Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

รายงานประจำปี55 คูซอดประชาสรรค์

793 vues

Publié le

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

รายงานประจำปี55 คูซอดประชาสรรค์

 1. 1. รายงานประจาปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารลาดับที่... …/๒๕๕๖
 2. 2. คานา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) ได้ให้ความสาคัญการนาผล การประเมินกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่ เผยแพร่ ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน วัตถุประสงค์ เพื่อนาผลการประเมิน ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์จึงได้นาเสนอผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับ สถานศึกษาในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป เป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่นาไปใช้ ประโยชน์รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ ฐานข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทา รายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ( นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ) ผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
 3. 3. ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ......................................................................................................................... (นายบุญมี ศรีภิรมย์) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
 4. 4. สารบัญ ตอนที่ หน้า ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป ๑ ข้อมูลผู้บริหาร ๕ ข้อมูลนักเรียน ๕ ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ๗ ข้อมูลอาคาร สถานที่ ๑๐ ข้อมูลงบประมาณ ๑๐ ข้อมูลสภาพของชุมชนโดยรวม ๑๑ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑๓ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๔ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา ๒๕๕๕) ๑๘ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ ๔๘ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ๕๒ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ๖๑ การบริหารการจัดการศึกษา ๖๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๖๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๓ จุดเน้น กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๔ การดาเนินงานตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และจุดเน้น ๖๕ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ๘๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๙ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๒๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒๕
 5. 5. สารบัญ ตอนที่ หน้า ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาผลการประเมินไปใช้ สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ๑๔๐ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ๑๔๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๔๖ ความต้องการและการช่วยเหลือ ๑๔๖ เอกสารอ้างอิง ๑๔๗ ภาคผนวก ๑๔๘ ๑.ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ๒.คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา /ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓.รายชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษา ๔. สาเนาภาพโล่ เกียรติบัตรดีเด่นของนักเรียน สถานศึกษา ครู และผู้บริหาร(ปีการศึกษา ๒๕๕๕) ๕. ภาพประกอบการประเมินคุณภายในระดับสถานศึกษา/โดยหน่วยงานต้นสังกัด(โดยเขตพื้นที่)
 6. 6. ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๑ ถนนศรีสะเกษ – คูซอด ตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ – ๔๕๙๑ – ๓๐๓๗ โทรสาร ๐ – ๔๕๙๑ – ๓๐๓๗ เว็บไซต์ http://kusawd.ac.th อีเมล์โรงเรียน kusawd@gmail.com กลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา ระยะทาง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตรจากตัวอาเภอเมืองศรีสะเกษ ขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ ๒ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖) เขตพื้นที่บริการ บ้านคูซอด หมู่ที่ ๑ , ๒ บ้านเปือย , บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ ๖ , ๑๐ บ้านเวาะ หมู่ที่ ๔ , ๕ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจาตาบล โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตาบลและชุมชนร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ ที่ดิน “ป่าดอนบ้าน” มีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา สภาตาบลคูซอดได้อนุมัติเงินจานวน ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว ขนาด ๔ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง ขณะที่การก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยได้อาศัยเรียนที่โรงเรียน บ้านคูซอด โดยในปีการศึกษาแรก มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ม.ศ.๑ จานวน ๕๐ คน จัดห้องเรียนได้ ๒ ห้องเรียน และจังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ บุญเหลือ ทาหน้าที่ครูใหญ่ มีครู-อาจารย์ ช่วยสอน จานวน ๓ คน พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ นายสมรรถชัย นาคะผิว ได้รับการแต่งตั้งมาดารงตาแหน่งครูใหญ่ โดยได้ย้าย นักเรียนมาทาการเรียนการสอน ณ อาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ในปัจจุบัน ต่อมา กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ค ครึ่งหลัง บ้านพักครู เรือนเพาะชา และห้องน้า ห้องส้วมนักเรียน อย่างละ ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕ นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ เนื่องจาก นายสมรรถชัย นาคะผิว ได้ลาไปศึกษาต่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติม อาคารเรียน ๒๑๖ค ให้ครบทั้ง ๑๖ ห้องเรียน
 7. 7. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ นายสมรรถชัย นาคะผิว กลับจากลาศึกษาต่อและได้มาดารงตาแหน่งเดิม ต่อมาโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว และได้รับอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรกรรม และได้รับงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ นายสากล ชัยชาญ อาจารย์ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มาดารงตาแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ นอกจากนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้า โครงการ “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” (ค.อบต.สศ.) โดยยกเว้นการเก็บ เงินบารุงการศึกษา และได้รับงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ นายประภาส ไชยสาร ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ แทนนายสากล ชัยชาญ ที่ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปรางค์กู่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์ ผู้ช่วย ผู้อานวยการโรงเรียนกาแพง มารักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ และโรงเรียน ได้ปรับพื้นที่และขุดสระเก็บน้า พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ นายประพันธ์ ศรีคาภา ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการ จานวน ๑ หลัง เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง เครื่องคิดเลขไฟฟ้า ๒๐ เครื่อง สระน้าขนาด ๓๐x๔๐x๓ เมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับจัดสรร งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล จานวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๙๙ เมตร ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง จานวน ๑๒ เครื่อง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ นายโกสิน พลศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ได้รับคาสั่ง ให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๒ นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มารักษาการ ในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ เป็นการชั่วคราว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓ นางเบญญา พวงคา ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน คูซอดประชาสรรค์ และเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นายศักดิ์ เจริญบุรีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษ-วิทยาลัย ได้รับคาสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้มาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายอุทัย สาคาภีร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อานวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยาคม ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คนปัจจุบัน
 8. 8. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓ รายชื่อผู้บริหาร (ให้มีชื่อผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันด้วย) ลาดับที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง ปี พ.ศ. ที่ดารงตาแหน่ง ๑ นายสวัสดิ์ บุญเหลือ ครูใหญ่ ๒๕๑๙ - ๒๕๑๙ ๒ นายสมรรถชัย นาคะผิว ครูใหญ่ ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ ๓ นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ ครูใหญ่ ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ ๔ นายสมรรถชัย นาคะผิว อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ ๕ นายสากล ชัยชาญ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ ๖ นายประพาส ไชยสาร อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ ๗ นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๓ - ๒๕๓๗ ๘ นายประพันธ์ ศรีคาภา ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ ๙ นายโกสิน พลศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ ๑๐ นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ๑๑ นางเบญญา พวงคา ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ ๑๒ นายธนพล เจริญบุรีรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๔๔ – ๒๕๕๑ ๑๓ นายอุทัย สาคาภีร์ ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๑๔ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อานวยการโรงเรียน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน การเดินทาง ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ ร.ร.บ้านโนนแย้ ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง ห้วยสาราญ ไปอาเภออุทุมพิสัย ร.พ.ศรีสะเกษ ร.ร.คูซอดประชาสรรค์ บ้านคูซอด กิโลเมตรที่ ๑๐
 9. 9. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๔ แผนที่โรงเรียน คาอธิบาย ๑. อาคารถาวร ๒๑๖ ค. ๒. อาคารถาวร ๒๑๖ ล. ๓. หอประชุม ๔. โรงฝึกงาน เกษตร – คหกรรม ๕. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ๖. บ้านพักครู ๗. ห้องส้วม ๘. บ้านพักนักการภารโรง ๙. สนามเปตอง ๑๐.พุทธสถาน ๑๑.สนามฟุตบอล ๑๒.สนามบาสเกตบอล ๑๓.ซุ้มประตู ๑๔.โรงอาหาร ๑๕.หอถังประปา ๑๖.ที่ดื่มน้า ๑๗.สนามวอลเลย์บอล ๑๘.ถังเก็บน้าแบบ ฝ.๔ ๓๓ ๑๙.บ้านพักนักการ (โอนจากเกษตรอาเภอ) ๒๐.เสาธงชาติ ๒๑.๒๒) ๒๓) สระน้า
 10. 10. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๕ ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๑) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายดาวหยาด ขันธ์เพชร โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๘๖๔๔๙๙ e-mail dawyad@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การวัดผลการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๒ คน ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางนันทจิต อนุพันธ์ รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๕๗๖๑๒๙ e-mail nuntajit๒๐๐๘@hotmail.com (ใช้เลขอารบิค) ๒.๒ ชื่อ-สกุล นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๖๓๘๐๓ e-mail kusawd@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=๑๐๐๐๐๒๔๑๙๐๕๕๙๔๘ (ใช้เลขอารบิค) ๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) ๑) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีจานวนทั้งสิ้น ๓ โรงเรียน ๒) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีจานวนทั้งสิ้น ………………คน ๓) นักเรียนในโรงเรียน มีจานวนทั้งสิ้น ๓๙๒ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ต่อห้อง มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๒๗ ๔๐ ๖๗ ๓๓.๕๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๓๙ ๒๒ ๖๑ ๓๐.๕๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๒ ๔๗ ๘๙ ๒๙.๖๗ รวม มัธยมศึกษาตอนต้น ๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๒๑๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๓๑ ๔๗ ๗๘ ๓๙.๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๒๑ ๑๔ ๓๔ ๓๔.๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๑๙ ๔๓ ๖๒ ๓๑.๐๐ รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ๗๑ ๑๐๔ ๑๗๕ รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๗๙ ๒๑๓ ๓๙๒
 11. 11. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๖ ๔) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - เป็นไปตามเกณฑ์ จานวน ๓๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๓ - ต่ากว่าเกณฑ์ จานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ ๕) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดังนี้ - กลุ่มสูง จานวน ๒๐ คน ร้อยละ ๕.๒๔ - กลุ่มปกติ จานวน ๓๕๑ คน ร้อยละ ๙๑.๘๘ - กลุ่มต่า จานวน ๑๑ คน ร้อยละ ๒.๘๘ ๖) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ๗) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ ๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ๙) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๑๐) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น .- คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ๑๑) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๘๗ คน จาก ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๕๗ คน จาก ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ๑๒) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๗.๘๒ (แยกตามระดับชั้น) ๑๓) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ - ภายในสถานศึกษา จานวน ๓๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ณ ภาคเรียนที่ ๑ - ภายนอกสถานศึกษา จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ณ ภาคเรียนที่ ๒ ๑๔) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๒ ๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗ ๑๖) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ - ภายในสถานศึกษา จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - ภายนอกสถานศึกษา จานวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๗) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านอย่างสม่าเสมอ (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน๓๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗ และจานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ ๑๘) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กาหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๑ ๑๙) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) จานวน ๓๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒ หมายเหตุ ลงข้อมูลให้ครบทุกข้อ เพราะข้อมูลนี้สาคัญต่อโรงเรียน เขตพื้นที่ สพฐ.และสมศ.
 12. 12. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๗ ๔. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ๔.๑ ครูประจาการ รวมทั้งหมด ๒๕ คน จานวน(ชาย) ๑๑ คน / (หญิง) ๑๔ คน ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี ๑ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ๕๐ ๒๕ ผู้อานวยการ/ ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การวัดผล การศึกษา - /๓๙๖ ๒ นางนันทจิต อนุพันธ์ ๕๘ ๓๕ รองผู้อานวยการ/ ชานาญการพิเศษ ค.ม. การบริหาร การศึกษา - /๒๙๐ ๓ นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร ๕๘ ๓๓ รองผู้อานวยการ/ ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหาร การศึกษา - /๒๑๘ ๔ นางยุพาวดี ขาววิเศษ ๕๖ ๓๓ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓, ม.๕, ม.๖ /๑๕๔ ๕ นางสาวอุดมจินดา เสนา ๕๖ ๓๔ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ ศาสตร์ สังคมศึกษา ม.๑ – ๓ /๑๕๔ ๖ นางสุมิตตา เกษร ๕๓ ๓๒ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. ศษ.ม. ศิลปะ การบริหาร การศึกษา การงานอาชีพฯ งานบ้าน อาหาร ม.๑,ม.๒, ม.๔, ม.๕ ศิลปะ ม.๑-๓ /๑๖๒ ๗ นายวิจัย พวงอก ๕๓ ๓๐ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. บริหาร การศึกษา สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.๒, ม.๓, ม.๔ การงานอาชีพ ม.๒ , ม.๕ /๑๓๐ ๘ นายประวัติ ดวงสมร ๕๙ ๓๓ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ พลศึกษา ม.๑, ม.๕, ม.๖ /๑๕๔ ๙ นางสาวนันทา หนุนวงค์ ๕๖ ๓๔ ครู/ ชานาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๔ – ม.๖ /๑๗๐ ๑๐ นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ ๕๓ ๓๐ ครู/ ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การวิจัย การศึกษา ภาษาไทย ม.๒, ม.๕, ม.๖ /๑๖๖ ๑๑ นางธนภรณ์ คาสุมาลี ๕๐ ๑๔ ครู/ ชานาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการ ทั่วไป การงานอาชีพฯ งานเกษตรธุรกิจ ม.๑-๒, ม.๔-๕ สุขศึกษา ม.๑,๔ /๑๗๘ ๑๒ นายทองพูน งามเจริญ ๔๖ ๒๕ ครู/ ชานาญการพิเศษ ศษ.บ. บริหาร การศึกษา การงานอาชีพฯ งานช่าง ม.๒, ม.๕ ประวัติศาสตร์ ม.๑ - ม.๖ /๑๗๐
 13. 13. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๘ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี ๑๓ นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ๔๓ ๑๙ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ ทั่วไป หลักสูตร ชีววิทยา,ฟิสิกส์ ม.๔-ม.๖ /๑๙๐ ๑๔ นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร ๔๒ ๗ ครู/ ชานาญการ วท.บ., กศ.ม. วิทยาการ คอมพิวเตอร์, การบริหาร การศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๖ ภาษาไทยม.๑, /๒๑๐ ๑๕ นายศิลา มีสุข ๔๑ ๑๙ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรี ศิลปะดนตรี ม.๑ - ม.๖ /๒๕๐ ๑๖ นายกฤษณชล ไฝ่จิตร ๔๑ ๑๘ ครู/ ชานาญการพิเศษ ศศ.บ. กศ.ม. การพลศึกษา, การบริหาร การศึกษา สุขศึกษาและ พลศึกษา ม.๑, ม.๒, ม ๓, ม.๖ /๑๙๐ ๑๗ นายดุลยเทพ ไกรรักษ์ ๔๑ ๑๕ ครู/ ชานาญการ ศน.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑, ม,๒, ม.๔, ม.๖ พุทธศาสนา ม.๓ /๑๗๘ ๑๘ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร ๔๐ ๑๕ ครู /ชานาญการ ศศ.บ., วท.ม. สถิติประยุกต์, เทคโนโลยี สารสนเทศ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ม.๑ - ๓, ม,๔ - ๖ /๒๐๖ ๑๙ นายชินโชติ พรหมพิลา ๔๐ ๙ ครู/ ชานาญการ ค.บ. ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ บริหาร การศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.๑, ม.๒ /๑๖๖ ๒๐ นางฤทัย คุ้มศรีวัย ๓๘ ๑๕ ครู/ ชานาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑, ม,๒, ม.๓ /๑๓๐ ๒๑ นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ ๓๖ ๕ ครู ค.บ. เคมี เคมี ม.๔ - ม.๖ ,ชีววิทยา ม.๔ /๑๓๘ ๒๒ นางสมถวิล ทองพูน ๓๕ ๑๑ ครู/ ชานาญการ ค,บ. ศษ.ม. คณิตศาสตร์ หลักสูตรและ การสอน คณิตศาสตร์ ม.๓, ม.๔ /๑๕๔ ๒๓ นายกิตติชัย สิงห์โสดา ๓๕ ๗ ครู/ ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๑ , ม.๒ /๑๕๔ ๒๔ นางจารุวัฒน์ ไวทยะเสวี ๓๓ ๗ ครู/ ขานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ /๑๔๒ ๒๕ นางสาวแพรฝ้าย ชัยชาญ ๒๗ ๔ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ /๑๓๘ หมายเหตุ ลาดับที่ ๔ – ๗ หัวหน้ากลุ่มงาน เริ่มจากลาดับที่ ๘ – ๒๕ เรียงตามอายุตัว
 14. 14. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๙ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี ๒๖ นายขรรค์ชัย ชัยชาญ (เข้าโครงการเกษียณก่อน กาหนด สิ้นปีงบ ๒๕๕๕) ๕๗ ๓๐ ครู/ ชานาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ม.๑-ม.๖ การงานอาชีพฯ งานเกษตร ม.๓ /๙๖ ๒๗ นายจิรกิตติ์ พิภักดี (ย้าย ครูคืนถิ่น ก.ย. ๕๕) ๔๘ ๒๐ ครู/ ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหาร การศึกษา ศิลปะนาฎศิลป์ ม.๒, ม.๔, ม.๕ /๑๙๒ ๒๘ นายธวัชชัย มุขสมบัติ (ย้าย ครูคืนถิ่น ก.ย. ๕๕) ๔๖ ๒๐ ครู/ ชานาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรม การงานอาชีพ งานช่าง ม.๒,ม.๕ /๙๖ หมายเหตุ ย้าย ครูคืนถิ่น ตัดโอนตาแหน่ง ไม่มีทดแทน ๔.๒ การจัดการเรียนการสอน (ให้ทาเป็นกราฟเพื่อเปรียบเทียบ) จานวนครูสอนตรงตามวิชาเอกร้อยละ ๘๓.๓๓ จานวนครูสอนตรงตามความถนัด (มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษรับรอง) ร้อยละ ๗.๘๙ อื่น ๆ ร้อยละ ๘.๗๗ ๔.๓ พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง จานวนทั้งหมด ๓ คน (ชาย)จานวน ๓ คน/ (หญิง) - คน ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้าง ด้วยเงิน ๑ นายพีรธร คาล้วน ๓๕ ๗ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ม.๒, ม.๓, ม.๕ งบประมาณ ๒ นายภักดี ลีลาศ ๒๖ ๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔, ม,๕ งบประมาณ ๓ Mr.Oruh Cyril Etah ๑ ภาษาอังกฤษ ม.๑-๖ ระดมทรัพยากร
 15. 15. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๐ ๔.๔ ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว จานวนทั้งหมด ๒ คน (ชาย)จานวน ๒ คน/ (หญิง) - คน ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุการทางาน (ปี) วุฒิ ตาแหน่ง จ้างด้วยเงิน ๑ นายสุรวิทย์ ศรีภิรมย์ ๕๘ ๓๕ ม.๖ ช่างไฟ ระดับ ๓ งบประมาณ ๒ นายสานอง สีดาทอง ๕๙ ๒๖ ม.๖ ช่างประปา งบประมาณ ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ ๕.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ค จานวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน อาคารเรียน ๒๑๖ล ปรับปรุง ๒๙ จานวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๒/๒๔ จานวน ๑ หลัง โรงฝึกงานเกษตร/คหกรรม จานวน ๑ หลัง โรงฝึกอุตสาหกรรม จานวน ๑ หลัง บ้านพักครู จานวน ๑ หลัง อาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ค จานวน ๗ หลัง ๘ ยูนิต ๕.๒ สนามกีฬา สนามฟุตบอล จานวน ๑ สนาม ลานกีฬาเอนกประสงค์ จานวน ๑ ลาน ๕.๓ อื่น ๆ บ้านพักนักการภารโรง จานวน ๒ หลัง ห้องน้าห้องส้วม จานวน ๔ หลัง สระน้า จานวน ๓ ที่ หอถังประปา ๑๘/๑๒ จานวน ๑ ถัง ศาลาพักผ่อน จานวน ๖ หลัง โรงอาหาร จานวน ๑ หลัง โรงจอดรถนักเรียน จานวน ๑ หลัง โรงจอดรถครู-อาจารย์ จานวน ๓ หลัง ๖. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท เงินงบประมาณ -เงินอุดหนุน ยอดยกมา ๙๔,๘๙๑.๒๔ ๑,๔๒๓,๘๗๕ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง -เงินอุดหนุน -พัฒนาผู้เรียน ๑,๕๐๖,๐๘๓.๘๓ ๔๐๗,๙๖๔.๕๔ เงินนอกงบประมาณ ๔๑,๔๓๖
 16. 16. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๑ รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท เงินอื่นๆ (ระบุ) -ปัจจัยพื้นฐาน ยอดยกมา เงินปัจจัยพื้นฐาน -พัฒนาผู้เรียน ยอดยกมา เงินพัฒนาผู้เรียน ๒๖๗,๖๕๙.๙๔ ๙๒๑,๐๓๐.- ๒๘๘,๒๗๗.๔๕ ๒๙๔,๒๓๘.- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๙๓๕,๑๓๗ งบอื่นๆ (ระบุ) ค้างจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ๑๐๓,๕๗๒.๑๑ รวมรายรับ ๓,๓๓๑,๔๐๖,๖๓ รวมรายจ่าย ๒,๙๕๒,๗๕๗.๔๘ งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๙ ของรายรับ ร้อยละของงบประมาณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - งบบริหารวิชาการ ๖๐ % - งบบริหารทั่วไป ๓๐ % - งบสารองจ่าย ๑๐ % ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๗.๑ สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ๗.๑.๑ ตาบลคูซอด เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจาก อาเภอเมืองศรีสะเกษไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ สายศรีสะเกษ – คูซอด - ราษีไศล ประชากรในพื้นที่บริการของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์มี จานวน ๑๐ หมู่บ้าน คือ (๑) บ้านคูซอด หมู่ที่ ๑ , ๒ จานวนประชากร ๑,๐๔๓ คน ๒๔๙ ครัวเรือน (๒) บ้านเปือย ,บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ ๖ , ๑๐ จานวนประชากร ๘๔๕ คน ๑๔๐ ครัวเรือน (๓) บ้านเวาะ หมู่ที่ ๔ , ๕ จานวนประชากร ๓๙๗ คน ๗๔ ครัวเรือน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับแม่น้ามูล ตาบลคอนกาม อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลน้าคา อาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลรังแร้ง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลหญ้าปล้อง และตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ๗.๑.๒ พื้นที่ตาบลคูซอด ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่รวม ๑๘,๔๗๘ ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร จานวน ๗,๗๒๙ ไร่ ๗.๑.๓ ประชากรในตาบลคูซอด จานวนประชากร ๕,๐๑๔ คน ๗.๑.๔ ภูมิประเทศตาบลคูซอด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินปนทราย ๗.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพหลัก คือ ทานา อาชีพรอง คือ ปลูกพืชผักสวนครัว ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์
 17. 17. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๒ ๗.๓. สภาพทางสังคม ๗.๓.๑ การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๓ แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๑ แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน ๓ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ แห่ง ๗.๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สานักสงฆ์ จานวน ๓ แห่ง ๗.๓.๓ สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จานวน ๑ แห่ง - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า จานวน ๑๐๐ % ๗.๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - หน่วยบริการประชาชน (ตารวจ) จานวน ๑ แห่ง ๗.๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตาบลคูซอด จานวน ๑ แห่ง ๗.๔ การบริการพื้นฐาน ๗.๔.๑ การคมนาคม มีการคมนาคมทางบก ดังนี้ - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๗๓ เป็นถนนลาดยางสภาพดี จากอาเภอเมืองศรีสะเกษ ถึงอาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร - ถนนภายในตาบลคูซอด เป็นถนนคอนกรีต / ลาดยาง / ลูกรัง สภาพดี - การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตาบล ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ส่วนบุคคล ๗.๔.๒ การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน ๓ แห่ง ๗.๔.๓ การไฟฟ้า หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลคูซอดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ๗.๔.๔ แหล่งน้าธรรมชาติ - แม่น้า ลาน้า ลาห้วย จานวน ๑ แห่ง - บึง หนอง และอื่น ๆ จานวน ๑ แห่ง ๗.๕ ร้อยละการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง ร้อยละของการจบการศึกษา (ส่วนใหญ่) ต่ากว่า มัธยมศึกษา ตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต่ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่า ปริญญาตรี 
 18. 18. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๓ ๗.๖ การประกอบอาชีพ อาชีพ ร้อยละของการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐-๖๐ ร้อยละ ๔๑-๔๐ ร้อยละ ๖๑-๘๐ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ รับราชการ  ค้าขาย  เกษตรกร  รับจ้าง  ไม่มีอาชีพ  ๗.๗ การนับถือศาสนา ศาสนา ร้อยละของการนับถือศาสนาของผู้ปกครอง ไม่มี น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐-๔๐ ร้อยละ ๔๑-๖๐ ร้อยละ ๖๑-๘๐ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ พุทธ  คริสต์  อิสลาม  ฮินดู ซิกส์  อื่น ๆ  ๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาส ข้อจากัด ๑. อยู่ใกล้วัด ๒. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ๓. อยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ได้รับ ความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเป็น อย่างดี ๑. มีร้านเกม ๒. อยู่ใกล้เมือง ๓. จานวนประชากรในวัยเรียนลดลง ๔. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นเครือญาติของ นักเรียน นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ๕. อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงภัยการระบาดของยาเสพติด ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ กาหนดดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.)
 19. 19. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๓๒๐ (๔ นก.) (๔ นก.) (๔ นก.) (๘ นก.) ๐ ประวัติศาสตร์ ๐ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๐ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ๐ เศรษฐศาสตร์ ๐ ภูมิศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ (๑ นก.) (๑ นก.) (๑ นก.) (๒ นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓นก.) ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๔๑ นก.)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐  รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง การกาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม โรงเรียนดาเนินการดังนี้คือจัดโครงสร้างเวลาเรียน พื้นฐานให้เป็นไปตามที่กาหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร สาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้ สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จานวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น สาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรม ดังนี้ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมง - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) รวม ๓ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๓,๐๐๐ เล่ม อัตราส่วนจานวนนักเรียน ๑ คน ต่อ หนังสือ ๘.๐๔ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Standalone (โปรแกรมระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.) และแบบ Manual
 20. 20. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๕ จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๑๖ คน ต่อ วัน คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๑๘ ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนเข้าใช้มากที่สุด คือเดือนสิงหาคม มีจานวน ๓๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๔ หนังสือที่นักเรียนยืมมากที่สุด คือ หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น ร้อยละ ๙๘ ลาดับที่ ๒ หนังสือเตรียมสอบ O-net ร้อยละ ๘๕ ๒) ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จานวน ๔ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน - ห้อง ห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม จานวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม จานวน ๑ ห้อง ๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๗๙ เครื่อง แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง -อัตราส่วน จานวนนักเรียน ๘.๓๔ คนต่อจานวนคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง (มาจาก จานวนนักเรียนทั้งหมด / (จานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน + ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๓๘ เครื่อง จากทั้งหมด ๖๐ เครื่อง (รอซ่อมบารุง ๒๒ เครื่อง) ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๙ เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เฉลี่ย ๒๒๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๒ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๙ เครื่อง จานวนครูที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เฉลี่ย ๒๘ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
 21. 21. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๖ ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จานวน ครั้ง/ปีที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ๑. ห้องสมุดโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ๒๐๐ ๒. ห้องประชุมเพชรชัยพฤกษ์ ๒๕๐ ๓. ห้องเกียรติยศ ๒๐๐ ๔. ห้องวิชาการ ๒๕๐ ๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕๐ ๖. บริเวณค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Wireless ๓๒๐ ๗. ตู้สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๒๐๐ ๘. ระบบเครือข่าย โทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ ไกลกังวล ๘๐ ๙. ห้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๑๐๐ ๑๐. ห้องโสตทัศนศึกษา ๒๐๐ ๑๑. มุมเรียนรู้ ห้องเรียนคุณภาพ ๒๐๐ ๑๒. ห้องสหกรณ์โรงเรียน ๒๐๐ ๑๓. โรงอาหาร ๒๐๐ ๑๔. ห้องแนะแนว ๑๒๐ ๑๕. ห้องพยาบาล ๒๐๐ ๑๖. ห้องปฏิบัติการเคมี ๑๒๐ ๑๗. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑๒๐ ๑๘. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๒๐ ๑๙. ห้องดนตรี ๓๐๐ ๒๐. ห้องศิลปะ ๒๐๐ ๒๑. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ๒๐๐ ๒๒. ห้องปฏิบัติการ คหกรรม ๑๐๐ ๒๓. สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมเพาะปลูกตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐๐ ๒๔. สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมดานา ๕๐ ๒๕. บ่อเลี้ยงปลา ๑๐๐ ๒๖. ลานเรียนรู้ ต้นไม้พูดได้ ๓๐๐ ๒๗. สวนสมุนไพร ๑๐๐ ๒๘. สวนรักษ์ป่า ๒๐๐ ๒๙. สนามกีฬาฟุตบอล ๒๐๐ ๓๐. สนามกีฬาเปตอง ๑๒๐
 22. 22. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๗ แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จานวน ครั้ง/ปีที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ๓๑. ลานกีฬา บาสเก็ตบอล ๒๐๐ ๓๒. ลานกีฬา วอลเลย์บอล ๓๐๐ ๓๓. ลานกีฬา ตะกร้อ ๓๐๐ ๓๔. เวทีมวย ๖ ๓๕. หอประชุมโรงเรียน ๑๐๐ ๓๖. พระพุทธลีลา สายเจริญธรรม พระพุทธรูปประจาโรงเรียน ๓๐๐ ๓๗. บริเวณพื้นที่รับผิดชอบทาความสะอาด ๑๐๐ ๓๘. ลานหน้าเสาธง ๒๐๐ ๓๙. ป้ายนิเทศการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ ๒๐๐ ๔๐. ส้วมสุขสันต์ ๒๐๐ ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ จานวนครั้ง/ปีที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ๑. วัดบ้านคูซอด ๑๒ ๒. ศูนย์เลี้ยงเด็กบ้านคูซอด บ้านหอยสะเดา ฯ ๒ ๓. บ้านวิทยากรท้องถิ่น งานจักสาน ๔ ๔. บ้านวิทยากรท้องถิ่น งานขนมไทย ๒ ๕. แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตาบลคูซอด ๒ ๖. แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตาบลดอนไม้งาม ๒ ๗. ป่าสาธารณะ ดอนกุดหวาย ๑๐ ๘. องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ๙ ๙. วัดพระธาตุเรืองรอง บ้านสร้างเรือง อาเภอเมืองศรีสะเกษ ๖ ๑๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ ๒๐ ๑๑. โรงพยาบาลศรีสะเกษ ๑๒ ๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ๑๒ ๑๓. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๘ ๑๔. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ๖ ๑๕. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ๒ ๑๖. สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ๖ ๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ๑๐ ๑๘. อุทยานแห่งชาติ เขาพนมรุ้ง ๑ ๑๙. ค่ายลูกเสือ วารินชาราบ ๒
 23. 23. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๘ ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน สถิติ จานวน ครั้ง/ปีที่ ชื่อ ให้ความรู้เรื่อง ๑. ครูพระ การเรียนการสอนธรรมะ ๒๐๐ ๒. คณะวิทยากรธรรมะสัญจรจากวัดบ้านเปือย การอบรมธรรมะสัญจร ๑ ๓. พระธรรมทูต ๑ ๔. พ.ต.อ.ประจวบ จันทร์ประวิตร ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ กฎหมายที่ควรรู้ การดูแลบุตรหลาน ระเบียบวินัยกับเยาวชน ๒ ๕. กลุ่มวิทยากรจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์ การออมทรัพย์ ๑ ๖. คณะวิทยากรจากห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีสะเกษกิจเจริญไทย หลักการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร ๑ ๗. คณะวิทยากรพี่เลี้ยงโรงเรียนดีศรีตาบล ห้าห้องชีวิตพัฒนานิสัย การดาเนินการ โรงเรียนดีศรีตาบล ๒ ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ มอบรางวัล สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.๒๘ สถานศึกษา สถานศึกษาต้นแบบ ฝึกประสบการณ์ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ สพม.๒๘ สถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ สพม.๒๘ สถานศึกษา โรงเรียนดีศรีตาบล สพฐ. สถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการออมของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ศรีสะเกษ สถานศึกษา รางวัลชมเชย การจัดร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สพฐ. ประเภทผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ มอบรางวัล นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.๒๘
 24. 24. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๙ ประเภทผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ มอบรางวัล นางนันทจิต อนุพันธ์ รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส.บ.ม.ท. นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.๒๘ ผู้จัดการการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ การแข่งขันรอบคัดเลือก ตัวแทน เขต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ การกีฬาแห่ง ประเทศไทย ผู้จัดการการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ การแข่งขันรอบ คัดเลือกตัวแทน เขต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ การกีฬาแห่ง ประเทศไทย ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ มอบรางวัล นางยุพาวดี ขาววิเศษ ครูดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย สพม.๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี ๒๕๕๕ คุรุสภา ครูแกนนาศีลธรรม โรงเรียนดีศรีตาบล ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดี ศรีตาบล สพฐ. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียน สาโรงทาบ วิทยาคม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เหรียญทองแดง รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขัน การแต่งบทอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดชัยภูมิ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง ๓ รางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลคุณภาพเหรียญทองตัวแทนกลุ่ม ๑ เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันแต่งบทอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , รางวัลคุณภาพเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันการประกวดเรียงความและคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , รางวัลคุณภาพเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,รางวัลคุณภาพ สพม.๒๘
 25. 25. งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๐ ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ มอบรางวัล เหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหนังสือเล่ม เล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง เป็นผู้ ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ,รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,รางวัลคุณภาพเหรียญ ทองแดง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเรียงความและ คัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง เป็นผู้ ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ,รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ,รางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันท่องบทอาขยานทานองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , รางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,รางวัลการเข้าร่วมการ แข่งขันเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท่องบทอาขยาน ทานองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี ๒๕๕๕ คุรุสภา ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดี ศรีตาบล สพฐ. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียน สาโรงทาบ วิทยาคม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เหรียญทองแดง รางวัลคุณภาพเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขัน การแต่งบทอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพฐ.

×