Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
รายงานประจาปีของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๔   โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ      สานั...
คานา         การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาส...
สารบัญตอนที่                                                       ...
ตอนที่ ๑                     ข้อมูลพื้นฐาน๑. ข้อมูลทั่วไป    สถานที่ตั้ง   เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ...
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ นายสมรรถชัย นาคะผิว กลับจากลาศึกษาต่อและได้มาดารงตาแหน่งเดิมต่อมาโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว และ...
แผนที่โรงเรียน                       คาอธิบาย๑).  อาคารถาวร ๒๑๖ ค.      ๘). บ้านพักนักการภาร...
๒. ข้อมูลผู้บริหาร     ๑) ผู้อานวยการโรงเรียน นายดาวหยาด ขันธ์เพชรวุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การวัดผล...
๗) จานวนนักเรียนปัททาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ ๐     ๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ...
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา        ๔.๑ ครูประจาการ รวมทั้งหมด ๒๘ คน                  (ชาย) ...
จานวน                     อายุราชการ                                 ...
จานวน                     อายุราชการ                                 ...
ศาลาพักผ่อน                จานวน  ๖  หลัง        โรงอาหาร                 จานวน ...
๗.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ       อาชีพหลัก คือ ทานา       อาชีพรอง คือ ปลูกพืชผักสวนครัว ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์   ...
๗.๕ ร้อยละการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง                ร้อยละของการจบการศึกษา (ส่วนใหญ่)     ต่ากว่า ...
อุปสรรค            แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีน้อย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะการดารงชีวิตผ่านกระบวนกา...
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรง...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖จานวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น สาหรับปฏิบ...
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน                 แหล่งเรียนรู้ภายใน               สถิติการใช้จ...
แหล่งเรียนรู้ภายใน                สถิติการใช้จานวน ที่                ชื่อแหล่งเรียนรู้  ...
๖) ปราชท์ชาวบ้าน/ภูมิปัททาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิทมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔      ...
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์

1 254 vues

Publié le

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์

 1. 1. รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คานา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสาคัทที่ทุก่าายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนัก และดาเนินการจนบรรลุผลในที่สุดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัทที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัททัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ได้กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น เพื่อให้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายกาหนดไว้ และเพื่อให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยในการดาเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จึงได้จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี (นายดาวหยาด ขันธ์เพชร) ผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ (นายบุทมี ศรีภิรมย์) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้รับรอง
 3. 3. สารบัญตอนที่ หน้าข้อมูลพื้นฐาน ...................................................................................................................................................... ๑ ๑. ข้อมูลทั่วไป ............................................................................................................................................... ๑ ๒. ข้อมูลผู้บริหาร .......................................................................................................................................... ๔ ๓ ข้อมูลนักเรียน ............................................................................................................................................ ๔ ๔. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ..................................................................................................... ๖ ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ ................................................................................................................................. ๘ ๖. ข้อมูลงบประมาณ ..................................................................................................................................... ๙ ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ........................................................................................................................ ๙ ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา...............................................................................................................๑๓ ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัททาท้องถิ่น ...............................................................................................................๑๔ ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา .............................................................................................................๑๘ ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ............................................๔๕ ๑๓. สรุปจุดเด่น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน .............................................................๕๓ ๑๔. สรุปจุดเด่น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง/รอบสาม ...........................๕๕การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถานศึกษา ....................................๖๑ ๑. การบริหารจัดการศึกษา .........................................................................................................................๖๑ ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ...............................................๖๒ ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ..............................................................๖๓ ๔.กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ..................................................................๖๓ ๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ............................................................................................๖๔ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ..................................................................................๗๗ ๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ...........................................................๗๗ ๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ...................................................................๙๐ ๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ...................... ๑๑๐ ๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....................................... ๑๑๖สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ ................................................................................................................ ๑๒๕ ๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ....................................................................................................... ๑๒๕ ๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา .................................................................................................................. ๑๒๗ ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต .............................................................................................................. ๑๒๙ ๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ .......................................................................................................... ๑๓๐ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... ๑๓๑เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................................................ ๑๓๒
 4. 4. ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน๑. ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๑ ถนนศรีสะเกษ – คูซอด ตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ เนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา ระยะทาง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตรจากตัวอาเภอเมืองศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐ – ๔๕๙๑ – ๓๐๓๗ โทรสาร ๐ – ๔๕๙๑ – ๓๐๓๗ เว็ปไซต์ http://kusawd.ssk.in.th อีเมล์โรงเรียน kusawd@gmail.com กลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริการ บ้านคูซอด หมู่ที่ ๑ , ๒ บ้านเปือย , บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ ๑ , ๒ บ้านเวาะ หมู่ที่ ๑ , ๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบล โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตาบลและชุมชนร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ ที่ดิน “ปาาดอนบ้าน”มีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา สภาตาบลคูซอดได้อนุมัติเงินจานวน ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๔ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง ขณะที่การก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านคูซอด โดยในปีการศึกษาแรก มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ม.ศ.๑ จานวน ๕๐ คน จัดห้องเรียนได้๒ ห้องเรียน และจังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ บุทเหลือ ทาหน้าที่ครูใหท่ มีครู-อาจารย์ ช่วยสอนจานวน ๓ คน พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ นายสมรรถชัย นาคะผิว ได้รับการแต่งตั้งมาดารงตาแหน่งครูใหท่ โดยได้ย้ายนักเรียนมาทาการเรียนการสอน ณ อาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ในปัจจุบัน ต่อมากรมสามัทศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ค ครึ่งหลัง บ้านพักครู เรือนเพาะชาและห้องน้า ห้องส้วมนักเรียน อย่างละ ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕ นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตาแหน่งครูใหท่เนื่องจาก นายสมรรถชัย นาคะผิว ได้ลาไปศึกษาต่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ๒๑๖ค ให้ครบทั้ง ๑๖ ห้องเรียน
 5. 5. พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ นายสมรรถชัย นาคะผิว กลับจากลาศึกษาต่อและได้มาดารงตาแหน่งเดิมต่อมาโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว และได้รับอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาลอุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรกรรม และได้รับงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ กรมสามัทศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ นายสากล ชัยชาท อาจารย์ ๒โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มาดารงตาแหน่งรักษาการอาจารย์ใหท่ และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหท่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ นอกจากนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” (ค.อบต.สศ.) โดยยกเว้นการเก็บเงินบารุงการศึกษา และได้รับงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ นายประภาส ไชยสาร ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหท่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ แทนนายสากล ชัยชาท ที่ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปรางค์กู่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ กรมสามัทศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกาแพง มารักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหท่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ และโรงเรียนได้ปรับพื้นที่และขุดสระเก็บน้า พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ นายประพันธ์ ศรีคาภา ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการ จานวน ๑ หลัง เครื่องถ่ายเอกสาร๑ เครื่อง เครื่องคิดเลขไฟฟ้า ๒๐ เครื่อง สระน้าขนาด ๓๐x๔๐x๓ เมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล จานวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๙๙ เมตร ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง จานวน ๑๒ เครื่อง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ นายโกสิน พลศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๒ นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มารักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ เป็นการชั่วคราว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓ นางเบททา พวงคา ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ และเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นายศักดิ์ เจริทบุรีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษ-วิทยาลัยได้รับคาสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัทศึกษาให้มาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายอุทัย สาคาภีร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบัวเจริทวิทยาได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อานวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยาได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คนปัจจุบัน งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๒
 6. 6. แผนที่โรงเรียน คาอธิบาย๑). อาคารถาวร ๒๑๖ ค. ๘). บ้านพักนักการภารโรง ๑๕). หอถังประปา๒). อาคารถาวร ๒๑๖ ล. ๙). สนามเปตอง ๑๖). ที่ดื่มน้า๓). หอประชุม ๑๐). พุทธสถาน ๑๗). สนามวอลเลย์บอล๔). โรง่ึกงาน เกษตร – คหกรรม ๑๑). สนามฟุตบอล ๑๘). ถังเก็บน้าแบบ ่.๔ ๓๓๕). โรง่ึกงานอุตสาหกรรม ๑๒). สนามบาสเกตบอล ๑๙). บ้านพักนักการ๖). บ้านพักครู ๑๓). ซุ้มประตู (โอนจากเกษตรอาเภอ)๗). ห้องส้วม ๑๔). โรงอาหาร ๒๐). เสาธงชาติ ๒๑). ๒๒) ๒๓) สระน้า งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๓
 7. 7. ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๑) ผู้อานวยการโรงเรียน นายดาวหยาด ขันธ์เพชรวุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การวัดผลการศึกษาโทรศัพท์ ๐๘๙-๒๘๖๔๔๙๙ e-mail dawyad@gmail.comดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ เดือน ั้ ๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๒ คน ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางนันทจิต ทองคา รับผิดชอบ่าายการศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษาโทรศัพท์ ๐๘๖-๒๕๗๖๑๒๙ e-mail nuntajit๒๐๐๘@hotmail.com (ใช้เลขอารบิค) ๒.๒ ชื่อ-สกุล นายจรูทศักดิ์ ปัชฌาบุตร รับผิดชอบ่าายบริหารงานทั่วไปวุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๖๓๘๐๓ e-mail kusawd@gmail.comFacebook : https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=๑๐๐๐๐๒๔๑๙๐๕๕๙๔๘ (ใช้เลขอารบิค)๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) ๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๔๐๕ คน ๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๔๐๕ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ เฉลี่ย อัตราครู ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง รวม ชาย หญิง ต่อห้อง =ห้องX๒ ม.๑ ๒ ๔๐ ๒๔ ๖๔ ๓๒.๐๐ ๔ ม.๒ ๓ ๔๕ ๕๐ ๙๕ ๓๑.๖๗ ๖ ม.๓ ๓ ๕๒ ๔๐ ๙๒ ๓๐.๖๗ ๖ ม.๔ ๑ ๒๓ ๑๗ ๔๐ ๔๐.๐๐ ๒ ม.๕ ๒ ๒๖ ๓๗ ๖๓ ๓๑.๕๐ ๔ ม.๖ ๒ ๑๘ ๓๓ ๕๑ ๒๕.๕๐ ๔ รวม ๑๓ ๒๐๔ ๒๐๑ ๔๐๕ ๒๖ รวมทั้งหมด ๑๓ ๒๐๔ ๒๐๑ ๔๐๕ ๓) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓ (ข้อมูล ณ มิถุนายน๒๕๕๔) ๔) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๓๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๘ ๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๒ งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๔
 8. 8. ๗) จานวนนักเรียนปัททาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๙) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๑๐) สถิติการขาดเรียน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖ (ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๕๕) ๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร (ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๕๕) ม.๓ จานวน ๘๘ คน จากจานวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ม.๖ จานวน ๔๙ คน จากจานวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑๔.๔๖ (แยกตามระดับชั้น) ๑ : ๑๖ (ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๕๔) ๑๔) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการภายในและภายนอกหลักสูตร จานวน ๔๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๕๔) ๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๔) ๑๖) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๔) ๑๗) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ทประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศจานวน ๔๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๕๔) ๑๘) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ ๑๙) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา(คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ ๒๐) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๘๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ ๒๑) จานวนนักเรียนกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ่๓๑.๑๗ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหมายเหตุ ให้ลงข้อมูลให้ครบทุกข้อ เพราะข้อมูลนี้สาคัทต่อเขตพื้นที่/สพฐ./สมศ. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๕
 9. 9. ๔. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ๔.๑ ครูประจาการ รวมทั้งหมด ๒๘ คน (ชาย) จานวน ๑๓ คน / (หญิง) ๑๕ คน จานวน อายุราชการ ครั้ง/ ตาแหน่ง/ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมง วิทยฐานะ ที่รับการ พัฒนา/ปี๑ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ๔๙ ๒๔ ผู้อานวยการ/ กศ.ม. การวัดผล ๑๗/ ชานาทการ การศึกษา ๒๐๔๒ นางนันทจิต ทองคา ๕๗ ๓๓ รองผู้อานวยการ/ ค.ม. การบริหาร ๑๓/ ชานาทการพิเศษ การศึกษา ๑๕๖๓ นายจรูทศักดิ์ ปัชฌาบุตร ๕๗ ๓๓ รองผู้อานวยการ/ ศษ.ม. การบริหาร ๒๔/ ชานาทการพิเศษ การศึกษา ๒๘๘๔ นางยุพาวดี ขาววิเศษ ๕๕ ๓๓ ครู/ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๙/๑๐๘ ชานาทการพิเศษ ม.๓, ม.๕๕ นางสาวอุดมจินดา เสนา ๕๕ ๓๓ ครู/ ค.บ. บรรณารักษ์ สังคมศึกษา ๗/๘๔ ชานาทการพิเศษ ศาสตร์ ม.๑ – ๓๖ นางสุมิตตา เกษร ๕๒ ๓๒ ครู/ ศษ.ม. การบริหาร การงานอาชีพฯ ๒/๒๔ ชานาทการพิเศษ การศึกษา งานบ้าน อาหาร ม.๑,ม.๒, ม.๔, ม.๕๗ นายวิจัย พวงอก ๕๒ ๓๐ ครู/ ค.บ. บริหาร สังคมศึกษา ๒/๒๔ ชานาทการพิเศษ การศึกษา พระพุทธศาสนา ม.๒, ม.๓, ม.๔๘ นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ ๕๒ ๒๙ ครู/ กศ.ม. การวิจัย ภาษาไทย ๙/๑๐๘ ชานาทการพิเศษ การศึกษา ม.๒, ม.๕, ม.๖๙ นายทองพูน งามเจริท ๔๕ ๒๔ ครู/ ศษ.บ. บริหาร การงานอาชีพฯ ๖/๗๒ ชานาทการพิเศษ การศึกษา งานช่าง ม.๒, ม.๕ ประวัติศาสตร์ ม.๑ - ม.๖๑๐ นายขรรค์ชัย ชัยชาท ๕๖ ๒๙ ครู/ ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ๒/๒๔ ชานาทการ ม.๑ - ม.๖ การงานอาชีพฯ งานเกษตร ม.๓๑๑ นางสาวนันทา หนุนวงค์ ๕๕ ๓๔ ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑๑/ /ชานาทการ ม.๔ – ม.๖ ๑๓๒๑๒ นายศิลา มีสุข ๔๐ ครู/ ค.บ. ดนตรี ศิลปะดนตรี ๒/๒๔ ชานาทการพิเศษ ม.๑ - ม.๖๑๓ นายประวัติ ดวงสมร ๕๘ ๓๒ ครู/ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ ๔/๔๘ ชานาทการพิเศษ พลศึกษา งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๖
 10. 10. จานวน อายุราชการ ครั้ง/ ตาแหน่ง/ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมง วิทยฐานะ ที่รับการ พัฒนา/ปี ม.๑, ม.๕, ม.๖๑๔ นายกฤษณชล ไ่าจิตร ๔๐ ๑๗ ครู/ ศศ.บ. การพลศึกษา, สุขศึกษาและ ๒/๒๔ ชานาทการพิเศษ กศ.ม. การบริหาร พลศึกษา การศึกษา ม.๑, ม.๒, ม ๓, ม.๖๑๕ นางจุฬาวัลย์ ชนะมะเริง ๔๑ ๑๙ ครู/ ค.บ. วัดผล คณิตศาสตร์ ๘/๙๖ ชานาทการพิเศษ การศึกษา ม.๑ , ม.๒๑๖ นายจิรกิตติ์ พิภักดี ๔๗ ๑๙ ครู/ ศษ.ม. การบริหาร ศิลปะนาฎศิลป์ ๓/๓๖ ชานาทการพิเศษ การศึกษา ม.๒, ม.๔, ม.๕๑๗ นายธวัชชัย มุขสมบัติ ๔๕ ๑๙ ครู/ ค.บ. อุตสาหกรรม การงานอาชีพ ๑๕/ ชานาทการ งานช่าง ม.๒,ม.๕ ๑๘๐๑๘ นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ๔๓ ๑๗ ครู/ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา,ฟิสิกส์ ๗/๘๔ ชานาทการพิเศษ ทั่วไป ม.๔-ม.๖๑๙ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร ๓๙ ๒๐ ครู/ชานาทการ วท.บ., สถิติประยุกต์, การงานอาชีพ ๘/๙๖ วท.ม. เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ม.๓, ม,๔ - ๖๒๐ นางฤทัย คุ้มศรีวัย ๓๘ ๑๔ ครู/ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๘/๙๖ ชานาทการ ม.๑, ม,๒, ม.๓๒๑ นางธนภรณ์ คาสุมาลี ๕๐ ๑๔ ครู/ชานาทการ ศศ.บ. การจัดการ การงานอาชีพฯ ๖/๗๒ ทั่วไป งานเกษตรธุรกิจ ม.๑-๒, ม.๔-๕ สุขศึกษา ม.๑,๔๒๒ นายดุลยเทพ ไกรรักษ์ ๔๐ ๑๔ ครู/ชานาทการ ศน.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓/๓๖ ม.๑, ม,๒, ม.๔, ม.๖๒๓ นางสมถวิล ทองพูน ๓๔ ๑๐ ครู/ชานาทการ ศษ.ม. หลักสูตรและ คณิตศาสตร์ ๓/๓๖ การสอน ม.๓, ม.๔๒๔ นายชินโชติ พรหมพิลา ๓๙ ๘ ครู/ชานาทการ ศษ.ม. บริหาร วิทยาศาสตร์ ๓/๓๖ การศึกษา ม.๑, ม.๒๒๕ นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร ๔๐ ๖ ครู วท.บ., วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ๑๔/ คอมพิวเตอร์, ม.๑,ม.๒ ๑๖๘ กศ.ม. การบริหาร ภาษาไทย การศึกษา ม.๑, ม.๔๒๖ นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ ๓๕ ๔ ครู ค.บ. เคมี เคมี ๔/๔๘ ม.๔ - ม.๖๒๗ นางจารุวัฒน์ ไวทยะเสวี ๓๒ ๖ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒/๒๔ งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๗
 11. 11. จานวน อายุราชการ ครั้ง/ ตาแหน่ง/ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมง วิทยฐานะ ที่รับการ พัฒนา/ปี ม.๔ - ม.๖๒๘ นางพิชามทชุ์ อัครธีรพงศ์ ๓๓ ๖ ครู ศษ.ม. หลักสูตรและ คณิตศาสตร์ ๖/๗๒ การสอน ม.๒, ม.๕๒๙ นายพีรธร คาล้วน ๓๔ ๖ พนักงานราชการ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๒/๒๔ ม.๓, ม.๕๓๐ นายภักดี ลีลาศ ๒๕ ๑ พนักงานราชการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๒/๒๔ ม.๔, ม,๕ จานวนครูสอนตรงตามวิชาเอกร้อยละ ๘๙.๒๖ จานวนครูสอนตรงตามความถนัด (มีวิทยฐานะชานาทการพิเศษรับรอง) ร้อยละ ๑๐.๗๑ ๔.๒ ครูอัตราจ้าง จานวนทั้งหมด....๑....คน (ชาย)จานวน........-........คน/ (หญิง)......๑....คน ประสบการณ์ สอนวิชา/ จ้างที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ วิชา เอก การสอน (ปี) ชั้น ด้วยเงิน๑ นางสาวชนากานต์ คาสุมาลี ๒๔ ๑ วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ อุดหนุน ม.๔ - ม.๖ การศึกษา ที่มา : ข้อมูลบุคลากร ณ มีนาคม ๒๕๕๕ ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ ๕.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ค จานวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน อาคารเรียน ๒๑๖ล ปรับปรุง ๒๙ จานวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๒/๒๔ จานวน ๑ หลัง โรง่ึกงานเกษตร/คหกรรม จานวน ๑ หลัง โรง่ึกอุตสาหกรรม จานวน ๑ หลัง บ้านพักครู จานวน ๑ หลัง อาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ค จานวน ๗ หลัง ๘ ยูนิต ๕.๒ อื่น ๆ บ้านพักนักการภารโรง จานวน ๒ หลัง ห้องน้าห้องส้วม จานวน ๔ หลัง สระน้า จานวน ๓ ที่ หอถังประปา ๑๘/๑๒ จานวน ๑ ถัง งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๘
 12. 12. ศาลาพักผ่อน จานวน ๖ หลัง โรงอาหาร จานวน ๑ หลัง โรงจอดรถนักเรียน จานวน ๑ หลัง โรงจอดรถครู-อาจารย์ จานวน ๓ หลัง๖. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาทเงินงบประมาณ ๑,๑๕๙,๗๔๕.๐๐ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๙๕๗,๘๖๐.๐๐เงินนอกงบประมาณ ๙,๖๐๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๕๕๔,๘๔๕.๐๔เงินอื่นๆ งบอื่นๆ (ระบุ) ๔๔,๔๗๐.๐๐เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๙๒,๑๘๒.๐๐ ค้างจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ รวมรายรับ ๑,๕๖๑,๕๒๗.๐๐ รวมรายจ่าย ๑,๒๕๗,๑๗๕.๐๔ งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๔ ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๓ ของรายรับ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๗.๑ สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ๗.๑.๑ ตาบลคูซอด เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากอาเภอเมืองศรีสะเกษไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓สายศรีสะเกษ – คูซอด - ราษีไศล ประชากรในพื้นที่บริการของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์มี จานวน ๑๐ หมู่บ้าน คือ (๑) บ้านคูซอด หมู่ที่ ๑ , ๒ จานวนประชากร ๑,๐๔๓ คน ๒๔๙ ครัวเรือน (๒) บ้านเปือย , บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ ๑ , ๒ จานวนประชากร ๘๔๕ คน ๑๔๐ ครัวเรือน (๓) บ้านเวาะ หมู่ที่ ๑ , ๒ จานวนประชากร ๓๙๗ คน ๗๔ ครัวเรือน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับแม่น้ามูล ตาบลคอนกาม อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลน้าคา อาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลรังแร้ง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลหท้าปล้อง และตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ๗.๑.๒ พื้นที่ตาบลคูซอด ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่รวม ๑๘,๔๗๘ ไร่ พื้นที่ทางการเกษตรจานวน ๗,๗๒๙ ไร่ ๗.๑.๓ ประชากรในตาบลคูซอด จานวนประชากร ๕,๐๑๔ คน ๗.๑.๔ ภูมิประเทศตาบลคูซอด พื้นที่ส่วนใหท่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินปนทราย งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๙
 13. 13. ๗.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพหลัก คือ ทานา อาชีพรอง คือ ปลูกพืชผักสวนครัว ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ ๗.๓. สภาพทางสังคม ๗.๓.๑ การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๑ แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๑ แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน ๓ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ แห่ง ๗.๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สานักสงฆ์ จานวน ๑ แห่ง ๗.๓.๓ สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จานวน ๑ แห่ง - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า จานวน ๑๐๐ % ๗.๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - หน่วยบริการประชาชน (ตารวจ) จานวน ๑ แห่ง ๗.๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตาบลคูซอด จานวน ๑ แห่ง ๗.๔ การบริการพื้นฐาน ๗.๔.๑ การคมนาคม มีการคมนาคมทางบก ดังนี้ - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๗๓ เป็นถนนลาดยางสภาพดีจากอาเภอเมืองศรีสะเกษ ถึงอาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร - ถนนภายในตาบลคูซอด เป็นถนนคอนกรีต / ลาดยาง / ลูกรัง สภาพดี - การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตาบล ส่วนใหท่ใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล ๗.๔.๒ การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน ๓ แห่ง ๗.๔.๓ การไฟฟ้า หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลคูซอดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ๗.๔.๔ แหล่งน้าธรรมชาติ - แม่น้า ลาน้า ลาห้วย จานวน ๑ แห่ง - บึง หนอง และอื่น ๆ จานวน ๑ แห่ง งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๐
 14. 14. ๗.๕ ร้อยละการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง ร้อยละของการจบการศึกษา (ส่วนใหญ่) ต่ากว่า มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ต่ากว่า ปริญญาตรี สูงกว่า มัธยมศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาตรี ตอนต้น หรือเทียบเท่า  ๗.๖ การประกอบอาชีพ ร้อยละของการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง อาชีพ น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ มากกว่า ร้อยละ ๒๐ ๒๐-๖๐ ๔๑-๔๐ ๖๑-๘๐ ร้อยละ ๘๐ รับราชการ  ค้าขาย  เกษตรกร  รับจ้าง  ไม่มีอาชีพ  ๗.๗ การนับถือศาสนา ร้อยละของการนับถือศาสนาของผู้ปกครอง ศาสนา ไม่มี น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ มากกว่า ร้อยละ ๒๐ ๒๐-๔๐ ๔๑-๖๐ ๖๑-๘๐ ร้อยละ ๘๐ พุทธ  คริสต์  อิสลาม  ฮินดู ซิกส์  อื่น ๆ  ๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาส ๑. โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดีและได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากองค์กรการบริหารส่วนตาบลคูซอด ๒. โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี เช่น เมื่อมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมวันสาคัทต่าง ๆ กิจกรรมพิเศษ อาทิเช่น การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย กิจกรรมเข้าค่ายอบรมธรรมะ กิจกรรมค่ายต้นกล้า การอยู่ค่ายพักแรมของโรงเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนสนับสนุนให้นักเรียนในความปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และบางส่วนเดินทางมาให้กาลังใจนักเรียนในการทากิจกรรมให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคและบริจาคเงินช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมเป็นประจา งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๑
 15. 15. อุปสรรค แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีน้อย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะการดารงชีวิตผ่านกระบวนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัททาท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมค่ายต่าง ๆ จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาทในการจัดกิจกรรม ต้องจัดสรรงบประมาณดาเนินการจัดการเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก อาทิเช่นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โขงเจียม อุบลราชธานี เป็นต้นส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการนานักเรียนเดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๒
 16. 16. ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ กาหนดดังนี้ เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ภาษาไทย (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ คณิตศาสตร์ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ วิทยาศาสตร์ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๓๒๐ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔ นก.) (๔ นก.) (๔ นก.) (๘ นก.) ๐ ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๐ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (๑ นก.) (๑ นก.) (๑ นก.) (๒ นก.) ๐ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๐ เศรษฐศาสตร์ (๓นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) ๐ ภูมิศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ สุขศึกษาและพลศึกษา (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓นก.) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ศิลปะ (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ภาษาต่างประเทศ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๔๑ นก.)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐  รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น รวม ๓ ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมงการกาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม โรงเรียนดาเนินการดังนี้คือจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กาหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร สาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๓
 17. 17. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖จานวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น สาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมง - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๓,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Standalone (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.) และแบบ Manual จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒ ของนักเรียนทั้งหมด ๒) ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จานวน ๔ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน - ห้อง ห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม จานวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม จานวน ๑ ห้อง ๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๗๙ เครื่อง แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๖๐ เครื่อง (ชารุดต้องซ่อม ๑๔ เครื่อง) ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๙ เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๔เฉลี่ย ๒๒๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๒ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๙ เครื่อง จานวนครูที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เฉลี่ย ๒๘ คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๔
 18. 18. ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จานวน ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ครั้ง/ปี๑. ห้องสมุดโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ๒๐๐๒. ห้องประชุมเพชรชัยพฤกษ์ ๒๕๐๓. ห้องเกียรติยศ ๒๐๐๔. ห้องวิชาการ ๒๕๐๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕๐๖. บริเวณค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Wireless ๓๒๐๗. ตู้สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๒๐๐๘. ระบบเครือข่าย โทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ ไกลกังวล ๑๒๐๙. ห้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๔๐๑๐. ห้องโสตทัศนศึกษา ๒๐๐๑๑. มุมเรียนรู้ ห้องเรียนคุณภาพ ๒๐๐๑๒. ห้องสหกรณ์โรงเรียน ๒๐๐๑๓. โรงอาหาร ๒๐๐๑๔. ห้องแนะแนว ๑๒๐๑๕. ห้องพยาบาล ๒๐๐๑๖. ห้องปฏิบัติการเคมี ๑๒๐๑๗. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑๒๐๑๘. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๒๐๑๙. ห้องดนตรี ๓๐๐๒๐. ห้องศิลปะ ๒๐๐๒๑. โรง่ึกงานอุตสาหกรรม ๒๐๐๒๒. ห้องปฏิบัติการ คหกรรม ๑๐๐๒๓. สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมเพาะปลูกตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐๐๒๔. สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมดานา ๕๐๒๕. บ่อเลี้ยงปลา ๑๒๐๒๖. ลานเรียนรู้ ต้นไม้พูดได้ ๓๐๐๒๗. สวนสมุนไพร ๑๐๐๒๘. สวนรักษ์ปาา ๒๐๐๒๙. สนามกีฬาฟุตบอล ๒๐๐๓๐. สนามกีฬาเปตอง ๑๒๐๓๑. ลานกีฬา บาสเก็ตบอล ๒๐๐๓๒. ลานกีฬา วอลเลย์บอล ๓๐๐๓๓. ลานกีฬา ตะกร้อ ๓๐๐ งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๕
 19. 19. แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จานวน ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ครั้ง/ปี๓๔. เวทีมวย ๑๐๓๕. หอประชุมโรงเรียน ๑๒๐๓๖. พระพุทธลีลา สายเจริทธรรม พระพุทธรูปประจาโรงเรียน ๓๐๐๓๗. บริเวณพื้นที่รับผิดชอบทาความสะอาด ๑๐๐๓๘. ลานหน้าเสาธง ๒๐๐๓๙. ป้ายนิเทศการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ ๒๐๐๔๐. ส้วมสุขสันต์ ๒๐๐ ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จานวนครั้ง/ปี๑. วัดบ้านคูซอด ๑๒๒. ศูนย์เลี้ยงเด็กบ้านคูซอด บ้านหอยสะเดา ฯ ๒๓. บ้านวิทยากรท้องถิ่น งานจักสาน ๒๔. บ้านวิทยากรท้องถิ่น งานขนมไทย ๒๕. แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตาบลคูซอด ๒๖. แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตาบลดอนไม้งาม ๒๗. ปาาสาธารณะ ดอนกุดหวาย ๑๐๘. องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ๑๐๙. วัดพระธาตุเรืองรอง บ้านสร้างเรือง อาเภอเมืองศรีสะเกษ ๑๐๑๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ ๒๔๑๑. โรงพยาบาลศรีสะเกษ ๑๒๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ๑๐๑๓. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๘๑๔. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ๘๑๕. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ๒๑๖. สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ๒๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ๑๐๑๘. อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๒ งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๖
 20. 20. ๖) ปราชท์ชาวบ้าน/ภูมิปัททาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิทมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สถิติ ปราชท์ชาวบ้าน/ภูมิปัททาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิทมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน จานวน ที่ ชื่อ ให้ความรู้เรื่อง ครั้ง/ปี ๑. นายสามารถ นารี ประวัติบ้านคูซอด ๔ ๒. นายนิพนธ์ คาสิงห์ การแข่งขันกีฬามวยไทย ๔ ๓. คณะกรรมการตัดสินกีฬาจากสถาบัน การตัดสินกีฬาฟุตบอล ๒ การกีฬาพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ๔. คณะกรรมการตัดสินกีฬาจากสถาบัน กีฬามวยสากลสมัครเล่น ๒ การกีฬาพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ๕. คณะวิทยากรพระธรรมฑูตจาก ค่ายธรรมะ เบทจศีล เบทจธรรม ๒ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ ๖. คณะวิทยากรธรรมะสัทจรจากวัดบ้านเปือย การอบรมธรรมะสัทจร ๑ ๗. พระธรรมทูต ศีล สมาธิ ปัททา ๑ ๘. พ.ต.อ.ประจวบ จันทร์ประวิตร กฎหมายที่ควรรู้ การดูแลบุตรหลาน ๒ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ระเบียบวินัยกับเยาวชน ๙. กลุ่มวิทยากรจากอาเภอขุขันธ์ ประดิษฐ์ของชาร่วย ๑ จังหวัดศรีสะเกษ๑๐. คณะวิทยากรจากห้างหุ้นส่วนจากัด หลักการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร ๑ ศรีสะเกษกิจเจริทไทย งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ๑๗

×