Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
IonAG~RBICEANU FEFELEAGA
Fefeleaga           TABEL CRONOLOGIC1882 12 septembrie S-a n[scut ]n satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion,   ...
Ion Ag`rbiceanu   }n primii doi ani continu[ s[ trimit[ versuri la Unirea, semnate   Alfius, de asemenea =i c`teva pov...
Fefeleaga   }ncepe perioada unor aspre revelaii cu privire la traiul oamenilor   acestor p[ri, majoritatea mineri la b...
Ion Ag`rbiceanu1914 Romanul Arhanghelii apare =i ]n volum, ]n editura Luceaf[rul din   Sibiu.   }n foiletoanele, pov...
Fefeleaga1931 V[d lumina tiparului romanul Biruina =i „]ncercarea satiric[“   R[bojul lui Sf. Petre (editat[ ]n volum ]n...
Ion Ag`rbiceanu   intelectualit[ii ardelene ]n deceniile de dup[ Unire, =i Sf`ntul, „o   reprivire satiric[ general[ p...
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)

567 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)

 1. 1. IonAG~RBICEANU FEFELEAGA
 2. 2. Fefeleaga TABEL CRONOLOGIC1882 12 septembrie S-a n[scut ]n satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion, al doilea copil din cei opt ai lui Nicolae Ag`rbiceanu =i ai Anei, n[scut[ Olariu. Tat[l, de profesiune „vigil silvic“, p[durar, om cu dragoste de carte, era abonat la diverse ziare =i reviste poporale ale vremii. Mama, care nu =tia carte, avea darul povestirii =i un sim dezvoltat pentru frumuseile naturii. Bunicul dinspre tat[, Vasile Boariu, tot p[durar, se n[scuse ]n satul Ag`rbiciu, situat pe linia ferat[ Cop=a Mic[ — Sibiu. Poreclit ]n Cenade „Ag`rbiceanu“, porecla va deveni numele urma=ilor s[i.1888 Micul Ion ]ncepe s[ ]nvee la =coala din satul natal. }n ultima parte a clasei a treia trece la Blaj, unde face =i clasa a patra, pentru a putea fi mai bine preg[tit ]n vederea continu[rii studiilor.1891—1900 Gimnaziul =i liceul, la Blaj, unde ]=i ia =i bacalaureatul. }ncep`nd din clasa a patra liceal[ are ca profesor la limbile rom`n[ =i latin[ pe Gavriil Precup, „om cu aleas[ cultur[ =i cu mult sim pentru literatur[“. Cite=te cu nesa din Alecsandri, Creang[ =i din colecia de poezii populare a lui G. Dem. Teodorescu. „Pove=tile lui Creang[ m-au f[cut pentru ]nt`ia oar[ s[ r`d cu lacrimi, s[ simt o mare bucurie =i lumin[ ]n suflet. D[nil[ Prepeleac, Soacra cu trei nurori, ca =i mai t`rziu Kir Ianulea =i Pastram[ trufanda de Caragiale mi-au r[mas p`n[ azi scrierile care m[ predispun la voie bun[ mai mult dec`t oricare altele“ (M[rturisiri). La lecturile preferate se adaug[ cur`nd operele lui Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu =i N. Gane. }n ultimii ani de liceu se afirm[ cu ]ncerc[ri de poezie la societatea de lectur[ a elevilor, iar ]n foiletonul ziarului Unirea din Blaj, la sf`r=itul clasei a VII-a, i se public[ primele versuri. }n acela=i ziar, ]n aprilie 1900, debuteaz[ cu schia }n postul Pa=telui.1900 Ion Ag`rbiceanu se ]nscrie la Seminarul teologic al Universit[ii din Budapesta, ale c[rui cursuri le urmeaz[ cu ]ntreruperi, p`n[ ]n anul 1904, c`nd obine „absolutoriul“. 9
 3. 3. Ion Ag`rbiceanu }n primii doi ani continu[ s[ trimit[ versuri la Unirea, semnate Alfius, de asemenea =i c`teva povestiri. Mai public[ versuri ]n Fa- milia, Tribuna, Tribuna literar[ =i chiar ]n S[m[n[torul (1903), folosind diferite pseudonime. Tot cu pseudonim (Potcoav[) public[ ]n ziarul Drapelul din Lugoj schie satirice =i umoristice, realizate ]n spiritul literaturii umoristice a bra=oveanului Virgil Oniiu. Dar ]ncerc[rile ]n proz[ ]ncep s[ fie cur`nd „determinate de-o nou[ ]nc`ntare estetic[, de-o adev[rat[ ]nsufleire. De S[m[n[torul. +i anume: de proza literar[ a lui M. Sadoveanu, I. Cioc`rlan, Sandu- Aldea. +i, mai precis: de stilul nou, fraged de tineree, viu =i colorat, cu mare putere de a descrie natura =i aspectul extern al oamenilor — tocmai ceea ce p[stram =i eu mai ad`nc ]n suflet, ]n chip incon=tient, din prima mea copil[rie (...) Simeam acum o dorin[, un av`nt s[ ]ncerc =i eu, ceea ce nu a fost cazul c`nd am citit pe ceilali prozatori rom`ni: Negruzzi, Gane, Slavici, Creang[, Ispirescu, Vlahu[, Duiliu Zamfirescu“ (M[rturisiri).1902 Apare la Budapesta, scoas[ de o seam[ de tineri (A. P B[nu, Al. . Ciura, Octavian Goga, Octavian T[sl[uanu), revista Luceaf[rul. }n nr. 8 al primului an de apariie Ag`rbiceanu public[ schia Badea Niculae. }n 1903 colaborarea se intensific[. Acum apar: }n s`mb[ta Floriilor, M[tu=a Stana, urmate, ]n 1904, de Mistreul, Houl, Pe mal.1904—1905 Pedagog („subprefect“) la internatul liceului de b[iei din Blaj. }n toamna lui 1905 primind o burs[, se ]ntoarce la Budapesta cu intenia de a urma filologia clasic[ =i istoria, dar scurt timp dup[ aceea renun[. Perioad[ de intens[ creaie =i de lecturi susinute. }ntr-un singur an (1905) apar ]n Luceaf[rul 11 povestiri. Spre sf`r=itul anului 1905 apare, editat de Luceaf[rul, care scosese tot atunci =i Poeziile lui Octavian Goga, primul s[u volum de schie =i povestiri intitulat De la ar[.1906 }ntors la Blaj, ocup[ pentru scurt timp funcia de „cancelist“ la Mitropolie. Viziteaz[ Bucure=tii cu prilejul expoziiei jubiliare. Aici cunoa=te pe scriitorii ardeleni a=ezai ]n Capitala [rii libere, pe Co=buc, Iosif, Chendi, Gorun, Zaharia B`rsan, precum =i pe Nicolae Iorga =i Emil G`rleanu. Se c[s[tore=te cu Maria Aurelia Radu. Hirotonit, este numit preot ]n satul Bucium-+asa, aproape de or[=elul Abrud, ]n Munii Apuseni. 10
 4. 4. Fefeleaga }ncepe perioada unor aspre revelaii cu privire la traiul oamenilor acestor p[ri, majoritatea mineri la b[ile de aur. Rodul acestor experiene sunt o seam[ de Fragmente publicate ]n revista Ramuri (1907) =i ]n Revista politic[ =i literar[ din Blaj, din acela=i an, portrete =i instantanee reporterice=ti, dintre care unele vor deveni schiele =i povestirile care compun volumul din 1910, }n ]ntuneric. Ion Ag`rbiceanu colaboreaz[ la numeroase reviste din Ardeal =i din |ar[, ]ndeosebi la Luceaf[rul =i la Viaa rom`neasc[; ]n revista ie=ean[ public[, ]ncep`nd cu 1906, numeroase schie: }n lupt[ (nr. 7, 1906), Fierarul Petrea, Fefeleaga (nr. 8, 1908), Luminia (nr. 10), V`rvoara (nr. 12), Anghelu= (1909), Vecinul nostru Hudri (1910), precum =i nuvela mai lung[ Popa Man (nr. 3 =i 4, 1910).1909 Apare la V[lenii de Munte volumul }n clasa cult[, reunind schie =i povestiri din viaa intelectualit[ii ardelene.1910 Apare volumul Dou[ iubiri, tip[rit de tipografia Neamului rom`nesc. Volumul conine cunoscutele schie =i povestiri Fefeleaga, Luminia, Bunica Iova, Precupa= etc., inspirate unele de amintirile copil[riei, altele din noua realitate a satului moesc. Apare volumul }n ]ntuneric, tip[rit de Editura Minerva din Bucure=ti, cuprinz`nd de asemenea evoc[ri de figuri din satul copil[riei, dar mai ales Fragmentele rupte din experiena de via[ de la Bucium-+asa. Apare ]n Biblioteca Lumina din Bucure=ti culegerea de povestiri Pr[pastia. }n nr. 5 al Luceaf[rului se public[ r[spunsul lui Ag`rbiceanu la ancheta revistei cu privire la poporanism, semnificativ pentru convingerile social-politice ale scriitorului. Este numit preot ]n satul Orlat din apropierea Sibiului, unde va r[m`ne p`n[ ]n 1916. Perioada aceasta =i cea care a precedat-o sunt ]nsemnate pentru scriitor =i din punctul de vedere al leciilor decisive care i-au ]ndrumat pa=ii ]n creaie. Ia cuno=tin[ de creaia lui Balzac, Flaubert, Zola, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Gorki, Andreev.1912 Impresii =i imbolduri conjugate din lectura Annei Karenina =i a Doamnei Bovary ]l duc la elaborarea primului s[u roman, Legea trupului, publicat ]n foiletonul Luceaf[rului (nr. 1 — 32), ap[rut ]n volum mult mai t`rziu, ]n 1926.1913 Tot ]n Luceaf[rul apare romanul Arhanghelii (nr. 1 — 12, 15 — 16, 18 — 24), al c[rui titlu i l-a inspirat romanul Mont-Oriol al lui Maupassant. 11
 5. 5. Ion Ag`rbiceanu1914 Romanul Arhanghelii apare =i ]n volum, ]n editura Luceaf[rul din Sibiu. }n foiletoanele, povestirile =i nuvelele sale, Ion Ag`rbiceanu a prezentat drama omului simplu zdrobit de r[zboi.1915 }n cursul verii scrie al treilea roman, Legea minii — Povestea altei viei, la baza c[ruia st[ concepia etic[ cre=tin[. Romanul a fost publicat abia ]n 1927.1916 Dup[ intrarea Rom`niei ]n r[zboi, o dat[ cu retragerea trupelor rom`ne ce intraser[ ]n Ardeal, Ag`rbiceanu cu familia se refugiaz[ la R`mnicu-V`lcea, apoi ]n Moldova.1918 Spre sf`r=itul anului se ]ntoarce ]n Transilvania, ]nt`i la Orlat, apoi la Sibiu, unde conduce ziarul Piatra, scos de Consiliul dirigent.1919 Ion Ag`rbiceanu se stabile=te la Cluj, dedic`ndu-se gazet[riei politice, care-l absoarbe vreme de peste un deceniu.1920—1922 O parte din ceea ce va publica ]n ace=ti ani fusese scris ]n vremea r[zboiului, =i chiar ]nainte, ceea ce-i permite s[ scoat[ ]n-tr- un interval relativ scurt peste zece volume de schie, povestiri =i foiletoane: Povestiri (Sibiu, 1920), volum care cuprinde ]ntr-o prim[ versiune nuvela P[sc[lierul; Popa Man (Bucure=ti, 1920), cuprinz`nd =i lunga nuvel[ cu acest titlu, publicat[ anterior ]n Viaa rom`neasc[; Luncu=oara din Paresimi, nuvele (Bucure=ti, 1920); Tr[surica verde, povestiri (Bucure=ti, 1921); Robirea sufletului, povestiri (Cluj, 1921); O zi ]nsemnat[ (Biblioteca C[minul, 1921); Chipuri de cear[ (Bucure=ti, 1921); Ceasuri de sear[ (Bucure=ti, 1921); Zilele din urm[ ale c[pitanului P`rvu (Bucure=ti, 1921); Scene (Bucure=ti, 1922); Spaima (Craiova, 1922) etc.1925 Apare volumul Dezam[gire, conin`nd =i impresionantele nuvele Dura lex =i A=a de singur!, inspirate de asemenea din tragedia familiilor lovite de r[zboi.1922—1930 Scriitorul ]=i extinde colaborarea la un mare num[r de reviste din ]ntreaga ar[, public`nd asiduu mai ales ]n Adev[rul literar =i artistic, Cos`nzeana, Cele trei Cri=uri, Transilvania (pe care o =i conduce), Ramuri, Viaa rom`neasc[ (unde apare, ]n 1931, ]n versiune revizuit[, P[sc[lierul) etc.1927 Ion Ag`rbiceanu se ]nvrednice=te de Premiul Naional pentru proz[.1930 La Craiova este publicat micul „roman“ Dolor. Apare ]n Biblioteca pentru toi volumul de povestiri Stafia, cuprinz`nd =i lunga nuvel[ cu acest titlu, versiunea iniial[ a nuvelei Jandarmul. 12
 6. 6. Fefeleaga1931 V[d lumina tiparului romanul Biruina =i „]ncercarea satiric[“ R[bojul lui Sf. Petre (editat[ ]n volum ]n 1934).1930—1937 Prezent ]n continuare, cu producii literare, ]n publicaiile literare, numele scriitorului poate fi ]nt`lnit mai frecvent ]n revistele ardelene: Darul vremii, Cluj, 1930, Societatea de m`ine, G`nd rom`nesc (Cluj, 1933...), Pagini literare (Turda, 1935...), Familia (Oradea, 1935...) etc.1938 Apare romanul Sectarii, satir[ a partidelor politice =i a „secta- rismului la care ajunseser[“. „Dac[ sub raport politic nu puteam face nimic, m[ simeam obligat s[ ajut societ[ii s[ se fereasc[ de ridicol =i de exager[rile degradante ]n lupta pentru o nou[ c[p[tuire“ (Adaos la M[rturisiri). Apare ]n revista Cuget clar povestirea Faraonii, o prim[ versiune a cunoscutei nuvele de mai t`rziu.1940 August Dictatul de la Viena, prin care o parte a Transilvaniei a fost rupt[ din trupul [rii. Scriitorul, refugiat la Sibiu, r[m`ne aici p`n[ ]n 1945, c`nd se ]ntoarce din nou la Cluj. Din bogata activitate de creaie desf[=urat[ ]n aceast[ perioad[ numai o mic[ parte a v[zut lumina tiparului. Editura Cartea rom`neasc[ din Bucure=ti tip[re=te volumul Amintirile, esenial pentru cunoa=terea ]mprejur[rilor =i a oamenilor care au modelat ]n copil[rie sufletul scriitorului. Sub titlul Dintr- un carnet, capitolele c[rii ap[ruser[ anterior ]n diverse reviste.1941 Public[, ]n nr. 12 al Revistei Fundaiilor, M[rturisiri.1942 Apare (Editura Fundaiilor) romanul de factur[ autobiografic[ Liceean... odinioar[, reconstituire a vieii de elev de la Blaj =i a atmosferei bl[jene. O alt[ editur[ bucure=tean[ ]i tip[re=te romanul }n pragul vieii, care surprinde tipuri =i moravuri din viaa intelectualit[ii ardelene. }n aceea=i editur[ se tip[re=te romanul Domni=oara Ana, cu preocup[ri asem[n[toare.1943 }n revista Convorbiri literare, se ]ncheie publicarea unui nou ro- man, V`ltoarea, imagine a moravurilor electorale. Romanul apare =i ]n volum, la Sibiu, ]n 1944. }n anii r[zboiului (1940—1945) cenzura timpului ]i opre=te editarea mai multor creaii. Dintre scrierile needitate, lucrate ]n aceast[ perioad[, fac parte romanele Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea =i Pr[pastia (acesta din urm[ publicat ulterior ]n Revista Fundaiilor), cu subiecte din viaa 13
 7. 7. Ion Ag`rbiceanu intelectualit[ii ardelene ]n deceniile de dup[ Unire, =i Sf`ntul, „o reprivire satiric[ general[ peste diferitele p[turi sociale ]n cele dou[ decenii“. Tot din aceast[ perioad[ dateaz[ =i naraiunea Valurile, v`ntu- rile..., povestire din primii ani de dup[ Unire, =i Strigoiul, roman evoc`nd obiceiuri =i credine proprii satului ardelean la sf`r=itul secolului trecut. Fragmente din unele scrieri r[mase ]n manuscris (Valurile, v`nturile..., Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea, Strigoiul) au ap[rut ]n cursul anilor 1957 =i 1962 ]n revistele Steaua, Gazeta literar[ =i Tribuna, cu prilejul s[rb[toririi scriitorului la ]mplinirea a 75 =i, respectiv, 80 de ani de via[.1954 Apare ]n Biblioteca pentru toi prima culegere de reedit[ri din schiele =i povestirile lui Ag`rbiceanu. }n anii urm[tori asemenea culegeri sunt tot mai frecvente.1955 Ion Ag`rbiceanu devine membru de onoare al Academiei.1956 Apare la Editura Tineretului volumul Din copil[rie, cuprinz`nd evoc[ri scrise dup[ 1950.1957 Vede lumina tiparului, la aceea=i editur[, volumul Din muni =i din c`mpii, imagini din lumea vieuitoarelor.1959 Ion Ag`rbiceanu public[ volumul File din cartea naturii.1961 Apare la Editura pentru literatur[ volumul de nuvele Faraonii, cuprinz`nd cele patru mari nuvele ale scriitorului: Faraonii, Popa Man, Jandarmul =i P[sc[lierul.1962 Scriitorul este s[rb[torit cu prilejul ]mplinirii v`rstei de 80 de ani. Revistele marcheaz[ evenimentul, iar unele, ca Steaua =i Tribuna, ]i ]nchin[ numere omagiale. Remarcabil prin inut[ mai ales nr. 9 al revistei Steaua, care cuprinde =i un util indice bibliografic al operei literare a scriitorului, precum =i Adaos la M[rturisiri. }ncepe publicarea seriei de Opere, sub directa supraveghere a scriitorului. Studiul introductiv, a=ezat ]n fruntea volumului I, e semnat de Mircea Zaciu; revizuit =i ]mbog[it, textul acesta devine monografia din 1964 Ion Ag`rbiceanu, tip[rit[ de Editura pentru literatur[.1963 28 mai Scriitorul ]nceteaz[ din via[, la Cluj. 14

×