Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การทำ Component ให้เคลื่อนที่ได้ด้วยคำสั่ง Dynamic component

8 159 vues

Publié le

การทำ Component ให้เคลื่อนที่ได้ด้วยคำสั่ง Dynamic component

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

การทำ Component ให้เคลื่อนที่ได้ด้วยคำสั่ง Dynamic component

  1. 1. คูมือการสราง Dynamic Component เพื่อสรางโมเดลที่เคลื่อนไหวได จัดทําโดย ทีมงานวิชาการบริษัท บานสเกตช/อัพ จํากัด
  2. 2. 1. โหลดตูใสของที่ตองการมาจาก 3D WAREHOUSE โดยปรับแกสวนตางๆ และ Make Component เปCนชิ้นสวน ทั้งหมด 5 ชิ้นดังภาพ 2. เลือกชิ้นสวนทั้งหมดแลวตั้งชื่อวา "ตูใสของในหองครัวชนิด A" 3. ตรวจสอบความถูกตองจากคําสั่ง Component Attribute 4.กําหนดแกนของลิ้นชักดานซาย ดังภาพ 5.กําหนดแกนของลิ้นชักดานขวา ดังภาพ หมายเหตุ : การกําหนดแกนมีความสําคัญมากเพราะ Dynamic Component จะอ&างอิงระยะและพิกัดจากแกนของ Component ยิ่งกว,านั้นยังใช&ในการอ&างอิง ระหว,าง Component พ,อแม, (Parent) และ Componentลูก ในตัวอย,างนี้ ตู&ใส,ของในห&องครัวชนิด A คือ Parent Component ที่ประกอบด&วย Component ลูกทั้งหมด
  3. 3. 6. กําหนดแกนฝาตูดานซายดังรูป 7. กําหนดแกนฝาตูดานขวาดังรูป หมายเหตุ : ในที่นี้แกนแดงคือแกน X แกนเขียวคือแกน Y และแกนน้ําเงินคือแกน Z การเลือกตําแหน,งแกนที่เหมาะสมควรจะเป=นจุดหมุนของ Component ลูก ส,วนทิศทาง ของแกน X, Y, Z ของ Parent Component ควรจะมีทิศทางเดียวกันกลับ Component ลูก เช,นกันเพื่อป@องกันความสับสนในระหว,างกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของ Component ต,างๆ 8. สุดทายกําหนดแกนของ Parent Component ดังภาพ สิ่งที่ควรจํา 1. พิกัดและทิศทางตามแนวแกน X, Y, Z ของ Component ลูกจะอางอิงจากแกน ของ Parent Component ไมไดอางอิงจากตําแหนงแกนหลักหลักของตัวโปรแกรม ที่กําหนดไวดานอกสุด 2. ทิศทางและระยะ + ก็คือทิศทางไปตามแกน X, Y, Z ในทิศทางบวกหรือแนวตาม แกนสีตางๆ สวนทิศทางและระยะ - จะสวนทางกลับแนวแกน 4. ระยะในโปรแกรม SketchUp เลือกไดแค 2 หนวยเทานั้นคือ ซม. และ นิ้ว
  4. 4. 9. เลือกลิ้นชักดานซาย 10. เลือก Component Attribute 11. คลิ๊กเพิ่ม Position Y ในที่นี้คือคาพิกัด Y เทียบกับ แกนของโปรแกรม 12. เลือกไปที่ Attribute ที่มีชื่อ วา onClick ที่อยูในหัวขอที่ชื่อวา Behaviors 13. พิมพ/ Animate("Y",0,20) เพื่อกําหนด ใหลิ้นชักเคลื่อนที่ไปตามแกน Y จากพิกัด Y=0 ไปถึง Y=20 cm ในที่นี้อยาสับสน เพราะพิกัดสวนนี้จะเปCนคาอางอิงกับ Parent Component ที่เราตั้งไว 14. พิมพ/คาเชนเดียวกันกลับลิ้นชัก ดานขวา เพื่อกําหนดใหลิ้นชักเลื่อนเขา และออกไดเมื่อมีการคลิ๊ก onClick คือ อะไร? onClick คือ คําสั่งที่จะทําให& Dynamic component มีการทํางานตามค,าที่กําหนดไว&เมื่อมีการใช&รูปนิ้วมือสีขาว ในหน&าต,าง Dynamic component ไปคลิ๊กโดน Animate คือ อะไร? คําสั่ง Animate ใช&สําหรับการสร&างการเคลื่อนที่ของ Component โดยค,าแรกคือค,าของ Attribute เช,น "Y" คือ พิกัดของแกน Y ส,วนค,าที่สองคือ ค,าของจุดเริ่มต&น และค,าที่สามคือ ค,าของจุดสุดท&าย 15. พิมพ/ Animate("RotZ",0,-90) เพื่อกําหนดการหมุนรอบ แกน Z จากจุดเริ่มตน 0 องศา ไปที่ 90 องศาในทิศทางตาม เข็มนาฬิกา (ปกติมุมจะอานคาเปCนบวกเมื่อหมุนทวนเข็ม นาฬิกา) 16. พิมพ/ Animate("RotZ",0,90) เพื่อกําหนดการหมุนรอบ แกน Z จากจุดเริ่มตน 0 องศา ไปที่ 90 องศาในทิศทางทวน เข็มนาฬิกา (ปกติมุมจะอานคาเปCนบวกเมื่อหมุนทวนเข็ม นาฬิกา)
  5. 5. 17. คลิ๊ก Interact with Dynamic Components 18. คลิ๊กที่ลิ้นชัก ก็จะพบวาลิ้นชักจะเลื่อนไปกลับ ในทิศทางแกน Y ดวยระยะเขาและออกเทากับ20 ซม. 19. คลิ๊ก Interact with Dynamic Components 20. คลิ๊กที่ฝาตู ก็จะพบวาฝาตูจะเปlดออกโดยหมุนทํามุม 90 องศา

×