kwon Yong Ho Tổng Giám đốc Tốt nghiệp Đại học 15 năm điều hành Công ty
 • 65. 32 Kown Soon Don Phó Giám đốc Tốt nghiệp Đại học 10 năm điều hành Công ty Nguyễn Thị Liên Huỳnh Thu Thùy Quản lý sản xuất Tốt nghiệp Cao đẳng 2 năm kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh – xuất nhập khẩu Nguyễn Kim Ngọc Phạm Tấn Huỳnh Bộ phận kế toán & HR Tốt nghiệp Cao đẳng 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động hạch toán-kế toán Nguyễn Thị Quỳnh Như Quản lý kinh doanh Tốt nghiệp Đại học 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong Công ty Trần Thị Yến Loan Bộ phận kho Tốt nghiệp Đại học 2 năm kinh nghiêm trong các lĩnh vực kho Huỳnh Văn Lâm Khu nguyên vật liệu Tốt nghiệp Phổ Thông Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nguyên vật liệu 1-2 năm Nguyễn Thị Yến Khu bán thành Tốt nghiệp Phổ Có kinh nghiệm
 • 66. 33 Như phẩm Thông làm việc trong lĩnh vực bán thành phẩm 1-2 năm Trần Tấn Tài Khu thành phẩm Tốt nghiệp Phổ Thông Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thành phẩm 1-2 năm (Nguồn: Phòng kế toán) *Nhận xét: Qua bảng trên ta có thể thấy rằng ngoài những kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo như khả năng giao tiếp, tài lãnh đạo, tầm nhìn,… thì những cán bộ quản lý của Công ty là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác sản xuất đồng thời là những người được đào tạo qua các trường lớp CĐ, ĐH chuyên nghiệp. Điều này đã góp phần xây dựng một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp cho Công ty, giúp đưa Công ty ngày càng phát triển. 2.2.2. Đầu ra của quá trình sản xuất tại Công ty Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA là một Công ty chuyên nhận gia công hàng dệt may cho các đối tác nước ngoài vì vậy sản phẩm làm ra của Công ty không bị bó hẹp ở một vài chủng loại mà nó đa dạng tùy thuộc vào từng đơn đặt hàng của khách hàng yêu cầu. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã tiến hành gia công nhiều đơn đặt hàng vải lưới, vải xốp để phục vụ cho các Công ty may giày, balo, túi xách… Hiện nay sản phẩm của Công ty được các nhà đặt gia công cung ứng và tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, một số nước Châu Âu và một số nước
 • 67. 34 Châu Á như: Thái Lan, Đài Loan,… Với số lượng gia công tăng lên theo từng đơn hàng qua từng năm. Sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA là hàng dệt may do đó rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng cũng như những yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm. Mẫu mã, kiểu dáng hay những tiêu chuẩn kỹ thuật này được Công ty thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, những sản phẩm dệt may có vòng đời thay đổi nhanh, dễ bị thay mốt mới nên Công ty luôn chú trọng về thời gian làm ra sản phẩm, tránh để vi phạm hợp đồng và tránh để sản phẩm bị lỗi mốt. Dưới đây là một số hình ảnh để thấy rõ đầu ra của Công ty không những đa dạng về chủng loại mà còn đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng: Hình 2.7: Các dòng sản phẩm của Công ty 2.3. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA Sản xuất có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty. Sản xuất là khâu quyết định tạo ra sản phẩm cho Công ty có đạt chất lượng
 • 68. 35 hay không?. Có đáp ứng được số lượng khách hàng yêu cầu trong thời gian quy định hay không?. Do đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty. Nếu sản xuất tốt, có hiệu quả thì sẽ mang lại lợi nhuận, hình ảnh và uy tín của Công ty cũng được nâng cao. Ngược lại nếu sản xuất không tốt thì thua lỗ là chuyện không thể tránh khỏi và Công ty có thể bị phá sản. Hơn nữa, hiện nay trên thị trường gia công hàng dệt may xuất khẩu, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đây là một áp lực lớn đối với các doanh nghiệp gia công hàng dệt may xuất khẩu nói chung và Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA nói riêng. Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh này, không còn cách nào khác Công ty phải quản trị tốt công tác sản xuất tại Công ty. Muốn quản trị tốt công tác sản xuất tại Công ty, Công ty cần tiến hành quản trị những nội dung sau: Hình 2.8: Công tác quản trị sản xuất tại Công ty 2.3.1. Thực trạng công tác dự báo nhu cầu sản xuất. CÔNG TÁC QTSX TẠI CÔNG TY Dự báo nhu cầu sản xuất QĐ về CN, lựa chọn MMTB Bố trí mặt bằng SX Quản trị tồn kho Quản trị chất lượng
 • 69. 36 Dự báo nhu cầu sản xuất là dự đoán số lượng sản phẩm cần sản xuất trong tương lai cho Công ty, dự đoán xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng để có kế hoạch sản xuất cụ thể.  Phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất của Công ty: Để lập kế hoạch sản xuất cho thời gian tiếp theo, Công ty TNHH Công Nghiệp ShinWon VINA dựa trên năng lực sản xuất của Công ty, dựa vào đơn đặt hàng của khách hàng và kinh nghiệm của những người lãnh đạo để dự báo số lượng cần sản xuất.  Với phương pháp dự báo như trên ta có thể thấy rằng: - Ưu điểm: + Căn cứ vào kết quả dự báo này phòng nghiệp vụ ít tốn nhiều thời gian cho Công tác lập kế hoạch. + Kế hoạch lập ra mang tính cụ thể, dễ thay đổi khi có sự cố xảy ra. - Nhược điểm: + Chưa có cơ sở để xây dựng được kế hoạch dài hạn để đề ra các hoạt động mang tính chiến lược. + Chưa thấy được xu hướng phát triển của nhu cầu qua các năm. + Việc dự đoán chưa mang tính khoa học, chỉ dựa vào kinh nghiệm và số liệu của những năm trước để dự đoán số lượng sản xuất cho năm sau.  Một số tồn tại: - Chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược. - Chưa thấy được xu thế phát triển của nhucầu. - Dự báo chưa mang tính khoa học, thường dựa vào số liệu những năm trướcvà kinh nghiệm nhiều.
 • 70. 37 2.3.2. Thực trạng công tác ra quyết định về công nghệ, lựa chọn máy móc thiết bị Hình 2.9: Máy móc thiết bị bị hư hỏng Không thể phủ nhận lợi ích của máy móc trong sản xuất, nhưng bên cạnh những lợi ích cũng tiềm ẩn ảnh hưởng không nhỏ. Không chủ động kế hoạch bảo trì thiết bị nên không biết tình trạng máy có thể bị hư hỏng, không dự trù được máy hư hỏng là vì nguyên nhân gì để có sẵn sự chủ động sửa chữa, do đó khi có sự cố xảy ra lại mất thêm một khoảng thời gian để tìm nguyên nhân hư hỏng sau đó mới tìm biện pháp khắc phục làm ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất. Hơn nữa, có nhiều trường hợp các nhân viê kỹ thuật không đủ khả năng sửa chữa, nên phải mất thêm một khoản chi phí sửa chữa ngoài khá cao. Máy móc thiết bị của Công ty là hiện đại nhưng nếu sử dụng chúng không hiệu quả thì cũng không mang lại lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy ta cần xem xét việc sử dụng các loại máy móc thiết bị của Công ty thông qua các bảng sau: Bảng 2.7: Phân tích hiện trạng máy móc thiết bị tại Công ty ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Cuối Cuối Cuối 2019/2018 2020/2019
 • 71. 38 năm 2018 năm 2019 năm 2020 +/- % +/- % 1. Nguyên giá MMTB 3,880 3,880 4,955 - - 1075 27.71 2. Giá trị hao mòn lũy kế MMTB 1615 2005 3180 390 24.15 1,175 58.60 3. Giá trị còn lại của MMTB 2,265 1,875 1,775 (390) (17.22) (100) (5.33) 4. Hệ số hao mòn MMTB (4)=(2/1) 42 52 64 10 24.15 13 24.19 5. Hệ số còn sử dụng được của MMTB (5)=(3/1) 58 48 36 (10) (17.22) (13) (25.87) (Nguồn: Phòng kế toán) * Nhận xét - Hệ số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty tăng qua các năm. Năm 2018 hệ số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty là hơn 42%. Năm 2019 hệ số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty là hơn 52%. Năm 2020 hệ số hao mòn máy móc thiết bị của Công ty là hơn 64%. Điều này cho ta thấy rằng Công ty chưa sử dụng hợp lý các loại máy móc thiết bị tại Công ty. - Hệ số còn sử dụng được của máy móc thiết bị tại Công ty giảm dần qua các năm. Năm 2018 hệ số còn sử dụng được của máy móc thiết bị tại Công ty
 • 72. 39 là 58%, năm 2019 hệ số này giảm xuống 48%, năm 2020 hệ số này giảm xuống còn 36%. Điều này cho ta thấy rằng thời gian máy móc thiết bị tại Công ty còn sử dụng được ngày càng thấp, máy móc thiết bị ngày càng cũ kỹ. Như vậy máy móc thiết bị tại Công ty trong thời gian qua chưa được đổi mới thường xuyên, máy móc thiết bị đang dần trở nên cũ kỹ. Nguyên nhân đó là do: - Máy móc thiết bị được lắp đặt chỉ khoảng 5 năm nên vẫn còn sử dụng được, hơn nữa chi phí để mua máy mới là rất cao, do đó Công ty cần phải bão trì - bảo dưỡng máy móc thường xuyên. - Bảo trì máy móc thiết bị của Công ty nằm ở tình trạng bị động, do khi xưởng báo hư hỏng thì tổ kỹ thuật sẽ đến sửa chữa ngay, chưa có phương án dự phòng sữa chữa nên có nhiều trường hợp những nhân viên trong tổ kỹ thuật chưa thể xử lý kịp thời, cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. - Máy móc thiết bị của Công ty chưa được đổi mới thường xuyên nên đang dần trở nên cũ kỹ. - Chưa áp dụng lịch bảo trì máy móc thường xuyên trong năm. 2.3.3. Thực trạng công tác quản trị chất lượng Chất lượng là một vấn đề cơ bản, quyết định sự tồn tại và phát triển của bất kì doanh nghiệp nào. Đối với Công ty luôn chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra. Để đảm bảo sản phẩm làm ra đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng, bộ phận sản xuất sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn về quy cách, quy định các dãy số, kích thước sản phẩm, chi tiết bộ phận nguyên vật liệu để cho bộ phận sản xuất đúng các thông số này. Đồng thời, chất lượng sản phẩm còn thể hiện qua những tiêu chuẩn quy định những yêu cầu cơ bản sản phẩm điều này được quy định trong chất liệu