Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Лісівництво:
еколого-збалансований
розвиток
Віртуальна виставка
Ліс, яке це рідне слово,
Я би весь час про нього мову вів,
Краса борів, шелест діброви
І соловейка нічний спів.
І повторяв би раз за разом,
Що ліс нам треба берегти.
Для цього об’єднатися нам треба,
Щоб разом всім у ногу йти.
М. Шаповал
Ліси України є її національним багатством. Лісові екосистеми –
компоненти, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити
вирішення важливих економічних і соціальних питань. Лісовим насадженням
належить особлива роль у збереженні та підтримці екологічної рівноваги. За
стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов ліси перевершують інші
екосистеми та є екологічним чинником великого значення в охороні
навколишнього природного середовища, екології самої людини, житті нинішніх
і майбутніх поколінь людей.
Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим
ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Лісівництво:
еколого-збалансований розвиток».
Журнал «Лісовий вісник» понад 10 років писав про природу. Про її велич, про
важку працю лісівників, нашу державу, яка є такою багатою на красу. У наступних
номерах часопису багато про війну. Така реальність, в якій ми опинилися. Тож
тепер часопис розповідає, як працює лісова галузь під час війни, як допомагає
ЗСУ, як піклується про біженців, ростить ліс, гасить пожежі, наповнює бюджет,
фіксує руйнації, крадіжки та страшні «сюрпризи» від рашистів.
На сторінках журналу надруковано ексклюзивну інформацію від
професіоналів лісової, деревообробної та мисливської галузі:
– вирощування, захист, охорона лісу;
– переробка деревини;
– верстати та обладнання, сушильні камери;
– досвід ведення лісового та мисливського господарства;
– способи та методи полювання та риболовлі;
– зброя: фірми та моделі;
– кінологія і т. п.
630 А 26 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посіб. /
О. Т. Урушадзе [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т,
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування,
Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Київ : Гельветика, 2019. – 482 с.
У посібнику обґрунтовано основні положення
науки і навчальної дисципліни
«Агролісівництво». Визначено збалансоване
еколого-соціо-економічне й рекреаційно-
оздоровче значення лісових масивів і важливі їхні
функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання
водостоку, продукування кисню, дисбактерізації
тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення
лісового фонду Грузії. Проаналізовано еколого-
економічний стан розвитку галузі агролісівництва
в Україні.
43 В 40 Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісового
господарства : практ. посіб. / А. Вишняк [та ін.]. – Івано-Франківськ :
Фоліант, 2011. – 63 с.
Ця публікація висвітлює
розробки Стратегічного плану
розвитку громад на основі
природних ресурсів та Плану
лісового господарства, підходи
та методи залучення громад до
планування.
Для українських громад,
лісівників, громадських
організацій та інших
зацікавлених осіб.
630 Б 77 Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О.
Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., допов. і перероб. –
Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с.
У навчальному посібнику викладено
еколого-біологічні особливості
лісознавства, подано як загальновідомі, так
і новітні матеріали щодо біологічних та
екологічних особливостей і функцій
лісових біоценозів. Розглянуто шляхи
відновлення, росту та формування лісу,
динамічні показники лісових екосистем,
лісову типологію, а також екологічні та
регулюючі функції лісових насаджень.
Посібник рекомендований для студентів
екологічних і лісознавчих спеціальностей
закладів вищої освіти.
630 Д 58 Довідник працівника лісу / Об-ня агролісогосподар. підприємств
Хмельниц. обл. «Хмельницькоблагроліс» ; упоряд. І. С. Валівоць. – 2-ге
вид., перероб. і допов. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 240
с.
У довіднику висвітлено основні
положення технології
лісозаготівельних робіт – від
приймання лісосічного фонду,
раціональної розробки деревини,
обліку, створення безпеки умов
праці до передачі лісосік для
заліснення.
Довідник розрахований на
лісівничих, інженерів
лісозаготівель, майстрів лісу,
бригадирів, лісівників, а також
інших працівників, які мають
справу з веденням лісового
господарства.
630 К 56 Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та
лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2021. – 240 с.
У підручнику викладено основні поняття,
принципи та завдання лісової екології,
висвітлено сучасні дані щодо питань
лісовідновлення та лісорозведення на принципах
екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто
екологічні особливості основних лісотвірних
деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих
рослин нижніх ярусів, проаналізовано й
систематизовано різні види класифікацій типів
лісу з екологічного погляду, розглянуто
екологічні проблеми лісорозведення в Україні.
Видання розраховане на студентів закладів вищої
освіти, що навчаються за спеціальністю «Лісове
господарство», а також буде корисним для
аспірантів, викладачів і наукових співробітників.
630 К 78 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб.
для студентів ВНЗ / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми :
Унів. кн., 2021. – 415 с.
Викладено теоретичні основи фітоекології,
охарактеризовано основні екологічні
фактори, що впливають на розвиток
рослин, надано поняття про рослини та
рослинні угруповання, висвітлено загальні
аспекти геоботанічного районування
України та світу.
Для студентів закладів вищої освіти з
напряму підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» й
споріднених спеціальностей.
630 Л 63 Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та
продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. –
Київ : КНТ, 2019. – 134 с.
Навчально-методичний посібник
призначений для виконання
лабораторно-практичних занять і
самостійного навчання та оцінки рівня
знань студентів з дисципліни «Лісова
ентомологія». У посібнику представлено
морфологію, анатомію, біологію
розмноження та розвитку, екологію і
систематику комах, викладено
діагностичні ознаки та розповсюдження
найважливіших видів шкідливих комах
лісу, дані щодо їхньої біології, екології
та шкодочинності.
630 Л 63 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових
дібровах Західного Поділля : монографія / В. К. Заїка [та ін.] ; Вінниц.
нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 198 с.
Проведено результати комплексного
лісівничо-біологічного дослідження в
складних мішаних дубових
лісостанах різного віку і видового
складу та показано вплив липи на
ріст і формування деревостанів, стан
і життєдіяльність дуба звичайного,
формування лісової підстилки,
агрохімічні показники ґрунту, а також
лісовідновні процеси у лісових
фітоценозах.
Монографічна робота розрахована на
науковців, аспірантів, студентів
лісогосподарських факультетів та
фахівців лісового господарства.
630 Л 63 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження
біорізноманіття Вінниччини / І. С. Нейко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр.
ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 500 с.
У виданні представлено результати
комплексних лісівничих та генетико-
селекційних досліджень лісових
екосистем Вінниччини; відображено
основні засади індивідуального та
популяційного відбору основних
лісотвірних порід, оцінено стан та
ефективність використання лісових
генетичних ресурсів; оцінено роль
лісових генетичних ресурсів у
контексті збереження біорізноманіття
та формування екологічної мережі.
Монографія розрахована на науковців,
аспірантів, студентів лісогосподарських
факультетів та фахівців лісового
господарства.
630 Л 63 Лісопаркове господарство : навч. посіб. / І. М. Дідур [та ін.] ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 255 с.
Наведено відомості про
розміщення та функціонування
зелених зон лісопарку. Розглянуто
основні положення проєктування
та формування лісопарків, методи
ландшафтної таксації, принципи
організації території та
благоустрою лісопаркових частин
зелених зон. Розглянуто
особливості ведення лісопаркового
господарства в приміських зонах.
Навчальний посібник для студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство».
630 О-51 Окрушко, С. Є. Хвороби і шкідники лісових та садово-
паркових культур : навч. посіб. / С. Є. Окрушко, П. М. Вергелес ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 276 с.
У посібнику подано коротку
характеристику найбільш
поширених хвороб і шкідників
лісових та садово-паркових
культур, а також рекомендовані
заходи захисту від них.
Рекомендовано для підготовки
фахівців аграрних закладів вищої
освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації із
спеціальності 202 «Захист
рослин».
630 П 46 Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та
підвищення їх пожежостійкості : монографія / за ред. С. В. Зібцева. – Київ :
Наук. столиця, 2018. – 233 с.
У монографії висвітлено сучасний стан
оцінювання рівня пожежної небезпеки лісів у зоні
радіаційного забруднення, наведено лісівничо-
таксаційну характеристику, санітарний та
протипожежний стан лісового фонду зони
відчуження Чорнобильської АЕС, оцінено обсяги
лісових горючих матеріалів у цій зоні та
запропоновано місцеву шкалу оцінки пожежної
небезпеки лісових насаджень за умовами погоди й
заходи щодо підвищення рівня охорони лісів від
пожеж.
Розраховано на наукових працівників, викладачів і
фахівців лісового господарства, Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
України, аспірантів і студентів лісогосподарських,
екологічних і біологічних закладів вищої освіти.
630 Р 83 Рудська, Н. О. Лісова ентомологія : навч. посіб. / Н. О.
Рудська, Н. В. Пінчук, О. В. Ватаманюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця : Твори, 2020. – 288 с.
У посібнику розглянуто морфологію,
анатомію, біологію розмноження та
розвитку, екологію і систематику комах. У
спеціальній частині викладено діагностичні
ознаки, розповсюдження в межах України
найважливіших видів шкідливих комах лісу,
дані щодо їхньої біології, екології та
шкодочинності. Вказані методи боротьби зі
шкідливими комахами.
Навчальний посібник призначений для
підготовки фахівців закладів вищої освіти
ІІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку
«Лісове господарство». Може бути
корисним фахівцям із захисту рослин,
агрономам господарств різних форм
власності й господарювання, всім, хто
цікавиться лісовою ентомологією.
630 Т 31 Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості
лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В.
Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця : Твори, 2021. – 184 с.
У монографії представлено результати
досліджень факультету агрономії та лісівництва
Вінницького національного аграрного
університету на базі державних
лісогосподарських підприємств Вінницького,
Тернопільського та Хмельницького обласних
управлінь лісового та мисливського
господарства. У роботі проведено аналіз
структури та динаміки лісового фонду, стану
різноманіття типологічного процесу та
особливості запровадження рубок догляду
різної інтенсивності, а також екологічно-
орієнтованих систем рубок головного
користування.
Наукові та практичні дослідження впроваджено
в навчальний процес кафедри при викладанні
навчальних дисциплін «Лісівництво»,
«Лісоексплуатація».
Дякую за увагу!
Підготувала провідний бібліограф
сектору аграрних наук Оксана Шпичак
Чекаємо Вас за адресою:
м. Вінниця, вул. Соборна, 73,
ВОУНБ ім. В. Отамановського,
сектор аграрних наук (ІІІ поверх)
1 sur 19

Recommandé

Не руйнуй гармонії. 2.pptx par
Не руйнуй гармонії. 2.pptxНе руйнуй гармонії. 2.pptx
Не руйнуй гармонії. 2.pptxssuser6b5b34
16 vues20 diapositives
проект лукашук на київ par
проект лукашук на київпроект лукашук на київ
проект лукашук на київlily_zbar
279 vues23 diapositives
зелені перлини миронівський цдют par
зелені перлини миронівський цдютзелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдютVasyliuk Oleksij
2.4K vues22 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища par
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаВіртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаSavua
388 vues13 diapositives
Виховна система наметового_табору par
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуСнежана Дужук
342 vues4 diapositives
Vol 5-no-47-47-2020 par
Vol 5-no-47-47-2020Vol 5-no-47-47-2020
Vol 5-no-47-47-2020The scientific heritage
61 vues60 diapositives
Духовна сила народу у збереженні природи: вінницький край par
Духовна сила народу у збереженні природи: вінницький крайДуховна сила народу у збереженні природи: вінницький край
Духовна сила народу у збереженні природи: вінницький крайVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
147 vues17 diapositives
Організація охорони праці в сільському господарстві par
Організація охорони праці в сільському господарствіОрганізація охорони праці в сільському господарстві
Організація охорони праці в сільському господарствіVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
162 vues16 diapositives

Similaire à Лісівництво: еколого-збалансований розвиток(20)

Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища par Savua
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаВіртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Savua388 vues
Кафедра лісового господарства par udau_admin
Кафедра лісового господарстваКафедра лісового господарства
Кафедра лісового господарства
udau_admin5.5K vues
фурдичку о.і. 65 років par Roman Gulinchuk
фурдичку о.і.  65 роківфурдичку о.і.  65 років
фурдичку о.і. 65 років
Roman Gulinchuk188 vues
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи par FSC Ukraine
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективиСертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи
FSC Ukraine177 vues
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі... par Дарницька Книгиня
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...
Ліс – легені планети par library_darnitsa
Ліс – легені планети Ліс – легені планети
Ліс – легені планети
library_darnitsa3.2K vues
Екологія на порозі третього тисячоліття par zolka2016
Екологія на порозі третього тисячоліттяЕкологія на порозі третього тисячоліття
Екологія на порозі третього тисячоліття
zolka2016257 vues
екологічне виховання на уроках математики par vetrovaalla7
екологічне виховання на уроках математикиекологічне виховання на уроках математики
екологічне виховання на уроках математики
vetrovaalla78.9K vues

Plus de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» par
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 vues10 diapositives
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!» par
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
109 vues16 diapositives

Plus de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Dernier

Літературні дати 2024 року par
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
169 vues30 diapositives
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
218 vues38 diapositives
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
218 vues24 diapositives
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
5 vues19 diapositives
ІКТ Захарчун.pdf par
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
8 vues6 diapositives
Діловодство у ЗПО par
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
654 vues53 diapositives

Dernier(20)

Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 vues
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 vues

Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

 • 2. Ліс, яке це рідне слово, Я би весь час про нього мову вів, Краса борів, шелест діброви І соловейка нічний спів. І повторяв би раз за разом, Що ліс нам треба берегти. Для цього об’єднатися нам треба, Щоб разом всім у ногу йти. М. Шаповал Ліси України є її національним багатством. Лісові екосистеми – компоненти, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити вирішення важливих економічних і соціальних питань. Лісовим насадженням належить особлива роль у збереженні та підтримці екологічної рівноваги. За стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов ліси перевершують інші екосистеми та є екологічним чинником великого значення в охороні навколишнього природного середовища, екології самої людини, житті нинішніх і майбутніх поколінь людей. Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Лісівництво: еколого-збалансований розвиток».
 • 3. Журнал «Лісовий вісник» понад 10 років писав про природу. Про її велич, про важку працю лісівників, нашу державу, яка є такою багатою на красу. У наступних номерах часопису багато про війну. Така реальність, в якій ми опинилися. Тож тепер часопис розповідає, як працює лісова галузь під час війни, як допомагає ЗСУ, як піклується про біженців, ростить ліс, гасить пожежі, наповнює бюджет, фіксує руйнації, крадіжки та страшні «сюрпризи» від рашистів.
 • 4. На сторінках журналу надруковано ексклюзивну інформацію від професіоналів лісової, деревообробної та мисливської галузі: – вирощування, захист, охорона лісу; – переробка деревини; – верстати та обладнання, сушильні камери; – досвід ведення лісового та мисливського господарства; – способи та методи полювання та риболовлі; – зброя: фірми та моделі; – кінологія і т. п.
 • 5. 630 А 26 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посіб. / О. Т. Урушадзе [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Київ : Гельветика, 2019. – 482 с. У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво». Визначено збалансоване еколого-соціо-економічне й рекреаційно- оздоровче значення лісових масивів і важливі їхні функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання водостоку, продукування кисню, дисбактерізації тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення лісового фонду Грузії. Проаналізовано еколого- економічний стан розвитку галузі агролісівництва в Україні.
 • 6. 43 В 40 Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісового господарства : практ. посіб. / А. Вишняк [та ін.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 63 с. Ця публікація висвітлює розробки Стратегічного плану розвитку громад на основі природних ресурсів та Плану лісового господарства, підходи та методи залучення громад до планування. Для українських громад, лісівників, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
 • 7. 630 Б 77 Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О. Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с. У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглянуто шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісову типологію, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. Посібник рекомендований для студентів екологічних і лісознавчих спеціальностей закладів вищої освіти.
 • 8. 630 Д 58 Довідник працівника лісу / Об-ня агролісогосподар. підприємств Хмельниц. обл. «Хмельницькоблагроліс» ; упоряд. І. С. Валівоць. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 240 с. У довіднику висвітлено основні положення технології лісозаготівельних робіт – від приймання лісосічного фонду, раціональної розробки деревини, обліку, створення безпеки умов праці до передачі лісосік для заліснення. Довідник розрахований на лісівничих, інженерів лісозаготівель, майстрів лісу, бригадирів, лісівників, а також інших працівників, які мають справу з веденням лісового господарства.
 • 9. 630 К 56 Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2021. – 240 с. У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовано й систематизовано різні види класифікацій типів лісу з екологічного погляду, розглянуто екологічні проблеми лісорозведення в Україні. Видання розраховане на студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Лісове господарство», а також буде корисним для аспірантів, викладачів і наукових співробітників.
 • 10. 630 К 78 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми : Унів. кн., 2021. – 415 с. Викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу. Для студентів закладів вищої освіти з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» й споріднених спеціальностей.
 • 11. 630 Л 63 Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2019. – 134 с. Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладено діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їхньої біології, екології та шкодочинності.
 • 12. 630 Л 63 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових дібровах Західного Поділля : монографія / В. К. Заїка [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 198 с. Проведено результати комплексного лісівничо-біологічного дослідження в складних мішаних дубових лісостанах різного віку і видового складу та показано вплив липи на ріст і формування деревостанів, стан і життєдіяльність дуба звичайного, формування лісової підстилки, агрохімічні показники ґрунту, а також лісовідновні процеси у лісових фітоценозах. Монографічна робота розрахована на науковців, аспірантів, студентів лісогосподарських факультетів та фахівців лісового господарства.
 • 13. 630 Л 63 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження біорізноманіття Вінниччини / І. С. Нейко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 500 с. У виданні представлено результати комплексних лісівничих та генетико- селекційних досліджень лісових екосистем Вінниччини; відображено основні засади індивідуального та популяційного відбору основних лісотвірних порід, оцінено стан та ефективність використання лісових генетичних ресурсів; оцінено роль лісових генетичних ресурсів у контексті збереження біорізноманіття та формування екологічної мережі. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів лісогосподарських факультетів та фахівців лісового господарства.
 • 14. 630 Л 63 Лісопаркове господарство : навч. посіб. / І. М. Дідур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 255 с. Наведено відомості про розміщення та функціонування зелених зон лісопарку. Розглянуто основні положення проєктування та формування лісопарків, методи ландшафтної таксації, принципи організації території та благоустрою лісопаркових частин зелених зон. Розглянуто особливості ведення лісопаркового господарства в приміських зонах. Навчальний посібник для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».
 • 15. 630 О-51 Окрушко, С. Є. Хвороби і шкідники лісових та садово- паркових культур : навч. посіб. / С. Є. Окрушко, П. М. Вергелес ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 276 с. У посібнику подано коротку характеристику найбільш поширених хвороб і шкідників лісових та садово-паркових культур, а також рекомендовані заходи захисту від них. Рекомендовано для підготовки фахівців аграрних закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації із спеціальності 202 «Захист рослин».
 • 16. 630 П 46 Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та підвищення їх пожежостійкості : монографія / за ред. С. В. Зібцева. – Київ : Наук. столиця, 2018. – 233 с. У монографії висвітлено сучасний стан оцінювання рівня пожежної небезпеки лісів у зоні радіаційного забруднення, наведено лісівничо- таксаційну характеристику, санітарний та протипожежний стан лісового фонду зони відчуження Чорнобильської АЕС, оцінено обсяги лісових горючих матеріалів у цій зоні та запропоновано місцеву шкалу оцінки пожежної небезпеки лісових насаджень за умовами погоди й заходи щодо підвищення рівня охорони лісів від пожеж. Розраховано на наукових працівників, викладачів і фахівців лісового господарства, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, аспірантів і студентів лісогосподарських, екологічних і біологічних закладів вищої освіти.
 • 17. 630 Р 83 Рудська, Н. О. Лісова ентомологія : навч. посіб. / Н. О. Рудська, Н. В. Пінчук, О. В. Ватаманюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 288 с. У посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах. У спеціальній частині викладено діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їхньої біології, екології та шкодочинності. Вказані методи боротьби зі шкідливими комахами. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку «Лісове господарство». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, агрономам господарств різних форм власності й господарювання, всім, хто цікавиться лісовою ентомологією.
 • 18. 630 Т 31 Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В. Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 184 с. У монографії представлено результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету на базі державних лісогосподарських підприємств Вінницького, Тернопільського та Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського господарства. У роботі проведено аналіз структури та динаміки лісового фонду, стану різноманіття типологічного процесу та особливості запровадження рубок догляду різної інтенсивності, а також екологічно- орієнтованих систем рубок головного користування. Наукові та практичні дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри при викладанні навчальних дисциплін «Лісівництво», «Лісоексплуатація».
 • 19. Дякую за увагу! Підготувала провідний бібліограф сектору аграрних наук Оксана Шпичак Чекаємо Вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 73, ВОУНБ ім. В. Отамановського, сектор аграрних наук (ІІІ поверх)