Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Evaluatiestudie VillaSquare

936 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Evaluatiestudie VillaSquare

 1. 1.                       FINAL  DRAFT  VERSION     EVALUATIESTUDIE VILLASQUARE NAAR EEN GEDIFFERENTIEERD EN INTERACTIEF AANBOD STUDIE IN OPDRACHT VAN VRT MEDIALAB IBBT-SMIT-VUB KOEN WILLAERT IKE PICONE BRAM LIEVENS      Contact    koen.willaert@vub.ac.be  ike.picone@vub.ac.be  [13  oktober  2011]
 2. 2. / 71   3                  INHOUDInleiding  ....................................................................................................................................  3  1.  Hoe  is  deze  studie  aangepakt?  .............................................................................................  5  2.  Wat  is  VillaSquare?  ...............................................................................................................  8  3.  Wie  zijn  de  VillSquare  gebruikers  .......………………………………………………………………………...….11  4.  Gedetailleerde  resultaten  en  analyse………………………………………………………………………........14  4.1  Attitude/mindset  ..……………………………………………………………………………………………..…........14       4.1.1  Visie  interactiviteit………………………………………………………………………………………....15   4.1.2  Participatiemotivaties  …………………………………………………………………………………...18   4.1.3  Doelpubliek  ……………………………………………………………………………………………………20   4.1.4  Identificatie  …………………………………………………………………………………………………...22  4.2  Context  ………………………………………………………………………………………………………………………...25   4.2.1  Sociodemografische  gegevens  ……………………………………………………………………....25   4.2.2  Kijkcontext  ………………………………………………………………………………………………..……27   4.2.3  Omgang  Sociale  netwerksites  ………………………………………………………………………..30  4.3  Gebruik  ……………………………………………………………………………………………………………………..…34   4.3.1  Participatie  VillaSquare  ………………………………………………………………………………...34   4.3.2  Gebruikswijze  VillaSquare  …………………………………………………………………………..…39   4.3.3  Platformkeuze  ………………………………………………………………………………………….......44  4.4  Evaluatie  ……………………………………………………………………………………………………………………...49   4.4.1  Evaluatie  VillaSquare  ………………………………………………………………………………….....49   4.4.2  Evaluatie  VillaSquare  features  …………………………………………………………………….…57   4.4.3.  Gewenste  aanpassingen.............…………..........  .…………........………….................  62  5.Algemeen  besluit  .................................................................................................................  63     5.1  Overzicht:  de  belangrijkste  bevindingen..............................................................  63   5.2  Inzicht:  de  VS-­‐gebruikers  in  vier  segmenten…......................................................65   5.3  Uitzicht:  lessen  voor  de  toekomst…......................................................................67      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 3. 3. / 71   4                   INLEIDING    De  innovaties  binnen  de  technologiesector  blijven  elkaar  in  ijltempo  opvolgen.  Een  belangrijk  gevolg   hiervan   voor   mediagebruikers   is   dat   zij   beroep   kunnen   doen   op   een   steeds   groter  wordend  mediarepertoire  waaronder  televisie,  radio,  computers,  smartphones,  tablets,  etc.  Ze  krijgen  een  divers  palet  aan  devices,  diensten  en  kanalen  ter  beschikking  via  dewelke  zij  media-­‐inhoud  kunnen  consumeren  waar  en  wanneer  ze  dat  wensen.  Meer  nog,  steeds  vaker  laten  deze  nieuwe  media  hun  gebruikers  toe  om  zichzelf  te  uiten  en  zodoende  in  interactie  te  treden  met  mede-­‐gebruikers  en  programmamakers.    Het   is   niet   verwonderlijk   dat   deze   evoluties   een   impact   hebben   om   de   manier   waarop  gebruikers  omgaan  met  traditionele  media.  Gebruikerspraktijken  veranderen  onder  invloed  van   nieuwe   media   en   de   nieuwe   gebruiksmogelijkheden   die   ze   met   zich   meebrengen.  Programmamakers   en   ontwikkelaars   zoeken   hun   weg   in   de   opportuniteiten   die  participatieve  media  bieden  om  in  interactie  te  treden  met  hun  publiek.  Een  band  die  zeker  voor   aanbieders   van   een   lineaire   programmatie   steeds   belangrijker   wordt   in   tijden   van  uitgesteld  en  op  aanvraag  digitaal  kijken.      De  ontwikkeling  van  het  Mediasquare1  platform  binnen  het  VRT  Medialab  past  binnen  deze  zoektocht.    Deze  ‘Second  Screen’  applicatie  helpt  gebruikers  om  te  interageren  met  televisie  programma’s   en   vormt   een   digitaal   lanceerplatform   voor   interactieve   applicaties   rond  bepaalde   programma’s.   Het   platform   werd   voor   de   eerste   maal   geïmplementeerd   rond   de  zomertalk-­‐show  Villa  Vanthilt  onder  de  naam  VillaSquare  (van  29  mei  tot  1  september  2011  op  Een).  Via  de  html5  site  villa.een.be  konden  kijkers  berichten  delen  met  mede-­‐kijkers  en  vragen   richten   naar   de   presentatoren   Marcel   Vanthilt   en   Marijke.   Met   Marijke   kreeg   het  programma  een  tweede  presentator  die  zich  expliciet  kon  richten  op  de  interactie  met  het  publiek   door   reacties   van   gebruikers   te   selecteren   en   in   het   programma   aan   bod   te   laten  komen.                                                                                                                1  Nachtergaele,  L.,  Dacquin,  H.,  Fastenaekerls,  F.,  Jordaens,  K.,  Laukens,  N.,  Strobbe,  I.,  van  Aert,  J.,  Wijnants,  B.,  De  Sutter,  R.  &  Van  Assche,  S.,  2011.  Social  Networking  Platform  for  Second  Screen  Media  Experiences.  Paper  presented  at  the  IBC  2011  conference,  Amsterdam.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 4. 4. / 71   5                      In   dit   rapport   worden   de   resultaten   gepresenteerd   van   de   evaluatiestudie   van   VillaSquare  onder  de   gebruikers  van  de  dienst.  Na  een  korte  toelichting  van  de  opzet  van  het  onderzoek  wordt   eerst   gekeken   naar   wat   VillaSquare   precies   is   voor   de   gebruikers   ervan.   Vervolgens  worden   vier   gebruikersprofielen   geïdentificeerd   en   in   detail   toegelicht   wat   betreft   1)   hun  attitude/mindset   tegenover   Villa   Vanthilt   en   VillaSquare;   2)   verschillende   contextuele  factoren;  3)  hun  kijk-­‐  en  gebruikspatroon;  en  4)  hun  evaluatie  van  VS.  Bij  wijze  van  conclusies  worden  de  belangrijkste  inzichten  en  mogelijke  vooruitzichten  gepresenteerd.        Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 5. 5. / 71   6                   1. HOE IS DEZE STUDIE AANGEPAKT?  Met   deze   studie,   die   liep   van   mei   tot   september   2011,   hebben   we   geen   klassiek  tevredenheidonderzoek   voor   ogen.   Het   doel   is   om   diepgaand   inzicht   te   verwerven   in   de  manier  waarop  VillaSquare  (VS)  gepercipieerd  wordt  door  haar  gebruikers.  Er  wordt  verder  gekeken  dan  gebruikersvriendelijk  en  tevredenheid  om  een  antwoord  te  krijgen  op  hoe  een  interactief  platform  als  VS  wordt  geconcipieerd  binnen  de  televisie-­‐ervaring  van  kijkers.  Voor  de   evaluatiestudie   van   VS   werd   gekozen   voor   een   dubbele   onderzoeksmethodiek:   een  surveyonderzoek   bij   de   uiteindelijk   ongeveer   3.000   geregistreerde   VS-­‐gebruikers  (kwantitatieve  methode)  aangevuld  met  een  reeks  diepte-­‐interviews  en  focusgroepen  onder  gebruikers  en  niet-­‐gebruikers  die  een  diepgaandere  interpretatie  van  de  data  garanderen.        De  survey  De  survey  onder  geregistreerde  VS-­‐gebruikers  werd  in  twee  fasen  uitgevoerd.  Drie  weken  na  de  eerste  uitzending  van  Villa  Vanthilt,  werden  de  geregistreerde  VS-­‐gebruikers  een  eerste  maal   via   mail   uitgenodigd   om   deel   te   nemen   aan   de   survey.   Van   de   toen   ongeveer   1.100  geregistreerde   gebruikers   namen   243   respondenten   deel   aan   de   studie.   Op   basis   van   een  eerste  analyse  van  de  data,  aangevuld  met  inzichten  uit  de  eerste  diepte-­‐interviews,  werden  een  eerste  segmentatie  opgesteld  en  werden  een  aantal  hypothesen  geformuleerd.          Twee   maanden   na   de   eerste   werd   een   tweede   survey   uitgestuurd.   Dit   liet   ons   toe   om  ontbrekende   data   uit   de   eerste   survey   aan   te   vullen   en   de   hypothesen   uit   de   eerste   analyse  te  verifiëren  en  valideren.  Deze  survey  werd  in  twee  varianten  uitgestuurd:  een  uitgebreide  versie   gericht   naar   VS-­‐gebruikers   die   zich   recentelijk   registreerden   op   VS   en   een   beknopte  versie   (enkel   met   bijkomende   vragen)   naar   degenen   die   de   eerste   survey   reeds   hadden  ingevuld.   De   surveys   telden   respectievelijk   x   en   x   respondenten,   wat   het   totaal   aantal  respondenten   brengt   op   444   en   de   algehele   responsratio   op   ongeveer   15%.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 6. 6. / 71   7                      De  diepte-­‐interviews  en  focusgroepen  Om   een   diepgaandere   interpretatie   van   de   surveydata   mogelijk   te   maken   werden   de  surveydata   aangevuld   met   een   reeks   diepte-­‐interviews   en   focusgroepen.   Uit   de  respondenten   van   de   eerste   survey   werd   een   set   van   participanten   geselecteerd   en  gerekruteerd.   Zes   diepte-­‐interviews   werden   afgenomen   bij   VS-­‐gebruikers   die   in   de   survey  aangaven  bereid  te  zijn  verder  mee  te  werken  aan  het  onderzoek.  De  participanten  aan  deze  interviews  komen  uit  de  vier  segmenten  (zie  infra).  Twee  interviews  werden  afgenomen  bij  Villa-­‐Vanthiltkijkers   die   VS   niet   gebruiken,   en   hadden   als   doel   om   meer   zicht   te   krijgen   op  mogelijke  drempels  om  met  VS  te  werken.  Ten  slotte  werd  een  focusgroep  gehouden  met  vier   mannelijke   VS-­‐gebruikers   onder   de   18   jaar   om   te   peilen   naar   mogelijk   gebruiken   en  interpretaties  eigen  aan  deze  groep.      De   vragenlijst   voor   de   surveys   en   topiclijst   voor   interviews   en   focusgroepen   zijn   gestoeld   op  het   analytisch   kader   voor   de   studie   van   gebruikersbijdragen   als   zelfpublicatie   ontwikkeld2.  Dit  kader  brengt  drempelverhogende  en  –verlagende  factoren  voor  deelname  ia  interactieve  media  in  kaart  alsook  wie  het  potentieel  publiek  vormt  waartoe  gebruikers  zich  richten.  Dit  laat  toe  om  dieper  inzicht  te  verwerven  in  de  interactieve  gebruikerservaring  van  VS.  Door  middel   van   statistische   clusteranalyses   werd   uit   de   surveydata   een   segmentatie   van   VS-­‐gebruikers   gedistilleerd.   In   de   interviews   werd   de   laddering-­‐techniek3   gehanteerd   om   de  evaluatie  van  instrumentele  elementen  te  onderscheiden  van  dieperliggende  motivaties.                                                                                                                  2  Picone,  I.  (2011).  Produsage  as  a  form  of  self-­‐publication.  A  qualitative  study  of  casual  news  produsage.  New  Review  of  Hypermedia  and  Multimedia,  17(1),  99  -­‐  120.  3  Reynolds,  T.  J.,  &  Gutman,  J.  (1988).  Laddering  Theory,  Method,  Analysis,  and  Interpretation.  Journal  of  Advertising  Research,  28(1),  11-­‐31.  Grunert,  K.  G.,  &  Grunert,  S.  C.  (1995).  Measuring  subjective  meaning  structures  by  the  laddering  method:  Theoretical  considerations  and  methodological  problems.  International  Journal  of  Research  in  Marketing,  12,  209-­‐225.  Chen,  C.-­‐H.,  Khoo,  L.  P.,  &  Yan,  W.  (2002).  A  strategy  for  acquiring  customer  requirement  patterns  using  laddering  technique  and  ART2  neural  network.  Advanced  Engineering  Informatics,  16,  229-­‐240.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 7. 7. / 71   8                    Twee  kanttekeningen  zijn  op  hun  plaats  bij  deze  aanpak.  Ten  eerste  bevraagt  dit  onderzoek  bewust   enkel   de   ervaringen   van   geregistreerde   VS-­‐gebruikers.   Het   gaat   immers   om   een  evaluatiestudie   van   VS   in   relatie   tot   Villa   Vanthilt,   maar   niet   van   het   programma   op   zich.   De  voorgestelde   segmentatie   heeft   bijgevolg   enkel   betrekking   op   deze   groep   en   houdt   geen  rekening   met   de   Villa-­‐Vanthilt   kijkers   die   VS   niet   gebruiken.   Men   kan   dus   zeker   nog   een  segment   van   niet-­‐gebruikers   onderscheiden   dat   hoogstwaarschijnlijk   zelf   nog   in  verschillende  segmenten  uiteenvalt.  De  reden  dat  deze  groep  hier  zo  goed  als  niet  aan  bod  komt   is   omdat   het   hier   in   de   eerste   plaats   een   evaluatiestudie   van   VS   betreft,   geenszins  omdat  het  om  een  irrelevante  groep  zou  gaan.  Via  de  diepte-­‐interviews  laten  we  deze  groep  dan  ook,  beperkt  weliswaar,  aan  het  woord.      Een  tweede  punt  betreft  het  feit  dat  enkel  geregistreerde  VS-­‐gebruikers  benaderd  zijn  voor  het  onderzoek.  Registratie  is  verplicht  om  berichten  te  kunnen  posten  op  VS,  maar  niet  om  berichten  te  kunnen  lezen.  De  geregistreerde  gebruikers  vormen  dus  niet  de  volledige  groep  gebruikers.   Bovendien   konden   kijkers   ook   via   Facebook   of   Twitter   met   het   programma   in  interactie   treden.   Ook   deze   gebruikers   maken   geen   deel   uit   van   de   doelgroep.   Wederom  vallen   deze   groepen   buiten   de   opzet   van   dit   onderzoek.   Deze   beperking   leert   wel   dat  wanneer  men  een  evaluatie  van  het  interactief  karakter  van  een  programma  voor  ogen  heeft  gebruikers  van  verschillende  platformen  in  rekening  genomen  dienen  te  worden.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 8. 8. / 71   9                   2. WAT IS VILLASQUARE?VillaSquare  is  een  applicatie,  toegankelijk  via  elke  web  browser  (dus  ook  mobiel),  die  kijkers  toelaat   om   op   verschillende   manieren   te   reageren   op   wat   er   in   Villa   Vanthilt   gebeurt   (zie  figuur  onder)4.     7$3"#AB(%$", >"4%$"249, ?#*@"3="="2"(), !"#$%&"()#**+,, C4B),"(,2**#9"B#,, -,./$"#,012$3342,5,12$33424(&$36,, D"3"(, -,74%"8**9,0:$334,:4(&$3;<4=$(46,,  De  reactiemogelijkheden  van  VillaSquare                                                                                                                4  Later  is  hier  de  mogelijkheid  om  deel  ten  nemen  aan  een  poll  toegevoegd.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 9. 9. / 71   10                    Deze  mogelijkheden  laten  verschillende  interacties  toe:   • tussen   kijkers   en   presentatoren:   een   vraag   of   reactie   richten   naar   presentatoren,   Marcel   en   Marijke,   of   de   gasten   van   het   programma.   Dit   wordt   aangemoedigd   doordat   Marijke   op   bepaalde   momenten   in   het   programma   een   aantal   bijdragen   selecteert   en   aan   bod   laat   komen.   Ook   kunnen   ze   aangeven   of   ze   het   programma   leuk  of  niet  leuk  vinden  (knoppen  rechts),   • tussen  redactie  en  kijkers:  de  redactie  van  Villa  Vanthilt  kan  berichtjes  plaatsen  op  VS.   Die   berichtjes   krijgen   een   andere   kleur   zodat   de   kijkers   er   zich   van   kunnen   vergewissen  dat  het  wel  degelijk  om  de  redactie  gaat.  De  redactie  gebruikt  dit  kanaal   om  kijkers  voor  of  tijdens  het  programma  op  te  roepen  om  bepaalde  foto’s,  weetjes   of  links  te  delen  met  de  anderen,   • tussen  kijkers  onderling:  kijkers  kunnen  antwoorden  op  berichtjes  van  mede-­‐  kijkers.   Ze   kunnen   mede-­‐kijkers   bovendien   toevoegen   als   VS-­‐vrienden.   Via   de   filterfunctie   kunnen   ze   enkel   reacties   van   hun   VS-­‐vrienden   in   hun   berichtenstroom   laten   verschijnen,   • tussen   kijkers   en   hun   eigen   online   sociaal   netwerk:   kijkers   kunnen   hun   Facebook-­‐   en/of   Twitter-­‐account   verbinden   aan   VS.   Op   die   manier   kunnen   zij   ook   vanuit   die   platformen   reacties   op   het   programma   delen   met   zowel   hun   sociale   netwerken   als   de  kijkers.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 10. 10. / 71   11                    Op  basis  van  de  surveyresultaten  kunnen  we  achterhalen  welke  van  deze  acties  prioritair  zijn  bij  de  VS-­‐gebruikers  (zoals  geïllustreerd  in  onderstaande  figuur).  Over  alle  segmenten  heen  blijkt   dat   de   interactie   met   de   presentatoren   centraal   staat   in   het   gebruik   van   VS.   Met  andere  woorden,  VS  is  voor  haar  gebruikers  in  de  eerste  plaats  een  interactief  TV  platform  dat   hen   moet   toelaten   om   te   interageren   met   het   programma.   Vragen   kunnen   stellen   aan  Marcel,  Marijke  en/of  de  gasten  vormt  voor  de  VS-­‐gebruikers  de  kern  van  het  platform.  De  andere   interacties   kunnen   gezien   worden   als   bijkomende   lagen   rond   deze   kern   die   afnemen  in  intensiteit.  Berichten  van  mede-­‐kijkers  lezen  is  in  die  zin  belangrijker  dan  echt  discussiëren  met  anderen.  VS  is  dus  veel  minder  een  discussieplatform  dan  een  interactieplatform.     /$3%433$5#"()6,"#)77).")"$8"()("9"#1) /$3%433$5#"()6,"#)77).")."/"01$21"#3) !"#$%&"()*"+"(),-()."/"01$21"#3) !"#$%&()%**%&##&+#",%*-+#"./0%%&123 $#()%& 4%"&5.&)%"#,).%3678*#)32"9    Villa  Square  als  een  gelaagd  concept  bij  haar  gebruikers  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 11. 11. / 71   12                     3. Wie zijn de VillaSquare-gebruikers?    Via   statistische   clusteranalyse   hebben   we   vier   belangrijke   segmenten   van   VS-­‐gebruikes  kunnen   onderscheiden.   We   geven   eerst   een   overzicht   van   deze   profielen   en   hun  belangrijkste  kenmerken  om  in  een  volgend  punt  dieper  in  te  gaan  op  de  verschillen  tussen  de  segmenten  en  wat  we  eruit  kunnen  leren.    Segment  1:  ITV-­‐families  (11%)  ITV-­‐famlies   zijn   fervente   Villa   Vanthilt   kijkers   en   actieve   VillaSquare   gebruikers   met   een   heel  sterke  betrokkenheid  ten  aanzien  van  het  programma  (inclusief  Marcel).  Villa  Vanthilt  krijgt  voor  ITV-­‐families  een  grote  meerwaarde  wanneer  er  in  gezinsverband  naar  gekeken  wordt.  Interesse   in   de   berichten   van   mede-­‐kijkers   is   aanwezig   maar   de   betrokkenheid   op   de  bredere  community  van  mede-­‐kijkers  is  beperkt  en  de  wens  om  in  dialoog  te  treden  met  die  mede-­‐kijkers   is   grotendeels   afwezig.   Ze   vertonen   een   sterke   motivatie   om   als   kijker   in  interactie  te  treden  met  het  programma  en  op  deze  manier  het  programma  gedeeltelijk  te  kunnen   beïnvloeden.   Deze   interactie   verhoogt   hun   betrokkenheid   en   draagt   bij   tot   de  entertainmentwaarde   van   het   programma.   Kijken   wordt   voor   hen   op   die   manier  immersiever,   wat   zich   ook   uit   in   het   feit   dat   zij   sterk   gefocust   blijven   op   het   (eerste)  televisiescherm.    Context   familiekijker  Gebruik   fans  VS   actieve  gebruikers  Community   dicht  netwerk  Interactiviteit   presentatoren  en  gasten  Doel   entertainment  Aandacht   focus  op  eerste  scherm    Kenmerken  van  ITV-­‐families    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 12. 12. / 71   13                    Segment  2:  TV-­‐commentatoren  (31%)  TV-­‐commentatoren  zijn  toegewijde  Villa  Vanthilt  kijkers  en  actieve  VillaSquare  gebruikers  die  plezier  en  genoegen  scheppen  in  de  dialoog  zowel  met  het  programma  als  met  de  bredere  community   van   mede-­‐kijkers.   Bij   deze   VS-­‐   gebruikers   gaat   het   eveneens   om   het   TV  programma,   maar   het   programma   dient   vooral   om   gedeelde   ervaringen   te   creëren   en  themas   aan   te   geven,   waarop   dan   verder   commentaar   wordt   gegeven,   waaraan   kennis  wordt   toegevoegd,   waarover   meningen   worden   geuit,   waarover   grapjes   worden   gemaakt  etc.   Deze   gebruikers   zien   VS   dan   ook   meer   als   een   tweede   scherm   waarop   ze   bijkomende  informatie   kunnen   ontvangen.   Ze   verdelen   hun   aandacht   veel   makkelijker   over   beide  schermen.      Context   divers  Gebruik   toegewijde  kijkers  VS   actieve  gebruikers  Community   dicht  en  open  netwerk  Interactiviteit   presentatoren,  gasten  en  mede-­‐kijkers  Doel   informatie  Aandacht   gedeelde  focus    Kenmerken  van  TV-­‐commentatoren    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 13. 13. / 71   14                  Segment  3:  Verkenners  (40%)  Segment   van   occasionele   VS-­‐gebruikers   met   een   voorzichtige   en/of   zoekende,   maar   wel  positieve  en  nieuwsgierige  houding  tegenover  de  interactiemogelijkheden  op  VS.  Dit  vertaalt  zich  in  een  minder  eenduidig  gebruikspatroon  van  VS.  In  vergelijking  met  segment  1  en  2  is  ofwel   de   betrokkenheid   ten   aanzien   van   het   programma   ofwel   de   vertrouwdheid   met  nieuwe  technologie  beperkter.          Context   divers  Gebruik   occasionele  kijkers  VS   exploratieve  gebruikers  Community   niet  uitgesproken  Interactiviteit   geen  uitgesproken  patroon  Doel   nieuwsgierigheid  Aandacht   geen  uitgesproken  patroon    Kenmerken  van  verkenners    Segment  4:  Anti-­‐fans  (18%)  Segment   van   VS-­‐gebruikers   die   ofwel   hebben   afgehaakt   ofwel   occasioneel   blijven  participeren   vanuit   een   duidelijk   negatief   gemotiveerde   houding.   Deze   gebruikers   hebben  gemeenschappelijk  dat  ze  zich  duidelijk  wensen  te  distantiëren  van  VS  en/of  Villa  Vanthilt  en  zich  zodoende  als  anti-­‐fans  opwerpen.  Wanneer  deze  gebruikers  blijven  participeren  is  dit  bijvoorbeeld   uit   verveling,   om   te   spotten   met   het   lage   niveau   van   reacties   op   VS   of   om  ongenoegen  te  uiten.  Afhaken  gebeurt  om  verschillende  redenen.      Context   divers  Gebruik   niet-­‐kijkers  VS   niet-­‐gebruikers  Community   gedistantieerd  Interactiviteit   presentatoren  en  gasten  Doel   onvrede  uiten  Aandacht   geen  uitgesproken  patroon    Kenmerken  van  anti-­‐fans  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 14. 14. / 71   15                     4. GEDETAILLEERDE RESULTATEN EN ANALYSE4.1 Attitude/mindsetWe  onderscheiden  twee  mindsets  gekoppeld  aan  elk  een  specifieke  visie  op  interactiviteit.  Deze   twee   verschillende   visies   worden   het   best   gerepresenteerd   de   twee   segmenten   I-­‐TV  families   en   TV-­‐commentatoren.   Het   profiel   van   het   segment   Verkenners   ligt   zo   goed   als  volledig   in   lijn   van   dat   van   de   TV-­‐commentatoren.   Wat   betreft   mindset   en   visie   op  interactiviteit   observeren   we   voornamelijk   een   gradueel   verschil   tussen   deze   beide  segmenten.   De   antifans   zijn   beperkt   geïnteresseerd   in   interactie,   hun   visie   is   weinig  uitgesproken   en   eerder   uni-­‐dimensionaal.   In   hetgeen   volgt   focussen   we   ons   vooral   op   het  verschil  in  visie  tussen  de  I-­‐TV  families  en  de  TV  commentatoren.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 15. 15. / 71   16                  4.1.1 Visie interactiviteitA) Context programma !"#$%&(&$)*+&,&$-,./,)00)12$3.4$#&$5&6$&4($7"*+&*$.0$89$6&$/&:,4"(&*;$ *+,-#./01# )!"# 23451.#6789#:4;#<05=>++,?# N44># (!"# 23451.@+A+B3>4# !"# I=+@+#.4=34.# &!"# %!"# C5B34-D=0A=+@@+# H3;J0@.# $!"# !"# E4+,3;F#./01# M3,@# G53B# H;+>K5D#L0@4KF# HD0=;# H0+D# I0J5@4>;+3=4# H4A@4>;+O4#PQ*R#S+@3,34.# H4A@4>;+O4#*RQJ0@@4>;+;0=4># H4A@4>;+O4#R4=-4>>4=.# H4A@4>;+O4#T>OQS+>.#Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 16. 16. / 71   17                   !"#$%&(&$)*+&,&$-,./,)00)12$3.4$#&$5&6$&4($7"*+&*$.0$89$6&$/&:,4"(&*;$ *+,-#./01# )!"# 23451.#6789#:4;#<05=>++,?# N44># (!"# 23451.@+A+B3>4# !"# I=+@+#.4=34.# &!"# %!"# C5B34-D=0A=+@@+# H3;J0@.# $!"# !"# E4+,3;F#./01# M3,@# G53B# H;+>K5D#L0@4KF# HD0=;# H0+D# I0J5@4>;+3=4# H4A@4>;+O4#PQ*R#S+@3,34.# H4A@4>;+O4#*RQJ0@@4>;+;0=4>#Bovenstaande   figuur   laat   toe   om   twee   mindsets   te   onderscheiden:   enerzijds   de  ‘informatieve   mindset’   gerepresenteerd   door   het   segment   van   TV-­‐commentatoren   en  anderzijds   de   ‘entertainment   mindset’   gerepresenteerd   door   het   segment   van   de   I-­‐TV  families.    Binnen   de   ‘informatieve   mindset’   leeft   een   grote   interesse   om   ‘mediasquare’   te   koppelen  aan   een   programma   waar   ofwel   discussie   centraal   staat   zoals   bijvoorbeeld   talkshows   of  programma’s   die   interessante   inhouden   kunnen   aanreiken   waarover   gediscussieerd   kan  worden   (bijvoorbeeld   nieuwsmagazine).   Binnen   de   ‘entertainment   mindset’   gaat   de  voorkeur   eerder   uit   naar   minder   ‘zakelijke’   programma’s   zoals   bijvoorbeeld   quiz   en   reality  show,   muziekprogramma,   stand-­‐up   comedy   alsook   fictie   programma’s   zoals   sitcom,   drama  series  en  film.    Beide   mindsets   kunnen   elkaar   vinden   in   een   beperkt   aantal   programma’s   zoals  muziekprogramma,  reality  show,  quiz  en  sportprogramma’s.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 17. 17. / 71   18                  B) Verwachting ten aanzien van interactief programma !"#$%#&(")*+$,(-.("//"$0(1")2&$%3$4"&$2&$/$%#5&""&$5&6&$-/7778$ ,-./01#20#3204401#..1#50#6-03012.27-01#018 79#/.3201# +!"# *!"# )!"# ,.1#:7;;012.-01#01#<=>5-./01#,.1# (!"# #/001#,.1#<7,0132..150# ;050?=>?0-3#20#40-01# !"# &!"# %!"# $!"# !"# 20#5=3:@33=A-01#;02#;050?=>?0-3## #20#5=3:@33=A-01#;02#,-=01501#01#?01=3301# ;00#20#<06.401#C04?0#=20;3#79#/.3201#..1# ..1#<75#20#?7;01#=1#B02#6-7/-.;;.# <75#?7;01# D0/;012.E0#FGHI#9.;=4=03# D0/;012.E0#HIG:7;;012.27-01#  Bovenstaande   figuur   toont   duidelijk   de   kern   van   het   Villasquare   platform,   namelijk   de  interactie  met  het  programma  in  de  vorm  vragen  stellen  kunnen  aan  de  presentatoren  en/of  gasten.  Deze  kern  is  gemeenschappelijk  voor  de  I-­‐TV  families  en  de  TV  commentatoren.  TV-­‐commentatoren   vertonen   grotere   verwachtingen   ten   aanzien   van   de   communicatie   met  medekijkers,  I-­‐TV  families  verwachten  meer  ‘persoonlijke  impact’  op  het  programma.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 18. 18. / 71   19                  4.1.2 ParticipatiemotivatiesA) ParticipatiemotivatiesRespondenten   werden   gevraagd   hun   persoonlijk   motivaties   om   te   participeren   aan   te  duiden.  Binnen  deze  context  dient  participatie  begrepen  te  worden  al  een  bijdrage  leveren  op   het   Villasquare   platform   in   de   vorm   van   een   bericht   of   vraag   posten.   De   verschillende  antwoordenmogelijkheden   werd   vervolgens   geclusterd   in   vier   categorieën:   mening   uiten,  impact  creëren,  informatie  delen  en  het  ‘het  eens  proberen’.    Bij  de  Tv-­‐commentatoren  primeert  ‘mening  uiten’  boven  ‘impact  ‘  hebben,  bij  de  I-­‐TV  is  dit  andersom.  Merk  op  dat  bij  de  Anti-­‐fans  de  motivatie  om  te  participeren  grotendeels  beperkt  blijft  tot  ‘het  uitproberen’.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 19. 19. / 71   20                  B) Participatie drempelsBovenstaande   grafiek   inventariseert   de   drempels   die   respondenten   ervaren   om   te  participeren.   In   lijn   met   de   voorgaande   resultaten   situeren   de   drempels   voor   de   TV-­‐commentatoren  (en  Verkenners)  zich  binnen  het  domein  van  discussie  en  interactie  met  de  medekijkers.   Wat   de   TV-­‐families   betreft   zijn   de   drempels   ook   verbonden   met   beperkte  vaardigheiden,   vertrouwen   om   op   Villasquare   te   discussiëren,   de   afwezigheid   van   reacties  op   geposte   berichten   en   een   voorkeur   voor   een   ‘first   screen’   beleving   in   plaats   van   een  ‘second   screen’   parallel   gebeuren.   Deze   laatste   bevindingen   worden   verder   in   het   rapport  meer  in  detail  toegelicht.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 20. 20. / 71   21                  4.1.3 DoelpubliekA) Doelpubliek berichten posten !""#$%&$(&)*$+$,#&-./*$+&$)$0"1/$&*$+$#1/$0233/1$,+"2+4$ ,--.#/0.123#-4#/0.5672# +!"# *!"# )!"# ,--.#F29:29#852#57#>007#-H#,5330@IG0.2#J52# ,--.#82#0982.2#75672.:# =2.G?7-F29# (!"# !"# &!"# %!"# $!"# ,--.#5282.229#852#82#;2.51<=29#>-3?=#>50# !"# ,--.#F569#>.529829#-H#,5330@IG0.2# ,@A#B012;--7A#CD5E2.# ,--.#F29:29#852#F2=#F56#59#85:1G::52# ,--.#F29:29#852#F56#>-3?29#-H#CD5E2.# D53329#?009# ,--.#F569#>.529829#-H#B012;--7# @2?F29=0K2#LMC,#40F5352:# @2?F29=0K2#C,M1-FF29=0=-.29# @2?F29=0K2#,2.72992.:# @2?F29=0K2#N9KM409:#Bovenstaande   grafiek   bevestigt   de   primaire   gerichtheid   van   alle   segmenten   op   het  programma.    TV  –Commentatoren  hebben  eveneens  als  doelpubliek  de  bredere  community  van  medekijkers.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 21. 21. / 71   22                  B) Doelpubliek berichten lezen !"#$%&#(()*+#,%-&.%)%//%%)0#1&#0%#$%)123.%&#*&4445# ,-#.-/012-#304#56770#50489678#:;<16=7-# >-.6198-4?# +!"# *!"# )!"# (!"# E-4D-4#/6-#6B#L;-/#B-4#:3.6-4/-4#-4# @77-#A-/-B6CB-.D# !"# I0A676-?# &!"# %!"# $!"# !"# E-/-B6CB-.D#/6-#3--7#F-8-4#;3-.#9-8# E6C4#;4764-#4-8F-.B#:3.6-4/-4#;G# ;4/-.F-.G# J01->;;BK#I;77;F-.DK#-81?# E-/-B6CB-.D#A-8#/-H-7I/-#648-.-DD-D#07D#6B# M-LA-4802-#NOP5#I0A676-D# M-LA-4802-#P5O1;AA-4808;.-4# M-LA-4802-#5-.B-44-.D# M-LA-4802-#@42OI04D#Bovenstaande   grafiek   toont   over   alle   segmenten   heen   de   primaire   interesse   in   de   officiële  berichtgeving   vanuit   het   programma.   TV   –Commentatoren   zijn   eveneens   geïnteresseerd   in  de   berichten   vanuit   de   bredere   community   van   medekijkers   terwijl   de   I-­‐TV   families  voornamelijk  geïnteresseerd  zijn  in  de  berichten  van  vrienden  en  familie.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 22. 22. / 71   23                  4.1.4 IdentificatieA) Fan Villa VanthiltGlobaal  genomen  noemt  de  meerderheid  van  de  respondenten  zich  fan  van  het  programma.  Twee   segmenten   (I-­‐TV   Families   en   TV-­‐commentatoren)   profileren   zich   als   erg   uitsproken  fans.  Binnen  het  segment  Anti-­‐fans  treffen  we  een  groep  respondent  aan  die  zich  niet  als  fan  van  het  programma  identificeren.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 23. 23. / 71   24                  B) Fan MarcelDe  rol  van  de  persoon  Marcel  is  van  belang  binnen  2  segmenten:  I-­‐TV  families  (positief)  en  Anti-­‐fans  (overwegend  negatief).    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 24. 24. / 71   25                  C) Fan VillaSquareEen   mogelijke   Identificatie   met   VillaSquare   (=   het   concept)   laat   toe   twee   types   fans   (I-­‐TV  families   en   TV-­‐Commentatoren)   te   onderscheiden   van   enerzijds   het   onuitgesproken  segment   Verkenners   en   anderzijds   een   segment   dat   zich   als   uitgesproken   ‘Anti-­‐fans’  profileert          Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 25. 25. / 71   26                  4.2 Context4.2.1 Sociodemografische gegevensA) GeslachtDe   verhouding   man/vrouw   is   stabiel   over   de   verschillende   segmenten   heen,   met   in   het  algemeen  70%  mannen  en  30%  vrouwen.   Segmentatie geslacht Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans man 70% 74% 76% 65% 68% vrouw 30% 26% 24% 35% 32%B) Leeftijd Segmentatie leeftijd Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans jonger dan 18j 15% 32% 24% 9% 4% 18-24j 17% 6% 25% 18% 7% 25-34j 14% 12% 12% 18% 11% 35-44j 19% 21% 19% 18% 18% 45-54j 17% 15% 10% 19% 28% 55j of ouder 17% 15% 10% 17% 33%  Onze   sample   is   vrij   heterogeen   wat   betreft   leeftijd.   Jongeren   onder   de   18   jaar   behoren  hoofdzakelijk   tot   de   segmenten   I-­‐TV   families   en   TV-­‐commentatoren.   Opvallend   is   de  ondervertegenwoordiging  van  studenten  (18-­‐24  jaar)  binnen  het  segment  I-­‐TV  families  en  de  ruime   vertegenwoordiging   (25%)   binnen   het   segment   TV-­‐Commentatoren.   Verder   zien   we  een  grote  vertegenwoordiging  van  45+  binnen  het  segment  Anti-­‐fans.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 26. 26. / 71   27                  C) Opleiding Segmentatie opleiding Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans basisonderwijs 11% 29% 16% 5% 3% secundair onderwijs 47% 62% 49% 45% 38% hoger onderwijs 30% 10% 24% 39% 34% universitair onderwijs 8% 0% 10% 7% 14% post-universitair onderwijs 3% 0% 0% 5% 10%D) Tijdsspendering Sociaal netwerksites Segmentatie tijdspendering SNS Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans minder dan 25% 34% 32% 15% 35% 76% tussen 25% en 50% 30% 32% 31% 33% 17% tussen 50% en 75% 25% 32% 36% 21% 3% tussen 75% en 100% 12% 5% 18% 11% 3%In  bovenstaande  tabel  toont  ratio  de  tijdsspendering  op  sociale  netwerksites  /  totale  online  tijd.   Globaal   genomen   zijn   de   respondenten   gematigd   tot   sterk   actief   op   sociale  netwerksites.   Een   uitzondering   vormt   het   segment   Anti-­‐fans,   dat   hoofdzakelijk   bestaat   uit  weinig  tot  niet  actieve  sociale  netwerksites  gebruikers.  .  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 27. 27. / 71   28                  4.2.2 KijkcontextA) Aantal medekijkers !"#$##%&#()"*#*&+,-+#*&.#/,00#%0&/#1&-#&/##2& ,#$ !,#$ %,#$ *,#$ (,#$ &,#$ ,#$ ),#$ +,#$ ",#$ !,,#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ (%#$ %&#$ !!#$ *#$ 3456$7819.90:$ %(#$ %)#$ %)#$ %,#$ 564;<1102=8=<>02$ !%#$ (!#$ **#$ !%#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ %&#$ (%#$ %!#$ !,#$ -2@4782:$ %#$ &(#$ !+#$ *#$ $$290182B$ $$002$C0>:<<2$ $$=D00$C0>:<202$ $$B>90$C0>:<202$ $$100>$B82$B>90$C0>:<202$Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 28. 28. / 71   29                  B) Plezier in familiale context !"#$%&%%#(%%)#*&%+,%)#--.#/,&&-#/-.01,&0#2-..%%)#,"#(%0#3),%.4%.#%.#-(,&,%#"-.#",5"%.# !"# $!"# %!"# &!"# !"# (!!"# =%(># ?.%%.@# %%.@# )*+,-,,.# )*+,-,,.# 676# 89:# #;<:# /012#34-5*5,6# %@$# %"# #("# 12078--,.9498:,.# A@B# (B"# #B%"# =,+-,.94<,# 2,:;,..,:6# A@$# $("# #AC"# ).<034.6# $@B# %%"# #$$"# 8.,,.6# ,,:>,:#8.,,.6# .87?#,,.6@#.87?#8.,,.6# ,,:>,:#,,.6# ,,.6# 8.,,.6#Voor  de  ruime  meerderheid  van  de  respondenten  is  Villa  Vanthilt  kijken  beslist  geen  solitaire  aangelegenheid,  bij  de  I-­‐TV  families  is  een  groeps/famile  gebeuren.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 29. 29. / 71   30                  C) Familie gebeuren     !"#$%&&(()*"++(*(&,-"+,"./00)1"#%%&2(1"+"%3%4%5)%& (#$ (#$ &(#$ %(#$ *(#$ !((#$ 3%1< 0&%%&. %%&. -./01002$ -./01002$ !"#$ !(#$ &#$ ""#$ (#$ 678 96: ;6: 3456$7819.90:$ *#$ "#$ %,#$ &D%$ (#$ $,#$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ )#$ *#$ "*#$ &#$ "D+$ !!#$ $%#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !&#$ !&#$ )#$ ",#$ ,#$ "D$ *#$ $&*#$ -2@4782:$ "#$ !)#$ +#$ !+#$ !(#$ D%$ &+#$ $+#$ <2002:$ 00>B0>$<2002:$ 2<;C$002:D$2<;C$<2002:$ 00>B0>$002:$ 002:$  Wat   betreft   kijkcontext   observeren   we   een   duidelijk   voorkeur   voor   familiale   kijkcontext  binnen  het  segment  TV-­‐families.  Deze  context  levert  voor  de  I-­‐TV  families  een  meerwaarde  op  wat  betreft  kijkervaring.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 30. 30. / 71   31                  4.2.3 Omgang Sociale netwerksitesA) Plezier sociale netwerksitesDe   drie   segmenten   I-­‐TV   families,   TV-­‐commentatoren   en   Verkenners   beleven   plezier   in   het  actief   zijn   op   sociale   netwerk   sites.   I-­‐TV   families   enerzijds   en   TV   commentatoren   en  Verkenners   anderzijds   gaan   elk   op   een   eigen   manier   (zie   infra)   om   met   sociale   netwerksites.  Vandaar  dat  we  kunnen  aannemen  dat  het  beleefde  plezier  zich  op  een  andere  manier  uit.  Een  belangrijk  deel  van  het  Anti-­‐fans  geven  aan  geen  plezier  te  vinden  in  het  actief  zijn  op  sociale  netwerksites.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 31. 31. / 71   32                  B) Vertrouwdheid sociale netwerksitesVertrouwdheid   met   sociale   netwerksites   laat   toe   I-­‐TV   families   van   TV   commentatoren   te  differentiëren.   I-­‐TV   families   zijn   hoofdzakelijk   vertrouwd   met   ‘friend-­‐based’   sociale  netwerksites  (Facebook)  en  minder  met  open  sociale  netwerksites  (Twitter,  VillaSquare),  zij  ondervinden   drempels   wanneer   de   interactie   op   sociale   netwerksites   niet   langer   beperkt  blijft   tot   (voor   hen   gebruikelijk)   interactie   binnen   een   gesloten   netwerk   voor   vrienden   en  familie.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 32. 32. / 71   33                  C) Discussie TV-programmaDeze   resultaten   geven   aan   dat   vooral   de   twee   ‘fan’   segmenten   (I-­‐TV   families   en   TV-­‐commentatoren)  actief  discussiëren  over  de  TV  programma’s  op  sociale  netwerksites.  Hierbij  kunnen   we   aannemen   dat   TV-­‐commentatoren   zowel   over   het   TV   programma   zelf   als   over  inhouden  en  thema’s  aangereikt  door  het  TV  programma  discussiërenEvaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 33. 33. / 71   34                  D) Beïnvloeding via sociale netwerksitesDeze  resultaten  tonen  aan  dat  globaal  genomen  de  respondenten  vatbaar  zijn  voor  ‘peer  TV  program  review’.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 34. 34. / 71   35                  4.3 Gebruik4.3.1 Participatie VillaSquareA) Frequentie Villa Vanthilt kijken !"#$%#&#()*&$+,-+$-#$.))%$/,)$/).01,02$ "#$ !"#$ &"#$ %"#$ ("#$ "#$ )"#$ *"#$ +"#$ ,"#$ !""#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ &#$ %"#$ %#$ 3456$7819.90:$ !!#$ &&#$ )*#$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ !(#$ %%#$ "#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !&#$ %(#$ %%#$ &!#$ -2@4782:$ &#$ %"#$ &%#$ &%#$ $$192B0>$B82$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$E<$F88?$1</0.9G?$ $$B8/0.9G?:$Globaal   genomen   zijn   de   respondenten   (inclusief   de   anti-­‐fans)   regelmatige   Villa   Vanthilt  kijkers.   De   I-­‐TV   families   en   TV-­‐commentatoren   zijn   in   het   algemeen   heel   fervente   Villa  Vanthilt  kijkers.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens

×