Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lesson plan വിഷ്ണു

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
lesson plan
lesson plan
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Lesson plan വിഷ്ണു

  1. 1. Name of the teacher: VISHNUG Name of the school: KRKPM BHS & VHSE Subject: സ ോഷ്യല്‍ യന്‍സ് Unit: ഭൗമരഹ യങ്ങള്‍ സേടി Topic: ഭൂമിയുടട ഉള്ളറ CURRICULAR STATEMENT ചര്‍ച്ച നീരീക്ഷണം അപഗ്രഥനം തുടങ്ങിയ ഗ്പവര്‍ച്തനങ്ങൂിെ കട ്ുിി് ഗ്പശ്നങ്ങകൂപ്പറ്റി ചിന്ത് വി്സിപ്പിച് പരിഹാരംനിര്‍ച്ദേശിക്കിന്നുുവഴതുവ ി പുതിയ പഠനശിക്കയങ്ങ ര പി്രിച് ന തന അവസരങ്ങൂില്‍ ഗ്പദയാരിന്നു്യും അനു് െ മദനാഭാവം വി്സിപ്പിന്നു്യും കചയ്യുുവഴു CONTENT ANALYSIS Terms : ഭ വല്‍ന്നം, മാന്‍റില്‍, ്ാമ്പ്, സിയാല്‍, സിമ, പുറ്ാമ്പ് അ്്ാമ്പ്,ദ ാസിെു് ,ശിക്കിൊമണ്ഡെം,അസ്തദനാസ് ിയര്‍ച് Facts :  ഭ മിയുകട താരതദമേന ദനര്‍ച്ത പുറദന്താടാഭൂ ഭ വല്‍ന്നം ശ്ദ4ശിക്കം ്ി.മി ്നം  ഭ വല്‍ന്നതിതാ താക യായി 29 ്ി.മി വകര സ്ഥിതികചയ്യുുവഴ പാൂിയാഭൂ മാന്‍റില്‍  ഭ മിയുകട ദ്ഗ്രഭാരമാഭൂ ്ാമ്പ്, 29 ്ി.മി തുടങ്ങി 6371 ്ി.മി വകര സ്ഥിതി കചയ്യുുവഴു. ്ാമ്പ് ഗ്പധാനമായും അ്്ാമ്പ്,പുറ്ാമ്പ് എുവഴിങ്ങകന രണ്ടായി ്ാണകപ്പടുുവഴു  സിെിന്ന,അെുമിന എുവഴീ ധാതുന്ന മുഖ്േമായും അടങ്ങിയിരിന്നുുവഴതിനാല്‍ വന്‍്ര ഭ വല്‍ന്നകത സിയാല്‍ എുവഴു വിൂിന്നുുവഴു  സിെിന്ന, മഗ്നീഷ്േം, എുവഴീ ധാതുന്ന മുഖ്േമായും അടങ്ങിയിരിന്നുുവഴതിനാല്‍ സമുഗ്4 ഭ വല്‍ന്നകത സിമ എുവഴു വിൂിന്നുുവഴു  ഗ്പാചീന്ാെത് ഭ മുഖ്തുണ്ടായിരുുവഴ ജീവജാെങ്ങൂുകട അവശിക്കിഷ്ട്ടങ്ങ അവസാധശിക്കിെ്ൂില്‍ ്ാണകപ്പടാറുണ്ട് ഇവകയ ദ ാസിെു് എുവഴ് വിൂിന്നുുവഴു  ഭ വല്‍ന്നകതയും മാന്‍റിെികന്‍റ രപരിഭാരകതയും ദചര്‍ച്ുവഴ് ശിക്കിൊമണ്ഡെം എുവഴ് വിൂിന്നുുവഴു  ശിക്കിൊമണ്ഡെതിതാ താക യായി ശിക്കിൊപ4ാര്‍ച്ഥങ്ങ രരു്ിയ അര്‍ച്ധ ഗ്4വാവസ്ഥയില്‍ ്ാണകപ്പടുുവഴ ഭാരമാഭൂ അസ്തദനാസ് ിയാര്‍ച് Standard: VIII E Strength: 32/33 Duration: 40 mint
  2. 2. Concept : “ഭ മിയുകട രപരിതെതില്‍ നിുവഴും രള്ളിദെന്ന് ്ടന്നുദമ്പാ വൂകര വെിയ മാറ്റങ്ങൂാഭൂ ്ാണാന്‍ സാധിന്നുുവഴത്. ഭ വല്‍ന്നം, മാന്‍റില്‍ പുറ്ാമ്പ്,അ്്ാമ്പ് എുവഴിവ ദചര്‍ച്ുവഴതാഭൂ ഭ മിയുകട രള്ളറ ,,” CURRICULAR OBJECTIVE AND BEHAVIORAL OUTCOMES ്ുിി് ന്ന് ദമല്‍പ്പറ പദ പ4ങ്ങ ആശിക്കയങ്ങ വസ്തുത് എുവഴിവകയ ന്നുറിച് അറിവ് െഭിന്നുുവഴു ഭ മികയന്നുറിചും അതികന്‍റ രള്ളറകയന്നുറിചുമുള്ള വിവരങ്ങ ്ുിി് മനസിെന്നുുവഴു ്ുിി് ഗ്പവര്‍ച്തന െമായി നിരീക്ഷണം,വര്‍ച്ഗി്രണം,സംംാടനം,തുടങ്ങിയ നനപുനി്ൂില്‍ ് ിവ് ദനടുുവഴു ഭ മിയുകട വിവിധ പാൂി്കൂന്നുറിചുള്ള അറിവ് ്ുിി് ദനടുുവഴു അനുദയാജേമായ സരര്‍ച്ഭങ്ങൂില്‍ ്ുിി അറിവ് ഗ്പദയാരിന്നുുവഴു Entry behavior ഭ മികയന്നുറിചും അതികന്‍റ ംടനകയന്നുറിചും ്ുിി് ന്ന് മുന്‍ധാരണരണ്ട് Learning material ചിഗ്തങ്ങൂടങ്ങിയ ചാര്‍ച്ി്,ദമാളെു് ,പാഠപുസ്ത്ം Learning strategy സംംചര്‍ച്ച, വിശിക്ക്െനം Social issue അത്ഭുതങ്ങൂുകട ്െവറയാഭൂ ഭ മി എുവഴു പറയുദമ്പാ ും ഭ മിയുകട രള്ളറ രഹസേങ്ങകൂ പറ്റി ദനരിി് വിവര ദശിക്കഖ്രണം നടതാന്‍ നമുന്ന് നിരവധി പരിമിധി് രണ്ട്
  3. 3. Sub issue ഭ വല്‍ന്നം മുതല്‍ അ്്ാമ്പ് വകരയുള്ള ഭ മിയുകട പാൂി്കൂന്നുറിച് വേക്തമായി മനസിൊന്നുവാന്‍ നമുന്നിതുവകര ് ി പദിിിെല CLASSROOM INTERACTION PROCEDURE EXPECTED / ACTUAL RESPONSE Entry level learning experience നിങ്ങ ജീവിന്നുുവഴത് എവികടയാഭൂ? ഭ മിയിൊഭൂ ജീവിന്നുുവഴകതങ്കില്‍ ആ ഭ മിയുകട രള്ളില്‍ നമുന്ന് എകന്തെലാം ്ാഴ്ച് ്ാണാന്‍ ് ിയും? ്ുിി്ൂുകട രതരതില്‍ നിുവഴും അധോപ്ന്‍ പാഠഭാരദതന്ന് ്ടന്നുുവഴു “ ഭൗമരഹസേങ്ങ ദതടി “ ഭ മിയുകട രള്ളറ(SUB HEADING) ഭ മിയുകട രള്ളറ അത്ഭുതങ്ങൂുകട ഒരു ്െവറയാഭൂ വിവിധ പാൂി്ൂാല്‍ അനാവരണം കചയ്തതാഭൂ നമ്മുകട ഭ മി, ഭ വല്‍ന്നം, മാന്‍റില്‍ , പുറ്ാമ്പ്, അ്്ാമ്പ് എുവഴിവയാഭൂ ഭ മിയുകട വതേസ്ത പാൂി് ACTIVITY 1 ഭ മിയുകട രള്ളറ രഹസേങ്ങകൂ പറ്റി ദനരിി് വിവര ദശിക്കഖ്രണം നടതാന്‍ നമുദന്നകറ പരിമിധി്ൂുണ്ട് എകന്താകന്നയാഭൂ ആ പരിമിധി് ചര്‍ച്ചകചയ്യു് ഭ മിയില്‍ എുവഴും ഗ്പ്ൃതിയില്‍ ആകണുവഴും വീിില്‍ എുവഴും രതരം പറയുുവഴു മണ്്, ജെം, പാറ എകുവഴാകന്ന ്ുിി് രതരം പറയുുവഴു ്ുിി് രതരം ്കണ്ടതാന്‍ ഗ്ശിക്കമിന്നുുവഴു താപം ്ുടുുവഴു മര്‍ച്േവും ് ടുുവഴു
  4. 4. Consolidation ഭ മി എുവഴത് നവവിധേങ്ങ നിറ പദതാഭൂ അതികന്‍റ രള്ളറ രഹസേങ്ങ ്കണ്ടതു് എൂുപ്പമെല ഭ മിയില്‍ ആ ം ് ടുുവഴതനുസരിച് താപവും മര്‍ച്േവും ് ടുുവഴു. മു്ൂിെകത പാൂി് കചെുതുുവഴ ഭാരമാഭൂ താദ ന്ന് ദപാ്ുംദതാറും രള്ള മര്‍ച്േവേതിയാനതിനു ്ാരണം . ഭ മിയുകട ദ്ഗ്ര ഭാരത് അനുഭവകപ്പടുുവഴ താപം 5 C ആഭൂ Activity –2 ശകതാകന്ന മാര്‍ച്രങ്ങൂിെ കടയാഭൂ ഭ മിയുകട രള്ളറകയപ്പറ്റി മനസിൊന്നുുവഴത് എുവഴ്പാഠപുസ്ത്തികന്‍റ സഹായതാല്‍ ്കണ്ടതു് Consolidation  അഗ്നിപര്‍ച്വത സ്ദ ാടനങ്ങൂിെ കട ഭൗമ രപരിതെതില്‍ എതിദചരുുവഴ വസ്തുന്നൂില്‍ നിുവഴ്  ഖ്നി്ൂില്‍ നിുവഴും ദശിക്കഖ്രിന്നുുവഴ വിവരങ്ങൂുകട അടിസ്ഥാനതില്‍  ഭ ്മ്പ സമയത് രണ്ടാ്ുുവഴ തരരങ്ങൂുകടയ്ചെനം വിശിക്ക്െനം കചയ്ത് Activity –3 ഭ ്മ്പതിെ കട രണ്ടാ്ുുവഴ തരരങ്ങകൂ വിശിക്ക്െനം കചയ്തതികന്‍റ അടിസ്ഥാനതില്‍ ഭ മികയ വേതേസ്ത പാൂി്ൂായി വര്‍ച്ഗി്രിന്നു് ഭ ്മ്പതിെ കടയും, അഗ്നിപര്‍ച്വത സ്ദ ാടനതിെ കടയും ഭ വല്‍ന്നം , മാതാറില്‍ ,്ാമ്പ് എുവഴ് ്ുിി് രതരം നല്‍്ി
  5. 5. Consolidation ഭ വല്‍ന്നം - വന്‍്ര ഭ വല്‍ന്നം - സമുഗ്4 ഭ വല്‍ന്നം മാന്‍റില്‍ - രപരിമാന്‍റില്‍ - അദധാമാന്‍റില്‍ ്ാമ്പ് - പുറ്ാമ്പ് - അ്്ാമ്പ് Activity - ( group activity ) ഭ വല്‍ന്നം , മാന്‍റില്‍, ്ാമ്പ് ഇവ താരതമ്മേം കചയ്ത് സവിദശിക്കഷ്ത് പഠപുസ്ത്തികന്‍റ സഹായദതാകട ്കണ്ടതി വിശിക്ക്െനം കചയ്യു് Consolidation ഭ വല്‍ന്നം ഭ മിയുകട താരതദമേന ദനര്‍ച്ത പുറദന്താട്.ശ്ദ4ശിക്കം ്ി.മി ്നം ഭ വല്‍ന്നതികന്‍റ രണ്ടു ഭാരങ്ങൊഭൂ വന്‍്ര ഭ വല്‍ന്നം സമുഗ്4 ഭ വല്‍ന്നം ്ുിി് ഗ്ര പ്പ് തിരി പദ് ഗ്പവര്‍ച്തനതില്‍ ശര്‍ച്കപ്പടുുവഴു
  6. 6. മാന്‍റില്‍ ഭ വല്‍ന്നതിതാ താക യായി സ്ഥിതി കചയ്യുുവഴു. ഭ വല്‍ന്ന പാൂിന്ന് താക തുടങ്ങി 29 ്ി.മി വകര ്ാമ്പ് ഭ മിയുകട ദ്ഗ്രഭാരമാഭൂ ്ാമ്പ്, 29 ്ി.മി തുടങ്ങി 6371 ്ി.മി വകര സ്ഥിതി കചയ്യുുവഴു. ്ാമ്പ് ഗ്പധാനമായും അ്്ാമ്പ്,പുറ്ാമ്പ് എുവഴിങ്ങകന രണ്ടായി ്ാണകപ്പടുുവഴു. FORMATIVE EVALUATION ഭ മിയുകട ഇദപ്പാ കത അവസ്ഥയും പണ്ടകത അവസ്ഥയും തമ്മില്‍ താരതമ്മേം കചയ്ത് മാറ്റങ്ങ വിെയിരുതു് ENRICHMENT ACTIVITY ഭ മിയുകട മാതൃ് നിര്‍ച്മ്മിച് വിവിധ പാൂി് അടയാൂകപ്പടുതു്

×