Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Predu zetništvo V . Babić RAZVIJANJE POSLOVNE IDEJE Virtual incubator programme for SME's Project funded by EU. A project ...
<ul><li>UVOD </li></ul><ul><li>POJAM I KARAKTERISTIKE PREDUZETNIČKOG PROCESA  </li></ul><ul><li>MODELI PREDUZETNIČKOG PRO...
<ul><li>POJAM PREDUZETNIŠTVA SE RANIJE PRVENSTVENO VEZIVAO ZA NAPORE INDIVIDUA KOJI PREUZIMAJU RIZIK U OSTVARIVANJU US...
<ul><li>Suština preduzetni čkog procesa: </li></ul><ul><ul><li>Otkrivanje prilike , </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj pri...
Predu zetništvo V . Babić (Stevenson and Sahlman, 1987) Identifikacija prilike Ubiranje plodova preduzetničkog poduhvata ...
Predu zetništvo V . Babić Preduzetnički proces Model Elementi Karakteristike Veštine Aktivnosti
Predu zetništvo V . Babić
Predu zetništvo V . Babić
Predu zetništvo V . Babić Gartner [1] Bhave [96] Guedallo [51] Bygrave [96] Wickham [97] P reduzetnički proces je: Diskont...
Predu zetništvo V . Babić
<ul><li>LOGIČAN, </li></ul><ul><li>SISTEMATSKI ILI </li></ul><ul><li>PLANIRANI PROCES. </li></ul><ul><li>NASUPROT TOME,...
Predu zetništvo V . Babić OKRUŽENJE ORGANIZACIJA INDIVIDUA(E) PROCES
<ul><li>Potreba za uspehom </li></ul><ul><li>Lo k us k ontrol e </li></ul><ul><li>Spremnost za preuzimanje rizika </li></...
<ul><li>Preduzetnik locira priliku za biznis </li></ul><ul><li>Preduzetnik prikuplja resurse </li></ul><ul><li>Preduzetnik...
<ul><li>Raspoloživost kapitala za ulaganje </li></ul><ul><li>Postojanje iskusnih preduzetnika </li></ul><ul><li>Tehnički n...
<ul><li>Tip firme </li></ul><ul><li>Preduzetničko okruženje </li></ul><ul><li>Partneri </li></ul><ul><li>Strateške varijab...
<ul><li>Preduzetnički proces se zasniva na ciklusu 4 aktivnosti: </li></ul><ul><li>Inovacija </li></ul><ul><li>Aktivirajuć...
Predu zetništvo V . Babić Inovacija Aktivirajući događaj (Triggering event) Implementacija Rast PERSONALNE VARJABLE Karakt...
Predu zetništvo V . Babić Pojedinac (P) Stvaranje nove vrednosti (SNV) SNV P Proces Vreme Okruženje Okruženje Preduzetnič...
Predu zetništvo V . Babić ULAZ PREDUZETNIČKI PROCES IZLAZ Prilike iz okruženja Preduzetnici Organizacije Jedinstveni bizn...
Predu zetništvo V . Babić Prepoznavanje mogu ćnosti (s keniranje novi h mogućnosti ) Loc iranje prozora (po zicioniran...
Predu zetništvo V . Babić Me renje prozora ( kolika je vrednost potencijalnanog poduhvata ) Otvaranje prozora  ( angaž...
Predu zetništvo V . Babić Zatvaranje prozora ( održavanje kompetitivnosti ) 5
Predu zetništvo V . Babić
Predu zetništvo V . Babić PRILIKA RESURSI PREDUZETNIK (TIM) LIDERSTVO KREATIVNOST KOMUNIKACIJE Dvosmislenost E gzogene sil...
Predu zetništvo V . Babić
Predu zetništvo V . Babić
<ul><li>Preduzetnik </li></ul><ul><li>Prilika (mogućnost) </li></ul><ul><li>Res u rsi </li></ul><ul><li>Organizacija </li>...
Predu zetništvo V . Babić Prilika (mogućnost) Preduzetnik Organizacija Res u rsi Identifikacija Liderstvo Privlačenje i me...
<ul><li>Preduzetnik je srce preduzetničkog procesa </li></ul><ul><li>Preduzetnik je ključna osoba u procesu traženja prili...
<ul><li>Neadekvatan položaj (marginalizcija pojedinca ili grupe u društvu) </li></ul><ul><li>Pozicija između (na primer, b...
Predu zetništvo V . Babić Menadžer Konvencionalni posao Preduzetnik “ Push ” fa ktori “ Pull ” faktori Inhibitori
<ul><li>Finansijska nagrada preduzetništva </li></ul><ul><li>Sloboda rada za sebe </li></ul><ul><li>Osećaj ostvarenosti ko...
<ul><li>Ograničena finansijska nagrada za konvencionalni posao </li></ul><ul><li>Moguća nezaposlenost u datoj oblasti ekon...
<ul><li>Nemogu ćnost pribavljanja start-up kapitala </li></ul><ul><li>Velika cena start-up kapitala </li></ul><ul><li>Bizn...
<ul><li>Predstavljaju sposobnost realizovanja pr e duzetničkog procesa u svim njegovim fazama: </li></ul><ul><li>od prepoz...
Predu zetništvo V . Babić PP = f[M(PV x BV)] M – Motivacija PV – Preduzetni č ke ve štine BV - Biznis veštine
Predu zetništvo V . Babić Preduzetnički proces Konzorcijum  za preduzetničko obrazovanje www.entre-ed.org Preduzetničke v...
Predu zetništvo V . Babić Preduzetničke performanse (PP) Osnivanje sopstvenog biznisa Obavljanje prvih transakcija Rast b...
Predu zetništvo V . Babić
<ul><li>Sanzotta (1972) definiše motivaciju kao trokomponentnu konstrukciju: </li></ul><ul><li>Kompetitivnost </li></ul><u...
<ul><li>Potreba za dostignućima predstavlja karakteristiku preduzetničkog ponašanja . </li></ul><ul><li>Pojedinici sa vi...
<ul><li>Kretaivnost i inovativnost </li></ul><ul><li>Preuzimanje rizika </li></ul><ul><li>Identifikacija prilika </li></ul...
<ul><li>Opšte veštine menadžmenta </li></ul><ul><li>Finansijske veštine </li></ul><ul><li>Marketiške veštine </li></ul><ul...
<ul><li>Preduzetništvo se definiše kao traženje prilike (Shaw 1996) </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
<ul><li>Prilika (mogućnost, šansa) je gap (pukotina, jaz, breša, prolaz, praznina, raskorak) na tržištu koji prave oni k...
<ul><li>Preduzetnik prepoznaje način da popuni nesaglasnost između potreba na tržištu i proizvoda, odnosno usluga, koji za...
Predu zetništvo V . Babić
Predu zetništvo V . Babić
<ul><li>Privlačnost za tržište </li></ul><ul><li>Pravovremenost </li></ul><ul><li>Trajnost /odr ž ivost </li></ul>Predu ze...
<ul><li>Kreiranje novog biznisa, tako i na </li></ul><ul><li>Značajnije unapređenje pozicije postojećeg bizisa </li></ul>P...
<ul><li>Novac </li></ul><ul><li>Znanje </li></ul><ul><li>Sredstva za rad </li></ul><ul><li>Brendovi </li></ul><ul><li>Ugle...
<ul><li>Iako su resursi krucijalni za performanse poduhvata, sami resursi nisu dovoljni za postizanje održive konkurentske...
<ul><li>Da bi se snabdevalo tržište proizvodima i uslugama neophodno je da se odvija koordinacija niza aktivnosti i veliko...
Predu zetništvo V . Babić Aktivnosti preduzetničkog procesa
<ul><li>Razvijanje biznis ideje </li></ul><ul><li>Obezbeđivanje resursa </li></ul><ul><li>Implementacija kroz uspostavljan...
<ul><ul><li>Otkriće  San o mogućnostima </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvijanje koncepta  Izabiranje ideje i kreiranje pla...
Predu zetništvo V . Babić Odluka da se postane preduzetnik Razvoj uspešne biznis ideje Prelazak sa ideje na preduzetnič...
Predu zetništvo V . Babić Preopoznavanje mogućnosti i generisanje ideje Analiza izvodljivosti Analiza oblasti poslovanja ...
Predu zetništvo V . Babić Izgradnja novog tima za poduhvat Procena finansijske snage i sposobnosti preživljanja novog podu...
Predu zetništvo V . Babić Konzorcijum  za preduzetničko obrazovanje www.entre-ed.org Ubrzanje preduzetni štva Svuda !
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

3 razvijanje poslovne ideje

2 389 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

3 razvijanje poslovne ideje

 1. 1. Predu zetništvo V . Babić RAZVIJANJE POSLOVNE IDEJE Virtual incubator programme for SME's Project funded by EU. A project implemented by Business Innovation Center ltd Kragujevac
 2. 2. <ul><li>UVOD </li></ul><ul><li>POJAM I KARAKTERISTIKE PREDUZETNIČKOG PROCESA </li></ul><ul><li>MODELI PREDUZETNIČKOG PROCESA </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 3. 3. <ul><li>POJAM PREDUZETNIŠTVA SE RANIJE PRVENSTVENO VEZIVAO ZA NAPORE INDIVIDUA KOJI PREUZIMAJU RIZIK U OSTVARIVANJU USPEŠNOG BIZNISA. </li></ul><ul><li>TEK KASNIJE PRIHVAĆEN JE KONCEPT PO KOME SE PREDUZETNIŠTVO TRETIRA K AO PROCES KOJI SE ODVIJA U O RGANIZACIJAMA SVIH TIPOVA I SVIH VELIČINA. </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 4. 4. <ul><li>Suština preduzetni čkog procesa: </li></ul><ul><ul><li>Otkrivanje prilike , </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj prilike i </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksploatacija prilika (mogućnosti). </li></ul></ul>Predu zetništvo V . Babić
 5. 5. Predu zetništvo V . Babić (Stevenson and Sahlman, 1987) Identifikacija prilike Ubiranje plodova preduzetničkog poduhvata START CILJ
 6. 6. Predu zetništvo V . Babić Preduzetnički proces Model Elementi Karakteristike Veštine Aktivnosti
 7. 7. Predu zetništvo V . Babić
 8. 8. Predu zetništvo V . Babić
 9. 9. Predu zetništvo V . Babić Gartner [1] Bhave [96] Guedallo [51] Bygrave [96] Wickham [97] P reduzetnički proces je: Diskontinualan Nelinearan Multidisciplinaran Iterativan Nelinearan Feedback-driven Konceptualan Fizički Nestabilan Celovit Nekada i katastrofalan Jedinstven Diskontinualan Celovit Zasnovan na promenama Dinami čan Jedinstven Ekstremno osetljiv na početne uslove Uključuje veliki broj prethodnih uslova i varijabli Inicira se ljudskom odlukom
 10. 10. Predu zetništvo V . Babić
 11. 11. <ul><li>LOGIČAN, </li></ul><ul><li>SISTEMATSKI ILI </li></ul><ul><li>PLANIRANI PROCES. </li></ul><ul><li>NASUPROT TOME, ČESTO SE OPAŽA KAO: </li></ul><ul><li>KAO NEUREĐEN I </li></ul><ul><li>NEPREDVIDIV PROCES </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 12. 12. Predu zetništvo V . Babić OKRUŽENJE ORGANIZACIJA INDIVIDUA(E) PROCES
 13. 13. <ul><li>Potreba za uspehom </li></ul><ul><li>Lo k us k ontrol e </li></ul><ul><li>Spremnost za preuzimanje rizika </li></ul><ul><li>Zadovoljstvo poslom </li></ul><ul><li>Prethodno radno iskustvo </li></ul><ul><li>Roditelji preduzetnici </li></ul><ul><li>Starost </li></ul><ul><li>Obrazovanje </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 14. 14. <ul><li>Preduzetnik locira priliku za biznis </li></ul><ul><li>Preduzetnik prikuplja resurse </li></ul><ul><li>Preduzetnik prodaje na tržištu proizvode i usluge </li></ul><ul><li>Preduzetnik proizvodi proizvode </li></ul><ul><li>Preduzetnik gradi organizaciju </li></ul><ul><li>Preduzetnik odgovara državi i zajednici </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 15. 15. <ul><li>Raspoloživost kapitala za ulaganje </li></ul><ul><li>Postojanje iskusnih preduzetnika </li></ul><ul><li>Tehnički napredna radna snaga </li></ul><ul><li>Pristupačnost snabdevačima </li></ul><ul><li>Pristupnačnost potrošačima i tržištima </li></ul><ul><li>Uticaj države </li></ul><ul><li>Blizina univerziteta </li></ul><ul><li>Raspoloživost zemljišta i objekata </li></ul><ul><li>Uslovi transporta </li></ul><ul><li>Životni uslovi </li></ul><ul><li>Barijere za ulazak u biznis </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 16. 16. <ul><li>Tip firme </li></ul><ul><li>Preduzetničko okruženje </li></ul><ul><li>Partneri </li></ul><ul><li>Strateške varijable (strategija vođstva u troškovima, strategija diferenciranja i strategija fokusa) </li></ul><ul><li>Resursi </li></ul><ul><li>Marketing proizvoda i usluga </li></ul><ul><li>Proizvodnja proizvoda </li></ul><ul><li>Organizacioni razvoj i odgovor na institucionalne i socijalne uticaje </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 17. 17. <ul><li>Preduzetnički proces se zasniva na ciklusu 4 aktivnosti: </li></ul><ul><li>Inovacija </li></ul><ul><li>Aktivirajući događaj ( triggering event ) </li></ul><ul><li>Implementacija i </li></ul><ul><li>Rast </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 18. 18. Predu zetništvo V . Babić Inovacija Aktivirajući događaj (Triggering event) Implementacija Rast PERSONALNE VARJABLE Karakteristike Interni lokus kontrole Preuzimanje rizika Personalne vrednosti Edukacija Iskustvo PERSONALNE VARIJABLE Preuzimanje rizika Nezadovoljstvo poslom Gubitak posla Starosno doba Pol Posvećenost PERSONALNE VARJABLE Preduzetnik Lider Menadžer Posvećenost Vizija ORGANIZACIONE VARJABLE Tim Strategija Struktura Kultura Proizvodi OKRUŽENJE Mogućnosti (prilike) Modeli ugledanja Kretivnost OKRUŽENJE Konkurencija Resursi Inkubator Državna politika OKRUŽENJE Konkurenti Mušterije Dobavljači Investitori Bankari Advokati Resorsi Državna politika SOCIOLOŠKE VARJABLE Timovi Roditelji Porodica Model ugledanja
 19. 19. Predu zetništvo V . Babić Pojedinac (P) Stvaranje nove vrednosti (SNV) SNV P Proces Vreme Okruženje Okruženje Preduzetnički proces
 20. 20. Predu zetništvo V . Babić ULAZ PREDUZETNIČKI PROCES IZLAZ Prilike iz okruženja Preduzetnici Organizacije Jedinstveni biznis koncepti Res u rsi Identifikovanje prilike Razvoj i prećišćavanje koncepta Procena i Prikupljanje potrebnih resursa Implementacija Intenzitet preduzetništva Inovacija Proaktivnost Preuzimanje rizika Rastući poduhvat Stvaranje vrednosti Novi proizvodi i usluge Procesi Tehnologije Rast zaposlenosti i prihoda
 21. 21. Predu zetništvo V . Babić Prepoznavanje mogu ćnosti (s keniranje novi h mogućnosti ) Loc iranje prozora (po zicioniranje novog poduhvata ) 1 2
 22. 22. Predu zetništvo V . Babić Me renje prozora ( kolika je vrednost potencijalnanog poduhvata ) Otvaranje prozora ( angažovanje ) 3 4
 23. 23. Predu zetništvo V . Babić Zatvaranje prozora ( održavanje kompetitivnosti ) 5
 24. 24. Predu zetništvo V . Babić
 25. 25. Predu zetništvo V . Babić PRILIKA RESURSI PREDUZETNIK (TIM) LIDERSTVO KREATIVNOST KOMUNIKACIJE Dvosmislenost E gzogene sile Neizvesnost Kontekst tržišta kapitala
 26. 26. Predu zetništvo V . Babić
 27. 27. Predu zetništvo V . Babić
 28. 28. <ul><li>Preduzetnik </li></ul><ul><li>Prilika (mogućnost) </li></ul><ul><li>Res u rsi </li></ul><ul><li>Organizacija </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 29. 29. Predu zetništvo V . Babić Prilika (mogućnost) Preduzetnik Organizacija Res u rsi Identifikacija Liderstvo Privlačenje i menadžment
 30. 30. <ul><li>Preduzetnik je srce preduzetničkog procesa </li></ul><ul><li>Preduzetnik je ključna osoba u procesu traženja prilike za biznis i razvoju okvira za komercijalizaciju proizvoda i usluga. </li></ul><ul><li>Preduzetnik je dinamička sila koja narušava ekonomski ekvilibrijum kroz inovacije i kreira preduzetnički proces (Trevison, Grunding & De Jagar, 2002) </li></ul><ul><li>Glavni podstrek za predu z etni čki proces predstavlja želja preduzetnika da kriraju promenu i naprave razliku (Wickham, 2000). </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 31. 31. <ul><li>Neadekvatan položaj (marginalizcija pojedinca ili grupe u društvu) </li></ul><ul><li>Pozicija između (na primer, biti student ili praviti karijeru) </li></ul><ul><li>Positive push (npr. karijera koja obećava preduzetničke mogućnosti ili obrazovanje koje daje potrebno znanje i mogućnosti) </li></ul><ul><li>Positive pull (npr. mentori i partneri koji hrabre pojedinca) </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 32. 32. Predu zetništvo V . Babić Menadžer Konvencionalni posao Preduzetnik “ Push ” fa ktori “ Pull ” faktori Inhibitori
 33. 33. <ul><li>Finansijska nagrada preduzetništva </li></ul><ul><li>Sloboda rada za sebe </li></ul><ul><li>Osećaj ostvarenosti koji nudi pokretanje svoga poduhvata </li></ul><ul><li>Sloboda da se sledi sopstvena inovacija </li></ul><ul><li>Želja da se postigne odgovarajući socijalni status preko preduzetništva </li></ul>Predu zetništvo V . Babić Menadžer “ Pull ” faktori
 34. 34. <ul><li>Ograničena finansijska nagrada za konvencionalni posao </li></ul><ul><li>Moguća nezaposlenost u datoj oblasti ekonomije </li></ul><ul><li>Nesigurnost radnog mesta </li></ul><ul><li>Limiti i nazadovanje u karijeri </li></ul><ul><li>Nemogućnnost da se sledi sopstvena inovacija u okviru konvencionalnog posla </li></ul><ul><li>Neuklopljnost u uspostavljenu organizaciju (pozicija šeprtlje i nespretnog člana) </li></ul>Predu zetništvo V . Babić Menadžer “ Push ” fa ktori
 35. 35. <ul><li>Nemogu ćnost pribavljanja start-up kapitala </li></ul><ul><li>Velika cena start-up kapitala </li></ul><ul><li>Biznis okruženje predstavlja veliki rizik </li></ul><ul><li>Zakonske restrikcije na biznis aktivnosti </li></ul><ul><li>Nedostatak treninga za preduzetnike </li></ul><ul><li>Manjak samo-efikasnosti </li></ul><ul><li>Osećaj da uloga preduzetnika ima lošu sliku </li></ul><ul><li>Manjak pogodnog ljudskog resursa </li></ul><ul><li>Inercija </li></ul>Predu zetništvo V . Babić Menadžer Inhibitori
 36. 36. <ul><li>Predstavljaju sposobnost realizovanja pr e duzetničkog procesa u svim njegovim fazama: </li></ul><ul><li>od prepoznavanja mogućnosti </li></ul><ul><li>do opstanka i rasta </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 37. 37. Predu zetništvo V . Babić PP = f[M(PV x BV)] M – Motivacija PV – Preduzetni č ke ve štine BV - Biznis veštine
 38. 38. Predu zetništvo V . Babić Preduzetnički proces Konzorcijum za preduzetničko obrazovanje www.entre-ed.org Preduzetničke veštine Motivacija Spremnost Biznis veštine
 39. 39. Predu zetništvo V . Babić Preduzetničke performanse (PP) Osnivanje sopstvenog biznisa Obavljanje prvih transakcija Rast biznisa Regrutovanje zaposlenih Rast produktivnosti Rast prfitabilnosti Motivacija (M) Preduzetničke Veštine (PV) Biznis Veštine (BV) Nošenje rizika Kreativnost i inovativnost Identifikovanje mogućnosti Model ugledanja Generalne Menadžment veštine Marketinške veštine Legalne veštine Operacione veštine Menadžment ljudskim resursima Komunikacione veštine Biznis plan Potreba za uspehom (podvigom) Source; Adapted from Antonites (2000) Inspiracija Oček i vanja Odnos orema pr eprek ama i blokad ama Reakcija na uspeh ili neuspeh
 40. 40. Predu zetništvo V . Babić
 41. 41. <ul><li>Sanzotta (1972) definiše motivaciju kao trokomponentnu konstrukciju: </li></ul><ul><li>Kompetitivnost </li></ul><ul><li>Uro đen podstrek (podsticaj) </li></ul><ul><li>Stečeno ponašanje </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 42. 42. <ul><li>Potreba za dostignućima predstavlja karakteristiku preduzetničkog ponašanja . </li></ul><ul><li>Pojedinici sa visokim nivoom motivisanosti prema dostignućima postavljaju znatno više i izazovnije ciljeve za sebe. </li></ul><ul><li>Oni koriste feedback kao pogodan merni instrument koji pokazuje da li su postavljeni ciljevi . </li></ul><ul><li>Preduzetnici se takmiče u odnosu na sopstvene standarde o dostignućima i stalno traže nove puteve za poboljšanje sopstvenih performani. </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 43. 43. <ul><li>Kretaivnost i inovativnost </li></ul><ul><li>Preuzimanje rizika </li></ul><ul><li>Identifikacija prilika </li></ul><ul><li>Sposobnost tumačenja obrasca uspeha </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 44. 44. <ul><li>Opšte veštine menadžmenta </li></ul><ul><li>Finansijske veštine </li></ul><ul><li>Marketiške veštine </li></ul><ul><li>Pravne veštine </li></ul><ul><li>Operativne veštine </li></ul><ul><li>Menadžment ljudskih resursa </li></ul><ul><li>Komunikacione veštine </li></ul><ul><li>Planiranje biznisa </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 45. 45. <ul><li>Preduzetništvo se definiše kao traženje prilike (Shaw 1996) </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 46. 46. <ul><li>Prilika (mogućnost, šansa) je gap (pukotina, jaz, breša, prolaz, praznina, raskorak) na tržištu koji prave oni koji ga opslužuju (Kruger M.E. 2004) </li></ul><ul><li>Nesaglasnost potreba potrošača na jednoj strani i proizvoda /usluga na drugoj strani </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 47. 47. <ul><li>Preduzetnik prepoznaje način da popuni nesaglasnost između potreba na tržištu i proizvoda, odnosno usluga, koji zadovoljavaju te potrebe </li></ul>Predu zetništvo V . Babić POTREBE POTROŠAČA PROIZVODI USLUGE PREDUZETNIK
 48. 48. Predu zetništvo V . Babić
 49. 49. Predu zetništvo V . Babić
 50. 50. <ul><li>Privlačnost za tržište </li></ul><ul><li>Pravovremenost </li></ul><ul><li>Trajnost /odr ž ivost </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 51. 51. <ul><li>Kreiranje novog biznisa, tako i na </li></ul><ul><li>Značajnije unapređenje pozicije postojećeg bizisa </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 52. 52. <ul><li>Novac </li></ul><ul><li>Znanje </li></ul><ul><li>Sredstva za rad </li></ul><ul><li>Brendovi </li></ul><ul><li>Ugled (goodwill) </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 53. 53. <ul><li>Iako su resursi krucijalni za performanse poduhvata, sami resursi nisu dovoljni za postizanje održive konkurentske prednosti. </li></ul><ul><li>Ljudi imaju ključnu ulogu u poduhvatima i njihove veštine i iskustvo opredeljuju uspeh. </li></ul><ul><li>Preduzetnik mora da obezbedi korektan mix talenta i odanosti svog menadžment tima. </li></ul><ul><li>Da bi to ostvario preduzetnik mora da ima razvijene veštine i da bira konkurentne strategije za bolje korišćenje resursa koji su mu na raspolaganju. </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 54. 54. <ul><li>Da bi se snabdevalo tržište proizvodima i uslugama neophodno je da se odvija koordinacija niza aktivnosti i velikog broja ljudi. To je funkcija organizacije koju formira preduzetnik. </li></ul><ul><li>To podrazumeva strukturiranje biznisa tako da servisira potrebe posebnog tržišnog segmenta bolje od konkurencije. </li></ul><ul><li>Organizacija može imati različite forme zavisno od brojnih faktora (od locirane pozicije mogućnosti) </li></ul><ul><li>Organizacije sa tipično preduzetničkim karakteristika uključene su u aktivnosti od eksploatisanja ideja, preko inoviranja strategija, načina rada, pa čak i do proizvoda u fazi uuvođenja i inoviranja. </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 55. 55. Predu zetništvo V . Babić Aktivnosti preduzetničkog procesa
 56. 56. <ul><li>Razvijanje biznis ideje </li></ul><ul><li>Obezbeđivanje resursa </li></ul><ul><li>Implementacija kroz uspostavljanje biznisa </li></ul><ul><li>Opstanak i rast </li></ul>Predu zetništvo V . Babić
 57. 57. <ul><ul><li>Otkriće San o mogućnostima </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvijanje koncepta Izabiranje ideje i kreiranje plana </li></ul></ul><ul><ul><li>Obezbeđivanje resursa Test iranje izvodljivosti ( feasibility ) plana </li></ul></ul><ul><ul><li>A ktualizacija Start ovanje i vođenje biznisa </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Žetva ” Odlu čivanje o budućnosti biznisa business </li></ul></ul>Predu zetništvo V . Babić Consortium for Entrepreneurship Education www.entre-ed.org
 58. 58. Predu zetništvo V . Babić Odluka da se postane preduzetnik Razvoj uspešne biznis ideje Prelazak sa ideje na preduzetničku firmu Menadžemnt i razvoj Preduzetničkom firmom I II III IV
 59. 59. Predu zetništvo V . Babić Preopoznavanje mogućnosti i generisanje ideje Analiza izvodljivosti Analiza oblasti poslovanja i konkurenata Razvoj efektivnog biznis odela
 60. 60. Predu zetništvo V . Babić Izgradnja novog tima za poduhvat Procena finansijske snage i sposobnosti preživljanja novog poduhvata Priprema odgovarajućeg etičkog i pravnog temelja Pisanje biznis plana Obezbeđivanje finasija
 61. 61. Predu zetništvo V . Babić Konzorcijum za preduzetničko obrazovanje www.entre-ed.org Ubrzanje preduzetni štva Svuda !

×