Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

โครงการ 2 ล้านๆ กับ อนาคตประเทศไทย

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

โครงการ 2 ล้านๆ กับ อนาคตประเทศไทย

Télécharger pour lire hors ligne

กู้ไปใช้อะไรบ้าง คุ้มค่าหรือไม่ จำเป็นเร่งด่วนขนาดไหน หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ตรวจสอบได้หรือไม่

กู้ไปใช้อะไรบ้าง คุ้มค่าหรือไม่ จำเป็นเร่งด่วนขนาดไหน หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ตรวจสอบได้หรือไม่

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (14)

Similaire à โครงการ 2 ล้านๆ กับ อนาคตประเทศไทย (20)

Publicité

โครงการ 2 ล้านๆ กับ อนาคตประเทศไทย

 1. 1. โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน กับอนำคตประเทศไทย : ควำมเสี่ยงต่อภำระหนี้ Background Presentation สำหรับงำนสัมมนำ “โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน กับอนำคตประเทศไทย” 24 เมษำยน 2556 โดย : ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิ วำทนฤพุฒิ | วรัณ ประดิ ษฐทัศนี ย์ | ศิ ริกญญำ ตันสกุล ั
 2. 2. THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 2
 3. 3. หนี้ สำธำรณะที่เห็นตำมข่ำวนันมีขอบเขตตำมที่กระทรวงกำรคลังรำยงำน แต่กยง ้ ็ ั ไม่ได้รวมหนี้ อีกหลำยรำยกำรที่อำจสร้ำงภำระต่องบประมำณ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 3
 4. 4. หนี้ สำธำรณะอำจจะไม่เท่ำกับหนี้ ที่มีโอกำสเป็ นภำระต่องบประมำณ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 4
 5. 5. THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 5
 6. 6. ถ้ำไม่ดสดส่วนหนี้ สำธำรณะต่อ GDP แล้วจะดูอะไร ู ั ... เรำควรดูภำระหนี้ ต่อรำยได้สทธิของรัฐ ุ สัดส่วนภำระกำรชำระดอกเบียต่อ ้ รำยได้รฐบำล ปี 2556 ั สัดส่วนหนี้ รฐบำลต่อ GDP ั ปี 2556 224% 31% อัตรำดอกเบีย ้ พันธบัตรรัฐบำล อำยุ 10 ปี ญี่ปน = 0.6% ุ่ กรีซ = 11.4% 199% 11% ญี่ปน ุ่ ญี่ปน ุ่ กรีซ กรีซ ทีมา : OECD Economic Outlook, Ministry of Finance – Japan, Ministry of Finance – Greece, TFF Analysis ่ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 6
 7. 7. แต่หากปรับแต่งสมมติฐานให้เคราะห์ซากรรมซัดเศรษฐกิจไทย ้ เราก็จะอยู่ในภาวะที่เสี่ยง ภาระหนี้ ในอนาคตก็จะกลับสูงขึนอย่างต่อเนื่ องจนน่ า ้ ใจหาย ..... และหากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน เราอาจจะไม่สามารถรับมือกับมันได้ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 7
 8. 8. อ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้จากรายงาน “เราจะเป็ นกรีซในอนาคตหรือไม่ : 7 คาถามที่ควรรู้เกี่ยวกับหนี้ สาธารณะ” THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 8
 9. 9. สองคาถามที่ต้องตอบกับ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” 1 “ถูกที่” 2 “ถูกวิธี” ต้องลงทุนให้ • ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศ ต้องการ • ต้องลงทุนในโครงการที่ค้มค่า ุ ต้องลงทุนให้ • วิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณ • ติดตาม • ประเมินผล THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 9
 10. 10. สองคาถามที่ต้องตอบกับ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” 1 “ถูกที่” ต้องลงทุนให้ THAILAND FUTURE FOUNDATION • ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศ ต้องการ • ต้องลงทุนในโครงการที่ค้มค่า ุ Engage  Analyze  Inform 10
 11. 11. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ: โครงสร้างพืนฐานไทยไม่ได้แย่นัก ้ แต่ด้านที่ประเทศต้องการ คือ นวัตกรรมและพลังงาน อันดับของไทย * โครงสร้ำงพืนฐำน ้ กำรศึกษำ และ กำรฝึ กอบรม นวัตกรรม พลังงำน งบประมำณของกระทรวง โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน 46 96,072 ล้านบาท จาก 144 ประเทศ 60 2 ล้านล้านบาท กระทรวงคมนาคม 460,075 ล้านบาท จาก 144 ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 84 8,962 ล้านบาท จาก 144 ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 0 บาท 166 1,999 ล้านบาท 0 บาท 0 บาท กระทรวงพลังงาน จาก 198 ประเทศ หมายเหตุ : * อันดับทีมากแสดงว่าประเทศนันๆ มีความอ่อนแอในเรื่องนันๆ ยกเว้นในเรื่องพลังงานทีอนดับมากแสดงให้เห็นว่าเป็ นประเทศทีฟุ่มเฟื อยในการใช้พลังงานมาก ่ ้ ้ ่ ั ่ ทีมา : The Global Competitiveness Report, World Economic Forum (2012), EIA (2011) ่ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 11
 12. 12. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ: ด้วยการเพิ่ มนวัตกรรมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบสินค้ำ เช่น กำรสร้ำง Cluster ใหม่ๆ ั ตัวอย่ำง Rubber Valley in Qingdao, China วัตถุประสงค์ • เพิ่มมูลค่ำเพิ่มและนวัตกรรมให้กบผลิตภัณฑ์ ั • สร้ำงแบรนด์ • สร้ำงระบบ ECOSYSTEM ให้กบอุตสำหกรรมยำง ั รำยละเอียด โครงกำร • บริหำรจัดกำรโดย Qingdao Rubber Valley Co., Ltd ด้วยทุนจดทะเบียน RMB 100 Million (500 ล้ำนบำท) • งบลงทุนทังหมด RMB 10 Billion (50,000 ล้ำนบำท) ้ ผลที่ได้รบ ั • Scientific research and education e.g., national lab, engineering technology center • Pioneering incubation center • Campus of Qingdao University of Science and Technology ซึ่งมีนักศึกษำเต็มเวลำ 28,000 คน บุคลำกรเต็มเวลำมำกกว่ำ 1,500 คน นักศึกษำจบด้ำนยำงโดยเฉพำะ มำกกว่ำ 3,000 คนต่อปี Source :Qingdao, Planning on the Construction of a Rubber Valley, Meeting Challenges through Industrial Agglomeration (2011); www.rubbervalley.com THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 12
 13. 13. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ: ถ้ำไทยเปลี่ยนจำกกำรส่งออกยำงธรรมชำติเป็ นกำรส่งออกยำงรถกระบะ ในปี 2555 มูลค่ำกำรส่งออกจะเพิ่มขึนจำก 131,000 เป็ น 848,000 ล้ำนบำท ้ เปรียบมูลค่ำกำรส่งออกยำงธรรมชำติ และยำงรถกระบะตำมสมมติฐำน 848 หน่ วย : พันล้ำนบำท 414 เพิ่มขึ้น 6 เท่า 131 69 62 ยางแผ่นรมควันชัน 3 ้ น้ายาง 434 เพิ่มขึ้น 7 เท่า มูลค่ำส่งออกยำงพำรำ ปี 2555 มูลค่ำส่งออก หำกแปลงเป็ นยำงรถยนต์ Note : * ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 (ราคาน้ ายาง 71 บาท, ยางแผ่นรมควันชัน3 77 บาท) ้ ** คานวณจาก ยางธรรมชาติ 5 กิโลกรัม สามารถผลิตยางรถยนต์ได้ 1 เส้น และราคายางรถยนต์ทใช้คานวณ 2,350 บาท ซึงเป็ นราคายางรถกระบะทีถูกทีสุดในหน้าเวปไซต์ Cockpit ่ี ่ ่ ่ Source : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร; The Nation, Need to change focus from raw rubber to value added product; สถาบันวิจยยาง กรมวิชาการเกษตร; Cockpit ั THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 13
 14. 14. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” ต้องลงทุนในโครงการที่ค้มค่า ุ ตัวอย่าง : โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย มูลค่าลงทุน : 170,450 ล้านบาท THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 14
 15. 15. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” ต้องลงทุนในโครงการที่ค้มค่า ุ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย สถานี ขนส่ง กรุงเทพฯ สายเหนื อ/ ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ งบประมาณ (ล้านบาท) 170,450 1,800 ผูโดยสาร ้ (คนต่อวัน) 41,000 91,000 (คำดกำรณ์ ) รถไฟ ควำมเร็วสูงมี ต้นทุนสูงกว่ำ เกือบ 100 เท่ำ แต่รองรับ ผูใช้บริกำร ้ น้ อยกว่ำ ครึ่งหนึ่ ง หมายเหตุ :ประมาณการงบประมาณก่อสร้างหมอชิตแห่งใหม่ทรงสิต 1.8 พันล้านบาท ่ี ั ทีมา: กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม (2555), นโยบายการพัฒนา, การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง., เอกสารประกอบการ ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตให้อานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน., กรมการขนส่งทางบก ิ ้ ่ ้ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 15
 16. 16. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” ต้องลงทุนในโครงการที่ค้มค่า ุ ผูโดยสำรรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย 41,000 คนต่อวันเป็ นไปได้หรือไม่? ้ 41,000 คนต่อวัน คือประมาณการจานวนผูโดยสารรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ้ หนองคาย ที่วิ่งผ่าน จังหวัดภาคอีสาน 7 20 จังหวัด 49,500 คนต่อวัน คือจานวนผูโดยสารสูงสุดต่อวันที่โดยสารเครื่องบินไป 8 จังหวัด ้ 4,957 ภาคอีสาน คนต่อวัน คือจานวนผูใช้บริการสถานี ขนส่งหมอชิตที่เดินทางไป ้ ภาคอีสาน * 41 เที่ยวต่อวัน คือจานวนเที่ยวรถไฟความเร็วสูงที่ต้องให้บริการ (เพื่อให้ได้ผโดยสาร 41,000 คนต่อวันตามที่คาดการณ์ไว้) ู้ หมายเหตุ : * คานวณจากสัดส่วนจานวนผูโดยสารของบริษทขนส่ง จากัดต่อผูใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิตทังหมด ้ ั ้ ้ ทีมา : กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม (2555), นโยบายการพัฒนา, การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง. www.railway.co.th ่ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 16
 17. 17. ต้องลงทุนให้ “ถูกที่” Airport Link : บทเรียนสาหรับรถไฟฟ้ าความเร็วสูง หน่ วย : คนต่อวัน จำนวนผูโดยสำรที่วำด ้ ฝันไว้ในปี 2555 • City Line • Express Line รวม จำนวนผูโดยสำรจริง ้ เฉลี่ยในปี 2555 38,230 2,581 40,811 130,600 27,600 158,200 คำดกำรณ์ เกินจริง 10 เท่ำ ทีมา : การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม. 2547. งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ่ บริษท. รถไฟฟ้า รฟท. จากัด ั THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 17
 18. 18. สองคาถามที่ต้องตอบกับ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” 2 “ถูกวิธี” ต้องลงทุนให้ THAILAND FUTURE FOUNDATION • วิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณ • ติดตาม • ประเมินผล Engage  Analyze  Inform 18
 19. 19. ต้องลงทุนให้ “ถูกวิธี”    วิเครำะห์ เพื่อจัดสรร ติดตาม ประเมินผล THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 19
 20. 20. ต้องลงทุนให้ “ถูกวิธี” ต้องวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดสรร: ประสบการณ์จากต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่มีการวิเคราะห์โครงการที่ให้ รายละเอียดครบถ้วน ตัวอย่างจาก California High Speed Rail • มีกำรศึกษำประสบกำรณ์ ในอดีต • มีกำรวิเครำะห์ทำงเลือก (Alternatives) • มีกำรทำ Sensitivity Analysis • มีกำรทำ Risk Analysis • มีกำรวำงแผนOperations และกำรบริหำรจัดกำร ทีมา : http://www.cahighspeedrail.ca.gov/ ่ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 20
 21. 21. ต้องลงทุนให้ “ถูกวิธี” ต้องวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดสรร: แต่สาหรับโครงการขนาดใหญ่ในไทย แทบไม่มีรายละเอียดเปิดเผยต่อสาธารณะ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย : 2 หน้า โครงการรถไฟความเร็วสูง 4 สาย : 16 หน้า ทีมา : สมุดปกขาว : รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ กระทรวงการคลัง ่ ้ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 21
 22. 22. ต้องลงทุนให้ “ถูกวิธี” ต้องติดตาม : ระบบ Monitoring ที่เราใช้เป็ นเพียงสิ่งที่บอกแค่ความก้าวหน้ าของโครงการ ควำมก้ำวหน้ ำงำนโยธำ โครงกำรรถไฟฟ้ ำ ในควำมรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2556 • ขำดรำยชื่อผู้รบผิดชอบ ั โครงกำรชัดเจน • ขำดสำเหตุของควำมล่ำช้ำ • ขำดกำรทบทวนต้นทุนของ โครงกำรว่ำเป็ นไปตำม แผนหรือไม่ รวมทังสำเหตุ ้ • ขำดกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญ จำกภำยนอก ่ โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีมวงช่วงบำงใหญ่ – บำงซื่อ แผนงำน สัญญำที่ 1 สัญญำที่ 2 สัญญำที่ 3 สัญญำที่ 6 ภำพรวม ผลกำร ดำเนินงำน +เร็วกว่ำ/ -ล่ำช้ำกว่ำแผน 71.55% 72.32% 67.46% 62.07% -4.09% -10.25% 47.21% 23.79% 63.96% 32.88% 18.89% 56.11% -14.33% -4.90% -7.85% ทีมา : รายงานความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้า โดย รฟม. ่ THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 22
 23. 23. ต้องลงทุนให้ “ถูกวิธี” ต้องมีการประเมินผล: กลไกการประเมินโครงการหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ยังไม่มีเจ้าภาพ สตง. ปปช. ใคร? ตรวจสอบในทางบัญชี และขันตอน ้ ตรวจสอบคอร์รปชัน ั ่ ประเมินความคุ้มค่าโครงการ ควรมีหน่ วยงำน อย่ำง Government Accountability Office ของ อเมริกำ* * Government Accountability Office (GAO) เป็ นองค์กรอิ สระที่ทำหน้ ำที่ตรวจสอบ (Audit) ประเมิ น (Evaluate) และสอบสวน (Investigate) กำรใช้งบประมำณของรัฐบำล ให้กบสภำคองเกรสของสหรัฐอเมริ กำ ในปี 2553 ผลงำนกำรตรวจสอบของ GAO ทำให้ ั รัฐบำลกลำงประหยัดไปได้กว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 23
 24. 24. 5 ข้อที่รฐั ควรทาเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลัง 1. 2. 3. 4. 5. รัฐบาลควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบที่ไม่จากัดวงเงินงบประมาณ ควรบริหารจัดการเงินลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่อย่างมี ้ ประสิทธิภาพ โดยรัฐควรจะลดขนาดการกู้ยืมลง (Phasing) และชาระเงินต้นให้มากขึน เพื่อ ้ ลดความเสี่ยงในการชาระหนี้ และทาให้รฐต้องจัดลาดับความสาคัญว่าโครงการไหนสมควร ั ได้รบการจัดสรรงบประมาณเป็ นลาดับต้นๆ ั ควรมีการบริหารจัดการที่ชดเจน เริ่มตังแต่ว่าใครเป็ นผูลงทุน รัฐหรือเอกชน หรือเป็ นการ ั ้ ้ ร่วมทุน โดยหน่ วยงานใดจะทาหน้ าที่บริหาร และมีวิธีการบริหารอย่างไร โครงการภาครัฐต่างๆ ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผล โดย วางระบบพร้อมๆ กับการออกแบบโครงการ มีการจัดเก็บข้อมูล และมีผประเมินจาก ู้ ภายนอก ต้องสร้างกลไกความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ชดเจน ั จะต้องมีผรบผิดรับชอบที่ ู้ ั ชัดเจน และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนาผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ เมื่อเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะจากเจตนาทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 24
 25. 25. ท่านสามารถดาวน์ โหลดเอกสารฉบับนี้ ได้จากเว็บไซด์ www.thailandfuturefoundation.org THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage  Analyze  Inform 25

×