Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à บทที่ 1 บทนำ(20)

Dernier(20)

Publicité

บทที่ 1 บทนำ

  1. บทที่ บทที่ 1 1 บทนำ
  2. สมอง การตัดสินใจ การใช้เหตุผล ตรรกะ การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์
  3. หมายถึง...กระบวนการทางสมอง ซึ่ง เป็นการคิดที่มีการประยุกต์ใช้ความสามารถหลาก หลายผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ นำไปสู่ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดี กว่า ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง อาจเป็นความคิด วิธีการ รวมไปถึงระบบหรือหลักการในการปฏิบัติ งานหรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ อาจเป็นสิ่งใหม่เพียง บางส่วนหรือทั้งหมด หรือใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง เราเรียกสิ่งใหม่เหล่านี้ว่า "นวัตกรรม" ความหมาย การสร้างสรรค์...
  4. การเคารพความคิด การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และ การทำงานร่วมกับ บุคคลอื่น องค์ประกอบ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกับ บุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสร้างนวัตกรรม ให้เกิดผลสำเร็จ มองเห็นโอกาส มากกว่าปัญหา การวางแผน การประเมิน การปรับปรุงแก้ไข จุดบกพร่องของ นวัตกรรม
  5. Idea มีความคิดละเอียดลออ มีความคิดริเริ่ม มีความคิดคล่องแคล่ว มีความคิดยืดหยุ่น คุณลักษณะบุคคลที่มีการคิดสร้างสรรค์
  6. ความ สามารถ และความ สนใจ ความสำคัญ ของการ คิดสร้างสรรค์ เกิดความ เปลี่ยนแปลง ความสนุก ความฉลาด ความเชื่อมั่น
  7. อุปสรรคของการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ อุปสรรคภายนอก อุปสรรคภายใน การเปิดโอกาส การคิดตามอย่างกัน ความกลัว ความเชื่อเดิมๆ ความมีอคติ
  8. ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ ผูู้เรียน ใช้ความคิด STEP 3 STEP 5 STEP 4 STEP 6 แนวทางการ พัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม STEP 1 STEP 2 ชี้แนะวิธีการ แสวงหา ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สร้างโอกาส ให้นำเสนอ นวัตกรรม ประเมินทักษะ การสร้างสรรค์ นวัตกรรมอย่างต่อ เนื่อง
  9. 1 2 3 4 การคิดเชิงบวก การคิดย้อนศร การคิดบนหลักของความเป็นจริง การคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ วิธีการฝึกพัฒนา การคิดสร้างสรรค์
Publicité