Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

About government cms

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
About Government Cms
About Government Cms
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à About government cms (20)

Plus par volghan hosseyni (20)

Publicité

About government cms

  1. 1. ‫وبسایت سیاسی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫این سایت با توجه به نوع طراحی و معماری آن برای افراد سیاسی اعم از سیاست ممداران، نماینمدگان مجلمس، کاندی مدای نماین مدگی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫)نامزدها(، رهبران احزاب و گروه های سیاسی بهترین و کاملترین گزینمه ممی باشمد. انتشمار اطلعمات شخصمی همچمون بیموگرافی،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫اهداف، راهکارها، نظرات و اطلعات تماس، استفاده از گالری تصاویر، انتشار اخبار و جمع آوری نظرات از جمله نیاز های هر فعال‬ ‫سیاسی می باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫امروزه داشتن یک وبسایت برای ارائه دهندگان خدمات یا تولید کنندگان یک ضرورت است اما هدف اصلی یک وبس مایت ایج ماد تعاممل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫میان صاحبان سایت و بینندگان سایت است و این مهمترین مسئله برای کسی هست که با مردم سروکار داشته و نیاز بمه تبمادل نظمر و‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫انتشار اهداف و نظرات خود در سطح وسیع با کمترین هزینه مالی و زمانی دارد.‬ ‫سایت شما دفتر تبلیغاتی و انتشار اهداف و نظرات شماست، دفتر تبلیغاتی کمه 42 سماعت شمبانه روز و 7 روز هفتمه بماز و‬ ‫•‬ ‫فعال است.‬ ‫موتور های جستجو مبلغان شما هستند، بدون آنکه هزینه ای صرف کنید موتور های جستجو سایت شما را به جسمتجو گمران‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫اینترنت معرفی می کنند.‬ ‫شما همواره در دسترس هستید، بازدید کنندگان سایت می توانند به شما ایمیل بزنند، با نظرات شما آشمنا بشموند، اطلعمات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫مد نظر شما و خودشان را به دست آورند.‬ ‫همه در هر ساعت از شبانه روز در هر کجا که باشند فقط چند کلیک با شما فاصله دارند.‬ ‫•‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بمدون داشمتن هرگمونه اطلعمات فنمی و برنمامه نويسمی بمه‬ ‫مديريت وب سايت خود بپردازند. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سايت، کنترل گمردش اطلعمات، چيمدمان و نحموه نممايش اطلعمات و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ابزارهاي بصري ورود اطلعات از بخشهاي اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  2. 2. ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫مديريت كاربران و تعيين سطوح دسترسي در كل سايت به صورت جامع و توسط سيستم صورت مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون هزینه است.‬ ‫•‬ ‫تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تم مامي لينمك ه ما بمه ط مور خودك مار ب مه روز‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي باشد.‬ ‫اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫•‬ ‫بخش های مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫بخش های مختلف نوشتاری این سایت:‬ ‫•‬ ‫زندگی نامه‬ ‫‪o‬‬ ‫اهداف‬ ‫‪o‬‬ ‫فعالیت ها‬ ‫‪o‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪o‬‬ ‫با استفاده از کاملترین و سریعترین ‪ FCKEditor‬دنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به داشتن دانش طراحی وب و‬ ‫فقط با تایپ کردن را می دهد. این سیستم بسیار شبیه به تایپ کردن در ‪ MS Office Word‬می باشد.‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  3. 3. ‫اخبار و تازه ها: انتشار اخبار مربوط به خود، حزب یا هر نوع خبر دیگر که مورد نظر شما باشد می توانمد علوه بمر افزایمش‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫کارایی سایت، سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های جستجو و کاربردی ساختن سایت شما برای ک ماربران آن باش مد. ای من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بخش از سایت مجهز به سیستم جستجوی واژه می باشد.‬ ‫گالری تصاویر: انتشار تصاویر در گالری علوه بر اینکه نیاز هر سیاستمدار محسوب می شود ممی توانمد س مبب جل مب بیننمده و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫همچنین صرف مدت زمان بیشتر توسط بازدید کننده در سایت شود. گالری تصاویر به صورت یک آلبوم چن مد در چن مد و مجه مز‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بخش جستجوی واژه است.‬ ‫نظر سنجی: از آنجایی که افزایش تعامل با مردم و آگاهی از نظرات آنها مهمترین دغدغه یک سیاستمدار اس مت ل مذا در ای من‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫•‬ ‫سایت سعی شده با ارائه قسمت های مختلف به این مهم برسیم. شما می توانید با ارائه موضوعات مختل مف اق مدام ب مه نظ مر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫سنجی از کاربران سایت کنید و نظرات را به صورت آمار در آرشیو ذخیره کنید.‬ ‫لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم است:‬ ‫•‬ ‫1. قرار دادن لینک های مناسب می تواند سایت را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫2. قرار دادن لینک های متناسب با موضوع سایت سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های جستجو می شود.‬ ‫3. تبادل لینک می تواند سبب تعامل بیشتر میان سایت های مشابه شود.‬ ‫‪rd‬‬ ‫آمار سایت: شما می توانید با استفاده از یک سرویس دهنده سوم شخص )‪ ، (3 Part‬آمار ورود و خروج کاربران در بازه‬ ‫•‬ ‫های زمانی مختلف را کنترل نمایید.‬ ‫سیستم مدیریت سایت: در طراحی کنترل پنل این سیستم مواردی از قبیل:‬ ‫•‬ ‫دسترسی سریع به قسمتها‬ ‫‪‬‬ ‫افزایش سرعت‬ ‫‪‬‬ ‫محیط کاربردی و ساده‬ ‫‪‬‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  4. 4. ‫در نظر گرفته شده است به گونه ای که همه افراد با هر سطح از دانش کامپیوتر بتوانند به راحتی محتوای سایت خود را کنترل نمایند.‬ ‫آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحمدود را ممی دهمد و ممدیران سمایت ممی تواننمد بمر‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫حسب ایام سال و مناسبت های مختلف آرم مورد نظر خود را فعال سازند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫استفاده از ویژگی های ‪:Ajax‬‬ ‫•‬ ‫یکی از دلیل اصلی تاخیر دریافت اطلعات در سایت های پویا، نیاز به تعاممل دائم میمان ارائه دهنمده )‪ (Server‬و اسمتفاده‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫کننده )‪ (Client‬است بدین معنی که به عنوان مثال هر بار بازدید کنندگان سایت جستجویی در اخبمار انجمام ممی دهنمد نیماز‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫است تا کلمه مورد نظر آنها به ‪ Server‬ارسال شود و نتیجه به ‪) Client‬کامپیوتر و اکسپلرر شما ) منتقل شود. برنامه نویسی‬ ‫‪ AJAX‬این تعامل را به حداقل می رساند و تعداد ارسال و دریافت میان ‪ Client – Server‬را کاهش میده مد. نظی مر ایمن‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫سیستم را می توانید در ‪ Gmail‬یا نرم افزارهای تحت وب ‪ Microsoft‬بیابید.‬ ‫در نظر گرفتن تمام جزئیات ‪:SEO‬‬ ‫•‬ ‫‪ (SEO (Search Engine Optimization‬به معنی رعایت اصولی است که سبب افزایش تعامل میان سایت و ربات های‬ ‫موتور های جستجو می شود و موتور جستجو )به عنوان مثال گوگل و یاهو( رتبه بهتری نسبت به سایر سایت ه مایی ک مه ای من‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫اصول را رعایت نکرده اند به سایت می دهد و این یعنی افزایش ارسال بیننده ار موتور های جستجو. کسب اطلعات بیسممتر‬ ‫‪http://volghan.ir/free_seo_tools.htm‬‬ ‫رعایت اصول ایمنی:‬ ‫•‬ ‫اصول ایمنی در تمام مراحل تولید سایت مد نظر بوده است. استفاده از فضای میزبانی )هاست( معتبر و حرفه ای، ویرایممش‬ ‫مجدد کد ها و بررسی مداوم آنها، عدم انتشار کد ها از جمله روش های امنیتی است که رعایت می شود.‬ ‫:‪Technical Information‬‬ ‫‪Software: Web Site‬‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  5. 5. ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫‪Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled‬‬ ‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫: آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1. سیستم مدیریت وب سایت سیاسی‬ ‫2. سایت آماده‬ ‫3. طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4. فضای تا 001 مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5. یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

×