ولقان حسینی volghan hosseini

volghan hosseyni
volghan hosseyniOwner à VOLGHAN

ولقان حسینی volghan hosseini مدرس، طراح و برنامه‌نویس ارشد، مشاور و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک

‫حسینی‬ ‫ولقان‬
--------------------
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ،‫مدرس‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫تبل‬ ‫متخصص‬ ‫و‬ ‫مشاور‬ ،‫ارشد‬‫ی‬‫غات‬‫الکترون‬ ‫تجارت‬ ‫و‬‫ی‬‫ک‬
‫تحصیالت‬‫دانشگاهی‬
--------------------
‫دانش‬‫آموخته‬‫رشته‬‫نرم‬‫افزار‬‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫یزد‬ ‫دانشگاه‬ ‫سیستم‬
‫یزد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫لیسانس‬
‫لیسانس‬‫فن‬‫آوری‬‫موسسه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫فن‬‫آوری‬‫ایکاواال‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬-‫گوجارات‬
‫نوادا‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬-‫الس‬‫وگاس‬
‫دکترای‬‫سلطنتی‬ ‫موسسه‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬‫فن‬‫آوری‬–‫استکهلم‬
‫دوره‬‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫ها‬
-----------------------
‫ایزو‬ ‫گواهی‬1009‫بریتانیا‬ ‫ایزو‬ ‫موسسه‬ ‫از‬
‫موسسه‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دانش‬ ‫گواهی‬IIET‫هند‬
‫ایزو‬ ‫گواهی‬1009‫بریتانیا‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫موسسه‬ ‫از‬
‫فیلیپین‬ ‫سینج‬ ‫آکادمی‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دانش‬ ‫گواهی‬
‫زبان‬‫ها‬
-----------------------
‫آذری‬-‫مسلط‬
‫فارسی‬-‫مسلط‬
‫سوئدی‬-‫مسلط‬
‫انگلیسی‬-‫مسلط‬
‫ترکی‬-‫مسلط‬
‫موفقیت‬‫افتخارات‬ ‫و‬ ‫ها‬
-----------------------
‫استاد‬‫دانشگاه‬‫های‬‫آزاد‬ ‫و‬ ‫دولتی‬.
‫وب‬ ‫طراحان‬ ‫انجمن‬ ‫دائم‬ ‫عضو‬.
‫و‬ ‫علم‬ ‫پارک‬ ‫کارشناس‬ ‫و‬ ‫داور‬‫فن‬‫آوری‬.
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مشاور‬050‫شرکت‬،‫سازمان‬.‫نهاد‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ،
‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫سازی‬ ‫برند‬‫از‬ ‫بیش‬980‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شرکت‬.
‫از‬ ‫بیش‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫مجری‬00.‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬
‫مارکتینگ‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫هتل‬‫های‬‫و‬ ‫ایرانی‬‫بین‬‫المللی‬.
‫مشاور‬‫احزا‬‫ب‬‫گروه‬ ‫و‬‫داخلی‬ ‫های‬.
‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫مجری‬‫خبرگزاری‬ ،‫مجالت‬‫ها‬‫و‬‫گروه‬‫های‬.‫خبری‬
‫مشاور‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫انجمن‬‫های‬‫و‬ ‫داخلی‬‫بین‬‫المللی‬.
‫بازاریابی‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫آژانس‬‫های‬.‫مسافرتی‬
‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫سازی‬ ‫برند‬‫فودهای‬ ‫فست‬‫زنجیره‬‫ای‬.
‫مارکتینگ‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫شرکت‬‫های‬‫بازرگانی‬‫بین‬‫المللی‬.
‫کارگاه‬ ‫فروش‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬.‫صنعتی‬ ‫های‬
‫هیئت‬ ‫مردمی‬ ‫تعامالت‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬.‫ورزشی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬
‫کارها‬ ‫نمونه‬
-----------------------
9.‫ر‬ ‫مجلس‬ ‫امور‬‫ی‬‫است‬‫جمهور‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬
2.‫انجمن‬‫بین‬‫المللی‬ISALS
0.‫انجمن‬‫بین‬‫المللی‬‫برتر‬ ‫ذهن‬
0.‫انجمن‬‫پ‬‫ی‬‫مانکاران‬‫فضا‬‫ی‬‫تهران‬ ‫سبز‬
5.‫انجمن‬‫شهردار‬ ‫معلوالن‬‫ی‬‫تهران‬
6.‫آژانس‬‫مسافرت‬‫ی‬‫پرواز‬ ‫سام‬
7.‫آژانس‬‫مسافرت‬‫ی‬‫ش‬‫ی‬‫ردال‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ا‬
8.‫آموزشگاه‬‫فودآموز‬ ‫فود‬ ‫فست‬
1.‫بانک‬‫ا‬ ‫سنگ‬ ‫معادن‬ ‫جامع‬‫ی‬‫ران‬
90.‫پرتال‬‫اصن‬‫ا‬‫موبا‬ ‫ف‬‫ی‬‫ل‬‫کامپ‬ ‫و‬‫ی‬‫وتر‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬
99.‫پرتال‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫ا‬ ‫سنگ‬ ‫معادن‬‫ی‬‫ران‬
92.‫پرتال‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫ی‬‫زد‬‫تشر‬‫ی‬‫فات‬
90.‫پرتال‬‫ا‬ ‫اصناف‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ران‬
90.‫پرتال‬‫مهر‬ ‫امالک‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ز‬
95.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫چ‬‫ی‬‫تگر‬
96.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫خورم‬‫ی‬‫ز‬‫اول‬‫ی‬‫ا‬
97.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫برتر‬ ‫ذهن‬
98.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫شهر‬ ‫نفت‬
91.‫پرتال‬‫کار‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫آنال‬‫ی‬‫ن‬‫کاربازار‬
20.‫پرتال‬‫معامالت‬‫سنگ‬‫های‬‫ن‬‫ی‬‫مه‬‫ق‬‫ی‬‫مت‬‫ی‬
29.‫پرتال‬‫نیازمندی‬‫های‬998
22.‫حزب‬‫مل‬ ‫اعتماد‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬
20.‫حزب‬‫ا‬ ‫ملت‬ ‫رفاه‬‫ی‬‫ران‬
20.‫حس‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ه‬‫بهار‬ ‫باغ‬‫ی‬‫زد‬
25.‫خبرگزار‬‫ی‬‫مل‬ ‫اعتماد‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬
26.‫خبرگزار‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ذه‬‫ن‬‫ی‬‫وز‬
27.‫خبرگزار‬‫ی‬‫ن‬ ‫سنت‬‫ی‬‫وز‬
28.‫خبرگزار‬‫ی‬‫صنا‬‫ی‬‫ع‬‫معادن‬ ‫و‬‫ی‬‫زد‬
21.‫خبرگزار‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫راث‬‫فرهنگ‬‫ی‬‫تهران‬
00.‫خدمات‬‫تشر‬‫ی‬‫فات‬‫ام‬‫ی‬‫ر‬
09.‫خدمات‬‫تشر‬‫ی‬‫فات‬‫شم‬ ‫باغ‬‫ی‬‫ران‬
02.‫دانشگاه‬‫علم‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬
00.‫دانشگاه‬‫ی‬‫زد‬‫ا‬ ‫(اتاق‬‫ی‬‫ران‬)‫گرجستان‬ ‫و‬
00.‫دفتر‬‫مرکز‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫مه‬‫پاسارگاد‬‫ی‬‫زد‬
05.‫شرکت‬‫کوثر‬ ‫اطلس‬
06.‫شرکت‬‫ش‬ ‫آرتا‬‫ی‬‫م‬‫ی‬
07.‫شرکت‬‫آر‬‫ی‬‫ا‬‫نت‬
08.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬Black Almas
01.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬Impoex
00.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پارس‬‫ی‬‫ن‬
09.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شگامان‬‫تجارت‬ ‫توسعه‬
02.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شگامان‬‫کو‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫ر‬
00.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫مرز‬ ‫بدون‬ ‫تجارت‬
00.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پارس‬ ‫تمدن‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫ان‬
05.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫کان‬‫را‬‫ی‬
06.‫شرکت‬‫ب‬‫ی‬‫مه‬‫راز‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬
07.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫بون‬‫ی‬‫کا‬
08.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫رهگشا‬
01.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫رهنما‬
50.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫باسازان‬
59.‫شرکت‬‫تحق‬‫ی‬‫قات‬‫ی‬‫بوستان‬
52.‫شرکت‬‫چشمه‬‫سار‬‫جار‬‫ی‬
50.‫شرکت‬‫دن‬‫ی‬‫ا‬‫آ‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬
50.‫شرکت‬‫سازان‬ ‫سامان‬
55.‫شرکت‬‫فن‬‫آوران‬‫شبکه‬
56.‫شرکت‬‫و‬‫ی‬‫دهوپف‬‫هلز‬
57.‫فروشگاه‬‫و‬ ‫ابزار‬‫ی‬‫راق‬‫ابزار‬‫ی‬‫زد‬
58.‫فروشگاه‬‫ا‬‫ی‬‫نترنت‬‫ی‬‫ماه‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬‫ی‬‫گو‬‫جنوب‬
51.‫فروشگاه‬‫ا‬‫ی‬‫نترنت‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫کان‬
60.‫فروشگاه‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫ارتباط‬‫ی‬‫ارتباط‬ ‫هانا‬
69.‫فروشگاه‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫امن‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫شاپ‬ ‫آلبالو‬
62.‫فروشگاه‬‫سنگ‬‫های‬‫ق‬‫ی‬‫مت‬‫ی‬‫گنجه‬
60.‫فروشگاه‬‫س‬‫ی‬‫ار‬‫کارتن‬ ‫الو‬
60.‫فروشگاه‬‫ش‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬HB Sweets
65.‫فروشگاه‬‫فا‬‫ی‬‫ل‬‫مد‬‫ی‬‫رانه‬
66.‫فروشگاه‬‫ف‬‫ی‬‫لم‬‫سر‬ ‫و‬‫ی‬‫ال‬‫بانک‬DVD
67.‫فروشگاه‬‫قطعات‬‫ی‬‫دک‬‫ی‬Spark
68.‫فروشگاه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫ی‬‫اس‬‫ی‬‫ن‬
61.‫فروشگاه‬)‫کتاب‬ ‫(خانه‬ ‫کتابانه‬
70.‫فروشگاه‬‫سالمت‬ ‫کلبه‬
79.‫فروشگاه‬‫گراف‬‫ی‬‫ک‬Icon Archive
72.‫فروشگاه‬‫لوازم‬‫التحریر‬‫تحر‬ ‫پارسا‬‫ی‬‫ر‬
70.‫فروشگاه‬‫الکتر‬ ‫لوازم‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫الکتر‬ ‫ابرار‬‫ی‬‫ک‬
70.‫فروشگاه‬‫لوازم‬‫آرایشی‬‫شاپ‬ ‫هما‬
75.‫فروشگاه‬‫سبز‬ ‫تولد‬ ‫جشن‬ ‫لوازم‬
76.‫فروشگاه‬‫روشنا‬ ‫لوازم‬‫یی‬‫الکتر‬ ‫مباشر‬‫ی‬‫ک‬
77.‫فروشگاه‬‫لوازم‬‫یدکی‬‫ی‬‫دک‬‫ماهان‬
78.‫فروشگاه‬‫ماشین‬‫آالت‬‫ادار‬‫ی‬‫کمپ‬ ‫تونر‬
71.‫فروشگاه‬‫ماشین‬‫های‬‫ادار‬‫ی‬HSC
80.‫فروشگاه‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫تصو‬ ‫پارس‬‫ی‬‫ر‬
89.‫فروشگاه‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫پرده‬Valencia
82.‫فروشگاه‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫موزا‬‫یی‬‫ک‬‫صفا‬
80.‫فست‬‫زنج‬ ‫فود‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬‫ی‬‫رونف‬‫ی‬‫له‬
80.‫فست‬‫زنج‬ ‫فود‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫پو‬
85.‫کارخانه‬‫الکتر‬ ‫دانا‬‫ی‬‫ک‬
86.‫کارخانه‬‫ر‬‫ی‬‫سندگ‬‫ی‬‫نخ‬ ‫نقره‬
87.‫کارخانه‬‫ش‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫پالست‬‫ی‬‫ک‬
88.‫کارخانه‬‫الکتر‬ ‫صاعقه‬‫ی‬‫ک‬
81.‫کارخانه‬‫صنا‬‫ی‬‫ع‬‫لبن‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫سات‬‫ی‬‫س‬
10.‫کارخانه‬‫صنعت‬‫ی‬‫پل‬ ‫باستان‬‫ی‬‫مر‬
19.‫کارخانه‬‫صنعت‬‫ی‬‫حک‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ان‬
12.‫کارخانه‬‫صنعت‬‫ی‬‫کو‬‫ی‬‫ر‬‫پل‬‫ی‬‫مر‬
10.‫کارخانه‬‫کارتن‬‫سازی‬‫محمد‬
10.‫کارخانه‬‫صنعت‬ ‫ماران‬
15.‫کارخانه‬‫نو‬‫ی‬‫ان‬‫است‬‫ی‬‫ل‬
16.‫کارخانه‬‫ی‬‫زد‬‫مروار‬‫ی‬‫د‬‫پالست‬
17.‫کارگاه‬‫پارس‬‫ی‬‫ان‬‫موتور‬
18.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫البسه‬RMJeans
11.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫اخوان‬
900.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ده‬‫گالس‬
909.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫سرام‬ ‫آرمان‬
902.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫تراز‬ ‫تراش‬
900.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫سازه‬ ‫سوفا‬
900.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫کاب‬‫ی‬‫ن‬‫نمونه‬
905.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫کارپوش‬
906.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گاچ‬‫ی‬
907.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گروه‬PNC
908.‫کارگاه‬‫تزئ‬ ‫وطن‬‫ی‬‫ن‬
901.‫گالر‬‫ی‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫هنر‬‫ی‬‫نگاه‬
990.‫گروه‬‫بازرگان‬‫ی‬Impoex
999.‫گروه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬Car Protection
992.‫گروه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬Newwhey
990.‫گروه‬‫مشاوران‬Financer
990.‫گروه‬‫مشاوران‬IRANHFC
995.‫گروه‬‫اقامت‬ ‫مشاوران‬CG Canada
996.‫گروه‬‫بن‬ ‫مشاوران‬‫ی‬‫فارکس‬
997.‫گروه‬‫روج‬ ‫مشاوران‬‫ی‬‫ن‬
998.‫گروه‬‫مشاور‬‫ی‬‫ن‬‫امالک‬Yeni Group
991.‫گروه‬‫مشاور‬‫ی‬‫ن‬‫والد‬‫ی‬‫ار‬
920.‫ماشین‬‫آالت‬‫صنعت‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫کران‬
929.‫ماهنامه‬‫اجتماع‬‫ی‬‫فرهنگ‬‫ی‬‫تهران‬
922.‫ماهنامه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫کاوش‬ ‫شبکه‬ ‫و‬
920.‫مجتمع‬‫خدمات‬‫خودرو‬‫یی‬ACE
920.‫مرکز‬‫ل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫زر‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬
925.‫مرکز‬‫راد‬‫ی‬‫ولوژ‬‫ی‬PETCT-HD
926.‫موتور‬‫جستجو‬‫ی‬‫فا‬‫ی‬‫اب‬
927.‫موسسه‬‫آموزش‬‫ی‬‫اند‬ ‫حساب‬‫ی‬‫شان‬
928.‫موسسه‬‫آموزش‬‫ی‬‫دانش‬‫پژوهان‬
921.‫موسسه‬‫تبل‬‫ی‬‫غات‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫نوس‬‫گراف‬‫ی‬‫ک‬
900.‫موسسه‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫غات‬‫اسرا‬
909.‫موسسه‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫غات‬‫پ‬‫ی‬‫ام‬‫گراف‬‫ی‬‫ک‬
902.‫موسسه‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫غات‬‫گراف‬ ‫رث‬‫ی‬‫ک‬
900.‫موسسه‬‫کشاورز‬ ‫خدمات‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ما‬
900.‫موسسه‬‫خ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ه‬‫هم‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬
905.‫موسسه‬‫کرا‬‫ی‬‫ه‬‫خودرو‬Yeni Group
906.‫نما‬‫ی‬‫شگاه‬‫آرتا‬ ‫جواهرات‬
907.‫نما‬‫ی‬‫ندگ‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫مه‬‫پاسارگاد‬ ‫عمر‬0555
908.‫نما‬‫ی‬‫ندگ‬‫ی‬Henny Penny‫ا‬ ‫در‬‫ی‬‫ران‬
901.‫هتل‬‫آزاد‬‫ی‬‫پارس‬ ‫(هتل‬‫ی‬‫ان‬)‫ی‬‫زد‬
900.‫هتل‬‫اردب‬ ‫معلمان‬ ‫خانه‬‫ی‬‫ل‬
909.‫هتل‬‫اروم‬ ‫معلمان‬ ‫خانه‬‫ی‬‫ه‬
902.‫هتل‬‫سرع‬ ‫معلمان‬ ‫خانه‬‫ی‬‫ن‬
900.‫هتل‬‫قم‬ ‫مارال‬ ‫متل‬ ‫و‬
900.‫هتل‬‫ها‬‫ی‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬‫ی‬Z‫تفل‬‫ی‬‫س‬
905.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫مهر‬ ‫انصار‬‫ی‬‫ز‬
906.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫تهران‬ ‫بسکتبال‬
907.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫ب‬‫ی‬‫س‬‫تهران‬ ‫بال‬
908.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫پینگ‬‫پنگ‬‫ی‬‫زد‬
901.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫شهدا‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ذه‬
950.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫فاطم‬‫ی‬‫ون‬‫تهران‬
959.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫تهران‬ ‫فوتبال‬
952.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫مهر‬ ‫فوتبال‬‫ی‬‫ز‬
950.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫فوتبال‬‫ی‬‫زد‬
950.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫کر‬‫ی‬‫کت‬‫تهران‬
955.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫کونگ‬‫کهگ‬ ‫فو‬‫ی‬‫لو‬‫ی‬‫ه‬‫بو‬ ‫و‬‫ی‬‫راحمد‬
956.‫وب‬‫سایت‬‫حافظ‬‫تقی‬‫خان‬
957.‫وب‬‫سایت‬‫حس‬ ‫ترکان‬ ‫دکتر‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬
958.‫وب‬‫سایت‬‫حس‬ ‫ترکان‬ ‫دکتر‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬
951.‫وب‬‫سایت‬‫مج‬ ‫دکتر‬‫ی‬‫د‬‫سلطان‬‫زاده‬
960.‫وب‬‫سایت‬‫راز‬ ‫مزدک‬ ‫دکتر‬‫ی‬
969.‫وب‬‫سایت‬‫مسعود‬ ‫دکتر‬‫نژاد‬ ‫حیدر‬
962.‫وب‬‫سایت‬‫حس‬ ‫عباس‬ ‫سرآشپز‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬
960.‫وب‬‫سایت‬‫م‬ ‫ترانه‬ ‫مهندس‬‫ی‬‫الد‬‫ی‬
‫تماس‬ ‫اطالعات‬
-----------------------
‫تلفن‬‫ایران‬:11898989190900
:‫سوئد‬ ‫تلفن‬1100000866900
‫دورنگار‬:11896906080096
:‫ایمیل‬Volghan@Gmail.Com
‫وب‬‫سایت‬:https://www.volghan.net/
‫واتزاپ‬:https://wa.me/989198086146
:‫تلگرام‬https://t.me/volghan
‫فیس‬‫بوک‬:https://www.facebook.com/volghan/
‫لینکدین‬:/www.linkedin.com/in/volghan/https:/
‫اینستاگرام‬:https://www.instagram.com/volghan/
‫توییتر‬:https://twitter.com/volghan

Recommandé

ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
83 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
20 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
9 vues8 diapositives
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی par
هدایای تبلیغاتی   آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیهدایای تبلیغاتی   آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی
هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکیvolghan hosseyni
1K vues5 diapositives
Weblog advertising par
Weblog advertisingWeblog advertising
Weblog advertisingvolghan hosseyni
488 vues1 diapositive
Web traffic par
Web trafficWeb traffic
Web trafficvolghan hosseyni
426 vues1 diapositive

Contenu connexe

Plus de volghan hosseyni

Vcms 5.0 par
Vcms 5.0Vcms 5.0
Vcms 5.0volghan hosseyni
1K vues6 diapositives
Vcms par
VcmsVcms
Vcmsvolghan hosseyni
477 vues2 diapositives
Support services par
Support servicesSupport services
Support servicesvolghan hosseyni
395 vues1 diapositive
Software development par
Software developmentSoftware development
Software developmentvolghan hosseyni
341 vues1 diapositive
Site content par
Site contentSite content
Site contentvolghan hosseyni
541 vues22 diapositives
Search engine optimization par
Search engine optimizationSearch engine optimization
Search engine optimizationvolghan hosseyni
339 vues2 diapositives

Plus de volghan hosseyni(20)

ولقان حسینی volghan hosseini

  • 1. ‫حسینی‬ ‫ولقان‬ -------------------- ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ،‫مدرس‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫تبل‬ ‫متخصص‬ ‫و‬ ‫مشاور‬ ،‫ارشد‬‫ی‬‫غات‬‫الکترون‬ ‫تجارت‬ ‫و‬‫ی‬‫ک‬ ‫تحصیالت‬‫دانشگاهی‬ -------------------- ‫دانش‬‫آموخته‬‫رشته‬‫نرم‬‫افزار‬‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫یزد‬ ‫دانشگاه‬ ‫سیستم‬ ‫یزد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫لیسانس‬ ‫لیسانس‬‫فن‬‫آوری‬‫موسسه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫فن‬‫آوری‬‫ایکاواال‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬-‫گوجارات‬ ‫نوادا‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬-‫الس‬‫وگاس‬ ‫دکترای‬‫سلطنتی‬ ‫موسسه‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬‫فن‬‫آوری‬–‫استکهلم‬ ‫دوره‬‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ----------------------- ‫ایزو‬ ‫گواهی‬1009‫بریتانیا‬ ‫ایزو‬ ‫موسسه‬ ‫از‬ ‫موسسه‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دانش‬ ‫گواهی‬IIET‫هند‬ ‫ایزو‬ ‫گواهی‬1009‫بریتانیا‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫موسسه‬ ‫از‬ ‫فیلیپین‬ ‫سینج‬ ‫آکادمی‬ ‫از‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دانش‬ ‫گواهی‬ ‫زبان‬‫ها‬ ----------------------- ‫آذری‬-‫مسلط‬ ‫فارسی‬-‫مسلط‬ ‫سوئدی‬-‫مسلط‬ ‫انگلیسی‬-‫مسلط‬ ‫ترکی‬-‫مسلط‬
  • 2. ‫موفقیت‬‫افتخارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ----------------------- ‫استاد‬‫دانشگاه‬‫های‬‫آزاد‬ ‫و‬ ‫دولتی‬. ‫وب‬ ‫طراحان‬ ‫انجمن‬ ‫دائم‬ ‫عضو‬. ‫و‬ ‫علم‬ ‫پارک‬ ‫کارشناس‬ ‫و‬ ‫داور‬‫فن‬‫آوری‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مشاور‬050‫شرکت‬،‫سازمان‬.‫نهاد‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ، ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫سازی‬ ‫برند‬‫از‬ ‫بیش‬980‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شرکت‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫مجری‬00.‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫هتل‬‫های‬‫و‬ ‫ایرانی‬‫بین‬‫المللی‬. ‫مشاور‬‫احزا‬‫ب‬‫گروه‬ ‫و‬‫داخلی‬ ‫های‬. ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫مجری‬‫خبرگزاری‬ ،‫مجالت‬‫ها‬‫و‬‫گروه‬‫های‬.‫خبری‬ ‫مشاور‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫انجمن‬‫های‬‫و‬ ‫داخلی‬‫بین‬‫المللی‬. ‫بازاریابی‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫آژانس‬‫های‬.‫مسافرتی‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫سازی‬ ‫برند‬‫فودهای‬ ‫فست‬‫زنجیره‬‫ای‬. ‫مارکتینگ‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫شرکت‬‫های‬‫بازرگانی‬‫بین‬‫المللی‬. ‫کارگاه‬ ‫فروش‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬.‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫هیئت‬ ‫مردمی‬ ‫تعامالت‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬.‫ورزشی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫کارها‬ ‫نمونه‬ ----------------------- 9.‫ر‬ ‫مجلس‬ ‫امور‬‫ی‬‫است‬‫جمهور‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬ 2.‫انجمن‬‫بین‬‫المللی‬ISALS 0.‫انجمن‬‫بین‬‫المللی‬‫برتر‬ ‫ذهن‬ 0.‫انجمن‬‫پ‬‫ی‬‫مانکاران‬‫فضا‬‫ی‬‫تهران‬ ‫سبز‬ 5.‫انجمن‬‫شهردار‬ ‫معلوالن‬‫ی‬‫تهران‬ 6.‫آژانس‬‫مسافرت‬‫ی‬‫پرواز‬ ‫سام‬
  • 3. 7.‫آژانس‬‫مسافرت‬‫ی‬‫ش‬‫ی‬‫ردال‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ا‬ 8.‫آموزشگاه‬‫فودآموز‬ ‫فود‬ ‫فست‬ 1.‫بانک‬‫ا‬ ‫سنگ‬ ‫معادن‬ ‫جامع‬‫ی‬‫ران‬ 90.‫پرتال‬‫اصن‬‫ا‬‫موبا‬ ‫ف‬‫ی‬‫ل‬‫کامپ‬ ‫و‬‫ی‬‫وتر‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬ 99.‫پرتال‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫ا‬ ‫سنگ‬ ‫معادن‬‫ی‬‫ران‬ 92.‫پرتال‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫ی‬‫زد‬‫تشر‬‫ی‬‫فات‬ 90.‫پرتال‬‫ا‬ ‫اصناف‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ران‬ 90.‫پرتال‬‫مهر‬ ‫امالک‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ز‬ 95.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫چ‬‫ی‬‫تگر‬ 96.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫خورم‬‫ی‬‫ز‬‫اول‬‫ی‬‫ا‬ 97.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫برتر‬ ‫ذهن‬ 98.‫پرتال‬‫خبر‬‫ی‬‫شهر‬ ‫نفت‬ 91.‫پرتال‬‫کار‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫آنال‬‫ی‬‫ن‬‫کاربازار‬ 20.‫پرتال‬‫معامالت‬‫سنگ‬‫های‬‫ن‬‫ی‬‫مه‬‫ق‬‫ی‬‫مت‬‫ی‬ 29.‫پرتال‬‫نیازمندی‬‫های‬998 22.‫حزب‬‫مل‬ ‫اعتماد‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬ 20.‫حزب‬‫ا‬ ‫ملت‬ ‫رفاه‬‫ی‬‫ران‬ 20.‫حس‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ه‬‫بهار‬ ‫باغ‬‫ی‬‫زد‬ 25.‫خبرگزار‬‫ی‬‫مل‬ ‫اعتماد‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬ 26.‫خبرگزار‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ذه‬‫ن‬‫ی‬‫وز‬ 27.‫خبرگزار‬‫ی‬‫ن‬ ‫سنت‬‫ی‬‫وز‬ 28.‫خبرگزار‬‫ی‬‫صنا‬‫ی‬‫ع‬‫معادن‬ ‫و‬‫ی‬‫زد‬ 21.‫خبرگزار‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫راث‬‫فرهنگ‬‫ی‬‫تهران‬ 00.‫خدمات‬‫تشر‬‫ی‬‫فات‬‫ام‬‫ی‬‫ر‬ 09.‫خدمات‬‫تشر‬‫ی‬‫فات‬‫شم‬ ‫باغ‬‫ی‬‫ران‬ 02.‫دانشگاه‬‫علم‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬ 00.‫دانشگاه‬‫ی‬‫زد‬‫ا‬ ‫(اتاق‬‫ی‬‫ران‬)‫گرجستان‬ ‫و‬ 00.‫دفتر‬‫مرکز‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫مه‬‫پاسارگاد‬‫ی‬‫زد‬ 05.‫شرکت‬‫کوثر‬ ‫اطلس‬ 06.‫شرکت‬‫ش‬ ‫آرتا‬‫ی‬‫م‬‫ی‬
  • 4. 07.‫شرکت‬‫آر‬‫ی‬‫ا‬‫نت‬ 08.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬Black Almas 01.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬Impoex 00.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پارس‬‫ی‬‫ن‬ 09.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شگامان‬‫تجارت‬ ‫توسعه‬ 02.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شگامان‬‫کو‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫ر‬ 00.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫مرز‬ ‫بدون‬ ‫تجارت‬ 00.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫پارس‬ ‫تمدن‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫ان‬ 05.‫شرکت‬‫بازرگان‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫کان‬‫را‬‫ی‬ 06.‫شرکت‬‫ب‬‫ی‬‫مه‬‫راز‬‫ی‬‫ی‬‫زد‬ 07.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫بون‬‫ی‬‫کا‬ 08.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫رهگشا‬ 01.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫رهنما‬ 50.‫شرکت‬‫پ‬‫ی‬‫مانکار‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫باسازان‬ 59.‫شرکت‬‫تحق‬‫ی‬‫قات‬‫ی‬‫بوستان‬ 52.‫شرکت‬‫چشمه‬‫سار‬‫جار‬‫ی‬ 50.‫شرکت‬‫دن‬‫ی‬‫ا‬‫آ‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬ 50.‫شرکت‬‫سازان‬ ‫سامان‬ 55.‫شرکت‬‫فن‬‫آوران‬‫شبکه‬ 56.‫شرکت‬‫و‬‫ی‬‫دهوپف‬‫هلز‬ 57.‫فروشگاه‬‫و‬ ‫ابزار‬‫ی‬‫راق‬‫ابزار‬‫ی‬‫زد‬ 58.‫فروشگاه‬‫ا‬‫ی‬‫نترنت‬‫ی‬‫ماه‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬‫ی‬‫گو‬‫جنوب‬ 51.‫فروشگاه‬‫ا‬‫ی‬‫نترنت‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫کان‬ 60.‫فروشگاه‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫ارتباط‬‫ی‬‫ارتباط‬ ‫هانا‬ 69.‫فروشگاه‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫امن‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫شاپ‬ ‫آلبالو‬ 62.‫فروشگاه‬‫سنگ‬‫های‬‫ق‬‫ی‬‫مت‬‫ی‬‫گنجه‬ 60.‫فروشگاه‬‫س‬‫ی‬‫ار‬‫کارتن‬ ‫الو‬ 60.‫فروشگاه‬‫ش‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬HB Sweets 65.‫فروشگاه‬‫فا‬‫ی‬‫ل‬‫مد‬‫ی‬‫رانه‬ 66.‫فروشگاه‬‫ف‬‫ی‬‫لم‬‫سر‬ ‫و‬‫ی‬‫ال‬‫بانک‬DVD
  • 5. 67.‫فروشگاه‬‫قطعات‬‫ی‬‫دک‬‫ی‬Spark 68.‫فروشگاه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫ی‬‫اس‬‫ی‬‫ن‬ 61.‫فروشگاه‬)‫کتاب‬ ‫(خانه‬ ‫کتابانه‬ 70.‫فروشگاه‬‫سالمت‬ ‫کلبه‬ 79.‫فروشگاه‬‫گراف‬‫ی‬‫ک‬Icon Archive 72.‫فروشگاه‬‫لوازم‬‫التحریر‬‫تحر‬ ‫پارسا‬‫ی‬‫ر‬ 70.‫فروشگاه‬‫الکتر‬ ‫لوازم‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫الکتر‬ ‫ابرار‬‫ی‬‫ک‬ 70.‫فروشگاه‬‫لوازم‬‫آرایشی‬‫شاپ‬ ‫هما‬ 75.‫فروشگاه‬‫سبز‬ ‫تولد‬ ‫جشن‬ ‫لوازم‬ 76.‫فروشگاه‬‫روشنا‬ ‫لوازم‬‫یی‬‫الکتر‬ ‫مباشر‬‫ی‬‫ک‬ 77.‫فروشگاه‬‫لوازم‬‫یدکی‬‫ی‬‫دک‬‫ماهان‬ 78.‫فروشگاه‬‫ماشین‬‫آالت‬‫ادار‬‫ی‬‫کمپ‬ ‫تونر‬ 71.‫فروشگاه‬‫ماشین‬‫های‬‫ادار‬‫ی‬HSC 80.‫فروشگاه‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫تصو‬ ‫پارس‬‫ی‬‫ر‬ 89.‫فروشگاه‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫پرده‬Valencia 82.‫فروشگاه‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫موزا‬‫یی‬‫ک‬‫صفا‬ 80.‫فست‬‫زنج‬ ‫فود‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬‫ی‬‫رونف‬‫ی‬‫له‬ 80.‫فست‬‫زنج‬ ‫فود‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫پو‬ 85.‫کارخانه‬‫الکتر‬ ‫دانا‬‫ی‬‫ک‬ 86.‫کارخانه‬‫ر‬‫ی‬‫سندگ‬‫ی‬‫نخ‬ ‫نقره‬ 87.‫کارخانه‬‫ش‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫پالست‬‫ی‬‫ک‬ 88.‫کارخانه‬‫الکتر‬ ‫صاعقه‬‫ی‬‫ک‬ 81.‫کارخانه‬‫صنا‬‫ی‬‫ع‬‫لبن‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫سات‬‫ی‬‫س‬ 10.‫کارخانه‬‫صنعت‬‫ی‬‫پل‬ ‫باستان‬‫ی‬‫مر‬ 19.‫کارخانه‬‫صنعت‬‫ی‬‫حک‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ان‬ 12.‫کارخانه‬‫صنعت‬‫ی‬‫کو‬‫ی‬‫ر‬‫پل‬‫ی‬‫مر‬ 10.‫کارخانه‬‫کارتن‬‫سازی‬‫محمد‬ 10.‫کارخانه‬‫صنعت‬ ‫ماران‬ 15.‫کارخانه‬‫نو‬‫ی‬‫ان‬‫است‬‫ی‬‫ل‬ 16.‫کارخانه‬‫ی‬‫زد‬‫مروار‬‫ی‬‫د‬‫پالست‬
  • 6. 17.‫کارگاه‬‫پارس‬‫ی‬‫ان‬‫موتور‬ 18.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫البسه‬RMJeans 11.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫اخوان‬ 900.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ده‬‫گالس‬ 909.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫سرام‬ ‫آرمان‬ 902.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫تراز‬ ‫تراش‬ 900.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫سازه‬ ‫سوفا‬ 900.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫کاب‬‫ی‬‫ن‬‫نمونه‬ 905.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫کارپوش‬ 906.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گاچ‬‫ی‬ 907.‫کارگاه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گروه‬PNC 908.‫کارگاه‬‫تزئ‬ ‫وطن‬‫ی‬‫ن‬ 901.‫گالر‬‫ی‬‫نما‬ ‫و‬‫ی‬‫شگاه‬‫هنر‬‫ی‬‫نگاه‬ 990.‫گروه‬‫بازرگان‬‫ی‬Impoex 999.‫گروه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬Car Protection 992.‫گروه‬‫تول‬‫ی‬‫د‬‫ی‬Newwhey 990.‫گروه‬‫مشاوران‬Financer 990.‫گروه‬‫مشاوران‬IRANHFC 995.‫گروه‬‫اقامت‬ ‫مشاوران‬CG Canada 996.‫گروه‬‫بن‬ ‫مشاوران‬‫ی‬‫فارکس‬ 997.‫گروه‬‫روج‬ ‫مشاوران‬‫ی‬‫ن‬ 998.‫گروه‬‫مشاور‬‫ی‬‫ن‬‫امالک‬Yeni Group 991.‫گروه‬‫مشاور‬‫ی‬‫ن‬‫والد‬‫ی‬‫ار‬ 920.‫ماشین‬‫آالت‬‫صنعت‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫کران‬ 929.‫ماهنامه‬‫اجتماع‬‫ی‬‫فرهنگ‬‫ی‬‫تهران‬ 922.‫ماهنامه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫کاوش‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ 920.‫مجتمع‬‫خدمات‬‫خودرو‬‫یی‬ACE 920.‫مرکز‬‫ل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫زر‬‫ا‬‫ی‬‫ران‬ 925.‫مرکز‬‫راد‬‫ی‬‫ولوژ‬‫ی‬PETCT-HD 926.‫موتور‬‫جستجو‬‫ی‬‫فا‬‫ی‬‫اب‬
  • 7. 927.‫موسسه‬‫آموزش‬‫ی‬‫اند‬ ‫حساب‬‫ی‬‫شان‬ 928.‫موسسه‬‫آموزش‬‫ی‬‫دانش‬‫پژوهان‬ 921.‫موسسه‬‫تبل‬‫ی‬‫غات‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫نوس‬‫گراف‬‫ی‬‫ک‬ 900.‫موسسه‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫غات‬‫اسرا‬ 909.‫موسسه‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫غات‬‫پ‬‫ی‬‫ام‬‫گراف‬‫ی‬‫ک‬ 902.‫موسسه‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ی‬‫غات‬‫گراف‬ ‫رث‬‫ی‬‫ک‬ 900.‫موسسه‬‫کشاورز‬ ‫خدمات‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ما‬ 900.‫موسسه‬‫خ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ه‬‫هم‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬ 905.‫موسسه‬‫کرا‬‫ی‬‫ه‬‫خودرو‬Yeni Group 906.‫نما‬‫ی‬‫شگاه‬‫آرتا‬ ‫جواهرات‬ 907.‫نما‬‫ی‬‫ندگ‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫مه‬‫پاسارگاد‬ ‫عمر‬0555 908.‫نما‬‫ی‬‫ندگ‬‫ی‬Henny Penny‫ا‬ ‫در‬‫ی‬‫ران‬ 901.‫هتل‬‫آزاد‬‫ی‬‫پارس‬ ‫(هتل‬‫ی‬‫ان‬)‫ی‬‫زد‬ 900.‫هتل‬‫اردب‬ ‫معلمان‬ ‫خانه‬‫ی‬‫ل‬ 909.‫هتل‬‫اروم‬ ‫معلمان‬ ‫خانه‬‫ی‬‫ه‬ 902.‫هتل‬‫سرع‬ ‫معلمان‬ ‫خانه‬‫ی‬‫ن‬ 900.‫هتل‬‫قم‬ ‫مارال‬ ‫متل‬ ‫و‬ 900.‫هتل‬‫ها‬‫ی‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬‫ی‬Z‫تفل‬‫ی‬‫س‬ 905.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫مهر‬ ‫انصار‬‫ی‬‫ز‬ 906.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫تهران‬ ‫بسکتبال‬ 907.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫ب‬‫ی‬‫س‬‫تهران‬ ‫بال‬ 908.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫پینگ‬‫پنگ‬‫ی‬‫زد‬ 901.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫شهدا‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ذه‬ 950.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫فاطم‬‫ی‬‫ون‬‫تهران‬ 959.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫تهران‬ ‫فوتبال‬ 952.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫مهر‬ ‫فوتبال‬‫ی‬‫ز‬ 950.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫فوتبال‬‫ی‬‫زد‬ 950.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫کر‬‫ی‬‫کت‬‫تهران‬ 955.‫ه‬‫ی‬‫ئت‬‫کونگ‬‫کهگ‬ ‫فو‬‫ی‬‫لو‬‫ی‬‫ه‬‫بو‬ ‫و‬‫ی‬‫راحمد‬ 956.‫وب‬‫سایت‬‫حافظ‬‫تقی‬‫خان‬
  • 8. 957.‫وب‬‫سایت‬‫حس‬ ‫ترکان‬ ‫دکتر‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬ 958.‫وب‬‫سایت‬‫حس‬ ‫ترکان‬ ‫دکتر‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬ 951.‫وب‬‫سایت‬‫مج‬ ‫دکتر‬‫ی‬‫د‬‫سلطان‬‫زاده‬ 960.‫وب‬‫سایت‬‫راز‬ ‫مزدک‬ ‫دکتر‬‫ی‬ 969.‫وب‬‫سایت‬‫مسعود‬ ‫دکتر‬‫نژاد‬ ‫حیدر‬ 962.‫وب‬‫سایت‬‫حس‬ ‫عباس‬ ‫سرآشپز‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬ 960.‫وب‬‫سایت‬‫م‬ ‫ترانه‬ ‫مهندس‬‫ی‬‫الد‬‫ی‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ----------------------- ‫تلفن‬‫ایران‬:11898989190900 :‫سوئد‬ ‫تلفن‬1100000866900 ‫دورنگار‬:11896906080096 :‫ایمیل‬Volghan@Gmail.Com ‫وب‬‫سایت‬:https://www.volghan.net/ ‫واتزاپ‬:https://wa.me/989198086146 :‫تلگرام‬https://t.me/volghan ‫فیس‬‫بوک‬:https://www.facebook.com/volghan/ ‫لینکدین‬:/www.linkedin.com/in/volghan/https:/ ‫اینستاگرام‬:https://www.instagram.com/volghan/ ‫توییتر‬:https://twitter.com/volghan