Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

หนังสืองานวิศวกรรมครบวงจรด้วยโปรแกรม SketchUp

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
TRIMBLE SKETCHUP สำหรับวงกำรก่อสร้ำงไทย
เล่มที่ 1
Trimble SketchUp ทางเลือกใหม่สาหรับกระบวนการจัดการงาน
ก่อสร้างของประเทศไ...
2
จดหมายจากวิศวกรคิดนอกกรอบ
กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติวิศวกรรม (3D Modeling for ENGINEERING WORK) เพื่อใช้เป็นต้นแบบของงำน
ก่อสร...
3
คานา
หนังสือฉบับนี้แต่งขึ้นจำกแนวคิดของผู้แต่งในเรื่องกำรประยุกต์เทคโนโลยีกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ (3D
MODELING) ที่กำลังได้...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
3 d sketchup version 03
3 d sketchup version 03
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 269 Publicité

หนังสืองานวิศวกรรมครบวงจรด้วยโปรแกรม SketchUp

Télécharger pour lire hors ligne

การสร้างโมเดลสามมิติวิศวกรรม (3D Modeling for ENGINEERING WORK) เพื่อใช้เป็นต้นแบบของงานก่อสร้างจริง (Construction Project Prototype) เป็นทางออกที่ดีมากสำหรับวงการก่อสร้างของประเทศ
เพระว่ากระบวนการทำงานวิศวกรรมและก่อสร้างโดยใช้ ต้นแบบของโครงการ จะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและได้เสนอความคิดเห็นและโต้แย้ง ผมมั่นใจมากๆ ว่างานก่อสร้างจะเดินหน้าอย่างสนุกและราบรื่น ดังคำพูดที่ว่า “All for one and one for all “อย่างแท้จริง

การสร้างโมเดลสามมิติวิศวกรรม (3D Modeling for ENGINEERING WORK) เพื่อใช้เป็นต้นแบบของงานก่อสร้างจริง (Construction Project Prototype) เป็นทางออกที่ดีมากสำหรับวงการก่อสร้างของประเทศ
เพระว่ากระบวนการทำงานวิศวกรรมและก่อสร้างโดยใช้ ต้นแบบของโครงการ จะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและได้เสนอความคิดเห็นและโต้แย้ง ผมมั่นใจมากๆ ว่างานก่อสร้างจะเดินหน้าอย่างสนุกและราบรื่น ดังคำพูดที่ว่า “All for one and one for all “อย่างแท้จริง

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Publicité
Publicité

หนังสืองานวิศวกรรมครบวงจรด้วยโปรแกรม SketchUp

 1. 1. TRIMBLE SKETCHUP สำหรับวงกำรก่อสร้ำงไทย เล่มที่ 1 Trimble SketchUp ทางเลือกใหม่สาหรับกระบวนการจัดการงาน ก่อสร้างของประเทศไทย บริษัท บ้ำนสเกตช์อัพ จำกัด
 2. 2. 2 จดหมายจากวิศวกรคิดนอกกรอบ กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติวิศวกรรม (3D Modeling for ENGINEERING WORK) เพื่อใช้เป็นต้นแบบของงำน ก่อสร้ำงจริง (Construction Project Prototype) เป็นทำงออกที่ดีมำกสำหรับวงกำรก่อสร้ำงของประเทศ เพระว่ำกระบวนกำรทำงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำงโดยใช้ ต้นแบบของโครงกำร จะเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วน ร่วมอย่ำงแท้จริง เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและได้เสนอควำมคิดเห็นและโต้แย้ง ผมมั่นใจมำกๆ ว่ำงำน ก่อสร้ำงจะเดินหน้ำอย่ำงสนุกและรำบรื่น ดังคำพูดที่ว่ำ “All for one and one for all “อย่ำงแท้จริง วรัญญู สงกรำนต์ ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL
 3. 3. 3 คานา หนังสือฉบับนี้แต่งขึ้นจำกแนวคิดของผู้แต่งในเรื่องกำรประยุกต์เทคโนโลยีกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ (3D MODELING) ที่กำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน มำใช้พัฒนำกระบวนกำรทำงำนใน อุตสำหกรรมก่อสร้ำง (Construction Industry) ของประเทศไทย เนื่องจำกโปรแกรม Trimble SketchUp สำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำย อีกทั้งยังลูกเล่นมำกมำยในกำรใช้ในงำน ออกแบบ เขียนแบบ และบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงทั้งระหว่ำงงำนก่อสร้ำงและภำยหลังงำนก่อสร้ำง ผู้แต่งจึง ได้เลือกโปรแกรมสร้ำงโมเดลสำมมิติที่ใช้ง่ำยและสนุกนี้ มำพัฒนำให้เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนวิศวกรรมและ ก่อสร้ำงของไทย ที่ปัจจุบันยังยึดติดกับเทคโนโลยีกำรทำงำนแบบสองมิติด้วยโปรแกรม AutoCAD กระบวนกำรทำงำนที่ง่ำย สนุก และมีประสิทธิภำพจะช่วยก่อให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนแบบใหม่ ที่ ส่งเสริมให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมำ (หรือแม้แต่ Owner) หันหน้ำเข้ำมำทำงำนร่วมกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ โครงกำร ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงต้นแบบของโครงกำร (Project Prototype) เป็นโมเดลสำมมิติร่วมกับกำร จัดกำรบริหำรข้อมูลจำกทุกๆ ต้นแบบของโครงกำรและข้อมูลที่ถูกทำขึ้นจะเป็นตัวแทนของงำนก่อสร้ำงจริง หนังสือฉบับนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นแนวทำงให้กับ บริษัท ออกแบบ และรับเหมำก่อสร้ำงในประเทศไทย ที่กำลัง เสำะแสวงหำกระบวนกำรทำงำนใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรทำงำน แต่ยังเหมำะสมกับ ช่ำง วิศวกร สถำปนิก ผู้รับเหมำ หรือบุคลทั่วไป ที่กำลังใช้โปรแกรม Trimble SketchUp ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำร ทำงำนของตนเอง ผู้แต่งหวังว่ำ หนังสือฉบับนี้ก็ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนที่ดีขึ้นของอุตสำหกรรมงำน ก่อสร้ำงของประเทศไทยไม่มำกก็น้อย วรัญญู สงกรำนต์ บริษัท บ้ำนสเกตช์อัพ จำกัด (https://www.facebook.com/sketchuphome?ref=bookmarks)
 4. 4. 4 สารบัญ บทที่ 1 ปัญหำของอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไทยและกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM หน้ำ 5 บทที่ 2 Trimble SketchUp ทำงเลือกใหม่เมื่อประเทศไทยไม่พร้อมกับ BIM หน้ำ 15 บทที่ 3 ตัวอย่ำงงำน Sketchup ของต่ำงประเทศ หน้ำ 22 บทที่ 4 ตัวอย่ำงงำน SketchUp ในประเทศไทย หน้ำ 35 บทที่ 5 กำรสร้ำง Component พื้นฐำน หน้ำ 46 บทที่ 6 กำรประกอบ (Assembly) Component พื้นฐำน (Database) หน้ำ 63 บทที่ 7 กำรหำ Bill of Material ด้วยคำสั่งGENERATE REPORT หน้ำ 86 บทที่ 8 กำรสร้ำง Contour Line และหำปริมำตรงำนดิน ด้วยโปรแกรม SketchUp หน้ำ 99 บทที่ 9 กำรวำงผังโครงกำร หน้ำ 125 บทที่ 10 กำรใช้ SketchUp ร่วมกับ Autocad หน้ำ 134 บทที่ 11 กำรสร้ำงแบบก่อสร้ำง (Construction Drawing) ด้วยโปรแกรม Layout หน้ำ 147 บทที่ 12 กำรใช้ SketchUp แสดงขั้นตอนและวำงแผนงำนก่อสร้ำง หน้ำ 186 บทที่ 13 กำรสร้ำงแบบก่อสร้ำงและ Shop Drawings หน้ำ 202 บทที่ 14 กำรใช้โมเดลสำมมิติเพื่อจัดกำรและบริหำร Facility/Building หน้ำ 227 บทที่ 15 Virtual Design and Construction by Trimble Sketchup หน้ำ 235 บทที่ 16 In a small corner of Thailand หน้ำ 252 บทที่ 17 Who am I? หน้ำ 267
 5. 5. 5 บทที่ 1 “ปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและกระบวนการทางานแบบ BIM”
 6. 6. 6 ปัญหาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry) จำกงำนวิจัยมำกมำยในต่ำงประเทศ พบว่ำ อุตสำหกรรมงำนก่อสร้ำงไม่ได้รับกำรพัฒนำเท่ำที่ควรนับตั้งแต่ กำรปฎิวัติอุตสำหกรรม (Industrial Revolution) ปัจจุบัน ขั้นตอนและกระบวนกำรทำงำนก่อสร้ำงเน้นหนัก ไปที่กำรแบ่งแยกกำรทำงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ตั้งแต่ เจ้ำของโครงกำร สถำปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบและ ผู้รับเหมำ กำรทำงำนแบบแบ่งแยกนี้ ก่อให้เกิดกำรทำงำนที่ล่ำช้ำและขำดประสิทธิภำพอันเป็นผลมำจำก ปัญหำกำรประสำนงำน (Collaboration) ก่อให้เกิดกำรทำงำนที่ซ้ำซ้อน สูญเสียทั้งเวลำ เงินและโอกำสในกำร ต่อยอดกำรทำงำนได้ด้ำนอื่นๆ ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ปัญหำดังที่กล่ำวมำแล้วนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกใน กระบวนกำรก่อสร้ำงทั้งของไทยและของโลกแต่ก็ไม่ได้รับควำมสนใจที่จะมีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำงเช่น อุตสำหกรรมงำนผลิตรถยนต์ที่คิดค้นขึ้นโดย Toyota ที่เรำรู้จักและคุ้นหูในชื่อว่ำ “ LEAN PRODUCTION” กรำฟจำกงำนวิจัยของ Dr. Paul Teicholz แสดงให้เห็นชัดว่ำอุตสำหกรรมงำนก่อสร้ำงไม่ได้รับกำรพัฒนำ ด้ำน Productivity มำกเท่ำที่ควรเมื่อเทียบกับงำนอุตสำหกรรมด้ำนอื่นๆ ที่มำ http://greghowes.blogspot.com/2012/06/macleamy-curve-real-world-bim-and-ipd.html
 7. 7. 7 เมื่อกำรประสำนงำนในโครงกำรก่อสร้ำงไม่มีประสิทธิภำพ งำนก่อสร้ำงในปัจจุบันก็มีปัญหำ ที่มำ http://www.eieihome.com/articles/10-mistakes-to-avoid-when-dealing-with-a-general- contractor เพื่อแก้ปัญหำด้ำนกำรประสำนงำน กระบวนกำรทำงำนก่อสร้ำงหลำกหลำยรูปแบบถูกคิดค้นขึ้น เริมตั้งแต่ กระบวนกำรทำงำนแบบ Building Information Modeling (BIM), VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION (VDC) หรือแนวคิดใหม่ล่ำสุดที่เรียกกว่ำ INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) กระบวนกำรทำงำนแบบใหม่นี้ เน้นหนักไปที่กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพตั้งแต่ต้น รวมถึงกำร จัดกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนกระบวนกำรทำงำนที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่ำ BIM แม้ว่ำกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM จะเกิดขึ้นมำนำนแล้วแต่สำหรับในประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับควำมสนใจ มำกเท่ำที่ควร สังเกตได้ง่ำยๆ จำกกำรพิมพ์คำว่ำ Building Information Modeling เข้ำไปใน Google ก็จะ พบว่ำมีเพียงไม่กี่ Website เท่ำนั้นที่กล่ำวถึงคำๆ นี้ วันนี้ทุกฝ่ำยในไทยจะต้องหันหน้ำเข้ำหำกันแล้วมำคิด ทบทวนกันใหม่ ว่ำพวกเรำทุกคนควรจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกำรทำงำนกันอย่ำงไร โดยในควำมคิดส่วนตัวของผู้ แต่งคิดว่ำ ภำครัฐควรจะลงมำสนับสนุนกระบวนกำรทำงำนแบบใหม่นี้ เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ที่ปัจจุบัน ภำครัฐได้ให้กำรสนับสนุนและผลักดันกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ในหัวข้อ ต่อไปผมจะกล่ำวถึง BIM อย่ำงคร่ำวๆ และจะกล่ำวถึงกำรนำโปรแกรม Sketchup มำใช้ทดแทน BIM ได้ อย่ำงไรในช่วงต้นของกำรพัฒนำ
 8. 8. 8 กำรขำดกำรประสำนงำนที่ดีทำให้เกิดปัญหำต่ำงๆ มำกมำยดังแผนภำพ ที่มำ http://professionalprojectmanagement.blogspot.com/2013/01/application-of-lean- production-approach.html BIM หรือ Building Information Modeling BIM คือกระบวนกำรทำงำนแบบใหม่ที่ถูกคิดและสร้ำงขึ้น โดยเน้นหนักไปที่กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติต้นแบบของ โครงกำร (Construction Project Prototype) เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยอันได้แก่ เจ้ำของโครงกำร ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมำ ได้มีโอกำสทำงำนร่วมกันตั้งแต่ต้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อทำควำมเข้ำใจขอบเขตของงำนร่วมกันและทำงำนแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อจำกัดของแต่ละ ฝ่ำย 2. เพื่อให้ทุกฝ่ำยได้เสนอแนวคิดในกำรทำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งผู้ออกแบบและฝ่ำยก่อสร้ำง จะต้องทำงำนร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแผนและขั้นตอนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพและประหยัดมำก ที่สุด 3. เพื่อทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น กำรปล่อยให้ปัญหำหรือข้อผิดพลำดใดๆ เกิดขึ้นในระหว่ำงทำกำร ก่อสร้ำง ก็อำจจะส่งผลเสียหำยร้ำยแรงมำกกว่ำกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็วในโมเดลสำมมิติต้นแบบ โครงกำร ดังที่กล่ำวไว้แล้วนั้นตอนต้น กระบวนกำรทำงำนก่อสร้ำงในปัจจุบัน มักจะละเลยควำมละเอียดในช่วงแรกๆ แต่ มักจะไปเร่งงำนหรือทำงำนละเอียดในช่วงกลำงของกำรทำงำน หรือในช่วงที่ดำเนินงำนก่อสร้ำงไปแล้ว ทั้งๆ ที่ ในช่วงนี้ กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำก ดังนั้นไม่น่ำแปลกใจที่เรำจะเห็นอยู่ บ่อยๆ ว่ำงำนก่อสร้ำงมีค่ำใช้จ่ำยเกินงบประมำณที่คำดกำรณ์ไว้ ยิ่งกว่ำนั้นกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อสร้ำงก็ยัง ส่งผลให้งำนล่ำช้ำออกไปพร้อมๆ กับปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงทีมงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 9. 9. 9 สำหรับกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM ต่ำงออกไปจำกเดิม กลุ่ม BuidlingSMART ผู้ริเริ่มกระบวนกำรทำงำน แบบ BIM ได้เสนอแนวคิดใหม่ที่ให้ทุกๆ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรงำนก่อสร้ำงทั้งหมด ตั้งแต่ Owner สถำปนิก วิศวกร ผู้รับเหมำ หรือแม้แต่ Building Manager มำทำงำนร่วมกันตั้งแต่ต้นโดยกำรใช้ Software ที่ ชื่อว่ำ BIM เป็นตัวกลำงในกำรทำงำน โปรแกรม BIM เน้นหนักไปที่กำรบริหำรและจัดกำรข้อมูล (Information) มำกกว่ำกระบวนกำรสร้ำงโมเดล (Modeling) จำกกรำฟของ MacLeamy พื้นที่สีชมพู คือกระบวนกำรทำงำนปัจจุบัน และพื้นที่สีเขียวคือกระบวนกำร ทำงำนแบบ BIM จะสังเกตได้ว่ำ กระบวนทำงำนในปัจจุบันจะเน้นควำมละเอียดในช่วงกลำงของงำนก่อสร้ำง แตกต่ำงจำกกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM ที่จะเน้นควำมละเอียดในกำรทำงำนตั้งแต่ต้น ควำมแตกต่ำงของ กรำฟทั้งสองเห็นได้ชัดเจน เพรำะควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงใดในระหว่ำงงำนก่อสร้ำง มี แนวโน้มที่จะมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกระบวนกำรก่อสร้ำงใกล้จะแล้วเสร็จ ดังนั้นกำรทำงำนให้ละเอียดตั้งแต่ต้นทำง ก็คือแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ ซึ่งดีกว่ำกระบวนกำรทำงำนแบบเดิมที่จะต้องสูญเสียทรัพยำกรจำนวนมำกเพื่อ จัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยหลัง ยิ่งกว่ำนั้น กำรทำงำนแบบ BIM จะมีกำรบันทึกข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ จำกทุกฝ่ำยลงไปในโมเดลต้นแบบของ โครงกำร ข้อมูลต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำและปรับแก้ร่วมกัน ท้ำยสุดจะถูกส่งกลับไปยังทุกๆ ฝ่ำย เพื่อลด ปัญหำกำรขัดแย้งกันระหว่ำงกำรใช้ข้อมูลในกำรทำงำน แบบก่อสร้ำงแบบสองมิติ สำมำรถสร้ำงออกมำได้ โดยตรงจำกโมเดลสำมมิติ BIM เป็นกระบวนกำรทำงำนที่คลอบคลุมตั้งแต่ กำรออกแบบ กำรคิดรำคำ กำร เขียนแบบก่อสร้ำง กำรบริหำรงำนก่อสร้ำง กำรจัดกำรและบริหำรงำนก่อสร้ำงภำยหลังงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และอำจจะรวมถึงแผนกำรทำลำยเมื่อสิ่งก่อสร้ำงนั้นๆ หมดอำยุ MacLeamy Curve ที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำงำนร่วมกันของทุกๆ ฝ่ำยตั้งแต่ต้น โดย จะเห็นว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงจะสูญเสียมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นมำก ที่มำ http://lineshapespace.com/how-architects-and-engineers-can-work-together-with-bim-in- the-cloud/
 10. 10. 10 ในต่ำงประเทศ BIM และ VDC กำลังได้รับควำมนิยม ประเทศสิงคโปร์ คือประเทศตัวอย่ำงที่พัฒนำกำรทำงำน แบบ BIM ได้สำเร็จในกลุ่ม AEC ของเรำ สำหรับประเทศไทย กระบวนกำรทำงำนแบบ BIM ยังไม่ได้รับควำม นิยมและสนใจกันมำกนัก สำเหตุมำจำกนิสัยและวัฒนธรรมกำรทำงำนของคนไทย ไม่เหมำะสมกับ กระบวนกำรทำงำนแบบ BIM อีกทั้งยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำพรัฐ ทำให้ BIM จึงดูห่ำงไกลมำกกับกำร นำมำใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศไทย กระบวนกำรทำงำนแบบ BIM มีควำมซับซ้อนและเต็มไปด้วยมำตรฐำน ทำให้คนไทยไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ใน ระยะเวลำอันสั้น ที่มำ http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=21326 หัวใจของ Building Information Modeling คือ BIM BAM BOOM กระบวนกำรทำงำนแบบใหม่ในวงกำรก่อสร้ำงที่เรียกว่ำ Building Information Modeling (BIM) ถูกกล่ำวถึง มำกขึ้นในปัจจุบันเพื่อเป็นทำงออกในกำรแก้ปัญหำควำมไม่มีประสิทธิภำพในวงกำรก่อสร้ำงของโลก กำร ประยุกต์ใช้โมเดลสำมมิติร่วมกับกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ทุก คนมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนกำรก่อสร้ำงจะช่วยลดปัญหำที่เกิดขึ้นลงได้มำก ยิ่งกว่ำนั้นกำรส่งถ่ำยข้อมูลระหว่ำง งำนออกแบบ งำนก่อสร้ำง และกำรบริหำรอำคำรหรือระบบภำยหลังงำน ก่อสร้ำงแล้วเสร็จช่วยให้ทุกฝ่ำยตั้งแต่ เจ้ำของโครงกำร ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมำจะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำง ยั้งยืน อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM จะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดแบบครบวงจรของงำนก่อสร้ำงหรือ ที่ฝรั่งเรียกกันว่ำ Life Cycle คือตั้งแต่ ออกแบบ (Design) ก่อสร้ำง (Construction) และกำรจัดกำรหลังงำน ก่อสร้ำง (Building/Facility Management) ลองฟังแนวคิดกันครับ 1. BIM (Building Information Modeling) ปัจจุบัน มีกำรกล่ำวถึง Building Information Modeling หรือ BIM กันมำกขึ้น คำว่ำ BIM ได้ถูก นำมำใช้เพื่อเป็นตัวเเทนของกระบวนกำรทำงำน (Process) เเบบใหม่สำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง (Construction Industry) กระบวนกำรทำงำน BIM ช่วยให้กำรทำงำนของทุกฝ่ำยในโครงกำร ก่อสร้ำงสำมำรถทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 11. 11. 11 กำรสร้ำงเเบบจำลองสำมมิติของโครงกำรในคอมพิวเตอร์ช่วยให้วิศวกร (Engineer) ผู้รับเหมำ (General Contractor) เเละเจ้ำของโครงกำร สำมำรถแลกเปลี่ยนแนวคิด ควำมต้องกำร และข้อ กำจัดของแต่ละฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมแบบโมเดลสำมมิติอย่ำงเดียวก็คงจะไม่ เพียงพอ เพรำะว่ำ กำรทำงำนโครงกำรก่อสร้ำงเต็มไปด้วยข้อมูลมำกมำยที่ยุ่งยำกเเละซับซ้อน ตั้งแต่ รำคำวัสดุ ข้อมูลวิศวกรรมด้ำนต่ำงๆ หรือแม้แต่ตำรำงกำรทำงำนหรือแผนกำรเงินของผู้บริหำร เพื่อ เเก้ปัญหำเรื่องกำรประสำนงำนและจัดกำรข้อมูลทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร จะต้องทำกำรถูก บันทึกเข้ำไปในโมเดลสำมมิติ เพื่อนำไปใช้ในกำรแลกเปลี่ยนในกลุ่มทีมงำนที่รับผิดชอบอย่ำงมี ประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรทำงำนร่วมกันของทุกฝ่ำยในงำนก่อสร้ำงผ่ำนกำรทำงำนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย กระบวนกำร BIM จึงหมำยถึง (ในควำมคิดผม) กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงำนโครงกำรก่อสร้ำงบน โมเดลสำมมิติ โมเดลสำมมิติที่ถูกทำขึ้นนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นลักษณะทำงกำยภำพของโครงกำร เเต่ยังเต็มไปด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลที่ระบุไว้ในโมเดลโดยตรงเช่น ชนิดคอนกรีต ควำมหนำกำแพง ประเภทของวัสดุ ยี่ห้อ และรุ่นเป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่นอก โมเดลเช่น เอกสำรต่ำงๆ ข้อมูลกำรเงิน TOR หรือรำยงำนต่ำงๆ ที่ถูกเชื่อมติดกับโมเดลโดย hyperlink หรือแม้แต่เทคโนโลยี Cloud computing กระบวนกำรทำงำนแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกฝ่ำยของ BIM ที่มำ http://www.advenser.com/bim-outsourcing.php 2. BAM (Building Assembly Modeling) สำหรับผู้รับเหมำก่อสร้ำง (General Contractor) คุณค่ำของ BIM ต่องำนรับเหมำก่อสร้ำงก็เกิดขึ้น ช่วงนี้ ผู้รับเหมำหลัก (General contractor) และผู้รับเหมำต่อช่วง (Subcontractor) จะใช้โมเดล สำมมิติที่มีข้อมูลต่ำงๆ มำจัดกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรนำโมเดลสำมมิติมำแบ่งเป็นโซนๆ แล้วระบุทรัพยำกร (Resources) เมื่อนำมำรวมกันกับกำรสร้ำง
 12. 12. 12 ภำพจำลองกำรก่อสร้ำงตำมแผนงำนและโซนต่ำงๆ ที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับเหมำก็จะเห็นภำพในอนำคต ล่วงหน้ำก่อนกำรทำงำนจริงจะเกิดขึ้น ดังนั้นผู้รับเหมำจะสำมำรถหำวิธีกำรทำงำนที่ ประหยัด รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น BIM ในช่วงนี้ผมจึงเรียกว่ำ BAM เพรำะผู้รับเหมำ เป็นผู้สร้ำงและประกอบ (Assembly) งำนก่อสร้ำงขึ้นครับ กำรทำงำนช่วงนี้จึงใช้ประโยชน์จำก แผนงำน (4D) แผนกำรเงิน (5D) และแผนควำมปลอดภัย ภำพตัวอย่ำงของโมเดล BIM และภำพงำนก่อสร้ำงจริง ที่มำ http://www.princeton.edu/facilities/info/news/archive/?id=8217 โมเดลและแผนงำนก่อสร้ำงในโปรแกรม BIM ที่มำ http://www.planningplanet.com/content/2012-synchro-inaugural-user-conference-leads- new-level-bim-journey
 13. 13. 13 3. BOOM (Building Operating Optimization Modeling) สำหรับเจ้ำของโครงกำรเมื่อโครงกำร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ในอดีตเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เจ้ำของโครงกำรก็จะได้รับเพียงแต่แบบก่อสร้ำงในกระดำษและ เอกสำรที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวำย (แม้จะมีไฟล์ AutoCAD ที่เป็น As Build แต่ก็ดูยำก และไม่ค่อย Update) งำนก่อสร้ำงอำจจะยำวนำนกว่ำ 2 ปี แต่เมื่อโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จอำคำร หรือสิ่งก่อสร้ำงเหล่ำนี้จะต้องอยู่ยำวนำนไปอีกถึง 50 ปี หรือมำกกว่ำ เมื่อเวลำผ่ำนไป แบบก่อสร้ำงกระดำษและข้อมูลในรูปของเอกสำรหรือไฟล์ใน Computer ที่ Owner ได้รับจำกผู้ออกแบบและผู้รับเหมำอำจจะสูญหำยไป ปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่องำนดูแล และบำรุงรักษำอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง แต่สำหรับกระบวนกำรทำงำนแบบ BIM ทุกอย่ำงเปลี่ยนไป ภำยหลังกำรส่งมอบงำน Owner จะได้รับโมเดลสำมมิติที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและแผนกำรจัดกำร ทั้ง แบบ hyperlink หรือ Cloud ข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดกำรผู้ดูแลสิ่งก่อสร้ำงนั้นเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบ " FACILITY MANAGEMENT หรือ FM” ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ดูแลอำคำรจะทรำบ ว่ำ จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟ ในตึกปีใหนและตำแหน่งใดบ้ำง หรือทรำบว่ำเครื่องปรับอำกำศในอำคำรมี จำนวนเท่ำไหร่ ยี่ห้อและโมเดลใดบ้ำง และทรำบว่ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในอำคำรทำงำนกันดีหรือไม่ และจะต้องดำเนินกำรซ่อมหรือบำรุงรักษำเมื่อใด ดังนั้นจะเห็นว่ำ OWNER จะได้รับประโยชน์ BIM โดยกำรนำโมเดลสำมมิติและข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งก่อสร้ำงตลอดชั่วอำยุของสิ่งก่อสร้ำง นั้นๆ กำรจัดกำรที่ดี ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลลดลงได้อยำกมำก ดังคำที่ว่ำ Building Operation Optimization Model ตัวอย่ำงกำรนำ BIM มำใช้ร่วมกับงำน Facility Management ที่มำ http://www.behance.net/gallery/BIM-Facility-Management-(6D-BIM)/2671795
 14. 14. 14 บทที่ 2 “Trimble SketchUp ทางเลือกใหม่เมื่อประเทศไทยไม่พร้อมกับ BIM”
 15. 15. 15 Joe Esch และ Brad Schell บิดาแห่ง SketchUp โปรแกรม SketchUp ถูกสร้ำงโดยบริษัที่มีชื่อว่ำ @Last Software ตั้งอยู่ที่ Boulder, Colorado ประเทศ สหรัฐอเมริกำ บริษัท @Last Software ก่อตั้งโดย Brad Schell และ Joe Esch ผู้ซึ่ง หลงใหลกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ (3D MODELING) และคิดว่ำทุกๆ คนควรจะสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติได้ (ในยุคนั้นโปรแกรมสร้ำงโมเดลสำมมิติมีควำมซับซ้อนและรำคำแพงมำก) ด้วยแนวคิดนี้เอง ทั้งคู่จึงพัฒนำโปรแกรมสำมมิติ (3D MODELING PROGRAM) ที่ใช้ง่ำยและรำคำถูก ขึ้นมำ โดยมีแนวคิดที่เป็นกลยุทธทำงกำรตลำดว่ำ “โปรแกรมสำมมิติสำหรับทุกคน (3D FOR EVERYONE)” Joe Esch และ Brad Schell ผู้สร้ำงโปรแกรมที่วันหนึ่งจะกลำยเป็นโปรแกรมสร้ำงโมเดลสำมมิติที่มี คนใช้มำกที่สุดในโลก โปรแกรม Sketchup สำมำรถสร้ำงโมเดลสำมมิติได้อย่ำงง่ำยดำย
 16. 16. 16 โปรแกรม SketchUp ออกวำงจำหน่ำยครั้งแรกในเดือนสิงหำคม ปี 2000 โดยทั้งคู่ (Joe Esch และ Brad Schell ) มุ่งเป้ำกำรตลำดไปที่กลุ่ม สถำปนิก, นักออกแบบ และผู้สร้ำงภำพยนตร์ ด้วยควำม ง่ำยและรำคำไม่แพง ทำให้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีเดียวกัน โปรแกรม Sketchup ได้รับรำงวัล “Best New Products or Services” ในงำน A/E/C SYSTEMS ที่จัดโดย Digital Media Net โปรแกรม SketchUp นั้นใช้งำนได้ง่ำยและสนุก ทำให้ได้รับควำมนิยมอย่ำงรวดเร็ว จุดเริ่มต้นของ Google SketchUp หลังจำกได้รับกำรต้อนรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้ใช้จำนวนมำก บริษัท @Last Software ก็ได้พัฒนำ รูปแบบกำรทำงำนให้สูงขึ้นไปอีก โดยครำวนี้เปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำน Sketchup สำมำรถวำงโมเดลสำม มิติที่พวกเขำสร้ำงขึ้นลงบน Google Earth ตัวอย่ำงโมเดลสำมมิติที่สร้ำงด้วย Sketchup วำงอยู่บน Google Earth ที่มำ : http://www.newswise.com/images/uploads/2013/07/30/10861_3241_1.jpg บริษัท Google ที่กำลังพัฒนำ Google Earth ในขณะนั้น ประทับใจรูปแบบกำรทำงำนของโปรแกรม SketchUp อย่ำงมำก ในที่สุดก็ตัดสินใจซื้อโปรแกรม SketchUp จำกบริษัท @ Last Software กำร ซื้อขำยเกิดขึ้นในเดือน มีนำคม ปี 2006 เนื่องจำกบริษัท Google ต้องกำรให้โปรแกรม SketchUp ถูกนำไปใช้โดยทุกๆ คน พวกเขำจึงตัดสินใจแจกโปรแกรม SkethUp ฟรี ให้กับทุกๆ คนที่ต้องกำรใน รูปแบบ Free Version ควบคู่กับกำรจำหน่ำยในรำคำถูกสำหรับส่วนที่เป็น Pro Version ภำยใต้ร่ม
 17. 17. 17 เงำของบริษัท Google โปรแกรม Google SketchUp ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำก Version 6 ไปสู่ Version 7 และ 8 สำเหตุลึกๆ ที่บริษัท Google ยักษ์ใหญ่ในด้ำน Search Engine และ Google Earth ซื้อ SketchUp มำจำกบริษัท @ Last Software ก็คือ บริษัท Google ต้องกำรให้ทุกคนในโลก ช่วยกำรสร้ำงโลกเป็น โมเดลสำมมิติใน Google Earth โดยเปิดโอกำสให้ทุกคนใช้โปรแกรม SketchUp แบบไม่เสียเงิน สร้ำงโมเดล บ้ำน อำคำร สถำนที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ เช่น สะพำน ทำงรถไฟ และ เปิดโอกำสให้ทุกๆ คนสำมำรถ Upload โมเดลที่สร้ำงแล้วเสร็จลงบน Google Earth ไม่นำนนัก Google ก็พบว่ำมีผู้คนจำนวนมำกเริ่มสร้ำงโมเดลสำมมิติของตัวเอง เด็กตัวเล็กๆ นำ SketchUp ไปสร้ำงโมเดลบ้ำนและของเล่นในฝัน เด็กมัธยมนำ SketchUp ไปสร้ำงโมเดลโรงเรียน พ่อบ้ำนนำ SketchUp ไปสร้ำงตู้ใส่ของ หรือแม้แต่ธุรกิจสร้ำงเกมส์และภำพยนตร์ก็นำ SketchUp ไปใช้ประโยชน์ เด็กๆ กำลังสนุกกับกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ ดูเหมือนว่ำศิลปะกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติก็ไม่ยำกเกินไป สำหรับเด็กตัวเล็กๆ ที่มำ http://sketchupdate.blogspot.com/2012/01/strengths-of-autism-shine-in-3d.html แม้กำรสร้ำงโมเดลใน Google Earth ไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำที่ควร แต่เมื่อผู้คนใช้ SketchUp กันมำก ขึ้น บริษัท Google ก็ได้สร้ำงพื้นที่เก็บโมเดลสำมมิติบนพื้นที่ Internet โดยตั้งชื่อว่ำ Google 3D WAREHOUSE หรือคลังโมเดลสำมมิติ (https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html) เปิด
 18. 18. 18 โอกำสให้ผู้คนสร้ำงโมเดลสำมมิติ สำมำรถ Upload และแลกเปลี่ยนโมเดลสำมมิติระหว่ำงกัน ปัจจุบันมีโมเดลมำกกว่ำ 1 ล้ำนโมเดลให้ผู้หลงใหลในกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติโหลดไปใช้งำนได้ฟรี และเพื่อคงไว้ซึ่งกลุ่มคนรักกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ บริษัท Google ได้จัดงำน 3D BASECAMP เป็น ประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2010 โดยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกแฟนๆ ผู้คนมำกมำยจำกหลำกหลำย สำขำอำชีพเข้ำมำร่วมงำนและเฝ้ำรอดูกำรพัฒนำใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโปรแกรมสร้ำงโมเดลสำมมิติที่ พวกเขำชื่นชอบ ผมก็เป็นแฟน Sketchup คนหนึ่งที่อยำกจะไปร่วมงำนนี้เช่นกัน วันหนึ่งถ้ำผมเคลียร์ งำนได้หมดและเวลำลงตัว ผมจะไปร่วมงำน 3D BASECAMP ให้ได้ 3D WAREHOUSE คลังโมเดลสำมมิตินับล้ำนที่ทุกคนสำมำรถโหลดมำใช้กันได้ฟรี งำน 3D BASECAMP จัดที่สหรัฐอเมริกำทุกๆ ปี จาก Google มาสู่งานก่อสร้าง (Construction) เต็มตัวที่ Trimble
 19. 19. 19 หลังจำกโปรแกรม SketchUp ถูกพัฒนำมำถึง Version 8 บริษัท Google ก็ไม่ได้พัฒนำ Version ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกเลย ในเดือนเมษำยนปี 2012 บริษัท Google ก็ได้ตัดสินใจขำยโปรแกรมสร้ำง โมเดลสำมมิติที่ว่ำกันว่ำมีผู้ใช้งำนมำที่สุดในโลกในขณะนั้นให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงกำร GPS ที่ชื่อ ว่ำ Trimble กำรซื้อขำยครั้งนั้นเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงควำมสงสัยให้กับแฟนๆ SketchUp ทั่วโลก ในขณะนั้นบริษัท Trimble ได้ดำเนินกำรซื้อโปรแกรมวิศวกรรมและก่อสร้ำงมำกมำย โดยโปรแกรม คนไทยรู้จักกันดีคือ Tekla Structure ตัวอย่ำง Hardware ต่ำงๆ ของบริษัท Trimble บริษัท Trimble ให้ควำมสำคัญกับธุรกิจกำรพัฒนำ Software สำหรับงำนก่อสร้ำง ตัวอย่ำงในภำพ ด้ำนบนคือโปรแกรมที่ใช้สำหรับงำนโครงสร้ำง (Structure) ซึ่งขวำมือสุดก็คือโปรแกรม SketchUp ซึ่งวิศวกรไทยยังมีควำมเชื่อว่ำเป็นโปรแกรมที่ไม่มีประสิทธิภำพ
 20. 20. 20 บริษัท Trimble ที่มีธุรกิจหลักด้ำน GPS และซอฟต์แวร์ในแวดวงอุตสำหกรรม กำลังสนใจที่จะพัฒนำ ธุรกิจ Software และ Hardeware ในธุรกิจ A/E/C (สถำปนิก/วิศวกร/งำนก่อสร้ำง) แข่งขันในตลำด เดียวกันกับ บริษัท Autodesk หรือที่เรำรู้จักกันดีในชื่อของบริษัทที่ผลิต Autocad ให้ใช้กันอยู่ทั่ว ประเทศในปัจจุบัน บริษัทTrimble สัญญำว่ำ SketchUp รุ่นปกติจะยังแจกฟรีต่อไป และจะยัง ดำเนินโครงกำร 3D Warehouse หรือคลังโมเดลสำมมิติที่เปิดให้ใครก็ได้ใช้งำนเช่นเดิม อย่ำงไรก็ตำม ผมก็มีควำมเชื่ออย่ำงแรงกล้ำว่ำ Trimble เองก็จะพัฒนำ SketchUp ต่อในฐำนะเครื่องมือสร้ำง โมเดลสำหรับมืออำชีพ โดยจะยังคงหน้ำตำและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้ำใจง่ำยไว้เหมือนเดิม เพรำะควำม ง่ำยและสนุก ก็คือจุดแข็งของ SketchUp ที่ยังไม่มีโปรแกรมใดๆ ในโลกพัฒนำให้ทัดเทียมได้
 21. 21. 21 บทที่ 3 “ตัวอย่างงาน SketchUp ของต่างประเทศ”
 22. 22. 22 ตัวอย่างงาน Sketchup ของต่างประเทศ ปัจจุบัน Trimble SketchUp ได้ถูกนำมำใช้ในงำนวิศวกรรมมำกขึ้น โดยจะเห็นได้จำกกำรที่บริษัทยักษ์ใหญ่ ในต่ำงประเทศ ได้นำ Sketchup มำใช้ในกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงควบคู่กับกำรใช้โปรแกรม BIM หรือ Building Information Modeling บริษัทต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้แก่ ตัวอย่างงานของสถาปนิก Dan Tyree
 23. 23. 23 Peter Wells
 24. 24. 24
 25. 25. 25 ตัวอย่างงานของบริษัทเราเหมาก่อสร้าง Montenson
 26. 26. 26 DPR Construction
 27. 27. 27 JE Dunn Construction
 28. 28. 28
 29. 29. 29 Turner Construction
 30. 30. 30 ตัวอย่างงานวิศวกรรม Stangl Associates
 31. 31. 31 Daniel Company
 32. 32. 32 André Silva
 33. 33. 33
 34. 34. 34 บทที่ 4 “ตัวอย่างงาน SketchUp ในประเทศไทย”
 35. 35. 35 ตัวอย่างการสร้างโมเดลสามมิติสาหรับงานสถาปนิกในไทย ในประเทศไทย โปรแกรม SketchUp ไม่ได้รับควำมสนใจจำกวิศวกรและผู้รับเหมำเท่ำที่ควร ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ เห็นได้ชัดเจนก็คือ สถำปนิก สถำปนิกไทยนิยมนำ SketchUp มำใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอแนวคิดงำนออกแบบ ในประเทศไทยถ้ำพูดถึงกลุ่มของสถำปนิกที่รักกำรใช้ SketchUp ก็ต้องเป็นกลุ่มใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่ำ “คนรัก SketchUp” (https://www.facebook.com/groups/318781811546106/) ตัวอย่ำงงำนออกแบบและเขียนแบบอำคำรของสถำปนิกท่ำนหนึ่งด้วยโปรแกรม SketchUp ตัวอย่ำงผลงำนของสถำปนิกท่ำนหนึ่งที่ใช้โปรแกรม SketchUp ในกำรเขียนแบบได้อย่ำงละเอียดและ สวยงำม
 36. 36. 36 ตัวอย่างการสร้างโมเดลสามมิติสาหรับงานวิศวกรรมและก่อสร้างของไทย สำหรับในด้ำนวิศวกรรมและวงกำรก่อสร้ำง ยังไม่มีคนไทยนำมำใช้กันมำกนัก ที่เป็นเช่นนี้อำจเพรำะว่ำคนไทย ยังยึดติดกับควำมคิดที่ว่ำ Sketchup คือโปรแกรมสร้ำงโมเดลและภำพสวยงำมเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกผู้ แต่งได้ตั้งกลุ่มใน Facebook ที่ชื่อว่ำ วิศวกรไทยใช้ Sketchup ก็พบว่ำมี ผู้รับเหมำ ช่ำง และวิศวกรหลำย ท่ำนได้นำ Sketchup ไปใช้ออกแบบและเขียนแบบในงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงน่ำสนใจที่เดียวครับ ปัจจุบันมี วิศวกร ช่ำง และผู้รับเหมำกว่ำ 7,000 คนเป็นสมำชิกของกลุ่ม โดยหลำยๆ คนได้สร้ำงผลงำนได้น่ำสนใจมำกๆ ผลงำนโปรแกรม SketchUp และ LayOut งำนระบบของคุณ Saichol Thummo (https://www.facebook.com/saichol.thummo?fref=photo) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp
 37. 37. 37 โมเดลงำนเหล็กทั้งหมดของอำคำรของคุณ Fever Neung Unlover (https://www.facebook.com/ForeverCho/about) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp โมเดลงำนโครงหลังคำ ของคุณ Thanakorn Phurthiwarodom (https://www.facebook.com/arm.phurthiwarodom?fref=ufi) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp
 38. 38. 38 โมเดลแสดงขั้นตอนกำรวำงท่อระบำยน้ำของคุณ Saichol Thummo (https://www.facebook.com/saichol.thummo?fref=photo) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp
 39. 39. 39 ผลงำนโปรแกรม SketchUp และ LayOut งำนระบบบำบัดน้ำเสียของคุณ Thanakorn Phurthiwarodom (https://www.facebook.com/arm.phurthiwarodom?fref=ufi) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp
 40. 40. 40 ผลงำนโปรแกรม SketchUp และ LayOut งำนป้ำยสัญลักษณ์จรำจรของคุณ Ekkaphab Langchay (https://www.facebook.com/arm.phurthiwarodom?fref=ufi) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp โมเดลงำนก่อสร้ำงรีสอร์ทของคุณ Ppk Phiso (https://www.facebook.com/ppk.phiso) สมำชิกของกลุ่ม วิศวกรไทย ใช้ SketchUp
 41. 41. 41 โมเดลโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินของคุณ Jarug Ampunpong (https://www.facebook.com/jarug.ampunpong?fref=nf) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ Sketchup โมเดลวัดของคุณ รักพงษ์ ไชยเชษฐ์ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001661588839&fref=nf) สมำชิกของกลุ่มวิศวกร ไทย ใช้ SketchUp
 42. 42. 42 โมเดลบ่อเก็บน้ำของคุณ Thammarat Boonsaneur (https://www.facebook.com/thammarat.boonsaneur?fref=photo) สมำชิกของกลุ่มวิศวกรไทย ใช้ SketchUp ตัวอย่างการสร้างโมเดลสามมิติสาหรับงานวิศวกรรมและก่อสร้างของผู้แต่ง ผู้แต่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกำรนำ SketchUp มำใช้จัดกำรงำนก่อสร้ำงในไทย ตั้งแต่ งำนตรวจสอบ หน้ำงำน งำนออกแบบเบื้องต้น งำนออกแบบละเอียด กำรเขียนแบบก่อสร้ำง กำรประเมิณรำคำโครงกำรและ กำรหำปริมำณวัสดุ กำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง และ Facility Management ปัจจุบันเป็นผู้จัดกำรแผนก ออกแบบและปรึกษำโครงกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสีย มีตัวอย่ำงกำรนำ Sketchup มำใช้ในกำรจัดกำรงำน ก่อสร้ำง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
 43. 43. 43
 44. 44. 44 บทที่ 5 การสร้าง Component พื้นฐานเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนเสมือนจริงในการสร้างโมเดลต้นแบบของ โครงการ (Prototype)
 45. 45. 45 ข้อมูลพื้นฐาน (Database) และการประกอบโมเดล (Model Assembling) เมื่อประมำณ 2 ปีที่แล้วผู้แต่งได้พัฒนำแนวคิดกำรใช้โมเดลสำมมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของทีม ออกแบบและปรึกษำโครงกำรก่อสร้ำง ซึ่งในขณะนั้นผู้แต่งทำงำนอยู่ในตำแหน่งผู้จัดกำรแผนกวิศวกรรม ผู้แต่ง ได้พบบทควำมของท่ำนอำจำรย์ Dennis Fukai โดยบังเอิญและก็เกิดควำมประทับใจเป็นอันมำก แนวคิดของอำจำรย์ Dennis ก็คือ กำรใช้โปรแกรม SketchUp สร้ำง Component เพื่อจำลองวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ ในงำนก่อสร้ำงเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลพื้นฐำน (Database) หลังจำกนั้นก็นำ Database ต่ำงๆ ที่เก็บไว้มำ ประกอบกันเป็นโมเดลสำมมิติของงำนก่อสร้ำง (Construction Model) ให้เสมือนจริงที่สุด ที่น่ำสนใจคือ อำจำรย์ Dennis ให้ควำมสำคัญกับขั้นตอนกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติให้เสมือนกับขั้นตอนกำร ก่อสร้ำงจริงๆ โดยเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนแนวคิดกำรทำงำน โดยท่ำนเห็นว่ำถ้ำ ผู้สร้ำงโมเดลเข้ำใจขั้นตอนกำรทำงำนที่จะเกิดขึ้นจริงในอนำคตและทุกคนมีส่วนร่วมในกำรทำงำนอย่ำงแท้จริง ปัญหำควำมขัดแย้งหรือข้อผิดพลำดในงำนก่อสร้ำงจะลดน้อยลงได้มำก ผู้แต่งประทับใจแนวคิดนี้มำก และนี่ก็ คือจุดกำเนิดของแนวคิดในกำรสร้ำงกระบวนกำรทำงำนแบบใหม่ที่ผู้แต่งจะอธิบำยต่อไปในหนังสือเล่มนี้ Dennis Fukai, Architect, PhD ที่มำ http://insitebuilders.com/CV
 46. 46. 46 ตัวอย่ำง Component ที่สร้ำงขึ้นเพื่อจำลอง วัตถุ สิ่งของและวัสดุต่ำงๆ ในโลกควำมเป็นจริง ที่มำ http://insitebuilders.com/ Database งำนก่อสร้ำงถูกรวบรวมไว้ใน Computer เพื่อรอกำรใช้งำน ที่มำ http://insitebuilders.com/
 47. 47. 47 กำรสร้ำงโมเดลเกิดจำกกำรประกอบชิ้นส่วนพื้นฐำนหรือ Database เข้ำด้วยกันตำมหลักกำรวิศวกรรมและ วิธีกำรที่เหมำะสม ที่มำ http://insitebuilders.com/ ในระหว่ำงกำรสร้ำงโมเดลผู้สร้ำงจะต้องจำลองกระบวนกำรและขั้นตอนกำรก่อสร้ำงไปด้วย วิธีกำรเช่นนี้จะ ช่วยให้งำนก่อสร้ำงมีข้อผิดพลำดที่น้อยลง ที่มำ http://insitebuilders.com/
 48. 48. 48 ตัวอย่ำงงำนสร้ำงโมเดลแบบ 3D CONSTRUCTION MODELING ตำมแนวคิดของอำจำรย์ Dennis ที่มำ http://insitebuilders.com/ กระบวนการทางานแบบ 3D CONSTRUCTION MODELING ที่เสนอโดยอาจารย์ Dennis และการประยุกต์เข้ากับการทางานของผู้แต่ง หลังจำกที่ผู้แต่งใช้เวลำส่วนใหญ่ศึกษำแนวคิดกำรทำงำนแบบ 3D CONSTRUCTION MODELING เพื่อนำมำ ประยุกต์ใช้กับงำนก่อสร้ำงของตัวเอง ผู้แต่งพบ แนวคิดของอำจำรย์ Dennis นั้นสำมำรถนำมำใช้ได้จริงกับคน ไทย สำเหตุที่เป็นเช่นกันก็เพรำะว่ำ 1. โปรแกรม Trimble SketchUp ใช้งำนได้ง่ำย คนไทยชอบอะไรง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก ดังนั้นกำรแนะนำให้คนในองค์กรหันมำใช้โปรแกรม SketchUp เป็นเครื่องมือในกำรทำงำนและสื่อสำรระหว่ำงกันในองค์กร จึงมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ กำรใช้ AutoCad หรือโปรแกรม BIM อื่นๆ ที่ไม่ค่อยมีคนอยำกใช้กันเพรำะว่ำยำกมำกๆ 2. โปรแกรม Trimble SketchUp มีควำมสนุก หลำยคนที่เริ่มใช้โปรแกรม SketcUp ก็จะพบว่ำโปรแกรมตัวนี้มีควำมสนุกมำกเมื่อเริ่มใช้เป็น บำงคนถึงกลับอดหลับอกนอน เพื่อตั้งตำรอที่จะเห็นผลงำนที่เขำกำลังทำสำเร็จ 3. โปรแกรม Trimble SketchUp มีประสิทธิภำพ หลังจำกบริษัท Trimble ซื้อโปรแกรม SketchUp มำจำกบริษัท Google พวกเขำก็ได้พัฒนำ ศักยภำพโปรแกรมที่ครั้งหนึ่งถูกมองจำกคนไทยว่ำเป็นโปรแกรมสร้ำงโมเดลสำมมิติสำหรับงำน
 49. 49. 49 นำเสนอโครงกำรเท่ำนั้น ให้กลำยเป็นโปรแกรมเพื่องำนก่อสร้ำงเต็มตัวและยังสำมำรถกำหนดหมวด งำนให้สอดคล้องกับโปรแกรม BIM ได้อีกด้วย 4. โปรแกรม Trimble SketchUp มีรำคำไม่แพงเมื่อเทียบกับโปรแกรม BIM โปรแกรม Trimble SketchUp มีรำคำประมำณ 20,000 บำท ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำโปรแกรมตัว อื่นๆ ที่มีรำคำหลำยแสนบำท 5. โปรแกรม Trimble SketchUp กำลังได้รับควำมนิยมสูงสุดในประเทศไทย ตลอดระยะเวลำสองปีที่ผ่ำนมำ โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมสำมมิติที่ได้รับควำมนิยม มำกที่สุดในโลก ว่ำกันว่ำมีผู้คนใช้โปรแกรมตัวนี้สร้ำงโมเดลสำมมิติมำกกว่ำ 30 ล้ำนคนทั่วโลก และก็ มีจำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะในประเทศไทย เพื่อพิสูจน์แนวคิดแบบใหม่นี้ ผู้แต่งเริ่มต้นจำกกำรสอนทีมงำนวิศวกรในแผนกออกแบบที่ตัวเองดูแล รับผิดชอบ แล้วค่อยเผยแพร่แนวคิดแบบใหม่นี้ให้กับฝ่ำยอื่นๆ ที่ร่วมงำนกับทีมของตัวเอง ในช่วงแรกๆ มี หลำยคนต่อต้ำนแนวคิดแบบใหม่นี้ม่ก โดยเฉพำะประธำนบริษัทที่ไม่เข้ำใจหลักกำรในตอนแรก แต่หลังจำกที่ ได้นำมำใช้ในกำรทำงำนและเห็นผลในด้ำนบวก ปัจจุบันแนวคิดแบบนี้ ได้รับกำรยอมรับจำกทุกคนภำยใน องค์กร เพื่อที่จะให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจหลักกำรและกระบวนกำรทำงำนแบบ 3D CONSTRUCTION MODELING ผู้แต่งจึง รวบรวมภำพอธิบำยตัวอย่ำงขั้นตอนกำรทำงำนต่ำงๆ ที่ผมได้ทำไว้ในขณะที่เป็นวิศวกรออกแบบและให้ คำปรึกษำงำนก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ ดังที่จะกล่ำวไว้ในบทต่อๆ ไป
 50. 50. 50 กำรสร้ำง Database จะต้องใช้คำสั่ง Make component ร่วมกับ Dynamic component ที่มำ http://insitebuilders.com/ ตัวอย่างขั้นตอนการสร้าง Database ด้วยคาสั่ง Make Component และ Dynamic Component
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54 ตัวอย่างงานการสร้าง Database ของผู้แต่ง ภำพตัวของท่อและ Fitting ต่ำงๆ ที่เป็นส่วนประกอบของงำนก่อสร้ำงจริง
 55. 55. 55 Database และข้อมูลต่ำงๆ ที่สร้ำงขึ้นใน SketchUp ทำเป็น Component และบันทึกข้อมูลที่ จำเป็นไว้ เช่น ขนำด มำตรฐำน รุ่น หรือยี่ห้อ เป็นต้น Database ของปั๊มน้ำเสียสร้ำงด้วยโปรแกรม SketchUp
 56. 56. 56 Component ต่ำงๆ ที่เสมือนวัสดุในโลกควำมเป็นจริง Database งำนระบบ ปั๊ม Fitting วำล์วและส่วนประกอบอื่นๆ Butterfly Valve และข้อมูลต่ำงๆ สร้ำงด้วยคำสั่ง Dynamic component
 57. 57. 57 แม้ชิ้นส่วนเล็กๆ ในโครงกำรเช่น Pressure Gauge และ Fitting ก็สำมำรถสร้ำงเป็น Database ได้
 58. 58. 58 กำรสร้ำง Component ของเหล็ก HB ด้วยคำสั่ง Dynamic Component เพื่อเก็บรวบรวมเป็น ข้อมูลพื้นฐำน (Database) Database งำนโครงสร้ำง
 59. 59. 59 Database งำนโครงสร้ำง Database งำนโครงสร้ำง
 60. 60. 60 Database งำนโครงสร้ำง งำนเขียน P&ID โดยกำรกำหนดข้อมูลอย่ำงละเอียดเพื่อรวบรวมเป็น Database
 61. 61. 61 บทที่ 6 การประกอบ (Assembly) Component พื้นฐาน (Database) เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบของ โครงการ
 62. 62. 62 อะไรคือกระบวนการสร้างต้นแบบ (Prototype) ของงานก่อสร้าง (Construction) กำรสร้ำงโมเดลต้นแบบของโครงกำรก่อสร้ำง ก็คือกำรใช้โปรแกรม SketchUp ประกอบ (Assembly) Component ต่ำงๆ ที่ทำเก็บไว้เป็น Database เป็นโครงกำรก่อสร้ำงเสมือนจริงใน Computer ในระหว่ำงกำรสร้ำงโมเดล (Model) ทุกๆ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในงำนก่อสร้ำง ตั้งแต่ ผู้ออกแบบ วิศวกรด้ำนต่ำงๆ เช่น โยธำ ไฟฟ้ำ เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบกำรณ์จะต้องเข้ำมำทำงำนร่วมกันเพื่อให้ได้โมเดลที่ สมจริง ถูกต้อง ประหยัด และก่อสร้ำงได้จริงตำมหลักวิศวกรรมที่เหมำะสม โมเดลที่ประกอบแล้วเสร็จจะเป็น ตัวแทนของงำนก่อสร้ำงที่จะเกิดขึ้นจริงในอนำคต กุญแจสำคัญที่จะทำให้กำรสร้ำงโมเดลต้นแบบของโครงกำรสำเร็จจะต้องประกอบด้วย 1. Database ที่ละเอียดและมีข้อมูลครบ โดย Database จะต้องทำจำก Dynamic component ที่ระบุข้อมูลต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 1.1 Specification 1.2 ยี่ห้อ 1.3 โมเดล 1.4 ข้อมูลวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.5 วันเริ่มดำเนินกำร 1.6 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำร 1.7 Hyperlink กับเอกสำรต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่ำงดำเนินกำรออกแบบ ก่อสร้ำง และ จัดส่งงำน เอกสำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้แก่ Bonheur, เบอร์โทรศัพท์หรือ Email ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำรงำนจัดซื้อ และเอกสำรกำรรับของและกำรติดตั้งหน้ำงำน เป็นต้น 2. ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตั้งแต่ ออกแบบ เขียนแบบ ดำเนินกำรก่อสร้ำง หรือแม้แต่ ผู้รับผิดชอบดูแลอำคำรเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จะต้องมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบ กำร แลกเปลี่ยนแนวคิดและบอกควำมต้องกำรและข้อจำกัดของทุกๆ ฝ่ำยจะช่วยลดปัญหำของงำน ก่อสร้ำงลงได้มำก 3. ภำยหลังกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบแล้วเสร็จ ทุกฝ่ำยจะต้องถือว่ำโมเดลที่สร้ำงขึ้นนี้ เสมือนเป็น โครงกำรที่ก่อสร้ำงจริง กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจำกกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบโครงกำรแล้วเสร็จ จะส่งผลกระทบไม่โดยตรงก็โดยอ้อมต่อฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในขณะร่วมสร้ำงโมเดล ทุก ฝ่ำยจะต้องใส่ใจและให้ควำมสำคัญสูงสุด
 63. 63. 63 กระบวนกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบของโครงกำรก่อสร้ำงโดยเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมดมีส่วนร่วมในกำรออกแบบและเสนอแนวคิดตั้งแต่ต้น ตัวอย่ำงกำรประกอบโมเดลสำมมิติจำก Database ตัวอย่ำงกำรประกอบโมเดลสำมมิติจำก Database
 64. 64. 64 ตัวอย่ำงกำรประกอบโมเดลสำมมิติจำก Database โมเดลต้นแบบที่ประกอบจำก Database เมื่อแล้วเสร็จและผ่ำนกำร Render ด้วยโปรแกรม Keyshot
 65. 65. 65 ทีมวิศวกรกำลังสร้ำงโมเดลต้นแบบของโครงกำรใน Office ทุกๆ ฝ่ำยต้องมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงโมเดลตั้งแต่ต้นและถูกเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น
 66. 66. 66 ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมกำลังวำงผังโครงกำรบน Google Earth โมเดลต้นแบบของโครงกำรบน Google Earth
 67. 67. 67 Database ใน Computer วิศวกรจะเลือกชิ้นส่วนต่ำงๆ เหล่ำนี้ประกอบขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบของ โครงกำร ทีมสร้ำงโมเดลต้นแบบของโครงกำรประชุมกับทีมงำนของ Owner ที่หน้ำงำนก่อสร้ำง
 68. 68. 68 วิศวกรออกแบบและทีมเขียนแบบก่อสร้ำงกำลังปรึกษำเกี่ยวกับรำยละเอียดของ Support ท่อที่ Office ทีมงำนสร้ำงโมเดลต้นแบบทำงำนนอกสถำนที่ใกล้ๆ กับ Site งำนก่อสร้ำง
 69. 69. 69 กำรสร้ำงโมเดลต้นแบบโครงกำรพร้อมๆ กับกำรเก็บข้อมูลจำกสภำพหน้ำงำนจริงๆ ตัวอย่างวิธีการสร้างต้นแบบของโครงการก่อสร้าง โมเดลต้นแบบของ Retaining wall
 70. 70. 70 โหลดแบบก่อสร้ำงที่ทำขึ้นจำก Autocad เข้ำมำในโปรแกรม Sketchup สร้ำง Layer ตำมหมวดงำนที่เรำต้องกำร
 71. 71. 71 ปรับโมเดลให้แสดงสีตำมชื่อของ Layer ในกรณีที่ยังไม่มี Database ให้ทำกำรสร้ำง Component ของเหล็กเส้นด้วยคำสั่ง Dynamic component แล้วผูกสูตรเพื่อระบุค่ำของควำมยำวเหล็กมีหน่วยเป็นเมตร
 72. 72. 72 จำกนั้นก็ทำกำร Scale ควำมยำวของเหล็กตำมแบบก่อสร้ำงจริง สร้ำง Dynamic component ของเหล็กทุกขนำดแล้วประกอบกันเป็นโมเดลโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบก่อสร้ำง จริง
 73. 73. 73 สร้ำง Dynamic component ของคอนกรีตและสร้ำงสมำกำรเพื่อคำนวณหำค่ำปริมำตรคอนกรีต กำหนดค่ำในที่ต้องกำรแสดงผลใน Component attribute ในที่นี้คือปริมำตรคอนกรีต สร้ำง Dynamic component ของเสำเข็มและกำหนดค่ำควำมยำว
 74. 74. 74 สร้ำง Dynamic component ของไม้แบบหลังจำกนั้นสร้ำงสมำกำรเพื่อคำนวณพื้นที่ ประกอบ Component ที่สร้ำงขึ้นทั้งหมดเข้ำด้วยกัน ทำเช่นเดียวกันกับวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วประกอบกันเป็นโมเดลต้นแบบของโครงกำรเพื่อใช้เป็นตัวแทน ของงำนก่อสร้ำงที่จะเกิดขึ้นจริง
 75. 75. 75 ตัวอย่างการสร้างโมเดลต้นแบบของโครงการของผู้แต่ง ภำพตัวอย่ำงกำรประกอบ Database เพื่อสร้ำงต้นแบบของโครงกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียขนำดใหญ่แห่ง หนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
 76. 76. 76 กำรประกอบชิ้นส่วน Support เหล็ก สำหรับงำนรองรับท่อก๊ำซชีวภำพ โดยสร้ำงจำก Dynamic component ที่สำมำรถปรับขนำดและมำตรฐำนได้ งำนสร้ำงโมเดล Support ท่อน้ำเสีย เพื่อทำแบบให้กับผู้รับเหมำเสนอรำคำเข้ำมำในงำนก่อสร้ำงแห่ง หนึ่งที่จังหวัดอ่ำงทอง (โครงกำรนี้ก่อสร้ำงจริง)
 77. 77. 77 งำนสร้ำงโมเดล Support ท่อน้ำเสีย เพื่อทำแบบให้กับผู้รับเหมำเสนอรำคำเข้ำมำในงำนก่อสร้ำงแห่ง หนึ่งที่จังหวัดอ่ำงทอง แบ่งแยกตำมชนิดของ Support โมเดลต้นแบบโครงกำรระบบผลิตก๊ำซชีวภำพแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์
 78. 78. 78 ตัวอย่ำงกำรประกอบโมเดลงำนโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก โมเดลระบบก๊ำซชีวภำพขนำดใหญ่ในจังหวัดโครำข (โครงกำรนี้ก่อสร้ำงจริง)
 79. 79. 79 ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้นำเสนอโครงกำร จะเห็นได้ว่ำวิศวกร ผู้ออกแบบสำมำรถแจกแจงหมวดงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 80. 80. 80 ตัวอย่ำงโมเดลระบบท่อและปั๊มของโครงกำรระบบบำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสำคร (โครงกำรนี้ได้รับกำรเซ็นสัญญำ)
 81. 81. 81 ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำมชั้น โดยประกอบจำกชิ้นส่วนที่เป็น Database ทำจำก Dynamic component ทั้งหมด
 82. 82. 82 กำรประกอบ Component ของโครงสร้ำงเสำ กำรประกอบ Component ของโครงสร้ำงคำน กำรประกอบ Component ของโครงหลังคำ
 83. 83. 83 ตัวอย่ำงกำรประกอบโมเดลโครงหลังคำเหล็กที่ประกอบขึ้นจำก Component ต่ำงๆ ที่เสมือนจริง
 84. 84. 84 บทที่ 7 การหา Bill of Material ด้วยคาสั่ง GENERATE REPORT
 85. 85. 85 BOQ (Bill of Quantities) B.O.Q.(Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมำณวัสดุ และ ปริมำณแรงงำน ประกอบกับรำคำที่ใช้ในกำร ก่อสร้ำงโดยรำยละเอียด ควำมสำคัญ BOQ คือใช้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบรำคำ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบ สัญญำกำรรับเหมำก่อสร้ำงหรือเป็นเอกสำรประกอบกำรประกวดรำคำ อีกควำมสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ว่ำจ้ำงคือ BOQ เปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำคำหำผู้รับเหมำตำมเงื่อนไขของรำคำที่ เหมำะสม ยิ่งกว่ำนั้น BOQยังถูกใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบปริมำณงำนที่ก่อสร้ำงจริงว่ำเป็นไปตำมจำนวนและมี คุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ในสัญญำหรือหรือไม่ ตัวอย่ำง BOQ ของงำนก่อสร้ำงแห่งหนึ่ง ขั้นตอนการทา BOQ จากกระบวนการสร้างโมเดลต้นแบบของโครงการ ดังที่กล่ำวไว้แล้วในสองบทก่อนหน้ำนี้ กระบวนกำรสร้ำงต้นแบบของโครงกำรก่อสร้ำงจะเน้นไปที่กำรทำงำน ร่วมกันและกำรบริหำรจัดกำร Database หรือ Dynamic component ที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อจำลอง วัสดุ และ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในโลกของงำนก่อสร้ำงจริง เช่น เหล็ก ท่อ หรือ แผ่นกระเบื้องมุมหลังคำเป็นต้น
 86. 86. 86 ในบทนี้เรำจะเน้นกำรสร้ำง BOQ จำกโมเดลต้นแบบของโครงกำร ดังนั้นกำรจัดกำรข้อมูลใน Component ที่ เป็น Database จะต้องสอดคล้องกับกำรจัดกำรข้อมูลและหมวดงำนต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในเอกสำร BOQ มำตรฐำน ขององค์กร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ในระหว่ำงกำรสร้ำง Component ที่เป็น Database ให้ใช้คำสั่ง Dynamic component ระบุหัวข้อ หมวดงำนของ Component นั้นๆ ไว้ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น เช่น หน้ำต่ำงและประตู จะต้องอยู่ในหมวด งำนสถำปัต หรือ เหล็กข้ออ้อยให้อยู่ในหมวดงำนเหล็กเสริมคอนกรีตที่อยู่ในหมวดงำนหลัง ชื่อว่ำงำน โครงสร้ำง (Structure) เป็นต้น กำรจัดกำรหมวดหมู่งำนให้เหมำะสมกับหมวดหมู่งำนที่ระบบไว้ใน BOQ ตั้งแต่ต้นจะช่วยลดข้อผิดพลำดและช่วยประหยัดเวลำกำรทำงำนลงได้มำก เมื่อเทียบกับกำรไป กำหนดภำยหลังกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบโครงกำรแล้วเสร็จ ตัวอย่ำง Component Database 2. เมื่อ Database มีควำมสำคัญ ดังนั้นทีมงำนจัดซื้อหรือทีมงำนประมำณรำคำโครงกำรจะต้อง Update ข้อมูลให้กับ Database อยู่ตลอดเวลำ ยกตัวอย่ำงเช่น จะต้องเพิ่มเติมและ Update หมวด งำนใหม่ๆ ให้กับ Database เมื่อพบว่ำหมวดงำนในเอกสำร BOQ มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อมูล Database ให้มำกขึ้น ตำมกำรขยำยงำนในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท หรือองค์กร
 87. 87. 87 ขั้นตอนการสร้าง BOQ จากการใช้คาสั่ง Generate report ขั้นตอนแรกเริ่มจำกกำรสร้ำง Component Database โดยต้องระบุหมวดงำนที่สอดคล้องกับเอกสำร BOQ
 88. 88. 88 ตัวอย่ำงภำพที่บันทึกระหว่ำงทีมงำนออกแบบกำลังสร้ำง Component Database ด้วย Computer แบบตั้ง โต๊ะ นำ Database มำประกอบกันตำมแบบก่อสร้ำงที่ได้รับมำจำกผู้ออกแบบ
 89. 89. 89 กำหนดค่ำต่ำงๆ ในโมเดลให้ถูกต้อง เมื่อตรวจทำนจนมั่นใจว่ำไม่ผิดพลำด ก็ใช้คำสั่ง Generate report เพื่อรำยงำนปริมำณวัสดุทั้งหมดในโมเดล ต้นแบบ
 90. 90. 90 ตัวอย่ำงเอกสำรแสดงรำยละเอียดของหมวดงำนเหล็กที่ Report ออกมำจำกโปรแกรม Sketchup ตัวอย่างงาน BOQ อื่นๆ ของผู้แต่ง ในกรณีที่เริ่มต้นจำก AutoCAD ให้ทำกำร Import ไฟล์ DWG เข้ำมำในโปรแกรม SketchUp
 91. 91. 91 นำ Component Database มำประกอบกันเพื่อสร้ำงโมเดลต้น ให้เหมือนกับแบบก่อสร้ำง ’ เมื่อประกอบโมเดลแล้วเสร็จตรวจสอบ Component ทั้งหมดอีกครั้งโดยกำรใช้ Outliner และ Component options
 92. 92. 92 เหลือก Component ทั้งหมดแล้วกดคำสั่ง Generate report เพื่อทำกำรรำยงำนวัสดุทั้งหมด ทำกำรจัดเรียงข้อมูลรำยงำนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลที่เรำต้องกำร จำกนั้นทำกำรคำนวณหำปริมำณวัสดุที่ใช้ ทั้งหมดตำมหมวดหมู่งำนที่ทำไว้
 93. 93. 93 ตัวอย่ำงกำรสร้ำง P&ID ด้วย SketchUp และกำรทำ Report วัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด
 94. 94. 94 ตัวอย่ำงกำรสร้ำง BOQ จำกโมเดลอำคำร โดยสำมำรถคำนวณหำพื้นที่ของพื้นอำคำรและปริมำตรคอนกรีตได้ อย่ำงแม่นยำภำยหลังกำรสร้ำงโมเดลต้นแบบแล้วเสร็จ
 95. 95. 95
 96. 96. 96 ตัวอย่ำงกำรหำปริมำณวัสดุของงำนก่อสร้ำง Retaining wall
 97. 97. 97 บทที่ 8 การสร้าง Contour Line และหาปริมาตรงานดิน ด้วยโปรแกรม SketchUp
 98. 98. 98 ความหมายของเส้นชั้นความสูงและวิธีการเขียนเส้นชั้นความสูง เส้นชั้นควำมสูง (Contour Line) เป็นเครื่องหมำยของแผนที่ เพื่อใช้แสดงควำมสูง-ต่ำของภูมิประเทศ ค่ำระดับดังกล่ำวจะต้องมีกำรอ้ำงอิงจำกพื้นหลักฐำนต่ำงๆ เช่น ระดับ รทก. แต่ละเส้นจะมีตัวเลขกำกับควำม สูงแสดงประกอบ ทุกๆจุดบนเส้นชั้นควำมสูงเดียวกันจะมีค่ำระดับเท่ำกัน เหมือนเป็นเส้นแห่งจินตนำกำร ของมโนภำพเพื่อแสดงค่ำระดับบนผิวโลก ตัวอย่ำงเส้นชั้นควำมสูง (ที่มำ http://survey.trironk.net/contouring.htm) ตัวอย่ำงวิธีกำรเขียนเส้นชั้นควำมสูง (ที่มำ http://survey.trironk.net/contouring.htm)
 99. 99. 99 ตัวอย่ำงวิธีกำรเขียนเส้นชั้นควำมสูง (ที่มำ http://survey.trironk.net/contouring.htm) การสร้างเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม SketchUp แม้ว่ำปัจจุบันกำรสร้ำงเส้นชั้นควำมสูงสำมำรถทำได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ มำกมำย แต่ในหนังสือ เล่มนี้ ผมอยำกจะแสดงวิธีกำรง่ำยๆ แต่มีประสิทธิภำพ โดยกำรใช้โปรแกรม Sketchup สร้ำงโมเดลสำมมิติ ของภูมิประเทศและเส้นชั้นควำมสูง 1. ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติของภูมิประเทศและเส้นชั้นควำมสูงจำกแผนที่ Google Earth
 100. 100. 100 ใช้คำสั่ง Add location เลือกพื้นที่ที่จะสร้ำงโมเดลสำมมิติและเส้นชั้นควำมสูง ไปที่คำสั่ง Geo-location และกดเปิดคำสั่ง Show terrain เพื่อเพิ่มระยะสูงต่ำของพื้นที่จำกข้อมูล Google earth
 101. 101. 101 สร้ำง Face สีเหลี่ยมขึ้นมำดังภำพ Copy Face ที่ทำขึ้นมำจนปิดทับแผนที่ทั้งหมดโดยมีระยะห่ำงระหว่ำง Face ตำมที่เรำต้องกำร เช่นถ้ำ ต้องกำรให้เส้นชั้นควำมสูงห่ำงกันทุกระยะ 50 เมตร ก็สร้ำงระยะห่ำงระหว่ำง Face ทั้งหมดเท่ำกับ 50 เมตร
 102. 102. 102 เลือก Face ทั้งหมดรวมถึงแผนที่ Google Earth หลังจำกนั้นกดคำสั่ง Intersect Faces แล้วเลือก With Selection หรือ With Model ก็ได้ เมื่อลบ Face ทั้งหมดทิ้งก็จะได้แนวเส้นชั้นระดับควำมสูงบนแนวภูมิประเทศ
 103. 103. 103 ลบแผนที่ออกแล้วเลือกเส้นชั้นควำมสูงทั้งหมด แล้วกดไปที่คำสั่ง Sandbox แล้วกด Form Contour เพื่อ สร้ำงโมเดสำมมิติของภูมิประเทศ เมื่อได้โมเดลของภูมิประเทศที่มีเส้นชั้นระดับควำมสูง ให้ปรับมุมมองโมเดลเป็นแบบ Parallel Projection เพื่อสร้ำงมุมมองจำกด้ำนบน

×