Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

คู่มือการหารปริมาตรงานดินขุดและถมด้วยโปรแกรม SketchUp

8 691 vues

Publié le

คู่มือการหารปริมาตรงานดินขุดและถมด้วยโปรแกรม SketchUp

Publié dans : Ingénierie
 • Soyez le premier à commenter

คู่มือการหารปริมาตรงานดินขุดและถมด้วยโปรแกรม SketchUp

 1. 1. การหาปริมาตรงานดินขุดและถมจากขอมูล Contour ในโปรแกรม AutoCAD ดวยโปรแกรม SketchUp
 2. 2. 01 1.เริ่มจากเป/ดไฟล2 Contour ที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม AutoCAD จากนั้นลบเสนที่ไม:ตองการทิ้งใหหมด เพราะเมื่อส:งไฟล2นามสกุล DWG เขาไปในโปรแกรม SketchUp จะไม:สามารถส:งตัวหนังสือเขาไปได 2. เป/ดโปรแกรม SketchUp จากนั้นไปที่คําสั่ง File-------Import เพื่อนําไฟล2 Contour นามสกุล DWG เขามาในโปรแกรม SketchUp 3. เลือกชนิดของไฟล2เปJน DWG 4. เลือกไฟล2ที่ตองการสราง Contour แบบสามมิติ 5. คลิ๊ก Open
 3. 3. 02 6. เมื่อเป/ดไฟล2ในโปรแกรม SketchUp ใหตรวจสอบเสนต:างๆ และปรับ แกตามความเหมาะสม 7. คลิ๊กไปที่ Extensions 8. คลิ๊กที่ Extension (ปลั๊กอิน) ที่ชื่อว:า Simplify Contours สําหรับคนที่ไม:มีใหไปหาโหลดใน Extension warehouse แลว Install ลงในโปรแกรม SketchUp ปลั๊กอินที่ชื่อว:า Simplify Contour ทําหนาที่ในการลดขนาดและความซับซอน ของเสน Contour ที่มาจากโปรแกรม AutoCAD เพราะถาไม:ลดความซับซอนลง การสราง Contour สามมิติอาจจะทําใหโปรแกรม SketchUp ล:มหรือใชเวลานาน นับชั่วโมงได ในกรณีที่ไฟล2ขนาดใหญ:มากดังเช:นตัวอย:างนี้ 9. คลิ๊กเสนที่ตองการปรับขนาดใหซับซอนนอยลง 10. คลิ๊ก Ok จากนั้นรอสักพักถาเสนยาวมาก ก็แลวเสร็จ 11. ทําใหครบทุกเสน
 4. 4. 03 12. เลือกทุกๆ เสน 13. จากนั้นเป/ดคําสั่ง Sand box และคลิ๊กไปที่ From Contours 14. เมื่อทําถูกตองก็จะไดโมเดลสามมิติของพื้นที่ภูมิประเทศหนางานทันที อย:างไรก็ตาม โมเดลที่ไดจะไม:เปJน Solid ซึ่งจะไม:สามารถหาค:าปริมาตรต:างๆ ได ดังนั้นจะตองมีวิธีการ ต:อไปเพื่อสรางภูมิประเทศที่ทําขึ้นมาใหกลายเปJน Solid 15. เลื่อนโมเดลที่สรางขึ้นลงมาดานล:าง 16. คลิ๊กสองครั้งเพื่อเขาไปแกไขโมเดลของภูมิประเทศ 17. สรางสีเหลี่ยมดานล:างดังภาพคลอบคลุมพื้นที่ มากกว:าขอบเขตของภูมิประเทศ
 5. 5. 04 18. เลือกเฉพาะส:วนที่เปJนขอบ (Edges) 19. คลิ๊กที่คําสั่ง Drap เพื่อประทับแนวของภูมิประเทศ ลงไปบนสีเหลี่มดานล:าง 20. คลิ๊กสีเหลี่ยมดานล:างเพื่อประทับแนวลงไปดังภาพ 21. ลบขอบของสี่เหลี่ยมออก จากนั้นใชคําสั่ง Push/pull ดึงส:วนที่สรางขึ้น มาดานบนผ:านแนวภูมิประเทศเล็กนอยดังภาพ 22. เลือกส:วนที่เกินออกมาดังภาพจากนั้นทําการลบออกใหหมด 23. ลบดานบนออกใหหมดดังภาพ 24. จากนั้นลากเสนที่ขอบดานล:างเพื่อป/ด ดานล:างใหสนิทสรางเปJน Solid component
 6. 6. 05 25. สราง Group ของพื้นที่โรงงานขนาด 200x400 เมตร ดังภาพ 26. เป/ดคําสั่ง Solid Tool 27. จากนั้นเอา Group ของพื้นที่โรงงานไปวางในตําแหน:ง ที่จะดําเนินงานก:อสราง ในภาพจะเห็นว:ามีพื้นที่บางส:วนตอง ทําการถมดินเพิ่มขึ้นมา 28. คลิ๊กที่คําสั่ง Trim 29. คลิ๊กโมเดลของภูมิประเทศเปJนส:วนที่ 1 30. คลิ๊ก Group ของพื้นที่โรงงานเปJนส:วนที่ 2 เพื่อดําเนินการตัดเอา ส:วนที่เกินออกมาหาปริมาตรดินถม
 7. 7. 06 31. คลิ๊กขวาในส:วนที่ถูกตัด จากนั้นคลิ๊กที่ Entiry info เพื่ออ:านค:าปริมาตรดิน ที่ตองใชในการถมพื้นที่ในที่นี้อ:านค:าไดเท:ากับ 244,019 ลบ.ม. (ดินแน:น)
 8. 8. 07
 9. 9. 08
 10. 10. 09
 11. 11. 10
 12. 12. 11

×