Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Syrah clones for warm climates

 1. VViittiiccuullttuurraall cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff SSyyrraahh cclloonneess iinn tthhee SSaann JJooaaqquuiinn VVaalllleeyy MMaatttthheeww FFiiddeelliibbuuss DDeeppaarrttmmeenntt ooff VViittiiccuullttuurree aanndd EEnnoollooggyy UUnniivveerrssiittyy ooff CCaalliiffoorrnniiaa,, DDaavviiss
 2. Genetic bbaassiiss ffoorr cclloonnaall ddiivveerrssiittyy • CClloonnaall ccuullttiivvaarrss:: aallll aasseexxuuaallllyy pprrooppaaggaatteedd iinnddiivviidduuaallss ffrroomm aa ssiinnggllee mmootthheerr vviinnee AAccccuummuullaattiioonn ooff ssoommaattiicc mmuuttaattiioonnss • PPoollyycclloonnaall ccuullttiivvaarrss:: sseevveerraall rreellaatteedd mmootthheerr vviinneess bbyy ddeeffiinniittiioonn ggeenneettiiccaallllyy ddiivveerrssee
 3. Which cclloonnee ttoo cchhoooossee aanndd wwhhyy?? • FFoouunnddaattiioonn PPllaanntt SSeerrvviicceess iimmppoorrttss nneeww vvaarriieettiieess && cclloonneess bbuutt ddooeessnn’’tt eevvaalluuaattee tthheeiirr ppeerrffoorrmmaannccee • SSoommee FFPPSS cclloonneess oorriiggiinnaatteedd aass ddiiffffeerreenntt ccuuttttiinnggss ffrroomm tthhee ssaammee vviinnee aanndd ppeerrffoorrmm iiddeennttiiccaallllyy ((ee..gg.. BBaarrbbeerraa 33 && 55)) • 4400 CCaabbeerrnneett SSaauuvviiggnnoonnss,, 6622 CChhaarrddoonnnnaayyss,, 9900 PPiinnoott nnooiirrss,, 1155 SSyyrraahhss
 4. UUCC rreesseeaarrcchh pprrooggrraammss • NNoo ccoonnttiinnuuoouuss ffoorrmmaall eevvaalluuaattiioonn pprrooggrraammss • OOllmmoo ((VV&&EE)) && GGoohheeeenn ((FFPPSS)) CChhaarrddoonnnnaayy pprrooggrraamm ((11995500ss &&11996600ss)):: iinnccrreeaasseedd yyiieellddss ffrroomm 00..55 ttoo ffiivvee ttoonnss ppeerr aaccrree • BBeettttiiggaa,, CChhrriisstteennsseenn,, VVeerrddeeggaaaall,, WWoollppeerrtt,, aanndd ootthheerrss hhaavvee eevvaalluuaatteedd sseelleeccttiioonnss ooff cceerrttaaiinn vvaarriieettiieess iinn rreecceenntt yyeeaarrss
 5. Considerations iinn cchhoooossiinngg aa cclloonnee • DDiissttiinncctt bbeenneeffiicciiaall cchhaarraacctteerriissttiiccss • YYiieelldd,, yyiieelldd ccoommppoonneennttss,, && vviinnee vviiggoorr ccoommmmoonnllyy ddiiffffeerr aammoonngg cclloonneess • ““FFaavvoorraabbllee ggeennoottyyppee xx eennvviirroonnmmeenntt iinntteerraaccttiioonnss……hhaavvee ttoo bbee ffoouunndd bbyy eexxppeerriieennccee”” MMuulllliinnss,, 11998899 • ““FFrraannccee mmaayy bbee tthhee wwoorrsstt ppllaaccee ttoo mmaakkee sseelleeccttiioonnss ffoorr CCaalliiffoorrnniiaa”” WWaallkkeerr • WWiinnee qquuaalliittyy oobbvviioouussllyy iimmppoorrttaanntt,, bbuutt ddaattaa aarree vveerryy lliimmiitteedd
 6. TThhee tteerrmm ‘‘cclloonnee’’ mmaayy aallssoo hhaavvee mmaarrkkeettiinngg vvaalluuee ““……TThhee aaggeennccyy [[TTTTBB]] iiss aallssoo rreeqquueessttiinngg ccoommmmeenntt oonn tthhee uussee aanndd mmeeaanniinngg ooff aa vvaarriieettyy ooff ootthheerr tteerrmmss tthhaatt llaacckk rreegguullaattoorryy ddeeffiinniittiioonn,, ssuucchh aass ““OOlldd VViinnee,,”” ““OOlldd CClloonnee”” aanndd ““SSeelleecctt HHaarrvveesstt..”””” ----TThhee CCrruusshh NNeewwsslleetttteerr 3377::1100,, 22001100
 7. SSaann JJooaaqquuiinn VVaalllleeyy ppeerrssppeeccttiivvee • GGrroowweerrss mmuusstt pprroodduuccee hhiigghh vvoolluummee ooff llooww ccoosstt ggrraappeess • IInnccrreeaassiinngg iinntteerreesstt iinn iimmpprroovviinngg ffrruuiitt && wwiinnee qquuaalliittyy • YYiieelldd,, yyiieelldd ccoommppoonneennttss,, ssuusscceeppttiibbiilliittyy ttoo rroott,, && vviinnee vviiggoorr aarree kkeeyy vvaarriiaabblleess
 8. EExxppeerriimmeennttaall ddeettaaiillss • 1122 iinnddiivviidduuaall vviinneess ooff tteenn ddiiffffeerreenntt sseelleeccttiioonnss ppllaanntteedd iinn aa rraannddoommiizzeedd ccoommpplleettee bblloocckk ddeessiiggnn • TTrraaiinneedd ttoo bbiillaatteerraall ccoorrddoonnss wwiitthh 99 ttwwoo--bbuudd ssppuurrss ppeerr mmeetteerr ccoorrddoonn • VVeerrttiiccaall ttwwoo--wwiirree ttrreelllliiss wwiitthh CCaalliiffoorrnniiaa sspprraawwll ccaannooppyy
 9. EExxppeerriimmeennttaall ddeettaaiillss • DDaayy ooff bbuuddbbrreeaakk,, vveerraaiissoonn,, aanndd hhaarrvveesstt rreeccoorrddeedd eeaacchh yyeeaarr • FFrruuiitt ffrroomm aallll cclloonneess hhaarrvveesstteedd aatt oonnccee ((eexxcceepptt iinn 22001100)) • BBeerrrriieess ppeerr cclluusstteerr,, bbeerrrryy wweeiigghhtt,, cclluusstteerr wweeiigghhtt,, ssoolluubbllee ssoolliiddss,, aacciiddiittyy,, yyiieelldd,, pprruunniinngg wweeiigghhttss,, ssoouurr rroott iinncciiddeennccee
 10. SSyyrraahh cclloonneess eevvaalluuaatteedd FFPPSS NNoo.. SSoouurrccee SShhiirraazz 0011 AAuussttrraalliiaa,, 11997700,, ssyynn==SSyyrraahh SShhiirraazz 0022 AAuussttrraalliiaa,, 11997700,, ssyynn==SSyyrraahh SShhiirraazz 0033 AAuussttrraalliiaa,, 11997700,, ssyynn==SSyyrraahh SShhiirraazz 0077 AAuussttrraalliiaa,, 11997700,, ssyynn++SSyyrraahh SSyyrraahh 0033 SSyyrraahh 117744 FFrraannccee,, 117744 SSyyrraahh EENNTTAAVV--IINNRRAA® 9999 EENNTTAAVV,, FFrraannccee SSyyrraahh EENNTTAAVV--IINNRRAA® 110000 EENNTTAAVV,, FFrraannccee SSyyrraahh EENNTTAAVV--IINNRRAA® 330000 EENNTTAAVV,, FFrraannccee SSyyrraahh EENNTTAAVV--IINNRRAA® 552255 EENNTTAAVV,, FFrraannccee
 11. AAvveerraaggee PPhheennoollooggyy DDaattaa • BBuudd bbrreeaakk:: MMaarrcchh 2211--2233 • BBlloooomm:: MMaayy 99--1111 • VVeerraaiissoonn:: JJuullyy 99--1100 • HHaarrvveesstt:: SSeepptteemmbbeerr 99 • AAuussttrraalliiaann ((SShhiirraazz) sseelleeccttiioonnss uussuuaallllyy bblloooommeedd ffiirrsstt,, ootthheerrwwiissee ffeeww ddiiffffeerreenncceess aammoonngg sseelleeccttiioonnss
 12. YYiieelldd ccoommppoonneennttss SSeelleeccttiioonn BBeerrrriieess//cclluusstteerr BBeerrrryy wwtt CClluusstteerrss//vviinnee CClluusstteerr wwtt 0033 113355 aa 11..6622 cc 8811 aa 00..2222 aa 9999 112266 bbcc 11..7788 aa 7722 cc 00..2222 aa 110000 113322 aabb 11..7722 bb 7766 bbcc 00..2222 aa 117744 112222 cc 11..5588 ccdd 7722 cc 00..1199 bb 330000 112222 cc 11..5599 ccdd 7777 bbcc 00..1199 bb 552255 113333 aabb 11..5500 ee 7755 bbcc 00..2200 bb SShhiirraazz 0011 113388 aa 11..4455 ff 7766 bbcc 00..2200 bb SShhiirraazz 0022 112266 bbcc 11..6611 cc 7788 aabb 00..2200 bb SShhiirraazz 0033 111188 cc 11..6600 ccdd 7755 bbcc 00..1199 bb SShhiirraazz 0077 112222 cc 11..5566 dd 7733 bbcc 00..1199 bb
 13. YYiieelldd,, rroott ssuusscceeppttiibbiilliittyy SSeelleeccttiioonn YYiieelldd//vviinnee ((kkgg)) SSoouurr rroott ((%% cclluusstteerrss wwiitthh rroott)) 0033 1177..77 aa 1122 bbcc 9999 1166..33 aabb 77 dd 110000 1177..22 aa 99 ccdd 117744 1144..11 ccdd 1111 bbcc 330000 1155..11 bbccdd 1122 bbcc 552255 1144..99 bbccdd 2255 aa SShhiirraazz 0011 1144..88 ccdd 33 ee SShhiirraazz 0022 1155..66 bbcc 1133 bb SShhiirraazz 0033 1144..11 ccdd 22 ee SShhiirraazz 0077 1144..00 dd 33 ee
 14. FFrruuiitt cchhaarraacctteerriissttiiccss SSeelleeccttiioonn SSoolluubbllee ssoolliiddss ((BBrriixx)) ppHH TTiittrraattaabbllee aacciiddiittyy ((gg//LL)) 0033 2244..11 ddee 33..88 ee 44..7755 aa 9999 2244..66 cc 33..8888 cc 44..6611 bb 110000 2244..44 ccdd 33..8844 dd 44..6677 aabb 117744 2233..99 ee 33..8844 dd 44..7733 aabb 330000 2244..00 ddee 33..8800 ee 44..7744 aabb 552255 2244..22 ccdd 33..7788 ee 44..6677 aabb SShhiirraazz 0011 2277..88 aa 44..1100 aa 44..3399 cc SShhiirraazz 0022 2244..44 ccdd 33..8888 cc 44..6644 aabb SShhiirraazz 0033 2266..11 bb 33..8811 ee 44..6633 aabb SShhiirraazz 0077 2266..00 bb 44..0055 bb 44..7733 aabb
 15. VViiggoorr iinnddiiccaattoorrss SSeelleeccttiioonn PPrruunniinngg wweeiigghhttss ((kkgg)) YYiieelldd::PPrruunniinngg wweeiigghhtt rraattiioo 0033 22..6622 ddee 66..7700 aabb 9999 22..9999 dd 55..3344 cc 110000 22..4422 eeff 77..3311 aa 117744 22..2200 eeff 66..1133 bbcc 330000 22..1155 ff 77..5533 aa 552255 22..00 ff 77..6688 aa SShhiirraazz 0011 44..00 cc 33..8855 dd SShhiirraazz 0022 33..00 dd 55..2266 cc SShhiirraazz 0033 55..33 bb 22..9999 ddee SShhiirraazz 0077 66..11 aa 22..7722 ee
 16. SSuummmmaarryy • SShhiirraazz sseelleeccttiioonnss 0011,, 0033,, aanndd 0077 aarree eeaarrlliieerr rriippeenniinngg aanndd mmoorree vviiggoorroouuss tthhaann FFrreenncchh sseelleeccttiioonnss • SShhiirraazz cclloonneess hhaadd hhiigghheerr ssoolluubbllee ssoolliiddss aanndd ppHH,, ssmmaalllleerr bbeerrrriieess,, ssmmaalllleerr cclluusstteerrss,, lloowweerr yyiieellddss,, aanndd lleessss ssoouurr rroott tthhaann tthhee FFrreenncchh sseelleeccttiioonnss..
 17. FFuurrtthheerr rreeaaddiinngg • RReepprriinnttss aavvaaiillaabbllee ffoorr pprreevviioouuss cclloonnaall eevvaalluuaattiioonnss ((BBaarrbbeerraa,, CCaabbeerrnneett SSaauuvviiggnnoonn,, CChhaarrddoonnnnaayy,, MMeerrlloott,, ZZiinnffaannddeell)) • WWiinnee GGrraappee VVaarriieettiieess iinn CCaalliiffoorrnniiaa ((bbooookk)) • NNaattiioonnaall GGrraappee RReeggiissttrryy WWeebbssiittee:: hhttttpp::////nnggrr..uuccddaavviiss..eedduu//iinnddeexx..ccffmm
 18. AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss • FFuunnddiinngg ffrroomm AAmmeerriiccaann VViinneeyyaarrdd FFoouunnddaattiioonn aanndd VViittiiccuullttuurree CCoonnssoorrttiiuumm WWeesstt • LL.. PPeetteerr CChhrriisstteennsseenn,, CChhiikk BBrreennnneemmaann,, LLiinnddaa BBiissssoonn,, KKiimmbbeerrlleeyy CCaatthhlliinnee,, DDeebboorraahh GGoolliinnoo,, NNaannccyy SSwweeeett,, JJoorrggee AAgguuiillaarr OOssoorriioo,, DDoonn KKaattaayyaammaa,, KKaarriinn KKaawwaaggooee,, aanndd mmaannyy ootthheerrss..
Publicité