Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Intézményi önértékelés

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2015.

Intézményi önértékelés

 1. 1. Intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: Vargáné Várszegi Csilla Köznevelési szakértő 2015.06.26.
 2. 2. ÖNÉRTÉKELÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. • törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról • 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 3. 3. A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE ÖNÉRTÉKELÉS TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS PEDAGÓGUS, VEZETŐ, INTÉZMÉNY BELSŐ ÉRTÉKELÉSE, SAJÁT CÉLOK MENTÉN PEDAGÓGUS, VEZETŐ, INTÉZMÉNY KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE, SAJÁT CÉLOK MENTÉN PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSE KÜLSŐ ELVÁRÁSOK MENTÉN
 4. 4. HOGY NÉZ EZ KI A GYAKORLATBAN? BELSŐ ÉRTÉKELÉS: INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - PEDAGÓGUST - VEZETŐT - INTÉZMÉNYT AZ ELVÁRÁSOK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN MEGHATÁROZNI A KIEMELKEDŐ ÉS A FEJLESZTHETŐ TERÜLETEKET KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS: 1. TANFELÜGYELET -PEDAGÓGUST - VEZETŐT -INTÉZMÉNYT AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEIRE ALAPOZVA ELLENŐRIZZE A PEDAGÓGUST, VEZETŐT, INTÉZMÉNYT, EZZEL AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FEJLŐDÉSÉHEZ TÁMOGATÁST ADJON. KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS: 2. MINŐSÍTÉS KIT ÉRTÉKEL? MI A CÉLJA? -PEDAGÓGUST - VEZETŐT A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉNEK EREDMÉNYESEBBÉ TÉTELE, A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
 5. 5. Az intézményvezetés feladata: • a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, • ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, • ha szükséges, az óralátogatási, dokumentumellenőrzési, intézményi gyakorlat megújítása, • hatékony önértékelési csoport létrehozása
 6. 6. MIÉRT OLYAN FONTOS ERRŐL BESZÉLNI? 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján: Az intézményi önértékelés • pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre • vonatkozó részeit először • a 2016. évi ellenőrzésben szereplőkre vonatkozóan kell elvégezni, • de legkésőbb • 2017. június 30-ig minden pedagógusra, • 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.
 7. 7. MI MIKOR VÁRHATÓ? • Tanfelügyeleti ellenőrzés 2016 januártól várható. • Nov. 30-ig portfólió feltöltése(akik idén jelentkeztek), ezután történik a tanfelügyelet. • 2015 szeptember 1-december 15-ig el kell végezni a 2016. évben minősítésre kerülő kollégák önértékelését, mivel a törvény alapján az önértékelésnek 15 nappal a tanfelügyeleti ellenőrzés előtt már készen kell lennie. • 2015-2016-os tanévben viszont javasolt más pedagógusok önértékelését is elvégezni, legfőképp azokét, akik jövőre jelentkezni szeretnének minősítésre • A törvény szerint 2017. júliusára minden pedagógusnak meg kell lennie az első önértékelésnek, ezért 2016 50 %, 2017 a másik 50 %.
 8. 8. Melyek a legfontosabb feladataink? 1. Önértékelési csoport létrehozása 2. Tájékoztatás(nevelőtestület, szülők) 3. Intézményi elvárás rendszer meghatározása, kidolgozása 4. Tervezés( intézmény 5 éves programjának elkészítése, éves önértékelési terv készítése) 5. Megvalósítás( kijelölt pedagógusok önértékelésének lefolytatása, intézményi önértékelés éves önértékelési feladatainak elvégzése) 6. Önfejlesztési terv, intézkedési terv írása
 9. 9. 1. Önértékelési csoport létrehozása Az intézményi önértékelés - tervezését, - koordinálását, végző pedagógusok csoportja - támogatását és - - minőségfejlesztés iránti - ellenőrzését elkötelezettség, - felkészültség - az intézményvezető által kijelölt 3-5 fő, az intézmény méretétől függő létszámú - a feladat ellátásához szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott
 10. 10. 2. Tájékoztatás(nevelőtestület, szülők) A csoport tagjainak feladata:  az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok (teljes nevelőtestület ) felkészítése: • önértékelési munka részletei ( célja,folyamata, erőforrások, elvárt eredmények) • feladatok ismertetése • érdeklődés felkeltése, munkatársak motiválása • felmerülő kérdések megválaszolása
 11. 11.  az önértékelés előkészítése és megtervezése ( éves önértékelésben rögzíteni a kollégák bevonásának módját )  elvárás rendszer kidolgozása, ismertetése a nevelőtestülettel  az értelmezés indoklása a dokumentumok tartalmával (az intézményvezető a nevelőtestület egyetértésével véglegesíti az értelmezést. )  A véglegesített intézményi elvárások rögzítése az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben ( amely elérhetővé teszi azokat a Hivatal, a külső szakértők és a szaktanácsadók számára. )
 12. 12.  a pedagógusok és a partnerek tájékoztatása Az egyes pedagógus önértékeléseket megelőzően: - az ütemezésről, - az értékelésben részt vevő személyekről, azok feladatairól, valamint - az értékelés módszertanáról, - az értékelés eszközeiről.  az öt évre szóló önértékelési programban: intézményvezető által meghatározott feladatok
 13. 13. - a rendszer bevezetésével egy időben minden partnert általánosan - az éves ellenőrzési tervhez kapcsolódóan évente - számukra készülhet esetleg egy rövid szöveges leírás is( A szülők tájékoztatása történhet pl. az első szülői értekezleten, rövid kis összefoglalóval). A szülők, tanulók és egyéb érintett partnerek tájékoztatása
 14. 14. 3. Intézményi elvárás rendszer meghatározása, kidolgozása: AZ ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK INTÉZMÉNYI ADAPTÁCIÓJÁNAK LÉPÉSEI • AZ ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK MEGISMERÉSE, MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE • AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK MEGISMERÉSE, MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE • A KAPCSOLÓDÁSI PONTOK MEGHATÁROZÁSA, MEGFELELTETÉS • SZÜKSÉG ESETÉN AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK PONTOSÍTÁSA, ÁTFOGALMAZÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE • A PONTOSÍTOTT, KIEGÉSZÍTETT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK ADOTT STRUKTÚRA SZERINTI RENDSZEREZÉSE • A MEGÚJULT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK EGYEZTETÉSE A TANTESTÜLETTEL, FENNTARTÓVAL • AZ ELFOGADOTT ELVÁRÁS-RENDSZER RÖGZÍTÉSE(DOKUMENTUMOKBAN, OH INFORMATIKAI FELÜLETÉN)
 15. 15. AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS RENDSZER MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK: • PEDAGÓGUS: PEDAGÓGIAI PROGRAM, SZMSZ, TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS( IMIPBEN VOLT, EGYÜTT DOLGOZTUK KI) • VEZETŐ: PED.PROGRAM, VEZETŐI PROGRAM/PÁLYÁZAT, SZMSZ, ÉVES MUNKATERVEK, BESZÁMOLÓK, TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS(VEZETŐI) • INTÉZMÉNY:PED.PROGRAM, VEZETŐI PROGRAM/PÁLYÁZAT, SZMSZ, ALAPÍTÓ OKIRAT
 16. 16. A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI 1. pedagógiai módszertani felkészültség 2. pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. a tanulás támogatása 4. a gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. a gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 6. pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
 17. 17. PÉLDA: ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK→INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Szempontok Az értékelés alapját képező általános elvárások Az önértékelés és külső értékelés alapját képező intézményi elvárások (PP, MIP tartalmak) Terület: 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 18. 18. HOGYAN KEZDJÜNK HOZZÁ? • 1. KÜLSŐ ELVÁRÁS=INTÉZMÉNYI BELSŐ ELVÁRÁSSAL NINCS FELADATUNK • 2. KÜLSŐ ELVÁRÁS RÉSZBEN TALÁLHATÓ MEG : ÁTFOGALMAZUNK, MEGFELELTETJÜK A BELSŐ ELVÁRÁST • 3. KÜLSŐ ELVÁRÁS NINCS MEG: ÚJ BELSŐ ELVÁRÁST FOGALMAZUNK MEG
 19. 19. MILYEN PROBLÉMÁK KERÜLHETNEK A FELSZÍNRE? Megtapasztaljuk: pedagógiai programunk céljai túl általánosak, • az éves tervezésekben - a lebontásban – az összhang, a koherencia nehezen hozható össze Saját elvárás megfogalmazása a külső elvárás alapján általános lesz. Milyen a jó cél?
 20. 20. SMART cél – „okos cél” Specific: a cél legyen specifikus, azaz konkrét, egyértelmű. Measurable: mérhető. Rendeljünk hozzá mérőszámot, vagy olyan mutatót, amelyből tudjuk, hogy elértük vagy sem. Attractive: attraktív, azaz kihívást jelentő. A eléréséhez szükség van bizonyos erőfeszítésekre. Realistic: reális, azaz rendelkezésre állnak, vagy megszerezhetők a cél eléréséhez szükséges erőforrások. Timely: terminizált, időben behatárolt.
 21. 21. HOGY NÉZ KI AZ A TÁBLÁZAT, AMIBEN MAJD DOLGOZNUNK KELL, MINDENKINEK, CSOPORTMUNKÁBAN!
 22. 22. EZEKNEK AZ ELVÁRÁSOKNAK… • … összhangban kell lenniük a pedagógiai programban megfogalmazott saját intézményi célokkal • … tükrözniük kell a bármely intézménnyel szemben megfogalmazható általános elvárásokat • – ezért az önértékelés alapját képező saját egyedi elvárás rendszert egy rögzített általános elvárás rendszer intézményi adaptációjaként, értelmezéseként kell megalkotni.
 23. 23. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI 1. Pedagógiai folyamatok stratégiai vezetése és irányítása 2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. A foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. A vezetői kompetenciák fejlesztése Vezetői pályázat, vezetési program területei és szempontjai.
 24. 24. AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TERÜLETEI 1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Pedagógiai munkával összefüggő eredmények 4. belső kapcsolatok együttműködés, kommunikáció 5. az intézmény külső kapcsolatai 6. a pedagógiai működés feltételei, valamint 7. az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak (ONAP) és az intézményi céloknak való megfelelés. Éves beszámoló területei és szempontjai.
 25. 25. Önértékelés célja Az intézményi átfogó önértékelés célja, – hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó – intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján – a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, – majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, – hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.
 26. 26. ÖNÉRTÉKELÉS – MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK Módszerek Pedagógus Vezető Intézmény Dokumentum elemzés Korábbi értékelés dok. PP- ra épülő nevelési- tanulási ütemterv, csoportprofil, tematikus terv, egyéb tervezési dok. Egyéb foglalkozások tervei Napló Gyermeki produktumok - - - - Korábbi értékelés dok. Vezetői pályázat, program PP Előző két év MT + éves beszámolók SZMSZ  PP  SZMSZ  Előző két év MT + beszámolók  TK program + beiskolázási terv  Házirend  Mérési eredmények  Pedagógus önértékelési eredmények  Előző intézményért. lapja Megfigyelés Tevékenység, foglalkozás Pedagógiai munka infrastruktúrája Interjúk Pedagógussal Vezetővel - - Vezetővel Munkáltatóval Vezetőtársakkal  Vezetővel  Pedagógus képviselők  Szülők képviselőivel Kérdőíves felmérés Pedagógus önértékelési kérdőív Szülői kérdőív Alkalmazott munkatársi kérdőív - - Vezetői önértékelő k.ív Nenelőtestületi k.ív Szülői k.ív  Nevelőtestületi k.ív  Szülői k.ív
 27. 27. 4. Tervezés( intézmény 5 éves programjának elkészítése, éves önértékelési terv készítése) Az éves önértékelési terv elkészítése ( ha az int.vezető az ötéves önértékelési programban rögzítetteknek megfelelően delegálja : - mely pedagógus önértékelésére kerül sor - sor kerül- e vezető értékelésére - az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben - kik, milyen részfeladatot látnak el - egyes értékelési feladatok ütemterve - partnerek bevonásának módja ( tanulók, szülők, kollégák ) - éves terv feltöltése az OH által működtetett informatikai felületre ( adatgyűjtő,értékelő funkciók elérhetők az értékelésben résztvevők számára )
 28. 28. 5. Megvalósítás( kijelölt pedagógusok önértékelésének lefolytatása, intézményi önértékelés éves önértékelési feladatainak elvégzése) ÖNÉRTÉKELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA: PEDAGÓGUS: 2 ÉVENTE VEZETŐ: VEZETŐI MEGBÍZATÁSÁNAK 2. ÉS 4. ÉVÉBEN INTÉZMÉNY: 5 ÉVENTE, DE ÉVENKÉNT A KIEMELT FELADATOKAT EL KELL VÉGEZNI
 29. 29. MEGVALÓSÍTÁS, A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE • Az önértékelés az egyes elvárások teljesülésének önvizsgálatára épül • Az önértékelés eredménye • - „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című útmutatóban leírt skálán értelmezett értékek összessége - a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek. • www.oktatas.hu/kiadvanyok • Kiemelkedő és fejleszthető területek: a fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölését szolgálja • Az elvárások értékeléséből az informatikai rendszer által számított összpontszám pedig a minősítési rendszernek megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról. • Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve (!!!!) két évre szóló egyéni önfejlesztési tervet készít.
 30. 30. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÖT ÉVES PROGRAMJÁNAK AJÁNLOTT SZERKEZETE ÖNÉRTÉKELÉSI TERV – Pedagógusok, intézményvezető, intézmény Tartalmaznia kell, hogy mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, illetve, hogy az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben. 2015-2016. tanév 2016-2017. tanév 2017-2018. tanév 2018-2019. tanév 2019-2020. tanév 2015. 2016. 2016. 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. 2020. szeptember 1-től december 31-ig január 1-től június 30-ig szeptember 1-től december 31-ig január 1-től június 30-ig szeptember 1-től december 31-ig január 1-től június 30-ig szeptember 1-től december 31-ig január1-től június 30-ig szeptember 1-től december 31-ig január 1-től június 30-ig 2016. évi minősítési tervbe bekerültek a testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 50%-ig 2017. évi minősítési tervbe bekerültek a testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 100%-ig 2018. évi minősítési tervbe bekerültek a testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 50%-ig 2019. évi minősítési tervbe bekerültek a testület további tagjai 2020. évi minősítési tervbe bekerültek a testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 50%-ig + időarányosan a testület további tagjai + időarányosan a testület további tagjai + időarányosan a testület további tagjai + időarányosan a testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 100%-ig + időarányosan a testület további tagjai Átfogó, teljes körű intézményi önértékelés Átfogó, teljes körű intézményi önértékelés A bevezetés időszakában az éves önértékelési tervnek tartalmaznia kell a következő naptári évre vonatkozó pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervben szereplők önértékelésének ütemezését!!!!! Minden intézményre vonatkozóan 2020. június 30-ig el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést! Rögzíteni kell, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat!!! A nevelőtestület minden tagja első alkalommal elvégzi az önértékelését Legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra vonatkozóan el kell végezni. A nevelőtestület minden tagja mármásodik alkalommal elvégzi az önértékelését A nevelőtestület kijelölt tagjai már harmadik alkalommal elvégzi az önértékelését A nevelőtestület 50%-a már harmadik alkalommal elvégzi az önértékelését
 31. 31. 6. Önfejlesztési terv, intézkedési terv írása
 32. 32. 6. Önfejlesztési terv, intézkedési terv írása • Intézkedési terv • Az intézményvezető az intézményellenőrzés összegző szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít • A nevelőtestület hatvan napon belül hagyja jóvá. • A vezető a jóváhagyást követően feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára.
 33. 33. ÖSSZEGZÉS Feladataink a 2014-2015-ös tanévben Munkaterv módosítás után:  Nevelőtestület tájékoztatása  Önértékelési csoport kijelölése  Intézményi elvárások kidolgozása (Egyben a szabályozó dokumentumok felülvizsgálata is ez!)  5 évre szóló önértékelési terv átgondolása (javasolt egy próba pedagógus értékelés)  Éves beszámoló elkészítése az intézményértékelés 7 területe alapján  Vezetői pályázat/vezetési program a vezetőértékelés elvárásai (5 terület) alapján
 34. 34. Feladataink a 2015-2016-os tanévben • Az önértékelési szabályzatunkat teljes egészében megalkotni, • Dokumentumainkat(PP, SZMSZ) teljes egészében megismerni, átdolgozni, • Munkaterveinket tudatosan átgondolni, belső elvárásokat beépíteni, • 2015 Szeptember – december hónapokban el kell végezni a 2016 évben minősítésre kerülő kollégák önértékelését, • A tantestület 50 %-ára elvégezni az önértékelést, …..
 35. 35. Felhasznált szakirodalom: • Lendvai Lászlóné anyaga(www.mod-szer-tar.hu) • http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/03-intezmenyi_onertekeles-molnarne.pdf • file:///C:/Users/VVCsilla/Desktop/Int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20%C3%B6n%C3%A9rt%C3%A 9kel%C3%A9s.pdf • Szilágyi Attiláné ppt anyaga • Fehér Lászlóné ppt anyaga • Barlai Róbertné ppt anyaga • Barlai Róbertné-Molnárné Stadler Katalin előadása alapján • Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez • Önértékelési kézikönyv iskolák számára
 36. 36. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! JÓ PIHENÉST, KIKAPCSOLÓDÁST, NÉMI OLVASGATÁST KÍVÁNOK A NYÁRI SZÜNETRE! 

×